144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
144/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. května 1999,
kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 3/2000 Sb.
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 2 se slova "vydán" a "vydání" nahrazují slovy "vypořádán" a "vypořádání".
2. V § 13 odst. 3 se slovo "vydán" nahrazuje slovem "vypořádán".
3. V § 13 se doplňují odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, které včetně poznámky č. 11a) znějí:
"(4) Oprávněná osoba podle odstavce 3 nebo osoba, na kterou byl oprávněnou osobou převeden nárok na vydání majetkového podílu, nebo osoba, na kterou tento nárok přešel, (dále jen "věřitel"), a jejíž nárok nebyl ke dni 31. března 1999 uspokojen, obdrží na vyrovnání svého nároku v hotovosti 10 % nevypořádaného majetkového podílu, nejvýše však částku 10 000 Kč, z prostředků Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Za stejných podmínek obdrží tuto částku i oprávněná osoba podle odstavce 2. Majetkový podíl příslušející oprávněné osobě podle odstavce 2 nebo věřiteli se o částku uhrazenou Pozemkovým fondem snižuje.
(5) Nárok na úhradu částky podle odstavce 4 se uplatňuje písemně u Pozemkového fondu; žádost musí být potvrzena zemědělským družstvem nebo jeho právním nástupcem s uvedením výše nároku ke dni vydání stanoviska. Toto potvrzení je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno vydat do 2 měsíců od vyžádání věřiteli nebo oprávněné osobě podle odstavce 2. Není-li žádost takto potvrzena, Pozemkový fond neprovede úhradu podle odstavce 4.
(6) Nárok podle odstavce 4 zaniká, nebyl-li řádně uplatněn u Pozemkového fondu do 31. března 2000 anebo nebyla-li ve stejné lhůtě podána žaloba k soudu v případě nepotvrzení žádosti podle odstavce 5.
(7) Požádá-li věřitel písemně do 3 měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu dluhopisem Pozemkového fondu vydaným podle zvláštních předpisů,11a) zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno uzavřít s ním do 3 měsíců ode dne doručení žádosti dohodu o vypořádání jeho nároku tímto dluhopisem. Dluhopis má dobu splatnosti 20 let s úrokovou sazbou 2 % ročně.
(8) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno ve lhůtě do 6 měsíců od uzavření dohody podle odstavce 7 odkoupit od Pozemkového fondu dluhopisy k uspokojení nároků podle předchozího odstavce za jmenovitou hodnotu dluhopisu a vydat je věřiteli. Při uzavření kupní smlouvy uhradí zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce Pozemkovému fondu 5 % jmenovité hodnoty dluhopisů, do 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy 30 % jmenovité hodnoty dluhopisů a do 20 let od uzavření kupní smlouvy zbývající část jmenovité hodnoty dluhopisů, dále je povinno hradit Pozemkovému fondu 2% úrokovou sazbu z objemu odkoupených dluhopisů, a to nejpozději 1 měsíc před termínem stanoveným v dluhopisech.
(9) Nepožádá-li věřitel o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu způsobem upraveným v odstavci 7 nebo nedojde-li do 3 měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 k uzavření dohody o vydání majetkového podílu podle odstavce 3, je družstvo nebo jeho právní nástupce oprávněno majetkový podíl vypořádat vydáním majetkových listů v celkové jmenovité hodnotě, která se rovná výši vypořádávaného majetkového podílu zaokrouhlené na 1 000 Kč nahoru a znějícího na jméno oprávněné osoby. Majetkový podíl je vypořádán dnem, kdy družstvo nebo jeho právní nástupce vydá majetkové listy v hodnotě vypořádávaného majetkového podílu a splňující všechny náležitosti stanovené pro něj zákonem a předá je oprávněné osobě. Vypořádáním majetkového podílu zaniká pohledávka oprávněné osoby vůči družstvu nebo jeho právnímu nástupci na vypořádání majetkového podílu. Nevypořádá-li družstvo nebo jeho právní nástupce majetkový podíl do 12 měsíců ode dne doručení písemné žádosti oprávněné osoby o vypořádání majetkového podílu, rozhodne o způsobu vypořádání soud.
(10) Pokud první oprávněná osoba, které byly vydány majetkové listy družstva, je po dobu 15 let nezcizí nebo nevloží do majetku družstva či jiné kapitálové společnosti, Pozemkový fond tyto majetkové listy odkoupí po 15 letech od doby jejich vydání za nominální cenu bez úročení. Převod majetkových listů na jinou osobu v důsledku dědictví se nepovažuje za porušení podmínky zcizení či vložení.
11a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 5 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
4. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisu a poznámek č. 15) a 16) znějí:
"Majetkové listy
 
§ 13a
(1) Majetkový list je listinným cenným papírem podle zvláštního zákona15) a jsou s ním spojena práva stanovená tímto zákonem.
(2) Majetkové listy se vydávají v listinné podobě nebo v zaknihované podobě.
(3) Majetkový list je veřejně obchodovatelným cenným papírem znějícím na jméno.
(4) Práva spojená s majetkovým listem je ve vztahu k emitentovi majetkového listu oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu majitelů majetkových listů vedeném emitentem.
(5) Majetkový list je převoditelný rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno či název a sídlo právnické osoby, na kterou se majetkový list převádí, a den převodu majetkového listu. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky.
(6) K účinnosti převodu majetkového listu vůči emitentu se vyžaduje zápis o změně v osobě majitele majetkového listu v seznamu majitelů majetkových listů vedeném emitentem. Emitent provede zápis o změně v osobě majitele majetkového listu bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.
(7) Emitent vede seznam majitelů majetkových listů, v němž se zapisuje jméno a příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno či název právnické osoby, která je majitelem majetkového listu, jmenovitá hodnota jeho majetkových listů a jejich číselné označení, jakož i změny těchto údajů.
(8) Emitent majetkového listu je oprávněn nabývat jím vydané majetkové listy bez omezení.
(9) Majetkové listy nabyté podle odstavce 8 je emitent povinen zcizit do 3 let ode dne jejich nabytí.
(10) Pokud emitent své vlastní nabyté majetkové listy nezcizí ve lhůtě uvedené v odstavci 9, je povinen rozhodnout o jejich zrušení a o jejich jmenovitou hodnotu snížit své obchodní jmění. Zrušené majetkové listy emitent zničí.
 
§ 13b
Majetkový list musí obsahovat
a) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která majetkový list vydala,
b) podpisy osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, která majetkový list vydala,
c) pořadové číslo majetkového listu,
d) označení majetkový list,
e) jmenovitou hodnotu majetkového listu ve výši 1 000 Kč nebo násobků,
f) jméno a příjmení majitele majetkového listu,
g) datum emise majetkového listu.
 
§ 13c
(1) Majiteli majetkového listu náleží
a) právo být pozván, zúčastnit se jednání a vyjádřit se k projednávanému programu členské schůze nebo zasedání jiného nejvyššího orgánu emitenta majetkového listu,
b) právo na podíl na zisku emitenta majetkového listu, určeném k rozdělení mezi majitele majetkových listů vydaných emitentem, a to ve výši odpovídající poměru jmenovité hodnoty majetkového listu k součtu jmenovitých hodnot všech majetkových listů vydaných emitentem,
c) právo na informace o výsledku hospodaření emitenta v rozsahu výroční zprávy a schválené účetní závěrky za každý hospodářský rok,
d) právo na podíl na likvidačním zůstatku16) v případě likvidace emitenta majetkového listu.
(2) Emitent je oprávněn vydat majetkové listy v celkové jmenovité hodnotě nezbytné pro vypořádání všech majetkových podílů, které jím byly v transformaci přiznány oprávněným osobám a nebyly ke dni vydání majetkových listů vypořádány jiným způsobem.
(3) Emitent majetkového listu je povinen určit k rozdělení mezi majitele majetkových listů zisk vždy v případě, že určí zisk k rozdělení mezi své členy nebo účastníky, a to v rozsahu odpovídajícím poměru mezi jmenovitou hodnotou všech emitentem vydaných majetkových listů a hodnotou všech vkladů členů či účastníků emitenta.
(4) Likvidační zůstatek emitenta určený k rozdělení mezi majitele majetkových listů a účastníky emitenta se stanoví obdobně podle odstavců 2 a 3.
15) § 1 odst. 1 písm. l) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 75 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije v případě zániku družstva bez likvidace.".
Čl.II
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. zc) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zd), které včetně poznámky č. 20e) zní:
"zd) výnosy z prvního převodu majetkových listů vydaných podle zvláštního předpisu.20e)
20e) § 13 odst. 5 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 24 odst. 2 písm. zh) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zi), které včetně poznámek č. 20f) a 20g) zní:
"zi) výdaje vynaložené podnikatelem provozujícím zemědělskou výrobu na nákup majetkového listu vydaného podle zvláštního předpisu20f) a výdaje vynaložené podnikatelem provozujícím zemědělskou výrobu na nákup pohledávky na vypořádání majetkového podílu stanoveného podle zvláštního předpisu20f) nebo na nákup pohledávky na vypořádání náhrady za zemědělský inventář stanovené podle zvláštního předpisu,20g) pokud taková pohledávka byla povinnou osobou vypořádána vydáním věcí pro zemědělské hospodaření podnikatele.
20f) § 17 zákona č. 42/1992 Sb.
20g) § 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 34 odst. 3 písmeno f) zní:
"f) 20 % z částky, kterou zemědělská družstva, popřípadě další společnosti, které vznikly transformací družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, vydala v peněžní a nepeněžní formě v období 1992 až 1999 těm oprávněným osobám, které nevložily svůj majetkový podíl do družstva. Tento odpočet se netýká majetku, který družstva vydala osobám, které podnikají či podnikaly v zemědělství a majetkový podíl jim sloužil k zajištění zemědělské činnosti. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 1999.".
4. V § 40 odstavec 25 včetně poznámky č. 64) zní:
"(25) Zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a do konce roku 1999 uzavřely dohodu o vypořádání majetkových nároků se všemi oprávněnými osobami, jež svůj nárok vůči družstvu uplatnily podle zvláštních předpisů,64) bude za zdaňovací období 1999 a 2000 prominuta daň z příjmu právnických osob.
64) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty