264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Schválený:
264/1992 Sb.
Zákon
ze dne 28. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
Změna: 6/2002 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. § 5 odst. 3 zní:
"(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".
2. § 8 zní:
 
"§ 8
K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.".
Poznámka č. 6a) pod čarou zní:
"6a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".
Čl.III
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto:
V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".
Čl.IV
zrušen
Čl.V
zrušen
Čl.VI
Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto:
V § 31 odst. 2 písm. a) se slova "státní notářství" nahrazují slovem "soud".
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto:
§ 38 odst. 4 se vypouští.
Čl.X
zrušen
Čl.XI
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto:
V § 19 odst. 3 se slova "registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje" nahrazují slovy "vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí".
Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští.
Čl.XII
(1) Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství.
(3) Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.
Čl.XIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty