135/1995 Sb., o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě

Schválený:
135/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 3. července 1995
o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 2 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:
 
§ 1
(1) Do ozbrojené složky v celní správě se zařazují funkce, jejichž výkon spočívá v těchto činnostech:
a) plnění úkolů v oblasti boje proti podloudnictví,
b) provádění úkonů při podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s dovozem, vývozem, tranzitem a jiným nakládáním se zbožím,
c) provádění kontroly po propuštění zboží,
d) pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu,
e) provádění přímého dohledu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu v souvislosti s celním dohledem,
f) usměrňování pohybu osob a dopravních prostředků a zabezpečování dodržování veřejného pořádku v celním prostoru ve spolupráci s Policií České republiky u pohraničního celního úřadu,
g) provádění kontroly cestovních dokladů1) na stanovených celních přechodech,
h) kontrola plnění úředního povolení k dovozu a vývozu zboží,
i) provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy,
j) provádění dohledu nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů,
k) provádění dohledu nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy,
l) bezprostřední účast řídicích pracovníků na činnostech uvedených pod písmeny a) až k).
(2) Zařazení do ozbrojené složky provádějí ředitelé celních orgánů.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
1) § 1 nařízení vlády č. 225/1994 Sb., kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady.

Související dokumenty