320/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví

Schválený:
320/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, se mění a doplňuje takto:
1. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7), 12) a 12c) zní:
 
"§ 14
Rezervy a fondy pojišťovny
(1) Pojišťovna vytváří v souladu s vymezeným předmětem podnikání tyto technické rezervy (dále jen "rezervy")
a) rezervy na neživotní pojištění
1. rezervu na pojistné jiných období,
2. rezervu na pojistná plnění,
3. rezervu na prémie a slevy,
4. rezervu na vyrovnání mimořádných rizik,
b) rezervy na životní pojištění
1. rezervu pojistného životních pojištění,
2. rezervu na pojistná plnění,
3. rezervu na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných.
(2) Prostředky rezerv se používají k úhradě závazků pojišťovny vůči pojištěným, pokud nejsou uspokojovány ze zajištění.
(3) Pojišťovna může vytvářet i další rezervy, pokud závazky vůči pojištěným nelze uhradit některou z rezerv uvedených v odstavci 1.
(4) Pojišťovna vytváří fond zábrany škod. Výši tvorby fondu zábrany škod si stanoví pojišťovna. Fond zábrany škod se používá k úhradě nákladů na předcházení škodám a jejich minimalizaci a na propagaci zábranných opatření.
(5) Pojišťovna může vytvářet ze zisku po zdanění další fondy.
(6) Evidence o každé rezervě a fondu se vede účetně odděleně od ostatních závazků (pasív) pojišťovny. Pojišťovna vede seznam, ve kterém jsou postupně uváděna umístění a výše prostředků rezerv, z něhož je povinna předkládat dozorčímu orgánu výpis vždy do 31. března následujícího roku. Dozorčí orgán je oprávněn doporučit pojišťovně v případě ohrožení solventnosti změnu místa či způsobu umístění jejích rezerv.
(7) Tvorba rezerv nepodléhá zdanění až do výše stanovené zvláštním předpisem.12) Dojde-li ke zdanění tvorby rezerv zvláštní sazbou daně z příjmů, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň pojišťovny, která se započte jako součást zálohy podle zvláštního předpisu.12c)
(8) Nejméně 30 % průměrného ročního stavu prostředků rezerv uvedených v odstavci 1 musí být uloženo v bance nebo v pobočce zahraniční banky, které bylo uděleno povolení působit jako banka na území České republiky.7)
(9) Tvorbu, použití a způsob umístění prostředků rezerv stanoví vyhláškou ministerstvo financí.
(10) Povinnost pojišťovny zřizovat fondy podle zvláštních předpisů není tímto ustanovením dotčena.
7) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
12) § 6 písm. a) a b) zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
12c) § 77 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.".
2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 15a
Solventnost pojišťoven
(1) Pojišťovna je povinna vykazovat dozorčímu orgánu solventnost nejpozději do 31. března následujícího roku.
(2) Způsob vykazování solventnosti pojišťovny stanoví dozorčí orgán.
(3) Dozorčí orgán vyhodnocuje míru solventnosti jednotlivých pojišťoven a v případě zjištění nedostatků uloží pojišťovně nápravná opatření.".
3. § 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:
 
"§ 16
Účetnictví
(1) Pojišťovna je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle zvláštního předpisu.12a)
(2) Účetní závěrku pojišťovny ověřuje auditor podle zvláštního předpisu.12b)
(3) Pojišťovna je povinna umožnit každému nahlédnout do účetní závěrky a výroční zprávy.
12a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
12b) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.".
4. V § 18 odst. 2 písm. a) se vypouští slovo "roční".
5. § 26 zní:
 
"§ 26
(1) Rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla včetně sazeb pojistného stanoví vyhláškou dozorčí orgán, který rovněž určí pojišťovnu, která jej bude provozovat.
(2) Dozorčí orgán má právo v případech povinného smluvního pojištění na žádost povinné osoby určit pojišťovnu, která je s ní povinna uzavřít pojistnou smlouvu.".
Čl.II
V celém zákoně se slova "účelové pojistné fondy" nahrazují slovem "rezervy".
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty