242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

Schválený:
242/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2013
o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
Vláda nařizuje podle § 225 odst. 3, § 230 odst. 2 a § 232 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu
a) náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),
b) podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,
c) podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout investorovi na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a
d) podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu.
 
ČÁST DRUHÁ
OBECNÉ POŽADAVKY
 
§ 2
Obsah sdělení
Sdělení může obsahovat pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.
 
§ 3
Struktura sdělení
(1) Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.
(2) Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje a informace v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje a informace:
a) základní údaje týkající se sdělení, speciálního fondu a jeho obhospodařovatele a administrátora (§ 6),
b) popis investiční strategie (§ 7),
c) rizikový profil (§ 8),
d) informace o poplatcích a nákladech speciálního fondu (§ 9),
e) informace o historické výkonnosti (§ 10 a 11),
f) informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace o speciálním fondu (§ 12),
g) informace o povolení k činnosti obhospodařovatele speciálního fondu (§ 13) a
h) datum uveřejnění sdělení (§ 14).
 
§ 4
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení
(1) Sdělení musí být
a) zpracováno čitelně, zejména pokud jde o velikost použitého písma a použitých barev, které nesmí omezovat jasnost obsahu sdělení, a to i pro případ jeho zachycení mechanickými prostředky na papír, a
b) vyjádřeno způsobem, který investorovi neznesnadňuje pochopení jeho obsahu, přičemž zejména jeho jazyk musí být jasný a srozumitelný, nelze používat žargonu, a odborný pojem, pokud je to možné, musí být nahrazen obecně známým výrazem srovnatelného významu
.
(2) Grafická úprava loga [§ 6 písm. b) a d)] nesmí odvádět pozornost investora od obsahu sdělení ani obsah sdělení překrývat.
(3) Název sdělení, jakož i obchodní firma nebo jiný název anebo označení speciálního fondu, musí být provedeny výrazně větším typem písma než ostatní text sdělení.
 
§ 5
Náležitosti listinné podoby sdělení
(1) Sdělení zachycené mechanickými prostředky na papír musí mít tuto podobu:
a) rozsah 2 stran jednoho listu,
b) formát papíru A4 na výšku nebo na šířku,
c) lem okraje papíru široký nejméně 3 mm, který neobsahuje žádný text.
(2) Sdělení strukturovaného speciálního fondu (§ 17) nebo speciálního fondu, který vydává různé druhy podílových listů nebo akcií, může mít rozsah až 3 stran 2 listů.
 
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
 
HLAVA I
OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
 
§ 6
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi
(1) Část první sdělení je bez názvu a obsahuje
a) úvodní ustanovení tohoto znění: „V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.“,
b) obchodní firmu nebo jiné obecně známé a užívané pojmenování obchodní firmy anebo označení a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, speciálního fondu, popřípadě také logo speciálního fondu nebo název konsolidačního celku, za který se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka (dále jen „konsolidační celek“), do něhož je tento speciální fond zahrnut,
c) údaj o tom, že jde o speciální fond, a údaj o jeho druhu z hlediska majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu1),
d) obchodní firmu nebo jiné obecně známé a užívané pojmenování obchodní firmy a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jeho obhospodařovatele, popřípadě také logo tohoto obhospodařovatele nebo název konsolidačního celku, do něhož je tento obhospodařovatel zahrnut, a
e) obchodní firmu nebo jiné obecně známé a užívané pojmenování obchodní firmy a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jeho administrátora, popřípadě také logo tohoto administrátora nebo název konsolidačního celku, do něhož je tento administrátor zahrnut, je-li administrátor odlišný od obhospodařovatele.
(2) Sdělení podfondu speciálního fondu obsahuje
a) upozornění na to, že toto sdělení je vyhotoveno za podfond speciálního fondu a že pololetní zpráva a výroční zpráva se v tomto případě vyhotovují za celý speciální fond, a údaj o tom, zda je statut podfondu začleněn do statutu speciálního fondu,
b) údaj o tom, zda jsou do tohoto podfondu zahrnuty také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů speciálního fondu z jeho investiční činnosti, a jaký to má dopad pro investora, a
c) údaj o tom, zda má akcionář právo na výměnu investiční akcie k jednomu podfondu za investiční akcii k jinému podfondu a, je-li tomu tak, kde lze informaci o způsobu uplatnění tohoto práva nalézt.
 
§ 7
Investiční strategie
(1) Název části druhé sdělení zní: „Investiční strategie“; tato část sdělení obsahuje
a) údaje o nejdůležitějších a nejvýznamnějších druzích majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění speciálního fondu, a
1. mohou-li být do jeho jmění nabyty cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, také druh těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, například akcie nebo dluhopisy, a
2. mohou-li být do jeho jmění nabyty dluhopisy nebo obdobné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, také druh těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle jejich emitenta, například dluhopisy vydávané státem nebo dluhopisy vydávané obchodními společnostmi, a hodnocení kvality těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů (rating),
b) poučení o právu podílníka nebo akcionáře na odkoupení podílových listů nebo investičních akcií vydaných speciálním fondem, pokud je odkupuje, včetně údaje o termínech, ve kterých jsou tyto podílové listy nebo investiční akcie odkupovány,
c) údaj o určitém hospodářském odvětví nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu, ve kterých speciální fond hodlá koncentrovat nebo koncentruje své investice, nebo určitém druhu majetkových hodnot, do kterých speciální fond hodlá koncentrovat či koncentruje své investice,
d) údaj o tom, zda speciální fond hodlá sledovat nebo sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej speciální fond sleduje nebo hodlá sledovat,
e) údaj o tom, zda speciální fond kopíruje nebo hodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej speciální fond kopíruje nebo hodlá kopírovat,
f) informace o způsobu použití výnosů z hospodaření se spravovaným majetkem,
g) označení speciálního fondu podle rizika, které představuje druh majetkových hodnot, do kterých převážně investuje, a
h) údaj, zda speciální fond používá deriváty2) nebo jiné techniky k obhospodařování speciálního fondu za účelem zajištění nebo za účelem plnění investiční strategie.
(2) Část druhá sdělení může dále obsahovat informaci o přibližné době, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Je-li ve sdělení speciálního fondu tato přibližná doba uvedena, obsahuje sdělení dále upozornění na to, že tento speciální fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka této přibližné doby.
(3) Část druhá sdělení může obsahovat i další údaje a informace, jsou-li důležité pro správné pochopení investiční strategie speciálního fondu investorem.
(4) Informace uvedené v části druhé sdělení musí jednoznačně rozlišovat mezi jednotlivými investicemi, jestliže by jinak informace o investiční strategii speciálního fondu mohly být zavádějící nebo klamavé.
(5) Sdělení speciálního fondu, který je podřízeným fondem, obsahuje v části druhé informaci o
a) investiční strategii řídícího fondu,
b) tom, zda výkonnost tohoto fondu bude odpovídat výkonnosti jeho řídícího fondu, nebo vysvětlení, jak a z jakého důvodu se výkonnost podřízeného fondu a jeho řídícího fondu mohou lišit, a
c) tom, jaký podíl hodnoty majetku tohoto fondu je investován do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jeho řídícím fondem.
 
§ 8
Rizikový profil
Název části třetí sdělení zní: „Rizikový profil“; tato část sdělení obsahuje
a) zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel představující veličinu získanou na základě volatility historické výkonnosti speciálního fondu sestavené postupem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, stručné zdůvodnění zařazení speciálního fondu do příslušné skupiny podle tohoto ukazatele a upozornění na to, že
1. hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,
2. zařazení speciálního fondu do příslušné skupiny se může měnit a
3. zařazení speciálního fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika,
b) v závislosti na zvolené investiční strategii popis rizik, jsou-li s ní spojena a může-li se s nimi investor setkat v souvislosti se svou investicí do speciálního fondu, a to
1. úvěrového rizika spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek,
2. rizika nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určitý majetek speciálního fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že speciální fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem,
3. rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání obchodu s majetkem speciálního fondu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě,
4. tržního rizika vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetkových hodnot v majetku speciálního fondu,
5. rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (operačního rizika) a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo opatrování majetek speciálního fondu nebo podílové listy nebo akcie vydávané speciálním fondem, a
6. rizika souvisejícího se zaměřením investiční strategie speciálního fondu na určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu nebo určitý druh majetkových hodnot.
 
§ 9
Poplatky a náklady speciálního fondu
(1) Název části čtvrté sdělení zní: „Poplatky a náklady speciálního fondu“; tato část sdělení obsahuje tabulku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení, přičemž do položky
a) „vstupní poplatek“ se uvede maximální výše úplaty, kterou lze investorovi účtovat před uskutečněním jeho investice,
b) „výstupní poplatek“ se uvede maximální výše úplaty, kterou lze investorovi účtovat po ukončení jeho investice,
c) „celková nákladovost“ se uvede celková výše nákladů hrazených z majetku speciálního fondu,
d) „výkonnostní poplatek“ se uvede celková výše úplaty, kterou lze hradit z majetku speciálního fondu v případě, že jeho výkonnost přesáhne stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána, pokud tato úplata není zahrnuta v položce uvedené v písmeni c), a
e) „poplatek za výměnu“ se uvede celková výše úplaty, kterou lze akcionářům účtovat za výměnu investiční akcie podle § 6 odst. 2 písm. c) namísto vstupního a výstupního poplatku.
(2) Výše poplatků a celkové nákladovosti se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází. Celková nákladovost se uvede za předchozí účetní období.
(3) Část čtvrtá sdělení dále obsahuje informaci o tom, že
a) poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace speciálního fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných speciálním fondem, a že tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora, a
b) detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut.
(4) Namísto údajů uvedených v odstavci 1 písm. c) a d)
a) u speciálního fondu, který účtuje paušální poplatek zahrnující veškeré poplatky a další náklady účtované investorům, se uvede tento paušální poplatek a
b) u speciálního fondu, který stanoví maximální účtovatelnou výši poplatku a nákladů, se uvede tato maximální účtovatelná výše, pokud se obhospodařovatel speciálního fondu zároveň zaváže tuto výši dodržet a uhradit jakékoli další náklady ze svého.
(5) Nelze-li celkovou nákladovost určit podle odstavce 1 písm. c), určí se kvalifikovaným odhadem. V takovém případě se údaj o odhadu doplní o upozornění, že výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad, a o informaci, kde a kdy se může investor s výší celkové nákladovosti, která již není odhadem, seznámit.
 
§ 10
Historická výkonnost
(1) Název části páté sdělení zní: „Historická výkonnost“; tato část sdělení obsahuje
a) upozornění na to, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů,
b) údaje o vlivu poplatků a nákladů na výkonnost speciálního fondu a
c) historickou výkonnost v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let, zobrazeného v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(2) V případě, že speciální fond existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky jeho existence. Pokud za některé období nejsou údaje k dispozici, vyznačí se v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu výkonnosti. Pokud ode dne vzniku speciálního fondu uplynul méně než 1 rok, uvede se upozornění na nedostatek údajů, které by investorovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti speciálního fondu.
(3) Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlivkou, zda výpočet výnosů zohledňuje i poplatky spojené s vydáváním nebo úpisem a odkupováním podílových listů nebo akcií vydávaných speciálním fondem, popřípadě jiné poplatky nebo náklady.
(4) Část pátá sdělení může dále obsahovat
a) srovnání historické výkonnosti stanovené podle písmene b) s vývojem indexu nebo ukazatele (benchmark) sledovaného speciálním fondem v případě, že speciální fond takový index nebo ukazatel (benchmark) sleduje; srovnání se uvede v podobě sloupcového diagramu zachycujícího srovnávané údaje,
b) celkovou průměrnou historickou výkonnost za období zvolených posledních po sobě následujících let, pokud speciální fond po takové období existuje, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let, nebo
c) srovnání celkové průměrné výkonnosti za období zvolených posledních po sobě následujících let, pokud speciální fond po takovou dobu existuje, s vývojem indexu nebo ukazatele (benchmark) sledovaného speciálním fondem, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let.
(5) Sloupcový diagram musí být zobrazen čitelně a nesmí po zachycení sdělení mechanickými prostředky na papír přesáhnout rozměry délky a šířky 1 strany formátu A5; sloupcový diagram se doplní upozorněním na
a) svou omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost speciálního fondu,
b) poplatky a náklady, které byly zahrnuty do výpočtu historické výkonnosti speciálního fondu a které byly z výpočtu vyloučeny,
c) rok, od kterého speciální fond existuje, a
d) měnu, v níž je historická výkonnost speciálního fondu počítána.
(6) Sdělení nesmí obsahovat údaje o výkonnosti speciálního fondu za rok, v němž se sdělení uveřejnilo nebo má uveřejnit.
(7) Výpočet historické výkonnosti speciálního fondu vychází z hodnoty fondového kapitálu speciálního fondu a z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy speciálního fondu byly znovu investovány.
 
§ 11
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie
Pokud během období zobrazovaného ve sloupcovém diagramu podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podle § 10 odst. 2 došlo ke změně investiční strategie speciálního fondu, která podstatně ovlivnila jeho výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu i období předcházející této změně. Údaj vztahující se k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.
 
§ 12
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace
Název části šesté sdělení zní: „Praktické informace“; tato část sdělení obsahuje
a) obchodní firmu nebo jiné obecně známé a užívané pojmenování obchodní firmy a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, depozitáře speciálního fondu, popřípadě také logo tohoto depozitáře nebo název konsolidačního celku, do něhož je tento depozitář zahrnut, a, využívá-li speciální fond služeb hlavního podpůrce, také obchodní firmu nebo jiné obecně známé a užívané pojmenování obchodní firmy a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, hlavního podpůrce speciálního fondu, popřípadě také logo tohoto hlavního podpůrce nebo název konsolidačního celku, do něhož je tento hlavní podpůrce zahrnut,
b) informaci o právu na poskytnutí dalších dokumentů a údajů, týkajících se speciálního fondu3), na základě žádosti,
c) údaj o kontaktním místě, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace a údaje, zahrnující adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a adresu internetových stránek tohoto kontaktního místa, a
d) upozornění o úhradě újmy podle § 229 odst. 2 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.
 
§ 13
Informace o povolení k činnosti
(1) Část sedmá sdělení je bez názvu a obsahuje, jde-li o speciální fond, který je samosprávným investičním fondem, nebo o speciální fond, jehož obhospodařovatelem je investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, text tohoto znění: „Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního fondu podléhá dohledu České národní banky.“
(2) Jde-li o speciální fond, jehož obhospodařovatelem je zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, použije se odstavec 1 obdobně s tím, že
a) údaj o České republice se nahradí názvem jiného členského státu v českém jazyce, ve kterém bylo tomuto obhospodařovateli uděleno povolení, které jej opravňuje obhospodařovat tento speciální fond, a
b) údaj o České národní bance se nahradí označením orgánu dohledu jiného členského státu, který tomuto obhospodařovateli udělil povolení uvedené v písmeni a).
(3) Je-li administrátorem speciálního fondu osoba odlišná od obhospodařovatele, použijí se pro uvedení údajů a informací o povolení k činnosti tohoto administrátora odstavce 1 a 2 obdobně.
 
§ 14
Údaj o uveřejnění
Část osmá sdělení je bez názvu a obsahuje datum uveřejnění sdělení, kterému předchází text tohoto znění: „Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni“.
 
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
 
§ 15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů
Sdělení speciálního fondu, který má podle svého statutu investovat více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy (fond fondů), dále obsahuje
a) v části druhé stručný popis jeho investiční strategie, pokud se jedná o investice do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jinými investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy, a
b) v části třetí popis rizik plynoucích z každého investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu vydávajícího cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, do kterých tento fond investuje, pokud z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že tato rizika mají nebo mohou mít podstatný vliv na tento fond jako celek.
 
§ 16
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí
Sdělení speciálního fondu, který podle svého statutu investuje do nemovitostí4) a účastí v nemovitostních společnostech5) (fond nemovitostí), obsahuje v části třetí namísto stupnice syntetického ukazatele podle § 8 písm. a) stručný popis existujících rizik souvisejících s konkrétní nemovitostí v majetku tohoto fondu, nebo s konkrétní účastí tohoto fondu v nemovitostní společnosti, například riziko vyplývající ze stavební závady takové nemovitosti nebo z její ekologické zátěže.
 
§ 17
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu
(1) Strukturovaný speciální fond je speciální fond, který svým podílníkům nebo akcionářům k určitému pevně stanovenému datu vyplácí peněžité plnění, jehož výše odpovídá výsledku zjištěnému podle matematického vzorce, který zohledňuje jako svou základní proměnnou změnu veličiny, jejíž hodnota se vztahuje k určité majetkové hodnotě, souboru majetkových hodnot, finančním indexům nebo jiným kvantitativně vyjádřeným ukazatelům.
(2) Sdělení strukturovaného speciálního fondu v části druhé dále obsahuje
a) vysvětlení způsobu výpočtu výše peněžitého plnění vypláceného strukturovaným speciálním fondem podle odstavce 1 a
b) alespoň 3 modelové příklady znázorňující změnu výše peněžitého plnění podle odstavce 1 v závislosti na různých tržních podmínkách, doplněné o upozornění, že se jedná o modelové příklady, které nejsou ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.
(3) Sdělení strukturovaného speciálního fondu neobsahuje část pátou.
 
§ 18
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií
Vydává-li speciální fond různé druhy podílových listů nebo akcií6), musí ze sdělení alespoň odkazem na statut tohoto fondu vyplývat, jaká zvláštní práva jsou s jednotlivými druhy podílových listů nebo akcií spojena.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
 
§ 19
Aktualizace sdělení
Sdělení klíčových informací aktualizuje administrátor speciálního fondu vždy nejméně jednou za 12 měsíců, v případě potřeby, například v souvislosti se změnou statutu nebo stanov, však bez zbytečného odkladu po rozhodné události; ve sloupcovém diagramu zachycujícím historickou výkonnost se vždy zohlední výkonnost speciálního fondu v předcházejícím roce.
 
§ 20
Uveřejnění aktualizovaného sdělení
(1) Pokud bylo sdělení aktualizováno, aktualizované sdělení se bez zbytečného odkladu uveřejní.
(2) Pokud bylo sdělení aktualizováno v souvislosti se změnou stanov nebo statutu, uveřejní se aktualizované sdělení současně se změnou stanov nebo statutu.
(3) Sdělení obsahující zohlednění výkonnosti speciálního fondu v přecházejícím kalendářním roce se uveřejní nejpozději 35. pracovní den následujícího kalendářního roku.
 
ČÁST PÁTÁ
POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
 
§ 21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu
Sdělení nebo statut lze investorovi poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, jestliže
a) jejich poskytnutí na tomto nosiči informací je přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem, a
b) investor si při volbě mezi listinnou podobou a nosičem informací, který nemá listinnou podobu, výslovně zvolil tento nosič informací.
 
§ 22
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách
Sdělení nebo statut lze investorovi poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu, jestliže
a) je jejich poskytnutí na internetových stránkách přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem,
b) s jejich poskytnutím pouze na internetových stránkách udělil investor souhlas,
c) investorovi byla elektronicky sdělena adresa internetových stránek včetně údaje, kde na nich může investor příslušné sdělení nebo statut nalézt, a
d) investor má kdykoliv možnost využívat sdělení nebo statut po dobu přiměřenou jejich účelu.
 
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 23
Přechodné ustanovení
Sdělení uveřejněné podle dosavadních právních předpisů se považuje za sdělení podle tohoto nařízení a lze jej aktualizovat i podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do dne 22. července 2014.
 
§ 24
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování, se zrušuje.
 
§ 25
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr financí:
Fischer v. r.
 
Příloha 1
Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
1. Syntetický ukazatel se promítne do jedné ze skupin na stupnici. Stupnici tvoří souvislé pořadí skupin označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava.
2. Na stupnici musí být uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší.
3. Skupina, do níž je zařazen speciální fond, je zvýrazněna.
4. Pro odlišení jednotlivých skupin na stupnici nelze užít výlučně barev.
 
Příloha 2
Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vstupní poplatek        [] %

Výstupní poplatek       [] %

Poplatek za výměnu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním 
investice / před vyplacením investice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku

(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková nákladovost      [] %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek
(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkonnostní poplatek      [] % ročně z výnosů, jež speciální fond dosáhne nad rámec výkonnosti 
                ukazatele (benchmark) pro tento poplatek, kterým je [uveďte název 
      ukazatele]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
Sloupcový diagram zobrazující historickou výkonnost splňuje tato kritéria:
1. stupnice osy Y sloupcového diagramu je lineární, nikoli logaritmická,
2. stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nesmí být stlačené do té míry, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti byla ztížena,
3. osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti,
4. u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření a
5. hodnoty historické výkonnosti jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
 
1) Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.
2) § 627 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
3) § 224, 225, § 233 odst. 2 a § 237 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
4) § 628 zákona č. 240/2013 Sb.
5) § 100 odst. 2 část věty za středníkem zákona č. 240/2013 Sb.
6) § 120 a § 167 odst. 1 věta poslední zákona č. 240/2013 Sb.
§ 276 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Související dokumenty