344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
344/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. I
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.“.
2. § 2 zní:
 
㤠2
(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).
(2) Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz ekologických produktů ze třetích zemí1).“.
3. V § 3 odst. 1 písm. a) a b), § 6 odst. 6 písm. c), § 8 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1, § 23 odst. 2 a v § 28 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
4. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:
„3) Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
4) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
5. Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:
„6) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
7) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
6. Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
7. V § 3 odst. 1 písm. g) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
8. V § 3 odst. 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „subjekt trhu“ se nahrazují slovy „hospodářský subjekt“.
9. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
10. V § 4 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
11. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.
12. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 60 zní:
„(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství v souladu s předpisy Evropské unie10) (dále jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná období přechodu na ekologickou produkci60) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu.
10) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
60) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
13. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ , a na osoby, které poskytují v oblasti ekologického zemědělství své služby přeshraničně61)“.
Poznámka pod čarou č. 61 zní:
„61) § 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.
14. V § 6 odst. 3 se za slova „vybranou ministerstvem“ vkládají slova „podle § 29“.
15. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,“ vkládají slova „registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62),“.
Poznámka pod čarou č. 62 zní:
„62) § 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.“.
16. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slova „uvedené v písmenu a)“ vkládají slova „ , registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62),“.
17. V § 6 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
„c) další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12).
12) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.
18. V § 6 odst. 5 větě první se slova „Evropských společenství1), a v případě osoby zařazené do přechodného období“ nahrazují slovy „Evropské unie1), a v případě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě“ a ve větě druhé se slova „smlouvy o kontrole a osvědčování“ nahrazují slovy „smlouvy o kontrolní činnosti“.
19. V § 6 odst. 6 se slova „Osoba zařazená do přechodného období je povinna“ nahrazují slovy „Žadatel je povinen“.
20. V § 6 odst. 6 písm. b) se slovo „zemědělské“ zrušuje.
21. V § 6 odst. 8 větě první se slova „vedený v souladu s předpisy Evropských společenství15)“ včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.
22. V § 6 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.
23. V § 7 odst. 1 větě první se slova „jsou osoba zařazená do přechodného období nebo ekologický podnikatel povinni“ nahrazují slovy „je ekologický podnikatel povinen“ a ve větě druhé se slovo „zemědělské“ a slova „ , popřípadě v evidenci nezemědělské půdy podle údajů v katastru nemovitostí13)“ zrušují.
24. V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Doba trvání přechodného období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.“.
25. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou produkci60) alespoň jedno osvědčení na bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden kalendářní rok; tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického podnikatele v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,“.
26. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „nebo v průběhu“ nahrazují slovy „a v průběhu“.
27. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře smlouvu s pověřenou osobou.“.
28. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63 až 65 zní:
 
㤠9
Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
(1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63) povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství.
(2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko pověřené osoby.
(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie1), popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého tato opatření přijme.
(4) Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie64) vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti.
(5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí obsahovat
a) botanický název druhu osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, popřípadě název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení,
b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál pocházející z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
c) množství osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, na které má být žadateli vydáno povolení.
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správcem elektronické databáze obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů65).
63) Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42, 47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
64) Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
65) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.“.
29. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:
 
㤠14
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
(1) Omezenou dobou používání ekologické pastviny hospodářskými zvířaty mimo ekologický chov podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů16) se rozumí doba nejvýše 90 dnů během kalendářního roku.
(2) Podmínky chovu králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu s předpisy Evropské unie17) prováděcí právní předpis.
16) Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
17) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
30. V § 22 odst. 1 se slova „v souladu s ČSN EN 45011“ zrušují.
31. V § 22 odst. 2 se slova „originál osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu předá pověřená osoba osobě podnikající v ekologickém zemědělství“ nahrazují slovy „v případě odepření vydání osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna bez zbytečného odkladu předat pověřené osobě originál původního osvědčení“.
32. V § 22 se odstavec 3 zrušuje.
33. V § 23 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy Evropské unie18). Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také grafickým znakem podle odstavce 2.
18) Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
34. V § 29 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 21 a č. 66 zní:
„(1) Ministerstvo může s organizační složkou státu19) uzavřít dohodu20) nebo může na základě výsledků řízení provedeného formou výběru žádosti21) uzavřít s právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony. Pověřená osoba, která je organizační složkou státu, se považuje za kontrolní orgán a pověřená osoba, která je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie66).
19) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 160 odst. 3 správního řádu.
21) § 146 správního řádu.
66) Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
35. V § 29 odst. 2 se slova „Osoba provádějící kontrolu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci pověřené osoby a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu“)“.
36. V § 29 odst. 3 se za slova „Osoba provádějící kontrolu“ vkládá slovo „žadatele,“.
37. V § 29 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
38. V § 29 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
39. § 30 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
 
㤠30
(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu vypovědět, k nimž zejména patří porušení povinnosti pověřené osoby stanovené tímto zákonem. Tím nejsou dotčeny další způsoby ukončení smluvního vztahu s pověřenou osobou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů27).
(2) Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji totožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.
27) Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/ /2007.“.
Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
40. § 32 se včetně nadpisu zrušuje.
41. § 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 37 zní:
 
㤠33
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29),
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů30),
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1,
d) použije produkty a látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů31),
e) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32),
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
h) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
i) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů36),
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci37), nebo
k) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo k).
29) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
30) Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
31) Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
32) Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
33) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
34) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
35) Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
36) Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
37) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
Poznámky pod čarou č. 38 až 59 se zrušují.
42. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67 až 77 znějí:
 
㤠33a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů použije osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál nezískaný ekologickým způsobem produkce67),
b) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
d) jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu skutečnost podle § 7 odst. 1,
e) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů35),
f) používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů68),
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
h) nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů69),
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezajistí při skladování jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů70),
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neoddělí produkci ekologických krmiv nebo potravin od jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin71),
k) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů36),
l) použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin produkty a látky v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů72),
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci37),
n) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty získané z geneticky modifikovaných organismů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů73), nebo
o) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29),
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů30), nebo
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.
(3) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů74),
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neprovádí kontrolu objektivně, účinně a nezávisle75),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neposkytuje ministerstvu potřebnou součinnost při výkonu jeho pravomoci76), nebo
d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů při první kontrole řádně neověří u kontrolované osoby celkový popis jednotky nebo činnosti a všech přijatých opatření77).
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), m), n) nebo podle odstavce 3,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),
d) 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).
 
§ 33b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
67) Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
68) Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
69) Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
70) Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
71) Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
72) Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
73) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
74) Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
75) Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
76) Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
77) Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.
43. § 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 78 a 79 zní:
 
㤠34
Zvláštní opatření
(1) Ministerstvo uloží rozhodnutím zvláštní opatření podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1) v případě porušení a nesrovnalostí s předpisy78) nebo v případě podezření z porušení a nesrovnalostí s předpisy79).
(2) Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.
78) Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
79) Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.
44. V § 35 se slova „§ 4 odst. 2, § 6 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1, § 6 odst. 10“.
45. § 37 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Pověřená osoba, se kterou Ministerstvo zemědělství uzavřelo smlouvu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě níž je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony, se považuje za pověřenou osobu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., se mění takto:
1. Položka 76 včetně nadpisu, poznámky pod čarou č. 44 a poznámky zní:
„Položka 76
Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)               Kč 100
Poznámka
Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.
44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.“.
2. V položce 94 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:
„c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)      Kč 1 000
75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.“.
3. Na konci položky 94 se doplňuje ustanovení „Předmětem poplatku není“, které zní:
„Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti první dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty