512/2006 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství

Schválený:
512/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 2006,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
Vláda nařizuje podle § 2c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
Čl.I
V § 10 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. a nařízení vlády č. 510/2005 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Žádost podle odstavce 3 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2007.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
Čl.II
Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Žádost o zařazení podle odstavce 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2007.".
2. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2007.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
Čl.III
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nejpozději do 31. prosince 2006".
2. V § 6 odst. 3 se za slova "darovací smlouvy," vkládají slova "popřípadě kupní smlouvy,".
3. V § 9 odst. 3 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.
4. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) provedení změny v evidenci půdy podle § 3h zákona.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2006.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministryně zemědělství:
MVDr. Vicenová v. r.

Související dokumenty