D-174 k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly

Schválený:
D-174
POKYN
Ministerstva financí
k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly
Č.j. 251/94 409/1997
ze dne 6. ledna 1998
Referent:
JUDr. Tůma,
tel. 5704 3222
Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 39 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), následující postup při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnanců pronajímaných nerezidenty tuzemským zaměstnavatelům a posuzovaných z hlediska zdanění jejich příjmů podle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů a Pokynu D-151:
U zaměstnanců, kteří podepsali u tuzemského zaměstnavatele prohlášení podle § 38 odst. 4 zákona o daních z příjmů a požádají o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se sníží jejich příjem pro účely stanovení základu daně též o částky sražené z jejich mzdy na povinné zahraniční pojištění (sociální, zdravotní, zaměstnanosti), a to na základě potvrzení zahraničního pronajímatele o sraženém pojistném z mezd jím vyplacených za práci vykonávanou ve zdaňovacím období, předloženého jednotlivými zaměstnanci, anebo za všechny zaměstnance pronajímatelem, tuzemskému zaměstnavateli.
Počínaje rokem 1998 lze za stejných podmínek přihlédnout u všech pronajímaných zaměstnanců k částkám prokázaného povinného pojistného, které jim byly sraženy za jednotlivé kalendářní měsíce pronajímatelem z vyplacených mezd za výkon práce pro tuzemského zaměstnavatele i při výpočtu měsíčních záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh na daň vrátí tuzemský zaměstnavatele zaměstnanci (§ 38ch odst. 4 zákona o daních z příjmů). Prostřednictvím zahraničního pronajímatele vrátí tuzemský zaměstnavatel uvedený přeplatek zaměstnanci pouze na základě jeho písemné žádosti nebo na základě jeho písemného souhlasu.
Do příjmů zaměstnance se zahrnují též tzv. zahraniční diety poskytované zahraničním pronajímatelem po dobu výkonu práce u tuzemského zaměstnavatele. Uvedený příjem se sníží o hodnotu přechodného ubytování bezplatně poskytovaného zahraničním pronajímatelem ve výši zahrnuté do příjmu zaměstnance, pokud byla jeho úhrada zahraničním pronajímatelem prokázána, a to z toho důvodu, že je od daně osvobozena podle § 6 odst. 9 písm. 1) zákona o daních z příjmů.
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v.r.

Související dokumenty