111/27 947/1996 Opatření o rozpočtové skladbě

Schválený:
111/27 947/1996
Opatření
ministerstva financí ze dne 17. května 1996 o rozpočtové skladbě
Změna: 114/4 867/1997
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy a vymezení pojmů
(1) Toto opatření stanoví rozpočtovou skladbu, která upravuje způsob třídění údajů o plánovaných a uskutečněných peněžních operacích státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv, fondů rozpočtových organizací, rozpočtů a fondů okresních úřadů a rozpočtů a fondů obcí, dobrovolných svazků obcí a vyšších územních samosprávných celků.
(2) V ustanoveních rozpočtové skladby se pojmem "veřejné rozpočty centrální úrovně" rozumí státní rozpočet, státní fondy, Fond národního majetku,1) Pozemkový fond,2) fondy zdravotních pojišťoven,3) fondy rozpočtových organizací zřízených ústředním orgánem státní správy a státní finanční aktiva.
(3) V ustanoveních rozpočtové skladby se pojmem "veřejné rozpočty územní úrovně" rozumí rozpočty a fondy obcí, jimi zřízených rozpočtových organizací, dobrovolných svazků obcí a vyšších územních samosprávných celků.4)
(4) V ustanoveních rozpočtové skladby se pojmem "veřejné rozpočty územní úrovně" rozumějí i rozpočty okresních úřadů a jimi zřízených rozpočtových organizací, a to do doby, než se rozpočty okresních úřadů začlení do státního rozpočtu.
 
§ 2
Rozsah platnosti
(1) Peněžními operacemi rozpočtů a fondů uvedených v § 1 odst. 1 se pro účely tohoto opatření rozumí veškerá přijetí a vydání peněžních prostředků na účty a z účtů pro ně zřízených u peněžních ústavů (dále jen "účty").
(2) Mezi peněžní operace podle odstavce 1 patří zejména:
a) přijetí prostředků na příjmové účty a vydání prostředků z výdajových účtů státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtových organizací a všech ostatních právnických osob, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu, a peněžní operace účtů rezervních a jiných fondů rozpočtových organizací,
b) peněžní operace účtů státních finančních aktiv,
c) peněžní operace účtů rozpočtového hospodaření, účtů fondů rezerv a rozvoje a účtů jiných mimorozpočtových fondů obcí, správních úřadů, vyšších územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v odstavci 3 a rozpočtových organizací a peněžních operací účtů rezervních fondů rozpočtových organizací,
d) peněžní operace účtů státních fondů,
e) peněžní operace fondů sdružených prostředků.
(3) Za peněžní operace rozpočtů a fondů podle § 1 se nepovažují zejména:
a) peněžní operace účtů fondů kulturních a sociálních potřeb,
b) peněžní operace účtů hospodářské činnosti,
c) peněžní operace účtů cizích prostředků.
Hlediska třídění příjmů a výdajů
 
§ 3
Rozpočtová skladba třídí peněžní operace z hlediska kapitolního, druhového a funkčního.
 
§ 4
Kapitolní třídění
(1) Kapitolní třídění vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu, v němž se realizují peněžní operace. Případné výjimky stanoví zákon.
(2) Obsah kapitol státního rozpočtu stanoví zákon.
(3) Stanovení a obsah kapitolního třídění peněžních operací pro rozpočty a fondy subjektů podle § 1 odst. 3 je v pravomoci a působnosti těchto subjektů.
(4) Kapitolní třídění se nepoužije pro členění peněžních operací státních fondů a státních finančních aktiv.
(5) Kapitolami zřízenými ze zákona se rozumějí kapitoly zřízené pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy a pro státní organizace zřízené zvláštním zákonem, v němž je uvedeno, že tyto organizace mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají samostatný vztah ke státnímu rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy, popřípadě že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely. Změny nebo doplňky kapitol zřízených ze zákona, jestliže vyplývají ze zákona, se považují za provedené zákonem, z něhož vyplývají. Jestliže vznikne nová kapitola zřízená ze zákona nebo dosavadní kapitola zřízená ze zákona se rozdělí na dvě nebo více nových, ministerstvo financí přidělí čísla kapitol pouhým sdělením organizacím, pro které byly kapitoly zřízeny.
(6) Kapitolami zřízenými tímto opatřením se rozumějí ostatní kapitoly. Změny nebo doplňky kapitol zřízených tímto opatřením je možné provádět jen jeho změnami nebo doplňky.
(7) Seznam kapitol státního rozpočtu, jak existují ke dni počátku účinnosti tohoto opatření, je v příloze č. 1.
 
§ 5
Druhové třídění
(1) Druhové třídění rozlišuje peněžní operace na příjmy, výdaje a financující operace.
(2) Příjmy se pro účely tohoto opatření rozumějí veškeré nenávratně přijaté prostředky, zejména charakteru daní a poplatků, příjmů z poskytování služeb, příjmů z prodeje a pronájmu majetku a přijatých darů a dotací.
(3) Příjmy ve smyslu tohoto opatření nejsou zejména návratně přijaté prostředky charakteru přijatých půjček a prostředků získaných emisí vlastních dluhopisů, které jsou podle odstavce 6 považovány za financující operace.
(4) Výdaji se rozumějí veškeré nenávratně poskytnuté prostředky zejména charakteru plateb za nakoupené zboží a služby včetně platů a úhrad souvisejících s vykonanou prací vlastních zaměstnanců a transferů prostředků.
(5) Výdaji podle tohoto opatření nejsou zejména splátky jistiny přijatých půjček a vydaných dluhopisů.
(6) Financujícími operacemi se rozumějí zejména veškerá přijetí prostředků, u kterých je při jejich přijetí známo, že musí být ve stanoveném čase splaceny subjektům, které je poskytly, nebo jiným subjektům (dále jen "věřitelům"), a tyto jejich splátky.
(7) Financujícími operacemi se rovněž rozumí návratně poskytované prostředky charakteru poskytovaných půjček, nákupu akcií a dluhopisů a příjmy z jejich splátek, jejichž účelem není podpora daného konkrétního subjektu, ale zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků formou získaných úroků a dividend.
(8) Financujícími operacemi nejsou zejména přijaté a uhrazené úroky, dividendy a podíly na zisku, které se zahrnují do příjmů a výdajů podle odstavců 2 a 4.
(9) Nejvyššími jednotkami druhového třídění jsou třídy. Každá třída je označena jednomístným číselným symbolem. Třídy se dále třídí na seskupení položek, která jsou označena dvoumístným číselným symbolem, kde první číslice určuje příslušnost ke třídě. Každé seskupení položek se dále třídí na podseskupení položek, která jsou označena trojmístným číselným symbolem, kde první dvě číslice určují příslušnost k seskupení položek. Podseskupení položek se třídí na položky, které jsou nejnižšími jednotkami členění a jsou označeny čtyřmístným číselným symbolem, kde první tři číslice určují příslušnost k podseskupení. Obsah a číselník druhového třídění stanoví příloha.
(10) Součástí třídy pro financující operace jsou i položky nemající charakter peněžních operací podle § 2 vyjadřující změny stavu prostředků na bankovních účtech a opravné položky. Jejich obsah a použití stanoví příloha č. 2.
(11) V ustanovení rozpočtové skladby se půjčkami rozumí nejen půjčky ve smyslu zvláštního zákona,5) ale i úvěry a návratné finanční výpomoci.
 
§ 6
Funkční třídění
(1) Funkční třídění se používá jen pro členění výdajů podle § 5 odst. 4 a příjmů zařazených do seskupení položek 21, 22, 23 a 31 podle § 5 odst. 2 a přílohy č. 2.
(2) Nejvyššími jednotkami funkčního třídění jsou skupiny, které jsou označeny jednomístným číselným symbolem. Skupiny se třídí na oddíly, které se označují dvoumístným číselným symbolem, kde první číslice představuje příslušnost ke skupině. Oddíly se třídí na pododdíly, které se označují trojmístným symbolem, kde první dvě číslice vyjadřují příslušnost k oddílu. Pododdíly se třídí na paragrafy, které jsou nejnižšími jednotkami funkčního členění a které se označují čtyřmístným symbolem, kde první tři číslice vyjadřují příslušnost k pododdílu. Jejich obsah a použití jsou uvedeny v příloze č. 3.
 
§ 7
Kompenzační operace
(1) Kompenzačními operacemi v příjmech a výdajích podle tohoto opatření se rozumí případy, kdy se postupuje odchylně oproti § 5 odst. 2 a 4 a kdy se přijaté prostředky účtují jako výdaje v záporné hodnotě nebo kdy se vydané prostředky účtují jako příjmy v záporné hodnotě. Při provádění kompenzačních operací se postupuje v souladu s vyhláškou č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.
(2) Kompenzačními operacemi se rozumějí rovněž vratky přeplatků daňových příjmů a poplatků charakteru vrácených mylně zaplacených vyšších částek nebo vrácených nadměrných odpočtů nebo přeplatků záloh.
 
§ 8
Záznamové položky
Pro účely agregací převyšujících nejvyšší jednotky třídění podle § 5 a 6 a pro účely získání dalších doplňujících informací v druhovém a funkčním třídění a o některých operacích souvisejících s peněžními operacemi se stanovují záznamové položky. Jejich obsah a použití stanoví příloha č. 2.
 
§ 9
Použití rozpočtové skladby v účetnictví
(1) Při účtování o jednotlivých peněžních operacích v rozsahu podle § 2 se používá kapitolního třídění podle § 4 a nejnižších jednotek druhového a funkčního třídění. Použijí se paragrafy a položky, které odpovídají povaze zúčtované operace. Při používání paragrafů a položek v účetní analytické evidenci rozhoduje jen povaha zúčtovávaných příjmů a výdajů. Skutečnost, zda paragraf nebo položka, které mají být při zúčtování určité peněžní operace použity, jsou zařazeny v rozpočtu organizace, ani skutečnost, zda zúčtovávaná peněžní operace je v souladu s právními předpisy, nerozhodují.
(2) Jestliže při zúčtování určitého příjmu nebo výdaje žádný paragraf nebo položka obsažené v rozpočtové skladbě povahu tohoto příjmu nebo výdaje nevystihují, použije se paragraf nebo položka, které povaze tohoto příjmu nebo výdaje odpovídají nejvíce.
 
§ 10
Podrobnější třídění peněžních operací
Organizace mohou použít podrobnější třídění, než jaké stanoví § 5 a 6, nebo další třídění. Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, jakož i obce, okresní úřady a vyšší územní samosprávné celky mohou podrobnější nebo další třídění stanovit rozpočtovým organizacím, jejichž jsou zřizovateli. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění peněžních operací z hlediska funkčního na ještě nižší jednotky třídění než jsou paragrafy a třídění peněžních operací z hlediska druhového na ještě nižší jednotky třídění než jsou položky. Dalším členěním se pro účely tohoto opatření rozumí třídění peněžních operací podle dalších hledisek než z hlediska kapitolního, druhového a funkčního.
 
§ 11
Konsolidace
Konsolidací podle tohoto opatření je sestavení účetních výkazů o peněžních operacích fondů, jejichž peněžní operace se člení podle rozpočtové skladby, v úhrnu za všechny tyto fondy, v kterých jsou vyloučeny peněžní převody mezi těmito fondy.
 
§ 12
Zrušovací ustanovení
Ode dne účinnosti tohoto opatření se nepostupuje podle rozpočtové skladby vydané výnosem federálního ministerstva financí č. j. II/11 770/1985 ze dne 4. července 1985 (registrován v částce 26/1985 Sb.) ve znění výnosu ministerstva financí České republiky č. j. 111/67 374/1992 ze dne 9. prosince 1992, kterým se mění a doplňuje rozpočtová skladba (uveřejněn ve Finančním zpravodaji, ročníku 1992, čísle 12/3 a registrován v částce 9/1993 Sb.), a opatření ministerstva financí č. j. 111/75 139/1995 ze dne 8. prosince 1995 o rozpočtové skladbě a o jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996 (uveřejněno ve Finančním zpravodaji, ročníku 1996, čísle 1 a oznámeno v částce 84/1995 Sb.).
 
§ 13
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Ministr financí:
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
 
Příl.1
Kapitoly státního rozpočtu
301 Kancelář prezidenta republiky
302 Poslanecká sněmovna parlamentu
303 Senát parlamentu
304 Úřad vlády
305 Bezpečnostní informační služba
306 Ministerstvo zahraničních věcí
307 Ministerstvo obrany
312 Ministerstvo financí
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
314 Ministerstvo vnitra
315 Ministerstvo životního prostředí
317 Ministerstvo pro místní rozvoj
321 Grantová agentura
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 Ministerstvo dopravy a spojů
329 Ministerstvo zemědělství
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334 Ministerstvo kultury
335 Ministerstvo zdravotnictví
336 Ministerstvo spravedlnosti
342 Úřad pro státní informační systém
344 Úřad průmyslového vlastnictví
345 Český statistický úřad
346 Český úřad zeměměřický a katastrální
348 Český báňský úřad
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
358 Ústavní soud
361 Akademie věd
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
374 Správa státních hmotných rezerv
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
381 Nejvyšší kontrolní úřad
398 Všeobecná pokladní správa
 
Příl.2
Druhové třídění rozpočtové skladby
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou položku zaznamenávají včetně tzv. příslušenství, tj. sankčních plateb (pokuty, penále, výnosy exekucí) s výjimkou seskupení položek 16.
11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
111 - Daně z příjmů fyzických osob
Zahrnuje jednak tituly zákona o dani z příjmů fyzických osob - položky 1111 až 1113 a jejich příslušenství (sankční platby), navíc případně další daně - zrušené či nové - vázané na příjem fyzické osoby.
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance.
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce realizovaný po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit.
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů srážené paušálně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů .
1119 - Daně z příjmů fyzických osob jinde nespecifikované (dále "j.n.")
Zahrnuje především doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných daní vázaných na příjem fyzické osoby, případně i daň z příjmů fyzických osob, u které není zřejmé, zda ji zařadit pod položky 1111 - 1113 a které jsou jednotlivě identifikovatelné. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701. Patří sem i příslušenství těchto daní.
112 - Daně z příjmů právnických osob
1121 - Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů ve smyslu zákona o daních z příjmů, vyjma daně podle položky 1122.
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
1129 - Daně z příjmů právnických osob j.n.
Zahrnuje zejména doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, případně dalších daní ze zisku jiných než v položce 1121 a 1122. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701.
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb
121 - Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb
1211 - Daň z přidané hodnoty
Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.
1219 - Obecné daně na zboží a služby j.n.
Zahrnuje např. doplatky daně z obratu a dovozní daně a případné platby veškerých daní zdaňujících obecně výrobu, prodej či spotřebu zboží (tedy nejen vybraných komodit, u kterých je účelem zdanění regulace spotřeby - viz podseskupení 122).
122 - Spotřební daně
Zahrnují daně povahy akcízů zatěžující produkci, prodej či spotřebu vybraných druhů výrobků a služeb. Zahrnují i případně tzv. fiskální monopoly, jejichž smyslem je výhradní prodej komodity státem, kde smysl takového monopolu a stanovené ceny je shodný se smyslem akcízů - regulace výroby a prodeje.)
1221 - Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv
1222 - Spotřební daň z lihu a lihovin
1223 - Spotřební daň z piva
1224 - Spotřební daň z vína
1225 - Spotřební daň z tabákových výrobků
1229 - Spotřební daně j.n.
13 - Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
131 - Správní a soudní poplatky
Zahrnuje poplatky ve smyslu příslušných zákonů představující jak platby za určitý správní či soudní úkon, tak poplatky charakteru regulace určitých aktivit (provoz kasin, hracích automatů, emise dluhopisů, provozování vybraných živností apod.).
1311 - Správní poplatky
1312 - Soudní poplatky
1319 - Správní a soudní poplatky j. n.
Zahrnuje zejména výběry poplatků placené např. formou kolků, kde je finálně nezjistitelné, zda byly použity pro účely 1311 nebo 1312 nebo i např. k placení některých daní.
132 - Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
1321 - Silniční daň
Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční.
1322 - Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic
Zahrnuje paušální poplatek či daň za obecné užívání určitých druhů komunikací - dálnic a rychlostních silnic obecně.
1323 - Poplatek za užívání vybraných úseků dálnic a silnic
Zahrnuje platby za užívání vybraných úseků silnic a dálnic. Jedná se zpravidla o "mýtné" vybírané přímo v těchto úsecích.
1329 - Daně a poplatky z provozu motorových vozidel j.n.
Zahrnuje veškeré daně a poplatky uvalené na provoz vozidel (nebo vybraných druhů vozidel) nebo za užívání komunikací těmito vozidly, nelze-li je zařadit na jinou položku podseskupení 132.
133 - Poplatky za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů
1331 - Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
1332 - Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
1333 - Poplatky za ukládání odpadů
1334 - Odvody za odnětí zemědělské půdy
1335 - Poplatky za odnětí lesní půdy
1336 - Úplaty za odběry pozemní vody
1337 - Úhrady z vydobývaného prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů
1339 - Poplatky za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů j.n.
134 - Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Zahrnuje především místní daně a poplatky uvalené za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určitou místní specifiku, nemající charakter platby za službu vykonanou vybírající institucí.
1341 - Poplatek ze psů
1342 - Pobytové poplatky
Patří sem daně a poplatky vybírané za pobyt v určitých lokalitách, např. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 - Poplatek ze vstupného
1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit
Zahrnuje např. poplatek podle § 1 písm.e) zákona č. 565/1990 Sb.
1346 - Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst
1349 - Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j.n.
Zahrnuje veškeré ostatní daně a poplatky spojené s určitou činností či službou, které nelze zařadit na jinou položku podseskupení 134, resp. seskupení 13.
14 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
Zahrnuje pouze daně jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně uvalené shodně jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu.
140 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
1401 - Clo
1409 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí j.n.
Případné dovozní přirážky, vyrovnávací dávky apod.
15 - Majetkové daně
151 - Daně z majetku
1511 - Daň z nemovitostí
Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí.
1519 - Daně z majetku j.n.
Zahrnuje veškeré daně uvalené na majetek poplatníka (dle hodnoty, naturální jednotky vyjadřující majetek), nelze-li ji zařadit na 1511, příp. nejedná-li se o daně z podseskupení 152.
152 - Daně z majetkových a kapitálových převodů
Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a případné další daně související s transferem majetku (i kapitálu).
1521 - Daň dědická
1522 - Daň darovací
1523 - Daň z převodu nemovitostí
1529 - Daně z majetkových a kapitálových převodů j.n.
16 - Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení a daně z objemu mezd
Zahrnuje povinné platby uložené právním předpisem placené formou pojistného či daně na účely sociálního či zdravotního zabezpečení a daně placené zaměstnavatelem či společně zaměstnavatelem se zaměstnanci proporcí z vyplacených mezd (aniž by muselo jít o účel sociálního či zdravotního zabezpečení)
161 a 162 - Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a daně z objemu mezd
1611 - Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
1612 - Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
1613 - Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále "OSVČ")
1614 - Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
1615 - Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
1616 - Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
1617 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
1618 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
1621 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od OSVČ
1627 - Přirážky k pojistnému
1628 - Příslušenství pojistného a daní z objemu mezd
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále),
1629 - Pojistné na sociální zabezpečení a daně z objemu mezd j.n.
Jiný typ povinného pojistného na sociální zabezpečení než v ostatních položkách podseskupení 161 a 162, doplatky daní z objemu mezd apod.
163 - Pojistné na zdravotní pojištění
Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav vládního sektoru
1631 - Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
1632 - Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnanců
1633 - Pojistné na zdravotní pojištění od OSVČ
1638 - Příslušenství pojistného na zdravotní pojištění
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
1639 - Pojistné na zdravotní pojištění j.n.
164 - Ostatní povinné pojistné
Jiný typ povinného pojistného než uvedeného v podseskupeních 161, 162 a 163 (k datu účinnosti předpisu takové neexistuje).
1641 - Ostatní povinné pojistné od zaměstnavatelů
1642 - Ostatní povinné pojistné od zaměstnanců
1643 - Ostatní povinné pojistné od OSVČ
1648 - Příslušenství ostatního povinného pojistného
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
17 - Ostatní daňové příjmy
170 - Ostatní daňové příjmy
1701 - Nerozúčtované a neidentifikované daňové příjmy
Veškeré daňové příjmy nerozúčtované nebo neidentifikované
1709 - Ostatní daňové příjmy j.n.
Daně identifikované, ale nezařaditelné do jiných položek
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Vazba seskupení 21 a 23 a podseskupení 221 na záznamovou položku 011 a 015 (jde-li o inkaso od jiného veřejného rozpočtu).
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
211 - Příjmy z vlastní činnosti
Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1 se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 - Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
2113 - Příjmy ze školného
2119 - Příjmy z vlastní činnosti j.n.
Zahrnuje i např. příjmy z titulu investice ve vlastní režii (odkaz na záznamovou položku 023).
212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
2121 - Odvody přebytků centrální banky
2122 - Odvody příspěvkových organizací
Odvody přebytku hospodaření příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v tom samém rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5330 a 6350, v dalších rozpočtových letech na 2229.
2129 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem j.n.
213 - Příjmy z pronájmu majetku
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 - Příjmy z pronájmu majetku j.n.
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Oproti vymezení v účtové osnově pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce se v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního majetku prodej vlastních dluhopisů
2141 - Příjmy z úroků
Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjček. Zahrnuje také úroky ve formě diskontu inkasovaného při nákupu cizího dluhopisu.
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143 - Realizované kurzové zisky
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů
221 - Přijaté sankční platby
2210 - Přijaté sankční platby
Zahrnuje sankce podle obecně závazných norem s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní (ty patří do daňových příjmů) a kompenzací za opožděné platby v dodavatelsko-odběratelských vztazích (ty patří na podseskupení 211).
222 - Přijaté vratky transferů
2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vracených jinými veřejnými rozpočty. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů.
2229 - Přijaté vratky transferů j.n.
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích jiných než podle položky 2221. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů, ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
2310 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Odkaz na záznamovou položku 011
232 - Ostatní nedaňové příjmy
2321 - Přijaté neinvestiční dary Patří sem přijaté dary neopětované a fakultativní jiné než od jiných veřejných rozpočtů podle § 1 opatření nebo zahraničních vládních organizací a mezinárodních institucí.
2322 - Přijaté pojistné náhrady
2323 - Ostatní přijaté náhrady
Např. od fyzických osob za jimi způsobené škody
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky
Opětované příspěvky na neinvestiční účely, např. na sdružování prostředků. Vazba na záznamovou položku 015. Příspěvky inkasované od pojišťovny.
2328 - Neidentifikované příjmy
Veškeré došlé platby blíže neidentifikovatelné. Použije se jen pro skutečnost, nerozpočtuje se.
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.
24 - Přijaté splátky půjček
Jen jde-li o splátky půjček původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty by patřily na třídu 8. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, které patří na položku 2141.
241 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů
2411 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob
2412 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů - právnických osob
242 - Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
2420 - Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
Použije se pro splátky půjček od organizací vně vládního sektoru, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro příspěvkové organizace. Patří sem i splátky od občanských sdružení, nadací, od politických stran a hnutí, odborů apod.
243 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů centrální úrovně
2431 - Splátky půjček od státního rozpočtu
2432 - Splátky půjček od státních fondů
2433 - Splátky půjček od zvláštních fondů centrální úrovně
Zahrnuje Fond národního majetku a Pozemkový fond.
2434 - Splátky půjček od fondů sociálního a zdravotního pojištění
Zahrnuje např. splátky půjček od zdravotních pojišťoven
2439 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů j.n.
244 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně
2441 - Splátky půjček od obcí
2442 - Splátky půjček od regionů
Zahrnuje splátky půjček od vyšších územních samosprávných celků a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i od okresních úřadů.
2449 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně j.n.
Zahrnuje splátky půjček např. od dobrovolných svazků obcí.
245 - Splátky půjček od zřízených organizací
2451 - Splátky půjček od příspěvkových organizací
2459 - Splátky půjček od zřízených organizací j.n.
246 - Splátky půjček od obyvatelstva
2460 - Splátky půjček od obyvatelstva
247 - Splátky půjček ze zahraničí
2470 - Splátky půjček ze zahraničí
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
31 - Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní investiční příjmy
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku
Odkaz na záznamovou položku 012
3111 - Příjmy z prodeje pozemků
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit.
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku
3114 - Příjmy z prodeje nehmotného investičního majetku
3119 - Příjmy z prodeje investičního majetku j.n.
312 - Ostatní investiční příjmy
3121 - Přijaté dary na investice
Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný dar od jiného subjektu než jiného veřejného rozpočtu podle § 1 a zahraniční vlády či mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.
3122 - Přijaté příspěvky na investice
Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely, vč. příspěvků na sdruženou investiční výstavbu. Příspěvky od jiných veřejných rozpočtů dle § 1 se zároveň zapíší na záznamovou položku 016.
3129 - Ostatní investiční příjmy j.n.
32 - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy by patřily do tř. 8.
320 - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
3201 - Příjmy z prodeje akcií
3202 - Příjmy z prodeje majetkových podílů
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
41 - Běžné přijaté dotace
411 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně
4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Nezahrnují se sem dotace přijaté územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu.
4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a okresním úřadům.
4113 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů
4114 - Neinvestiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně
Dotace přijaté z Fondu národního majetku a Pozemkového fondu.
4115 - Neinvestiční přijaté dotace od fondů sociálního a zdravotního pojištění
4119 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
412 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od regionálních orgánů
Zahrnuje dotace od vyšších územních samosprávných celků ve smyslu ústavy a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i pro okresní rozpočty.
4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
Zahrnuje např. dotace od dobrovolných svazků obcí.
413 - Převody z vlastních fondů
Patří sem přijaté převody z jiných fondů dané organizace nebo rozpočtu, za které se sestavuje vlastní výkaz, např. z rezervního fondu na příjmový účet, z účtu běžného hospodaření místního úřadu do fondu rezerv a rozvoje apod. V konsolidovaném výkazu celé organizace se eliminují s výjimkou položek 4131 a 4132.
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů
Patří sem převody z fondů, které se nepovažují za veřejné rozpočty podle § 1 opatření, a jiných než v položce 4131 (např. z účtu cizích prostředků).
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
Přijaté převody z vlastních rezervních fondů a fondu rezerv a rozvoje.
4134 - Převody z rozpočtových účtů
Zřizuje se pro účely zatřídění např. převodu ze základního běžného účtu obce do fondu rezerv a rozvoje (z hlediska zatřídění operace u fondu rezerv a rozvoje), ale i např. pro převody ze základního běžného účtu na vkladový výdajový účet obce a naopak.
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.
Zahrnuje např. i převody ze zůstatků fondů odměn
414 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy)
4140 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy)
Zahrnuje přijaté neinvestiční převody od zřizovatele na účet rozpočtové organizace. Týká se rozpočtových organizací zřizovaných obcí, kterým jsou poukazovány prostředky efektivně na výdajové účty (např. na vkladový výdajový účet rozpočtové organizace). Zahrnuje i příjmy prostředků z příjmových účtů rozpočtových organizací na základní běžný účet.
415 - Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí
4151 - Neinvestiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4152 - Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
4159 - Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí j. n.
42 - Kapitálové přijaté dotace
421 - Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně
4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Nezahrnují se sem dotace přijaté územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu.
4212 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu
Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a okresním úřadům.
4213 - Investiční přijaté dotace ze státních fondů
4214 - Investiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně
Dotace přijaté z Fondu národního majetku a Pozemkového fondu.
4219 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
422 - Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí
4222 - Investiční přijaté dotace od regionů
Zahrnuje dotace od vyšších územních samosprávných celků ve smyslu ústavy a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i pro okresní úřady.
4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
423 - Investiční přijaté dotace ze zahraničí
4231 - Investiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4232 - Investiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
Výdaje podseskupení 513 až 519 hrazené jiným organizacím vládního sektoru, které nemají charakter refundací, se zároveň zapíší na záznamovou položku 013, příp. 017.
511 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
5111 - Platy zaměstnanců
5112 - Ostatní osobní výdaje
5113 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Platy podle zákona č. 236/1995 Sb., platy soudců a odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Grantové agentury a poradních orgánů vlády.
5114 - Odstupné
5115 - Odchodné
5116 - Náležitosti osob vykonávajících základní a (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu
Náležitosti vyplácené vojenskou správou vojákům v základní (náhradní) vojenské službě (služné, zástupné apod.) a v další službě (služné studentů vojenských vysokých škol), služné vyplácené organizacemi osobám vykonávajícím civilní službu.
5119 - Platby za provedenou práci j.n.
Zahrnuje odměny učňům, odměny zaměstnancům za vyhrané soutěže, náborové příspěvky včetně platových refundací hrazených jiným organizacím, peněžní náležitosti studentů, kteří jsou vojáky z povolání (§ 9 a 10 vyhlášky ministerstva obrany č. 7/1996 Sb.), aj.
512 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5121 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti
5122 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění
5129 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n.
513 - Nákup materiálu
5131 - Potraviny
Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách, ne však pro závodní stravování.
5132 - Ochranné pomůcky
5133 - Léky a zdravotnický materiál
5134 - Prádlo, oděv a obuv
5135 - Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 - Drobný hmotný majetek
Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 20 000 Kč nebo nižší a doba použitelnosti delší než jeden rok, pokud nepatří na jiné položky.
5138 - Nákup zboží
Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě.
5139 - Nákup materiálu j.n.
Nákup "všeobecného" materiálu nezařaditelného do předchozích položek, včetně např. nákupu zvířat, osiva, dezinfekčních prostředků, atd.
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje
5141 - Úroky
Veškeré hrazené úroky z půjček, vlastních cenných papírů apod.
5142 - Realizované kurzové ztráty
5149 - Úroky a ostatní finanční výdaje j.n.
515 - Nákup vody, paliv a energie
5151 - Voda
5152 - Pára
5153 - Plyn
5154 - Elektrická energie
5155 - Pevná paliva
5156 - Pohonné hmoty a maziva
5159 - Nákup paliv a energie j.n.
Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
516 - Nákup služeb
Nákup služeb zajišťovaných dodavatelskými organizacemi.
5161 - Služby pošt
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 - Služby peněžních ústavů
Včetně komerčního pojištění.
5164 - Nájemné
Zahrnuje tzv. čisté nájemné, nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165. Zahrnuje i nájemné z tzv. operačního leasingu.
5165 - Nájemné za půdu
Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Zahrnuje platby za konzultace, poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty nebo expertními organizacemi k činnostem zajišťovaným organizací. Patří sem i právní služby (včetně např. zastupování organizace ve sporech).
5167 - Služby školení a vzdělávání
Nákup školících a vzdělávacích služeb (kursů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace.
5168 - Služby zpracování dat
5169 - Nákup služeb j.n.
Nezařazené v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace apod.
517 - Ostatní nákupy
5171 - Opravy a udržování
5172 - Programové vybavení
Výdaje na nákup softwarů a jiných počítačových programů.
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5174 - Ostatní cestovní náhrady
Jiné než cestovné, např. tedy reciproční úhrady cestovních výdajů cizincům, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací apod.
5175 - Pohoštění a dary
5176 - Nákup cenin
5177 - Nákup uměleckých předmětů
Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek, a movitých kulturních památek a jejich souborů.
5178 - Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné z tzv. finančního leasingu.
5179 - Ostatní nákupy j.n.
Včetně např. náhrad za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, paušálních náhrad výdajů ústavním činitelům, náhrady chovatelům služebních psů, apod. Patří sem veškeré výdaje na zboží a služby přesahující obsah jednoho podseskupení položek, které nelze blíže rozúčtovat či specifikovat.
518 - Poskytnuté zálohy
Používá se při poskytování záloh, jestliže není možné v okamžiku jejich poskytnutí jejich povahu přesněji klasifikovat. Při jejich vrácení se účtuje v záporných hodnotách na tuto položku, při jejich rozúčtování taktéž se souvztažným zaúčtováním na příslušnou položku.
5181 - Poskytnuté zálohy zálohovým organizacím
5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.
5189 - Poskytované zálohy j.n.
Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu. Patří sem např. i zálohy na karty CCS.
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady
5191 - Zaplacené sankce související s nákupy
Pokuty a penále zaplacené v dodavatelsko-odběratelských vztazích a to včetně nákupů investiční povahy, nepatří sem pokuty hrazené za porušení obecně závazných předpisů hrazené jiným rozpočtům - ty patří na položku 5353. Nerozpočtuje se, použije se pro údaje za skutečnost. Odkaz na záznamovou položku 013.
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Za příspěvky patřící do tohoto seskupení se považují veškeré opětované příspěvky neinvestiční povahy, které nelze zařadit na specifičtější položku (např. příspěvek jiné organizaci na otop by šel na podseskupení 515). Odkaz na záznamovou položku 017. Patří sem zejména neinvestiční příspěvky na sdružení prostředků. Patří sem i úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty ex offo.
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost
5199 - Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n.
Veškeré ostatní opětované výdaje nezařaditelné na jiné položky seskupení 51, tj. opětované výdaje související s neinvestičními nákupy.
52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
521 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům
5211 - Neinvestiční dotace finančním institucím
Zahrnuje veškeré transferové platby finančním institucím, jako jsou Českomoravská záruční a rozvojová banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Exportní a garanční pojišťovna, Česká exportní banka, ale i např. České spořitelně z titulu majetkové újmy, tj. bez ohledu na to, jaká je funkce této dotace.
5212 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Patří sem dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost.
5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Patří sem dotace veškerým subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost. Nepatří sem subjekty spadající pod zákon o neziskových organizacích, občanská sdružení apod.
5219 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro dotace organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy dotace zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.
5221 - Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím Neinvestiční dotace organizacím zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb.
5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením
Zahrnuje sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění
5223 - Neinvestiční dotace církvím a církevním organizacím
5224 - Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím
5229 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n.
Patří sem dotace, nejsou-li zařaditelné pod některou z předchozích položek, mimo jiné i nadacím.
53 - Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
5312 - Neinvestiční transfery státním fondům
Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
5313 - Neinvestiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně
Zahrnuje např. Fond národního majetku a Pozemkový fond.
5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
5319 - Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5321 - Neinvestiční transfery obcím
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322.
5322 - Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného finančního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
5323 - Neinvestiční transfery regionům
Zahrnuje dotace poskytované vyšším územním samosprávným celkům a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i okresním úřadům.
5329 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí.
533 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
5330 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům
V konsolidaci se eliminují položky 5344 - 5349.
5341 - Neinvestiční převody vlastním fondům hospodářské činnosti
5342 - Neinvestiční převody fondu kulturních a sociálních potřeb
5343 - Neinvestiční převody jiným fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
Patří sem i vratné zálohy závodní kuchyni, která je vedlejším hospodářstvím, na potraviny.
5344 - Neinvestiční převody vlastním rezervním fondům
Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.
5345 - Neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům
Zahrnuje i převody ze základního běžného účtu obce na vkladový výdajový účet, převody prostředků z příjmového účtu na základní běžný účet.
5349 - Neinvestiční převody vlastním fondům j.n.
535 - Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje)
5350 - Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje)
Poukazy neinvestičních prostředků ze strany obcí jim zřízeným rozpočtovým organizacím (např. na vkladový výdajový účet), převody prostředků příjmového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet zřizovatele.
536 - Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky transferů jiným rozpočtům
5361 - Odvody za odnětí zemědělské půdy
5362 - Platby daní a poplatků
Jde o platby všech daní a poplatků ve smyslu příjmové třídy 1.
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Úhrady sankcí za porušení obecně závazných předpisů, jejichž příjemcem je veřejný rozpočet (státní, místní, státní fond apod.).
5364 - Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu (např. obec státnímu rozpočtu).
5369 - Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky dotací jiným rozpočtům j.n.
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
541 - Sociální dávky
5410 - Sociální dávky
Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení, tj. dávek zahrnutých pod pododdíly funkční skladby 411 až 418 včetně podpor v nezaměstnanosti. Patří sem např. i tzv. výsluhový příspěvek a úmrtné vyplácené v ozbrojených silách.
542 - Náhrady placené obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení 51.
5421 - Náhrady z úrazového pojištění
Je-li zabezpečováno organizací, jež je součástí vládního sektoru.
5422 - Náhrady povahy rehabilitací
Patří sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod.
5429 - Náhrady placené obyvatelstvu j.n.
Patří sem náhrady bolestného, za pracovní úrazy, náhrady škod fyzickým osobám, tj. náhrady spočívající v kompenzaci újmy, kterou organizace způsobila nebo které vznikly v souvislosti s výkonem práce pro organizaci.
549 - Ostatní transfery obyvatelstvu
5491 - Stipendia studentům a aspirantům
Patří sem i studijní příspěvek studentům vojenských vysokých škol, jde-li o studenty v další službě (§ 8 vyhlášky ministerstva obrany č. 7/1996 Sb.).
5492 - Dary obyvatelstvu
5499 - Ostatní transfery obyvatelstvu j.n.
Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako např. kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod. Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol (§ 6 vyhlášky ministerstva obrany č. 7/1996 Sb.).
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí
551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním organizacím - Organizaci spojených národů a jejím organizacím jako UNICEF, FAO atd., které nemají povahu nadnárodního orgánu.
5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Zahrnuje např. v budoucnu Evropskou unii.
552 - Neinvestiční transfery zahraničním vládám
5520 - Neinvestiční transfery zahraničním vládám
553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
5530 - Neinvestiční transfery do zahraničí j.n.
Zahrnuje např. i úhrady sociálních dávek do zahraničí.
56 - Neinvestiční půjčky
Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54.
561 - Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům
5611 - Neinvestiční půjčky finančním institucím
5612 - Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
5613 - Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
5619 - Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
562 - Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím
5621 - Neinvestiční půjčky obecně prospěšným organizacím
5622 - Neinvestiční půjčky občanským sdružením
5623 - Neinvestiční půjčky církvím a církevním organizacím
5629 - Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n.
563 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům centrální úrovně
5631 - Neinvestiční půjčky státnímu rozpočtu
5632 - Neinvestiční půjčky státním fondům
5633 - Neinvestiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
5634 - Neinvestiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
5639 - Neinvestiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
564 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně
5641 - Neinvestiční půjčky obcím
5642 - Neinvestiční půjčky regionům
Zahrnuje půjčky poskytované vyšším územním samosprávným celkům a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i okresním úřadům.
5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
565 - Neinvestiční půjčky příspěvkovým organizacím
5650 - Neinvestiční půjčky příspěvkovým organizacím
566 - Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
5660 - Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
567 - Neinvestiční půjčky do zahraničí
5670 - Neinvestiční půjčky do zahraničí
59 - Ostatní neinvestiční výdaje
590 - Ostatní neinvestiční výdaje
5901 - Rozpisové rezervy běžných výdajů
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5, dále veškeré rezervy, jejichž rámec přesahuje úroveň seskupení této třídy.
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
61 - Investiční výdaje
Zahrnují se skutečné platby za pořízení investičního majetku pro činnost organizace. V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
611 - Pořízení nehmotného investičního majetku
Výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku, jak ho definuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
6111 - Programové vybavení
Zahrnuje programové vybavení v pořizovací ceně odpovídající zařazení do investičního majetku podle daňového zákona
6112 - Ocenitelná práva
6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.
612 - Pořízení hmotného investičního majetku
6121 - Budovy, haly a stavby
6122 - Stroje, přístroje a zařízení
6123 - Dopravní prostředky
6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů
6125 - Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.
6126 - Projektová dokumentace
6129 - Nákup hmotného investičního majetku j.n.
Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
613 - Pozemky
6130 - Pozemky
614 - Výdaje související s investičními nákupy
6141 - Poskytnuté investiční příspěvky
Za příspěvky patřící do této položky se považují veškeré opětované příspěvky investiční povahy, které nelze specifikovat na jiné položky (např. podseskupení 612). Patří sem zejména investiční příspěvky na sdružení prostředků - odkaz na záznamovou položku 018.
6142 - Poskytnuté investiční zálohy
Patří sem veškeré investiční zálohy, které nelze blíže specifikovat (např. na podseskupení 611, 612) - je to rozdíl oproti účetnictví, kde se do momentu fakturace zálohy účtují na položku "Zálohy".
6149 - Investiční nákupy a související výdaje j.n.
62 - Nákup akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení likvidity.
620 - Nákup akcií a majetkových podílů
6201 - Nákup akcií
6202 - Nákup majetkových podílů
63 - Kapitálové transfery
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54.
631 - Investiční dotace podnikatelským subjektům
6311 - Investiční dotace finančním institucím
6312 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6313 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6319 - Investiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím
6322 - Investiční transfery občanským sdružením
6323 - Investiční transfery církvím a církevním organizacím
6329 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n.
633 - Investiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně
6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332 - Investiční transfery státním fondům
6333 - Investiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně
6334 - Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
6339 - Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6341 - Investiční transfery obcím
6342 - Investiční transfery regionům
Zahrnuje dotace poskytované vyšším územním samosprávným celkům a za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 i okresním úřadům.
6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím
6350 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím
636 - Investiční transfery vlastním fondům
6361 - Investiční transfery vlastním fondům a účtům nemajících charakter veřejných rozpočtů
6369 - Investiční transfery vlastním fondům j.n.
637 - Vratky investičních dotací jiným rozpočtům
6370 - Vratky dotací poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
64 - Investiční půjčky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54.
641 - Investiční půjčky podnikatelským subjektům
6411 - Investiční půjčky finančním institucím
6412 - Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6413 - Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6419 - Investiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
642 - Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím
6421 - Investiční půjčky obecně prospěšným organizacím
6422 - Investiční půjčky občanským sdružením
6423 - Investiční půjčky církvím a církevním organizacím
6429 - Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n.
643 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům centrální úrovně
6431 - Investiční půjčky státnímu rozpočtu
6432 - Investiční půjčky státním fondům
6433 - Investiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
6434 - Investiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
6439 - Investiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
644 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčky obcím
6442 - Investiční půjčky regionům
Zahrnuje půjčky poskytované vyšším územním samosprávným celkům a do doby jejich zařazení mezi organizace financované ze státního rozpočtu i okresním úřadům.
6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
645 - Investiční půjčky příspěvkovým organizacím
6450 - Investiční půjčky příspěvkovým organizacím
646 - Investiční půjčky obyvatelstvu
6460 - Investiční půjčky obyvatelstvu
647 - Investiční půjčky do zahraničí
6470 - Investiční půjčky do zahraničí
69 - Ostatní kapitálové výdaje
690 - Ostatní kapitálové výdaje
6901 - Rozpisové rezervy kapitálových výdajů
6909 - Ostatní kapitálové výdaje
Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6 a dále veškeré rezervy, jejichž rámec přesahuje úroveň seskupení této třídy.
TŘÍDA 7 - OSTATNÍ VÝDAJE
70 - Ostatní výdaje
700 - Ostatní výdaje
7001 - Rozpisové rezervy j.n.
7009 - Ostatní výdaje j.n.
Používá se výhradně pro rozpočtování, jestliže jde např. o rezervu, u které se předpokládá použití na neinvestiční i kapitálové účely, ale předem není známo, v jakém poměru.
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
81 - Financování z tuzemska
Zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi a jinými domácími rozpočty.
811 - Krátkodobé financování
Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.
8111 - Krátkodobé vydané dluhopisy
8112 - Krátkodobé nakoupené cenné papíry
Cizí nakoupené dluhopisy či akcie za účelem řízení likvidity.
8113 - Krátkodobé přijaté půjčky
8114 - Krátkodobé poskytnuté půjčky
Za účelem řízení likvidity.
8115 - Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech
Změna stavu depozit na požádání a termínovaných s výpovědní lhůtou do jednoho roku.
8119 - Krátkodobé financování jinde nespecifikované
812 - Dlouhodobé financování
S dobou splatnosti přes jeden rok.
8121 - Dlouhodobé vydané dluhopisy
8122 - Dlouhodobé nakoupené cenné papíry
Cizí nakoupené dluhopisy či akcie za účelem řízení likvidity.
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky
8124 - Dlouhodobé poskytnuté půjčky
Za účelem řízení likvidity.
8125 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Tj. depozit termínovaných s výpovědní lhůtou přes jeden rok
8129 - Dlouhodobé financování jinde nespecifikované
82 - Financování ze zahraničí
Náplň položek je obdobná jako v seskupení 81
821 - Krátkodobé financování
8211 - Krátkodobé vydané dluhopisy
8212 - Krátkodobé nakoupené cenné papíry
8213 - Krátkodobé přijaté půjčky
8214 - Krátkodobé poskytnuté půjčky
8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na peněžních účtech
8219 - Krátkodobé financování jinde nespecifikované
822 - Dlouhodobé financování
8221 - Dlouhodobé vydané dluhopisy
8222 - Dlouhodobé nakoupené cenné papíry
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčky
8224 - Dlouhodobé poskytnuté půjčky
8225 - Změna stavu dlouhodobých peněžních prostředků na bankovních účtech
8229 - Dlouhodobé financování jinde nespecifikované
89 - Opravné položky k peněžním operacím
890 - Opravné položky k peněžním operacím
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Jsou-li např. u malých obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje hospodářské činnosti na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba tříd 1 - 7, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným znaménkem, příjmy s kladným.
8902 - Nerealizované kurzové rozdíly
Kurzové rozdíly plynoucí z nového kurzového ocenění stavu depozit.
8909 - Opravné položky k peněžním operacím j.n.
ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY (dále jen "ZP"):
001 - Příjmy celkem (třídy 1 + 2 + 3 + 4)
002 - Vlastní příjmy (třídy 1 + 2 + 3)
003 - Výdaje celkem (třídy 5 + 6 + 7)
004 - Saldo příjmů a výdajů (ZP 001 - ZP 003)
011 - Příjmy z vlastní činnosti a prodeje neinvestičního majetku od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy za poskytnuté zboží, služby, pronájmy atd. a prodej neinvestičního majetku zařazené na některou položku podseskupení 211 a 231, inkasované od subjektů spadajících pod § 1 odst. 1 opatření.
012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy zařazené na podseskupení 311, inkasované od subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se výdaje spojené s nákupem neinvestičního zboží a služeb zařazené na některou z položek podseskupení 513, 514, 515 a 516 a položku 5191, placené ve prospěch subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se výdaje spojené s nákupem investic zařazené na některou z položek podseskupení 611, 612 a 613, placených ve prospěch subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
015 - Příjmy neinvestičních příspěvků od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy zařazené na položku 2324 inkasované od subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
016 - Příjmy investičních příspěvků od jiných rozpočtů
Zahrnují se příjmy zařazené na položku 3122 inkasované od subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
017 - Neinvestiční příspěvky jiným rozpočtům
Zahrnují se výdaje zařazené na položku 5192 hrazené jiným veřejným rozpočtům podle § 1 odst. 1 opatření.
018 - Investiční příspěvky jiným veřejným rozpočtům
Zahrnují se výdaje zařazené na položku 6141 hrazené jiným veřejným rozpočtům podle § 1 odst. 1 opatření.
020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách
Jedná se o půjčky přijaté v naturálním plnění, např. jako dlouhodobý dodavatelský úvěr (jiný než stálá pasíva z dodavatelsko-odběratelských vztahů), u nichž je v čase přijetí známa výše závazku. Tyto dlužné operace neprocházejí účetnictvím jako peněžní operace (netřídí se podle skladby tříd 1až 8), ale zaznamenají se na tuto položku v ceně závazku.
021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách
Splátky půjček přijatých podle záznamové položky 020.
022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách
Transfery poskytované v naturálních jednotkách, např. materiální dary či pomoc do zahraničí. Tyto operace povahy pohledávek neprocházejí účetnictvím jako peněžní operace (netřídí se podle skladby tříd 1 až 8), ale zaznamenávají se na tuto položku v ceně transferu.
023 - Investice ve vlastní režii
Použije se zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
 
Příl.3
Funkční třídění rozpočtové skladby
SKUPINA 1: ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Programy podpory rozvoje a restrukturalizace zemědělské produkce. Patří sem formy podpory privatizovaných hospodářství, jako je rekonstrukce a modernizace hospodářství, zúrodnění a kultivace zemědělské půdy, podpora rozvoje zpracovatelských podniků, podpora udržení genetického potenciálu, rozvoje informatiky apod. Patří sem i správní výdaje institucí, jestliže jsou určeny výlučně k zabezpečování těchto programů. Patří sem náklady státu (obce) na provoz vlastních zařízení. Nepatří sem zejména formy podpory, jejichž prioritou je zachování určitého objemu, ceny a příjmů ze zemědělské produkce, které patří do pododdílu 102.
1011 - Zemědělský půdní fond
Zvyšování kvality a revitalizace půdy a další činnosti ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu, vč. podpory vodního hospodářství v zemědělské a lesnické krajině.
1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace zemědělského podnikání a finálního užití zemědělské produkce
1013 - Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sádí: nákup genetického potenciálu, šlechtění a plemenitba hospodářských zvířat, udržování genových rezerv, přirozená plemenitba, kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti, testování užitkových vlastností a zdraví, rozvoj šlechtitelské a semenářské činnosti.
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit chovy od vybraných chorob a nákaz, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, realizace opatření stanovených příslušným územním orgánem v karanténě rostlin, likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkovým rostlinám. Pod zvláštní veterinární péčí se rozumí jiná než správní činnost např. charakteru veřejných útulků pro domácí zvířata.
1019 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj jinde nespecifikované (dále "j.n.")
Činnosti nespecifikované v předchozích paragrafech. Patří sem mj. informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udržení venkovského osídlení. Nepatří sem aktivity, kde je prvotní funkcí ochrana a tvorba životního prostředí, které se klasifikují do oddílu 37. Patří sem naopak přísp. občanským sdružením působícím v zemědělství a potravinářství (s výjimkou sdružení, u kterých je financován přenesený výkon státní správy a které by patřily do pododdílu 106).
102 - Regulace zemědělské produkce a trhu
Výdaje související s politikou regulace objemu a ceny zemědělské produkce. Z pozice státního rozpočtu sem patří transfery Státnímu fondu tržní regulace, z pozice tohoto fondu výdaje spojené s nákupy zemědělských komodit, objem subvencí k podpoře vývozu, veškeré "vedlejší" náklady spojené s těmito operacemi (skladování, doprava, prodej, pojištění, úroky z úvěru apod.). Patří sem i vlastní výdaje na činnosti Státního fondu tržní regulace. Zahrnují např. i subvence k zachování neobdělané půdy, je-li jejich primárním důvodem regulace ceny a objemu zemědělské produkce.
1021 - Regulace trhu s produkty rostlinné výroby
1022 - Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023 - Regulace trhu s produkty živočišné výroby
1024 - Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
1029 - Záležitosti regulace zemědělské produkce a zemědělského trhu j.n.
Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v předchozích paragrafech pododdílu, společné činnosti neoddělitelné na předchozí paragrafy (společná režie, správa apod.)
103 - Lesní hospodářství
1031 - Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, řešení důsledků vnějších vlivů (imisí a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo (v imisních oblastech, ostatních oblastech se zvláštním režimem hospodaření, v lesích drobných vlastníků).
1032 - Podpora ostatních produkčních činností
Podpora ostatních vybraných činností, nespadá-li do ostatních paragrafů tohoto pododdílu.
1036 - Správa v lesním hospodářství
Správní činnost v lesním hospodářství, např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
1037 - Celospolečenské funkce lesů
Podpora mimoprodukčních funkcí lesa mající celospolečenský význam, jako např. práce lesnickotechnických meliorací a hrazení drobných vodních toků - bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v lesích s zvláštním režimem hospodaření, protierozní a protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů ohrožených druhů zvířat, zvelebování myslivosti v celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, mimořádná opatření při přemnožení hmyzích škůdců a chorob, ostatní práce celospolečenského významu. Nepatří sem činnosti související s lesnickým výzkumem (1082).
1039 - Záležitosti lesního hospodářství j.n.
Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech, např. i výdaje na činnost lesnických organizací nemající charakter státní správy.
106 - Správa v zemědělství
Zahrnuje i výdaje na správu v lesním hospodářství, nejde-li je oddělit a zařadit na § 1036.
1061 - Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
Vlastní činnost ministerstva zemědělství (včetně úseku lesního hospodářství a nejde-li oddělit, pak i vodního hospodářství).
1062 - Činnost ostatních orgánů správy v zemědělství
Vlastní činnost regionálních orgánů ministerstva zemědělství a ostatní orgány správy v zemědělství (např. Státní veterinární správa, Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat).
1063 - Správa zemědělského majetku
Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského majetku (např. Pozemkového fondu).
1069 - Ostatní správa v zemědělství
Vlastní činnost ostatních organizací pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti pozemkových úřadů a nákladů pozemkových úprav.
108 - Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081 - Zemědělský výzkum a vývoj
1082 - Lesnický výzkum
Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro lesnický výzkum.
109 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091 - Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím (např. FAO), výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
1099 - Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j. n.
Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů, ale i příspěvky občanským sdružením, pokud by přesahovaly rámec položek 1019 nebo 1039.
SKUPINA 2: PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Činnosti, programy, podpory pro průmyslová odvětví (vč. energetiky), stavebnictví, obchod a služby.
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2111 - Těžba uhlí
2112 - Těžba rud
2113 - Těžba uranu
2114 - Jaderná energetika
2115 - Programy zateplování a úspor energie
2119 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j. n.
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121 - Stavebnictví
2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin
2129 - Odvětvové a oborové programy j. n.
Činnosti, programy a podpory zaměřené na konkrétní obory a odvětví průmyslu dosud nespecifikované.
213 - Zahraniční obchod
2131 - Přímá podpora exportu
Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace organizacím poskytujících garance, pojištění a výhodné úvěry pro export.
2139 - Záležitosti zahraničního obchodu j.n.
Veškeré nepřímé formy podpor a činností pro zahraniční obchod, jako jsou výstavy, veletrhy a komerční akce pořádané v zahraničí, poradenství a informace pro zahraniční obchod apod.
214 - Vnitřní obchod, služby a turismus
2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus
Pořádání tuzemských trhů, veletrhů, propagačních akcí, výstav, poradenství a informací. Činnost samostatných zařízení pro obchodní činnost, služby a turismus, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Patří sem i dotace občanským sdružením spotřebitelů.
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161 - Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Vlastní činnost ministerstva průmyslu a obchodu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého báňského úřadu.
2162 - Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Činnost ostatních orgánů správy jako např. Puncovního úřadu, České obchodní inspekce, obvodních báňských úřadů a Státní energetické inspekce.
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
218 - Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2180 - Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
219 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty pracovníků a delegací do zahraničí nebo reciproční akce za účelem mezinárodní spolupráce.
2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.
Patří sem i příspěvky profesním sdružením a svazům, nelze-li je blíže specifikovat na bližší paragrafy.
22 - Doprava
221 - Pozemní komunikace
Zahrnuje i dálniční a silniční mosty
2211 - Dálnice
Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou dálnic a jejich součástí.
2212 - Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.
2219 - Záležitosti pozemních komunikací j. n.
222 - Silniční doprava
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy D
otace a subvence veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozování. Patří sem zejm. činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).
2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel
2229 - Záležitosti v silniční dopravě j.n.
223 - Vnitrozemská plavba
2231 - Vodní cesty
Použije se jen jde-li o činnosti výstavby, technické obnovy a správy vodních cest, konané primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy, jinak se činnosti spojené s údržbou říčních toků zahrnují do odd. 23.
2232 - Provoz vnitrozemské plavby
Přímé provozování či subvence k provozování vnitrozemské plavby, tj. poskytováním dopravních služeb.
2239 - Záležitosti vnitrozemské plavby j. n.
224 - Železniční doprava
Vedle celostátních drah zahrnuje regionální dráhy, vlečky a speciální dráhy (např. metro).
2241 - Železniční dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami a správou železničních drah, včetně drážních staveb - mostů, tunelů apod.
2242 - Provoz veřejné železniční dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné železniční dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb. Provozní i investiční dotace drahám (i cenové povahy a zajištění dopravní obslužnosti).
2243 - Drážní vozidla
Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel používaných pro kombinovanou dopravu a ostatní dráhy (viz § 2271).
2249 - Záležitosti železniční dopravy j. n.
225 - Civilní letecká doprava
2251 - Letiště
Výstavba, technické obnova, správa a provoz letišť.
2252 - Zabezpečení letového provozu
Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu, nákup, technická obnova a údržba techniky s tím spojené.
2253 - Provoz civilní letecké dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním civilní letecké dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb.
2259 - Záležitosti civilní letecké dopravy j. n.
226 - Správa v dopravě
2261 - Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Týká se činnosti ministerstva dopravy a spojů.
2262 - Činnost ostatních orgánů správy v dopravě
Činnost např. Státní letecké inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy.
2269 - Ostatní správa v dopravě
227 - Doprava ostatních drah
2271 - Ostatní dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami a správou drah, vč. drážních staveb a mostů. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2272 - Provoz ostatních veřejných drah
Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy ostatními drahami, tj. poskytováním dopravních služeb. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2279 - Záležitosti ostatních drah j.n.
Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy, např. důlní, průmyslové a přenosné, lyžařské vleky apod.
228 - Výzkum v dopravě
2280 - Výzkum a vývoj v dopravě
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
2299 - Záležitosti v dopravě j. n.
23 - Vodní hospodářství
231 - Pitná voda
2310 - Pitná voda
Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody. Zahrnuje i zabezpečení dovozu pitné vody.
232 - Odvádění a čistění odpadních vod
2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Včetně kanalizačních sítí a septiků
2322 - Prevence znečišťování vody
Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků.
2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce, výstavba, údržba).
2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně, přehrady) na vodohospodářsky významných tocích.
2333 - Úpravy drobných vodních toků
Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží včetně péče o přirozená koryta, rekonstrukce, výstavba, údržba.
2334 - Revitalizace říčních systémů
Činnosti spojené s revitalizací vodních toků, pramenišť a vodních ploch.
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.
234 - Voda v zemědělské krajině
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními.
2342 - Protierozní ochrana
Činnosti spojené s protierozní ochranou ohrožených území.
2349 - Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.
236 - Správa ve vodním hospodářství
2361 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Při současné skladbě ústřední státní správy by zůstala nenaplněna.
2362 - Činnost ostatních orgánů správy ve vodním hospodářství
2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství
238 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
239 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
2399 - Záležitosti vodního hospodářství j. n.
24 - Spoje
241 - Činnosti spojů
2411 - Záležitosti pošt
2412 - Záležitosti telekomunikací
2413 - Záležitosti radiokomunikací
2419 - Záležitosti spojů j.n.
246 - Správa ve spojích
2461 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
Při současné skladbě ústřední státní správy by zůstala nenaplněna.
2462 - Činnost ostatních orgánů správy ve spojích
Např. činnost Českého telekomunikačního úřadu.
2469 - Ostatní správa ve spojích
248 - Výzkum a vývoj ve spojích
2480 - Výzkum a vývoj ve spojích
249 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491 - Mezinárodní spolupráce ve spojích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
2499 - Záležitosti spojů j. n.
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
251 - Programy podpory podnikání
2510 - Programy podpory podnikání
Patří sem obecná podpora malého a středního podnikání (subvence Českomoravské záruční a rozvojové bance).
252 - Všeobecné pracovní záležitosti
2521 - Bezpečnost práce
Včetně např. Institutu výchovy bezpečnosti práce
2529 - Všeobecné pracovní záležitosti j.n.
253 - Všeobecné finanční záležitosti
2531 - Centrální banka a měna
2539 - Všeobecné finanční záležitosti j.n.
Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako takových, tj. ne např. subvence k podpoře speciálních programů (stavební spoření, penzijní připojištění). Náklady spojené s vyrovnáváním závazků zaniklých bank, které převzal stát.
254 - Všeobecné hospodářské služby
2541 - Geologie
Zahrnuje např. služby poskytované Geofondem nebo Českým geologickým ústavem.
2542 - Meteorologie
Včetně hydrometeorologie.
2549 - Všeobecné hospodářské služby j.n.
256 - Všeobecná hospodářská správa
2561 - Ústřední státní správa pro hospodářství
Činnost ministerstva hospodářství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ministerstva pro hospodářskou soutěž, Úřadu průmyslového vlastnictví.
2562 - Správa v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého metrologického institutu, Českého institutu pro akreditaci.
2563 - Správa v zeměměřictví a katastru
Činnost např. katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřického ústavu.
2564 - Správa národního majetku
Činnost jiných než ústředních orgánů státní správy na úseku správy národního majetku (vyjma zemědělského). Týká se činnosti Fondu národního majetku.
2565 - Správa v oblasti bezpečnosti práce
Činnost např. Českého úřadu bezpečnosti práce, Inspektorátů bezpečnosti práce a Institutu technické inspekce.
2569 - Všeobecná hospodářská správa j.n.
258 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
2580 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce.
259 - Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590 - Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
SKUPINA 3 : SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
31 a 32 - Vzdělání a věda (odvětvově nespecifikovaná)
311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3111 - Předškolní zařízení
Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol.
3112 - Speciální předškolní zařízení
Činnost speciálních předškolních zařízení - speciálních mateřských škol včetně internátních zařízení a mateřských škol při zdravotnických zařízeních - pro děti smyslově a tělesně postižené, s vadami řeči a více vadami apod.
3113 - Základní školy
3114 - Speciální základní školy
Zvláštní a pomocné školy, základní školy pro smyslově a tělesně postižené, s vadami řeči a více vadami, se specifickými poruchami chování a učení, základní školy při zdravotnických zařízeních, včetně speciálních škol internátních.
3119 - Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání j. n.
312 - Školy zajišťující střední vzdělávání
3121 - Školy pro střední všeobecné vzdělávání
Činnost zejména gymnasií a jiných škol poskytujících všeobecné střední vzdělání.
3122 - Střední odborné školy
Činnost středních škol poskytujících odborně zaměřené vzdělání charakteru středních průmyslových škol, zemědělských škol, obchodních akademií, středních zdravotnických škol, středních vojenských a policejních škol apod. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídající středním odborným školám.
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště
Činnost středních odborných učilišť a učilišť. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídajících středním odborným učilištím nebo učilištím a pro střediska praktického vyučování.
3124 - Speciální střední školy a učiliště a speciální programy středního vzdělávání
Činnost speciálních gymnasií, speciálních středních odborných škol, speciálních středních odborných učilišť, odborných a praktických škol a učilišť včetně speciálních internátů.
3129 - Zařízení středního vzdělávání j. n.
313 - Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Je-li prvotním smyslem vzdělávání mládeže. Patří sem ústavy a zařízení, jejichž součástí je škola. Nepatří sem dětské domovy a ústavy bez vlastních škol.
3131 - Výchovná zařízení pro děti a mládež
3132 - Diagnostické ústavy pro děti a mládež
3139 - Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.
314 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže
Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních, speciálních pedagogických center, Institutu pedagogicko-výchovného poradenství.
3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
3142 - Školní stravování při středním vzdělávání
3143 - Školní družiny a kluby
3144 - Školy v přírodě
3145 - Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče, speciálně pedagogických center, Institutu pedagogicko-výchovného poradenství.
3147 - Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol
3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže j. n.
Včetně např. činnosti Střediska služeb školám.
315 - Školy zajišťující vyšší odborné vzdělání
3150 - Vyšší odborné školy
321 - Zařízení vysokoškolského vzdělávání
3211 - Činnost vysokých škol
Činnost vysokých škol včetně poskytovaných studijních stipendií, příspěvků a půjček na studium. Školné na vysokých školách.
3212 - Výzkum a vývoj na vysokých školách
Činnost výzkumu a vývoje na vysokých školách, je-li účetně oddělitelná od běžné činnosti. Příspěvky vědeckým aspirantům na vysokých školách.
322 - Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
3221 - Vysokoškolské koleje a menzy
3222 - Školní zemědělské a lesní podniky vysokoškolských institucí
3229 - Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním j.n.
Ostatní zařízení vykonávající činnost pro vysoké školy
323 - Zájmové studium
3231 - Základní umělecké školy
3239 - Záležitosti zájmového studia j.n.
Např. činnost jazykových škol, těsnopiseckých ústavů apod.
326 - Správa ve vzdělávání a výzkumu
3261 - Ústřední státní správa ve vzdělávání a výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
3262 - Ostatní správa ve vzdělání a výzkumu
Vlastní výdaje na činnost školských úřadů, České školní inspekce apod.
3269 - Ostatní správa ve vzdělání a výzkumu j. n.
Např. Grantová agentura.
328 - Výzkum školství a vzdělání a výzkum a vývoj jinde nespecifikovaný
3281 - Výzkum školství a vzdělání
Jen výzkum týkající se školství, vzdělání, nikoliv např. výzkum na vysokých školách, který patří podle zaměření na paragrafy v jiných oddílech (např. 1081, 1082, 2180, 2280 atd.), příp. na 3289.
3289 - Výzkum a vývoj j. n.
Především výdaje na základní výzkum, výzkum nezařaditelný do jiných paragrafů. Činnost Akademie věd ČR. Příspěvky vědeckým aspirantům, nepatří-li do § 3212.
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3299 - Záležitosti vzdělávání a výzkumu j.n.
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
331 - Kultura
3311 - Divadelní činnost
Činnosti spočívající v nastudování, veřejném scénickém předvádění i předvádění audiovizuálními prostředky, uchování a rozvoj národních a mezinárodních kulturních hodnot v oblasti divadelního, hudebně dramatického a tanečního umění.
3312 - Činnosti uměleckých souborů
Interpretace české a světové hudební tvorby, oratorních a kantátových děl a děl sborových doma i v zahraničí. Pořádání veřejných koncertů, mezinárodních a domácích hudebních festivalů, hudebních soutěží a cyklů komorních koncertů.
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
Shromažďování, ochrana, vědecké zpracování, využívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na 3380. Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury.
3314 - Činnosti knihovnické
Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archívy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev).
3315 - Činnosti muzeí a galerií
Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3316 - Podpora činností na vydávání literárních, hudebních, výtvarných a audiovizuálních děl
Podpora vydávání a výroby uměleckých děl domácích tvůrců na základě konkurzního řízení před nezávislými komisemi.
3317 - Výstavní činnosti v kultuře
Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakož i výstav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím.
3319 - Záležitosti kultury j.n.
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udržování, obnova, údržba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu.
3324 - Výkup předmětů kulturní hodnoty
Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu.
3325 - Pražský hrad
3329 - Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.
333 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společností.
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a církevní administrativy.
334 - Sdělovací prostředky
3341 - Rozhlas a televize
Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním.
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
336 - Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3361 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
Ministerstvo kultury.
3362 - Činnost ostatních orgánů správy v oblasti kultury a církví
3369 - Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Např. i Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.
338 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3380 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí.
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3392 - Zájmová činnost v kultuře
3399 - Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
341 - Tělovýchova
3411 - Státní sportovní reprezentace
3419 - Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná
342 - Zájmová činnost a rekreace
3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti mládežnických organizací apod., dětská hřiště, zábavní parky apod.
3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.
Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času, apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jiná než pro mládež.Nepatří sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní komory,lékařské komory, obchodní komory - ty patří do nespecifikovaných výdajů u příslušného oddílu.
348 - Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
3480 - Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
35 - Zdravotnictví
351 - Ambulantní péče
3511 - Všeobecná ambulantní péče
Činnost ordinace lékaře, sdružené ambulantní zařízení, odborné pracoviště, domácí ošetřovací služba.
3512 - Stomatologická péče
3513 - Lékařská služba první pomoci
3514 - Transfúzní služba
3519 - Ambulantní péče j.n.
352 - Ústavní péče
3521 - Fakultní nemocnice
3522 - Ostatní nemocnice
3523 - Odborné léčebné ústavy
Činnost např. psychiatrických, rehabilitačních, jednooborových a dalších specializovaných zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných (LDN) a zařízení pro traumatologická a nervová onemocnění (TRN).
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
3529 - Ústavní péče j.n.
353 - Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531 - Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532 - Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3533 - Zdravotnická záchranná služba
3539 - Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.
354 - Zdravotnické programy
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3542 - Prevence HIV/AIDS
3543 - Programy pomoci zdravotně postižených
3549 - Speciální zdravotnické programy a péče j.n.
Včetně např. podpory bezlepkové diety.
356 - Správa ve zdravotnictví
3561 - Ústřední státní správa ve zdravotnictví
Činnost ministerstva zdravotnictví.
3562 - Činnost ostatních orgánů správy ve zdravotnictví
3569 - Státní správa ve zdravotnictví j.n.
358 - Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581 - Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589 - Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591 - Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361 - Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství
3611 - Programy podpory individuální bytové výstavby
Zahrnují úrokové dotace ke stavebním půjčkám, státní příspěvky stavebníkům, podporu stavebního spoření, podporu hypotékárních úvěrů, to vše ve vztahu k individuální, příp. i družstevní bytové výstavbě.
3612 - Bytové hospodářství
Výdaje na obecní výstavbu bytů, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů. Zahrnují se i výdaje organizací a kapitol, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté, techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).
3619 - Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j.n.
363 - Komunální služby a územní rozvoj
3631 - Veřejné osvětlení
3632 - Pohřebnictví
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě.
3634 - Lokální zásobování teplem
Včetně dotací k cenám tepla.
3635 - Územní plánování
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížení nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných okresech apod.).
366 - Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3660 - Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
368 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3680 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3691 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j. n.
37 - Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejm. lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).
371 - Ochrana ovzduší
3711 - Odstraňování tuhých emisí
3712 - Odstraňování plynných emisí
Zahrnuje odsiřování, denitrifikace apod.
3713 - Změny technologií vytápění
Změny technologií vytápění na bázi záměny paliva, fluidního spalování nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťování ovzduší zařízeními na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů.
3714 - Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
Ochrana klimatu.
3715 - Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716 - Monitoring ochrany ovzduší
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j. n.
372 - Nakládání s odpady
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3727 - Prevence vzniku odpadů
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace
3728 - Monitoring nakládání s odpady
3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.
Patří sem zejména asanace starých skládek.
373 - Ochrana půdy a podzemní vody
3731 - Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n.
374 - Ochrana přírody a krajiny
3741 - Ochrana druhů a stanovišť
Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad.
3742 - Chráněné části přírody
Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích
3743 - Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Zahrnuje např. i ochranu proti povodním.
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.
375 - Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí
Opatření ke snížení hladiny hluku, vibrací, radioaktivního záření, intenzity elektromagnetického pole apod., u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce.
3751 - Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
3752 - Protiradonová opatření
3753 - Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů
3759 - Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j. n.
376 - Správa v ochraně životního prostředí
3761 - Ústřední státní správa v ochraně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí.
3762 - Ostatní orgány státní správy v ochraně životního prostředí
Např. činnost České inspekce životního prostředí.
3769 - Ostatní správa v ekologii
378 - Výzkum životního prostředí
3780 - Výzkum životního prostředí
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí
3791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3792 - Ekologická výchova a osvěta
3793 - Ekologické programy v dopravě
Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízení pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba životního prostředí.
3799 - Ekologické záležitosti a programy j. n.
SKUPINA 4 : SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Tyto dávky zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečení
411 - Dávky důchodového pojištění
4111 - Starobní důchody
Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody.
4112 - Invalidní důchody plné
4113 - Invalidní důchody částečné
4114 - Vdovské důchody
4115 - Vdovecké důchody
4116 - Sirotčí důchody
4119 - Dávky důchodového pojištění j.n.
412 - Dávky nemocenského pojištění
4121 - Nemocenské
4122 - Podpora při ošetřování člena rodiny
4123 - Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství
4124 - Peněžitá pomoc v mateřství
4129 - Dávky nemocenského pojištění j.n.
413 a 414 - Dávky státní sociální podpory
4131 - Přídavek na dítě
Včetně výchovného na děti pracovníků ozbrojených sil
4132 - Sociální příplatek
4133 - Porodné
4134 - Rodičovský příspěvek
4135 - Zaopatřovací příspěvek
4136 - Dávky pěstounské péče
4137 - Příspěvek na dopravu
4138 - Pohřebné
4141 - Příspěvek na bydlení
4149 - Dávky státní sociální podpory j.n.
415 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4150 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
417 - Dávky sociální pomoci
4171 - Příspěvek na živobytí
4172 - Finanční výpomoc
4179 - Dávky sociální pomoci j.n.
418 - Dávky zdravotně postiženým občanům
4180 - Dávky zdravotně postiženým občanům
Zahrnuje i např. příspěvky na pomůcky zdravotně postiženým občanům
419 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191 - Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192 - Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4199 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.
Patří sem veškeré sociální dávky a podpory dosud nespecifikované, zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva, včetně např. dávek občanům postiženým živelnými pohromami.
42 - Politika zaměstnanosti
421 - Pasivní politika zaměstnanosti
4210 - Pasivní politika zaměstnanosti
Výdaje na hmotné zabezpečení (podporu) v nezaměstnanosti, zvýšení ke hmotnému zabezpečení na manželku a děti osobám se změněnou pracovní schopností a poštovné související s výplatou podpory v nezaměstnanosti.
422 - Aktivní politika zaměstnanosti
4220 - Programy aktivní politiky zaměstnanosti
Činnosti, dotace, příspěvky a půjčky k zaměstnávání občanů, rekvalifikace apod.
428 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
43 - Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Činnosti a služby (nikoliv přímé dávky a podpory) zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy. Společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 nebo 42 .
431 - Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům
4311 - Sociální ústavy pro dospělé
Činnost těchto ústavů, včetně např. vypláceného kapesného obyvatelům ústavů.
4312 - Domovy-penzióny pro důchodce a pro zdravotně postižené občany
4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů
4314 - Pečovatelská služba
4315 - Sociální hospitalizace
4316 - Domovy důchodců
4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým (kromě ústavní) a j.n.
Služby kromě ústavní péče, tj. např. jídelny a kluby. Patří sem i dotace výrobním podnikům a družstvům zdravotně postižených občanů.
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4321 - Kojenecké ústavy
4322 - Ústavy péče pro mládež
Dětské domovy a ústavní zařízení pro mládež, podpora dětských vesniček, nespadají-li do oddílu 31 (školská internátní zařízení) a není-li prvotním smyslem pomoc zdravotně postiženým.
4323 - Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)
Poradny, linky důvěry, centra pomoci, apod.
4329 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
4331 - Dětské jesle
4332 - Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4339 - Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.
Poradny apod.
434 - Ostatní sociální péče a pomoc
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Zahrnuje i např. činnosti spojené s integrací Romů či jiných etnik.
4343 - Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344 - Sociální poradenství
S výjimkou poraden pro děti a mládež a rodinných poraden uvedených v § 4323 a 4339.
4345 - Centra sociální pomoci
Soustředěné poskytování různých forem sociálních služeb.
4346 - Zvláštní zařízení sociální pomoci
4347 - Zařízení sociální pomoci pro přežití
4349 - Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva j.n.
Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům, neoddělitelných podpor více skupinám obyvatelstva apod.
436 - Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361 - Ústřední státní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Výdaje na vlastní činnost ministerstva práce a sociálních věcí (včetně činností, které jsou zahrnuty v jiných oddílech, ale nejdou oddělit - např. bezpečnost práce).
4362 - Ostatní orgány státní správy v sociálním zabezpečení
Např. činnost České správy sociálního zabezpečení včetně jejích okresních složek.
4363 - Ostatní orgány státní správy v politice zaměstnanosti
Např. činnost úřadů práce.
4369 - Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
438 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže (§ 4280).
439 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391 - Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a programech zaměstnanosti
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
4399 - Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n.
SKUPINA 5 : OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA
51 - Vojenská obrana
Obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti vnějšímu ohrožení a preventivní a následná nouzová opatření v případě mimořádných situací celostátního významu.
511 - Vojenská obrana
5110 - Armáda
Výdaje související se zabezpečením a obranou státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje i výdaje za nezdanitelná plnění poskytovaná fyzickým osobám v ozbrojených silách (např. služné, zástupné apod.) a na činnosti spojené se správou služebních bytů v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy a úřadů zařazených na pododdíl 516 ani činnosti související s civilní ochranou (oddíl 52). Nepatří sem výdaje vojenských škol a středních odborných učilišť, nemocnic a obdobných zařízení (s výjimkou polních nemocnic a posádkových ošetřoven), výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení poskytované vojákům nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí se zabezpečením a obranou státu proti vnějšímu ohrožení (např. neinvestiční a investiční dotace státním podnikům v působnosti ministerstva obrany). Plnění poskytovaná fyzickým osobám vykonávajícím civilní službu se zařadí na paragraf vyjadřující činnost organizace, u které civilní službu konají a která jim plnění vyplácí.
516 - Státní správa ve vojenské obraně
5161 - Ústřední orgán státní správy ve vojenské obraně
Činnost ministerstva obrany.
5162 - Ostatní orgány státní správy ve vojenské obraně
Činnost vojenských správ, Vojenské ubytovací a stavební správy, újezdních úřadů vojenských újezdů, Vojenského úřadu sociálního zabezpečení (jen správní výdaje) a ostatních orgánů státní správy resortu ministerstva obrany ve vojenské obraně.
5169 - Ostatní správa ve vojenské obraně
518 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
519 - Ostatní záležitosti obrany
5191 - Mezinárodní spolupráce v obraně
Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i zahraničí, pobyt našich vojsk v zahraničí, akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod apod. Příspěvky mezinárodním vojenským institucím, výdaje na cesty a pobyt zaměstnanců v zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
5199 - Záležitosti obrany j. n.
52 - Civilní ochrana a nouzová opatření
521 - Civilní ochrana
Činnost v civilní ochraně vyjma státní správy ministerstva obrany a činnosti ostatních orgánů státní správy na úseků civilní ochrany.
5211 - Civilní ochrana - vojenská část
5212 - Civilní ochrana - nevojenská část
522 - Nouzová opatření
5221 - Pořízení a obměna mobilizačních rezerv
Činnosti související s pořizováním, obměňováním, zaměňováním, prodejem a uvolňováním mobilizačních rezerv, jejich pronájem, zapůjčování apod.
5222 - Ochrana mobilizačních rezerv
Výdaje spojené se skladováním a ochraňováním mobilizačních rezerv včetně pořízení a udržování skladových kapacit a zařízení.
5223 - Pořízení a obměna hmotných rezerv
Činnosti související s pořizováním, obměňováním, zaměňováním, prodejem a uvolňováním hmotných rezerv, jejich pronájem, zapůjčování apod.
5224 - Ochrana hmotných rezerv
Výdaje spojené se skladováním a ochraňováním hmotných rezerv včetně pořízení a udržování skladových kapacit a zařízení.
5225 - Ochrana hospodářství
Činnost ústředních a územních orgánů státní správy při přípravě opatření k ochraně hospodářství za mimořádných situací (stav ohrožení, válečný stav).
5226 - Integrovaný záchranný systém
Činnost ústředních a územních orgánů státní správy při přípravě a řešení mimořádných situací vzniklých v důsledku živelních pohrom, technologických nebo ekologických havárií a katastrof apod.
5227 - Operační příprava státního území
Výstavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy objektů operační přípravy státního území pro zabezpečení obrany státu.
5229 - Záležitosti nouzových opatření j.n.
Záležitosti nouzových opatření nespecifikované jinde v pododdílu 522.
526 - Státní správa v oblasti civilní ochrany a nouzových opatření
5261 - Orgán státní správy v oblasti civilní ochrany a ústřední orgán státní správy v oblasti nouzových opatření
Činnost Hlavního úřadu civilní ochrany ministerstva obrany včetně regionálních úřadů, Správa státních hmotných rezerv.
5262 - Ostatní orgány státní správy v oblasti civilní obrany a nouzových opatření
Podřízená státní správa civilní ochrany.
5269 - Ostatní správa v oblasti civilní ochrany a nouzových opatření
528 - Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
5280 - Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
53 - Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch, které patří na další paragrafy. Jsou to zvláště výdaje na policii, obecní policii a na Bezpečnostní informační službu. Zacházení s výdaji na školství, zdravotnictví a sociální zabezpečení v bezpečnostních složkách - viz § 5110.
5316 - Ústřední orgán státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost bezpečnostního úseku ministerstva vnitra.
5319 - Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j. n.
532 - Požární ochrana
5321 - Požární ochrana
Činnost útvarů požární ochrany, hasičských záchranných sborů okresů a statutárních měst, podpora dobrovolných veřejných hasičských sborů a občanských sdružení v požární ochraně.
5326 - Ústřední orgán státní správy v požární ochraně
Činnost ředitelství Hasičského záchranného sboru.
5327 - Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany ministerstva vnitra
5329 - Záležitosti požární ochrany j. n.
538 - Výzkum týkající se bezpečnosti, veřejného pořádku a požární ochrany
5380 - Výzkum týkající se bezpečnosti, veřejného pořádku a požární ochrany
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku a požární ochrany
5391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a požární ochrany
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce. Činnost Interpolu.
5399 - Záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku a požární ochrany j.n.
54 - Právní ochrana
541 - Soudnictví
5410 - Soudy
Činnost soudů včetně např. soudního lékařství.
542 - Ústavní soudnictví
5420 - Ústavní soud České republiky
543 - Státní zastupitelství
5430 - Státní zastupitelství
544 - Vězeňství
5440 - Vězeňství
Včetně výdajů na Vězeňskou službu.
546 - Správa v oblasti právní ochrany
5461 - Ústřední orgán státní správy v oblasti právní ochrany
Činnost ministerstva spravedlnosti.
5462 - Ostatní orgány státní správy v oblasti právní ochrany
Např. činnost Rejstříku trestů.
5469 - Ostatní správa v oblasti právní ochrany
548 - Výzkum v oblasti právní ochrany
5480 - Výzkum v oblasti právní ochrany
549 - Ostatní záležitosti právní ochrany
5491 - Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce. Patří sem i činnost Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně.
5499 - Záležitosti právní ochrany j.n.
SKUPINA 6 : VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
611 - Zastupitelské orgány
6111 - Parlament
6112 - Místní zastupitelské orgány
Činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a obcí, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy, včetně odměn zastupitelům.
6113 - Regionální zastupitelské orgány
Činnost zastupitelských orgánů na úrovni vyšších územních samosprávných celků, je-li oddělitelná od ostatních výdajů správy vyšších územních samosprávných celků.
6114 - Volby do Parlamentu ČR
6115 - Volby do územních zastupitelských sborů
612 - Kancelář prezidenta republiky
6120 - Kancelář prezidenta republiky
613 - Nejvyšší kontrolní úřad
6130 - Nejvyšší kontrolní úřad
614 - Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
6141 - Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)
Patří sem Úřad vlády, ministerstvo financí, civilně správní úsek ministerstva vnitra kromě ředitelství Hasičského záchranného sboru, Český statistický úřad (včetně územních orgánů), Úřad pro legislativu a veřejnou správu, instituce zřízené při těchto orgánech (rady vlády apod.).
6142 - Finanční správa
Činnost finančních ředitelství a finančních úřadů.
6143 - Celní správa
Činnost Generálního ředitelství cel, oblastních celních úřadů a celnic.
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.
Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto pododdíle ani v jiných oddílech.
Patří sem i např. příspěvky komorám auditorů, daňových poradců apod., tj. sdružení, na která je přenesen výkon státní správy a která nelze funkčně blíže specifikovat.
615 - Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
6151 - Ústřední orgán státní správy v zahraniční službě
Výdaje ministerstva zahraničních věcí.
6152 - Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153 - Účast v mezinárodních vládních organizacích j. n.
Jen přímé členské příspěvky j. n.
6159 - Zahraniční služba a záležitosti j.n.
Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu.
617 - Regionální a místní správa
6171 - Činnost místní správy
Činnost místních orgánů, kterou nelze zařadit pod jiné oddíly a paragrafy (školství, sociální pomoc, kultura, atd.). Jedná se vesměs o samotnou správní činnost těchto orgánů. Zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit.
6172 - Činnost regionální správy
Činnost regionálních orgánů, kterou nelze zařadit pod jiné oddíly a paragrafy (školství, sociální pomoc, kultura, atd.). Jedná se vesměs o samotnou správní činnost těchto orgánů. Zahrnuje i společné činnosti pro regionální správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit. Za podmínky uvedené v § 1 odst. 4 se vztahuje i na okresní úřady.
618 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
619 - Politické strany a hnutí
6190 - Politické strany a hnutí
Příspěvky na činnost politických stran a hnutí
62 - Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)
621 - Ostatní veřejné služby
6211 - Archivní činnost
Činnost Ústředního archivu ministerstva vnitra, dalších jím řízených archívů a činnost územních archivů. Nespadá sem běžná archivní činnost jednotlivých organizací.
6219 - Ostatní veřejné služby j.n.
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221 - Humanitární zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. Zahrnuje i zahraniční pomoc poskytovanou na domácím území zahraničním uprchlíkům včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje dané země, území apod. Je zaměřena především do oblastí sociální a ekonomické infrastruktury, životního prostředí, formování administrativy apod.
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce, které není možné zařadit do jiných oddílů.
6229 - Zahraniční pomoc j.n. Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v 6221 a 6222.
629 - Ostatní veřejné služby j. n.
6290 - Ostatní veřejné služby j. n.
63 - Finanční operace
631 - Obecné příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací
Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové příjmy z ekologických půjček by spadaly do oddílu 37).
6310 - Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací
632 - Pojištění funkčně nespecifikované
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
Pojištění motorových vozidel - placeno z kapitoly Všeobecná pokladní správa úhrnně.
639 - Ostatní finanční operace
6391 - Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399 - Finanční operace j. n.
64 - Ostatní činnosti
640 - Ostatní činnosti
6401 - Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace územním rozpočtům.
6409 - Ostatní činnosti j.n.
Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti zařazení do jiných paragrafů funkčního členění.
1) Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 99 an. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
5) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty