540/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., a zákona č. 529/1990 Sb.

Schválený:
540/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.4)".
V poznámce pod čarou se připojuje nový odkaz4), který zní:
"4) Např. zákon č. 429/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.".
2. § 9 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Vztahy ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, které byly uzavřeny v době od 31. prosince 1989 do 31. prosince 1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Slovenska - Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupcem Socialistického svazu mládeže, jako pronajimateli, zanikají dnem 31. ledna 1992, pokud neskončí před tímto dnem.".
3. V § 15 odst. 1 na konci druhé věty a v poznámce pod čarou se dosavadní odkaz "4)" označuje jako odkaz "5)".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty