242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Schválený:
242/1992 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 14. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto:
1. § 14 odst. 8 zní:
"(8) Obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, mohou provádět pouze fyzické osoby na základě povolení, které uděluje ministerstvo kultury. Právnické osoby mohou provádět obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi prostřednictvím fyzických osob majících povolení k restaurování. V rozhodnutí o udělení povolení může ministerstvo kultury stanovit rozsah činnosti, popřípadě další podmínky pro její vykonávání. Toto povolení jim může být odňato, jestliže nesplňují podmínky, za nichž jim bylo povolení uděleno, nebo jestliže obnovu kulturních památek nebo jejich částí provádějí způsobem narušujícím jejich hodnotu.".
2. § 16 odst. 2 zní:
"(2) V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ministerstvo kultury.".
3. V § 22 odst. 2 věta druhá zní:
"Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.".
4. § 35 odst. 1 písm. h) zní:
"h) provádí obnovu kulturních památek podle § 14 odst. 8 prostřednictvím fyzických osob, které nemají povolení ministerstva kultury,".
5. § 35 odst. 2 písm. c) zní:
"c) provádí obnovu národních kulturních památek podle § 14 odst. 8 prostřednictvím fyzických osob, které nemají povolení ministerstva kultury,".
6. V § 39 odst. 2 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "10 000 Kčs a za písmeno g) se vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) provádí obnovu kulturních památek podle § 14 odst. 8 bez povolení ministerstva kultury,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
7. V § 39 odst. 3 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kčs a doplňuje se ustanovením písmene f), které zní:
"f) provádí obnovu národních kulturních památek uvedených v § 14 odst. 8 bez povolení ministerstva kultury.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.
Burešová v. r.
Pithart v. r.

Související dokumenty