529/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Schválený:
529/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. listopadu 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 15 odst. 2 se za slova "osvětové činnosti", vkládají slova "a o nájmu provozních jednotek zřízených k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů,".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po rozeslání.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty