348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998

Schválený:
348/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1997
o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
Změna: 257/1998 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1998 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 536 635 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 536 635 000 000 Kč s bližším členěním v příloze č. 1.
(2) Celkový přehled příjmů je uveden v příloze č. 2 a jejich výše podle kapitol státního rozpočtu v příloze č. 3.
(3) Celkový přehled výdajů podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 4.
(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 5.
(5) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 9 350 000 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 8 564 000 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.
(7) Rozdělení kapitálových výdajů je uvedeno v příloze č. 8.
(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu kultury České republiky ve výši 222 600 000 Kč a Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 1 138 000 000 Kč. Z dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství je částka ve výši 9 400 000 Kč určena na krytí jeho správních výdajů.
 
§ 2
Součástí dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, jejíž výše v úhrnech po jednotlivých okresech je uvedena v příloze č. 6 tohoto zákona, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy obcemi v každém okrese.1) Výše těchto příspěvků se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 9. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od částek uvedených v příloze č. 9 až o 15 %.
 
§ 3
(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 tohoto zákona z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.
(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1997, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1997, byly použity v roce 1998 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1997.
(3) Prostředky státního rozpočtu České republiky podle odstavce 2, které nebudou vyčerpány na řešení povodňových škod vzniklých v roce 1997, mohou být použity na řešení povodňových škod vzniklých v roce 1998.
 
§ 4
(1) Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1998 státní dluhopisy až do výše 15 000 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu.
(2) Ministerstvo financí může řešit krytí případného schodku státního rozpočtu za rok 1997 vydáváním státních dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 1998.
 
§ 5
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10.
 
§ 6
Vláda nařízením stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů a pro ohřev teplé užitkové vody.
 
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
 
Příl.1
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
------------------------------------------------------------------
      Ukazatel                 v mil. Kč
------------------------------------------------------------------
Příjmy státního rozpočtu celkem            536 635
------------------------------------------------------------------
Výdaje státního rozpočtu celkem            536 635
------------------------------------------------------------------
v tom:
- běžné výdaje                     490 331
   z toho: finanční vztahy k rozpočtům
       - obcí v úhrnech po jednotlivých okresech  9 350
       - okresních úřadů              8 564
- kapitálové výdaje                   46 304
------------------------------------------------------------------
 
Příl.2
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu
------------------------------------------------------------------
      Ukazatel                 v mil. Kč
------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné)        511 572

 Daně z příjmů                     67 900
 v tom: daň z příjmů fyzických osob           33 100
    daň z příjmů právnických osob          34 800
 Daň z přidané hodnoty                 128 000
 Spotřební daně                     74 000
 Správní a soudní poplatky                4 900
 Silniční daň                      4 400
 Poplatek za užívání dálnic a silnic           1 800
 Clo                          15 200
 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí      4 300

 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
 na státní politiku zaměstnanosti           209 472
 z toho: pojistné na důchodové pojištění        160 179
 Ostatní daňové příjmy                  1 600

Nedaňové příjmy                     21 478

 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací
 s přímým vztahem, přijaté sankční platby, vratky
 transferů a ostatní nedaňové příjmy           9 704
 z toho:
     Odvody příspěvkových organizací          10
     Příjmy z úroků a realizace finančního majetku  2 400
     Přijaté sankční platby             1 100
    
 Přijaté splátky půjček                 11 774
 v tom:
    Splátky půjček od subjektů z tuzemska      2 800
    Splátky půjček ze zahraničí           8 974

Kapitálové příjmy                     634

Přijaté dotace                      2 951
------------------------------------------------------------------
Příjmy státního rozpočtu celkem            536 635
------------------------------------------------------------------
 
Příl.3
Celkové příjmy státního rozpočtu podle kapitol
                                               v tisících Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          v tom
                           ----------------------------------------------------------
                      Příjmy   daňové      z toho:    nedaňové    přijaté
Kapitola                  celkem   příjmy     ------------    a     dotace
                                   pojistné na   kapitálové
                                    důchodové    příjmy
                                    pojištění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky          230                    230
Poslanecká sněmovna Parlamentu        10 300                  10 300
Senát Parlamentu               5 367                   5 367
Úřad vlády                  8 000                   8 000
Bezpečnostní informační služba        77 070                  77 070
Ministerstvo zahraničních věcí        40 000                  40 000
Ministerstvo obrany            2 690 282   1 882 487*)  1 439 549   807 795
Ministerstvo financí            642 856    471 934*)   360 891   170 922
Ministerstvo práce a sociálních věcí  203 768 175  203 621 181*) 155 705 344   146 994
Ministerstvo vnitra            3 473 171   3 033 171*)  2 319 484   440 000
Ministerstvo životního prostředí       24 400                  24 400
Ministerstvo pro místní rozvoj        7 020                   7 020
Grantová agentura                651                    651
Ministerstvo průmyslu a obchodu       81 226                  81 226
Ministerstvo dopravy a spojů        260 302                  260 302
Ministerstvo zemědělství           76 450                  76 450
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy                231 182                  231 182
Ministerstvo kultury               0                     0
Ministerstvo zdravotnictví          51 900                  51 900
Ministerstvo spravedlnosti         773 278    463 278*)   354 271   310 000
Úřad pro státní informační systém        600                    600
Úřad průmyslového vlastnictví        19 000                  19 000
Český statistický úřad            12 000                  12 000
Český úřad zeměměřický a katastrální     57 720                  57 720
Český báňský úřad               2 500                   2 500
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže       0                     0
Ústavní soud                  733                    733
Akademie věd                134 523                  134 523
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání     82                     82
Správa státních hmotných rezerv       258 000                  258 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost       790                    790
Nejvyšší kontrolní úřad            2 270                   2 270
Všeobecná pokladní správa        323 924 922  302 100 000         18 873 922    2 951 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                 536 635 000  511 572 051  160 179 539  22 111 949    2 951 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.4
Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol
                                        v tisících Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Běžné výdaje    Kapitálové    Výdaje
                                 výdaje      celkem
Kapitola

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky         149 584      170 300      319 884
Poslanecká sněmovna Parlamentu         729 071      110 000      839 071
Senát Parlamentu                390 940      273 947      664 887
Úřad vlády                   157 245      27 910      185 155
Bezpečnostní informační služba         577 019      111 131      688 150
Ministerstvo zahraničních věcí        3 217 350      553 594     3 770 944
Ministerstvo obrany             29 961 285     6 915 780    36 877 065
Ministerstvo financí             8 022 759     1 174 102     9 196 861
Ministerstvo práce a sociálních věcí    188 932 193     2 093 247    191 025 440
Ministerstvo vnitra             23 607 442     2 485 940    26 093 382
Ministerstvo životního prostředí       1 907 829      633 874     2 541 703
Ministerstvo pro místní rozvoj        1 250 124     3 613 342     4 863 466
Grantová agentura               691 956      179 345      871 301
Ministerstvo průmyslu a obchodu       6 809 689      129 554     6 939 243
Ministerstvo dopravy a spojů        13 028 633    10 550 812    23 579 445
Ministerstvo zemědělství          13 796 454     2 058 815    15 855 269
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy                58 581 611     3 141 051    61 722 662
Ministerstvo kultury             3 097 931      975 604     4 073 535
Ministerstvo zdravotnictví          3 048 427     2 922 419     5 970 846
Ministerstvo spravedlnosti          9 057 055     1 039 803    10 096 858
Úřad pro státní informační systém        60 650      16 896      77 546
Úřad průmyslového vlastnictví          92 183         0      92 183
Český statistický úřad             523 407      53 297      576 704
Český úřad zeměměřický a katastrální     1 446 388      278 968     1 725 356
Český báňský úřad                60 121       4 260      64 381
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže      33 397       2 000      35 397
Ústavní soud                  60 351       6 175      66 526
Akademie věd                 1 830 204      316 920     2 147 124
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání    27 241       1 390      28 631
Správa státních hmotných rezerv       1 188 154      272 823     1 460 977
Státní úřad pro jadernou bezpečnost      152 302      34 303      186 605
Nejvyšší kontrolní úřad            248 065      20 070      268 135
Všeobecná pokladní správa         117 594 323     6 135 945    123 730 268
------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                   490 331 383    46 303 617     536 635 000
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.5
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
       Příjmy celkem                       230
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     319 884
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  149 584
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                33 260
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           28 847
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  11 159
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   583
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               170 300
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 33 260
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       28 847
   -------------------------------------------------------------
   Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 239 853
   -------------------------------------------------------------
   Celkové výdaje na lesní hospodářství          19 900
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby     750
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        170 300
------------------------------------------------------------------
   Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     10 300
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     839 071
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  729 071
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               209 460
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           88 470
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  73 215
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  1 906
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               110 000
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy poslanců                    120 000
   -------------------------------------------------------------
   Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle
   z. č. 236/1995 Sb.)                  48 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby   51 934
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        110 000
------------------------------------------------------------------       Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     5 367
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     664 887
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  390 940
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               105 158
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           52 681
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  36 806
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  1 027
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               273 947
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy senátorů                     50 557
   -------------------------------------------------------------
   Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle
   z. č. 236/1995 Sb.)                  24 807
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby    3 520
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        273 947
------------------------------------------------------------------        Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     8 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     185 155
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  157 245
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                65 629
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           55 580
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  22 970
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  1 112
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                27 910
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             2 306
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            2 139
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                 167
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 65 629
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       55 580
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                       27 910
   -------------------------------------------------------------


   Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

                               v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     77 070
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     688 150
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  577 019
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               111 131
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             1 136
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky              0
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                1 136
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                       111 131
   -------------------------------------------------------------

   Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     40 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    3 770 944
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 3 217 350
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               341 117
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           339 236
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 119 387
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  6 786
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               553 594
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             13 912
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            6 219
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                7 693
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                341 117
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      339 236
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc               21 856
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje zastupitelských úřadů         2 052 340
   -------------------------------------------------------------
   Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců
   v zahraničí                      981 764
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                       553 594
   -------------------------------------------------------------


      Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                   2 690 282
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a
       příspěvek na st. politiku zaměstnanosti  1 882 487
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Pojistné na důchodové pojištění  1 439 549
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   36 877 065
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                29 961 285
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              8 911 544
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců          7 984 397
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)2 823 767
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 161 042
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              6 915 780
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            195 178
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           173 300
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               21 878
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě**)              2 508 631
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě**)    2 253 300
   -------------------------------------------------------------
   Důchody                       2 307 446
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní sociální dávky               1 140 941
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Vojenské výdaje                  32 724 357
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Podpora činnosti Civilní ochrany ČR      260 206
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na civilní ochranu               628 321
   -------------------------------------------------------------
   Dotace vojenským lesům                 76 000
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na sportovní reprezentaci           0
   -------------------------------------------------------------
   Program protidrogové politiky, sociální prevence
   a prevence kriminality                   0
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                      6 915 780
   -------------------------------------------------------------      Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                    642 856
   -------------------------------------------------------------
   z toho pojistné na sociální zabezpečení a
       příspěvek na st. politiku zaměstnanosti   471 934
   -------------------------------------------------------------
       z toho pojistné na důchodové pojištění    360 891
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   9 196 861
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
    Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 8 022 759
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              4 053 761
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců          4 034 155
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)1 418 816
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 80 684
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              1 174 102
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě**)             4 048 087
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě**)    4 028 671
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní sociální dávky                 9 500
   -------------------------------------------------------------
   Program protidrogové politiky, sociální prevence
   a prevence kriminality                 2 450
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní věcné výdaje celkem:***)          2 459 998
   -------------------------------------------------------------
   v tom: Ministerstvo financí              509 030
   -------------------------------------------------------------
   Územní finanční orgány               1 073 800
   -------------------------------------------------------------
   Generální ředitelství cel               856 361
   -------------------------------------------------------------
   Majetkový úřad                     20 807
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8       1 174 102
   -------------------------------------------------------------

   za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem,
   převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

  Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                   203 768 175
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a
       příspěvek na st. politiku zaměstnanosti  203 621 181
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Pojistné na důchodové pojištění  155 705 344
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   191 025 440
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                188 932 193
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              1 873 867
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců          1 867 716
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 655 785
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 37 473
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              2 093 247
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             18 393
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           13 787
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                4 606
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě               1 748 106
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě     1 742 787
   -------------------------------------------------------------
   Důchody                      153 597 669
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní sociální dávky               25 574 160
   -------------------------------------------------------------
   Pasivní politika zaměstnanosti           3 900 000
   -------------------------------------------------------------
   Aktivní politika zaměstnanosti           1 000 000
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje ústavů sociální péče řízených
   ministerstvem                     288 423
   -------------------------------------------------------------
   Zabezpečení systému státní sociální podpory
   - běžné výdaje                     23 398
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na spoje související s výplatou důchodů
   a ostatních dávek                   436 216
   -------------------------------------------------------------
   Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální
   služby                        630 126
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                      2 093 247
   -------------------------------------------------------------


      Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                    3 473 171
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a
       příspěvek na st. politiku zaměstnanosti   3 033 171
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Pojistné na důchodové pojištění   2 319 484
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   26 093 382
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                23 607 442
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              11 624 601
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců         11 173 055
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)3 910 569
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 223 461
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              2 485 940
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             17 740
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            9 900
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                7 840
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě**)             11 283 718
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě**)   10 844 930
   -------------------------------------------------------------
   Důchody                       1 661 503
       -------------------------------------------------------------
   Ostatní sociální dávky               1 049 610
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na sportovní reprezentaci           0
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                      2 485 940
   -------------------------------------------------------------


   Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     24 400
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   2 541 703
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 1 907 829
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               233 408
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           231 317
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  81 694
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  4 627
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               633 874
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            296 756
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           153 338
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               143 418
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                153 463
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      152 364
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Program péče o krajinu                151 000
   -------------------------------------------------------------
   Sanace lokalit po Sovětské armádě           88 290
   -------------------------------------------------------------
   Příspěvky zoologickým zahradám               0
   -------------------------------------------------------------
   Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava,
   Podyjí                        151 841
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím    26 620
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                       633 874
------------------------------------------------------------------   Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                      7 020
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   4 863 466
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 1 250 124
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                78 963
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           76 223
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  27 637
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  1 525
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              3 613 342
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 67 473
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       65 733
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje: Program obnovy venkova         250 000
   -------------------------------------------------------------
          Program podpory oprav bytového fondu  240 000
   -------------------------------------------------------------
          Příspěvek na činnost České centrály
          cestovního ruchu             83 000
   -------------------------------------------------------------
          Územní plánování             43 000
   -------------------------------------------------------------
          Půjčky obcím na opravy a modernizaci
          bytového fondu             300 000
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8       3 613 342
 -----------------------------------------------------------------      Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                       651
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     871 301
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  691 956
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                8 887
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců            4 569
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  3 130
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   140
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               179 345
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            691 956
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           18 959
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               672 997
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        179 345
------------------------------------------------------------------   Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     81 226
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    6 939 243
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
    Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 6 809 689
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               278 885
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           274 732
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  97 610
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  5 495
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               129 554
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            934 165
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky              0
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               934 165
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                275 659
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      271 951
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje aparátu na podporu proexportní politiky 157 500
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím     8 569
   -------------------------------------------------------------
   Státní podpora zdravotně postiženým občanům na
   bezlepkové a bezbílkovinné potraviny          4 000
   -------------------------------------------------------------
   Prostředky na výkon státní správy v oblasti metrologie 22 650
   -------------------------------------------------------------
   Útlum hornictví                   4 351 000
   -------------------------------------------------------------
   v tom: uhelné                    2 907 000
   -------------------------------------------------------------
      z toho: obligatorní sociální a zdravotní
          výdaje podle usnesení vlády
          401/1997                974 700
   -------------------------------------------------------------
      rudné                     125 000
   -------------------------------------------------------------
      z toho: obligatorní sociální a zdravotní
          výdaje podle usnesení vlády
          401/1997                20 800
   -------------------------------------------------------------
      uranové                   1 319 000
   -------------------------------------------------------------
      z toho: obligatorní sociální a zdravotní
          výdaje podle usnesení vlády
          429/1993                421 900
   -------------------------------------------------------------
   Programy zateplování a úspor energie         325 000
   -------------------------------------------------------------
   Svoz a odvoz radioaktivního odpadu           17 000
   -------------------------------------------------------------
   Správa skládek pro s. p. Diamo             35 000
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)                129 554
------------------------------------------------------------------    Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     260 302
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   23 579 445
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                13 028 633
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               304 048
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           299 543
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 106 418
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  5 992
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              10 550 812
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             69 260
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           14 600
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               54 660
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                202 647
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      199 924
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Osobní železniční doprava              5 800 000
   -------------------------------------------------------------
   v tom: podíl na nákladech dopravní cesty      2 100 000
   -------------------------------------------------------------
      příspěvek na ztrátu dopravce z provozu
      osobní dopravy                3 700 000
   -------------------------------------------------------------
   Dotace pro kombinovanou dopravu            88 000
   -------------------------------------------------------------
   Správa, údržba, opravy a investorství na pozemních
   komunikacích                    6 340 000
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím     4 664
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)               10 550 812
------------------------------------------------------------------     Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     76 450
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   15 855 269
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                13 796 454
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               916 807
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           911 241
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 320 882
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 18 225
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              2 058 815
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            436 253
   -------------------------------------------------------------
       v tom: institucionální prostředky           153 422
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               282 831
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                783 732
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      779 259
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Údržba a opravy zemědělských vodních toků       52 680
   -------------------------------------------------------------
   Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému
   a lesnickému fondu, a.s.              3 350 000
   -------------------------------------------------------------
   Přímé dotace agrokomplexu celkem          5 128 000
   -------------------------------------------------------------
   z toho: dotace na posílení příjmů zemědělských
       výrobců                   3 518 500
   -------------------------------------------------------------
   Přímé dotace lesnímu hospodářství           930 000
   -------------------------------------------------------------
   Přímé dotace vodnímu hospodářství           100 000
   -------------------------------------------------------------
   Údržba a provoz vodní cesty              101 830
   -------------------------------------------------------------
   Protipovodňová opatření                23 000
   -------------------------------------------------------------
   Prostředky na činnost učňovských zařízení      1 465 400
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím     2 300
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                      2 058 815
------------------------------------------------------------------   Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže
             a tělovýchovy

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     231 182
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   61 722 662
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                58 581 611
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              11 968 751
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců         11 878 957
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)4 188 328
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 237 569
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              3 141 051
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj           1 497 930
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           815 371
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               682 559
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                513 188
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      509 749
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem na programy:
   -------------------------------------------------------------
      - program protidrogové politiky, sociální
       prevence a prevence kriminality        14 843
   -------------------------------------------------------------
      - rozvojová zahraniční pomoc             0
   -------------------------------------------------------------
      - programy v rámci EU              103 213
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na sportovní reprezentaci
   - Vysokoškolské sportovní centrum           40 000
   -------------------------------------------------------------
   Prostředky poskytované na sportovní reprezentaci
   - občanská sdružení                  28 062
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem v kapitole podle jednotlivých
   oblastí školství                  57 652 560
   -------------------------------------------------------------
   Vysoké školy - běžné výdaje celkem         9 720 690
   -------------------------------------------------------------
   Regionální školství - běžné výdaje celkem     46 685 970
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní přímo řízené organizace - běžné výdaje
   celkem                        853 379
   -------------------------------------------------------------
   Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže
   a tělovýchovy                     392 521
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 a 9
   (vč. výzkumu a vývoje)               3 141 051
------------------------------------------------------------------      Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                        0
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    4 073 535
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 3 097 931
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                41 192
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           39 561
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  14 418
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   793
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               975 604
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             81 811
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           18 317
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               63 494
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 41 192
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       39 561
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na církve                   520 000
   -------------------------------------------------------------
   z toho prostředky na platy duchovních a ostatní
   platby za provedenou práci              443 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby    1 030
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na programy a programové okruhy:
   -------------------------------------------------------------
      Podpora regionálních divadel           53 000
       -------------------------------------------------------------
      Program záchrany architektonického dědictví   335 000
   -------------------------------------------------------------
      Církevní kulturní památky            36 000
   -------------------------------------------------------------
      Havarijní - střešní fond             35 000
   -------------------------------------------------------------
      Program restaurování movitých kulturních
      památek                     30 000
   -------------------------------------------------------------
      Výkup předmětů kulturní hodnoty         25 000
   -------------------------------------------------------------
      Preventivní ochrana movitého kulturního
      dědictví zabezpečovací technikou (EZS, EPS,
      ISO)                       83 700
   -------------------------------------------------------------
      Program regenerace městských památkových
      rezervací a městských památkových zón      320 000
   -------------------------------------------------------------
      Program péče o vesnické památkové rezervace
      a zóny a krajinné památkové zóny         20 000
   -------------------------------------------------------------
      Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin    0
   -------------------------------------------------------------
      Program na podporu rozvoje informační sítě
      veřejných knihoven                21 013
   -------------------------------------------------------------
      Program na podporu stálých symfonických
      orchestrů a pěveckých sborů           10 000
   -------------------------------------------------------------
      Kulturní aktivity                91 300
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)                975 604
------------------------------------------------------------------    Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     51 900
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    5 970 846
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 3 048 427
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               246 527
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           240 189
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  86 284
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  4 931
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              2 922 419
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj            561 725
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky           250 287
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               311 438
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                106 505
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      100 684
   -------------------------------------------------------------
   Rozvojová zahraniční pomoc                 0
   -------------------------------------------------------------
   Program protidrogové politiky, sociální prevence
   a prevence kriminality                 33 000
   -------------------------------------------------------------
   Ústavní péče celkem                  450 692
   -------------------------------------------------------------
   Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem   1 173 407
   -------------------------------------------------------------
   Zdravotnické programy celkem             190 000
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Národní program zdraví             28 000
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní činnosti ve zdravotnictví           489 681
   -------------------------------------------------------------
   Národní plán pomoci zdravotně postiženým        31 000
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)               2 922 419
------------------------------------------------------------------    Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     773 278
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a
       příspěvek na st. politiku zaměstnanosti    463 278
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Pojistné na důchodové pojištění    354 271
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                   10 096 858
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 9 057 055
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci              4 715 426
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců          3 097 881
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)1 650 399
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 92 411
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem              1 039 803
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             10 248
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            7 600
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                2 648
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě**)              4 689 245
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě**)    3 073 005
   -------------------------------------------------------------
   Platy soudců                    1 510 866
   -------------------------------------------------------------
   Platy státních zástupců                482 752
   -------------------------------------------------------------
   Důchody                        178 977
   -------------------------------------------------------------
   Ostatní sociální dávky                136 659
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím      169
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje soudů                 3 935 130
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje státních zastupitelství         978 995
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje ostatních organizací justiční části   279 080
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje vězeňství               3 863 850
   -------------------------------------------------------------
       Odměny odsouzených                   75 330
   -------------------------------------------------------------
   Odchodné                        12 730
   -------------------------------------------------------------
   Program protidrogové politiky, sociální prevence
   a prevence kriminality                 6 865
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu
   a vývoje)                      1 039 803
   -------------------------------------------------------------
  Ukazatele kapitoly 342 Úřad pro státní informační systém

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                       600
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     77 546
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  60 650
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                23 555
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           22 298
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  8 244
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   447
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                16 896
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 23 555
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       22 298
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         16 896
   -------------------------------------------------------------


   Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     19 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     92 183
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  92 183
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                45 540
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           45 144
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  15 940
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   903
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                  0
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 45 540
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       45 144
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8           0
   -------------------------------------------------------------


     Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     12 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     576 704
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  523 407
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               302 860
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           289 046
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 106 008
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  6 061
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                53 297
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                299 666
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      287 164
   -------------------------------------------------------------
   Služby zpracování dat                  3 560
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na činnost IVVM              5 553
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů          31 300
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         53 297
   -------------------------------------------------------------


  Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     57 720
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    1 725 356
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 1 446 388
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               832 712
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           832 460
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 291 401
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 16 650
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               278 968
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             16 530
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            7 695
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                8 835
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců     a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                832 712
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě      832 460
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí   264 912
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na vytvoření Základní báze geografických
   dat                          18 246
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na Informační systém katastru
   nemovitostí                      47 948
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)                278 968
   -------------------------------------------------------------


      Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                      2 500
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     64 381
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  60 121
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                36 575
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           36 531
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  12 801
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   731
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                4 260
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 36 575
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       36 531
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na činnost ústředí ČBÚ          15 897
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na činnost obvodních báňských úřadů    44 224
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         4 260
------------------------------------------------------------------


  Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                        0
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     35 397
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  33 397
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                18 244
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           18 024
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  6 386
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   360
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                2 000
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 18 244
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       18 024
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         2 000
------------------------------------------------------------------


        Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                       733
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     66 526
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  60 351
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                26 793
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           13 274
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  9 380
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   524
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                6 175
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 26 793
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       13 274
   -------------------------------------------------------------
   Platy soudců                      13 172
   -------------------------------------------------------------
   Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
   (z. č. 236/1995 Sb.)                  1 888
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         6 175
------------------------------------------------------------------


        Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     134 523
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    2 147 124
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 1 830 204
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               553 187
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           543 032
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 192 036
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 861
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               316 920
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
       Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj           1 830 204
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky          1 443 645
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky               386 559
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím     2 200
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        316 920
------------------------------------------------------------------


 Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                       82
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     28 631
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  27 241
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                8 448
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců            5 600
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  2 957
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   112
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                1 390
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         1 390
------------------------------------------------------------------


   Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                     258 000
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                    1 460 977
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                 1 188 154
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                63 137
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           62 765
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  22 098
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  1 263
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem               272 823
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 63 137
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       62 765
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8        272 823
------------------------------------------------------------------


  Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                       790
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     186 605
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  152 302
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci                49 551
   -------------------------------------------------------------
       z toho: Platy zaměstnanců           49 443
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  17 090
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   976
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                34 303
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje na výzkum a vývoj             16 650
   -------------------------------------------------------------
   v tom: institucionální prostředky            7 150
   -------------------------------------------------------------
      účelové prostředky                9 500
   -------------------------------------------------------------
   Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
   práci ve státní správě                 33 268
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě       33 184
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8
   (vč. výzkumu a vývoje)                 34 303
   -------------------------------------------------------------


     Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

                           v tisících Kč
------------------------------------------------------------------
Souhrnné ukazatele
------------------------------------------------------------------
   Příjmy celkem                      2 270
   -------------------------------------------------------------
   Výdaje celkem                     268 135
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
Dílčí ukazatele výdajů
   -------------------------------------------------------------
   Jednotné dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Běžné výdaje celkem                  248 065
   -------------------------------------------------------------
   z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za
       provedenou práci               133 933
   -------------------------------------------------------------
       z toho: platy zaměstnanců           120 276
   -------------------------------------------------------------
        Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  46 877
   -------------------------------------------------------------
        Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  2 405
   -------------------------------------------------------------
   Kapitálové výdaje celkem                20 070
   -------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------
   Specifické dílčí ukazatele
   -------------------------------------------------------------
   Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím      100
   -------------------------------------------------------------
   Platy funkcionářů NKÚ                 11 907
   -------------------------------------------------------------
   Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
   (z.č. 236/1995 Sb.)                   2 160
   -------------------------------------------------------------
   Investiční programy podle přílohy č. 8         20 070
------------------------------------------------------------------
    
 
Příl.6
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech
                                        v mil. Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
                   Neinvestiční účelové dotace na:
         -----------------------------------------------------------------
                           vybraná  výkon  hasičské  DOTACE
         ústavy      sociální    zdravotnická státní záchranné  ze SR
Okres       sociální domovy  dávky  školství zařízení správy  sbory   celkem
          péče  důchodců
            *)    *)    *)   *)     *)   *)    *)
------------------------------------------------------------------------------------------
Praha       111.8   142.0  275.0  155.5       336.2   318.8  1 339.3

Benešov                16.6  13.6        18.1    0.5   48.8
Beroun                 10.3  10.9        15.3    0.5   37.0
Kladno             8.2   74.4  21.0        30.5    0.7   134.8
Kolín             10.6   27.8  13.9    2.5  19.5    0.4   74.7
Kutná Hora           9.1   26.5  11.5        15.9    0.4   63.4
Mělník                 30.3  13.9        19.3    0.4   63.9
Mladá Boleslav             18.5  16.6        22.8    0.4   58.3
Nymburk                31.5  11.7    2.8  16.6    0.6   63.2
Praha-východ              9.3  12.7    2.2  18.7    0.8   43.7
Praha-západ          2.4   12.0  10.5        15.4    0.6   40.9
Příbram                30.0  16.8        21.9    0.5   69.2
Rakovník                22.2   8.5        11.0    0.5   42.2

České Budějovice        9.9   34.4  27.7        36.2    0.5   108.7
Český Krumlov             21.3  10.6        11.9    0.4   44.2
Jindřichův Hradec           22.0  13.9        19.1    0.4   55.4
Pelhřimov           2.7   13.8  11.5        15.1    0.6   43.7
Písek                 24.8  10.9        14.4    0.4   50.5
Prachatice      5.3        13.7   8.5        10.5    0.7   38.7
Strakonice      1.0   17.5   14.1  10.8        14.4    0.6   58.4
Tábor             3.0   24.2  15.9        21.0    0.4   64.5

Domažlice                9.8   9.3        11.9    0.6   31.6
Cheb              4.9   21.4  13.2        17.8    0.4   57.7
Karlovy Vary          1.0   32.5  18.0        24.8    1.3   77.6
Klatovy            15.8   23.1  13.3        18.1    0.7   71.0
Plzeň        1.3   17.8   57.0  21.9    6.7  47.6   44.8   197.1
Plzeň-jih               11.5   9.6        13.7    1.3   36.1
Plzeň-sever               9.7  10.9        14.8    0.7   36.1
Rokycany                15.6   6.6        9.3    0.6   32.1
Sokolov                39.8  16.2        19.3    1.3   76.6
Tachov                 22.5   8.7        10.4    0.6   42.2

Česká Lípa           3.0   31.1  18.0        21.4    1.4   74.9
Děčín        4.5    15.6   75.0  20.4        27.2    1.6   144.3
Chomutov      17.8   24.9   80.3  21.1        25.5    1.6   171.2
Jablonec nad Nisou           21.0  13.0        18.1    0.6   52.7
Liberec                57.2  23.3    5.0  32.5    1.0   119.0
Litoměřice           0.5   54.8  17.0        23.2    0.4   95.9
Louny        6.6   11.3   75.0  12.9        17.5    0.6   123.9
Most              9.7   82.3  18.5        24.4    0.4   135.3
Teplice            9.9   83.5  18.4        26.1    0.6   138.5
Ústí nad Labem    9.3   30.0   42.5  17.4        24.1    0.4   123.7

Havlíčkův Brod             25.1  15.3        19.5    0.4   60.3
Hradec Králové         1.4   35.4  22.9        32.9    0.6   93.2
Chrudim                36.5  16.6        21.5    0.5   75.1
Jičín             21.6   18.5  12.1        15.9    0.4   68.5
Náchod             4.1   37.0  17.4        22.9    1.3   82.7
Pardubice               46.8  24.0        33.1    0.4   104.3
Rychnov nad Kněžnou      2.1   18.2  12.4        16.1    1.1   49.9
Semily        3.4    6.1   24.1  11.9        15.4    0.5   61.4
Svitavy            15.1   46.6  16.4        20.9    0.5   99.5
Trutnov            1.8   48.0  18.1        24.8    0.5   93.2
Ústí nad Orlicí   14.2   27.1   47.6  22.0        28.3    0.6   139.8

Blansko            8.4   28.6  17.1        22.0    0.6   76.7
Brno         3.7   59.1  220.0  53.3    6.9  108.2   101.7   552.9
Brno-venkov              41.2  23.2        32.0    1.0   97.4
Břeclav            12.1   59.8  20.1        25.4    0.5   117.9
Hodonín                79.1  27.0        33.0    0.5   139.6
Jihlava       2.9   11.4   48.4  16.9        22.2    0.4   102.2
Kroměříž            9.8   50.5  18.0        22.2    0.4   100.9
Prostějov           1.8   58.2  16.9        22.5    0.6   100.0
Třebíč                 42.9  20.2        24.0    0.4   87.5
Uherské Hradiště            51.9  23.6        29.6    0.4   105.5
Vyškov                 42.6  14.0        17.6    0.7   74.9
Zlín                  62.7  30.8        40.1    0.4   134.0
Znojmo                 43.6  19.4        23.2    0.4   86.6
Žďár nad Sázavou   1.1    3.5   39.7  21.8        25.6    0.6   92.3

Bruntál       2.5   16.8   62.0  18.0        21.6    0.9   121.8
Frýdek-Místek    6.5   42.7  119.2  37.0        46.6    0.8   252.8
Jeseník            1.5   29.1   7.1        8.7    0.4   46.8
Karviná       4.7       218.8  44.1        58.1    0.4   326.1
Nový Jičín           3.0   99.7  26.3        32.8    1.6   163.4
Olomouc            2.1   88.3  35.2        45.7    0.5   171.8
Opava                 90.9  30.5        37.0    0.5   158.9
Ostrava       21.9   63.3  219.2  48.9    8.6  90.4   102.7   555.0
Přerov        1.1   10.9   66.0  21.1        28.1    0.9   128.1
Šumperk                71.7  20.3        25.9    0.8   118.7
Vsetín                 73.9  23.7        30.2    1.5   129.3
------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrn        219.6   675.5 3 990.1 1 558.2    34.7 2 255.5   616.4  9 350.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.7
Finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů
                                               v mil. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Neinvestiční účelové dotace na:
         --------------------------------------------------------------------------------------
                       dopravní  vybraná   hasičské  územní    DOTACE
         ústavy      sociální obslužnost zdravotnická záchranné vyrovnávací ze SR
Okres       sociální domovy  dávky        zařízení   sbory   dotace    celkem
          péče  důchodců                  okresů
            *)    *)    *)     *)     *)            **)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benešov            17.5   7.4    21.3         25.2   51.9     123.3
Beroun           3.1    8.8   13.7    10.1         23.2          58.9
Kladno       24.6    33.0   23.6    10.6     3.5   56.2   45.5     197.0
Kolín        9.8    3.8   9.2     9.4         27.7   26.8      86.7
Kutná Hora     10.6    4.2   10.5    10.6         31.8   39.7     107.4
Mělník       4.1    14.4   6.7    10.5         28.4          64.1
Mladá Boleslav   11.3    16.8   11.5    12.1     1.9   34.2          87.8
Nymburk       3.5    21.7   14.5     8.8         25.4   38.1     112.0
Praha-východ    6.3    12.4   7.7    13.3         28.2          67.9
Praha-západ     4.7    10.3   7.0    11.3     2.5   26.5   14.6      76.9
Příbram       7.1    31.2   14.0    20.6         25.6   22.5     121.0
Rakovník      6.1    12.5   7.7    11.4         18.3   19.1      75.1

České Budějovice  2.9    25.1   19.6    19.9         57.9          125.4
Český Krumlov         7.0   3.7    24.3         32.4   9.3      76.7
Jindřichův Hradec 15.5    24.2   14.0    24.2         31.4   55.2     164.5
Pelhřimov     11.0    19.2   9.2    14.1     2.8   32.8   34.5     123.6
Písek        6.9    8.6   8.2    15.0         27.4   7.7      73.8
Prachatice          11.6   7.3    19.6         23.6   39.6     101.7
Strakonice     18.9         4.9    12.0         29.5   21.0      86.3
Tábor        1.9    18.7   8.8    13.8         29.6          72.8

Domažlice           6.0   8.2    12.9         19.3   25.2      71.6
Cheb        17.1    8.4   8.6    14.7     5.0   28.8   16.7      99.3
Karlovy Vary    17.6    8.7   12.5    24.7     3.8   24.2          91.5
Klatovy      11.4         8.9    30.1         28.5   28.3     107.2
Plzeň-město                     0.6                      0.6
Plzeň-jih     14.5    5.4   7.5    14.6         19.8   62.2     124.0
Plzeň-sever     5.0    8.4   5.3    14.2     2.2   17.0   79.0     131.1
Rokycany      33.6         5.4     6.6         17.2   19.1      81.9
Sokolov       4.4    7.6   7.2     7.8         26.4          53.4
Tachov       4.1    7.5   5.5    21.4         19.2   10.8      68.5

Česká Lípa     11.5    8.8   8.9    13.4         24.7   6.2      73.5
Děčín       23.7    15.0  10.0     9.7     3.8   33.8   39.1     135.1
Chomutov      6.6    14.7   9.7    20.1         28.2          79.3
Jablonec nad Nisou 2.8    12.6  15.0     6.3         25.9          62.6
Liberec       8.0    16.8  14.8     8.5         31.3          79.4
Litoměřice     22.8    10.7  13.2    11.3         36.7   14.0     108.7
Louny                  8.0    16.6         30.4   35.4      90.4
Most        14.2    15.9   10.7     6.3     7.6   28.1          82.8
Teplice       5.4    22.0   10.5     7.7     4.4   30.6          80.6
Ústí nad Labem             17.5     5.4         44.8          67.7

Havlíčkův Brod   8.8    11.2   8.9     13.6         25.3   34.4     102.2
Hradec Králové   11.1    22.9   19.6     9.4         49.3          112.3
Chrudim      18.9    12.9   27.5     11.0         26.2   67.0     163.5
Jičín                  8.5     9.1         24.2   35.1      76.9
Náchod       3.5    20.5   18.0     9.7    2.2   25.2   39.2     118.3
Pardubice      5.5    28.5   17.2     9.2    5.9   35.3          101.6
Rychnov nad Kněžnou 20.5   11.3   14.4     8.4         21.5   27.2     103.3
Semily        1.7   11.4   8.5     7.7         24.6   14.4      68.3
Svitavy       15.7        8.4     15.4    2.4   28.0   66.7     136.6
Trutnov       7.6   22.6   20.0     12.2    4.5   31.6   1.0      99.5
Ústí nad Orlicí            27.0     11.2         39.7          77.9

Blansko       20.7   11.7   17.1     13.2         28.0   69.3     160.0
Brno-město                      6.3                     6.3
Brno-venkov     6.5   19.7   12.8     16.9         32.0  149.8     237.7
Břeclav       7.4        6.7     10.5         29.7   78.7     133.0
Hodonín       23.1   17.7   17.9     10.5    2.2   28.0   70.6     170.0
Jihlava            6.0   8.6     14.7    2.6   39.5          71.4
Kroměříž      32.0   18.3   19.5     8.7         30.1   75.0     183.6
Prostějov      23.9   28.5   21.1     11.0    1.6   34.2   46.3     166.6
Třebíč       12.6   20.7   10.3     16.4         38.1   57.1     155.2
Uherské Hradiště  37.4   27.9   15.3     11.8         28.0   92.1     212.5
Vyškov        0.4   21.4   6.4     8.7    2.2   24.6   57.5     121.2
Zlín         8.1   31.0   17.5     16.3    1.3   52.7          126.9
Znojmo       22.4   27.0   5.6     18.7    8.5   29.9   99.3     211.4
Žďár nad Sázavou   9.9   16.0   12.5     21.9         33.6   76.0     169.9

Bruntál       16.3    6.1   26.6     24.4    4.7   31.3  101.3     210.7
Frýdek-Místek    10.3        20.7     20.4         31.9   3.7      87.0
Jeseník       5.3    9.7   7.3     9.6         15.5   46.4      93.8
Karviná       2.8   28.2   33.1     11.8    4.2   48.2   21.9     150.2
Nový Jičín      6.8   22.6   16.9     15.7         26.2   83.9     172.1
Olomouc       31.5   26.2   23.6     20.5    4.7   50.9          157.4
Opava        41.2   32.5   30.4     12.3    3.8   26.5  104.7     251.4
Ostrava-město                    5.1                     5.1
Přerov       30.5   24.3   13.6     13.5         32.2   80.6     194.7
Šumperk       6.2   18.2   17.0     16.1    4.7   24.4   60.8     147.4
Vsetín        8.1   27.4   14.8     15.1    2.8   25.0   22.8     116.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrn        807.7  1 051.9  949.9   1 012.8    95.8  2 201.6  2 444.3   8 564.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.8
Výdaje státního rozpočtu České republiky na financování investičních programů
                                                        v tisících Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidenční                                  Návratná Systémová  Individuální  Kapitálové
 číslo     Název investičního programu                finanční investiční  investiční   výdaje
programu                                  výpomoc   dotace    dotace    celkem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301010  Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu                   146 692           146 692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301020  Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech             18 155           18 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301030  Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře
      prezidenta                                   5 453            5 453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kancelář prezidenta republiky celkem                          170 300           170 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Poslanecké sněmovny Parlamentu                        87 000    23 000    110 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem                          87 000    23 000    110 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Senátu Parlamentu                               97 015   176 932    273 947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Senát Parlamentu celkem                                 97 015   176 932    273 947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Úřadu vlády                                  26 015           26 015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         1 895            1 895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úřad vlády celkem                                    27 910           27 910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Bezpečnostní informační služby                        105 903           105 903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         5 228            5 228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bezpečnostní informační služba celkem                         111 131           111 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Ministerstva zahraničních věcí na území ČR                  206 584    25 000    231 584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí                  321 510           321 510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                          500             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo zahraničních věcí celkem                         528 594    25 000    553 594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307010  Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu
      vojenského letectva                             254 000           254 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      systému civilní ochrany                           181 000           181 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307030  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      vojenského školství                              32 000           32 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307040  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      vojenského zdravotnictví                           331 000   436 200    767 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307110  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      kategorie tepelných a energetických zařízení                 562 310           562 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307120  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      určeného k ochraně životního prostředí                    68 700           68 700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307130  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      bytového hospodářství                             2 500            2 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307140  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      vyvolané redislokací a reorganizací AČR                   166 100           166 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307150  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      pro přípravu a výdej stravy vojsk                      184 271           184 271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307160  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      velení, správy, zásobování a výcviku vojsk                  355 580           355 580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307210  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      pozemního vojska                               520 210           520 210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307220  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      letectva a PVO                               1 668 080          1 668 080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307230  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      pro logistické zabezpečení                          619 011    34 567    653 578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307240  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      pro zabezpečení celoresortních programů                   104 750           104 750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307250  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      zpravodajské služby a vojenské policie                    388 464           388 464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307260  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      pro informační systémy                            440 230           440 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307270  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      spojovacích prostředků                            451 775           451 775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                        115 032               115 032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo obrany celkem                              6 445 013   470 767   6 915 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva financí                        30 025           30 025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312020  Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů
      Ministerstva financí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312110  Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních
      orgánů                                    318 448    93 900    412 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312120  Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů   127 300           127 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312130  Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní
      (ADIS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312210  Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel            401 542   109 455    510 997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312220  Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel           93 432           93 432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312230  Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312810  Výstavba celostátní komunikační sítě (WAN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo financí celkem                              970 747   203 355   1 174 102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí                 8 950            8 950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Správy sociálního zabezpečení                        302 700    68 700    371 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313030  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Správy služeb zaměstnanosti                         165 884           165 884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313040  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě ústavů sociální péče                        718 613   796 200   1 514 813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313060  Realizace informačního systému MPSV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313070  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      charitativních organizací a občanských sdružení                30 600           30 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                           1 600            1 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem                     1 228 347   864 900   2 093 247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314110  Obnova vozového parku policie                        444 465           444 465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314130  Technické zabezpečení útvarů policie                     489 957           489 957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314210  Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku
      v uprchlických táborech                            3 658            3 658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314220  Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku
      ve školských a vzdělávacích zařízeních                    24 835           24 835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314230  Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku
      ve zdravot., léčebných a soc. zař. MV                     9 300            9 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314240  Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku
      správy a zásobování v působnosti MV                      48 138           48 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314310  Pořízení a technická obnova strojů Hlavní správy
      požární ochrany MV                               9 337            9 337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314320  Pořízení a technická obnova strojů a zařízení
      v působnosti civilně správního úseku MV                    18 124           18 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314430  Pořízení a technická obnova spojovací techniky                38 040           38 040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314510  Výkup a náhrada objektů a nemovitostí vydaných v restitucích          2 691            2 691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314520  Rekonstrukce a modernizace skladů PH, čistíren odpadních vod
      a kanalizací, plynofikace                          149 844           149 844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314530  Výstavba obvodních oddělení Policie ČR                    29 435   148 900    178 335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314540  Náhrada nájmů za nebytové prostory a objekty vlastními objekty        121 987   120 000    241 987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314550  Rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy objektů             267 129   140 000    407 129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314610  Pořízení a technická obnova investičního majetku Hasičských záchranných
      sborů okresů                                 400 000           400 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314910  Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy
      a výzkumu                                   16 946           16 946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314920  Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů
          vědy a výzkumu                                 3 154            3 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo vnitra celkem                              2 007 040   408 900   2 485 940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva životního prostředí                  160 114           160 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      chráněných krajinných oblastí a národních parků                67 760           67 760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315030  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Českého hydrometeorologického ústavu                     12 000           12 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315050  Revitalizace říčních systémů                   1 400   348 600           350 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                           35 000           35 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         9 000            9 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo životního prostředí celkem                   1 400   632 474           633 874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva pro místní rozvoj                   15 342           15 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317420  Výstavba nájemních bytů ve vlastnictví obcí                2 928 000          2 928 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317530  Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou           670 000           670 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo pro místní rozvoj celkem                        3 613 342          3 613 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                           2 800            2 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                        176 545           176 545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Grantová agentura celkem                                179 345           179 345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu                   46 599           46 599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322020  Sanace těžby uranu ve s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem              52 955           52 955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         30 000           30 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem                         129 554           129 554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      v rozpočtových organizacích MDS                        45 320           45 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327110  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      správy a údržby silnic                            524 111           524 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327120  Výstavba čtyřproudých silnic pro motorová vozidla              282 718           282 718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327130  Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR               550 151    15 000    565 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327140  Výstavba a technická obnova státní silniční sítě ČR             556 130           556 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327150  Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst          41 200   183 652    224 852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327210  Výstavba dálnice D 5 Praha - Rozvadov                    604 660    72 515    677 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327220  Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem-státní hranice          402 884    65 750    468 634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327230  Výstavba dálnice R 35 Hradec Králové - Lipník n. Bečvou           200 718   500 000    700 718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327240  Výstavba dálnice D 47 Vyškov - Ostrava-státní hranice            179 500           179 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327250  Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové-státní hranice          15 450           15 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327270  Výstavba dálničního okruhu kolem hl. m. Prahy                390 325    15 000    405 325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327280  Výstavba dálnice D 1                             123 070   734 701    857 771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327290  Rekonstrukce a modernizace dálničních staveb,
      včetně odvodů a výkupů dokonč. staveb                    569 516           569 516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327310  Modernizace tranzit. železničního koridoru
      Děčín - Praha - Břeclav                           295 049  1 154 951   1 450 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327320  Program rekonstrukce     vybraných železničních tratí              441 596           441 596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327330  Program obnovy a modernizace železničních kolej. vozidel
      Českých drah pro osob. dopravu                        500 000           500 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327340  Modernizace tranzitního železničního koridoru
      Bohumín - Přerov - Břeclav                          218 560  1 128 925   1 347 485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327350  Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících           150 000           150 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327410  Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu          36 800           36 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327420  Výstavba a technická obnova budov a staveb České správy letišť        116 900           116 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327520  Rozvoj vodních cest                             205 000           205 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327610  Rozvoj kombinované dopravy                          119 000           119 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327710  Program státní podpory obnovy vozidel autobusové
      dopravní obslužnosti                             90 000           90 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                           10 820           10 820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         10 840           10 840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo dopravy a spojů celkem                         6 680 318  3 870 494   10 550 812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ministerstva zemědělství                      220 000           220 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe              110 000           110 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329030  Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod        330 925   564 856   257 006   1 152 787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329040  Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren
      odpadních vod                          105 446   165 067   100 100    370 613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329060  Protipovodňová opatření                           135 000    65 000    200 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                           2 448            2 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         2 967            2 967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo zemědělství celkem                      436 371  1 200 338   422 106   2 058 815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě vysokých škol                           773 474   338 078   1 111 552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě regionálního školství                       945 527    43 900    989 427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333030  Výstavba a technická obnova sportovních zařízení               98 096           98 096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333040  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě stát. organizací MŠMT                       121 529    70 315    191 844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333050  Výstavba a technická obnova zařízení dětí a mládeže              17 934           17 934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333060  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      sportovní reprezentace a střediska vrchol. sportu               36 956           36 956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333070  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      učňovského školství                             350 808           350 808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333080  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      zdravotnického školství                            38 314           38 314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                        306 120           306 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem                 2 688 758   452 293   3 141 051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334010  Pořízení a technická obnova investičního majetku knihoven, muzeí,
      galerií a divadel v působnosti MK                      114 774   275 000    389 774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334020  Pořízení zabezpečovacích systémů a zařízení
      požární signalizace                              78 000           78 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334030  Program záchrany architektonického dědictví                 335 000           335 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334040  Obnova nemovitých kulturních památek                            78 000     78 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334050  Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací MK        30 000    50 000     80 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     334920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         14 830           14 830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo kultury celkem                              572 604   403 000    975 604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335010  Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení
      v působnosti MZ                               556 281  2 143 722   2 700 003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335020  Vybavení nemocnic, poliklinik a záchranné služby
      stroji a zařízeními                              49 000           49 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335040  Státní podpora humanitárních projektů                     22 000           22 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335050  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací zřízených MZ                            19 523           19 523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335120  Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č. 493/1993              6 000            6 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335130  Státní podpora občanských sdružení                      46 000           46 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335140  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Národní lékařské knihovny                           3 000            3 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         76 893           76 893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo zdravotnictví celkem                           778 697  2 143 722   2 922 419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      soudů a státních zastupitelství                       175 408   165 000    340 408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Vězeňské služby                          321 295   377 650    698 945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                            150             150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                          300             300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ministerstvo spravedlnosti celkem                           497 153   542 650   1 039 803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Úřadu pro státní informační systém                 16 896           16 896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úřad pro státní informační systém celkem                        16 896           16 896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úřad průmyslového vlastnictví celkem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Českého statistického úřadu                     53 297           53 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345020  Výstavba informačního systému ČSÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Český statistický úřad celkem                              53 297           53 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346010  Program digitalizace katastru nemovitostí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346030  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k realizaci úkolů stanovených zák. č. 72/1994 Sb.               29 170   249 365    278 535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                            433             433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Český úřad zeměměřický a katastrální celkem                       29 603   249 365    278 968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě ČBÚ                                 4 260            4 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Český báňský úřad celkem                                 4 260            4 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě ÚHS                                 2 000            2 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem                       2 000            2 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Ústavního soudu                           6 175            6 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ústavní soud celkem                                   6 175            6 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     361910  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      organizací vědy a výzkumu                          247 000           247 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361920  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      k řešení úkolů vědy a výzkumu                         69 920           69 920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Akademie věd celkem                                  316 920           316 920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání               1 390            1 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem                     1 390            1 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      Správy státních hmotných rezerv                        66 623           66 623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374020  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      systému hospodářské mobilizace                        206 200           206 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Správa státních hmotných rezerv celkem                         272 823           272 823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375010  Pořízení a technická obnova investičního majetku
      ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost               34 303           34 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem                       34 303           34 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381010  Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381020  Pořízení a technická obnova investičního majetku NKÚ             20 070           20 070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nejvyšší kontrolní úřad celkem                             20 070           20 070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398020  Technická opatření v pásmech ochrany vod                   20 000           20 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398030  Podpora podniků zaměstnávajících zdravotně
      postižené občany                               150 000           150 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398060  Státní informační systém                           165 397           165 397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398070  Rezerva na financování programů rozvoje informačních
      systémů a vzdělávacích programů                      1 604 488          1 604 488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398090  Investiční rezervy v kapitole VPS                     1 030 060          1 030 060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398110  Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení
      v působnosti OkÚ a obcí                                 1 306 400   1 306 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398210  Výstavba a technická obnova školských zařízení
      v působnosti OkÚ a obcí                                  948 200    948 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398310  Vodohospodářské stavby komunální ekologie                  150 000           150 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398320  Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství                54 400     54 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398340  Protiradonová opatření                            82 000           82 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398430  Výstavba a technická obnova staveb MHD                    550 000           550 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398440  Obnova vozidel MHD                              75 000           75 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Všeobecná pokladní správa celkem                           3 826 945  2 309 000   6 135 945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kapitálové výdaje státního rozpočtu celkem                 437 771 33 300 362  12 565 484   46 303 617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.9
Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém okrese
 Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na
každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad
vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel
území.
 Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na
rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy
činí:

------------------------------------------------------------------
   Působnost                Sazba v Kč
                        na 100 obyvatel*)
------------------------------------------------------------------
obce se samostatnou působností
 (všechny obce)                  1 100,- Kč

obce s působností matričního úřadu         2 200,- Kč

obce s působností stavebního úřadu         6 550,- Kč

obce s pověřeným obecním úřadem **)        10 500,- Kč

obce s působností okresního úřadu ***)       7 550,- Kč
 
Příl.10
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
1.
Obecné podmínky
(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na
a) obnovu lesů poškozených imisemi,
b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
f) hrazení bystřin,
g) podporu ohrožených druhů zvířat,
h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě nebo
i) ostatní hospodaření v lesích.
(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje
a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)
b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)
c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).
(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která
a) má většinový spoluvlastnický podíl4) nebo
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti čestné prohlášení týkající se jejího hospodaření; vzor čestného prohlášení je uveden v části 3.
(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.
(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel
a) územnímu odboru Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek nebo
b) Ministerstvu obrany.
(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.
(8) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:
a) u příspěvků vypočítávaných sazbou po projednání žádosti,
b) u ostatních příspěvků na základě předloženého vyúčtování po provedení prací.
(9) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.
(10) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního předpisu5) příslušné ministerstvo (odstavec 2).
(11) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán v nesprávně vyšší částce nebo použit k jinému účelu, než na který byl poskytnut, oznámí příslušné ministerstvo (odstavec 2) písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu, který postupuje podle zvláštního předpisu.6)
(12) Zjistí-li skutečnosti uvedené v odstavci 11 žadatel sám, je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále podle zvláštního předpisu7) v poloviční výši.
(13) Žádosti o vybrané příspěvky, podané podle dřívějších předpisů8) po 30. září 1997 v zákonné lhůtě, mohou být uhrazeny z prostředků roku 1998.
(14) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního předpisu.9)
(15) Sazby příspěvků podle jednotlivých titulů vyhlásí Ministerstvo zemědělství ve věstníku ministerstva.
2.
Příspěvky
A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova,
b) umělá obnova - první,
c) umělá obnova - opakovaná,
d) ochrana mladých lesních porostů do jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění kultur a nárostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f) hnojení a vápnění lesních porostů.
Kritéria příspěvku:
- imisní pásmo10) ohrožení A,
- imisní pásmo ohrožení B.11)
Sazba příspěvku:
-----------------------------------------------------------------------------------
Číslo Předmět příspěvku        Technické   Indikace     Sazba
řádku                  jednotky          imisní pásmo
                                -------------------
                                  A     B
-----------------------------------------------------------------------------------
 1.  Přirozená obnova
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny11)          Kč/sazenici  A a 1
    - ostatní dřeviny        Kč/sazenici  A a 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 2.  Umělá obnova - první
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny            Kč/sazenici  A b 1
    - ostatní dřeviny        Kč/sazenici  A b 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 3.  Umělá obnova - opakovaná
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny            Kč/sazenici  A c 1
    - ostatní dřeviny        Kč/sazenici  A c 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 4.  Ochrana mladých lesních
    porostů
    - ochrana kultur proti buření   Kč/ha    A d 1
    - ochrana kultur proti zvěři    Kč/ha    A d 2
    - ochrana kultur proti klikorohu  Kč/ha    A d 3
    - ochrana kultur proti myšovitým  Kč/ha    A d 4
-----------------------------------------------------------------------------------
 5.  Zřizování nových oplocenek
    za účelem zajištění kultur
    a nárostů nebo jejich částí se
    zastoupením melioračních a
    zpevňujících dřevin 30 %
    a vyšším              Kč/km    A e 1
-----------------------------------------------------------------------------------
 6.  Hnojení a vápnění lesních
    porostů
    - letecké             Kč/ha    A f 1
    - pozemní             Kč/ha    A f 2
    - k jednotlivým sazenicím
     při výsadbě           Kč/ha    A f 3
-----------------------------------------------------------------------------------
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce.
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou12) jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
- přirozená a umělá obnova je podle těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,13)
- příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však do stanoveného minimálního počtu jedinců na jeden hektar,14) pokud žádost byla podána do dvou let po smýcení hlavního porostu.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- list o původu použitých sazenic,16) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na přirozenou obnovu lesa do 30. června 1998,
- v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.
B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
a) přirozená obnova,
b) umělá obnova - první,
c) umělá obnova - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů17) v zákonné lhůtě,18)
- výchova lesních porostů:
e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,
f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Kritéria příspěvku:
- cena lesního pozemku19) v Kč/m2,
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) [lesy ochranné],
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) [lesy zvláštního určení],
- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany [lesy vojenské],
- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 1996 [lesy restituční],
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích [lesy hospodářské].
Sazba příspěvku:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Předmět příspěvku      Technické Indikace  Cena lesního          Lesy
řádku                jednotky        pozemku do
                             --------------------------------------------------------------
                             2 Kč/m2 3 Kč/m2  ochranné zvl.  vojenské resti- hospo-
                                            určení      tuční  dářské

                             --------------------------------------------------------------
                              2    3     O    U    Z    R    H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Přirozená obnova
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny          Kč/sazenici B a 1
    - ostatní dřeviny      Kč/sazenici B a 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 2.  Umělá obnova - první
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny          Kč/sazenici B b 1
    - ostatní dřeviny      Kč/sazenici B b 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 3.  Umělá obnova - opakovaná
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny          Kč/sazenici B c 1
    - ostatní dřeviny      Kč/sazenici B c 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 4.  Zajištění lesních porostů
    - meliorační a zpevňující
     dřeviny          Kč/ha    B d 1
    - ostatní dřeviny      Kč/ha    B d 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 5. Odstraňování porostů v rámci
   rekonstrukce          Kč/ha    B e 1
-----------------------------------------------------------------------------------
 6. Výchova lesních porostů do
   40 let skutečného věku
   - prořezávky          Kč/ha    B f 1
   - předmýtní úmyslná těžba   Kč/ha    B f 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce nebo splněného cíle.
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,
- příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však do stanoveného minimálního počtu jedinců na jeden hektar, pokud žádost byla podána do dvou let po smýcení hlavního porostu,
- při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- list o původu použitých sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na zajištění porostu a na přirozenou obnovu lesa do 30. června 1998,
- v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.
C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
Předmět příspěvku:
a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1000 hektarů,
c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1000 hektarů.
Kritéria příspěvku:
- velikost celkového sdruženého majetku k 1. lednu 1998,
- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 1998 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.
Sazba příspěvku:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Velikost sdruženého   Technické  Indikace    Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
řádku  majetku v hektarech   jednotky         ---------------------------------------------------------
                             do 5 ha   do 50 ha   do 150 ha   do 300 ha
                             ---------------------------------------------------------
                               A      B       C       D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  od 150 do 500       Kč/ha    C a 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.  nad 500 a do 1 000    Kč/ha    C b 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.  nad 1 000         Kč/ha    C c 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 1998 zaokrouhlené na celé hektary nahoru ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.
Podmínky přiznání příspěvku:
- sdružení nejméně pěti vlastníků lesa,
- minimální výměra sdruženého majetku 150 ha,
- sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,
- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,
- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.
Žadatel:
- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
--sdružení s právní subjektivitou.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- smlouva o sdružení vlastníků lesa.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 31. března 1998.
D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovým systémem v lesním porostu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku v lesním porostu,
d) likvidace klestu štěpkováním před obnovou lesa s rozptýlením štěpky v lesním porostu.
Kritéria příspěvku:
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných [lesy ochranné],
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích [lesy zvláštního určení],
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích [lesy hospodářské].
Sazba příspěvku:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo     Předmět příspěvku        Technické  Indikace          Lesy
řádku                     jednotky       ----------------------------------------------
                                   ochranné    zvl. určení   hospodářské
                                   ----------------------------------------------
                                    O        U         H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Vyklizování nebo přibližování dříví
   (viz písm. a)               Kč/m3   D a 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Vyklizování nebo přibližování dříví
   koněm (viz písm. b)            Kč/m3   D b 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Vyklizování nebo přibližování dříví
   strojem (viz písm. c)           Kč/m3   D c 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Likvidace klestu štěpkováním
   (viz písm. d)               Kč/ha   D d 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce.
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
- v případě kombinace několika technologií použije žadatel sazbu pro něj výhodnější.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.
E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa
Předmět příspěvku:
a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,
b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,23)
c) výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy dvou hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,
d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,
e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.
Kritéria příspěvku:
- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,
- akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,
- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,
- ostatní akce.
Výše příspěvku:
- 80 % přímých nákladů a příslušného podílu nepřímých nákladů vynaložených na předmět příspěvku (dále jen "úplné vlastní náklady"); žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.
Podmínky přiznání příspěvku:
- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,
- hospodárné využití prostředků,
- náklady na projektovou dokumentaci, na majetkoprávní vypořádání a geodetické zaměření nejsou předmětem příspěvku,
- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- projektová dokumentace v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy24) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,
- rozpočet akce s vyčíslením potřeb investičních prostředků a neinvestičních prostředků,
- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,
- stavební povolení, ohlášení stavby nebo prohlášení žadatele, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- protokol o zjištěných škodách na zvířatech, zásobách, stavbách a mechanizačních prostředcích, způsobených záplavami v červenci 1997 na území České republiky, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v červenci 1997.
Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:
- do 27. února 1998 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek, a akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,
- do 31. března 1998 - akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,
- do 29. května 1998 - ostatní akce včetně rozpracovaných, povodňových a neuspokojených akcí, které byly podány po výše uvedených termínech.
Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 13. listopadu 1998.
F. Příspěvek na hrazení bystřin
Předmět příspěvku:
- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.
Kritéria příspěvku:
- akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,
- ostatní akce.
Výše příspěvku:
- 80 % úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků,
- náklady na projektovou dokumentaci, na majetkoprávní vypořádání a geodetické zaměření nejsou předmětem příspěvku.
Žadatel:
- správce vodního toku, který vykonává právo hospodaření ve státních lesích.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- projektová dokumentace v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a zjednodušená dokumentace v ostatních případech,
- rozpočet akce s vyčíslením potřeb investičních prostředků a neinvestičních prostředků,
- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,
- stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud je vyžadováno podle zvláštních předpisů,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
- protokol o zjištěných škodách na zvířatech, zásobách, stavbách a mechanizačních prostředcích, způsobených záplavami v červenci 1997 na území České republiky, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v červenci 1997.
Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:
- do 27. února 1998 - akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,
- do 29. května 1998 - ostatní akce včetně povodňových akcí, které byly podány po výše uvedeném termínu,
- na nově vzniklé živelní pohromy se termíny nevztahují.
Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 13. listopadu 1998.
G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat
Předmět příspěvku:
a) nákup ohrožených druhů zvířat za účelem vypuštění v lokalitách jejich přirozeného výskytu (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, koroptve polní, dropa velkého),
b) úhrada krmiv a léčiv v chovech před vypuštěním (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, koroptve polní, dropa velkého),
c) úhrada krmiv a léčiv v oborních chovech kozy bezoárové a bílého jelena,
d) budování hnízdišť sov čeledi Strigidae.
Výše příspěvku:
- 80 % úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků,
- zvířata, na která je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel).
Žadatel:
- uživatel honitby.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- kalkulace úplných vlastních nákladů,
- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření pro běžný rok.
Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:
- do 29. května 1998.
Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 13. listopadu 1998.
H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě
Předmět příspěvku:
- zpracování plánu v digitální formě.
Kritéria příspěvku:
- rozsah zpracování plánu v digitální formě.
Podmínky přiznání příspěvku:
- platnost stávajícího plánu končí v roce 1998.
Sazba příspěvku:

----------------------------------------------------------------------------
Číslo     Předmět příspěvku        Technické  Indikace  Sazba
řádku                     jednotky
----------------------------------------------------------------------------
 1. numerická data plánu v digitální formě   Kč/ha   H 1 1
 2. numerická a grafická data plánu
   v digitální formě             Kč/ha   H 2 1
----------------------------------------------------------------------------
Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:
- předání plánu v digitální formě orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,
- soulad výstupů se schváleným standardem,
- předání dokladu o schválení a převzetí dat plánu podepsaného příslušným orgánem státní správy lesů příslušnému ministerstvu do šesti měsíců po skončení platnosti původního plánu.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 30. června 1998.
I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
Předmět příspěvku:
a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin (semenné sady),
b) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).
Výše příspěvku:
- 90 % schválených úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků.
Žadatel:
- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- kalkulace úplných vlastních nákladů,
- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.
Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:
- do 29. května 1998,
- na kalamity se termín nevztahuje.
Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 13. listopadu 1998.
3.
Vzory žádostí

1) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) § 5b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.
2) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 10 až 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
6) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 7, 8 a 10 přílohy č. 10 k zákonu č. 315/1996 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1997.
9) § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
10) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
11) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
12) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.
13) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
14) Příloha č. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.
15) Zákon č. 289/1995 Sb.
16) Příloha č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.
17) § 16 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.
18) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
19) Vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
23) Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky. Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
24) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů
**) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1998.
**) Rozdělení dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18b zák. ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, okresní shromáždění.
*) Sazby se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
**) § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
***) § 5b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty