10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

Schválený:
10/1993 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 19. prosince 1992
o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Změna: 172/1993 Sb.
Změna: 166/1993 Sb.
Změna: 331/1993 Sb.
Změna: 85/1994 Sb.
Změna: 236/1995 Sb.
Změna: 117/1995 Sb.
Změna: 48/1997 Sb.
Změna: 256/2000 Sb.
Změna: 217/2000 Sb., 218/2000 Sb.
Změna: 362/2003 Sb., 112/2006 Sb., 264/2006 Sb.
Změna: 332/2014 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
Část první
Státní rozpočet České republiky na rok 1993
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1993 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 342 200 000 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 342 200 000 000 Kčs (příloha č. 1).
(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 17 000 000 000 Kčs (příloha č. 2).
(3) Ve státním rozpočtu republiky je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 3 000 000 000 Kčs.
(4) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.
 
§ 2
Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu republiky, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2 tohoto zákona, jsou příspěvky ze státního rozpočtu republiky k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1993 uvedena v příloze č. 4 tohoto zákona, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.
 
§ 3
Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky.
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
(1) Část závazků České a Slovenské Federativní Republiky z minulých let ve vztahu k zahraničí spravovaná Československou obchodní bankou ve výši 6 500 000 000 Kčs, která odpovídá výši závazků splatných v roce 1993, se v roce 1993 v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky a vznikem České republiky mimořádně uhradí z Fondu národního majetku České republiky.
(2) Fond národního majetku České republiky mimořádně poskytne v roce 1993 na podporu podnikání Českomoravské záruční a rozvojové bance a.s. 1 000 000 000 Kčs a na majetkovou újmu peněžních ústavů České spořitelně a.s. a Investiční bance a.s. celkem 2 000 000 000 Kčs.
 
Část druhá
Úprava platů a dalších požitků ústavních funkcionářů a některých pracovníků ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů
 
§ 6
Tato část zákona se vztahuje na poslance České národní rady, prezidenta České republiky a členy vlády České republiky, členy prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky, náměstky ministrů, vedoucí ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády, vedoucího Kanceláře prezidenta České republiky a vedoucího Úřadu vlády České republiky a jejich náměstky a na pracovníky Kanceláře prezidenta České republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky.
Článek I
Poslanci
Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se částka 7 000 Kčs nahrazuje částkou 13 000 Kčs.
2. V § 2 odst. 1 se částka 9 000 Kčs nahrazuje částkou 18 000 Kčs.
V § 2 odst. 2 se částka 5 000 Kčs nahrazuje částkou 15 000 Kčs.
V § 2 odst. 3 se částka 4 000 Kčs nahrazuje částkou 14 000 Kčs.
3. V § 3 odst. 1 se částka 2 000 Kčs nahrazuje částkou 5 000 Kčs.
V § 3 odst. 2 se částka 1 000 Kčs nahrazuje částkou 2 000 Kčs.
V § 3 odst. 3 se částka 500 Kčs nahrazuje částkou 1 000 Kčs.
V § 3 odst. 4 zní:
"(4) Předsedovi poslaneckého klubu České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2 000 Kčs zvýšený o 500 Kčs za každých 10 členů klubu.".
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
 
"§ 3a
(1) Poslanci náleží v kalendářním roce, v němž skutečně vykonával funkci nejméně po dobu devíti měsíců, další plat, který se rovná měsíčnímu poslaneckému platu včetně funkčního příplatku (dále jen "další plat").
(2) Další plat je splatný spolu s platem za měsíc prosinec. Vznikne-li nárok na další plat až později, je splatný poslední den v prosinci.
(3) Poslanci, který se v kalendářním roce bez řádné omluvy nezúčastnil jednání České národní rady nebo jejích orgánů, do nichž byl zvolen, se další plat krátí. Při krácení se použije přiměřeně ustanovení § 8.".
5. § 4 odst. 1 zní:
"(1) Poslanci náleží diety měsíčně v paušální výši odstupňované podle vzdálenosti místa jeho trvalého pobytu od sídla České národní rady, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.".
Za odstavec 1 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Poslanci, který má trvalý pobyt na území hl. města Prahy, náleží diety podle odstavce 1 ve výši 2 000 Kčs.
(3) Poslanci, který má trvalý pobyt mimo území hl. města Prahy, náleží diety ve výši 4 000 Kčs.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
6. V § 6 se slovo "potřebných" nahrazuje slovem "potřebné" a částka 4 000 Kčs se nahrazuje částkou 7 000 Kčs.
7. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Funkcionáři uvedení v odstavcích 1 a 2 mají právo na
a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.".
V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Předsedové výborů České národní rady s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru a předsedové poslaneckých klubů České národní rady mají právo na
a) bezplatné používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou; rozsah jejich nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty v příslušném kalendářním roce stanoví vnitřním předpisem orgán České národní rady pověřený k tomu Českou národní radou,
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
8. Za § 9 se vkládá § 9a, který zní:
 
"§ 9a
Za dobu, kdy poslanec dočasně nevykonává svoji funkci, se krátí jeho požitky stanovené v § 1 až 3, v § 4 odst. 1, v § 6 a náhrada za spotřebované pohonné hmoty podle § 7 odst. 4 písm. a) v poměru k délce této doby.".
9. § 11 a 12 znějí:
 
"§ 11
(1) Poslanecký plat (§ 1) a funkční příplatek (§ 2 a 3) podléhají dani z příjmů.
(2) Diety a paušální náhrada (§ 4 a 6) dani nepodléhají.
(3) Požitky podle odstavců 1 a 2 jsou splatné 15. dne měsíce, za který náleží.
  
§ 12
Poslanci nenáleží nároky podle tohoto zákona po dobu, po kterou je členem vlády České republiky. Totéž platí, jestliže vykonává funkci vedoucího ústředního orgánu státní správy, náměstka ministra nebo náměstka vedoucího ústředního orgánu, pracovníka Kanceláře prezidenta České republiky nebo pracovníka Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.".
Článek II
zrušen
Článek III
zrušen
Článek IV
zrušen
Článek V
Pracovníci
Vedoucí ústředních orgánů, náměstci ministrů a vedoucích ústředních orgánů mají právo na
a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.
 
Část třetí
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
Část čtvrtá
zrušena
 
§ 8
zrušen
 
Část pátá
Změna a doplnění zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 
§ 9
Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 23 odst. 2 se za slova "§ 12 odst. 4" vkládají slova "anebo § 14".
2. V § 23 odst. 3 se slova "zůstává tato povinnost nedotčena" nahrazují slovy "se tato povinnost rovněž nevykoná".
 
Část šestá
Doplnění zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
 
§ 10
Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se doplňuje takto:
1. V § 8 odst. 2 se na konci připojují slova "ve formě návratné finanční výpomoci".
2. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Objem návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu republiky činí nejvýše 50 % prokázaného nedostatku finančních prostředků, způsobeného zvýšeným rozsahem poskytovaných zdravotnických služeb, vzniklých nárůstem nemocnosti, nebo způsobeného nevybráním pojistného. Základem pro výpočet platební neschopnosti Pojišťovny je pojistný plán, který je před předložením České národní radě schválen ministerstvem financí České republiky.".
 
Část sedmá
Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.
 
§ 11
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., se mění takto:
§ 32a odst. 4 zní:
"(4) Z výnosu úhrady podle odstavce 2 převede obvodní báňský úřad 50 % do státního rozpočtu České republiky, z něhož budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradných ložisek. Zbývajících 50 % převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle podílu těžby, který připadá na území jednotlivých obcí v příslušném roce.".
 
Část osmá
zrušena
  
§ 12
zrušen
 
Část devátá
zrušena
 
§ 13
zrušen
 
Část desátá
Změny a doplnění zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 
§ 14
Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. c) se v první větě slovo "polovina" nahrazuje slovy "45 %".
Ve větě třetí se vypouštějí slova ",s výjimkou vyměřovacího základu u osob samostatně výdělečně činných, které jsou účastny nemocenského pojištění již z jiného důvodu, nebo které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu.".
V poslední větě se částka "45 000" nahrazuje částkou "40 500".
2. V § 5 odst. 1 písm. d) se v první větě slovo "polovina" nahrazuje slovy "45 %".
Ve druhé větě se vypouštějí slova ",s výjimkou vyměřovacího základu u spolupracujících osob, které jsou účastny nemocenského pojištění již z jiného důvodu, nebo které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu.".
V poslední větě se částka "45 000" nahrazuje částkou "40 500".
3. V § 5 odst. 3 se vypouští část věty za středníkem.
4. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Přesáhne-li skutečný přírůstek průměrné nominální mzdy za všechny podnikatelské subjekty přírůstek cen o více než 5 %, činí u organizace nebo malé organizace, která své zaměstnance odměňuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, sazba pojistného z vyměřovacího základu podle odstavce 1 písm. a) 30 %, z toho na státní politiku zaměstnanosti 6 %. Přírůstek průměrné nominální mzdy i přírůstek cen je přírůstkem zjišťovaným čtvrtletně Českým statistickým úřadem proti stejnému období minulého roku.
(3) Vláda České republiky stanoví nařízením, od kterého kalendářního měsíce a po jakou dobu organizace nebo malá organizace uvedená v odstavci 2 platí pojistné ve výši podle odstavce 2.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 25 odst. 1 se slova "Sboru nápravné výchovy" nahrazují slovy "Vězeňské služby".
6. V § 26 odst. 4 se v první větě slovo "polovině" nahrazuje slovy "45 %".
7. V § 27 se před poslední větu vkládá tato věta:
Organizace a malé organizace, jejichž činnost má sezónní charakter a u nichž základ pro určení výše pojistného přesahoval předpokládaný základ výpočtu podle pravidel tohoto ustanovení pro měsíc leden 1993 o více než 25 %, jsou povinny do 8. ledna 1993 zaplatit pojistné ve stejné procentní výši, avšak určené ze základu daného jako průměr základů připadajících na jednotlivé měsíce roku 1992.".
V poslední větě se slova "Ustanovením předchozí věty" nahrazují slovy "Ustanoveními předchozích vět".
 
Část jedenáctá
Změny a doplnění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb.
 
§ 15
zrušen
 
Část dvanáctá
Změna zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
 
§ 16
zrušen
 
Část třináctá
zrušena
 
§ 17
zrušen
 
Část čtrnáctá
Doplnění zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona České národní rady č. 485/1991 Sb.
 
§ 18
Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona České národní rady č. 485/1991 Sb., se doplňuje takto:
V § 3 se za odstavec 2 doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí z vlastnictví České republiky objekty komplexní bytové výstavby rozestavěné k 31. prosinci 1992 a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek, včetně práv a povinností s nimi souvisejících, jestliže splňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), a jejich investory byly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní úřady, hlavní město Praha nebo města Brno, Plzeň a Ostrava.
(4) Do vlastnictví obcí, na jejichž území se nacházejí, dnem účinnosti tohoto zákona přecházející věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni účinnosti tohoto zákona příslušelo právo hospodaření organizacím zajišťujícím investorskou činnost ke komplexní bytové výstavbě, jestliže na okresní úřady, hlavní město Prahu a města Brno, Plzeň a Ostravu přešla pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace, pokud nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 2 nebo podle § 3 odst. 1 až 3.".
 
Část patnáctá
zrušena
 
§ 19
zrušen
 
Část šestnáctá
Změna zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 
§ 20
Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se mění takto:
§ 15 zní:
 
"§ 15
Zaměstnanecká pojišťovna je povinna prostřednictvím zřizovatele v termínech stanovených pro předkládání návrhů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit ke schválení České národní radě po projednání s ministerstvem financí České republiky pojistný plán na následující kalendářní rok a dále bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření za běžný kalendářní rok, ověřené auditorem.".
 
Část sedmnáctá
Úprava financování nákladů civilní ochrany
 
§ 21
Ministerstvo obrany České republiky vydá obecně závazný právní předpis, kterým upraví financování civilní ochrany v České republice.
 
Část osmnáctá
 
§ 22
Převod některých nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1992 do státního rozpočtu České republiky na rok 1993
(1) Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1992 nevyčerpané do 31. prosince 1992 u organizací zřízených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a u Akademie věd České republiky se převádějí do příjmů těchto organizací v roce 1993, s tím, že zůstane při jejich použití zachováno rozdělení na prostředky neinvestiční a investiční.
(2) Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1992 poskytované jako dotace do rozdělení agrokomplexu nevyčerpané do 31. prosince 1992 se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1993. Tyto prostředky budou použity v roce 1993 ke stejným účelům, na které byly určeny v roce 1992.
 
Část devatenáctá
 
§ 23
zrušen
 
Část dvacátá
 
§ 24
Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 zní:
"(2) Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou (dále jen "minimální mzda")7) s výjimkou zaměstnanců s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, kterým se poskytují mimořádné výhody III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,8) kde je vyměřovacím základem skutečně dosažený příjem. Je-li zaměstnancem osoba, za kterou je plátcem stát,16) je u ní vyměřovacím základem částka přesahující 77 % minimální mzdy; ustanovení odstavce 6 zůstává nedotčeno. Vyměřovacím základem za období, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto neplacené pracovní volno,9) je jeho průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. U zaměstnance, kterému zaměstnavatel poskytl neplacené pracovní volno pro výkon veřejné funkce, přechází povinnost odvádět pojistné (§ 5) na subjekt, pro který je veřejná funkce vykonávána. Za období, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,10) s výjimkou mateřské dovolené, další mateřské dovolené a nepřítomnosti muže v práci po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle právních předpisů o nemocenském pojištění, se pojistné neplatí.".
Poznámka č. 16 zní:
"16) § 6 odst. 4 a 5 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.".
2. § 3 odst. 3 zní:
"(3) Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je nejméně 45 % z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti11) podle zákona o daních z příjmů, snížených o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu; za příjem se považuje i podíl na společných příjmech.11a) U společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti se za příjem z této činnosti považuje podíl připadající na něj podle společenské smlouvy ze základu daně za společnost.12) Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek minimální mzdy; maximální vyměřovací základ je 540 000 Kčs. Má-li osoba, za kterou je plátcem stát16) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, je u ní vyměřovacím základem 45 % z částky přesahující, po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, dvanáctinásobek 77 % minimální mzdy; ustanovení odstavce 6 zůstává nedotčeno. Maximální vyměřovací základ se nemění. Jde-li o souběh činností podle § 13 a není-li samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, je minimálním vyměřovacím základem z této samostatné výdělečné činnosti šestinásobek minimální mzdy; maximální vyměřovací základ se nemění.".
3. Poznámka pod čarou č. 11a) zní:
"11a) § 12 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.".
4. § 3 odst. 4 zní:
"(4) Vyměřovacím základem u osoby, která má příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů (dále jen "osoba s vlastními příjmy")13) a které jsou jejími jedinými příjmy, je 45 % těchto příjmů, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou14) nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny,15) snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek minimální mzdy; maximální vyměřovací základ je 540 000 Kčs.".
5. V § 3 odst. 5 se slova "dvojnásobek minimální mzdy" nahrazují slovy "minimální mzda". Část věty za středníkem se vypouští.
6. V § 3 odst. 6 se slova "70 %" nahrazují slovy "77 %".
7. V § 13 první věta zní: "Má-li osoba současně vedle příjmů ze zaměstnání (§ 3 odst. 1) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti11) (§ 3 odst. 3), odvádí pojistné ze všech těchto příjmů.".
V § 13 se vypouští druhá věta.
8. Za § 28 se doplňuje § 28a, který zní:
 
"§ 28a
(1) Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost před 1. lednem 1993, zaplatí zálohu na pojistné za měsíce leden a únor 1993 ve výši minimálního vyměřovacího základu podle § 3 odst. 3, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 platí od měsíce března 1993 do dne podání daňového přiznání za rok 1993 zálohy na pojistné z vyměřovacího základu, který odpovídá 45 % rozdílu mezi předpokládanými příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, dosaženými v roce 1992 a předpokládanými výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení a který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost prováděna. Vyměřovací základ však nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ podle § 3 odst. 3.".
 
Část dvacátáprvní
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 25
(1) Příjmy ze zrušených daní jsou příjmem státního rozpočtu České republiky s výjimkou příjmů, které podle rozpočtového určení platného v roce 1992 byly příjmem rozpočtu obce nebo rozpočtu okresního úřadu.
(2) Státní vyrovnávací příspěvek osobám, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, a poživatelům rodičovského příspěvku náleží na měsíce leden až březen 1993 podle předpisů platných před 1. lednem 1993.
 
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v. r.
Klaus v. r.
 
Příl.1
Celkový přehled státního rozpočtu republiky na rok 1993
-----------------------------------------------------------------
         Ukazatel              v mil. Kčs
-----------------------------------------------------------------
Daňové příjmy                     226,100.0
v tom:
  daň z přidané hodnoty               88,400.0
  spotřební daně                   38,000.0
  daň z příjmů právnických osob           85,900.0
  daň z příjmů fyzických osob             1,300.0
  silniční daň                    4,100.0
  daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí     900.0
  clo                         7,500.0
-----------------------------------------------------------------
Příspěvky na sociální pojištění            97,100.0
-----------------------------------------------------------------
Nedaňové a ostatní příjmy               19,000.0
-----------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                     342,200.0
-----------------------------------------------------------------
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací      255,673.6
v tom:
  mzdové prostředky                 25,044.8
  dávky sociálního zabezpečení (včetně prostředků
  na státní politiku zaměstnanosti)         118,650.0
  ostatní výdaje                  111,978.8
-----------------------------------------------------------------
Investiční výdaje rozpočtových organizací       17,598.8
-----------------------------------------------------------------
Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
na provoz                       14,793.4
v tom:
  příspěvky na činnost příspěvkových organizací   12,520.6
  dotace občanským sdružením              962.5
  ostatní příspěvky                  1,310.3
-----------------------------------------------------------------
Investiční dotace příspěvkovým organizacím       5,951.2
-----------------------------------------------------------------
Neinvestiční dotace podnikům              25,683.0
-----------------------------------------------------------------
Investiční dotace podnikům               5,500.0
-----------------------------------------------------------------
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí       17,000.0
-----------------------------------------------------------------
Výdaje celkem                     342,200.0
----------------------------------------------------------------
 
Příl.2
Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí
                                      v mil. Kčs
---------------------------------------------------------------------------------------------------
              Účelové dotace na:    Odvětvová vyrovnávací
                              dotace na:
            -----------------------------------------------------  Územní
            výkon   domy   sociální             vyrovnávací Dotace
    Okres      státní  s pečova-  dávky        sociální   dotace   celkem
            správy  telskou   **)   školství zabezpečení
             *)   službou
                  **)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Magistrát hl. m. Prahy            252.9   89.4    47.3    3,184.7  3,574.3

Benešov         14.0    8.0    20.0    7.1    10.1      38.2    97.4
Beroun          12.0         19.6    5.8    3.4      25.4    66.2
Kladno          23.7    5.0    53.2   11.1    12.5      88.7   194.2
Kolín          14.5   10.0    20.9    7.0    7.5      6.4    66.3
Kutná Hora        12.5    8.1    20.4    6.1    5.3      34.2    86.6
Mělník          15.0    7.5    26.2    7.3    5.1      39.0   100.1
Mladá Boleslav      17.7   10.0    25.4    9.0    6.1      5.0    73.2
Nymburk         14.2   10.6    24.5    6.9    6.4      36.7    99.3
Praha-východ       14.9    .3    12.1    7.2    5.3      16.9    56.7
Praha-západ       12.1   11.0    10.6    5.5    5.9      61.5   106.6
Příbram         17.3    2.0    28.1    9.0    8.9      64.5   129.8
Rakovník         8.8    5.0    15.4    4.6    5.4      65.3   104.5

České Budějovice     27.5   17.6    39.9   14.5    10.7     112.3   222.5
Český Krumlov       9.1    2.7    19.1    5.4    2.9      87.6       126.8
Jindřichův Hradec    14.8   14.0    25.3    8.1    7.2      55.9   125.3
Pelhřimov        11.8    5.7    16.3    6.0    8.3      93.2   141.3
Písek          11.4   28.5    19.6    5.7    3.5      42.1   110.8
Prachatice        8.1         14.5    4.6    4.6      53.4    85.2
Strakonice        11.4    2.8    19.5    5.9    9.1      58.8   107.5
Tábor          16.5    2.5    24.4    8.5    5.4      19.8    77.1

Domažlice         9.3    .8    10.5    4.9    3.1      53.6    82.2
Cheb           13.8   13.0    18.2    7.3    8.8     166.2   227.3
Karlovy Vary       19.4   12.0    29.4    9.9    6.3     131.5   208.5
Klatovy         14.3   29.7    27.4    7.1    8.7      34.0   121.2
Plzeň-město             5.0    53.8   13.6    8.5     198.5   279.4
Plzeň-jih        10.8    6.6    12.3    5.1    4.4      85.4   124.6
Plzeň-sever       11.5    8.5    13.0    5.6    4.9      28.4    71.9
Rokycany         7.3    8.7    15.8    3.5    6.8      21.5    63.6
Sokolov         14.7   10.5    28.7    8.3    3.4      39.0   104.6
Tachov          7.9         20.0    4.4    3.5      3.0    38.8

Česká Lípa        16.2    6.5    30.7    9.6    5.0      78.9   146.9
Děčín          21.2   11.6    52.9   10.8    15.7     137.8   250.0
Chomutov         19.7   26.5    44.7   11.4    11.0     157.7   271.0
Jablonec n. N.      14.0   23.0    25.5    7.2    4.7      19.1    93.5
Liberec         25.3   15.2    49.9   12.5    9.5     129.1   241.5
Litoměřice        18.1    8.1    33.0    9.5    13.1     127.8   209.6
Louny          13.8    2.0    42.6    7.3    3.4      63.8   132.9
Most           19.1         36.9   10.3    10.6     233.4   310.3
Teplice         20.3   26.0    38.2   10.2    10.1      29.5   134.3
Ústí n. Labem      18.7   26.0    38.1    9.7    10.1     293.2   395.8

Havlíčkův Brod      15.3   20.0    24.6    7.9    4.7      40.5   113.0
Hradec Králové      25.7   15.0    42.8   12.6    11.3      12.6   120.0
Chrudim         16.8         36.9    8.7    9.7      48.0   120.1
Jičín          12.5    4.0    22.3    6.4    6.6      64.2   116.0
Náchod          17.8    5.2    42.2    8.8    6.5      73.9   154.4
Pardubice        25.9   24.5    42.3   13.0    10.0      52.6   168.3
Rychnov n. Kněžnou    12.5   17.0    19.9    6.6    8.3      50.6   114.9
Semily          12.0   15.0    19.3    6.2    4.5      54.1   111.1
Svitavy         16.3   22.1    35.5    9.0    7.3      77.1   167.3
Trutnov         19.3   11.2    33.1   10.0    7.8      84.3   165.7
Ústí nad Orlicí     21.8   25.7    55.0   11.6    11.7      49.1   174.9

Blansko         17.1   16.0    29.7    9.1    9.5      79.8   161.2
Brno                21.0    153.3   30.0    23.4     668.3   896.0
Brno-venkov       24.6   45.5    41.3   12.1    5.1      97.9   226.5
Břeclav         19.8    6.9    46.3   11.0    4.5      31.7   120.2
Hodonín         25.6   15.0    50.3   14.1    10.4      14.2   129.6
Jihlava         17.2   20.0    46.3    9.2    5.1     169.9   267.7
Kroměříž         17.1    3.2    40.3    9.5    14.9      89.6   174.6
Prostějov        17.8    6.0    42.0    9.4    12.8      74.2   162.2
Třebíč          18.6   15.6    45.2   10.1    9.9      97.4   196.8
Uherské Hradiště     23.1   46.9    39.8   12.3    14.6      74.0   210.7
Vyškov          13.7         30.5    7.4    7.6      65.0   124.2
Zlín           31.2   45.7    32.3   16.5    7.8     109.4   242.9
Znojmo          18.0   16.5    34.7   10.2    12.4      75.6   167.4
Žďár n. Sázavou     19.8         34.3   11.1    5.8      81.6   152.6

Bruntál         17.3         69.5   10.4    7.6     105.8   210.6
Frýdek-Místek      36.1    .6    81.2   19.0    13.3      77.7   227.9
Karviná         45.2   13.0    106.9   23.3    9.8     174.1   372.3
Nový Jičín        25.2    8.2    65.9   13.6    6.5      81.0   200.4
Olomouc         35.5   18.7    73.8   18.7    19.4     151.4   317.5
Opava          28.7   12.0    96.2   15.7    19.3     155.7   327.6
Ostrava              68.0    137.2   25.8    24.2     449.6   704.8
Přerov          22.0   41.3    61.6   11.5    15.2      34.1   185.7
Šumperk         26.1         94.3   14.6    11.1      88.4   234.5
Vsetín          23.3   15.0    69.9   12.3    9.9      70.4   200.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrn OÚ ČR      1,301.6   985.8   3,226.2   840.6   701.0    9,944.8  17,000.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.3
Výdaje státního rozpočtu České republiky podle kapitol
                                                        v tis. Kčs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Neinvestiční       z toho:      Investiční  Příspěvky       z toho:
               výdaje   --------------------------  výdaje  příspěvkovým ------------------------------
             rozpočtových        dávky sociál. rozpočtových a podobným  příspěvek  dotace  ostatní
              organizací        zabezpečení   organizací organizacím na činnost občanským příspěvky
 Kapitoly          celkem    mzdové   včetně     celkem   na provoz   PO   sdružením
                     prostředky prostředků
                           na státní
                           politiku
                           zaměstnanosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česká národní rada      210,875    110,317      0    212,500      0      0     0     0
Úřad vlády ČR         157,669    50,715      0    85,000      0      0     0     0
Min. mezinárodních
   vztahů ČR       1,713,381    127,602      0    266,000      0      0     0
Min. hospodářství ČR    2,434,512    459,436      0   2,502,651  3,935,880  3,892,731   1,489  41,660
Min. financí ČR       3,230,131   1,609,656      0   1,060,300      0      0     0     0
Min. práce a sociálních
   věcí ČR       120,521,212    952,743 118,650,000    596,000   212,433      0  100,000  112,433
Min. vnitra ČR       13,097,260    79,944      0    948,800  1,256,735  1,217,735  39,000     0
Min. životního
   prostředí ČR       406,051    157,868      0    39,049   437,624   426,819  10,805     0
Min. pro správu národního
   majetku a jeho
   privatizaci ČR      64,625    36,646      0     7,000      0      0     0     0
Min. dopravy ČR           0       0      0       0      0      0     0     0
Grantová agentura ČR      10,600     2,250      0       0      0      0     0     0
Min. průmyslu a
   obchodu ČR        974,281    145,470      0    30,904    47,082   47,082     0     0
Min. zemědělství ČR     2,139,990    689,025      0    65,100   664,324   587,044  35,000  42,280
Min. školství, mládeže
   a tělovýchovy ČR   31,816,969  16,586,958      0   1,215,412  4,487,620  3,226,088  511,532  750,000
Min. kultury ČR        107,615    23,695      0     3,500  1,889,849  1,491,849  52,000  346,000
Min. zdravotnictví ČR    1,855,515    488,906      0    180,000  1,803,349  1,573,650  212,644  17,055
Min. spravedlnosti ČR    3,537,273   1,653,693      0    684,052    15,134   15,134     0     0
Min. pro hospodářskou
   soutěž              18,068     7,309      0     1,000      0      0     0     0
Český statistický úřad    336,162    189,675      0    18,000      0      0     0     0
Český úřad zeměměřický
   a katastrální      694,814    361,218      0    43,900    4,524    4,524     0     0
Český báňský úřad       42,480    23,231      0     3,940      0      0     0     0
Český úřad bezpečnosti
   práce          70,633    42,749      0     1,770    8,650    8,650     0     0
Min. státní kontroly ČR    61,700    37,549      0     2,300      0      0     0     0
Generální prokuratura ČR   416,494    269,836      0    29,500      0      0     0     0
Akademie věd ČR       1,127,010    675,325      0    140,000     920      0     0    920
Nejvyšší kontrolní úřad
   ČR            44,300    23,405      0     1,700      0      0     0     0
Rada ČR pro rozhlasové
   a televizní vysílání   15,170     1,696      0     1,500      0      0     0     0
Úřad pro legislativu a
   veřejnou správu ČR    33,301    10,319      0     5,800      0      0     0     0
Všeobecná pokladní správa 70,535,485    227,513      0   9,453,152    29,300   29,300     0     0
z toho: individuální
    stavby OÚ          0       0      0   3,300,000      0      0     0     0
    delimitované
    resorty      24,353,123    227,513      0   1,842,200    29,300   29,300     0     0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem          255,673,576  25,044,749 118,650,000  17,598,830  14,793,424 12,520,606  962,470 1,310,348
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
struktura delimitovaných
resortů:
Kancelář prezidenta
    republiky       133,706    40,047      0    122,900      0      0     0     0
Ústavní soud          29,000    11,289      0     2,800      0      0     0     0
Úřad pro normalizaci
    a měření       177,291    52,148      0    72,000      0      0     0     0
Úřad pro vynálezy       73,015    29,788      0    10,000      0      0     0     0
Správa hmotných rezerv   1,799,200    42,651      0    70,100      0      0     0     0
Komise pro atomovou
    energii        111,711     5,904      0     1,500      0      0     0     0
Ministerstvo obrany    21,547,300       0      0   1,440,900      0      0     0     0
Bezpečnostní a
    informační služba   401,900       0      0    122,000      0      0     0     0
Kancelář zastupitelských
    sborů         80,000    45,686      0       0      0      0     0     0
Tisková kancelář          0       0      0       0    29,300   29,300     0     0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokračování
---------------------------------------------------------------------------------------------------
              Individuální
              a systémové         Dotace podnikům
              dotace na    ---------------------------------
              investiční                         Výdaje
Kapitoly          výstavbu     neinvestiční   investiční       celkem
              příspěvkovým
              organizacím

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Česká národní rada          0        0       0         423,375
Úřad vlády ČR             0        0       0         242,669
Min. mezinárodních
   vztahů ČR            0        0       0        1,979,381
Min. hospodářství ČR     2,495,700    6,460,000   2,000,000       19,828,473
Min. financí ČR            0    4,000,000       0        8,290,431
Min. práce a sociálních
   věcí ČR             0        0       0       121,329,645
Min. vnitra ČR          85,000        0       0       15,387,795
Min. životního
   prostředí ČR        38,000        0       0         920,724
Min. pro správu národního
   majetku a jeho
   privatizaci ČR          0        0       0         71,625
Min. dopravy ČR            0        0       0            0
Grantová agentura ČR         0        0       0         10,600
Min. průmyslu a
   obchodu ČR            0    3,913,000    500,000        5,465,267
Min. zemědělství ČR       102,000    6,210,000   3,000,000       12,181,414
Min. školství, mládeže
   a tělovýchovy ČR      669,100        0       0       38,189,101
Min. kultury ČR         332,100        0       0        2,323,064
Min. zdravotnictví ČR     2,239,000        0       0        6,077,864
Min. spravedlnosti ČR         0        0       0        4,236,459
Min. pro hospodářskou
   soutěž              0        0       0         19,068
Český statistický úřad        0        0       0         354,162
Český úřad zeměměřický
   a katastrální          0        0       0         743,238
Český báňský úřad           0        0       0         46,420
Český úřad bezpečnosti
   práce             270        0       0         81,323
Min. státní kontroly ČR        0        0       0         64,000
Generální prokuratura ČR       0        0       0         445,994
Akademie věd ČR            0        0       0        1,267,930
Nejvyšší kontrolní úřad ČR      0        0       0         46,000
Rada ČR pro rozhlasové
   a televizní vysílání       0        0       0         16,670
Úřad pro legislativu a
   veřejnou správu ČR        0        0       0         39,101
Všeobecná pokladní správa       0    5,100,000       0       85,117,937
z toho: individuální
    stavby OÚ           0        0       0        3,300,000
    delimitované
    resorty            0        0       0       26,224,623
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem            5,951,170    25,683,000   5,500,000       325,200,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
struktura delimitovaných
resortů:
Kancelář prezidenta
   republiky            0        0       0         256,606
Ústavní soud             0        0       0         31,800
Úřad pro normalizaci
   a měření             0        0       0         249,291
Úřad pro vynálezy           0        0       0         83,015
Správa hmotných rezerv        0        0       0        1,869,300
Komise pro atomovou
   energii             0        0       0         113,211
Ministerstvo obrany          0        0       0       22,988,200
Bezpečnostní a
   informační služba        0        0       0         523,900
Kancelář zastupitelských
   sborů              0        0       0         80,000
Tisková kancelář           0        0       0         29,300
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.4
Příspěvky státního rozpočtu republiky k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)
                                   Příspěvek na 100 obyvatel
skupina obcí                               správního obvodu*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
všechny obce                                   850,--

obce s působností matričního úřadu                       1700,--

obce s působností stavebního úřadu                           5120,--

obce s pověřeným obecním úřadem (ve smyslu § 60 zákona
České národní rady č. 367/1990 Sb. - úplné znění č. 410/1992 Sb.)        8200,--
*) U magistrátních úřadů Praha, Plzeň, Brno, Ostrava se zvlášť nevyčleňuje účelová dotace na výkon státní správy, neboť o jejím rozdělení rozhodují tyto úřady ve své působnosti. Příslušný objem uvedené dotace je zahrnut do územní vyrovnávací dotace.
*) Příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají.
**) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1993.

Související dokumenty