530/1990 Sb. o dluhopisech

Schválený:
530/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 1990
o dluhopisech
Změna: 600/1992 Sb.
Změna: 84/1995 Sb.
Změna: 15/1998 Sb.
Změna: 165/1999 Sb.
Změna: 362/1999 Sb.
Změna: 368/2000 Sb.
Změna: 211/2002 Sb.
Změna: 308/2002 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
ODDÍL 1
Základní ustanovení
 
§ 1
(1) Dluhopis je zastupitelný1) cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky podle § 12 ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu a vyplacení výnosů z něho podle § 10 k určenému datu nebo datům a povinnost osoby, která dluhopis vydala, (dále jen "emitent") tato práva uspokojit. Ustanovení § 12 odst. 6 věta druhá a § 21 tím nejsou dotčena.
(2) Tento zákon se vztahuje na dluhopisy vydávané v České republice bez ohledu na to, kdo je jejich emitentem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Na dluhopisy se vztahují ustanovení zákona o cenných papírech, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 
§ 2
(1) Emitentem dluhopisu může být pouze právnická osoba, pokud zvláštní zákon této právnické osobě vydávání dluhopisu nezakazuje.
(2) Emitent může vydat dluhopis, nestanoví-li tento zákon jinak, pokud
a) Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") schválí emisní podmínky dluhopisu,
b) Komise schválí prospekt dluhopisu a přidělí dluhopisu označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen "ISIN"), vyžaduje-li to zákon o cenných papírech,
c) uveřejní emisní podmínky dluhopisu (dále jen "emisní podmínky").
(3) Emisí dluhopisu se rozumí soubor dluhopisů vydaných na základě schválení týchž emisních podmínek Komisí a majících stejné datum emise a stejný ISIN, je-li přidělen.
(4) Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se majitelé podílejí určitým počtem kusů dluhopisů, aniž je těmto dluhopisům přidělováno pořadové číslo. V emisních podmínkách musí být stanoveno, kdy a za jakých podmínek vydá emitent majiteli konkrétní kusy dluhopisů.
(5) Sběrný dluhopis je společným majetkem majitelů podílů na sběrném dluhopisu. Na podíly majitelů na sběrném dluhopisu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.2) Majitel podílu na sběrném dluhopisu je majitelem takového počtu jednotlivých dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na sběrném dluhopisu. Majitel podílu na sběrném dluhopisu má veškerá práva, která přísluší majiteli dluhopisu, a dále právo, aby mu emitent na žádost vydal v souladu s emisními podmínkami konkrétní kusy dluhopisů.
(6) Sběrný dluhopis musí být uložen u obchodníka s cennými papíry.
(7) Majitel podílu na sběrném dluhopisu může v souladu s emisními podmínkami převést dluhopisy odpovídající tomuto podílu nebo některý z nich na jinou osobu. Účinky převodu nastávají zápisem do evidence vedené obchodníkem s cennými papíry, u kterého je sběrný dluhopis uložen.
ODDÍL 2
Náležitosti dluhopisů
 
§ 3
Náležitosti dluhopisu
(1) Dluhopis vydávaný v listinné podobě musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název emitenta a jeho sídlo,
b) název dluhopisu, ve kterém musí být obsaženo slovo "dluhopis", nebo u zvláštního druhu dluhopisu označení tohoto