324/1998 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Schválený:
324/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. prosince 1998,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Sazby stravného
Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí
a) 53 Kč až 65 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 82 Kč až 98 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 128 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 2
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí
a) u jednostopých vozidel a tříkolek 0,90 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel 3,30 Kč.
 
§ 3
Výše průměrných cen pohonných hmot
Výše průměrných cen pohonných hmot podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí
Druh pohonné hmoty:     Cena v Kč:

Benzin automobilový
 91 O Speciál        21,90

Benzin automobilový
 96 O Super         23,10

Benzin automobilový
 95 O Natural        22,30

Motorová nafta        18,50.
 
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 140/1998 Sb., kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.

Související dokumenty