151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
151/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 308/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně poznámky č. 1) zní:
 
"§ 1
(1) Investiční společnosti a investiční fondy jsou obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo").
(2) Investiční společnost má formu akciové společnosti.
(3) Investiční fond má formu akciové společnosti.
(4) Na investiční společnost a investiční fond se použijí ustanovení obchodního zákoníku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.
1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
2. § 2 zní:
 
"§ 2
Kolektivní investování
(1) Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlučným předmětem je tímto zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty.
(2) Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního fondu, které vykonává investiční společnost na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu investiční společností (dále jen "obhospodařovatelská smlouva") podle § 5b. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Tato činnost může být jediným předmětem podnikání investiční společnosti.".
3. § 3 odst. 1 zní:
"(1) Jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování nesmí investiční společnost ani investiční fond vykonávat, pokud tento zákon nestanoví jinak.".
4. § 3 odst. 2 včetně poznámky č. 2) zní:
"(2) Podnikatelskou činnost podle § 2 odst. 1, jejímž předmětem jsou cenné papíry, mohou investiční společnosti a investiční fondy vykonávat pouze pomocí makléře.2)
2) § 49 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova "založená jako akciová společnost"; § 4 odst. 2 se vypouští.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. V § 5 odst. 2 se za slova "(§ 11)" doplňují slova ", , to platí i v případě zaknihovaných cenných papírů evidovaných na účtě majitele zaknihovaných cenných papírů vedeném pro podílový fond".
7. V § 5 odst. 3 se slova "správy" a "spravuje" nahrazují slovy "obhospodařování" a "obhospodařuje".
8. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5e, které včetně poznámek č. 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 3f) a 3g) znějí:
 
"§ 5a
Předmět podnikání investiční společnosti
(1) V závislosti na rozsahu povolení uděleného podle § 8 odst. 1 je investiční společnost oprávněna
a) shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle statutů těchto fondů, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b) obhospodařovat majetek investičních fondů podle obhospodařovatelských smluv,
c) obhospodařovat majetek penzijních fondů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem3a) podle obhospodařovatelských smluv (§ 5b),
d) kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet.
(2) Investiční společnost je povinna obhospodařovat majetek v podílových fondech a majetek investičních fondů nebo penzijních fondů (dále jen "obhospodařovaný majetek") s cílem zabezpečit růst nebo výnos tohoto majetku v souladu se zaměřením investiční politiky uvedeným ve statutu podílového fondu nebo v obhospodařovatelské smlouvě a při dodržování pravidel stanovených pro omezení a rozložení rizika (§ 24).
(3) Investiční společnost je povinna dávat přednost zájmům podílníků, investičních fondů a penzijních fondů, jejichž majetek obhospodařuje, před svými vlastními zájmy a zájmy svých společníků.
(4) Investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku poskytovat úvěry a půjčky a ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob. Obhospodařovaný majetek nesmí investiční společnost užít k úhradě závazků, které s činností spojenou s obhospodařováním tohoto majetku bezprostředně nesouvisejí.
(5) Odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při obhospodařování majetku se investiční společnost nemůže zprostit.
 
§ 5b
Obhospodařovatelská smlouva
(1) Obhospodařovatelskou smlouvou se zavazuje investiční společnost, že bude obhospodařovat majetek investičního fondu nebo majetek penzijního fondu, a to i bez jeho pokynu, a investiční fond nebo penzijní fond se zavazuje zaplatit jí za to úplatu.
(2) Obhospodařovatelská smlouva musí obsahovat rozsah služeb, které bude investiční společnost poskytovat investičnímu fondu nebo penzijnímu fondu, a výši úplaty za poskytované služby nebo způsob jejího určení.
(3) Obhospodařovatelská smlouva může být uzavřena pouze na dobu neurčitou a může ji kterákoli ze stran vypovědět. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, pokud ve smlouvě nebyla dohodnuta výpovědní lhůta kratší.
(4) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena možnost odstoupit od smlouvy podle obchodního zákoníku.3b)
(5) Pokud tento zákon neurčuje jinak, použijí se na obhospodařovatelskou smlouvu ustanovení o mandátní smlouvě, pokud bude investiční společnost jednat jménem a na účet investičního fondu nebo penzijního fondu, nebo o smlouvě komisionářské, pokud bude investiční společnost jednat vlastním jménem na účet investičního fondu nebo penzijního fondu.3c)
 
§ 5c
Opční a termínové obchody
(1) Investiční společnost může pro podílový fond, který obhospodařuje, uzavírat termínové3d) a opční obchody3e) k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů a devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu.
(2) Pokud lze termínové a opční obchody uvedené v odstavci 1 uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.
 
§ 5d
Půjčování cenných papírů
(1) Investiční společnost může půjčit nejdéle na dobu 30 dnů cenné papíry z majetku v podílovém fondu, který obhospodařuje.
(2) Smlouva o půjčce cenných papírů3f) musí obsahovat též
a) výši úplaty za půjčování cenných papírů,
b) povinnost dlužníka převést v době splatnosti výnosy z půjčených cenných papírů na běžný účet podílového fondu u depozitáře,
c) povinnost dlužníka umožnit investiční společnosti řádně a včas uplatnit práva spojená s půjčenými cennými papíry,
d) poskytnutí dostatečné jistoty pro případ, že dlužník včas cenné papíry nevrátí.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.
 
§ 5e
Úvěry a půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů
(1) Smlouva o poskytnutí úvěru nebo půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů3g) musí obsahovat
a) den poskytnutí úvěru nebo půjčky a datum splatnosti nebo způsob, jakým bude datum stanoveno,
b) dlužnou částku,
c) úrokovou sazbu sjednanou mezi smluvními stranami nebo předpis pro její stanovení,
d) určení druhu a počtu kusů převáděných cenných papírů,
e) povinnost dlužníka převést v době splatnosti výnosy z převáděných cenných papírů na běžný účet podílového fondu u depozitáře,
f) povinnost dlužníka částečně splatit úvěr nebo půjčku nebo dodat věřiteli další cenné papíry při poklesu tržních cen cenných papírů pod dohodnutou úroveň,
g) povinnost věřitele převést po splacení dlužné částky cenné papíry dlužníkovi.
(2) K zajištění úvěru nebo půjčky mohou být přijaty pouze cenné papíry uvedené v § 17 odst. 1.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.
3a) § 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
3b) § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
3c) § 566 a násl. a § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
3d) § 14 odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
3e) § 15 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb.
3f) § 16a zákona č. 591/1992 Sb.
3g) § 553 zákona č. 40/1964 Sb.".
9. V § 6 se slovo "prodávat" nahrazuje slovem "vydávat".
10. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Investiční fond obhospodařuje svůj majetek sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit investiční společnosti podle obhospodařovatelské smlouvy.".
11. § 7 odst. 4 zní:
"(4) Akcie investičních fondů jsou veřejně obchodovatelné. Stanovy společnosti nemohou omezit jejich převoditelnost. Investiční fond nesmí vydávat prioritní a zaměstnanecké akcie.".
12. § 7 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
"(6) Investiční fond nesmí ze svého majetku poskytovat úvěry ani ručit svým majetkem za závazky třetích osob. Investiční fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb jen krátkodobé úvěry anebo úvěry a půjčky podle § 5e s dobou splatnosti ne delší než šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček nesmí přesahovat 10 % majetku investičního fondu.".
13. V § 8 odst. 2 se slova "ústřední orgán státní správy České republiky nebo ústřední orgán státní správy Slovenské republiky, který určí zákon České národní rady nebo Slovenské národní rady (dále jen "příslušný státní orgán")" nahrazují slovem "ministerstvo".
14. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "nebo listiny prokazující založení společnosti s ručením omezeným" a za slovy "fondu (§ 15)" se připojují tato slova: ", , v případě investičního fondu nebo uzavřeného podílového fondu též prospekt4)".
Poznámka č. 4) zní:
"4) § 74 zákona č. 591/1992 Sb.".
15. V § 8 odst. 6, 7 a 9 a v § 9 odst. 1 se slova "příslušný státní orgán" nahrazují slovem "ministerstvo".
16. § 8 odst. 9 zní:
"(9) Volbu nebo jmenování nových členů v orgánech uvedených v odstavci 3 písm. d) musí investiční společnost nebo investiční fond písemně oznámit do deseti dnů ministerstvu spolu s podklady prokazujícími splnění podmínek podle odstavce 3 písm. d) a § 29. Volba nebo jmenování musí být schváleny ministerstvem, a pokud ministerstvo písemně sdělí do 20 dnů od obdržení písemného oznámení investiční společnosti nebo investičnímu fondu, že s volbou nebo jmenováním nesouhlasí, pozbývá volba nebo jmenování platnosti. Ministerstvo posuzuje při schvalování pouze hlediska uvedená v odstavci 3 písm. d) a v § 29.".
17. § 9 odst. 4 zní:
"(4) Součástí názvu podílového fondu musí být i obchodní jméno investiční společnosti a označení druhu podílového fondu s uvedením slov "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond".".
18. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Slova "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond" ani jejich překlady nesmí užívat ke svému označení ani při popisu své činnosti nikdo jiný než investiční společnost.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
19. V § 11 odst. 2 se vypouští věty druhá a třetí.
20. § 11 se doplňuje odstavcem 5, který včetně poznámky č. 4a) zní:
"(5) Podílové listy uzavřeného podílového fondu jsou veřejně obchodovatelné.4a)
4a) § 71 zákona č. 591/1992 Sb.".
21. V § 12 odst. 1 se slovo "prodává" nahrazuje slovem "vydává" a slova "zahájení prodeje" se nahrazují slovem "emise4b)" a v § 12 odst. 3 se slovo "prodejem" nahrazuje slovem "vydáváním".
Poznámka č. 4b) zní:
"4b) § 5 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.".
22. § 12 odst. 2 zní:
"(2) Po lhůtě uvedené v odstavci 1 vydává investiční společnost podílový list za částku odpovídající jeho podílu na majetku v podílovém fondu sníženém o závazky. Cenné papíry v majetku v podílovém fondu se ocení postupem podle § 17 odst. 5. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu podílového fondu.".
23. V § 14 se v nadpisu slovo "Správa" nahrazuje slovem "Obhospodařování".
24. V § 14 odst. 1 a 2 se slovo "správě" nahrazuje slovem "obhospodařování".
25. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova "federální ministerstvo financí" nahrazují slovem "ministerstvo" a část věty za slovy "těchto položek" se vypouští.
26. § 14 odst. 3 zní:
"(3) Investiční společnost může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku v podílovém fondu krátkodobé úvěry anebo úvěry a půjčky podle § 5e s dobou splatnosti ne delší než šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček nesmí přesahovat 10 % majetku v podílovém fondu.".
27. V nadpisu § 16 se za slovo "fondu" doplňují slova "a prospektu".
28. V § 16 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) údaj o veřejné obchodovatelnosti podílových listů podílového fondu nebo akcií investičního fondu,".
Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena e), f) a g).
29. V § 16 odst. 1 písm. e) se slovo "spravuje" nahrazuje slovem "obhospodařuje" a v písmenu g) se slovo "zveřejňování"" nahrazuje slovem "uveřejňování".
30. V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo "správu" nahrazuje slovem "obhospodařování".
31. V § 16 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které včetně poznámky č. 4c) zní:
"c) o době a místu splatnosti výnosu podílových listů, pokud se podíl na výnosu podle statutu vyplácí podílníkům a pokud jsou podílové listy vydány v zaknihované podobě, i ustanovení o rozhodném dni.4c)
4c) § 87a zákona č. 591/1992 Sb.".
32. V § 16 odst. 3 se slova "příslušným státním orgánem" a "příslušný státní orgán" nahrazují slovy "ministerstvem" a "ministerstvo" a doplňují se odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Prospekt podle § 8 odst. 4 nemusí obsahovat údaje obsažené ve statutu fondu.
(5) Před udělením povolení podle § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 nesmí emitent prospekt uveřejnit.".
33. § 17 včetně poznámek č. 4d), 4e) a 4f) zní:
 
"§ 17
Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech
(1) Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech může být tvořen jen
a) státními dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku,
b) hypotéčními zástavními listy,
c) dluhopisy, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky,
d) jinými dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné,4d)
e) veřejně obchodovatelnými akciemi,
f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy Evropské unie nebo centrální banky těchto států,
g) zahraničními cennými papíry,4e) s nimiž se obchoduje na zahraničním veřejném trhu, za předpokladu, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen ministerstvem. Při výběru zahraničního veřejného trhu posuzuje ministerstvo zejména důvěryhodnost veřejného trhu a zaměření jím organizovaných obchodů.
(2) Ustanoveními odstavce 1 písm. f) a g) nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.4f)
(3) Pokud veřejně obchodovatelné cenné papíry podle odstavce 1 přestanou být veřejně obchodovatelnými, jsou investiční společnost a investiční fond povinny tyto cenné papíry prodat, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy tyto cenné papíry přestaly být veřejně obchodovatelné.
(4) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat.
(5) Pro výpočet hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu se použijí ustanovení zvláštního předpisu, který vydá ministerstvo.
4d) § 71 zákona č. 591/1992 Sb.
4e) § 1 písm. g) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
4f) Zákon č. 219/1995 Sb.".
34. § 21 zní:
 
"§ 21
Pokud se hodnota majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu mění v důsledku změn kurzů cenných papírů nebo změn devizových kurzů, ocenění nemovitostí a movitých věcí, zachytí se tato změna v účetnictví jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku na samostatném účtu.".
35. § 22 odst. 2 zní:
"(2) Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu nebo hospodaření investičního fondu skončí ztrátou, sníží se hodnota majetku v podílovém fondu nebo se použijí ke krytí ztráty investičního fondu jeho jiné vlastní zdroje; nestačí-li, musí být ztráta kryta snížením základního jmění.".
36. V § 24 odst. 1 se slova "Hodnota veřejně obchodovatelných cenných papírů (§ 17 odst. 1 a 5) stejného emitenta" nahrazují slovy "Hodnota cenných papírů (§ 17 odst. 1 a 5) jednoho druhu vydaných stejným emitentem".
37. V § 24 odst. 3 se slova "vydaných stejným emitentem" nahrazují slovy "jednoho druhu vydaných stejným emitentem".
38. V § 24 odst. 4 se za slova "dozorčí rady" doplňují slova "anebo prokuristou".
39. § 24 odst. 5 zní:
"(5) Investiční společnost musí zabezpečit,
a) aby hodnota cenných papírů (§ 17 odst. 1 a 5) jednoho druhu vydaných stejným emitentem netvořila více než 20 % majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, přičemž toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy,
b) aby v majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem.".
40. V § 24 se vypouští odstavec 6.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6 a zní:
"(6) Investiční společnost nesmí do majetku v podílovém fondu nakupovat podílové listy jiných podílových fondů nebo akcie investičních společností a investičních fondů, jakož i akcie akciových společností, které mají na této investiční společnosti větší než 25% majetkovou účast. Investiční společnost se nesmí majetkově podílet na jiné investiční společnosti.".
41. § 24 se doplňuje odstavcem 7, který zní:
"(7) Omezení stanovené v odstavci 6 se vztahuje obdobně i na investiční fond.".
42. V § 24 odst. 8 se slovo "nákupních" nahrazuje slovem "výměnných".
43. V § 24 odst. 9 se slova "příslušnému státnímu orgánu" nahrazují slovem "ministerstvu" a číslovka "6" se nahrazuje číslovkou "7".
44. § 24 odst. 10 zní:
"(10) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek penzijního fondu nebo investičního fondu, nesmí vykonávat hlasovací práva vyplývající z akcií, které jsou v majetku tohoto penzijního fondu nebo investičního fondu.".
45. § 24 odst. 11 se vypouští.
46. § 25 včetně nadpisu a poznámky č. 4g) zní:
"Informační povinnost investiční společnosti a investičního fondu
 
§ 25
(1) Investiční společnost je povinna nejdéle do dvou měsíců po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení kalendářního roku uveřejnit zprávu o svém hospodaření a o hospodaření podílových fondů, které obhospodařuje. V roční zprávě je investiční společnost povinna uveřejnit i svou účetní závěrku a účetní závěrku podílových fondů, které obhospodařuje, spolu se zprávou auditora. Pokud ve lhůtě tří měsíců po skončení kalendářního roku není audit ukončen, je investiční společnost povinna uveřejnit zprávu auditora neprodleně po skončení auditu.
(2) U investičních společností a podílových fondů se v roční zprávě uvádí i přehled výsledků hospodaření v posledních třech letech.
(3) Investiční společnost je povinna ve zprávě podle odstavce 1 uvést též
a) skladbu zastupitelných cenných papírů podle jednotlivých druhů4g) a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto cenných papírů přesahuje 3 % hodnoty podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy,
b) údaje o hodnotě podílového listu každého z podílových fondů, které obhospodařuje, včetně charakteristiky vývoje jejich hodnoty během období, za které se zpráva zpracovává,
c) údaje o celkovém počtu podílových listů každého z otevřených podílových fondů, které obhospodařuje, vydaných a vrácených během období, za které se zpráva zpracovává, a o celkových částkách, za které byly podílové listy vydány a vráceny,
d) údaje o hodnotě smluv o půjčkách cenných papírů a hodnotě nevypořádaných opčních a termínových obchodů s cennými papíry.
(4) Investiční společnost předkládá zprávy o hospodaření podle odstavců 1 a 2 a účetní závěrky se zprávami auditora podle odstavce 1 v jednom vyhotovení ministerstvu, Středisku cenných papírů a svému depozitáři. Zároveň tyto zprávy a účetní závěrky se zprávami auditora musí být k dispozici veřejnosti v sídle investiční společnosti nebo v jiném veřejně přístupném místě uvedeném ve statutu podílového fondu a ve Středisku cenných papírů.
(5) Investiční společnost a investiční fond musí na výzvu ministerstva do 20 dnů prokázat objem převzatých závazků, dostatek prostředků k jejich splnění. Neprokáže-li investiční společnost a investiční fond dostatek prostředků pro splnění převzatých závazků, odejme ministerstvo této investiční společnosti nebo tomuto investičnímu fondu povolení udělené podle § 8.
4g) § 2 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.".
47. § 26 zní:
 
"§ 26
(1) Investiční společnost je povinna uveřejňovat za každý otevřený podílový fond, který obhospodařuje,
a) nejméně jedenkrát za týden, pokud statut podílového fondu nestanoví lhůtu kratší, údaj o hodnotě podílového listu a hodnotě majetku v podílovém fondu,
b) nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích šesti měsíců údaj o počtu vydaných a vrácených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a vráceny.
(2) Investiční společnost je povinna nejméně jednou za měsíc uveřejňovat údaje o hodnotě majetku připadajícího na jeden podílový list každého z uzavřených podílových fondů, které obhospodařuje.".
48. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně poznámky č. 4h) zní:
 
"§ 26a
(1) K uveřejnění informací vyžadovaných v § 25 a 26 musí dojít způsobem stanoveným statutem podílového fondu.
(2) Investiční společnost je oprávněna spojit splnění své informační povinnosti podle tohoto zákona s plněním své případné informační povinnosti emitenta veřejně obchodovatelných cenných papírů.4h)
(3) Ustanovení § 25, 26 a § 26a odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.
(4) Středisko cenných papírů je povinno uveřejňovat vhodným způsobem nejméně jednou za kalendářní pololetí údaje ze zpráv a informací, které obdrží podle § 25 odst. 4, a to v rozsahu stanoveném ministerstvem.
4h) § 80 zákona č. 591/1992 Sb.".
49. § 27 zní:
 
"§ 27
Úplata investiční společnosti
(1) Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku v podílovém fondu nebo za obhospodařování majetku investičního fondu anebo majetku penzijního fondu za jeden kalendářní rok může dosáhnout nejvýše
a) 2 % průměrné roční hodnoty majetku v podílovém fondu nebo čistého obchodního jmění investičního fondu nebo penzijního fondu, jež se vypočte vždy jako průměr hodnoty čistého obchodního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, nebo
b) 20 % účetního zisku podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu.
(2) Úplata investiční společnosti v sobě vždy zahrnuje náhradu nákladů, které investiční společnost vynaložila na
a) výplatu příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců investiční společnosti, členů jejího představenstva a dozorčí rady, jakož i další náklady na činnost investiční společnosti,
b) poradenskou činnost, propagaci a reklamu podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu,
c) vytvoření podílového fondu nebo vznik investičního fondu anebo penzijního fondu,
d) obhospodařování podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu,
e) zajištění styku investiční společnosti s podílníky nebo akcionáři investičního fondu anebo akcionáři penzijního fondu bez nákladů na konání valné hromady,
f) průzkum a analýzu finančního trhu,
g) zařizování administrativních záležitostí ve prospěch podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu včetně vedení účetnictví, právních a notářských služeb, nákladů spojených s plněním informačních povinností podle § 25, 26 a 26a a úhradu za služby spojené s nákupem či prodejem cenných papírů.
(3) Nestanoví-li statut podílového fondu nebo obhospodařovatelská smlouva jinak, není v úplatě zahrnuta úhrada nákladů, které investiční společnost účelně vynaložila tím, že ve prospěch podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů zaplatila
a) správní a soudní poplatky,
b) daně,
c) úplatu za výkon funkce depozitáře,
d) výdaje za opravy nebo údržbu movitých a nemovitých věcí v majetku investičního fondu,
e) pojištění majetku investičního fondu.
(4) Do nákladů na obhospodařování majetku v podílovém fondu, majetku investičního fondu a majetku penzijního fondu nelze zahrnout pokuty uložené investiční společnosti ani jiné majetkové sankce uplatněné na této společnosti.
(5) Úplata investiční společnosti v sobě zahrnuje též úhradu všech ostatních nákladů, které investiční společnost vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu a penzijního fondu, nestanoví-li statut podílového fondu nebo obhospodařovatelská smlouva jinak.".
50. V § 28 odst. 1 se za slova "dozorčí rady," vkládá slovo "prokuristé" a slova "příslušného státního orgánu" se nahrazují slovem "ministerstva".
51. § 28 odst. 2 včetně poznámky č. 4i) zní:
"(2) Povinnosti mlčenlivosti budou osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny statutárním orgánem investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře nebo ministrem v případech
a) občanského soudního řízení na žádost soudu,
b) trestního řízení při trestním stíhání na žádost orgánu činného v trestním řízení,
c) daňového řízení na žádost finančního orgánu,
d) plnění povinností podle zvláštního zákona.4i)
4i) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.".
52. § 29 včetně poznámek č. 5), 5a) a 5b) zní:
 
"§ 29
Neslučitelnost činností a funkcí
(1) Členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristou, zaměstnancem investiční společnosti nebo investičního fondu může být pouze osoba, která není současně
a) poslancem nebo senátorem Parlamentu České republiky, členem vlády České republiky, členem Nejvyššího kontrolního úřadu nebo členem bankovní rady České národní banky,
b) statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady nebo zaměstnancem nebo makléřem anebo prokuristou obchodníka s cennými papíry,
c) členem představenstva nebo dozorčí rady nebo zaměstnancem nebo prokuristou banky, která pro tuto investiční společnost nebo tento investiční fond vykonává funkci depozitáře,
d) statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou jiné investiční společnosti nebo jiného investičního fondu anebo penzijního fondu.
(2) Investiční společnost a investiční fond nebo jejich zakladatelé jsou povinni vyžádat si čestné prohlášení osob uvedených v odstavci 1 o tom, že splňují podmínky odstavce 1, ještě před zvolením či jmenováním do funkce anebo vznikem pracovního poměru.
(3) Statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady, zaměstnancem a prokuristou investiční společnosti a investičního fondu nesmí být osoba, jíž bylo odejmuto povolení k obchodování s cennými papíry nebo k výkonu činnosti makléře.5)
(4) Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady, prokuristou nebo zaměstnancem investiční společnosti nebo investičního fondu, a osoby jim blízké5a) nesmějí kupovat nemovitosti, movité věci a cenné papíry, které tvoří majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebo majetek v podílovém fondu, anebo investiční společnosti do jejího majetku nebo do majetku v podílovém fondu anebo investičnímu fondu nemovitosti, movité věci a cenné papíry prodávat.
(5) Ustanovení obchodního zákoníku o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci se na investiční společnosti a investiční fondy nevztahuje.5b)
5) § 86 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.
5a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb.
5b) § 200 zákona č. 513/1991 Sb.".
53. § 30 včetně poznámky č. 6) zní:
 
"§ 30
Depozitářská smlouva
(1) Depozitářskou smlouvou se zavazuje banka vykonávat pro investiční společnost nebo investiční fond činnost depozitáře a investiční společnost nebo investiční fond se zavazuje zaplatit jí za výkon této činnosti úplatu.
(2) Depozitářská smlouva musí obsahovat vymezení činnosti depozitáře nejméně v rozsahu uvedeném v § 31 až 33b a výši úplaty za výkon těchto činností nebo způsob jejího určení.
(3) Depozitářská smlouva může být uzavřena pouze na dobu neurčitou a může jí kterákoliv ze stran vypovědět. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, pokud ve smlouvě nebyla dohodnuta výpovědní lhůta kratší.
(4) Povinnou náležitostí depozitářské smlouvy je ujednání o tom, že smlouva zaniká dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banka po dohodě s ministerstvem6)
a) odnímá depozitáři povolení působit jako banka,
b) zavádí u depozitáře nucenou správu,
c) mění depozitáři povolení působit jako banka vyloučením nebo omezením některých činností, které jsou pro výkon činnosti depozitáře nezbytné.
(5) Pokud investiční společnost nebo investiční fond do jednoho měsíce ode dne zániku depozitářské smlouvy neuzavře novou depozitářskou smlouvu, ministerstvo této investiční společnosti nebo tomuto investičnímu fondu odejme povolení podle § 8.
6) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".
54. § 31 včetně poznámek č. 6a) a 6b) zní:
 
"§ 31
Vedení běžného účtu
(1) Investiční společnost otevře u svého depozitáře jeden samostatný běžný účet vedený v tuzemské měně pro sebe a po jednom i pro každý jí obhospodařovaný podílový fond. Investiční fond otevře u svého depozitáře jeden běžný účet vedený v tuzemské měně.
(2) Na běžných účtech podle odstavce 1 musí být evidován pohyb peněžních prostředků, které
a) jsou majetkem investiční společnosti,
b) tvoří součást majetku v podílovém fondu,
c) jsou majetkem investičního fondu.
(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje i na pohyb peněžních prostředků
a) ukládaných na vkladových účtech u depozitáře nebo u jiných bank,
b) převáděných na účty osob organizujících veřejné trhy cenných papírů6a) nebo osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,
c) převáděných jako záloha na obstarání koupě cenných papírů.6b)
(4) Peněžní prostředky získané vydáváním akcií a podílových listů je investiční společnost nebo investiční fond povinen neprodleně uložit na běžný účet podle odstavce 1.
6a) § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb.
6b) § 30 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.".
55. § 32 zní:
 
"§ 32
Kontrolní funkce depozitáře
(1) Depozitář je při výkonu své funkce povinen kontrolovat hospodaření investiční společnosti a hospodaření s majetkem investičního fondu, a to zejména,
a) zda cenné papíry v majetku podílového fondu nebo majetku investičního fondu, práva z opčních a termínových obchodů, nemovité a movité věci v majetku investičního fondu, které jsou předmětem kolektivního investování, jsou pořizovány a zcizovány a oceňovány v souladu s tímto zákonem a statutem fondu,
b) zda smlouvy o tichém společenství jsou uzavírány v souladu se zákonem a statutem investičního fondu a zda je ověřována účetní závěrka a oceňován majetek podnikatele v souladu s tímto zákonem a statutem investičního fondu,
c) zda vydávání akcií a vydávání a vracení podílových listů probíhá v souladu se zákonem a statutem fondu,
d) zda jsou do podílových fondů a majetku investičního fondu pořizovány pouze majetkové hodnoty stanovené tímto zákonem a statutem fondu a zda je dodržováno omezení a rozložení rizika stanovené tímto zákonem a statutem fondu,
e) zda je úplata za obhospodařování investičního fondu nebo podílového fondu vypočítávána a hrazena v souladu se zákonem a se statutem fondu.
(2) Pokud pokyn investiční společnosti nebo investičního fondu odporuje zákonu, statutu fondu nebo obhospodařovatelské smlouvě, depozitář jej neprovede a o důvodech neprovedení pokynu neprodleně informuje investiční společnost nebo investiční fond a současně též ministerstvo.
(3) Pokud depozitář zjistí při výkonu své kontrolní činnosti nedostatky v hospodaření investiční společnosti nebo investičního fondu nebo porušení zákona nebo statutu fondu, oznámí to neprodleně ministerstvu.
(4) Při výkonu své činnosti je depozitář oprávněn požadovat od investiční společnosti a od investičního fondu informace a listiny obsahující údaje o jejich činnosti nezbytné pro výkon své funkce.
(5) Depozitář odpovídá podle obchodního zákoníku za škodu, kterou způsobí porušením své povinnosti depozitáře podílníkům podílového fondu a akcionářům investičního fondu, pro něž vykonává funkci depozitáře.".
56. § 33 zní:
 
"§ 33
Cenné papíry
(1) Listinné cenné papíry, které tvoří součást majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu, musí být svěřeny do úschovy depozitáři.
(2) Pokud jsou součástí majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu zaknihované cenné papíry, je depozitář oprávněn požadovat na Středisku cenných papírů výpisy z účtů majitelů cenných papírů, které toto středisko pro podílový fond nebo investiční fond vede.
(3) Investiční společnost a investiční fond používají k obstarání emise jimi vydávaných cenných papírů, jejich vracení a prodeji služeb depozitáře. V případě použití služeb jiného obchodníka s cennými papíry jsou povinny informovat bez zbytečného odkladu depozitáře o vydání, prodeji a vracení jimi emitovaných podílových listů a akcií.".
57. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které znějí:
 
"§ 33a
Nemovité a movité věci
(1) Investiční fond je povinen ve lhůtě stanovené depozitářskou smlouvou informovat depozitáře o zamýšlené koupi nebo prodeji movitých a nemovitých věcí poskytujících záruku spolehlivého investování a o záměru uzavřít smlouvu o tichém společenství a bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o tichém společenství tuto smlouvu depozitáři předložit.
(2) Investiční fond je povinen předložit depozitáři před uzavřením smluv podle odstavce 1 ocenění movité nebo nemovité věci podle § 18 odst. 2 a zprávu auditora podle § 19.
(3) Investiční fond je povinen předkládat depozitáři průběžná ocenění, účetní závěrky a zprávy uvedené v § 18 odst. 2 a v § 19.
 
§ 33b
Informování depozitáře
(1) Pokud investiční fond nepoužívá služeb depozitáře při obchodování s cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi a při uzavírání smluv o tichém společenství, je povinen ve lhůtách stanovených depozitářskou smlouvou informovat depozitáře o
a) koupi nebo prodeji cenných papírů,
b) uzavření opčních a termínových obchodů nebo jejich plnění,
c) koupi a prodeji nemovitých a movitých věcí,
d) uzavření smlouvy o tichém společenství.
(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) a b) má i investiční společnost, pokud jde o úkony vztahující se k podílovým fondům, které obhospodařuje.".
58. Nadpis části osmé zní:
"ZRUŠENÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A PODÍLOVÉHO FONDU".
59. § 34 zní:
 
"§ 34
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací
(1) Zrušení a likvidace investiční společnosti a investičního fondu se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, jímž se zrušuje investiční společnost nebo investiční fond s likvidací, je statutární orgán povinen ihned po jeho vyhotovení doručit ministerstvu.
(3) Likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenuje a odvolává ministerstvo na návrh nebo z vlastního podnětu. Návrh na jmenování likvidátora podává statutární orgán investiční společnosti nebo investičního fondu na základě usnesení valné hromady. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště navrhovaného likvidátora a doklad prokazující, že splňuje předpoklady vyžadované tímto zákonem.
(4) Ministerstvo návrh na jmenování likvidátora zamítne, pokud zjistí, že osoba navrhovaná za likvidátora nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Účastníkem řízení je zrušená investiční společnost nebo zrušený investiční fond a osoba navrhovaná do funkce likvidátora.
(5) Ministerstvo jmenuje likvidátora z vlastního podnětu, pokud
a) nebude doručen návrh podle odstavce 3 do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada investiční společnosti nebo investičního fondu rozhodla o zrušení s likvidací, nebo
b) zamítá návrh na jmenování likvidátora podle odstavce 4, nebo
c) se likvidátor vzdá své funkce podle odstavce 8.
(6) V rozhodnutí, jímž se jmenuje likvidátor, musí být uvedeno
a) jméno a příjmení likvidátora a jeho bydliště,
b) výše odměny, která mu náleží za výkon funkce, včetně její splatnosti,
c) den, k němuž má jmenování likvidátora nabýt účinnosti.
(7) Opravné prostředky proti rozhodnutí ministerstva podle odstavců 3 až 5 nemají odkladný účinek.
(8) Likvidátor se může vzdát své funkce písemným oznámením, které musí být doručeno ministerstvu nejpozději 30 dnů předem.
(9) Návrh na povolení zápisu osoby likvidátora do obchodního rejstříku a na výmaz osoby likvidátora podává likvidátor jmenovaný ministerstvem.".
60. § 35 zní:
 
"§ 35
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem
(1) Pokud dojde ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud na návrh ministerstva.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i v dalších případech, kdy je likvidátor jmenován soudem.
(3) Soud zruší investiční společnost nebo investiční fond též na návrh ministerstva, jestliže jim bylo odňato povolení, na základě něhož vznikly.".
61. Za § 35 se vkládají nové § 35a až 35i, které včetně nadpisu § 35e a poznámek č. 6c) a 6d) znějí:
 
"§ 35a
Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu
(1) Ministerstvo odejme povolení, na základě něhož investiční společnost nebo investiční fond vznikly,
a) v případě, že na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení,6c)
b) na žádost investiční společnosti nebo investičního fondu,
c) v jiných případech stanovených tímto zákonem (§ 37j).
(2) Účastníkem řízení je investiční společnost nebo investiční fond, k jejichž vzniku bylo povolení vydáno.
(3) V rozhodnutí, jímž je odebráno povolení, na základě něhož vznikla investiční společnost, musí ministerstvo, v případě, že investiční společnost obhospodařuje podílový fond, rozhodnout i o převodu obhospodařování tohoto podílového fondu na jinou investiční společnost (§ 37c).
 
§ 35b
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace
(1) Ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace je zapotřebí povolení ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 podává investiční společnost nebo investiční fond, k jejichž zrušení má dojít. K žádosti je zapotřebí přiložit stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, jímž se obchodní společnost zrušuje bez likvidace.
(3) Pokud má být zrušena investiční společnost sloučením s jinou investiční společností, je nutno přiložit zápis z usnesení valné hromady přejímající společnosti, v němž bude uveden souhlas se sloučením, a návrh dohody o sloučení.
(4) Pokud má zaniknout investiční společnost splynutím, je nutno přiložit návrh stanov, kterými se bude řídit nově vzniklá investiční společnost, a návrh dohody o splynutí schválené valnými hromadami.
(5) Pokud má zaniknout investiční společnost rozdělením, je nutno přiložit návrhy stanov, jimiž se budou řídit nově vzniklé investiční společnosti. V žádosti o povolení k rozdělení investiční společnosti je nutné uvést návrh rozdělení práv a závazků, které z nově vzniklých investičních společností budou obhospodařovat podílové fondy nebo majetek investičních fondů anebo majetek penzijních fondů, který obhospodařovala investiční společnost, jež rozdělením zaniká.
(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se použijí přiměřeně i na investiční fond. K žádosti je nutno připojit i návrh změn statutu přejímajícího investičního fondu nebo nové návrhy statutů nově vznikajících investičních fondů.
 
§ 35c
(1) Při rozdělení nebo splynutí investičních společností mohou vzniknout pouze investiční společnosti podle tohoto zákona. Při rozdělení nebo splynutí investičních fondů mohou vzniknout pouze investiční fondy podle tohoto zákona.
(2) Sloučit lze pouze investiční společnost s jinou investiční společností a investiční fond s jiným investičním fondem.
(3) Na řízení o udělení povolení ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu se přiměřeně použijí ustanovení § 8.
 
§ 35d
Zrušení podílového fondu
(1) Ke zrušení podílového fondu dojde
a) uzavřením hospodaření podílového fondu a výplatou podílů na podílovém fondu podílníkům v případech stanovených tímto zákonem,
b) splynutím podílových fondů,
c) přeměnou uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.
(2) Investiční společnost je povinna uzavřít hospodaření podílového fondu a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže jí ministerstvo odňalo povolení, na jehož základě byl podílový fond vytvořen.
(3) Na základě rozhodnutí ministerstva je investiční společnost povinna uzavřít hospodaření otevřeného podílového fondu a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže počet podílových listů se snížil o více než 50 % v porovnání se stavem před šesti měsíci.
(4) Byl-li na majetek investiční společnosti prohlášen konkurs, zajistí uzavření hospodaření podílového fondu a výplatu podílů podílníkům správce konkursní podstaty. Pokud bylo soudem povoleno vyrovnání, zajistí uzavření hospodaření podílového fondu a výplatu podílu podílníkům vyrovnací správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) Součástí konkursní podstaty investiční společnosti není majetek v podílovém fondu. Podílový fond nelze ani použít k vyrovnání s věřiteli podle zvláštního zákona.6c)
(6) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí uzavření hospodaření podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu podílů podílníkům depozitář, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(7) Je-li to v zájmu podílníků a umožňují-li to výsledky hospodaření podílových fondů, může ministerstvo v případech uvedených v odstavcích 4 a 6 rozhodnout, že se hospodaření podílových fondů neuzavírá a že se převádějí do obhospodařování jiné investiční společnosti (§ 37c).
Splynutí podílových fondů
 
§ 35e
(1) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí dvou nebo více podílových fondů, které obhospodařuje, v jeden podílový fond.
(2) Má-li dojít ke splynutí podílových fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, vyžaduje se i písemná dohoda těchto investičních společností o zrušení jimi obhospodařovaných podílových fondů splynutím a o návrhu statutu podílového fondu, který má být splynutím podílových fondů vytvořen, a o tom, která z investičních společností bude vytvořený podílový fond obhospodařovat.
(3) Ke vzniku podílového fondu splynutím je zapotřebí povolení ministerstva. Žádost podává ta investiční společnost, která má obhospodařovat podílový fond, jež bude vytvořen splynutím. K žádosti je nutno připojit doklady prokazující splnění požadavků uvedených v odstavci 2 a návrh statutu podílového fondu vzniklého splynutím.
(4) Účastníky řízení jsou investiční společnosti, které obhospodařují podílové fondy, jež mají splynutím zaniknout, a jejich depozitáři. Před vydáním rozhodnutí si ministerstvo vyžádá písemné stanovisko těchto depozitářů.
(5) Ministerstvo žádost podle odstavce 3 zamítne, pokud nebyly splněny požadavky stanovené tímto zákonem nebo pokud by splynutím podílových fondů byly ohroženy zájmy podílníků.
(6) Rozhodnutí, jímž se povoluje vytvoření podílového fondu splynutím, musí obsahovat výrok, jímž se schvaluje
a) vytvoření podílového fondu, obchodní jméno a sídlo investiční společnosti, která bude podílový fond obhospodařovat,
b) statut tohoto podílového fondu.
 
§ 35f
(1) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, jenž má být zrušen splynutím, je povinna uveřejnit rozhodnutí ministerstva vydané podle § 35e a statut podílového fondu, který má vzniknout splynutím, do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem, který obsahuje statut podílového fondu, jenž má být zrušen. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na vrácení podílového listu podle odstavce 2.
(2) Podílníkům podílového fondu, který má být zrušen splynutím, vzniká uveřejněním oznámení podle odstavce 1 právo na vrácení podílového listu investiční společnosti, pokud jej neměli již před tímto dnem, a to k tíži podílového fondu, který má být zrušen. Ustanovení § 13 odst. 4 se použijí přiměřeně i na vrácení podílového listu podle tohoto odstavce a podle podmínek stanovených v jeho statutu.
(3) Právo na vrácení podílových listů zaniká, pokud nebylo uplatněno u investiční společnosti do dvou měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1, pokud splynutím nevznikl otevřený podílový fond.
 
§ 35g
(1) Ke zrušení podílových fondů a vytvoření nového podílového fondu splynutím dochází dnem, kdy uplynou tři měsíce od právní moci rozhodnutí ministerstva, jímž se povoluje vznik podílového fondu splynutím. K tomuto dni se stávají podílníci zrušovaných podílových fondů podílníky podílového fondu, který se splynutím vytváří.
(2) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond vytvořený splynutím, je povinna vyměnit podílníkům podílové listy zrušených podílových fondů za podílové listy vytvořeného podílového fondu podle výše majetku připadajícího na podílový list každého ze zrušených podílových fondů.
(3) Jmenovitá hodnota podílového listu podílového fondu, který byl vytvořen splynutím, se musí rovnat hodnotě podílového listu zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení splynutím stanovené podle § 17 odst. 5. Jmenovitou hodnotu lze zaokrouhlovat na celé 100 Kč směrem dolů.
(4) Pohledávky a závazky investičních společností vztahující se k zanikajícím podílovým fondům přecházejí dnem splynutí těchto podílových fondů na investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, který byl splynutím vytvořen.
(5) Zpráva auditora, který bude ověřovat první účetní závěrku podílového fondu vytvořeného splynutím podle předchozích odstavců, musí obsahovat i výrok o tom, zda při vytváření tohoto podílového fondu byl dodržen tento zákon.
 
§ 35h
Přeměna uzavřeného podílového fondu
(1) Investiční společnost může rozhodnout o přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond (dále jen "přeměna uzavřeného podílového fondu").
(2) K přeměně uzavřeného podílového fondu se vyžaduje povolení ministerstva. Žádost o povolení přeměny uzavřeného podílového fondu podává investiční společnost, která uzavřený podílový fond obhospodařuje. V žádosti je nutno uvést důvody navrhované přeměny a musí k ní být připojen návrh statutu otevřeného podílového fondu.
(3) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 1 si ministerstvo vyžádá písemné vyjádření depozitáře.
(4) Účastníkem správního řízení podle odstavce 1 je pouze investiční společnost, která žádá o povolení přeměny uzavřeného podílového fondu. Na řízení o udělení povolení k přeměně uzavřeného podílového fondu se přiměřeně použijí ustanovení § 9.
(5) Investiční společnost, která obhospodařuje uzavřený podílový fond, jenž má být přeměněn, je povinna uveřejnit rozhodnutí ministerstva vydané podle odstavce 2 a statut otevřeného podílového fondu, který má vzniknout přeměnou, do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem, který obsahuje statut uzavřeného podílového fondu, jenž má být přeměněn, i statut otevřeného podílového fondu, jenž má přeměnou vzniknout. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na vrácení podílového listu.
(6) K přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond dochází dnem právní moci rozhodnutí, jímž ministerstvo přeměnu uzavřeného podílového fondu povolilo.
 
§ 35i
Přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt
(1) Ministerstvo odejme investičnímu fondu povolení udělené podle § 8, pokud investiční fond o odnětí tohoto povolení požádal na základě rozhodnutí valné hromady investičního fondu o změně předmětu podnikání. K rozhodnutí valné hromady o změně předmětu podnikání se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů všech akcionářů investičního fondu.
(2) Akcionář investičního fondu, který s rozhodnutím valné hromady o přeměně na jiný podnikatelský subjekt nesouhlasí, má právo, aby od něho dosavadní investiční fond odkoupil jeho akcie za částku odpovídající výši čistého obchodního jmění6d) investičního fondu připadajícího na odkoupené akcie. Toto právo musí akcionář uplatnit do šesti měsíců ode dne konání valné hromady.
(3) Do jednoho měsíce po uplynutí lhůty podle odstavce 2 musí investiční fond prodat akcie odkoupené podle odstavce 2 nebo snížit své základní jmění o částku odpovídající jmenovité hodnotě těchto akcií a neprodleně podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 2 se ustanovení tohoto zákona na další činnost dosavadního investičního fondu nevztahují a nově vzniklý podnikatelský subjekt nesmí používat označení investiční fond a nesmí být obhospodařován investiční společností.
6c) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
6d) § 6 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.".
62. Nadpis části deváté a § 36 včetně poznámky č. 6e) zní:
 
"ČÁST DEVÁTÁ
STÁTNÍ DOZOR
 
§ 36
Předmět státního dozoru
(1) Státnímu dozoru, který vykonává ministerstvo, podléhá činnost vykonávaná podle tohoto zákona
a) investičními společnostmi,
b) investičními fondy,
c) zakladateli investičních společností a investičních fondů do vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu,
d) členy představenstev a dozorčích rad investičních společností a investičních fondů,
e) prokuristy,
f) zaměstnanci investičních společností a investičních fondů,
g) osobami, které obstarávají vydávání akcií investičních fondů nebo vydávání podílových listů podílových fondů anebo vracení podílových listů,
h) depozitářem,
i) likvidátorem investiční společnosti nebo investičního fondu,
j) nuceným správcem investiční společnosti nebo investičního fondu.
(2) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno
a) dohlížet na dodržování právních předpisů v oblasti kolektivního investování a statutů fondů,
b) vydávat rozhodnutí podle tohoto zákona,
c) dbát na zajištění ochrany zájmů podílníků a akcionářů investičního fondu.
(3) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo oprávněno požadovat od osob uvedených v odstavci 1 informace o jejich činnosti a listiny, a to v rozsahu potřebném pro výkon státního dozoru.
(4) Ve věcech výkonu státního dozoru neupravených tímto zákonem se postupuje podle zákona o státní kontrole.6e)
(5) Ministerstvo je oprávněno ukládat sankce stanovené tímto zákonem i osobám, jejichž činnost nepodléhá státnímu dozoru podle odstavce 1, pokud porušují povinnosti stanovené v § 4 odst. 3, § 7 odst. 5 a § 9 odst. 1, 4 a 5.
6e) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".
63. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
 
"§ 36a
Vedení seznamu
(1) Ministerstvo vede seznam
a) investičních společností, podílových a investičních fondů,
b) nucených správců a likvidátorů.
(2) Seznamy vedené podle odstavce 1 uveřejňuje ministerstvo nejméně jednou v průběhu každého kalendářního pololetí ve Finančním zpravodaji.".
64. § 37 včetně nadpisu zní:
"Opatření k nápravě a sankce
 
§ 37
(1) Jestliže ministerstvo při výkonu státního dozoru zjistí nedostatky v činnosti osob uvedených v § 36 odst. 1 spočívající zejména v tom, že porušují nebo porušily své povinnosti, je oprávněno
a) uložit, aby investiční společnost, investiční fond nebo depozitář ve stanovené lhůtě zjednaly nápravu a současně aby informovaly ministerstvo ve stanovené lhůtě o přijatých opatřeních, která povedou ke zjednání nápravy, zejména může uložit, aby
1. byly vyměněny osoby v orgánech investiční společnosti a investičního fondu,
2. byla ukončena nepovolená činnost a byl obnoven právní stav,
3. bylo sníženo základní jmění investičního fondu z důvodu úhrady ztráty, pokud ztráta v rozporu se zákonem zůstala neuhrazena,
b) nařídit změnu obhospodařující investiční společnosti, změnu depozitáře nebo rozhodnout o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu,
c) zavést nucenou správu,
d) rozhodnout o snížení základního jmění investičního fondu,
e) odejmout povolení, na základě něhož vznikla investiční společnost nebo vznikl investiční fond anebo byl vytvořen podílový fond.
(2) Vedle nebo místo opatření podle odstavce 1 může ministerstvo uložit investiční společnosti nebo investičnímu fondu anebo depozitáři pokutu až do výše 10 milionů Kč.
(3) Jestliže ministerstvo zjistí, že osoba, jejíž činnost nepodléhá státnímu dozoru, porušila povinnosti stanovené v § 4 odst. 3, § 7 odst. 5 a § 9 odst. 1, 4 a 5, uloží této osobě pokutu až do výše 10 milionů Kč.
(4) Jestliže ministerstvo zjistí, že investiční společnost nebo investiční fond neudržuje dostatečnou výši likvidních prostředků ve vztahu k příslibům učiněným akcionářům a podílníkům, uloží investiční společnosti nebo investičnímu fondu pokutu nebo této investiční společnosti nebo investičnímu fondu odejme povolení, na jehož základě vznikla investiční společnost nebo vznikl investiční fond anebo byl vytvořen podílový fond.
(5) Při ukládání opatření a sankcí podle odstavců 1 až 3 ministerstvo vychází zejména z povahy závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.
(6) Správní řízení, v němž se ukládají opatření a sankce podle odstavců 1 až 4, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.".
65. Za § 37 se vkládají nové § 37a až 37n, které včetně nadpisu § 37d a poznámky č. 6f) znějí:
 
"§ 37a
Nařízení změny obhospodařující investiční společnosti
(1) Ministerstvo může nařídit investičnímu fondu změnu obhospodařující investiční společnosti, jestliže zjistí, že obhospodařující investiční společnost neplní nebo neplnila své povinnosti v souladu s tímto zákonem a obhospodařovatelskou smlouvou. V rozhodnutí, jímž se změna obhospodařující investiční společnosti ukládá, musí být uvedeno, jaké povinnosti obhospodařující investiční společnost porušuje nebo porušila.
(2) Povinnou náležitostí obhospodařovatelské smlouvy je ujednání o tom, že smlouva zaniká jeden měsíc po právní moci rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1.
(3) Ve lhůtě podle odstavce 2 musí investiční fond uzavřít s jinou investiční společností obhospodařovatelskou smlouvu o rozsahu poskytovaných služeb, pokud se nerozhodne, že bude nakládat se svým majetkem sám.
 
§ 37b
Nařízení změny depozitáře
(1) Ministerstvo může nařídit investiční společnosti nebo investičnímu fondu změnu depozitáře, jestliže zjistí, že depozitář neplní nebo neplnil své povinnosti v souladu s tímto zákonem. V rozhodnutí, jímž se změna depozitáře ukládá, musí být uvedeno, jaké povinnosti depozitář porušuje nebo porušil.
(2) Povinnou náležitostí depozitářské smlouvy je ujednání o tom, že smlouva zaniká jeden měsíc po právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Investiční společnost nebo investiční fond musí ve lhůtě uvedené v odstavci 2 uzavřít s jinou bankou smlouvu o výkonu funkce depozitáře.
 
§ 37c
Nucený převod obhospodařování podílového fondu
(1) Ministerstvo může rozhodnout, že obhospodařování podílového fondu se převádí na jinou investiční společnost, jestliže
a) zjistí, že investiční společnost neplní nebo neplnila své povinnosti v souladu s tímto zákonem a statutem podílového fondu a jiná opatření uložená jí podle tohoto zákona nevedla k nápravě, nebo
b) jsou dány důvody podle § 35 odst. 3, nebo
c) odnímá investiční společnosti povolení, na jehož základě vznikla, nebo povolení, na jehož základě byl vytvořen podílový fond.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být uvedeno obchodní jméno a sídlo investiční společnosti, na niž má obhospodařování podílového fondu přejít. Tato investiční společnost musí dát k převzetí obhospodařování podílového fondu svůj písemný souhlas a prohlásit, že zachovává dosavadní statut podílového fondu s výjimkou změn týkajících se investiční společnosti.
(3) Do 30 dnů po právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 je investiční společnost, na niž přešlo obhospodařování podílového fondu, povinna uveřejnit změnu statutu vyplývající z převodu obhospodařování podílového fondu i se zdůvodněním nuceného převodu obhospodařování podílového fondu, a to způsobem, který určuje statut podílového fondu pro podávání zpráv podílníkům.
Nucená správa
 
§ 37d
(1) Ministerstvo může rozhodnout o zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu, jestliže jsou nebo byly v činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu opakovaně nebo závažně porušovány právní povinnosti, zejména pokud
a) investiční společnost nebo investiční fond vykonává nebo vykonával činnost, kterou jim tento zákon nedovoluje, nebo
b) investiční společnost nebo investiční fond porušuje nebo porušoval ustanovení o omezení a rozložení rizika.
(2) Nucenou správu podle odstavce 1 lze zavést, jen pokud opatření a sankce uložené podle § 37 odst. 1 písm. a) a b) nevedly k nápravě, nebo i bez uložení těchto opatření a sankcí, jestliže jsou ohroženy zájmy investorů a hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Ministerstvo rozhodne o zavedení nucené správy, nesplní-li investiční fond povinnost uvedenou v § 37a odst. 3 a § 37b odst. 3.
(4) Nuceným správcem může být pouze makléř nebo auditor zapsaný do seznamu vedeného podle § 37m.
 
§ 37e
(1) V rozhodnutí o zavedení nucené správy musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště nuceného správce, výše odměny nuceného správce a její splatnost, důvody jejího zavedení a případné omezení činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu.
(2) K zavedení nucené správy dochází okamžikem, kdy je investiční společnosti nebo investičnímu fondu doručeno písemné rozhodnutí ministerstva o zavedení nucené správy. Tímto dnem je zavedení nucené správy účinné vůči všem osobám. Opravný prostředek proti rozhodnutí, jímž se zavádí nucená správa, nemá odkladný účinek.
(3) Zavedením nucené správy přechází působnost představenstva a valné hromady s výjimkou uvedenou v odstavci 4 na nuceného správce. Nucený správce je povinen přijmout bezodkladně opatření ke zjednání nápravy a zajištění ochrany práv investorů.
(4) Nucený správce je vázán omezeními uvedenými v rozhodnutí o zavedení nucené správy. Nucený správce nesmí rozhodnout o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu a bez souhlasu valné hromady nemůže
a) dát návrh na prohlášení konkursu na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu,
b) dát návrh na zahájení vyrovnávacího řízení.
(5) Nucený správce je povinen svolat valnou hromadu investiční společnosti nebo investičního fondu do dvou měsíců od zavedení nucené správy a předložit jí návrh na volbu osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu, která je zapotřebí ještě uskutečnit.
 
§ 37f
(1) Ministerstvo jmenuje bez zbytečného odkladu nového nuceného správce, pokud
a) nucený správce zemře, nebo
b) nucený správce se vzdá své funkce písemným oznámením adresovaným ministerstvu, nebo
c) ministerstvo nuceného správce odvolá.
(2) Nucený správce, který se vzdal funkce nebo byl odvolán ministerstvem, je povinen plnit povinnosti nuceného správce až do doby, kdy ministerstvo jmenuje nového nuceného správce.
(3) Ministerstvo odvolá nuceného správce, pokud porušuje své povinnosti. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(4) Odměna nuceného správce je placena z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu, v nichž byla nucená správa zavedena, a je nákladem investiční společnosti nebo investičního fondu na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob.
 
§ 37g
Nucená správa končí dnem, kdy nabude účinnosti volba nových osob do orgánů investiční společnosti nebo investičního fondu valnou hromadou, jež byla svolána nuceným správcem.
 
§ 37h
(1) Zavedení nucené správy, její ukončení a změny v osobě nuceného správce se zapisují do obchodního rejstříku.
(2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy do obchodního rejstříku podává nucený správce bez zbytečného odkladu poté, co rozhodnutí o zavedení nucené správy nabude právní moci, a návrh na povolení zápisu ukončení nucené správy podává nucený správce, jehož funkce zanikla podle § 37g, bez zbytečného odkladu po ukončení nucené správy.
(3) Návrh na výmaz osoby dosavadního nuceného správce a zápis nového nuceného správce podává nově jmenovaný nucený správce.
(4) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení nucené správy,
b) jméno, příjmení a bydliště nuceného správce,
c) případná omezení činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu po dobu trvání nucené správy.
 
§ 37i
Snížení základního jmění
(1) Ministerstvo může rozhodnout o snížení základního jmění investičního fondu, pokud nebyla uhrazena ztráta postupem stanoveným tímto zákonem a opatření podle § 37 odst. 1 písm. a) bodu 3 nevedlo k nápravě.
(2) Rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné hromady a ministerstvo vykonává v tomto případě působnost, kterou svěřuje zákon valné hromadě.
(3) Základní jmění investičního fondu může ministerstvo snížit nejvýše o částku ve výši neuhrazené ztráty investičního fondu podle odstavce 1.
(4) Na základě rozhodnutí podle odstavce 1 lze základní jmění snížit jen snížením jmenovité hodnoty akcií.
(5) V rozhodnutí o snížení základního jmění musí být uvedeno, o kolik se základní jmění investičního fondu snižuje, a lhůty, v nichž musí představenstvo splnit povinnosti směřující ke snížení jmenovité hodnoty akcií.
(6) Pokud ministerstvo rozhodlo o snížení základního jmění, zapisuje se do obchodního rejstříku pouze snížení základního jmění. Návrh na povolení zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku podává představenstvo do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí ministerstva nabyde právní moci, a kopii návrhu na povolení zápisu odešle ve stejné lhůtě ministerstvu. Pokud představenstvo návrh na povolení zápisu snížení základního jmění ve stanovené lhůtě nepodá, podá jej ministerstvo.
 
§ 37j
Odnětí povolení
(1) Ministerstvo odejme povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu anebo povolení k vytvoření podílového fondu, pokud opatření podle § 37 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nevedla k nápravě, nebo i bez uložení těchto opatření, je-li to nezbytné v zájmu ochrany investorů a hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(2) Ministerstvo může odejmout povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu anebo povolení k vytvoření podílového fondu, pokud
a) toto povolení bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných informací, nebo
b) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení.
 
§ 37k
Pokuty
Pokud ministerstvo zjistí při výkonu státního dozoru, že členové představenstva, dozorčí rady, prokuristé nebo zaměstnanci anebo nucení správci či likvidátoři investiční společnosti nebo investičního fondu zaviněně závažně nebo opětovně porušují anebo porušovali své povinnosti, uloží jim pokutu podle stupně závažnosti porušení právní povinnosti a formy zavinění až do výše 100 000 Kč.
 
§ 37l
Zahájení správního řízení a výnosy z pokut
(1) Správní řízení, v němž ministerstvo ukládá opatření a sankce podle tohoto zákona nebo jmenuje a odvolává nuceného správce anebo likvidátora, lze zahájit i doručením rozhodnutí ministerstva, jímž se ukládá opatření nebo sankce dotčené osobě anebo jmenuje likvidátor nebo nucený správce.
(2) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu. Správu pokut vykonává finanční úřad místně příslušný podle zvláštního předpisu.6f)
 
§ 37m
Nucený správce a likvidátor
(1) Nuceným správcem nebo likvidátorem investiční společnosti nebo investičního fondu může být jmenován pouze makléř nebo auditor, jehož zájmy nejsou v rozporu se zájmy investorů a je uveden v seznamu nucených správců a likvidátorů vedeném ministerstvem.
(2) Do seznamu podle odstavce 1 zapíše ministerstvo makléře a auditory doporučené příslušnými samosprávnými organizacemi, kteří jsou bezúhonní, plně způsobilí k právním úkonům, se zápisem do seznamu souhlasí a nebyli v posledních pěti letech z tohoto seznamu vyškrtnuti.
(3) Ministerstvo vyškrtne ze seznamu vedeného podle odstavce 2
a) osobu, jejíž oprávnění k výkonu činnosti makléře nebo auditora zaniklo,
b) makléře nebo auditora, který se bez závažných důvodů vzdal funkce nuceného správce nebo likvidátora, do níž byl jmenován,
c) makléře nebo auditora, který v této funkci neplnil řádně své povinnosti,
d) makléře nebo auditora, který o to požádá.
(4) Zapsáním do seznamu podle odstavce 2 dává makléř a auditor souhlas s tím, aby byl jmenován nuceným správcem nebo likvidátorem jakékoliv investiční společnosti nebo jakéhokoliv investičního fondu.
6f) § 4 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
(1) Komise upraví vyhláškou podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona.
(2) Komise může vyhláškou
a) stanovit podrobnější náležitosti povinného obsahu
1. obhospodařovatelské smlouvy,
2. depozitářské smlouvy,
b) stanovit, jaké údaje ze zpráv a informací podle § 26a odst. 4 Středisko cenných papírů uveřejňuje,
c) stanovit závazný obsah zpráv auditora o ověření účetní závěrky investiční společnosti, podílového fondu a investičního fondu,
d) určit, jaká další práva8a) tvoří součást majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu včetně stanovení limitů pro tato práva podle § 24,
e) stanovit podrobnější pravidla kolektivního investování do devizových hodnot,
f) stanovit podrobněji, náhrada jakých výdajů je zahrnuta v úplatě obhospodařující investiční společnosti a depozitáře, g) stanovit závaznou osnovu zprávy o hospodaření a informací podávaných podle § 25 a 26,
h) stanovit způsob a rozsah uveřejňování informací důležitých pro posouzení činnosti investiční společnosti a investičního fondu,
i) určit způsob plnění a prokázání povinnosti podle § 17 odst. 4.
(3) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny uvést statuty fondů do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců ode dne jeho účinnosti.
(4) Investiční společnost, která má ke dni účinnosti tohoto zákona formu společnosti s ručením omezeným, je povinna přeměnit se na akciovou společnost do dvou let od účinnosti tohoto zákona.
(5) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona ve věcech ukládání opatření a sankcí se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
(6) Správní řízení ve věcech vydání povolení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona. Ministerstvo poskytne účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k doplnění nebo změně žádosti. Z těchto důvodů může také správní řízení na přiměřenou dobu přerušit.
(7) Osobám, které podléhají státnímu dozoru podle tohoto zákona, může ministerstvo uložit opatření a sankce stanovené tímto zákonem, pokud nebylo správní řízení ke dni účinnosti tohoto zákona zahájeno a osoby vykonávající státní dozor nevěděly o porušení povinnosti osobami, na něž se dozor vztahuje.
(8) Ustanovení § 35i, s výjimkou druhé věty odstavce 1, se vztahují i na investiční fondy, které na základě rozhodnutí valné hromady změnily předmět své činnosti, ale ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla tato změna zapsána do obchodního rejstříku. V těchto případech je prvním dnem lhůty uvedené v § 35i odst. 2 den nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
8a) § 14 a 15 zákona č. 591/1992 Sb.

Související dokumenty