D-64 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Schválený:
D-64
Pokyn
o uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Referent:
ing. Blažkovec,
tel. 2454-3430
Čj.: 181/1 312/94
(1) Vydání nemovitostí podle § 6 a § 11, náhrad podle § 14, náhrad za trvalé porosty podle § 15 a náhrad živého a mrtvého inventáře včetně zásob podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a vydání majetkového podílu podle § 13 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ať už ve formě peněz, zboží nebo služeb nejsou považována za zdanitelná plnění ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhají tak dani z přidané hodnoty (DPH). Plátce daně nezahrnuje obrat z těchto plnění do jmenovatele při výpočtu koeficientu podle § 20 odst. 1 zákona o DPH.
(2) Pokud k vydání náhrad podle § 14, náhrad za trvalé porosty podle § 15 a náhrad živého a mrtvého inventáře vč. zásob podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb. a vydání majetkového podílu podle § 13 zákona č. 42/1992 Sb. dochází ve formě zboží podléhajícího spotřební dani, uplatňují se v plném rozsahu ustanovení zákona č. 587/1992 Sb., o spotřební dani.
(3) V případě, že je obytná budova, hospodářská budova nebo jiná stavba, která má být vydána, podstatně zhodnocena a oprávněná osoba budovu převezme podle § 14 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., a je povinna uhradit povinné osobě rozdíl mezi cenami, podléhá tento rozdíl DPH, a to pouze tehdy, je-li osoba povinná plátcem DPH při respektování ustanovení § 30 zákona o DPH.
(4) Podle § 2 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je za zdanitelné plnění považováno též vložení majetkového vkladu v naturální podobě osobě, která není plátcem DPH a vypořádací podíl v naturální podobě, pokud u nich byl uplatněn odpočet DPH. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na majetek v naturální podobě, který byl poskytnut nebo vydán jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb. nebo jako majetkový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb. Bude-li takto nabytý majetek např. znovu vložen jako majetkový vklad do jiného subjektu než je osoba povinná (viz odst. 5 tohoto pokynu), nebo jinak použit k podnikání, jedná se již o plnění podle zákona o DPH.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 tohoto pokynu se vztahují též na právního nástupce přeměněného družstva, který je osobou povinnou ve smyslu § 5 zákona č. 229/1991 Sb. nebo ve smyslu § 9 odst. 8 a 9 zákona č. 42/1992 Sb. a to až do doby ukončení majetkového vypořádání s oprávněnými osobami jednotlivými právními nástupci.
Účinnost: od 1. 1. 1994
Vydáním tohoto pokynu pozbývá platnost pokyn č. D-55 vydaný pod čj. 181/63 078/1993.
I. náměstek ministra financí
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty