67/1997 Sb., Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 29. 11. 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Schválený:
67/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1996 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.1)
Rozhodnutí č. 3/96 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 1. ledna 1997.
České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.
Rozhodnutí č. 3/96 RADY PŘIDRUŽENÍ,
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 29.11.1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
RADA přidružení
Majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu 4. října 1993 a zejména Článek 33 Protokolu 4,
Vzhledem k tomu, že rozšířený systém kumulace umožňující používání materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku, je žádoucí za účelem rozvoje obchodu a zvýšení účinnosti Dohody, jsou nezbytné úpravy definice pojmu původní výrobky;
Vzhledem k tomu, aby se tato Dohoda týkala zboží původního v Andoře nebo San Marinu, je nezbytné toto umožnit Společným prohlášením v Protokolu 4;
Vzhledem k tomu, že pro účely provádění rozšířeného systému kumulace a zabránění obcházení placení cla, je nezbytné zahrnout do Protokolu 4 nová ustanovení týkající se zákazu navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla;
Vzhledem k dalšímu rozvoji obchodu a zjednodušení administrativních překážek je nezbytné změnit podmínky zpracování nepůvodních materiálů k získání statusu původu a ustanovení týkající se důkazu původu, které jsou dány Protokolem;
Vzhledem k potřebě změnit určité podmínky zpracování nepůvodních materiálů k získání statusu původu v souvislosti s vývojem výrobních technologií; vzhledem k tomu, že dle získaných zkušeností by mohl být přehled podmínek zpracování zdokonalen zahrnutím všech čísel Harmonizovaného systému (HS); vzhledem k tomu, že technické změny podmínek těchto zpracování jsou nezbytné v souvislosti se změnami HS, které platí od 1. ledna 1996;
Vzhledem k tomu, že pro správné provádění Dohody je vhodné zapracovat všechna předmětná ustanovení do jednotného textu pro snadnější práci uživatelů a celních správ,
ROZHODLA TAKTO :
Článek 1
Protokol 4 bude nahrazen následujícím textem spolu s příslušnými společnými prohlášeními.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 1997.
Dáno v Bruselu, 12. prosince 1996
Za Radu přidružení
Předseda
J. Zieleniec
Protokol 4
týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto protokolu:
(a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;
(b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;
(c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;
(d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;
(e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);
(f) "cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Společenství nebo České republice, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;
(g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice;
(h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle odstavce (g) mutatis mutandis;
(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které nejsou původní v zemi, ve které byly výrobky získány;
(j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";
(k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;
(l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;
(m) "území" zahrnuje teritoriální vody.
 
HLAVA II
DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"
Článek 2
Všeobecné požadavky
1. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Společenství:
(a) výrobky zcela získané ve Společenství ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;
(b) výrobky získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 6 tohoto protokolu;
(c) výrobky původní v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu Protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní v České republice:
(a) výrobky zcela získané v České republice ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;
(b) výrobky získané v České republice obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v České republice ve smyslu článku 6 tohoto protokolu.
Článek 3
Dvoustranná kumulace původu
1. Materiály původní ve Společenství se pokládají za původní v České republice, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7(1) tohoto protokolu.
2. Materiály původní v České republice se pokládají za původní ve Společenství, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7(1) tohoto protokolu.
Článek 4
Diagonální kumulace původu
1. S výhradou ustanovení odstavců 2 a 3, materiály původní v Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku ve smyslu dohod mezi Společenstvím a Českou republikou a těmito zeměmi se považují za původní ve Společenství nebo České republice, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.
2. Výrobky, které získaly status původu podle odstavce 1, se dále považují za výrobky původní ve Společenství nebo České republice pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů původních v kterékoli z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za původní v té zemi uvedené v odstavci 1, ve které byl přidán nejvyšší podíl hodnoty. Při určování země původu se nebere v úvahu hodnota materiálů původních v ostatních zemích jmenovaných v odstavci 1, které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství nebo České republice.
3. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze tehdy, pokud použité materiály získají status původního výrobku při použití stejných pravidel původu, jako jsou pravidla v tomto protokolu. Společenství a Česká republika si navzájem sdělí prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, uzavřených s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1.
4. Evropská komise publikuje v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, ke kterému země jmenované v odstavci 1 splnily podmínku stanovenou odstavcem 3.
Článek 5
Zcela získané výrobky
1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Společenství nebo České republice:
(a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna;
(b) rostlinné výrobky sklízené zde;
(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;
(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;
(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;
(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo České republiky, získané jejich plavidly;
(g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmeni (f);
(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;
(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;
(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat;
(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).
2. Pojmy "jejich plavidla" a "jejich rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:
(a) která jsou registrována nebo zaznamenána v členském státu Společenství nebo České republice;
(b) která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo České republiky;
(c) která jsou vlastněna nejméně z 50% státními příslušníky členských států Společenství nebo České republiky, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států;
(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky; a
(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75% státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky.
Článek 6
Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky
1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II. Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.
2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:
(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10% ceny výrobku ze závodu;
(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.
Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.
3. Odstavce 1 a 2 se uplatní s výjimkou ustanovení článku 7.
Článek 7
Nedostatečné opracování nebo zpracování
1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:
(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);
(b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;
(c)
(i) změny balení, rozebrání a sestavení zásilek;
(ii) prosté uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balicí operace;
(d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
(e) prosté mísení výrobků, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní ve Společenství nebo České republice;
(f) prosté sestavování částí za účelem vytvoření kompletního výrobku;
(g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f);
(h) porážka zvířat.
2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Společenství nebo České republice jsou posuzovány společně při rozhodování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.
Článek 8
Určující jednotka
1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému. Z toho vyplývá, že:
(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;
(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.
2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.
Článek 9
Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.
Článek 10
Soupravy (sady)
Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15% ceny soupravy (sady) ze závodu.
Článek 11
Neutrální prvky
Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:
(a) elektrická energie a palivo;
(b) zařízení a vybavení;
(c) stroje a nástroje;
(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.
 
HLAVA III
ÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12
Územní princip
1. Podmínky stanovené v hlavě II, týkající se získání statusu původu, musí být ve Společenství nebo České republice splněny bez přerušení, vyjma ustanovení článků 2.1. (c) a 4.
2. Původní výrobky vyvezené ze Společenství nebo České republiky do jiné země, které se vracejí zpět, vyjma ustanovení článku 4, jsou pokládány za nepůvodní, není-li možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:
(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.
Článek 13
Přímá doprava
1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Českou republikou nebo přes území zemí uvedených v článku 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo České republiky.
2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:
(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo
(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:
(i) přesný popis výrobků;
(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a
(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo
(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.
Článek 14
Výstavy
1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článku 4, a následně prodané a dovozené do Společenství nebo České republiky, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:
(a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo České republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;
(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo České republice;
(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a
(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.
2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.
3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.
 
HLAVA IV
NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 15
Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla
1.
(a) Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve Společenství nebo České republice navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.
(b) Výrobky kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému původní ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu dle článku 2.1. (c), pro něž je vydán nebo vystaven důkaz původu v souladu s ustanoveními hlavy V, nepodléhají ve Společenství navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.
2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Společenství nebo České republice pro materiály použité k výrobě a pro výrobky, na které se vztahuje výše uvedený odstavec 1 (b), za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.
3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.
4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.
5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.
6. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 může Česká republika uplatňovat navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, vztahující se na materiály používané při výrobě původních výrobků, za předpokladu, že:
(a) zůstane zachována 5procentní úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 25 až 49 a 64 až 97Harmonizovaného systému, nebo nižší úroveň uplatňovaná v České republice;
(b) zůstane zachována 10procentní úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, nebo nižší úroveň uplatňovaná v České republice.
Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 1998 a může být přehodnoceno vzájemnou shodou.
 
HLAVA V
DŮKAZ PŮVODU
Článek 16
Všeobecné požadavky
1. Výrobky původní ve Společenství mají při dovozu do České republiky a výrobky původní v České republice mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:
(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo
(b) v případech uvedených v článku 21 (1), prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze IV, na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen "prohlášení na faktuře").
2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.
Článek 17
Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.
2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je vypracována tato dohoda, v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.
3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející země, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány členského státu Společenství nebo České republiky, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Vydávající celní orgány zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.
6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.
7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.
Článek 18
Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně
1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:
(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo
(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.
2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.
3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.
4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI","RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI","ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFLGENDE","řecká verze ", "EXPEDIDO A POSTERIORI","EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN","UTFÄRDAT I EFTERHAND", "VYSTAVENO DODATEČNĚ".
5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.
Článek 19
Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.
2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "řecká verze", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKÁT".
3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.
4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.
Článek 20
Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu
Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Společenství nebo České republiky, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Společenství nebo České republiky. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.
Článek 21
Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (1)(b) může vystavit:
(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo
(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 ECU.
2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.
5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.
6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.
Článek 22
Schválený vývozce
1. Celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.
3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.
4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.
5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.
Článek 23
Platnost důkazu původu
1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země.
2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.
3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.
Článek 24
Předkládání důkazu původu
Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.
Článek 25
Dovoz po částech
V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země, dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2(a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.
Článek 26
Osvobození od důkazu původu
1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.
2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.
3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 ECU v případě malých zásilek a 1 200 ECU v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.
Článek 27
Podpůrné dokumenty
Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:
(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;
(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;
(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo České republice, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;
(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo České republice v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.
Článek 28
Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů
1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).
2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).
3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).
4. Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.
Článek 29
Nesrovnalosti a formální chyby
1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.
2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.
Článek 30
Částky vyjádřené v ECU
1. Částky v národní měně vyvážející země odpovídající částkám vyjádřeným v ECU stanoví vyvážející země a sdělí je dovážející zemi prostřednictvím Evropské komise.
2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející zemí, tato země je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející země. Jsou-li výrobky fakturovány v měně jiného členského státu Společenství nebo některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející země částku oznámenou touto zemí.
3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči ECU podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1996.
4. Částky vyjádřené v ECU a jejich ekvivalenty v národních měnách členských států Společenství a České republiky, budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v ECU.
 
HLAVA VI
ujednání o ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCi
Článek 31
Vzájemná spolupráce
1. Celní orgány členských států Společenství a České republiky si navzájem předají prostřednictvím Evropské komise vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.
2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Společenství a Česká republika vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.
Článek 32
Ověřování důkazů původu
1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.
2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.
3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.
4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.
5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Společenství, České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.
Článek 33
Řešení sporů
Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Výboru přidružení.
Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.
Článek 34
Sankce
Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.
Článek 35
Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady
1. Společenství a Česká republika učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.
2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Společenství nebo České republice dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.
 
HLAVA VII
CEUTA A MELILLA
Článek 36
Uplatnění protokolu
1. Pojem "Společenství" použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.
2. Výrobky pocházející z České republiky podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly stejnému zacházení jako výrobky pocházející z celního území Společenství podle Protokolu 2 Aktu o přístupu Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Česká republika poskytuje při dovozu výrobků zahrnutých v této dohodě a pocházejících z Ceuty a Melilly stejné zacházení jako výrobkům dováženým a pocházejícím ze Společenství.
3. Pro účely použití odstavce 2 týkajícího se výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly platí tento protokol mutatis mutandis s výjimkou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.
Článek 37
Zvláštní podmínky
1. Za předpokladu přímého transportu v souladu s ustanoveními článku 14 se dále uvedené pokládá za:
(1) výrobky pocházející z Ceuty a Melilly:
(a) výrobky zcela získané v Ceutě a Melille;
(b) výrobky získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:
(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6 tohoto protokolu; nebo že
(ii) tyto výrobky mají původ v České republice nebo ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování většímu, než je uvedeno v odstavci 1 článku 7.
(2) výrobky pocházející z České republiky:
(a) výrobky zcela získané v České republice;
(b) výrobky získané v České republice, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:
(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6 tohoto protokolu; nebo že
(ii) tyto výrobky mají původ v Ceutě a Melille nebo ve Společenství ve smyslu tohoto protokolu, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování většímu, než je uvedeno v odstavci 1 článku 7.
2. Ceuta a Melilla se pokládají za jedno území.
3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede do oddílu 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře "Česká republika" a "Ceuta a Melilla". V případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly se tato skutečnost uvede rovněž do oddílu 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře.
4. Za správnou aplikaci tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.
 
HLAVA VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 38
Změny protokolu
Rada přidružení může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.
 
PŘÍLOHA I
Úvodní poznámky k příloze II
Poznámka 1:
Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.
Poznámka 2:
2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.
2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.
2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.
2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.
Poznámka 3:
3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda status původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Společenství nebo v České republice.
Například:
Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.
Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.
3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.
3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ..." však znamená, že je možno použít pouze ty materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.
3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.
Například:
Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.
3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).
Například:
Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.
Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.
Například:
V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.
3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.
Poznámka 4:
4.1. Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.
4.2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.
4.3. Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.
4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.
Poznámka 5:
5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).
5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:
- hedvábí,
- vlna,
- hrubé zvířecí chlupy,
- jemné zvířecí chlupy,
- žíně,
- bavlna,
- papírenské materiály a papír,
- len,
- pravé konopí,
- juta a jiná textilní lýková vlákna,
- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,
- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,
- syntetická chemická vlákna,
- umělá chemická vlákna,
- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyvinylchloridu,
- jiná syntetická chemická střižová vlákna,
- viskózová umělá chemická střižová vlákna,
- jiná umělá chemická střižová vlákna,
- polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,
- polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,
- výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,
- ostatní výrobky čísla 5605.
Například:
Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.
Například:
Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.
Například:
Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.
Například:
Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.
Například:
Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze a bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou na vyšším stupni zpracování, než připouští pravidlo původu, za předpokladu, že jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Jutová podložka a/nebo umělá příze by mohly být dováženy na vyšším stupni zpracování, za předpokladu, že je splněno hmotnostní kritérium.
5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.
5.4. V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou plastovou fólií", je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.
Poznámka 6:
6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.
6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
Například:
Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.
6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.
Poznámka 7:
7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a) vakuová destilace;
(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí ;
(c) krakování (štěpení);
(d) reforming (úprava);
(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g) polymerizace;
(h) alkylace;
(i) izomerace.
7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a) vakuová destilace;
(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí1;
(c) krakování (štěpení);
(d) reforming (úprava);
(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g) polymerizace;
(h) alkylace;
(i) izomerace;
(j) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);
(k) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;
(l) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 2500C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;
(m) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 3000C destiluje méně než 30% objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);
(n) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního korónového výboje.
7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry, jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.
 
PŘÍLOHA II
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu
Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.
Číslo HS  Popis výrobku     Opracování nebo zpracování
               nepůvodních materiálů nezbytné pro
  (1)      (2)        získání statutu původu
                     (3)       nebo
                              (4)
kapitola Živá zvířata    Všechna zvířata
01              kapitoly 1 musí být
               zcela získána
kapitola Maso a       Výroba, v níž všechny
02    poživatelné droby použité materiály
               kapitoly 1 a 2 musí
               být zcela získány
kapitola Ryby a korýši,   Výroba, v níž všechny
03    měkkýši a ostatní použité materiály
     vodní bezobratlí  kapitoly 3 musí být
               zcela získány
ex    Mléko a      Výroba, v níž všechny
kapitola mlékárenské    použité materiály
04    výrobky ptačí   kapitoly 4 musí být
     vejce přírodní   zcela získány
     med jedlé
     výrobky
     živočišného
     původu, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté vyjma:
0403   Podmáslí, kyselé  Výroba, v níž:
     mléko a smetana,  - všechny použité
     jogurt, kefír a   materiály kapitoly 4
     ostatní kysané   musí být zcela
     nebo acidofilní   získány
     mléko a smetana,  - jakékoli použité
     též zahuštěné    ovocné šťávy (kromě
     nebo s přídavkem  ananasové, limettové
     cukru nebo jiných  nebo grapefruitové)
     sladidel nebo    čísla 2009 již musí
     ochucené nebo    být původní
     s přídavkem    - hodnota jakýchkoli
     ovoce, ořechů    použitých materiálů
     nebo kakaa     kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Produkty      Výroba, v níž všechny
kapitola živočišného    použité materiály
05    původu jinde    kapitoly 5 musí být
     neuvedené ani   zcela získány
     nezahrnuté vyjma:
ex 0502  Štětiny a chlupy  Čištění, dezinfekce,
     z domácích nebo z třídění a rovnání
     divokých prasat  štětin a chlupů
kapitola Dřeviny a jiné   Výroba, v níž:
06    rostliny hlízy,  - všechny použité
     kořeny a podobné  materiály kapitoly 6
     řezané květiny a  musí být zcela
     dekorativní zeleň  získány
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
kapitola Zelenina,     Výroba, v níž všechny
07    poživatelné    použité materiály
     rostliny, kořeny  kapitoly 7 musí být
     a hlízy      zcela získány
kapitola Jedlé ovoce a   Výroba, v níž:
08    ořechy slupky   - všechno použité
     citrusových plodů  ovoce a ořechy musí
     a melounů      být zcela získány
               - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Káva, čaj, maté a Výroba, v níž všechny
kapitola koření vyjma:   použité materiály
09              kapitoly 9 musí být
               zcela získány
0901   Káva, též pražená Výroba z materiálů
     či dekofeinovaná  jakéhokoli čísla
     kávové slupky a
     pulpy kávové
     náhražky
     s jakýmkoli
     obsahem kávy
0902   Čaj, též      Výroba z materiálů
     aromatizovaný   jakéhokoli čísla
ex 0910  Směsi koření    Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla
kapitola Obiloviny     Výroba, v níž všechny
10              použité materiály
               kapitoly 10 musí být
               zcela získány
ex    Mlýnské výrobky;  Výroba, v níž všechny
kapitola slad; škroby;   použité obiloviny,
11    inulin; pšeničný  jedlá zelenina,
     lepek vyjma:    kořeny a hlízy čísla
               0714 nebo ovoce musí
               být zcela získány
ex 1106  Mouka, krupice a  Sušení a mletí
     prášek ze     luštěnin čísla 0708
     sušených,
     vyluštěných
     luštěnin čísla
     0713
kapitola Olejnatá semena a Výroba, v níž všechny
12    olejnaté plody   použité materiály
     různá semena a   kapitoly 12 musí být
     plody průmyslové  zcela získány
     a léčivé rostliny
     pícniny
1301   Šelak; přírodní  Výroba, v níž hodnota
     gumy, pryskyřice, jakýchkoli použitých
     klejopryskyřice  materiálů čísla 1301
     a přírodní     nepřesahuje 50% ceny
     pryskyřičné oleje výrobku ze závodu
     (například
     balzámy)
1302   Rostlinné šťávy a
     výtažky pektinové
     látky, pektináty
     a pektany agar-
     agar a ostatní
     slizy a
     zahušťovadla
     získané
     z rostlin, též
     upravené:
     -  Slizy a    Výroba z neupravených
      zahušťovadla   slizů a zahušťovadel
      získané z
      rostlin,
      upravené
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
kapitola Rostlinné pletací Výroba,     v níž všechny
14    materiály a jiné  použité materiály
     produkty      kapitoly 14 musí být
     rostlinného    zcela získány
     původu, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté
ex    Živočišné nebo   Výroba, v níž jsou
kapitola rostlinné tuky   všechny použité
15    a oleje výrobky  materiály zařazeny v
     vzniklé jejich   čísle jiném, než je
     štěpením upravené číslo výrobku
     jedlé tuky
     živočišné nebo
     rostlinné vosky
     vyjma:
1501   Vepřový tuk
     (včetně sádla) a
     drůbeží tuk, jiné
     než čísla 0209
     nebo 1503:
     -  Tuky z kostí  Výroba z materiálů
     nebo odpadu    jakéhokoli čísla,
               kromě materiálů čísel
               0203, 0206 nebo 0207
               nebo kostí čísla 0506
     -  Ostatní    Výroba z vepřového
               masa nebo jedlých
               vepřových drobů čísla
               0203 nebo 0206 nebo z
               drůbežího masa a
               jedlých drůbežích
               drobů čísla 0207
1502   Lůj hovězí, ovčí
     nebo kozí, jiný
     než čísla 1503:
     -  Tuky z kostí  Výroba z materiálů
     nebo odpadu    jakéhokoli čísla,
               kromě materiálů čísel
               0201, 0202, 0204 nebo
               0206 nebo kostí čísla
               0506
     -  Ostatní    Výroba, v níž všechny
               použité materiály
               kapitoly 2 musí být
               zcela získány
1504   Tuky, oleje a
     jejich frakce z
     ryb nebo z
     mořských savců,
     též rafinované,
     avšak chemicky
     neupravené:
     -  Pevné frakce  Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla,
               včetně jiných
               materiálů čísla 1504
     -  Ostatní    Výroba, v níž všechny
               použité materiály
               kapitoly 2 a 3 musí
               být zcela získány
 ex 1505 Rafinovaný     Výroba ze surového
     lanolin      tuku z ovčí vlny
               čísla 1505
1506   Ostatní živočišné
     tuky a oleje
     a jejich frakce,
     též rafinované,
     ale chemicky
     neupravené:
     -  Pevné frakce  Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla,
               včetně jiných
               materiálů čísla 1506
     -  Ostatní    Výroba, v níž všechny
               použité materiály
               kapitoly 2 musí být
               zcela získány
1507 až  Rostlinné oleje a
1515   jejich frakce:
     -  Sójový,    Výroba, v níž jsou
      podzemnicový,   všechny použité
      palmový,     materiály zařazeny v
      kokosový,     čísle jiném, než je
      palmojádrový,   číslo výrobku
      babassuový,
      tungový a
      ojticikový olej,
      myrtový vosk a
      japonský vosk,
      frakce
      jojobového oleje
      a oleje pro
      technické nebo
      průmyslové
      účely, jiné než
      pro výrobu
      potravin pro
      lidskou výživu
     -  Pevné frakce, Výroba z jiných
      vyjma frakce   materiálů čísel 1507
      jojobového oleje až 1515
     -  Ostatní    Výroba, v níž všechny
               použité rostlinné
               materiály musí být
               zcela získány
1516   Tuky a oleje    Výroba, v níž:
     živočišné nebo   - všechny použité
     rostlinné a     materiály kapitoly 2
     jejich frakce,   musí být zcela
     částečně nebo    získány
     úplně       - všechny použité
     hydrogenované,   rostlinné materiály
     interesterifikova- musí být zcela
     né,         získány.
     reesterifikované  Avšak mohou být
     nebo        použity materiály
     elaidinizované,  čísel 1507, 1508,
     též rafinované,  1511 a 1513
     ale jinak
     neupravené
1517   Margarin      Výroba, v níž:
     přípravky nebo   - všechny použité
     směsi jedlých    materiály kapitoly 2
     živočišných nebo  a 4 musí být zcela
     rostlinných tuků  získány
     nebo olejů nebo  - všechny použité
     frakcí různých   rostlinné materiály
     tuků nebo olejů   musí být zcela
     této kapitoly,   získány.
     jiné než jedlé   Avšak mohou být
     tuky nebo oleje  použity materiály
     nebo jejich    čísel 1507, 1508,
     frakce čísla 1516 1511 a 1513
kapitola Přípravky z masa, Výroba z živočichů
16    ryb nebo korýšů,  kapitoly 1. Všechny
     měkkýšů nebo    použité materiály
     jiných vodních   kapitoly 3 musí být
     bezobratlých    zcela získány
ex    Cukr a cukrovinky Výroba, v níž jsou
kapitola vyjma:       všechny použité
17              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 1701  Třtinový nebo   Výroba, v níž hodnota
     řepný cukr     jakýchkoli použitých
     a chemicky čistá  materiálů kapitoly 17
     sacharóza,     nepřesahuje 30% ceny
     v pevném stavu,  výrobku ze závodu
     ochucené nebo
     barvené
1702   Ostatní cukry,
     včetně chemicky
     čisté laktózy,
     maltózy, glukózy
     a fruktózy, v
     pevném stavu;
     cukerné sirupy
     (tekuté cukry)
     bez přísad
     aromatických
     přípravků nebo
     barviva; umělý
     med, též smíšený
     s přírodním
     medem; karamel:
     -  Chemicky    Výroba z materiálů
      čistá maltóza a  jakéhokoli čísla,
      fruktóza     včetně jiných
               materiálů čísla 1702
     -  Jiné cukry v  Výroba, v níž hodnota
      pevné formě,   jakýchkoli použitých
      ochucené nebo   materiálů kapitoly 17
      barvené      nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž všechny
               použité materiály již
               musí být původní
ex 1703  Melasy získané   Výroba, v níž hodnota
     extrahováním nebo jakýchkoli použitých
     rafinací cukru,  materiálů kapitoly 17
     ochucené nebo   nepřesahuje 30% ceny
     barvené      výrobku ze závodu
1704   Cukrovinky     Výroba, v níž:
     (včetně bílé    - jsou všechny
     čokolády)      použité materiály
     neobsahující    zařazeny v čísle
     kakao        jiném, než je číslo
               výrobku
               - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
kapitola Kakao a kakaové  Výroba, v níž:
18    přípravky     - jsou všechny
               použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku,
               - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
 1901   Sladový výtažek;
     potravinové
     přípravky z mouky,
     krupice, škrobu
     nebo sladových
     výtažků,
     neobsahující kakao
     nebo obsahující
     méně než 40%
     hmotnostních kakaa
     ve zcela
     odtučněném
     základu, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté;
     potravinové
     přípravky ze
     zboží čísel 0401
     až 0404,
     neobsahující kakao
     nebo obsahující
     méně než 5%
     hmotnostních kakaa
     ve zcela
     odtučněném
     základu, jinde
     neuvedené
     ani nezahrnuté:
     -  Sladový    Výroba z obilovin
     výtažek      kapitoly 10
     -  Ostatní    Výroba, v níž:
               - všechny použité
               materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku
               - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
1902   Těstoviny, též
     vařené nebo
     nadívané (masem
     nebo jinými
     nádivkami) nebo
     jinak upravené,
     jako špagety,
     makaróny, nudle,
     lasagne (široké
     nudle), noky,

     ravioli (masové
     nebo zeleninové
     taštičky),
     cannelloni (druh
     makarónů); kuskus,
     též připravený:
     -  Obsahující   Výroba, v níž všechny
      nejvýše 20%    použité obiloviny a
      hmotnostních   výrobky z nich (vyjma
      masa, drobů,   tvrdou pšenici a
      ryb, korýšů nebo výrobky z ní)
      měkkýšů      musí být zcela
               získány
     -  Obsahující   Výroba:
      více než 20%       - v níž všechny
      hmotnostních    použité obiloviny
      masa, drobů,    a výrobky z nich
      ryb, korýšů nebo  (vyjma tvrdou
      měkkýšů      pšenici a výrobky z
               ní) musí být zcela
               získány
               - všechny použité
               materiály kapitoly 2
               a 3 musí být zcela
               získány
1903   Tapioka a její   Výroba z materiálů
     náhražky ze    jakéhokoli čísla
     škrobu ve tvaru  kromě bramborového
     vloček, zrn,    škrobu čísla 1108
     perel, prachu a v
     podobných tvarech
1904   Výrobky z obilí  Výroba:
     získané bobtnáním - z materiálů
     nebo pražením    nezařazených v čísle
     (např. pražené   1806;
     kukuřičné vločky  - v níž všechny
     - corn flakes);   použité obiloviny
     obiloviny (jiné   a mouka (vyjma
     než kukuřice)    tvrdou pšenici a
     v zrnech nebo ve  výrobky z ní) musí
     formě vloček nebo  být zcela získány
     jinak zpracovaná  - v níž hodnota
     zrna (kromě mouky  jakýchkoli použitých
     a krupice),     materiálů kapitoly
     předvařené nebo   17 nepřesahuje 30%
     jinak připravené,  ceny výrobku ze
     jinde neuvedené   závodu
     ani nezahrnuté
1905   Pekařské zboží,  Výroba z materiálů
     jemné nebo     jakéhokoli čísla,
     trvanlivé pečivo, kromě materiálů
     též s přídavkem  kapitoly 11
     kakaa; hostie,
     prázdné oplatky
     používané pro
     farmaceutické
     účely, oplatky,
     areliový (rýžový)
     papír a podobné
     výrobky
ex    Přípravky ze    Výroba, v níž všechno
kapitola zeleniny, ovoce,  použité ovoce, ořechy
20    ořechů nebo    nebo zelenina musí
     jiných částí    být zcela získány
     rostlin; vyjma:
ex 2001  Hlízy smldince   Výroba, v níž jsou
     (jam), sladké   všechny použité
     brambory a     materiály zařazeny v
     podobné jedlé   čísle jiném, než je
     části rostlin s  číslo výrobku
     obsahem škrobu 5%
     hmotnostních nebo
     více, připravené
     nebo konzervované
     v octě nebo
     v kyselině octové
ex 2004  Brambory ve formě Výroba, v níž jsou
a     mouky, šrotu nebo všechny použité
ex 2005  vloček,      materiály zařazeny v
     připravené nebo  čísle jiném, než je
     konzervované    číslo výrobku
     jinak než v octě
     nebo v kyselině
     octové
2006   Zelenina, ovoce,  Výroba, v níž hodnota
     ořechy, ovocné   jakýchkoli použitých
     kůry a slupky a  materiálů kapitoly 17
     jiné části     nepřesahuje 30% ceny
     rostlin,      výrobku ze závodu
     konzervované
     cukrem (máčením,
     glazováním nebo
     kandováním)
2007   Džemy, ovocná   Výroba, v níž:
     želé,marmelády,  - jsou všechny
     ovocné pomazánky,  použité materiály
     ovocné a ořechové  zařazeny v čísle
     protlaky (pyré)   jiném, než je číslo
     a pasty připravené výrobku;
     vařením, též s   - hodnota jakýchkoli
     přídavkem cukru   použitých materiálů
     nebo jiných     kapitoly 17
     sladidel      nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex 2008  -  Ořechy bez   Výroba, v níž hodnota
      přídavku cukru  použitých původních
      nebo přísady   ořechů a olejnatých
      alkoholu     semen čísel 0801, 0802
               a 1202 až 1207
               přesahuje 60% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Arašídové   Výroba, v níž jsou
      máslo; směsi   všechny použité
      založené na    materiály zařazeny v
      obilovinách;   čísle jiném, než je
      palmová jádra;  číslo výrobku
      kukuřice
      - Ostatní,    Výroba, v níž:
      vyjma ovoce a   - jsou všechny
      ořechy vařené   použité materiály
      jinak než v páře  zařazeny v čísle
      nebo vodě, bez   jiném, než je číslo
      přídavku cukru,  výrobku;
      zmrazené     - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
2009   Ovocné šťávy    Výroba, v níž:
     (včetně vinného  - jsou všechny
     moštu) a      použité materiály
     zeleninové šťávy  zařazeny v čísle
     nezkvašené, bez   jiném, než je číslo
     přísady alkoholu,  výrobku;
     též s přídavkem  - hodnota jakýchkoli
     cukru nebo jiných  použitých materiálů
     sladidel      kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Různé potravinové Výroba, v níž jsou
kapitola přípravky; vyjma: všechny použité
21              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
2101   Výtažky, esence  Výroba, v níž:
     (tresti)      - jsou všechny
     a koncentráty z   použité materiály
     kávy, čaje nebo   zařazeny v čísle
     maté a přípravky  jiném, než je číslo
     na bázi těchto   výrobku;
     výrobků nebo na  - veškerá použitá
     bázi kávy, čaje   čekanka musí být
     nebo maté;     zcela získána
     pražená čekanka a
     jiné pražené
     kávové náhražky a
     výtažky, esence
     (tresti) a
     koncentráty z
     nich
2103   Přípravky pro
     omáčky a
     připravené
     omáčky; kořenité
     směsi a směsi
     přísad pro
     ochucení;
     hořčičná moučka
     a připravená
     hořčice:
     -  Přípravky pro Výroba, v níž jsou
      omáčky      všechny použité
      a připravené   materiály zařazeny v
      omáčky, kořenité čísle jiném, než je
      směsi a směsi   číslo výrobku. Lze
      přísad pro    však použít hořčičnou
      ochucení     moučku nebo krupici
               nebo připravenou
               hořčici
     -  Hořčičná    Výroba z materiálů
      moučka a     jakéhokoli čísla
      připravená
      hořčice
ex 2104  Přípravky pro   Výroba z materiálů
     polévky a bujóny  jakéhokoli čísla,
     a připravené    kromě připravené nebo
     polévky a bujóny  konzervované zeleniny
               čísel 2002 až 2005
2106   Potravinové    Výroba, v níž:
     přípravky jinde  - jsou všechny
     neuvedené ani    použité materiály
     nezahrnuté     zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota jakýchkoli
               použitých materiálů
               kapitoly 17
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Nápoje, lihové   Výroba, v níž:
kapitola tekutiny a ocet;  - jsou všechny
22    vyjma:       použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - všechny použité
               hrozny a jakékoli
               materiály vyrobené z
               hroznů musí být
               zcela získány
2202   Voda, včetně    Výroba, v níž:
     minerálních vod a - jsou všechny
     sodovek,      použité materiály
     s přídavkem cukru  zařazeny v čísle
     nebo jiných     jiném, než je číslo
     sladidel nebo    výrobku;
     aromatizovaná a  - hodnota jakýchkoli
     jiné        použitých materiálů
     nealkoholické    kapitoly 17
     nápoje vyjma    nepřesahuje 30% ceny
     ovocné nebo     výrobku ze závodu;
     zeleninové šťávy  - jakákoli použitá
     čísla 2009     ovocná šťáva (kromě
               ananasové, limettové
               a grapefruitové) již
               musí být původní
2208   Ethylalkohol    Výroba:
     nedenaturovaný   - z materiálů
     s objemovým     nezařazených do
     obsahem alkoholu  čísel 2207 nebo
     menším než 80%   2208;
     vol; destiláty,  - v níž všechny
     likéry a jiné    použité hrozny
     lihové nápoje    a jakékoli materiály
               vyrobené z hroznů
               musí být zcela
               získány, nebo za
               předpokladu, že
               všechny ostatní
               použité materiály
               jsou již původní,
               lze použít arak do
               výše 5% objemových
ex    Zbytky a odpady v Výroba, v níž jsou
kapitola potravinář-ském  všechny použité
23    průmyslu;     materiály zařazeny v
     připravené     čísle jiném, než je
     krmivo; vyjma   číslo výrobku
ex 2301  Velrybí moučka;  Výroba, v níž všechny
     moučka, šrot a   použité materiály
     pelety z ryb nebo kapitoly 2 a 3 musí
     korýšů, měkkýšů  být zcela získány
     nebo jiných
     vodních
     bezobratlých,
     nezpůsobilé
     k lidskému
     požívání
ex 2303  Zbytky z výroby      Výroba, v níž veškerá
     kukuřičného    použitá kukuřice již
     škrobu (vyjma   musí být zcela
     koncentrovanou   získána
     vodu z máčení) s
     obsahem proteinu,
     počítáno v
     sušině,
     převyšujícím 40%
     hmotnostních
ex 2306  Olivové pokrutiny Výroba, v níž všechny
     a jiné pevné    použité olivy musí
     zbytky po     být zcela získány
     extrakci
     olivového oleje,
     obsahující více
     než 3% hmotnostní
     olivového oleje
2309   Přípravky     Výroba, v níž:
     používané k    - všechny použité
     výživě zvířat    obiloviny, cukr nebo
               melasa, maso nebo
               mléko již musí být
               původní;
               - všechny použité
               materiály kapitoly 3
               musí být zcela
               získány
ex    Tabák a vyrobené  Výroba, v níž všechny
kapitola tabákové      použité materiály
24    náhražky; vyjma:  kapitoly 24 musí být
               zcela získány
2402   Doutníky (též s  Výroba, v níž nejméně
     odříznutými    70% hmotnostních
     konci), doutníčky použitého
     (cigarillos)    nezpracovaného tabáku
     a cigarety z    nebo tabákového odpadu
     tabáku nebo    čísla 2401 již musí
     tabákových     být původní
     náhražek
ex 2403  Tabák ke kouření  Výroba, v níž nejméně
               70% hmotnostních
               použitého
               nezpracovaného tabáku
               nebo tabákového odpadu
               čísla 2401 již musí
               být původní
ex    Sůl; síra; zeminy Výroba, v níž jsou
kapitola a kameny; sádra;  všechny použité
25    vápno a cement;  materiály zařazeny v
     vyjma:       čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 2504  Přírodní      Obohacení o obsah
     krystalický    uhlíku, čištění a
     grafit       mletí surového
     s obohaceným    krystalického grafitu
     obsahem uhlíku,
     čištěný a mletý
ex 2515  Mramor, rozřezaný Řezání mramoru (též
     pilou nebo jinak  rozřezaného), o
     pouze do bloků   tloušťce převyšující
     nebo desek     25 cm, pilou nebo
     pravoúhlého    jinak
     (včetně
     čtvercového)
     tvaru o tloušťce
     nepřesahující
     25 cm
ex 2516  Žula, porfyr,   Řezání kamene (též
     čedič, pískovec a rozřezaného),
     jiné kameny pro  o tloušťce
     výtvarné nebo   převyšující 25 cm,
     stavební účely   pilou nebo jinak
     rozřezané pilou
     nebo jinak pouze
     do bloků nebo
     desek
     pravoúhlého
     (včetně
     čtvercového)
     tvaru o tloušťce
     nepřesahující
     25 cm
ex 2518  Dolomit      Kalcinace
     kalcinovaný    nekalcinovaného
               dolomitu
ex 2519  Drcený přírodní  Výroba, v níž jsou
     uhličitan     všechny použité
     hořečnatý     materiály zařazeny v
     (magnezit)     čísle jiném, než je
     v hermeticky    číslo výrobku. Lze
     uzavřených     však použít přírodní
     kontejnerech a   uhličitan hořečnatý
     oxid hořečnatý,  (magnezit)
     též čistý, jiný
     než tavená nebo
     přepálená
     (slinutá)
     magnézie
ex 2520  Sádry speciálně  Výroba, v níž hodnota
     připravené pro   všech použitých
     zubní lékařství  materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex 2524  Přírodní osinková Výroba z azbestového
     (azbestová)    koncentrátu
     vlákna
ex 2525  Slídový prach   Mletí slídy nebo
               slídového odpadu
ex 2530  Barevné hlinky,  Kalcinace nebo mletí
     kalcinované nebo  barevných hlinek
     ve formě prášku
kapitola Rudy kovů,     Výroba, v níž jsou
26    strusky a popely  všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Nerostná paliva,  Výroba, v níž jsou
kapitola minerální oleje a všechny použité
27    produkty jejich  materiály zařazeny v
     destilace;     čísle jiném, než je
     živičné látky;   číslo výrobku
     minerální vosky;
     vyjma:
ex 2707  Oleje, ve kterých Rafinace a/nebo jeden
     hmotnost      nebo více
     aromatických    specifický(ch)
     složek převažuje  proces(ů) 1
     nad hmotností   nebo
     nearomatických   ostatní operace, ve
     složek, přičemž  kterých jsou všechny
     se tyto oleje   použité materiály
     podobají      zařazeny v čísle
     minerálním olejům jiném, než je číslo
     získaným      výrobku. Lze však
     destilací     použít materiály
     vysokoteplotního  zařazené ve stejném
     uhelného dehtu,  čísle, za
     u kterých více   předpokladu, že
     než 65% objemu   jejich hodnota
     destiluje při   nepřesahuje 50% ceny
     teplotě do     výrobku ze závodu
     250 stupňů C
     (včetně směsí
     lakového benzínu a
     surového benzenu)
     , k použití jako
     energetická nebo
     topná paliva
ex 2709  Surové oleje ze  Destruktivní
     živičných nerostů destilace živičných
               nerostů
2710   Ropné oleje a   Rafinace a/nebo jeden
     oleje ze živičných nebo více
     nerostů, jiné než specifický(ch)
     surové; přípravky proces(ů) 2
     jinde neuvedené  nebo
     ani nezahrnuté,  ostatní operace, ve
     obsahující nejméně kterých jsou všechny
     70% hmotnostních  použité materiály
     nebo více ropných zařazeny v čísle
     olejů nebo olejů  jiném, než je číslo
     ze živičných    výrobku. Lze však
     nerostů, jsou-li  použít materiály
     tyto oleje     zařazené ve stejném
     podstatnou složkou čísle, za
     těchto přípravků  předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
2711   Zemní plyn a jiné Rafinace a/nebo jeden
     plynné uhlovodíky nebo více
               specifický(ch)
               proces(ů) 2
               nebo
               ostatní operace, ve
               kterých jsou všechny
               použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
2712   Vazelína,     Rafinace a/nebo jeden
     parafín,      nebo více
     mikrokrystalický specifický(ch)
     parafín,      proces(ů) 2
     parafínový gáč,  nebo
     ozokerit,     ostatní operace, ve
     montánní vosk,   kterých jsou všechny
     rašelinový vosk,  použité materiály
     ostatní minerální zařazeny v čísle
     vosky a podobné  jiném, než je číslo
     výrobky, získané  výrobku. Lze však
     synteticky nebo  použít materiály
     jiným způsobem,  zařazené ve stejném
     též barvené    čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
2713   Petrolejový koks, Rafinace a/nebo jeden
     petrolejová    nebo více
     živice a jiné   specifický(ch)
     zbytky ropných   proces(ů) 1
     olejů nebo olejů  nebo
     ze živičných    ostatní operace, ve
     nerostů      kterých jsou všechny
               použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
2714   Přírodní živice  Rafinace a/nebo jeden
     (bitumen)     nebo více
     a přírodní     specifický(ch)
     asfalt; živičné  proces(ů) 1
     nebo ropné     nebo
     břidlice a     ostatní operace, ve
     živičné písky;   kterých jsou všechny
     asfaltity a    použité materiály
     asfaltové horniny zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
2715   Živičné směsi na  Rafinace a/nebo     jeden
     bázi přírodního  nebo více
     asfaltu nebo    specifický(ch)
     přírodní živice,  proces(ů) 1
     petrolejové    nebo
     (naftové) živice, ostatní operace, ve
     zemního dehtu   kterých jsou všechny
     nebo smoly ze   použité materiály
     zemního dehtu   zařazeny v čísle
     (např. asfaltový  jiném, než je číslo
     tmel, ředěné a   výrobku. Lze však
     podobné výrobky)  použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Anorganické    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola chemické výrobky; všechny použité    hodnota všech
28    anorganické nebo  materiály zařazeny v použitých
     organické     čísle jiném, než je  materiálů
     sloučeniny     číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
     drahých kovů,   však použít materiály 40% ceny
     kovů vzácných   zařazené ve stejném  výrobku ze
     zemin,       čísle, za       závodu
     radioaktivních   předpokladu, že
     prvků nebo     jejich hodnota
     izotopů; vyjma:  nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 2805  Smíšený kov    Výroba
     ("Mischmetall")  elektrolytickým nebo
               termickým postupem,
               ve které hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex 2811  Oxid sírový    Výroba z oxidu    Výroba, v níž
               siřičitého      hodnota všech
                          použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 2833  Síran hlinitý   Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex 2840  Perboritan sodný  Výroba z pentahydrátu Výroba, v níž
               tetraboritanu sodného hodnota všech
                          použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex    Organické     Výroba, v níž všechny Výroba, v níž
kapitola chemické výrobky; použité materiály   hodnota všech
29    vyjma:       jsou zařazeny v čísle použitých
               jiném, než je číslo  materiálů
               výrobku. Lze však   nepřesahuje
               použít materiály   40% ceny
               zařazené ve stejném  výrobku ze
               čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 2901  Acyklické     Rafinace a/nebo jeden
     uhlovodíky     nebo více
     k použití jako   specifický(ch)
     energetická nebo  proces(ů) 1
     topná paliva    nebo
               ostatní operace, ve
               kterých jsou všechny
               použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex 2902  Cykloalkany a   Rafinace a/nebo jeden
     cykloalkeny (jiné nebo více
     než azuleny),   specifický(ch)
     benzen, toluen,  proces(ů) 1
     xyleny, k použití nebo
     jako energetická  ostatní operace, ve
     nebo topná paliva kterých jsou všechny
               použité materiály
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex 2905  Kovové alkoholáty Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     alkoholů tohoto  jakéhokoli čísla,   hodnota všech
     čísla a etanolu  včetně jiných     použitých
     nebo glycerolu   materiálů čísla 2905. materiálů
               Lze však použít    nepřesahuje
               kovové alkoholáty   40% ceny
               tohoto čísla, za   výrobku ze
               předpokladu, že    závodu
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
2915   Nasycené      Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     acyklické     jakéhokoli čísla.   hodnota všech
     monokarboxylové  Avšak hodnota všech  použitých
     kyseliny a jejich použitých materiálů  materiálů
     anhydridy,     čísel 2915 a 2916   nepřesahuje
     halogenidy,    nesmí přesáhnout 20% 40% ceny
     peroxidy a     ceny výrobku ze    výrobku ze
     peroxykyseliny;  závodu        závodu
     jejich halogen-,
     sulfo-, nitro-
     nebo
     nitrosoderiváty
ex 2932  -  Vnitřní    Výroba z materiálů  Výroba, v níž
      ethery a jejich  jakéhokoli čísla.   hodnota všech
      halogen-, sulfo- Avšak hodnota všech  použitých
      , nitro- nebo   použitých materiálů  materiálů
      nitrosoderiváty  čísla 2909 nesmí   nepřesahuje
               přesáhnout 20% ceny  40% ceny
               výrobku ze závodu   výrobku ze
                          závodu
     -  Cyklické    Výroba z materiálů  Výroba, v níž
      acetaly a vnitřní jakéhokoli čísla   hodnota všech
      poloacetaly a              použitých
      jejich halogen-,            materiálů
      sulfo-, nitro-             nepřesahuje
      nebo                  40% ceny
      nitrosoderiváty             výrobku ze
                          závodu
2933   Heterocyklické   Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     sloučeniny pouze  jakéhokoli čísla.   hodnota všech
     s dusíkatým(i)   Avšak hodnota všech  použitých
     heteroatomem    použitých materiálů  materiálů
     (heteroatomy)   čísel 2932 a 2933   nepřesahuje
               nesmí přesáhnout 20% 40% ceny
               ceny výrobku ze    výrobku ze
               závodu        závodu
2934   Nukleové kyseliny Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     a jejich soli;   jakéhokoli čísla.   hodnota všech
     ostatní      Avšak hodnota všech  použitých
     heterocyklické   použitých materiálů  materiálů
     sloučeniny     čísel 2932, 2933 a  nepřesahuje
               2934 nesmí přesáhnout 40% ceny
               20% ceny výrobku ze  výrobku ze
               závodu        závodu
ex    Farmaceutické   Výroba, v níž všechny
kapitola výrobky; vyjma:  použité materiály
30              jsou zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
3002   Lidská krev;
     zvířecí krev
     připravená pro
     terapeutické,
     profylaktické
     nebo diagnostické
     účely; antisera a
     ostatní krevní
     složky a
     modifikované
     imunologické
     výrobky, též
     získané
     biotechnologickým
     i procesy;
     očkovací látky,
     toxiny, kultury
     mikroorganismů
     (vyjma kvasnice)
     a podobné
     výrobky:
     -  Výrobky    Výroba z materiálů
      sestávající ze  jakéhokoli čísla,
      dvou nebo více  včetně jiných
      složek, které   materiálů čísla 3002.
      byly smíchány   Lze také použít
      pro terapeutické materiály tohoto
      nebo       popisu, za
      profylaktické   předpokladu, že
      použití, nebo   jejich hodnota
      nesmíchané    nepřesahuje 20% ceny
      výrobky pro tato výrobku ze závodu
      použití, v
      odměřených
          dávkách nebo v
      balení pro
      drobný prodej
     -  Ostatní:
      -- Lidská krev  Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla,
               včetně jiných
               materiálů čísla 3002.
               Lze také použít
               materiály tohoto
               popisu, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
      -- Zvířecí krev  Výroba z materiálů
      připravená pro  jakéhokoli čísla,
      terapeutická   včetně jiných
      nebo       materiálů čísla 3002.
      profylaktická  Lze také použít
      použití     materiály tohoto
               popisu, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
      -- Krevní složky Výroba z materiálů
      jiné než     jakéhokoli čísla,
      antisera,    včetně jiných
      hemoglobin    materiálů čísla 3002.
      a sérový     Lze také použít
      globulin     materiály tohoto
               popisu, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
      -- Hemoglobin,  Výroba z materiálů
      krevní globulin jakéhokoli čísla,
      a sérový     včetně jiných
      globulin     materiálů čísla 3002.
               Lze také použít
               materiály tohoto
               popisu, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
      -- Ostatní    Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla,
               včetně jiných
               materiálů čísla 3002.
               Lze také použít
               materiály tohoto
               popisu, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
3003 a  Léky (vyjma zboží
3004   čísel 3002, 3005
     nebo 3006):
     -  Získané z   Výroba, v níž jsou
      amikacinu čísla  všechny použité
      2941       materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Lze
               však použít materiály
               čísla 3003 nebo 3004,
               za předpokladu, že
               jejich souhrnná
               hodnota nepřesahuje
               20% ceny výrobku ze
               závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž:
               - všechny použité
               materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               čísla 3003 nebo
               3004, za
               předpokladu, že
               jejich souhrnná
               hodnota nepřesahuje
               20% ceny výrobku ze
               závodu;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Hnojiva; vyjma:  Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola           všechny použité    hodnota všech
31              materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
               však použít      40% ceny
               materiály zařazené ve výrobku ze
               stejném čísle, za   závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 3105  Minerální nebo   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     chemická hnojiva  - všechny použité   hodnota všech
     obsahující dva   materiály jsou    použitých
     nebo tři z     zařazeny v čísle   materiálů
     hnojivých prvků:  jiném, než je číslo nepřesahuje
     dusík, fosfor a   výrobku. Lze však  40% ceny
     draslík; jiná    použít materiály   výrobku ze
     hnojiva; výrobky  zařazené ve stejném závodu
     této kapitoly,   čísle, za
     v tabletách nebo  předpokladu, že
     v podobné úpravě  jejich hodnota
     nebo v balení   nepřesahuje 20% ceny
     nepřesahujícím   výrobku ze závodu;
     celkovou hmotnost - hodnota všech
     10 kg, vyjma:    použitých materiálů
     - dusičnan sodný  nepřesahuje 50% ceny
     - kyanamid     výrobku ze závodu
     vápenatý
     - síran draselný
     - síran hořečnato
     draselný
ex    Tříselné a     Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola barvířské     všechny použité    hodnota všech
32    výtažky; taniny a materiály zařazeny v použitých
     jejich deriváty;  čísle jiném, než je  materiálů
     barviva, pigmenty číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
     a ostatní barvicí však použít materiály 40% ceny
     látky; nátěrové  zařazené ve stejném  výrobku ze
     barvy a laky;   čísle, za       závodu
     tmely; inkousty;  předpokladu, že
     vyjma:       jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 3201  Taniny a jejich  Výroba z tříselných  Výroba, v níž
     soli, estery,   výtažků rostlinného  hodnota všech
     ethery a ostatní  původu        použitých
     deriváty                 materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
3205   Barevné laky;   Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     přípravky     jakéhokoli čísla,   hodnota všech
     založené na    kromě čísel 3203,   použitých
     barevných lacích  3204 a 3205. Lze však materiálů
     specifikované   použít materiály   nepřesahuje
     poznámkou 3    zařazené v čísle   40% ceny
     k této kapitole 3 3205, za předpokladu, výrobku ze
               že jejich hodnota   závodu
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Vonné silice a   Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola pryskyřice;    všechny použité    hodnota všech
33    voňavkářské,    materiály zařazeny v použitých
     kosmetické     čísle jiném, než je  materiálů
     přípravky a    číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
     přípravky pro   však použít materiály 40% ceny
     osobní hygienu;  zařazené ve stejném  výrobku ze
     vyjma:       čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
3301   Silice (s     Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     terpénem i bez   jakéhokoli čísla,   hodnota všech
     něho), včetně   včetně materiálů jiné použitých
     pevných      "skupiny" 4 tohoto  materiálů
     a absolutních;   čísla. Lze však    nepřesahuje
     pryskyřice;    použít materiály   40% ceny
     extrahované    stejné skupiny, za  výrobku ze
     olejové      předpokladu, že    závodu
     pryskyřice;    jejich hodnota
     koncentráty silic nepřesahuje 20% ceny
     v tucích, v    výrobku ze závodu
     nevysychavých
     olejích, ve
     voscích nebo
     podobné, získané
     enfleuráží nebo
     macerací;
     terpenické
     vedlejší produkty
     vznikající při
     deterpenaci
     silic; aromatické
     vodné destiláty a
     vodné roztoky
     silic
ex    Mýdlo, organické  Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola povrchově aktivní všechny použité    hodnota všech
34    prostředky, prací materiály zařazeny v použitých
     a čisticí     čísle jiném, než je  materiálů
     prostředky, mazací číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
     přípravky,     však použít materiály 40% ceny
     syntetické vosky, zařazené ve stejném  výrobku ze
     připravené vosky, čísle, za       závodu
     lešticí a čisticí předpokladu, že
     přípravky, svíčky jejich hodnota
     a podobné výrobky, nepřesahuje 20% ceny
     modelovací pasty, výrobku ze závodu
     "dentální vosky" a
     zubní přípravky na
     bázi sádry; vyjma:
ex 3403  Mazací přípravky  Rafinace a/nebo jeden
     obsahující ropné  nebo více
     oleje nebo oleje  specifický(ch)
     získané ze     proces(ů) 1
         živičných     nebo
     nerostů, za    ostatní operace, ve
     předpokladu, že  kterých jsou všechny
     tyto oleje     použité materiály
     nepřesahují 70%  zařazeny v čísle
     hmotnostních    jiném, než je číslo
               výrobku. Lze však
               použít materiály
               zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
3404   Syntetické vosky
     a připravené
     vosky:
     -  Na bázi    Výroba, v níž jsou
      parafinu,     všechny použité
      ropných vosků,  materiály zařazeny v
      vosků ze     čísle jiném, než je
      živičných     číslo výrobku. Lze
      nerostů,     však použít materiály
      parafínového   zařazené ve stejném
      gáče nebo     čísle, za
      volného vosku   předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Ostatní    Výroba z materiálů  Výroba, v níž
               jakéhokoli čísla,   hodnota všech
               vyjma:        použitých
               - hydrogenované    materiálů
               oleje, které mají  nepřesahuje
               charakter vosků   40% ceny
               čísla 1516;     výrobku ze
               - mastné kyseliny   závodu
               chemicky
               nedefinované nebo
               technické mastné
               alkoholy, které mají
               charakter vosků
               čísla 3823;
               - materiály čísla
               3404.
               Tyto materiály však
               lze použít, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Albuminoidní    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola látky;       všechny použité    hodnota všech
35    modifikované    materiály zařazeny v použitých
     škroby; klihy;   čísle jiném, než je  materiálů
     enzymy; vyjma:   číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
               však použít materiály 40% ceny
               zařazené ve stejném  výrobku ze
               čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
3505   Dextriny a jiné
     modifikované
     škroby (například
     předželatinované
     nebo
     esterifikované
     škroby); klihy na
     bázi škrobů nebo
     dextrinů nebo
     jiných
     modifikovaných
     škrobů:
     -  Škrobové    Výroba z materiálů  Výroba, v níž
      ethery a estery  jakéhokoli čísla,   hodnota všech
               včetně jiných     použitých
               materiálů čísla 3505 materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
     -  Ostatní    Výroba z materiálů  Výroba, v níž
               jakéhokoli čísla,   hodnota všech
               kromě materiálů čísla použitých
               1108         materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3507  Připravené     Výroba, v níž hodnota
     enzymy, jinde   všech použitých
     neuvedené ani   materiálů nepřesahuje
     nezahrnuté     50% ceny výrobku ze
               závodu
kapitola Výbušniny;     Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
36    pyrotechnické   všechny použité    hodnota všech
     výrobky; zápalky; materiály zařazeny v použitých
     pyroforické    čísle jiném, než je  materiálů
     slitiny; některé  číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
     hořlavé přípravky však použít materiály 40% ceny
               zařazené ve stejném  výrobku ze
               čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Fotografické nebo Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola kinematografické  všechny použité    hodnota všech
37    výrobky; vyjma:  materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
               však použít materiály 40% ceny
               zařazené ve stejném  výrobku ze
               čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
3701   Fotografické
     desky a ploché
     filmy, citlivé,
     neexponované, z
     jiného materiálu
     než z papíru,
     kartónu, lepenky
     nebo textilií;
     ploché okamžité
     kopírovací filmy,
     citlivé,
     neexponované, též
     v kazetách:
     -  Okamžité    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
      kopírovací filmy všechny použité    hodnota všech
      pro barevnou   materiály zařazeny v použitých
      fotografii, ve  čísle jiném, než 3701 materiálů
      svitcích     nebo 3702. Lze však nepřesahuje
               použít materiály   40% ceny
               zařazené v čísle   výrobku ze
               3702, za předpokladu, závodu
               že jejich hodnota
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
               všechny použité    hodnota všech
               materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než 3701 materiálů
               nebo 3702. Lze však nepřesahuje
               použít materiály   40% ceny
               zařazené v číslech  výrobku ze
               3701 a 3702, za    závodu
               předpokladu, že
               jejich souhrnná
               hodnota nepřesahuje
               20% ceny výrobku ze
               závodu
3702   Fotografické    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
     filmy ve      všechny použité    hodnota všech
     svitcích,     materiály zařazeny v použitých
     citlivé,      čísle jiném, než 3701 materiálů
     neexponované, z  nebo 3702       nepřesahuje
     jiného materiálu             40% ceny
     než z papíru,              výrobku ze
     kartónu, lepenky             závodu
     nebo textilií;
     okamžité
     kopírovací filmy
     ve svitcích,
     citlivé,
     neexponované
3704   Fotografické    Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
     desky, filmy,   všechny použité    hodnota všech
     papír, kartón,   materiály zařazeny v použitých
     lepenka a     čísle jiném, než 3701 materiálů
     textilie,     až 3704        nepřesahuje
     exponované, ale             40% ceny
     nevyvolané                výrobku ze
                          závodu
ex    Různé chemické   Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola výrobky; vyjma:  všechny použité    hodnota všech
38              materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
               však použít materiály 40% ceny
               zařazené ve stejném  výrobku ze
               čísle, za       závodu
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 3801  -  Koloidní    Výroba, v níž hodnota
      grafit v olejové všech použitých
      suspenzi a    materiálů nepřesahuje
      semikoloidní   50% ceny výrobku ze
      grafit; uhlíkaté závodu
      pasty pro
      elektrody
     -  Grafit ve   Výroba, v níž hodnota Výroba, v níž
      formě pasty ve  všech použitých    hodnota všech
      směsi s      materiálů čísla 3403 použitých
      minerálním    nepřesahuje 20% ceny materiálů
      olejem, která   výrobku ze závodu   nepřesahuje
      obsahuje více              40% ceny
      než 30%                 výrobku ze
      hmotnosti                závodu
      grafituex 3803      Rafinovaný talový Rafinace surového   Výroba, v níž
     olej        talového oleje    hodnota všech
                          použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3805  Sulfátové     Čištění surových   Výroba, v níž
     terpentýnové    sulfátových      hodnota všech
     silice, čištěné  terpentýnových silic použitých
               destilací nebo    materiálů
               rafinací       nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3806  Estery pryskyřic  Výroba z       Výroba, v níž
               pryskyřičných kyselin hodnota všech
                          použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3807  Dřevná smola    Destilace dřevného  Výroba, v níž
     (smola z dřevného dehtu         hodnota všech
     dehtu)                  použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
3808   Insekticidy,    Výroba, v níž hodnota
     rodenticidy,    všech použitých
     fungicidy,     materiálů nepřesahuje
     herbicidy,     50% ceny výrobku ze
     přípravky proti  závodu
     klíčení a
     regulátory růstu
     rostlin,
     dezinfekční
     prostředky a
     podobné výrobky,
     v úpravě nebo
     balení pro drobný
     prodej nebo jako
     přípravky nebo
     zboží (např.
     sirné pásy, knoty
     a svíčky a
     mucholapky)
3809   Přípravky k    Výroba, v níž hodnota
     úpravě povrchu, k všech použitých
     apretování,    materiálů nepřesahuje
     přípravky ke    50% ceny výrobku ze
     zrychlení barvení závodu
     nebo ustálení
     barvy a jiné
     výrobky a
     přípravky (např.
     apretury a
     mořidla) užívané
     v textilním,
     papírenském,
     kožedělném a
     podobném
     průmyslu, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté
3810   Přípravky k    Výroba, v níž hodnota
     čištění kovových  všech použitých
     povrchů; tavidla  materiálů nepřesahuje
     a jiné pomocné   50% ceny výrobku ze
     přípravky pro   závodu
     pájení na měkko,
     pájení na tvrdo
     nebo svařování;
     prášky a pasty k
     pájení nebo
     svařování
     sestávající z
     kovu nebo jiných
     materiálů;
     přípravky užívané
     k opláštění nebo
     pro výplň
     svářecích
     elektrod nebo
     tyčí
3811   Antidetonační
     přípravky (proti
     klepání motoru),
     oxidační
     inhibitory,
     pryskyřičné
     inhibitory,
     zlepšovače
     viskozity,
     antikorozní
     prostředky a jiné
     přísady do
     minerálních olejů
     (včetně benzinu)
     nebo do jiných
     tekutin užívaných
     pro stejné účely
     jako minerální
     oleje:
     -  Připravené   Výroba, v níž hodnota
      přísady do    všech použitých
      mazacích olejů  materiálů čísla 3811
      obsahující ropné nepřesahuje 50% ceny
      oleje nebo oleje výrobku ze závodu
      získané ze
      živičných
      nerostů
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
3812   Syntetické     Výroba, v níž hodnota
     urychlovače    všech použitých
     vulkanizace;    materiálů nepřesahuje
     směsné       50% ceny výrobku ze
     plastifikátory   závodu
     pro kaučuk nebo
     plasty, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté;
     antioxidační
     přípravky a jiné
     směsné
     stabilizátory pro
     kaučuk nebo
     plasty
3813   Přípravky a    Výroba, v níž hodnota
     náplně pro hasicí všech použitých
     přístroje;     materiálů nepřesahuje
     naplněné hasicí  50% ceny výrobku ze
     granáty a bomby  závodu
3814   Složená organická Výroba, v níž hodnota
     rozpouštědla a   všech použitých
     ředidla, jinde   materiálů nepřesahuje
     neuvedená ani   50% ceny výrobku ze
     nezahrnutá;    závodu
     přípravky k
     odstraňování
     nátěrů a laků
3818   Chemické prvky   Výroba, v níž hodnota
     zušlechtěné    všech použitých
     přísadami pro   materiálů nepřesahuje
     použití v     50% ceny výrobku ze
     elektronice, ve  závodu
     tvaru disků,
     destiček nebo v
     podobných
     tvarech; chemické
     sloučeniny
     dopované pro
     použití v
     elektronice
3819   Kapaliny pro    Výroba, v níž hodnota
     hydraulické brzdy všech použitých
     a jiné připravené materiálů nepřesahuje
     kapaliny pro    50% ceny výrobku ze
     hydraulické    závodu
     převody,
     neobsahující
     žádné nebo
     obsahující méně
     než 70%
     hmotnostních
     ropných olejů
     nebo olejů
     získaných ze
     živičných nerostů
3820   Přípravky proti  Výroba, v níž hodnota
     zamrzání a     všech použitých
     upravené tekutiny materiálů nepřesahuje
     k odmrazování   50% ceny výrobku ze
               závodu
3822   Diagnostické nebo Výroba, v níž hodnota
     laboratorní    všech použitých
     reagencie na    materiálů nepřesahuje
     podložce a     50% ceny výrobku ze
     připravené     závodu
     diagnostické nebo
     laboratorní
     reagencie, též na
     podložce, jiné
     než čísla 3002
     nebo 3006
3823   Technické
     monokarboxylové
     mastné kyseliny;
     kyselé oleje
     z rafinace;
     technické mastné
     alkoholy:
     -  Technické   Výroba, v níž jsou
      monokarboxylové  všechny použité
      mastné kyseliny; materiály zařazeny v
      kyselé oleje z  čísle jiném, než je
      rafinace     číslo výrobku
     -  Technické   Výroba z materiálů
      mastné alkoholy  jakéhokoli čísla
               včetně jiných
               materiálů čísla 3823
3824   Připravená pojidla
     pro licí formy
     nebo jádra;
     chemické výrobky a
     přípravky chemické-
     ho průmyslu nebo
     příbuzných
     průmyslových
     odvětví (včetně
     sestávajících
     ze směsí
     přírodních
     výrobků), jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté;
     odpadní produkty
     chemického
     průmyslu nebo
     příbuzných
     průmyslových
     odvětví, jinde
     neuvedené ani
     nezahrnuté:
     -  Následující  Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
      výrobky tohoto  všechny použité    hodnota všech
      čísla:      materiály zařazeny v použitých
      Připravená    čísle jiném, než je  materiálů
      pojiva pro licí  číslo výrobku. Lze  nepřesahuje
      formy nebo jádra však použít      40% ceny
      na bázi      materiály zařazené ve výrobku ze
      přírodních    stejném čísle, za   závodu
      pryskyřičných   předpokladu, že
      výrobků      jejich hodnota
      Kyseliny     nepřesahuje 20% ceny
      naftenové,    výrobku ze závodu
      jejich ve vodě
      nerozpustné soli
      a jejich estery
      Sorbitol jiný
      než čísla 2905
      Ropné sulfonáty
      s výjimkou
      ropných
      sulfonátů
      alkalických
      kovů, amonia
      nebo
      etanolaminů;
      thiofenické
      sulfonované
      kyseliny z olejů
      získaných ze
      živičných
      nerostů a jejich
      soli
      Iontoměniče
      Getry
      (pohlcovače
      plynů) pro
      vakuové trubice
      Alkalický oxid
      železa pro
      čištění plynu
      Zředěná čpavková
      voda a
      upotřebený oxid,
      získané při
      čistění uhelného
      plynu
      Sulfonaftenové
      kyseliny, jejich
      soli nerozpustné
      ve vodě a jejich
      estery
      Přiboudlina a
      Dippelův olej
      Směsi solí,
      které mají různé
      anionty
      Kopírovací pasty
      na bázi
      želatiny, též na
      papírové nebo
      textilní
      podložce
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
                   materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
3901 až  Plasty v
3915   primárních
     formách, odpady,
     úlomky a odřezky
     z plastů; vyjma
     čísla ex 3907
     a 3912, pro která
     jsou pravidla
     stanovena níže:
     -  Adiční     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
      homopolymery, ve - hodnota všech    hodnota všech
      kterých jeden   použitých materiálů použitých
      monomer      nepřesahuje 50%   materiálů
      představuje více  ceny výrobku ze   nepřesahuje
      než 99%      závodu;       25% ceny
      hmotnostních   - hodnota jakýchkoli výrobku ze
      celkového obsahu  použitých materiálů závodu
      polymeru      kapitoly 39
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu 5
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota Výroba, v níž
               použitých materiálů  hodnota všech
               kapitoly 39      použitých
               nepřesahuje 20% ceny materiálů
               výrobku ze závodu 5  nepřesahuje
                          25% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3907  -  Kopolymer,   Výroba, v níž jsou
      vyrobený     všechny použité
      z polykarbonátu  materiály zařazeny v
      a kopolymeru   čísle jiném, než je
      akrylonitril-   číslo výrobku. Lze
      butadien-styrenu však použít materiály
      (ABS)       zařazené ve stejném
               čísle, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu 5
     -  Polyester   Výroba, v níž hodnota
               jakýchkoli použitých
               materiálů kapitoly 39
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
               a/nebo výroba z
               polykarbonátu
               tetrabromo-(bisfenolu
               A)
3912   Celulóza a její  Výroba, v níž hodnota
     chemické      jakýchkoli použitých
     deriváty, jinde  materiálů čísla 3912
     neuvedené ani   nepřesahuje 20% ceny
     nezahrnuté, v   výrobku ze závodu
     primárních
     formách
3916 až  Polotovary a
3921   výrobky z plastů;
     vyjma čísla ex
     3916, ex 3917, ex
     3920 a ex 3921,
     pro která jsou
     pravidla
     stanovena níže:
     -  Ploché     Výroba, v níž hodnota Výroba, v níž
      výrobky, více   jakýchkoli použitých hodnota všech
      než pouze    materiálů kapitoly 39 použitých
      povrchově     nepřesahuje 50% ceny materiálů
      upravené nebo  výrobku ze závodu   nepřesahuje
      rozřezané do              25% ceny
      tvarů jiných než            výrobku ze
      pravoúhlých               závodu
      (včetně
      čtvercových);
      ostatní výrobky
      více než pouze
      povrchově
      upravené
     -  Ostatní:
      -- Výrobky    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
      adiční      - hodnota všech    hodnota všech
      homopolymerizace použitých materiálů použitých
      ve kterých    nepřesahuje 50%   materiálů
      jeden monomer   ceny výrobku ze   nepřesahuje
      představuje    závodu;       25% ceny
      více než 99%   - hodnota jakýchkoli výrobku ze
      hmotnostních   použitých materiálů závodu
      celkového     kapitoly 39
      obsahu polymeru  nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu 5
      -- Ostatní    Výroba, v níž hodnota Výroba, v níž
               jakýchkoli použitých hodnota všech
               materiálů kapitoly 39 použitých
               nepřesahuje 20% ceny materiálů
               výrobku ze závodu 5  nepřesahuje
                          25% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 3916  Profily a trubky  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
a              - hodnota všech    hodnota všech
ex 3917            použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 50% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota jakýchkoli 25% ceny
               materiálů zařazených výrobku ze
               ve stejném čísle  závodu
               jako výrobek
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 3920  -  Ionomerní   Výroba z       Výroba, v níž
      listy nebo fólie termoplastické    hodnota všech
               parciální soli, která použitých
               je kopolymerem    materiálů
               ethylenu a      nepřesahuje
               metakrylové kyseliny 25% ceny
               částečně       výrobku ze
               neutralizované    závodu
               kovovými ionty,
               zejména zinku a
               sodíku
     -  Listy z    Výroba, v níž hodnota
      regenerované   jakýchkoli použitých
      celulózy,     materiálů čísla 3920
      polyamidů nebo  nepřesahuje 20% ceny
      polyethylenu   výrobku ze závodu
ex 3921  Plastové fólie,  Výroba z vysoce    Výroba, v níž
     pokovené      transparentních    hodnota všech
               polyesterových fólií použitých
               o tloušťce      materiálů
               nepřesahující 23   nepřesahuje
               mikronů 6       25% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
3922 až  Výrobky z plastů  Výroba, v níž hodnota
3926             všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex    Kaučuk a výrobky z Výroba, v níž jsou
kapitola něj; vyjma:    všechny použité
40              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 4001  Vrstvené pláty   Vrstvení listů
     nebo krepy pro   přírodního kaučuku
     boty
4005   Kaučukové plasty, Výroba, v níž hodnota
     nevulkanizované, všech použitých
     v primárních    materiálů, kromě
     formách nebo v   přírodního kaučuku,
     deskách, listech  nepřesahuje 50% ceny
     nebo pásech    výrobku ze závodu
4012   Protektorované
     nebo použité
     pryžové
     pneumatiky;
     komorové (plné)
     obruče nebo
     nízkotlaké
     pláště,
     vyměnitelné
     běhouny pláště
     pneumatiky a
     ochranné vložky
     do ráfku
     pneumatiky,
     pryžové:
     -  Protektorované Protektorování
      pneumatiky,    použitých pneumatik
      komorové (plné)
      obruče nebo
      nízkotlaké
      pláště, pryžové
     -  Ostatní    Výroba z materiálů
               jakéhokoli čísla
               kromě materiálů čísel
               4011 nebo 4012
ex 4017  Výrobky z tvrdé  Výroba z tvrdé pryže
     pryže
ex    Surové kůže a   Výroba, v níž jsou
kapitola kožky (jiné než  všechny použité
41    kožešiny) a usně; materiály zařazeny v
     vyjma:       čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 4102  Surové ovčí nebo  Odstranění vlny z
     jehněčí kůže bez  ovčích nebo jehněčích
     vlny        kůží s vlnou
4104 až  Kůže (usně) bez  Činění předčiněné
4107   chlupů nebo vlny  kůže,
     jiné než patřící  nebo
     do čísel 4108   výroba, v níž jsou
     nebo 4109     všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
4109   Lakové nebo    Výroba z usně čísel
     lakové -laminované 4104 až 4107,
     usně; metalizované za předpokladu, že
     usně        její hodnota
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
kapitola Kožené výrobky;  Výroba, v níž jsou
42    sedlářské a    všechny použité
     řemenářské     materiály zařazeny v
     výrobky; cestovní čísle jiném, než je
     potřeby, kabelky  číslo výrobku
     a podobné
     schránky; výrobky
     ze střev
ex    Kožešiny a umělé  Výroba, v níž jsou
kapitola kožešiny; výrobky všechny použité
43    z nich; vyjma:   materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 4302  Vyčiněné nebo
     upravené
     kožešiny, sešité:
     -  Díly, kříže a Bělení nebo barvení
      podobné formy   a stříhání     a sešití
               jednotlivých
               nesešitých vyčiněných
               nebo upravených
               kožešin
     -  Ostatní    Výroba z nesešitých
               vyčiněných nebo
               upravených kožešin
4303   Oděvy, oděvní   Výroba z nesešitých
     doplňky a jiné   vyčiněných nebo
     výrobky z kožešin upravených kožešin
               čísla 4302
ex    Dřevo a dřevěné  Výroba, v níž jsou
kapitola výrobky; dřevěné  všechny použité
44    uhlí; vyjma:    materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 4403  Dřevo nahrubo   Výroba ze surového
     opracované     dřeva, též
               odkorněného nebo
               pouze částečně
               ohrubovaného
ex 4407  Dřevo rozřezané  Hoblování, broušení
     nebo štípané    nebo spojování
     podélně nebo na  klínovými ozuby
     kusy, loupané,
     hoblované,
     broušené nebo
     spojované
     klínovými ozuby,
     o tloušťce
     přesahující 6 mm
ex 4408  Dýhy a listy na  Spojování, hoblování,
     překližky,     broušení nebo
     spojené, o     spojování klínovými
     tloušťce nepřesa- ozuby
     hující 6 mm, a
     jiné dřevo
     podélně
     rozřezané,
     krájené nebo
     loupané, o
     tloušťce
     nepřesahující 6
     mm, hoblované,
     broušené nebo
     spojované
     klínovými ozuby
ex 4409  Dřevo profilované
     na jedné nebo
     několika hranách
     nebo plochách,
     též hoblované,
     broušené nebo
     spojované
     klínovými ozuby:
     -  Broušené nebo Broušení nebo
      spojované     spojování klínovými
      klínovými ozuby  ozuby
     -  Lišty a    Lištování nebo
     tvarované lišty  tvarování
ex 4410  Lišty a tvarované Lištování nebo
až    lišty, včetně   tvarování
ex 4413  dekorativních
     lišt a ostatních
     tvarovaných
     prkének
ex 4415  Bedny, bedničky,  Výroba z prken
     klece, bubny a   neřezaných na míru
     podobné dřevěné
     obaly
ex 4416  Sudy, kádě,    Výroba ze štípaných
     škopky a jiné   dužin, které mají
     bednářské výrobky nařezané pouze dva
     a jejich části,  základní povrchy
     ze dřeva
ex 4418  -  Výrobky    Výroba, v níž jsou
      stavebního    všechny použité
      truhlářství a   materiály zařazeny v
      tesařství     čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Lze
               však použít
               voštinové desky a
               šindele
     -  Lišty a    Lištování nebo
      tvarované lišty  tvarování
ex 4421  Polotovary na   Výroba ze dřeva
     zápalky; dřevěné  jakéhokoli čísla,
     kolíčky (floky)  vyjma protahované
     do obuvi      dřevo čísla 4409
ex    Korek a korkové  Výroba, v níž jsou
kapitola výrobky; vyjma:  všechny použité
45              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
4503   Výrobky z     Výroba z korku čísla
     přírodního korku  4501
kapitola Výrobky ze slámy, Výroba, v níž jsou
46    esparta nebo    všechny použité
     jiného materiálu  materiály zařazeny v
     na úplety;     čísle jiném, než je
     košíkářské a    číslo výrobku
     proutěné výrobky
kapitola Buničina ze dřeva Výroba, v níž jsou
47    nebo z jiných   všechny použité
     celulózových    materiály zařazeny v
     vláknovin;     čísle jiném, než je
     sběrový papír,  číslo výrobku
     kartón nebo
     lepenka, též
     odpad a výmět
ex    Papír, kartón a  Výroba, v níž jsou
kapitola lepenka;výrobky z všechny použité
48    papírenských    materiály zařazeny v
     vláknin, papíru,  čísle jiném, než je
     kartónu      číslo výrobku
     nebo lepenky;
     vyjma:
ex 4811  Papír, kartón a  Výroba z papírenských
     lepenka, pouze   materiálů kapitoly 47
     linkované nebo
     čtverečkované
4816   Karbonový papír,  Výroba z papírenských
     samokopírovací  materiálů kapitoly 47
     papír a jiný
     kopírovací nebo
     přetiskový papír
     (jiný než čísla
     4809),
     rozmnožovací
     blány a ofsetové
     matrice,
     z papíru, též v
     krabicích
4817   Obálky, dopisní  Výroba, v níž:
     karty,       - všechny použité
     neilustrované    materiály jsou
     dopisnice      zařazeny v čísle
     a korespondenční  jiném, než je číslo
     lístky, z papíru,  výrobku;
     kartónu nebo    - hodnota všech
     lepenky; krabice,  použitých materiálů
     sáčky, tašky a   nepřesahuje 50% ceny
     kazety z papíru,  výrobku ze závodu
     kartónu nebo
     lepenky,
     obsahující sady
     dopisních potřeb
ex 4818  Toaletní papír   Výroba z papírenských
               materiálů kapitoly 47
ex 4819  Kartony, krabice, Výroba, v níž:
     pytle, sáčky    - všechny použité
     a jiné obaly z   materiály jsou
     papíru, kartónu,  zařazeny v čísle
     lepenky, buničité  jiném, než je číslo
     vaty nebo pásů z  výrobku;
     buničinových    - hodnota všech
     vláken       použitých materiálů
               nepřesahuje 50%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex 4820  Složky dopisních  Výroba, v níž hodnota
     papírů       všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex 4823  Jiný papír,    Výroba z papírenských
     kartón, lepenka,  materiálů kapitoly 47
     buničitá vata a
     pásy
     z buničinových
     vláken, řezané do
     formátu nebo
     do tvaru
ex    Tištěné knihy,   Výroba, v níž jsou
kapitola noviny, obrazy   všechny použité
49    a jiné výrobky   materiály zařazeny v
     polygrafického   čísle jiném, než je
     průmyslu;     číslo výrobku
     rukopisy,
     strojopisy a
     plány; vyjma:
4909   Tištěné nebo    Výroba z materiálů
     ilustrované    nezařazených
     dopisnice nebo   v číslech 4909 nebo
     pohlednice;    4911
     tištěné karty s
     osobními
     pozdravy,
     zprávami nebo
     oznámeními, též
     ilustrované,
     případně též s
     obálkami nebo
     ozdobami
4910   Kalendáře všech
     druhů, tištěné,
     včetně kalendářů
     ve formě trhacích
     bloků:
     -  Kalendáře   Výroba, v níž:
      "věčného" typu  - všechny použité
      nebo s       materiály jsou
      vyměnitelnými   zařazeny v čísle
      bloky, na     jiném, než je číslo
      základně jiné   výrobku;
      než z papíru,   - hodnota všech
      lepenky nebo    použitých materiálů
      kartónu      nepřesahuje 50%
               ceny výrobku ze
               závodu
     -  Ostatní    Výroba z materiálů
               nezařazených
               v číslech 4909 nebo
               4911
ex    Přírodní hedvábí; Výroba, v níž jsou
kapitola vyjma:       všechny použité
50              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 5003  Hedvábný odpad   Mykání nebo česání
     (včetně zámotků  hedvábného odpadu
     nezpůsobilých
     k smotávání,
     přízového odpadu
     a trhaného
     materiálu),
     mykaný nebo
     česaný
5004 až  Hedvábná příze a  Výroba z 7:
ex 5006  příze spředená z  - surového hedvábí,
     hedvábného odpadu  hedvábného odpadu,
               mykaného nebo
               česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - jiných přírodních
               vláken, nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5007   Tkaniny z hedvábí
     nebo z hedvábného
     odpadu:
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
                   nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex    Vlna, jemné nebo  Výroba, v níž jsou
kapitola hrubé zvířecí   všechny použité
51    chlupy; žíněné   materiály zařazeny v
     příze a žíněné   čísle jiném, než je
     tkaniny; vyjma:  číslo výrobku
5106 až  Vlněná příze z   Výroba z 7:
5110   jemných nebo    - surového hedvábí,
     hrubých zvířecích  hedvábného odpadu,
     chlupů nebo z    mykaného nebo
     žíní        česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - přírodních vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5111 až  Tkaniny z vlněné
5113   příze, z jemných
     nebo hrubých
     zvířecích chlupů
     nebo ze žíní:
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex    Bavlna; vyjma:   Výroba, v níž jsou
kapitola           všechny použité
52              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
5204 až  Bavlněná příze a  Výroba z 7:
5207   nitě        - surového hedvábí,
               hedvábného odpadu,
               mykaného nebo
               česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - přírodních vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5208 až  Bavlněné tkaniny:
5212
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex    Jiná rostlinná   Výroba, v níž jsou
kapitola textilní vlákna;  všechny použité
53    papírová příze a  materiály zařazeny v
     tkaniny      čísle jiném, než je
     z papírové příze; číslo výrobku
     vyjma:
5306 až  Příze z jiných   Výroba z 7:
5308   rostlinných    - surového hedvábí,
     textilních     hedvábného odpadu,
     vláken; papírová  mykaného nebo
     příze        česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - přírodních vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5309 až  Tkaniny z jiných
5311   rostlinných
     textilních
     vláken; tkaniny
     z papírové příze:
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5401 až  Příze, monofil a  Výroba z 7:
5406   nitě z chemického - surového hedvábí,
     hedvábí       hedvábného odpadu,
               mykaného nebo
               česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - přírodních vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných     jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5407 a  Tkaniny z
5408   chemické příze:
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5501 až  Chemická střižová Výroba z chemických
5507   vlákna       materiálů nebo
               textilní vlákniny
5508 až  Příze a nitě    Výroba z 7:
5511   z chemických    - surového hedvábí,
     střižových vláken  hedvábného odpadu,
               mykaného nebo
               česaného nebo jinak
               zpracovaného pro
               spřádání,
               - přírodních vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5512 až  Tkaniny z
5516   chemických
     střižových
     vláken:
     -  Obsahující   Výroba z jednoduché
      gumové nitě    příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papíru
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex    Vata, plsť a    Výroba z 7:
kapitola netkané textilie; - příze z kokosových
56    speciální příze;  vláken,
     motouzy, šňůry,  - přírodních vláken,
     provazy a lana   - chemických
     a výrobky z nich;  materiálů nebo
     vyjma:       textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5602   Plsť, též
     impregnovaná,
     povrstvená,
     povlečená nebo
     laminovaná:
     -  Vpichovaná   Výroba z 7:
      plsť       - přírodních vláken,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny.
               Avšak lze použít:
               - polypropylenové
               hedvábí čísla 5402,
               - polypropylenová
               vlákna čísla 5503
               nebo 5506, nebo
               - polypropylenový
               kabel čísla 5501,
               jejichž délková
               hmotnost je pro
               každé hedvábí nebo
               vlákno menší než
               9 decitex, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - přírodních vláken,
               - z chemických
               střižových vláken
               vyrobených z
               kaseinu, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
5604   Kaučukové a
     kordové nitě,
     pokryté textilem;
     textilní příze a
     pásky a podobné
     tvary čísel 5404
     nebo 5405,
     impregnované,
     povrstvené,
     povlečené nebo
     opláštěné
     kaučukem nebo
     plasty:
     -  Kaučukové a  Výroba z kaučukových
      kordové nitě   nebo kordových nití,
      pokryté      nepokrytých
      textilním     textilním materiálem
      materiálem
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - přírodních vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny,
               nebo
               - papírenských
               materiálů
5605   Metalizovaná    Výroba z 7:
     příze, též     - přírodních vláken,
     opředená, určená  - chemických
     k použití jako   střižových vláken
     textilní příze,   nemykaných,
     nebo pásek nebo   nečesaných nebo
     podobný tvar    nezpracovaných jinak
     čísel 5404 nebo   pro spřádání,
     5405, kombinované - chemických
     s kovem ve formě  materiálů nebo
     vlákna, pásku    textilní vlákniny,
     nebo prášku nebo  nebo
     pokryté kovem   - papírenských
               materiálů
5606   Opředená nit,   Výroba z 7:
     pásky a podobné  - přírodních vláken,
     tvary čísel 5404  - chemických
     nebo 5405,     střižových vláken
     opředené (jiné   nemykaných,
     než čísla 5605   nečesaných nebo
     a jiné než     nezpracovaných jinak
     opředené žíněné   pro spřádání,
     příze); žinylková - chemických
     příze (včetně    materiálů nebo
     povločkované    textilní vlákniny,
     žinylkové příze);  nebo
     smyčková pletená  - papírenských
     nit         materiálů
kapitola Koberce a jiné
57    textilní
     podlahové
     krytiny:
     -  Z vpichované  Výroba z 7:
      plsti       - přírodních vláken,
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny.
               Avšak lze použít:
               - polypropylenové
               hedvábí čísla 5402,
               - polypropylenová
               vlákna čísla 5503
               nebo 5506, nebo
               - polypropylenový
               kabel čísla 5501,
               jejichž délková
               hmotnost je pro
               každé hedvábí nebo
               vlákno menší než
                   9 decitex, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
     -  Z jiné plsti  Výroba z 7:
               - přírodních vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - syntetické nebo
               umělé příze,
               - přírodních vláken,
               nebo
               - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání
ex    Speciální
kapitola tkaniny; všívané
58    textilie; krajky;
     tapiserie;
     prýmkařské
     výrobky; výšivky;
     vyjma:
     -  Kombinované s Výroba z jednoduché
      gumovou nití   příze 7
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5805   Ručně tkané    Výroba, v níž jsou
     tapiserie typu   všechny použité
     goblén,      materiály zařazeny v
     flanderský     čísle jiném, než je
     goblén, Aubusson, číslo výrobku
     Beauvais a
     podobné a jehlou
     pracované
     tapiserie (např.
     stehem zvaným
     "petit point"
     nebo křížovým
     stehem), též
     zcela zhotovené
5810   Výšivky v     Výroba, v níž:
     metráži, pásech  - všechny použité
     nebo jako motivy  materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
5901   Textilie      Výroba z příze
     povrstvené
     lepidlem nebo
     škrobovými
     látkami,
     používané pro
     vnější obaly knih
     a pro podobné
     účely; kopírovací
     průsvitné plátno;
     připravené
     malířské plátno;
     ztužené plátno a
     podobné ztužené
     textilie
     používané jako
     kloboučnické
     podložky
 5902   Pneumatikové
     kordové textilie
     z
     vysokopevnostních
     nití z nylonu
     nebo jiných
     polyamidů,
     polyesterů nebo
     viskózového
     hedvábí:
     -  S obsahem   Výroba z příze
      textilních
      materiálů
      nepřesahujícím
      90% hmotnostních
     -  Ostatní    Výroba z chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
5903   Textilie      Výroba z příze
     impregnované,   nebo
     povrstvené,    potisk, spolu s
     povlečené nebo   nejméně dvěma
     laminované     přípravnými nebo
     plasty, jiné než  dokončovacími
     textilie čísla   operacemi (jako je
     5902        praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5904   Linoleum, též   Výroba z příze 7
     přiříznuté do
     tvaru; podlahové
     krytiny
     sestávající z
     vrstvy nebo
     povlaku na
     textilním
     podkladu, též
     přiříznuté do
     tvaru
5905   Textilní tapety:
     -  Impregnované, Výroba z příze
      povrstvené,
      povlečené nebo
      laminované
      pryží, plasty
      nebo jinými
      materiály
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
               nebo
               potisk, spolu s
               nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5906   Pogumované
     textilie, jiné
     než textilie
     čísla 5902:
     -  Pletené nebo  Výroba z 7:
      háčkované     - přírodních vláken,
      textilie     - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných nebo
               nezpracovaných jinak
               pro spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
     -  Jiné textilie Výroba z chemických
      vyrobené ze    materiálů
      syntetické
      příze,
      obsahující více
      než 90%
      hmotnostních
      textilních
      materiálů
     -  Ostatní    Výroba z příze
5907   Textilie jiným   Výroba z příze
     způsobem      nebo
     impregnované,   potisk, spolu s
     povrstvené nebo  nejméně dvěma
     povlečené;     přípravnými nebo
     malované plátno  dokončovacími
     pro divadelní   operacemi (jako je
     scénu, textilie  praní, bělení,
     pro pozadí ve   mercerování, tepelná
     studiích nebo   úprava, počesávání,
     podobné textilie  kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
5908   Textilní knoty
     tkané, splétané
     nebo pletené, pro
     lampy, vařiče,
     zapalovače,
     svíčky nebo
     podobné výrobky;
     žárové plynové
     punčošky a duté
     úplety pro výrobu
     žárových
     plynových
     punčošek, též
     impregnované:
     -  Žárové         Výroba z trubkovité
      plynové      pletené textilie pro
      punčošky,     žárové plynové
      impregnované   punčošky
     -  Ostatní    Výroba, v níž jsou
               všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
5909 až  Textilní výrobky
5911   vhodné pro
     technické
     použití:
     -  Lešticí    Výroba z příze nebo z
      kotouče nebo   odpadní textilie nebo
      kruhy jiné než z hadrů čísla 6310
      plsti čísla 5911
     -  Tkaniny,    Výroba z 7:
      používané     - příze z kokosových
      obvykle pro    vláken,
      papírenské nebo  - následujících
      jiné technické   materiálů:
      účely, též     -
      plstěné, též    polytetrafluorethylenová
      impregnované    příze8,
      nebo potažené,   - násobná
      trubkovité nebo   polyamidová příze,
      nekonečné s     povrstvená,
      jednoduchou nebo  impregnovaná nebo
      násobnou osnovou  povlečená
      a/nebo útkem,    fenolickou
      nebo plošně     pryskyřicí,
      tkané s násobnou  - příze ze
      osnovou a/nebo   syntetických
      útkem, čísla    textilních vláken z
      5911        aromatických
                polyamidů,
                získaných
                polykondenzací
                m-fenylenediaminu a
                kyseliny
                isoftalové,
               -
                polytetrafluorethylenový
                monofil 8,
               - příze ze
                syntetických
                textilních vláken z
                poly-p-fenylen
                tereftalamidu,
               - příze ze
                skleněných vláken
                povrstvená
                fenolovou
                pryskyřicí
                a opředená
                akrylovou přízí 8,
               - kopolyesterový
                monofil z poly-
                esteru a pryskyřice
                tereftalové
                kyseliny a 1,4
                cyklohexandi-
                methanolu a
                kyseliny
                isoftalové,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných ani jinak
               zpracovaných pro
               spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - příze z kokosových
               vláken,
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných ani jinak
               zpracovaných pro
               spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákninykapitola Pletené nebo    Výroba z 7:
60    háčkované     - přírodních vláken,
     textilie      - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných ani jinak
               zpracovaných pro
               spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
kapitola Oděvy a oděvní
61    doplňky, pletené
     nebo háčkované:
     -  Získané    Výroba z příze 7, 9
      sešitím nebo
      jiným spojením
      dvou nebo více
      kusů pletené
      nebo háčkované
      textilie, které
      byly buď
      nastříhány do
      tvaru, nebo
      jejich tvar byl
      získán přímo
     -  Ostatní    Výroba z 7:
               - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken,
               nemykaných,
               nečesaných ani jinak
               nezpracovaných pro
               spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
ex    Oděvy a oděvní   Výroba z příze 7, 9
kapitola doplňky, jiné než
62    pletené nebo
     háčkované; vyjma:
ex 6202, Dámské, dívčí a  Výroba z příze 9
ex 6204, kojenecké     nebo
ex 6206, oblečení a oděvní výroba z nevyšívané
ex 6209  doplňky pro děti, textilie, za
a     vyšívané      předpokladu, že
ex 6211           hodnota použité
               nevyšívané textilie
               nepřesahuje   40%
               ceny výrobku ze
               závodu 9
ex 6210  Ohnivzdorné    Výroba z příze 9
a     vybavení      nebo
ex 6216  z textilií     výroba z nepotažené
     pokrytých fólií  textilie, za
     z hliníkovaného  předpokladu, že
     polyesteru     hodnota použité
               nepotažené textilie
               nepřesahuje   40%
               ceny výrobku ze
               závodu 9
6213 a  Kapesníky,
6214   přehozy, šátky,
     šály, mantily,
     závoje a podobné
     výrobky:
     -  Vyšívané    Výroba z nebělené
               jednoduché příze 7, 9
               nebo
               výroba z nevyšívané
               textilie, za
               předpokladu, že
               hodnota použité
               nevyšívané textilie
               nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu 9
     -  Ostatní    Výroba z nebělené
               jednoduché příze 7, 9
               nebo
               zhotovení, kterému
               následuje potisk,
               spolu s nejméně dvěma
               přípravnými nebo
               dokončovacími
               operacemi (jako je
               praní, bělení,
               mercerování, tepelná
               úprava, počesávání,
               kalandrování, úprava
               proti srážlivosti,
               trvalá konečná
               úprava, dekatování,
               impregnace, zašívání
               a nopování),
               za předpokladu, že
               hodnota použité
               nepotisknuté textilie
               čísel 6213 a 6214
               nepřesahuje 47.5%
               ceny výrobku ze
               závodu
6217   Jiné zcela
     zhotovené oděvní
     doplňky; části
     oděvů nebo
     oděvních doplňků,
     jiné než čísla
     6212:
     -  Vyšívané    Výroba z příze 9
               nebo
               výroba z nevyšívané
               textilie, za
               předpokladu, že
               hodnota použité
               nevyšívané textilie
               nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu 9
     -  Ohnivzdorné  Výroba z příze 9
      vybavení     nebo
      z textilií    výroba z nepotažené
      pokrytých fólií  textilie, za
      z hliníkovaného  předpokladu, že
      polyesteru    hodnota použité
               nepotažené textilie
               nepřesahuje   40%
               ceny výrobku ze
               závodu 9
     -  Mezipodšívka  Výroba, v níž:
      pro límce     - všechny použité
      a manžety,     materiály jsou
      nařezaná      zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
     - Ostatní     Výroba z příze 9
ex    Jiné zcela     Výroba, v níž jsou
kapitola zhotovené         všechny použité
63    textilní výrobky; materiály zařazeny v
     soupravy;     čísle jiném, než je
     obnošené oděvy a  číslo výrobku
     opotřebované
     textilní výrobky;
     hadry; vyjma:
6301 až  Přikrývky,
6304   cestovní
     koberečky, ložní
     prádlo atd.;
     záclony atd.;
     jiné bytové
     textilie:
     -  Plstěné,    Výroba z 7:
      netkané      - přírodních vláken,
               nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
     -  Ostatní:
      -- Vyšívané   Výroba z nebělené
               jednoduché příze 9, 10
               nebo
               výroba z nevyšívané
               textilie (jiné
               než pletené nebo
               háčkované), za
               předpokladu, že
               hodnota použité
               nevyšívané textilie
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
      -- Ostatní    Výroba z nebělené
               jednoduché
               příze 9, 10
6305   Pytle a pytlíky k Výroba z 7:
     balení zboží    - přírodních vláken,
               - chemických
               střižových vláken
               nemykaných,
               nečesaných ani jinak
               zpracovaných pro
               spřádání, nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
6306   Nepromokavé
     plachty, ochranné
     a stínící
     plachty; stany;
     lodní plachty pro
     čluny, pro prkna
     k plachtění na
     vodě nebo na
     souši; kempingové
     výrobky:
     -  Z netkaných  Výroba z 7, 9:
      textilií     - přírodních vláken,
               nebo
               - chemických
               materiálů nebo
               textilní vlákniny
     -  Ostatní    Výroba z nebělené
               jednoduché příze 7, 9
6307   Jiné zcela     Výroba, v níž hodnota
     zhotovené     všech použitých
     výrobky, včetně  materiálů nepřesahuje
     střihových šablon 40% ceny výrobku ze
               závodu
6308   Soupravy      Každá položka
     sestávající z   soupravy musí
     tkanin a z přízí, splňovat pravidlo,
     též s doplňky,   které by pro
     pro výrobu     ni platilo, kdyby
     koberečků,     nebyla zařazena do
     tapiserií,     soupravy. Lze však
     vyšívaných     použít nepůvodní
     stolních ubrusů  předměty, za
     nebo servitků   předpokladu, že
     nebo podobných   jejich souhrnná
     textilních     hodnota nepřesahuje
     výrobků, v balení 15% ceny soupravy ze
     pro drobný prodej závodu
ex    Obuv, kamaše a   Výroba z materiálů
kapitola podobné výrobky;  jakéhokoli čísla
64    vyjma:       kromě sestav svršků
               připojených
               k vnitřním podrážkám
               nebo jiným
               komponentům podrážky
               čísla 6406
6406   Části obuvi    Výroba, v níž jsou
     (včetně svršků,  všechny použité
     též spojených s  materiály zařazeny v
     podešvemi, jinými čísle jiném, než je
     než vnějšími);   číslo výrobku
     vkládací stélky,
     pružné podpatěnky
     a podobné
     výrobky; kamaše,
     chrániče holeně a
     podobné výrobky
     a jejich součásti
ex    Pokrývky hlavy a  Výroba, v níž jsou
kapitola jejich součásti;  všechny použité
65    vyjma:       materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
6503   Klobouky a jiné  Výroba z příze nebo
     pokrývky hlavy, z textilních vláken 9
     plsti, zhotovené
     ze šišáků nebo
     šišákových
     kotoučů čísla
     6501, též
     podšívané nebo
     zdobené
6505   Klobouky a jiné  Výroba z příze nebo
     pokrývky hlavy,  textilních vláken 9
     pletené nebo
     háčkované nebo
     zcela zhotovené z
     krajek, plsti
     nebo z jiné
     textilní tkaniny
     v kusech (ne však
     v pásech), též
     podšívané a
     obroubené; síťky
     na vlasy
     z jakýchkoliv
     materiálů, též
     podšívané nebo
     zdobené
ex    Deštníky,     Výroba, v níž jsou
kapitola slunečníky, hole, všechny použité
66    sedací hole,    materiály zařazeny v
     biče, jezdecké   čísle jiném, než je
     bičíky a jejich  číslo výrobku
     součásti; vyjma:
6601   Deštníky a     Výroba, v níž hodnota
     slunečníky     všech použitých
     (včetně deštníků  materiálů nepřesahuje
     ve formě      50% ceny výrobku ze
     vycházkové hole,  závodu
     zahradních
     slunečníků a
     podobných
     výrobků)
kapitola Upravená péra a  Výroba, v níž jsou
67    prachové peří a  všechny použité
     výrobky z nich;  materiály zařazeny v
     umělé květiny;   čísle jiném, než je
     výrobky z     číslo výrobku
     lidských vlasů
ex    Výrobky z kamene, Výroba, v níž jsou
kapitola sádry, cementu,  všechny použité
68    osinku (azbestu), materiály zařazeny v
     slídy nebo     čísle jiném, než je
     podobných     číslo výrobku
     materiálů; vyjma:
ex 6803  Výrobky z     Výroba z opracované
     přírodní nebo   břidlice
     aglomerované
     břidlice
ex 6812  Výrobky z osinku  Výroba z materiálů
     (azbestu) nebo   jakéhokoli čísla
     směsi na podkladě
     osinku nebo
     osinku a
     uhličitanu
     hořečnatého
ex 6814  Výrobky ze slídy; Výroba z opracované
     včetně lisované  slídy (včetně
     nebo        lisované nebo
     rekonstituované  rekonstituované
     slídy na podložce slídy)
     z papíru,
     kartónu, lepenky
     nebo jiných
     materiálů
kapitola Keramické výrobky Výroba, v níž jsou
69              všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Sklo a skleněné  Výroba, v níž jsou
kapitola výrobky; vyjma:  všechny použité
70              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 7003, Sklo s nereflexní Výroba z materiálů
ex 7004  vrstvou      čísla 7001
a
ex 7005
7006   Sklo čísel 7003,  Výroba z materiálů
     7004 nebo 7005,  čísla 7001
     ohýbané, s
     broušenými
     hranami, ryté,
     vrtané, smalto-
     vané nebo jinak
     zpracované, avšak
     nezarámované nebo
     nespojované s
     jinými materiály
7007   Bezpečnostní sklo Výroba z materiálů
     tvrzené nebo    čísla 7001
     vrstvené
7008   Izolační jednotky Výroba z materiálů
     z několika     čísla 7001
     skleněných tabulí
7009   Skleněná zrcadla, Výroba z materiálů
     též zarámovaná,  čísla 7001
     včetně zpětných
     zrcátek
7010   Demižóny,     Výroba, v níž jsou
     skleněné lahve,  všechny použité
     baňky, konzervové materiály zařazeny v
     sklenice      čísle jiném, než je
     a zavařovačky,   číslo výrobku,
     kelímky, lékovky, nebo
     trubičky na    broušení skleněných
     tablety, ampulky  výrobků, za
     a jiné skleněné  předpokladu, že
     obaly používané  hodnota nebroušených
     pro dopravu nebo  skleněných výrobků
     k balení zboží;  nepřesahuje 50% ceny
     skleněné zátky,  výrobku ze závodu
     víčka a jiné
     uzávěry ze skla
7013   Stolní a      Výroba, v níž jsou
     domácenské sklo,  všechny použité
     kuchyňské sklo,  materiály zařazeny v
     skleněné zboží   čísle jiném, než je
     toaletní,     číslo výrobku,
     kancelářské,k výz nebo
     době bytu a pro  broušení skleněných
     podobné účely   výrobků, za
     (vyjma zboží    předpokladu, že
     čísel 7010 nebo  hodnota nebroušených
     7018)       skleněných výrobků
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
               nebo
               ruční dekorování
               (vyjma zdobení
               sítotiskem) ručně
               foukaných skleněných
               výrobků, jejichž
               hodnota nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex 7019  Výrobky (jiné než Výroba z:
     příze) ze     - nebarvených
     skleněných vláken  pramenů, rovingů,
               příze nebo sekaných
               pramenů, nebo
               - skleněné     vlny
ex    Pravé perly    Výroba, v níž jsou
kapitola (přírodní nebo   všechny použité
71    uměle pěstované), materiály zařazeny v
     drahokamy a    čísle jiném, než je
     polodrahokamy,   číslo výrobku
     drahé kovy, kovy
     plátované drahými
     kovy a výrobky z
     nich; bižuterie;
     mince; vyjma:
ex 7101  Přírodní nebo   Výroba, v níž hodnota
     uměle pěstované  všech použitých
     perly, tříděné a  materiálů nepřesahuje
     dočasně navlečené 50% ceny výrobku ze
     na nit pro     závodu
     usnadnění jejich
     dopravy
ex 7102, Opracované     Výroba z
ex 7103  drahokamy a    neopracovaných
a     polodrahokamy   drahokamů nebo
ex 7104  (přírodní, umělé  polodrahokamů
     nebo
     rekonstituované)
7106,   Drahé kovy :
7108 a
7110
     -  Netvářené   Výroba z materiálů
               nezařazených v čísle
               7106, 7108 nebo 7110
               nebo
               elektrolytická,
               tepelná nebo chemická
               separace drahých kovů
               čísla 7106, 7108 nebo
               7110
               nebo
               slévání drahých kovů
               čísla 7106, 7108 nebo
               7110 navzájem nebo s
               obecnými kovy
      - Ve formě    Výroba z netvářených
      polotovarů nebo  drahých kovů
      prachu
ex 7107, Kovy plátované   Výroba z netvářených
ex 7109  drahými kovy, ve  kovů plátovaných
a     formě polotovarů  drahými kovy
ex 7111
7116   Výrobky z pravých Výroba, v níž hodnota
     perel (přírodních všech použitých
     nebo uměle     materiálů nepřesahuje
     pěstovaných),   50% ceny výrobku ze
     drahokamů     závodu
     nebo polodrahokam
     ů (přírodních,
     umělých nebo
     rekonstituovaných
     )
7117   Bižuterie     Výroba, v níž jsou
               všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
               nebo
               výroba z částí z
               obecných kovů,
               neplátovaných nebo
               nepovlečených drahými
               kovy, za předpokladu,
               že hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Železo a ocel;   Výroba, v níž jsou
kapitola vyjma:       všechny použité
72              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
7207   Polotovary ze   Výroba z materiálů
     železa nebo    čísel 7201, 7202,
     nelegované oceli  7203, 7204 nebo 7205
7208 až  Ploché válcované  Výroba z ingotů nebo
7216   výrobky, tyče a  jiných primárních
     pruty, úhelníky,  forem čísla 7206
     tvarovky a
     profily ze železa
     nebo nelegované
     oceli
7217   Dráty ze železa  Výroba z polotovarů
     nebo nelegované  čísla 7207
     oceli
ex 7218, Polotovary,    Výroba z ingotů nebo
7219 až  ploché válcované  jiných primárních
7222   výrobky, tyče a  forem čísla 7218
     pruty, úhelníky,
     tvarovky a
     profily
     z nerezavějící
     oceli
7223   Dráty z      Výroba z polotovarů
     nerezavějící    čísla 7218
     oceli
ex 7224, Polotovary,    Výroba z ingotů nebo
7225 až  ploché válcované  jiných primárních
7228   výrobky, tyče a  forem čísel 7206,
     pruty válcované  7218 nebo 7224
     za tepla, v
     nepravidelně
     navinutých
     svitcích;
     úhelníky,
     tvarovky a
     profily z ostatní
     legované oceli;
     duté vrtné tyče a
     pruty na vrtáky z
     legované nebo
     nelegované oceli
7229   Dráty z ostatní  Výroba z polotovarů
     legované oceli   čísla 7224
ex    Výrobky ze železa Výroba, v níž jsou
kapitola nebo oceli;    všechny použité
73    vyjma:       materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 7301  Štětovnice     Výroba z materiálů
               čísla 7206
7302   Materiál pro    Výroba z materiálů
     stavbu železnič-  čísla 7206
     ních nebo
     tramvajových
     tratí, ze železa
     nebo oceli:
     kolejnice,
     přídržné kolejnice
     a ozubnice,
     hrotnice,
     srdcovky, výhybky,
     přestavné tyče
     výměny a ostatní
     přejezdová
     zařízení, pražce
     (příčné pražce),
     kolejnicové
     spojky,
     kolejnicové
     stoličky a klíny
     kolejnicových
     stoliček,
     podkladnice
     (podkladní desky),
     přídržky, podpěrné
     desky, kleštiny
     (táhla) a jiné
     dílce speciálně
     uzpůsobené pro
     kladení, spojování
     nebo upevňování
     kolejnic
7304,   Trouby, trubky a  Výroba z materiálů
7305 a  duté profily ze  čísel 7206, 7207,
7306   železa (jiného   7218 nebo 7224
     než litiny) nebo
     oceli
ex 7307  Příslušenství pro Soustružení, vrtání,
     trouby a trubky z vystružování, řezání
     nerezavějící    závitů, odstraňování
     oceli, (ISO    otřepů a otryskávání
     X5CrNiMo 1712),  (pískování) kovaných
     sestávající z   polotovarů, jejichž
     několika částí   hodnota nepřesahuje
               35% ceny výrobku ze
               závodu
7308   Konstrukce (vyjma Výroba, v níž jsou
     montované stavby  všechny použité
     čísla 9406) a   materiály zařazeny v
     části konstrukcí  čísle jiném, než je
     (např. mosty a   číslo výrobku. Avšak
     části mostů,    nelze použít
     stavidla, věže,  svařované úhelníky,
     stožáry, sloupy,  tvarovky a profily
     pilíře, střechy a čísla 7301
     střešní rámové
     konstrukce, dveře
     a okna a jejich
     rámy, dveřní
     prahy, okenice,
     sloupková
     zábradlí), ze
     železa nebo
     oceli; desky,
     tyče, pruty,
     úhelníky,
     tvarovky,
     profily, trubky
     a podobné výrobky
     pro použití v
     konstrukcích, ze
     železa nebo oceli
ex 7315  Protismykové    Výroba, v níž hodnota
     řetězy       všech použitých
               materiálů čísla 7315
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Měď a výrobky z  Výroba, v níž:
kapitola mědi; vyjma:    - všechny použité
74              materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
7401   Měděný kamínek   Výroba, v níž jsou
     (lech); cementová všechny použité
     měď (srážená měď) materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
7402   Nerafinovaná měď; Výroba, v níž jsou
     měděné anody pro  všechny použité
     elektrolytickou  materiály zařazeny v
     rafinaci      čísle jiném, než je
               číslo výrobku
7403   Rafinovaná měď a
     slitiny mědi,
     netvářené:
     -  Rafinovaná   Výroba, v níž jsou
      měď        všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
     -  Slitiny mědi  Výroba z netvářené
      a rafinovaná měď rafinované mědi nebo
      obsahující jiné  z měděného odpadu a
      prvky       šrotu
7404   Měděný odpad a   Výroba, v níž jsou
     šrot        všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
7405   Předslitiny mědi  Výroba, v níž jsou
               všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Nikl a výrobky z  Výroba, v níž:
kapitola niklu; vyjma:   - všechny použité
75              materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
7501 až  Niklový kamínek  Výroba, v níž jsou
7503   (lech), slinuté  všechny použité
     výrobky oxidu   materiály zařazeny v
     nikelnatého a jiné čísle jiném, než je
     meziprodukty    číslo výrobku
     metalurgie niklu;
     surový
     (neopracovaný)
     nikl; niklový
     odpad a šrot
ex    Hliník a výrobky  Výroba, v níž:
kapitola z hliníku; vyjma: - všechny použité
76              materiály jsou
               zařazeny v čísle
                   jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
7601   Surový       Výroba tepelným nebo
     (nezpracovaný)   elektrolytickým
     hliník       zpracováním z
               nelegovaného hliníku
               nebo z hliníkového
               odpadu a šrotu
7602   Hliníkový odpad a Výroba, v níž jsou
     šrot        všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 7616  Výrobky z hliníku Výroba, v níž:
     jiné než gáza,   - všechny použité
     tkaniny,      materiály jsou
     mřížovina,     zařazeny v čísle
     síťovina,      jiném, než je číslo
     pletivo,      výrobku. Lze však
     ztužující tkaniny  použít gázu,
     a podobné      tkaniny, mřížovinu,
     materiály (včetně  síťovinu, pletivo,
     nekonečných pásů)  ztužující tkaniny a
     z hliníkového    podobné materiály
     drátu, a lehčený  (včetně nekonečných
     hliník       pásů) z hliníkového
               drátu, nebo lze
               použít lehčený
               hliník;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
kapitola Je určena pro eventuální budoucí potřebu
77    Harmonizovaného systému
ex    Olovo a výrobky z Výroba, v níž:
kapitola olova; vyjma:   - všechny použité
78              materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
7801   Surové
     (neopracované)
     olovo:
     -  Rafinované   Výroba z prutů
      olovo       ("bullion") nebo ze
               surového olova
     -  Ostatní    Výroba, v níž jsou
               všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Avšak
               nelze použít odpad a
               šrot čísla 7802
7802   Olověný odpad a  Výroba, v níž jsou
     šrot        všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Zinek a výrobky  Výroba, v níž:
kapitola ze zinku; vyjma:  - všechny použité
79              materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
7901   Surový       Výroba, v níž jsou
     (neopracovaný)   všechny použité
     zinek       materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Avšak
               nelze použít odpad a
               šrot čísla 7902
7902   Zinkový odpad a  Výroba, v níž jsou
     šrot        všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Cín a výrobky z  Výroba, v níž:
kapitola cínu; vyjma:    - všechny použité
80              materiály jsou
               zařazeny v čísle
               jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
8001   Surový       Výroba, v níž jsou
     (neopracovaný)   všechny použité
     cín        materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Avšak
               nelze použít odpad a
               šrot čísla 8002
8002 a  Cínový odpad a   Výroba, v níž jsou
8007   šrot; ostatní   všechny použité
     výrobky z cínu   materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
kapitola Ostatní obecné
81    kovy; cermety;
     výrobky z nich:
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
      obecné kovy,   všech použitých
      tvářené; výrobky materiálů zařazených
      z nich      ve stejném čísle jako
               výrobek nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž jsou
               všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex    Nástroje, náčiní, Výroba, v níž jsou
kapitola nožířské výrobky  všechny použité
82    a jídelní     materiály zařazeny v
     příbory,      čísle jiném, než je
     z obecných kovů;  číslo výrobku
     jejich části
     a součásti z
     obecných kovů;
     vyjma:
8206   Sady nástrojů   Výroba, v níž jsou
     obsahující dva   všechny použité
     nebo více     materiály zařazeny v
     nástrojů čísel   čísle jiném než 8202
     8202 až 8205,   až 8205. Sada však
     sestavené pro   může obsahovat
     drobný prodej   nástroje čísel 8202
               až 8205, za
               předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 15% ceny
               sady ze závodu
8207   Vyměnitelné    Výroba, v níž:
     nástroje pro    - všechny použité
     ruční nářadí, též  materiály jsou
     mechanicky pohá-  zařazeny v čísle
     něné, nebo pro   jiném, než je číslo
     obráběcí stroje   výrobku;
     (např. na     - hodnota všech
     lisování, ražení,  použitých materiálů
     děrování, řezání  nepřesahuje 40% ceny
     vnějších      výrobku ze závodu
     a vnitřních
     závitů, vrtání,
     vyvrtávání,
     protahování,
     frézování,
     soustružení,
     upevňování
     šroubů), včetně
     nástrojů na
     tažení nebo
     vytlačování kovů
     a vrtání nebo
     sondáž při
     zemních pracích
8208   Nože a břitové   Výroba, v níž:
     destičky pro    - všechny použité
     stroje nebo     materiály jsou
     mechanická     zařazeny v čísle
     zařízení      jiném, než je číslo
               výrobku;
               - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
ex 8211  Nože s hladkou   Výroba, v níž jsou
     nebo vroubkovanou všechny použité
     řeznou čepelí,   materiály zařazeny v
     (včetně      čísle jiném, než je
     zahradnických   číslo výrobku. Lze
     žabek), jiné než  však použít čepele a
     čísla 8208     rukojeti z obecných
               kovů
8214   Jiné nožířské   Výroba, v níž jsou
     zboží (např.    všechny použité
     strojky na     materiály zařazeny v
     stříhání vlasů,  čísle jiném, než je
     řeznické a     číslo výrobku. Lze
     kuchyňské     však použít rukojeti
     sekáčky, štípací  z obecných kovů
     sekery a kolíbací
     nože, nože na
     papír); soupravy
     a náčiní na
     manikúru nebo
     pedikúru (včetně
     pilníčků na
     nehty)
8215   Lžíce, vidličky,  Výroba, v níž jsou
     sběračky,     všechny použité
     naběračky,     materiály zařazeny v
     cukrářské lžíce,  čísle jiném, než je
     rybí nože, nože  číslo výrobku. Lze
     na krájení másla, však použít rukojeti
     kleštičky na cukr z obecných kovů
     a podobné
     kuchyňské a
     jídelní výrobky
ex    Různé výrobky z  Výroba, v níž jsou
kapitola obecných kovů;   všechny použité
83    vyjma:       materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 8302  Ostatní úchytky,  Výroba, v níž jsou
     kování a podobné  všechny použité
     výrobky, pro    materiály zařazeny v
     stavby a pro    čísle jiném, než je
     zařízení k     číslo výrobku. Lze
     automatickému   však použít ostatní
     zavírání dveří   materiály čísla 8302,
               za předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 20% ceny
               výrobku ze závodu
ex 8306  Sošky a jiné    Výroba, v níž jsou
     ozdobné předměty, všechny použité
     z obecných kovů  materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Lze
               však použít     ostatní
               materiály čísla 8306,
               za předpokladu, že
               jejich hodnota
               nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Jaderné reaktory, Výroba, v níž:    Výroba, v níž
kapitola kotle, stroje,   - všechny použité   hodnota všech
84    přístroje a     materiály jsou    použitých
     mechanické     zařazeny v čísle   materiálů
     nástroje; jejich  jiném, než je číslo nepřesahuje
     části a součásti;  výrobku;       30% ceny
     vyjma:       - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
ex 8401  Jaderné palivové  Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
     články       všechny použité    hodnota všech
               materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku 11   nepřesahuje
                          30% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
8402   Parní kotle (jiné Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     než kotle k    - všechny použité   hodnota všech
     ústřednímu     materiály jsou    použitých
     vytápění schopné  zařazeny v čísle   materiálů
     dodávat jak teplou jiném, než je číslo nepřesahuje
     vodu tak      výrobku;       25% ceny
     i nízkotlakou   - hodnota všech    výrobku ze
     páru); kotle zvané použitých materiálů závodu
     "na přehřátou    nepřesahuje 40% ceny
     vodu"        výrobku ze závodu
8403 a  Kotle k      Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
ex 8404  ústřednímu     všechny použité    hodnota všech
     vytápění, jiné   materiály zařazeny v použitých
     než kotle čísla  čísle jiném než 8403 materiálů
     8402, a pomocná  nebo 8404       nepřesahuje
     zařízení pro               40% ceny
     kotle k                 výrobku ze
     ústřednímu                závodu
     vytápění
8406   Parní turbiny   Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu
8407   Vratné nebo    Výroba, v níž hodnota
     rotační zážehové  všech použitých
     spalovací pístové materiálů nepřesahuje
     motory s vnitřním 40% ceny výrobku ze
     spalováním     závodu
8408   Pístové vznětové  Výroba, v níž hodnota
     motory s vnitřním všech použitých
     spalováním     materiálů nepřesahuje
     (dieselové motory 40% ceny výrobku ze
     nebo motory s   závodu
     žárovou hlavou)
8409   Části a součásti  Výroba, v níž hodnota
     vhodné výhradně  všech použitých
     nebo zejména pro  materiálů nepřesahuje
     motory čísla 8407 40% ceny výrobku ze
     nebo 8408     závodu
8411   Proudové motory,  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     turbovrtulové   - všechny použité   hodnota všech
     pohony a ostatní  materiály jsou    použitých
     plynové turbiny   zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       25% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8412   Ostatní motory a  Výroba, v níž hodnota
     pohony       všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu
ex 8413  Objemová rotační  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     čerpadla      - všechny použité   hodnota všech
               materiály jsou    použitých
               zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       25% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
ex 8414  Průmyslové     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     ventilátory,    - všechny použité   hodnota všech
     fukary a podobné  materiály jsou    použitých
               zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       25% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8415   Klimatizační    Výroba, v níž hodnota
     zařízení,     všech použitých
     skládající se z  materiálů nepřesahuje
     ventilátoru    40% ceny výrobku ze
     s vestavěným    závodu
     motorem a ze
     zařízení pro
     změnu teploty
     a vlhkosti
     vzduchu, včetně
     zařízení, ve
     kterých nemůže
     být vlhkost
     vzduchu
     regulována
     odděleně
8418   Chladničky,    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     mrazicí boxy    - všechny použité   hodnota všech
     a jiná chladicí   materiály jsou    použitých
     nebo mrazicí    zařazeny v čísle   materiálů
     zařízení,      jiném, než je číslo nepřesahuje
     elektrické nebo   výrobku;       25% ceny
     jiné; tepelná   - hodnota všech    výrobku ze
     čerpadla, jiná   použitých materiálů závodu
     než klimatizační  nepřesahuje 40% ceny
     zařízení čísla   výrobku ze závodu;
     8415        - hodnota všech
               použitých
               nepůvodních
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
ex 8419  Stroje pro     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     zpracování dřeva, - hodnota všech    hodnota všech
     pro výrobu     použitých materiálů použitých
     papíru, buničiny,  nepřesahuje 40% ceny materiálů
     lepenky a kartónu  výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené ve stejném
               čísle jako výrobek
               použity pouze do
               hodnoty 25% ceny
               výrobku ze závodu
8420   Kalandry a jiné  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     válcovací stroje, - hodnota všech    hodnota všech
     vyjma stroje pro  použitých materiálů použitých
     válcování kovů   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     nebo skla, válce  výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     pro tyto stroje  - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené ve stejném
               čísle jako výrobek
               použity pouze do
               hodnoty 25% ceny
               výrobku ze závodu
8423   Přístroje a    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     zařízení k     - všechny použité   hodnota všech
     určování      materiály jsou    použitých
     hmotnosti (vyjma  zařazeny v čísle   materiálů
     váhy o citlivosti  jiném, než je číslo nepřesahuje
     50 mg nebo     výrobku;       25% ceny
     citlivější),    - hodnota všech    výrobku ze
     včetně vah     použitých materiálů závodu
     spojených s     nepřesahuje 40% ceny
     počítacími nebo   výrobku ze závodu
     kontrolními
     přístroji; závaží
     pro váhy všech
     druhů
8425 až  Zdvihací,     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
8428   manipulační,    - hodnota všech    hodnota všech
     nakládací nebo   použitých materiálů použitých
     vykládací      nepřesahuje 40% ceny materiálů
     zařízení      výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8431 použity pouze
               do hodnoty 10% ceny
               výrobku ze závodu
8429   Buldozery,
     angldozery,
     srovnávače
     (grejdry), stroje
     na vyrovnávání
     terénu
     (nivelátory),
     škrabače
     (skrejpry),
     mechanické
     lopaty, rypadla a
     lopatové
     nakladače,
     dusadla a
     silniční válce,
     s vlastním
     pohonem:
     -  Silniční    Výroba, v níž hodnota
      válce       všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
                   závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8431 použity pouze
               do hodnoty 10% ceny
               výrobku ze závodu
8430   Ostatní stroje a  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje     - hodnota všech    hodnota všech
     srovnávací,     použitých materiálů použitých
     vyrovnávací     nepřesahuje 40% ceny materiálů
     (nivelační),    výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     škrabací,     - v rámci výše    30% ceny
     hloubicí,      uvedeného limitu   výrobku ze
     pěchovací,     mohou být materiály závodu
     zhutňovací,     zařazené v čísle
     těžební       8431 použity pouze
     (dobývací) nebo   do hodnoty 10% ceny
     vrtací pro zemní  výrobku ze závodu
     práce, těžbu rud
     nebo nerostů;
     beranidla a
     vytahovače pilot;
     sněhové pluhy a
     rozmetače sněhu
ex 8431  Části a součásti  Výroba, v níž hodnota
     vhodné k použití  všech použitých
     výhradně nebo   materiálů nepřesahuje
     zejména k     40% ceny výrobku ze
     silničním válcům  závodu
8439   Stroje a      Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje pro   - hodnota všech    hodnota všech
     výrobu buničiny   použitých materiálů použitých
     (papíroviny) z   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     celulózových    výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     vláken nebo pro  - v rámci výše    30% ceny
     výrobu nebo     uvedeného limitu   výrobku ze
     konečnou úpravu   mohou být materiály závodu
     papíru, kartónu   zařazené ve stejném
     či lepenky     čísle jako výrobek
               použity pouze do
               hodnoty 25% ceny
               výrobku ze závodu
8441   Ostatní stroje a  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje pro   - hodnota všech    hodnota všech
     zpracování     použitých materiálů použitých
     buničiny (papíro-  nepřesahuje 40% ceny materiálů
     viny), papíru,   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     kartónu nebo    - v rámci výše    30% ceny
     lepenky, včetně   uvedeného limitu   výrobku ze
     řezaček všech    mohou být materiály závodu
     druhů        zařazené ve stejném
               čísle jako výrobek
               použity pouze do
               hodnoty 25% ceny
               výrobku ze závodu
8444 až  Stroje těchto   Výroba, v níž hodnota
8447   čísel pro použití všech použitých
     v textilním    materiálů nepřesahuje
     průmyslu      40% ceny výrobku ze
               závodu
ex 8448  Přídavná      Výroba, v níž hodnota
     (pomocná) strojní všech použitých
     zařízení pro    materiálů nepřesahuje
     použití ke     40% ceny výrobku ze
     strojům čísel   závodu
     8444 a 8445
8452   Šicí stroje,
     vyjma stroje pro
     vazbu a sešívání
     knih čísla 8440;
     nábytek,
     podstavce a kryty
     zvlášť upravené k
     šicím strojům;
     jehly do šicích
     strojů:
     -  Šicí stroje  Výroba, v níž:
      (pouze s proší-  - hodnota všech
      vacím stehem) s  použitých materiálů
      hlavou       nepřesahuje 40% ceny
      o hmotnosti    výrobku ze závodu;
      nepřesahující 16 - hodnota všech
      kg bez motoru   nepůvodních
      nebo 17 kg     materiálů použitých
      včetně motoru   při montáži hlavy
               (bez motoru)
               nepřesahuje hodnotu
               použitých původních
               materiálů;
               - použitá zařízení
               pro napínání nitě,
               háčkování a
               entlování jsou již
               původní
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu
8456 až  Obráběcí stroje a Výroba, v níž hodnota
8466   nástroje a jejich všech použitých
     části a      materiálů nepřesahuje
     příslušenství   40% ceny výrobku ze
     čísel 8456 až   závodu
     8466
8469 až  Kancelářské    Výroba, v níž hodnota
8472   stroje (například všech použitých
     psací stroje,   materiálů nepřesahuje
     počítací stroje,  40% ceny výrobku ze
     stroje pro     závodu
     automatizované
     zpracování dat,
     kopírovací
     stroje, drátové
     šičky)
8480   Formovací rámy   Výroba, v níž hodnota
     pro slévárny    všech použitých
     kovů; formovací  materiálů nepřesahuje
     základny; modely  50% ceny výrobku ze
     pro formy; formy  závodu
     na kovy (jiné než
     ingotové formy),
     karbidy kovů,
     sklo, nerostné
     materiály, kaučuk
     nebo plasty
8482   Valivá ložiska   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     (kuličková,    - všechny použité   hodnota všech
     válečková,     materiály jsou    použitých
     jehlová apod.)   zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       25% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8484   Kovoplastická   Výroba, v níž hodnota
     těsnění; soupravy všech použitých
     a sestavy těsnění materiálů nepřesahuje
     různého složení  40% ceny výrobku ze
     uložené      závodu
     v sáčcích,
     obálkách, vacích,
     pouzdrech nebo v
     podobných
     obalech;
     mechanické
     ucpávky
8485   Části a součásti  Výroba, v níž hodnota
     strojů       všech použitých
     a přístrojů    materiálů nepřesahuje
     neobsahující    40% ceny výrobku ze
     elektrické     závodu
     svorky, izolace,
     cívky, kontakty
     nebo jiné
     elektrické prvky,
     jinde v této
     kapitole
     neuvedené ani
     nezahrnuté
ex    Elektrické     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
kapitola stroje, přístroje - všechny použité   hodnota všech
85    a zařízení a    materiály jsou    použitých
     jejich části a   zařazeny v čísle   materiálů
     součásti;      jiném, než je číslo nepřesahuje
     přístroje pro    výrobku;       30% ceny
     záznam a      - hodnota všech    výrobku ze
     reprodukci zvuku,  použitých materiálů závodu
     přístroje pro    nepřesahuje 40% ceny
     záznam a      výrobku ze závodu
     reprodukci
     televizního
     obrazu a zvuku,
     části, součásti a
     příslušenství
     k těmto
     přístrojům;
     vyjma:
8501   Elektrické motory Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     a generátory    - hodnota všech    hodnota všech
     (vyjma       použitých materiálů použitých
     generátorová    nepřesahuje 40% ceny materiálů
     soustrojí)     výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8503 použity pouze
               do hodnoty 10% ceny
               výrobku ze závodu
8502   Elektrická     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     generátorová    - hodnota všech    hodnota všech
     soustrojí a     použitých materiálů použitých
     rotační měniče   nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8501 nebo 8503
               použity pouze do
               souhrnné hodnoty 10%
               ceny výrobku ze
               závodu
ex 8504  Napájecí zdroje k Výroba, v níž hodnota
     zařízením pro   všech použitých
     automatizované   materiálů nepřesahuje
     zpracování dat   40% ceny výrobku ze
               závodu
ex 8518  Mikrofony a    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     jejich stojany;  - hodnota všech    hodnota všech
     reproduktory, též  použitých materiálů použitých
     vestavěné;     nepřesahuje 40% ceny materiálů
     elektrické     výrobku ze závodu;  nepřesahuje
         nízkofrekvenční  - hodnota všech    25% ceny
     zesilovače;     použitých      výrobku ze
     elektrické     nepůvodních     závodu
     zesilovače zvuku  materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8519   Gramofony, též   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přenosné,     - hodnota všech    hodnota všech
     gramofonové     použitých materiálů použitých
     chassis, kazetové  nepřesahuje 40% ceny materiálů
     přehrávače a jiné  výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     zvukové      - hodnota všech    30% ceny
     reprodukční     použitých      výrobku ze
     přístroje, bez   nepůvodních     závodu
     zařízení pro    materiálů
     záznam zvuku    nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8520   Magnetofony a   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     jiné přístroje   - hodnota všech    hodnota všech
     pro záznam zvuku,  použitých materiálů použitých
     též         nepřesahuje 40% ceny materiálů
     s reprodukčním   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     zařízením     - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8521   Přístroje pro   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     videofonní záznam - hodnota všech    hodnota všech
     nebo jeho      použitých materiálů použitých
     reprodukci, též   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     s vestavěným    výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     videotunerem    - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8522   Části, součásti a Výroba, v níž hodnota
     příslušenství   všech použitých
     vhodné pro     materiálů nepřesahuje
     použití výhradně  40% ceny výrobku ze
     nebo zejména k   závodu
     přístrojům čísel
     8519 až 8521
8523   Hotová nenahraná  Výroba, v níž hodnota
     média pro záznam  všech použitých
     zvuku nebo     materiálů nepřesahuje
     podobný záznam,  40% ceny výrobku ze
     vyjma výrobky   závodu
     kapitoly 37
8524   Gramofonové
     desky, magnetické
     pásky a jiná
     nahraná média pro
     záznam zvuku nebo
     pro podobné
     záznamy, včetně
     matric a
     galvanických
     otisků pro výrobu
     desek, avšak
     vyjma výrobky
     kapitoly 37:
     -  Matrice a   Výroba, v níž hodnota
      galvanické    všech použitých
      otisky pro    materiálů nepřesahuje
      výrobu      40% ceny výrobku ze
      gramofonových   závodu
      desek
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    30% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8523 použity pouze
               do hodnoty 10% ceny
               výrobku ze závodu
8525   Vysílací      Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje pro   - hodnota všech    hodnota všech
     radiotelefonii,   použitých materiálů použitých
     radiotelegrafii,  nepřesahuje 40% ceny materiálů
     rozhlasové nebo   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     televizní     - hodnota všech    25% ceny
     vysílání, též s   použitých      výrobku ze
     přijímacím     nepůvodních     závodu
     zařízením nebo se  materiálů
     zařízením pro    nepřesahuje hodnotu
     záznam nebo     všech použitých
     reprodukci zvuku;  původních materiálů
     televizní kamery;
     stabilní
     videokamery a
     ostatní
     videokamery se
     záznamem obrazu i
     zvuku
     (camcordery)
8526   Radiolokační a   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     radiosondážní   - hodnota všech    hodnota všech
     přístroje      použitých materiálů použitých
     (radary),      nepřesahuje 40% ceny materiálů
     radionavigační   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     přístroje a    - hodnota všech    25% ceny
     radiové přístroje  použitých      výrobku ze
     pro dálkové     nepůvodních     závodu
     řízení       materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8527   Přijímací     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje pro   - hodnota všech    hodnota všech
     radiotelefonii,   použitých materiálů použitých
     radiotelegrafii   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     nebo rozhlasové   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     vysílání, též   - hodnota všech    25% ceny
     kombinované v    použitých      výrobku ze
     jednom uzavření s  nepůvodních     závodu
     přístrojem pro   materiálů
     záznam nebo     nepřesahuje hodnotu
     reprodukci zvuku  všech použitých
     nebo s hodinami   původních materiálů
8528   Televizní     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přijímací     - hodnota všech    hodnota všech
     přístroje, též s  použitých materiálů použitých
     vestavěnými     nepřesahuje 40% ceny materiálů
     rozhlasovými    výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     přijímači nebo   - hodnota všech    25% ceny
     s přístroji pro   použitých      výrobku ze
     záznam nebo     nepůvodních     závodu
     reprodukci zvuku  materiálů
     nebo obrazu;    nepřesahuje hodnotu
     video-monitory a  všech použitých
     videoprojektory   původních materiálů
8529   Části a součásti
     vhodné výhradně
     nebo zejména k
     přístrojům čísel
     8525 až 8528:
     -  Vhodné     Výroba, v níž hodnota
      výhradně nebo   všech použitých
      zejména k     materiálů nepřesahuje
      přístrojům pro  40% ceny výrobku ze
      záznam nebo    závodu
      reprodukci
      obrazu
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    25% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
8535 a  Elektrická     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
8536   zařízení k     - hodnota všech    hodnota všech
     vypínání, ke    použitých materiálů použitých
     spínání nebo k   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     ochraně       výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     elektrických    - v rámci výše    30% ceny
     obvodů, k jejich  uvedeného limitu   výrobku ze
     zapojování,     mohou být materiály závodu
     spojování a     zařazené v čísle
     připojování     8538 použity pouze
               do hodnoty 10% ceny
               výrobku ze závodu
8537   Tabule, panely,  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     ovládací stoly,  - hodnota všech    hodnota všech
     pulty, skříně a   použitých materiálů použitých
     jiné základny,   nepřesahuje 40% ceny materiálů
     vybavené dvěma   výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     nebo více     - v rámci výše    30% ceny
     zařízeními čísla  uvedeného limitu   výrobku ze
     8535 nebo 8536,   mohou být materiály závodu
     pro elektrické   zařazené v čísle
     řídící zařízení   8538 použity pouze
     nebo rozvod     do hodnoty 10% ceny
     elektrického    výrobku ze závodu
     proudu, včetně
     zabudovaných
     nástrojů nebo
     přístrojů
     kapitoly 90, a
     číslicově řízené
     přístroje, jiné
     než spínací
     přístroje čísla
     8517
ex 8541  Diody,       Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     tranzistory a   - všechny použité   hodnota všech
     obdobná       materiály jsou    použitých
     polovodičová    zařazeny v čísle   materiálů
     zařízení, vyjma   jiném, než je číslo nepřesahuje
     destičky ještě   výrobku;       25% ceny
     nerozřezané na   - hodnota všech    výrobku ze
     čipy            použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8542   Elektronické    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     integrované    - hodnota všech    hodnota všech
     obvody a      použitých materiálů použitých
     mikrosoustavy    nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - v rámci výše    25% ceny
               uvedeného limitu   výrobku ze
               mohou být materiály závodu
               zařazené v čísle
               8541 nebo 8542
               použity pouze do
               souhrnné hodnoty 10%
               ceny výrobku ze
               závodu
8544   Dráty, kabely   Výroba, v níž hodnota
     (včetně koaxiál-  všech použitých
     ních kabelů)    materiálů nepřesahuje
     izolované (též   40% ceny výrobku ze
     lakovým povrchem  závodu
     nebo anodickým
     okysličením) a
     ostatní izolované
     elektrické
     vodiče, též s
     přípojkami;
     kabely z
     optických vláken
     vyrobené z
     jednotlivě
     opláštěných
     vláken, též
     spojené s
     elektrickými
     vodiči nebo
     s přípojkami
8545   Uhlíkové      Výroba, v níž hodnota
     elektrody,     všech použitých
     uhlíkové      materiálů nepřesahuje
     kartáčky,     40% ceny výrobku ze
     osvětlovací    závodu
     uhlíky, uhlíky
     pro elektrické
     baterie a ostatní
     výrobky zhotovené
     z grafitu nebo
     jiného uhlíku,
     též spojené s
     kovem, pro
     elektrické účely
8546   Elektrické     Výroba, v níž hodnota
     izolátory     všech použitých
     z jakéhokoliv   materiálů nepřesahuje
     materiálu     40% ceny výrobku ze
               závodu
8547   Izolační části a  Výroba, v níž hodnota
     součásti pro    všech použitých
     elektrické     materiálů nepřesahuje
     stroje, přístroje 40% ceny výrobku ze
     nebo zařízení,   závodu
     vyrobené zcela
     z izolačních
     materiálů nebo
     jen s
     jednoduchými, do
     materiálu
     vlisovanými
     drobnými kovo-
     vými součástmi
     (např. s objím-
     kami se závitem),
     sloužícími
     výhradně k
     připevňování,
     vyjma izolátory
     čísla 8546;
     elektrické
     instalační trubky
     a jejich spojky z
     obecných kovů, s
     vnitřní izolací
8548   Odpad a zbytky   Výroba, v níž hodnota
     galvanických    všech použitých
     článků, baterií a materiálů nepřesahuje
     elektrických    40% ceny výrobku ze
     akumulátorů;    závodu
     nepoužitelné
     galvanické
     články, baterie
     a elektrické
     akumulátory;
     elektrické části
     a součásti strojů
     nebo přístrojů,
     jinde v této
     kapitole
     neuvedené ani
     nezahrnuté
ex    Železniční nebo  Výroba, v níž hodnota
kapitola tramvajové     všech použitých
86    lokomotivy,    materiálů nepřesahuje
     vozový park    40% ceny výrobku ze
     a jeho části a   závodu
     součásti;
     kolejový svrškový
     upevňovací
     materiál a
     upevňovací
     zařízení a jejich
     části a součásti;
     dopravní
     signalizační
     mechanická (též
     elektromechanická)
     zařízení všech
     druhů; vyjma:
8608   Kolejový svrškový Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     upevňovací     - všechny použité   hodnota všech
     materiál a     materiály jsou    použitých
     upevňovací     zařazeny v čísle   materiálů
     zařízení;      jiném, než je číslo nepřesahuje
     mechanické (též   výrobku;       30% ceny
     elektromecha-   - hodnota všech    výrobku ze
     nické) přístroje  použitých materiálů závodu
     návěstní,      nepřesahuje 40% ceny
     bezpečnostní,    výrobku ze závodu
     kontrolní,
     ovládací, pro
     železniční nebo
     jinou kolejovou
     dopravu, pro
     dopravu silniční
     nebo říční, pro
     parkoviště, pro
     přístavní nebo
     letištní
     zařízení; jejich
     části
ex    Motorová vozidla, Výroba, v níž hodnota
kapitola traktory,     všech použitých
87    motorová kola a  materiálů nepřesahuje
     jízdní kola    40% ceny výrobku ze
     a jiná pozemní   závodu
     vozidla (vyjma
     kolejová), jejich
     části, součásti a
     příslušenství;
     vyjma:
8709   Vozíky s vlastním Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     pohonem bez    - všechny použité   hodnota všech
     zdvihacího nebo   materiály jsou    použitých
     manipulačního    zařazeny v čísle   materiálů
     zařízení, typů   jiném, než je číslo nepřesahuje
     používaných v    výrobku;       30% ceny
     továrnách,     - hodnota všech    výrobku ze
     skladech,      použitých materiálů závodu
     přístavech nebo na nepřesahuje 40% ceny
     letištích k     výrobku ze závodu
     přepravě zboží na
     krátké
     vzdálenosti; malé
     tahače používané
     na železničních
     nástupištích;
     jejich části
     a součásti
8710   Tanky a jiná    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     obrněná bojová   - všechny použité   hodnota všech
     vozidla,      materiály jsou    použitých
     motorová, též    zařazeny v čísle   materiálů
     vybavená      jiném, než je číslo nepřesahuje
     zbraněmi; jejich  výrobku;       30% ceny
     části a součásti  - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8711   Motocykly (včetně
     mopedů) a jízdní
     kola s pomocným
     motorem, též
     s přívěsnými
     vozíky; přívěsné
     vozíky:
     -  S pístovým
      motorem
      s obsahem válců:
      --        Výroba, v níž:    Výroba, v níž
      Nepřesahujícím  - hodnota všech    hodnota všech
      50 cm3      použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    20% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
      -- Přesahujícím  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
      50 cm3      - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    25% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
ex 8712  Jízdní kola bez  Výroba z materiálů  Výroba, v níž
     kuličkových    nezařazených v čísle hodnota všech
     ložisek      8714         použitých
                          materiálů
                          nepřesahuje
                          30% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
8715   Dětské kočárky,  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     dětské sportovní  - všechny použité   hodnota všech
     kočárky a podobná  materiály jsou    použitých
     dětská vozidla a  zařazeny v čísle   materiálů
     jejich části    jiném, než je číslo nepřesahuje
     a součásti     výrobku;       30% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
8716   Přívěsy a návěsy; Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     ostatní vozidla  - všechny použité   hodnota všech
     bez mechanického  materiály jsou    použitých
     pohonu; jejich   zařazeny v čísle   materiálů
         části a součásti  jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       30% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
ex    Letadla, kosmické Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola lodě a jejich   všechny použité    hodnota všech
88    části a součásti; materiály zařazeny v použitých
     vyjma:       čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku     nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
ex 8804  Rotující padáky  Výroba z materiálů  Výroba, v níž
               jakéhokoli čísla   hodnota všech
               včetně jiných     použitých
               materiálů čísla 8804 materiálů
                          nepřesahuje
                          40% ceny
                          výrobku ze
                          závodu
8805   Letecké katapulty Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
     a podobné     všechny použité    hodnota všech
     přístroje a    materiály zařazeny v použitých
     zařízení;     čísle jiném, než je  materiálů
     přístroje a    číslo výrobku     nepřesahuje
     zařízení pro               30% ceny
     přistání aerodynů            výrobku ze
     na letadlové lodi            závodu
     a podobné
     přístroje a
     zařízení; pozemní
     přístroje pro
     letecký výcvik;
     jejich části a
     součásti
kapitola Námořní a říční  Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
89    plavidla      všechny použité    hodnota všech
               materiály zařazeny v použitých
               čísle jiném, než je  materiálů
               číslo výrobku. Avšak nepřesahuje
               nelze použít trupy  40% ceny
               čísla 8906      výrobku ze
                          závodu
ex    Nástroje a     Výroba, v níž:    Výroba, v níž
kapitola přístroje     - všechny použité   hodnota všech
90    optické,      materiály jsou    použitých
     fotografické nebo  zařazeny v čísle   materiálů
     kinemato-      jiném, než je číslo nepřesahuje
     grafické, měřicí,  výrobku;       30% ceny
     kontrolní nebo   - hodnota všech    výrobku ze
     přesné; nástroje  použitých materiálů závodu
     a přístroje     nepřesahuje 40% ceny
     lékařské      výrobku ze závodu
     a chirurgické;
     části, součásti
     a příslušenství
     těchto nástrojů a
     přístrojů; vyjma:
9001   Optická vlákna a  Výroba, v níž hodnota
     svazky optických  všech použitých
     vláken; kabely   materiálů nepřesahuje
     z optických    40% ceny výrobku ze
     vláken, jiné než  závodu
     čísla 8544;
     polarizační
     materiál ve tvaru
     listů nebo desek;
     čočky, též
     kontaktní,
     hranoly, zrcadla
     a jiné optické
     články,
     z jakéhokoliv
     materiálu,
     nezasazené, jiné
     než z opticky
     neopracovaného
     skla
9002   Čočky, hranoly,  Výroba, v níž hodnota
     zrcadla a jiné   všech použitých
     optické články z  materiálů nepřesahuje
     jakéhokoliv    40% ceny výrobku ze
     materiálu,     závodu
     zasazené, pro
     nástroje nebo
     přístroje, jiné
     než z opticky
     neopracovaného
     skla
9004   Brýle (korekční,  Výroba, v níž hodnota
     ochranné nebo   všech použitých
     jiné) a podobné  materiálů nepřesahuje
     výrobky      40% ceny výrobku ze
               závodu
ex 9005  Binokulární a   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     monokulární    - všechny použité   hodnota všech
     dalekohledy a    materiály jsou    použitých
     ostatní optické   zařazeny v čísle   materiálů
     teleskopy, jejich  jiném, než je číslo nepřesahuje
     podstavce a rámy,  výrobku;       30% ceny
     vyjma       - hodnota všech    výrobku ze
     astronomické    použitých materiálů závodu
     refrakční      nepřesahuje 40% ceny
     teleskopy a     výrobku ze závodu;
     jejich rámy a   - hodnota všech
     podstavce      použitých
               nepůvodních
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
ex 9006  Fotografické    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje (jiné  - všechny použité   hodnota všech
     než         materiály jsou    použitých
     kinematografické)  zařazeny v čísle   materiálů
     ; přístroje     jiném, než je číslo nepřesahuje
     a žárovky pro    výrobku;       30% ceny
     bleskové světlo,  - hodnota všech    výrobku ze
     jiné než      použitých materiálů závodu
     elektricky     nepřesahuje 40% ceny
     zapalované     výrobku ze závodu;
     bleskové žárovky  - hodnota všech
               použitých
               nepůvodních
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
9007   Kinematografické  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     kamery       - všechny použité   hodnota všech
     a promítací     materiály jsou    použitých
     přístroje, též   zařazeny v čísle   materiálů
     s vestavěnými    jiném, než je číslo nepřesahuje
     přístroji pro    výrobku;       30% ceny
     záznam nebo    - hodnota všech    výrobku ze
     reprodukci zvuku  použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu;
               - hodnota všech
               použitých
               nepůvodních
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
9011   Sdružené optické  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     mikroskopy,    - všechny použité   hodnota všech
     včetně mikroskopů  materiály jsou    použitých
     pro mikro-     zařazeny v čísle   materiálů
     fotografii,     jiném, než je číslo nepřesahuje
     mikrokinematografii výrobku;       30% ceny
     nebo        - hodnota všech    výrobku ze
     mikroprojekci    použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu;
               - hodnota všech
               použitých
               nepůvodních
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
ex 9014  Jiné navigační   Výroba, v níž hodnota
     nástroje      všech použitých
     a přístroje    materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu
9015   Geodetické,    Výroba, v níž hodnota
     topografické,   všech použitých
     zeměměřičské,   materiálů nepřesahuje
     nivelační,     40% ceny výrobku ze
     fotogrammetrické, závodu
     hydro-grafické,
     oceánografické,
     hydrologické,
     meteorologické
     nebo geofyzikální
     nástroje
     a přístroje,
     vyjma kompasy;
     dálkoměry
9016   Váhy o citlivosti Výroba, v níž hodnota
     50 mg nebo     všech použitých
     citlivější, též  materiálů nepřesahuje
     se závažími    40% ceny výrobku ze
               závodu
9017   Kreslicí,     Výroba, v níž hodnota
     rýsovací nebo   všech použitých
     počítací nástroje materiálů nepřesahuje
     a přístroje    40% ceny výrobku ze
     (např. kreslicí  závodu
     stroje,
     pantografy,
     úhloměry,
     rýsovadla,
     logaritmická
     pravítka
     a počítací
     kotouče); ruční
     délková měřidla
     (např. měřicí
     tyče, měřicí
     pásma,
     mikrometry,
     posuvná měřítka a
     kalibry), jinde v
     této kapitole
     neuvedená ani
     nezahrnutá
9018   Lékařské,
     chirurgické, zubo-
     lékařské nebo
     zvěrolékařské
     nástroje a
     přístroje, včetně
     scintigrafických
     přístrojů,
     ostatní
     elektroléčebné
     přístroje a
     přístroje
     ke zkoušení
     zraku:
     -  Dentistická  Výroba z materiálů  Výroba, v níž
      křesla se     jakéhokoli čísla,   hodnota všech
      zabudovanými   včetně jiných     použitých
      dentistickými   materiálů čísla 9018 materiálů
      přístroji a               nepřesahuje
      nástroji, včetně                40% ceny
      plivátek                výrobku ze
                          závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - všechny použité   hodnota všech
               materiály jsou    použitých
               zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       25% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
9019   Přístroje pro   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     mechanoterapii;  - všechny použité   hodnota všech
     masážní       materiály jsou    použitých
     přístroje;     zařazeny v čísle   materiálů
     psychotechnické   jiném, než je číslo nepřesahuje
     přístroje;     výrobku;       25% ceny
     přístroje pro   - hodnota všech    výrobku ze
     léčbu ozónem,    použitých materiálů závodu
     kyslíkem,      nepřesahuje 40% ceny
     aerosolem,     výrobku ze závodu
     dýchací přístroje
     oživovací nebo
     jiné léčebné
     dýchací přístroje
9020   Ostatní dýchací  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     přístroje     - všechny použité   hodnota všech
     a plynové masky,  materiály jsou    použitých
     vyjma ochranné   zařazeny v čísle   materiálů
     masky bez      jiném, než je číslo nepřesahuje
     mechanických    výrobku;       25% ceny
     částí       - hodnota všech    výrobku ze
     a vyměnitelných   použitých materiálů závodu
     filtrů       nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
9024   Stroje a      Výroba, v níž hodnota
     přístroje pro   všech použitých
     zkoušení      materiálů nepřesahuje
     tvrdosti,     40% ceny výrobku ze
     pevnosti v tahu,  závodu
     stlačitelnosti či
     zhustitelnosti,
     pružnosti nebo
     jiných
     mechanických
     vlastností
     materiálů (např.
     kovů, dřeva,
     textilií, papíru,
     plastů)
9025   Hydrometry a    Výroba, v níž hodnota
     podobné plovoucí  všech použitých
     přístroje,     materiálů nepřesahuje
     teploměry,     40% ceny výrobku ze
     žároměry,     závodu
     tlakoměry,
     vlhkoměry a
     psychrometry,
     též registrační i
     navzájem
     kombinované
9026   Přístroje a    Výroba, v níž hodnota
     nástroje na měření všech použitých
     nebo kontrolu   materiálů nepřesahuje
     průtoku, hladiny, 40% ceny výrobku ze
     tlaku nebo jiných závodu
     proměnných
     charakteristik
     kapalin nebo plynů
     (např.
     průtokoměry,
     hladinoměry,
     manometry, měřiče
     spotřeby tepla),
     vyjma přístroje a
     nástroje čísel
     9014, 9015, 9028
     nebo 9032
9027   Přístroje a    Výroba, v níž hodnota
     nástroje pro    všech použitých
     fyzikální nebo   materiálů nepřesahuje
     chemické rozbory  40% ceny výrobku ze
     (např.       závodu
     polarimetry,
     refraktometry,
     spektrometry,
     analyzátory plynů
     nebo kouře);
     přístroje a
     nástroje pro
     měření nebo
     kontrolu
     viskozity,
     pórovitosti,
     roztažnosti,
     povrchového
     napětí nebo
     podobné;
     přístroje a
     nástroje
     ke kalometrickým,
     akustickým nebo
     fotometrickým
     měřením (včetně
     expozimetrů);
     mikrotomy
9028   Měřiče dodávky a
     spotřeby plynů,
     kapalin a
     elektrické
     energie, včetně
     jejich
     kalibračních
     přístrojů:
     -  Části,     Výroba, v níž hodnota
      součásti a    všech použitých
      příslušenství   materiálů nepřesahuje
               40% ceny výrobku ze
               závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
9029   Otáčkoměry,    Výroba, v níž hodnota
     počítače výrobků, všech použitých
     taxametry, měřiče materiálů nepřesahuje
     ujeté       40% ceny výrobku ze
     vzdálenosti,    závodu
     krokoměry a
     podobné
     přístroje;
     rychloměry a
     tachometry, jiné
     než čísel 9014
     nebo 9015;
     stroboskopy
9030   Osciloskopy,    Výroba, v níž hodnota
     analyzátory    všech použitých
     spektra a ostatní materiálů nepřesahuje
     přístroje a    40% ceny výrobku ze
     nástroje na    závodu
     měření a kontrolu
     elektrických
     veličin, vyjma
     měřiče čísla
     9028; přístroje
     a nástroje na
     měření nebo
     detekci záření
     alfa, beta, gama,
     rentgenového,
     kosmického nebo
     jiného
     ionizujícího
     záření
9031   Měřicí nebo    Výroba, v níž hodnota
     kontrolní     všech použitých
     přístroje,     materiálů nepřesahuje
     nástroje a     40% ceny výrobku ze
     stroje, jinde v  závodu
     této kapitole
     neuvedené ani
     nezahrnuté;
     projektory na
     kontrolu profilů
9032   Automatické    Výroba, v níž hodnota
     regulační nebo   všech použitých
     kontrolní     materiálů nepřesahuje
     přístroje a    40% ceny výrobku ze
     nástroje      závodu
9033   Části, součásti a Výroba, v níž hodnota
     příslušenství,   všech použitých
     jinde v této    materiálů nepřesahuje
     kapitole      40% ceny výrobku ze
     neuvedené ani   závodu
     nezahrnuté, pro
     stroje, nástroje
     a přístroje
     kapitoly 90
ex    Hodiny a hodinky  Výroba, v níž hodnota
kapitola a jejich části a  všech
91    součásti; vyjma:  použitých materiálů
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
9105   Ostatní hodiny   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
               - hodnota všech    hodnota všech
               použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
9109   Hodinové stroje,  Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     úplné       - hodnota všech    hodnota všech
     a smontované    použitých materiálů použitých
               nepřesahuje 40% ceny materiálů
               výrobku ze závodu;  nepřesahuje
               - hodnota všech    30% ceny
               použitých      výrobku ze
               nepůvodních     závodu
               materiálů
               nepřesahuje hodnotu
               všech použitých
               původních materiálů
9110   Hodinové nebo   Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     hodinkové strojky - hodnota všech    hodnota všech
     úplné,       použitých materiálů použitých
     nesmontované nebo  nepřesahuje 40% ceny materiálů
     částečně      výrobku ze závodu;  nepřesahuje
     smontované     - v rámci výše    30% ceny
     (soupravy);     uvedeného limitu   výrobku ze
     hodinové nebo    mohou být materiály závodu
     hodinkové strojky  zařazené v čísle
     neúplné,      9114 použity pouze
     smontované;     do hodnoty 10% ceny
     neúplné,      výrobku ze závodu
     nedokončené
     hodinové nebo
     hodinkové strojky
9111   Hodinková pouzdra Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     a jejich části   - všechny použité   hodnota všech
               materiály jsou    použitých
               zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       30% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
9112   Kryty a skříňky k Výroba, v níž:    Výroba, v níž
     hodinářským    - všechny použité   hodnota všech
     výrobkům     a jejich  materiály jsou    použitých
     části a součásti  zařazeny v čísle   materiálů
               jiném, než je číslo nepřesahuje
               výrobku;       30% ceny
               - hodnota všech    výrobku ze
               použitých materiálů závodu
               nepřesahuje 40% ceny
               výrobku ze závodu
9113   Hodinkové
     řemínky, pásky,
     náramky a jejich
     části a součásti:
     -  Z obecných   Výroba, v níž hodnota
      kovů, též     všech použitých
      pokovených nebo  materiálů nepřesahuje
      plátovaných    40% ceny výrobku ze
      drahými kovy   závodu
     -  Ostatní    Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
kapitola Hudební nástroje; Výroba, v níž hodnota
92    části, součásti a všech použitých
     příslušenství   materiálů nepřesahuje
     těchto nástrojů  40% ceny výrobku ze
               závodu
kapitola Zbraně a      Výroba, v níž hodnota
93    střelivo; jejich  všech použitých
     části, součásti a materiálů nepřesahuje
     příslušenství   50% ceny výrobku ze
               závodu
ex    Nábytek; lékařsko- Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
kapitola chirurgický    všechny použité    hodnota všech
94    nábytek;      materiály zařazeny v použitých
     lůžkoviny a    čísle jiném, než je  materiálů
     podobné potřeby;  číslo výrobku     nepřesahuje
     svítidla jinde              40% ceny
     neuvedená ani              výrobku ze
     nezahrnutá;               závodu
     reklamní lampy,
     světelné reklamy,
     světelné znaky,
     světelné
     ukazatele a
     podobné výrobky;
     montované stavby;
     vyjma:
ex 9401  Nábytek z     Výroba, v níž jsou  Výroba, v níž
a     obecných kovů,   všechny použité    hodnota všech
ex 9403  jehož části jsou  materiály zařazeny v použitých
     zhotoveny     čísle jiném, než je  materiálů
     z bavlněné     číslo výrobku     nepřesahuje
     tkaniny bez    nebo         40% ceny
     vycpávky o     výroba z bavlněné   výrobku ze
     hmotnosti     tkaniny již zhotovené závodu
     nepřesahující 300 ve formě připravené
     g/m2        k použití pro zboží
               čísla 9401 nebo 9403,
               za předpokladu, že:
               - její hodnota
               nepřesahuje 25% ceny
               výrobku ze závodu;
               - všechny ostatní
               použité materiály
               jsou již původní a
               jsou zařazeny v
               čísle jiném, než
               9401 nebo 9403
9405   Svítidla (včetně  Výroba, v níž hodnota
     světlometů)    všech použitých
     a jejich části a  materiálů nepřesahuje
     součásti, jinde  50% ceny výrobku ze
     neuvedené ani   závodu
     nezahrnuté;
     světelné reklamy,
     světelné znaky,
     světelné
     ukazatele
     a podobné výrobky
     s nesnímatelným
     pevným
     osvětlovacím
     zdrojem a jejich
     části a součásti
     jinde neuvedené
     ani nezahrnuté
9406   Montované stavby  Výroba, v níž hodnota
               všech použitých
               materiálů nepřesahuje
               50% ceny výrobku ze
               závodu
ex    Hračky, hry a   Výroba, v níž jsou
kapitola sportovní     všechny použité
95    potřeby; jejich  materiály zařazeny v
     části, součásti  čísle jiném, než je
     a příslušenství;  číslo výrobku
     vyjma:
9503   Ostatní hračky;  Výroba, v níž:
     zmenšené modely a - všechny použité
     podobné modely   materiály jsou
     na hraní, též    zařazeny v čísle
     mechanické;     jiném, než je číslo
     skládanky všeho   výrobku;
     druhu       - hodnota všech
               použitých materiálů
               nepřesahuje 50% ceny
               výrobku ze závodu
ex 9506  Golfové hole a   Výroba, v níž jsou
     jejich části    všechny použité
               materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku. Lze
               však použít nahrubo
               tvarované bloky pro
               výrobu hlavic
               golfových holí
ex    Různé výrobky;   Výroba, v níž jsou
kapitola vyjma:       všechny použité
96              materiály zařazeny v
               čísle jiném, než je
               číslo výrobku
ex 9601  Výrobky z     Výroba z opracovaných
a     živočišných,    řezbářských materiálů
ex 9602  rostlinných nebo  stejného čísla
     nerostných
     řezbářských
     materiálů
ex 9603  Košťata a kartáče Výroba, v níž hodnota
     (vyjma proutěná  všech použitých
     košťata apod. a  materiálů nepřesahuje
     kartáče vyrobené  50% ceny výrobku ze
     z kuních      závodu
     nebo veverčích
     chlupů), ruční
     mechanické
     zametače bez
     motoru, malířské
     podložky
     a válečky,
     pryžové stěrky
     a mopy
9605   Cestovní soupravy Každá položka
     pro osobní     soupravy musí
     toaletu, šití   splňovat pravidlo,
     nebo čištění    které by pro
     obuvi nebo oděvů  ni platilo, kdyby
               nebyla zařazena do
               soupravy. Lze však
               použít nepůvodní
               předměty, za
               předpokladu, že
               jejich souhrnná
               hodnota nepřesahuje
               15% ceny soupravy ze
               závodu
9606   Knoflíky a     Výroba, v níž:
     stiskací      - všechny použité
     knoflíky;      materiály jsou
     formy na knoflíky  zařazeny v čísle
     a ostatní části   jiném, než je číslo
     a součásti     výrobku;
     knoflíků nebo   - hodnota všech
     stiskacích     použitých materiálů
     knoflíků;      nepřesahuje 50% ceny
     knoflíkové     výrobku ze závodu
     polotovary
9612   Pásky do psacích  Výroba, v níž:
     strojů a podobné  - všechny použité
     barvicí pásky    materiály jsou
     napuštěné      zařazeny v čísle
     tiskařskou černí  jiném, než je číslo
     nebo jinak     výrobku;
     připravené     - hodnota všech
     k předávání     použitých materiálů
     otisků, též na   nepřesahuje 50% ceny
     cívkách nebo v   výrobku ze závodu
     kazetách;
     razítkové
     polštářky, též
     napuštěné, též v
     krabičkách
ex 9613  Zapalovače     Výroba, v níž hodnota
     s piezoelektrický všech použitých
     m zapalovacím   materiálů čísla 9613
     systémem      nepřesahuje 30% ceny
               výrobku ze závodu
ex 9614  Dýmky a dýmkové  Výroba z nahrubo
     hlavy       opracovaných bloků
kapitola Umělecká díla,   Výroba, v níž jsou
97    sběratelské    všechny použité
     předměty a     materiály zařazeny v
     starožitnosti   čísle jiném, než je
               číslo výrobku
 
PŘÍLOHA III
Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1
Tiskařské pokyny
1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až -5 mm nebo +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.
2. Kompetentní orgány členských států Společenství nebo České republiky si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.
 
PŘÍLOHA IV
Prohlášení na faktuře
Níže uvedené prohlášení na faktuře musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Avšak poznámky pod čarou nemusí být opisovány.
             Anglická verze

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No... (1) declares that, except where otherwise
    clearly indicated, these products are of .... preferential origin
(2) .

             Španělská verze

El exportador de los productos incluidos en el presente documento
(autorización aduanera n ...(1)) declara que, salvo indicación en
sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
... (2).

             Dánská verze

Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument,
(toldmyndighedernes tilladelse  nr. ... (1)),  erklaerer, at
varerne,  medmindre  andet  tydeligt  er  angivet,  har
praeferenceoprindelse i ... (2).

             Německá verze

Der Ausfhrer (Ermchtigter Ausfhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklrt, dass
diese Waren, soweit nicht anders angegeben, prferenzbegnstigte
... Ursprungswaren sind (2).

            Francouzská verze

L'exportateur des produits couverts par le présent document
(autorisation douaniere no...(1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle
... (2).

             Italská verze

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento
(autorizzazione  doganale  n.  ...(1))  dichiara  che, salvo
indicazione  contraria,  le   merci  sono  di  origina
preferenziale ... (2).

             Holandská verze

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is
(douanevergunning  nr.  ...  (1)),  verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke  andersluidende vermelding,  deze goederen van
preferentile ... oorsprong zijn (2).

            Portugalská verze

O exportador dos produtos  cobertos pelo presente documento
(autorizao aduaniera n. ... (1)), declara que, salvo indicaao
expressa em contrário, estes produtos so de origem preferencial
... (2).

             Finská verze

Tss asiakirjassa mainittujen tuotteiden viej (tullin lupan:o ...
(1)) ilmoittaa, ett nm tuotteet ovat, ellei toisin ole selvsti
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkupertuotteita (2).

             Švédská verze

Exportren  av  de  varor  som  omfattas  av detta dokument
(tullmyndighetens tillstand nr. ... (1)) frskrar att dessa varor,
om inte annat tydligt  markerats, har frmansberttigande ...
ursprung (2).

              Řecká verze

              Česká verze

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ...
(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky
preferenční původ v ... (2).

 .........................................................(3)

    (Místo a datum)


 ..........................................................  (4)

    (Podpis vývozce;

    jméno podepisující osoby

    musí být zapsáno též čitelně)
Společné prohlášení
Přechodné období týkající se vydávání nebo vystavování dokumentů vztahujících se k důkazu původu
1. Do 31. prosince 1997 oprávněné celní orgány Společenství a České republiky budou uznávat jako platné důkazy o původu ve smyslu Protokolu 4:
(i) dlouhodobá průvodní osvědčení EUR.1, vydaná ve smyslu této dohody, indosovaná razítkem oprávněného celního úřadu vyvážejícího státu;
(ii) průvodní osvědčení EUR.1, indosovaná předem razítkem oprávněného celního úřadu vyvážejícího státu;
(iii) průvodní osvědčení EUR.1, vydaná ve smyslu této Dohody, indosovaná schváleným vývozcem zvláštním razítkem, které bylo schváleno celními orgány vyvážejícího státu;
(iv) formuláře EUR.2, vydané ve smyslu této Dohody.
2. Žádosti o následné ověření výše uvedených dokumentů budou přijaty oprávněnými celními orgány Společenství a České republiky v období dvou let po vydání nebo vystavení těchto důkazů původu. Tato ověření budou provedena ve smyslu hlavy VI protokolu 4 této dohody.
Společné prohlášení týkající se Andorrského knížectví
1. Výrobky, které jsou původní v Andorrském knížectví, zařazené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této dohody.
2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.
Společné prohlášení týkající se Sanmarinské republiky
1. Výrobky, které jsou původní v Sanmarinské republice, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této dohody.
2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.
1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".
2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká "specifických procesů".
3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.
4 "Skupinou" se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem.
5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.
6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).
7 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.
8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl.
9 Viz úvodní poznámku 6.
10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru).
11 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 1998.

Související dokumenty