01/2018 (MF) Seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
01/2018
Výměr MF
ze dne 28. listopadu 2017,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Změna: 02/2018
Změna: 03/2018
Ministerstvo financí
Č.j.: MF-24656/2017/1601-1
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak, pro rok 2018.
 
Část I.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny
Oddíl A
Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí
Položka číslo Název
1. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu
a) Maximální cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
b) V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění4) některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně užívány [oceňovaného podle § 4 odst. 3 a přílohy č. 3 tabulky č. 5 vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)], jakož i pozemků ve funkčním celku s veřejně prospěšnou stavbou protipovodňového opatření, je zjištěná cena platná jako cena maximální těchto pozemků nejméně:
--------------------------------------------------------
Pořad.   Způsob využití pozemku     Zjištěná
číslo                   cena Kč/m
2
-------------------------------------------------------- 1. dráha železniční 75,- -------------------------------------------------------- 2. dálnice a rychlostní silnice 100,- a silnice I. třídy -------------------------------------------------------- 3. silnice II. třídy a silnice 50,- III. třídy -------------------------------------------------------- 4. pozemek se stavbou 60,- protipovodňového opatření -------------------------------------------------------- 5. pozemek ve funkčním celku se 30,- stavbou protipovodňového opatření -------------------------------------------------------- 6. pozemek pro ekologické účely 10,- --------------------------------------------------------
c) Maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy jde o získání práv k pozemku potřebných pro uskutečnění výstavby dopravní infrastruktury spadající do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy kupujícím je subjekt, na který se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2. 2.1 Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce
2.2 Nájemné z pozemků pro hrobová místa
1. Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:
--------------------------------------------------------------
Pořad.  Lokalita pozemku       Maximální nájemné
číslo   (počet obyvatel v obci)    v Kč/m
2
/rok -------------------------------------------------------------- 1. Praha 120,- -------------------------------------------------------------- 2. Brno, Ostrava 75,- -------------------------------------------------------------- 3. České Budějovice, 55,- Františkovy Lázně, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mariánské Lázně, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín -------------------------------------------------------------- 4. Český Krumlov, Děčín, 40,- Frýdek-Místek, Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, Kladno, Luhačovice, Mladá Boleslav, Most, Poděbrady, Přerov, Teplice -------------------------------------------------------------- 5. v ostatních městech, 30,- výše nevyjmenovaných, která byla do 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů -------------------------------------------------------------- 6. v ostatních obcích nad 25 000 25,- -------------------------------------------------------------- 7. v obcích do 25 000 včetně 20,- --------------------------------------------------------------
2. Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel na území obce podle stavu periodicky zveřejňovaného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí ČR, který je aktuální v období počínajícím prvním dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za první měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání.
3. Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo, který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.
4. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky ve vojenských újezdech5) a na pozemky, u nichž je nájemné stanoveno jiným právním předpisem6).
5. V rámci stanoveného maximálního nájemného je pronajímatel povinen při sjednávání jeho výše sjednat jeho výši s ohledem na umístění pozemku v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách, v obcích uvedených pod pořadovým číslem 7. rovněž s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel.
3. Mléčné výrobky pro žáky7)
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto výměru.
Oddíl B
Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením8) při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb.
Položka číslo Název
1. Odtahová služba, z toho jen nucené odstranění vozidla podle podmínek stanovených jiným právním předpisem9) a v nařízeních obcí včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět
2. Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10)
Pro uplatnění maximálních cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.
3. Doprava osob městská hromadná
Nárok na bezplatnou přepravu držitelů průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a vodícího psa je upraven jiným právním předpisem11).
4. Taxislužba osobní na území obce
Pro účely regulace cen se za jízdu na území obce považuje jízda, která byla započata a ukončena na území téže obce.
5. Služby parkovišť
6. Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu12)
7. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny
8. Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady
9. Pohřební služby13)
10. Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti14) v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
11. Kontrola a revize spalinové cesty15)
12. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků podle jiného právního předpisu16)
13. Užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označníkem obsahující rovněž informace o linkách, které u tohoto označníku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých linek a dalších informací o dopravě, případně o Integrovaném dopravním systému, do kterého je linka začleněna; odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem
Do užití se zahrnuje přistavení do 45 minut před odjezdem u mezinárodní linky nebo do 30 minut před odjezdem u vnitrostátní linky nebo do 15 minut u regionální a místní linky (včetně doby pro komunikaci s dispečerem, vyzvednutí plánu vozu s rezervací apod.).
V případě užití stání pouze pro výstup se použije poloviční sazba.
Cena zahrnuje možnost užití místnosti ke krátkodobému pobytu řidičů včetně sociálního zařízení.
V rámci užití stání je možno provedení opatření, nezbytných k bezpečnosti provozu - očištění čelních skel, světel, zrcátek, registrační značky apod.
Cena za užití stání nezahrnuje opravy a úpravy vozidel, mytí vozidel, odkládání odpadů a vylévání odpadní vody.
V případě odstavení vozidel mezi jeho příjezdem a odjezdem jednotlivého spoje v prostorách k tomu určených se maximální cena vztahuje na dobu odstavení maximálně 180 minut.
 
Část II.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny
Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak.
A. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:
- penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
- zaviněná manka,
- škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
- odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,
- pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
- nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
- náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
- přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
- platby za promlčené dluhy,
- opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
- odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu17),
- odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
- výdaje na reprezentaci,
- cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu18),
- peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem19),
- platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,
- odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců20),
- příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
- zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,
- náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
- odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
- náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
- výplaty podílu na zisku,
- náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře.
B. Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.
Položka číslo Název
1. Povrchová voda21) odebraná z vodních toků a ostatních povrchových vod
Pro účely regulace cen22) platí:
1. Do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu.
2. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné17) prodávajícím.
3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.
2. Pitná voda23) dodávaná odběratelům24)
Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („voda předaná”) Odpadní voda25) odvedená kanalizací26) nečištěná a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná
Odpadní voda převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“)
Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu27).
Pro účely regulace cen platí:
1. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné prodávajícím podle právních předpisů upravujících účetnictví.
2. Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů.
3. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně k výrobě a dodání (rozvodu) pitné vody nebo na odvádění a na čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod. Nájemné je možné sjednat maximálně do výše odpovídající souhrnu odpisů z pronajímaného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, nákladů vlastníka na jeho opravy a udržování, režijních nákladů spojených se správou a pronajímáním majetku, úroků z úvěrů čerpaných pro realizaci plánu obnovy pronajímaného majetku a výši přiměřeného zisku spojeného s těmito činnostmi včetně zisku na obnovu pronajímaného majetku podle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaného vlastníkem podle jiného právního předpisu27).
Nájemné zahrnuje přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, který musí odpovídat hodnotě vloženého majetku vlastníka a míře výnosnosti použitého kapitálu podle bodu 12. v případě, že nedojde k jiné dohodě s provozovatelem o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele. V takovém případě vlastník a nájemce uzavřenou dohodou podle přílohy č. 3 prokazují hodnotu kapitálu použitého každým z nich pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Tato dohoda musí být uzavřena do 30. září 2019, v opačném případě nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1. lednu 2020 zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka. Byla-li uzavřena dohoda podle přílohy č. 3 před 30. září 2019, mohou podle ní vlastník a nájemce postupovat i v následujícím roce za podmínky, že nedojde ke změnám v hodnotě vloženého kapitálu vlastníka celkem (celková hodnota OPK podle přílohy č. 3) o více než 5 %, v takovém případě platí postup podle předchozí věty. Je-li dohoda do 30. září roku, v němž se zpracovává kalkulace ceny pro následující rok, vlastníkem vypovězena, provozovatel není oprávněn v této cenové kalkulaci majetek vlastníka do výpočtu zisku zajištujícího přiměřenou návratnost kapitálu zahrnout.
Činnostmi spojenými se správou a pronajímáním majetku jsou zpravidla činnosti spojené se zajišťováním plánování, přípravy a realizace investiční výstavby, dohledem nad provozováním a udržováním majetku, nabýváním a vyřazováním majetku, přípravou a uzavíráním nájemních smluv, inventarizací majetku, pasportizací objektů, narovnáváním majetkových vztahů, se zpracováním kanalizačních a provozních řádů, povodňových plánů.
4. Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nepotřebného a kapacitně nevyužitého pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod, kromě infrastrukturního majetku sloužícího prokazatelně k zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody.
5. Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk. To neplatí pro cenu předané vody a převzaté vody odpadní v rámci prodávajícího jako jedné účetní jednotky, pokud je na ni zpracována samostatná kalkulace podle pravidel této položky.
6. Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné.
7. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle jiného právního předpisu28) ve výši jejich tvorby podle sestaveného plánu financování obnovy, pokud již nejsou zahrnuty v ceně jiným způsobem.
8. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu29) včetně té části poplatku, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí.
9. Pokud je u pitné vody, odpadní vody, resp. převzaté vody odpadní, rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31). Je-li rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného u vody předané, může být vyčleněno nejvýše 30 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31), a to zejména v případech zaručujících zajištění záložních vodních zdrojů.
10. Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému, musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.
11. Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu podle § 2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí:
a) tuto část přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající disponující hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, a to bez ohledu na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování vodohospodářského majetku,
b) pokud prodávající zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského majetku, je povinen prokázat, že tento zisk, nebo jeho část, již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném podle bodu 3.
Postup podle písmene b) nelze uplatnit u nových smluv o pachtu (nájmu), provozování a údržbě vodovodů a kanalizací uzavíraných po 1. lednu 2017.
12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:
PZNK = OPK × WACC
kde:
OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou,
WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.
K přiměřenému zisku, zajišťujícímu návratnost použitého kapitálu (PZNK), lze v odůvodněných případech přičíst částku, která byla využita a skutečně vyčerpána nad hodnotu finančních prostředků podle plánu financování obnovy pokrytých vlastními a cizími zdroji v příslušném roce. Tato hodnota může být zahrnuta do přiměřeného zisku pouze za podmínky, že jde o společnost, která je vedle výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou zároveň vlastníkem používané infrastruktury.evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace, v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu. V prvním roce postupu podle předchozího odstavce se limit meziročního tempa růstu zisku (CPZ) stanovený v bodě 19. neuplatní pro subjekty splňující uvedená kritéria.
13. Celkovou hodnotu použitého kapitálu (OPK) tvoří jednotlivé složky, kterými jsou:
a) infrastrukturní majetek (IM),
b) provozní majetek (PM),
c) pracovní kapitál (PK),
d) zohlednění nákupu společnosti (ZNS).
Způsob určení jednotlivých složek použitého kapitálu je uveden v příloze č. 4 tohoto výměru.
14. Účetní hodnota infrastrukturního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou včetně majetku, jehož odpisy jsou považovány za oprávněné v souladu s ustanovením bodu 4., musí být doložitelná jako zůstatková hodnota aktiv u příslušného subjektu ve smyslu bodu 11., popř. z jeho podrozvahových účtů. Do hodnoty infrastrukturního majetku nemůže být zahrnut majetek, který byl financován prostřednictvím dotace (v případě částečného pořízení z dotace se nezahrnuje příslušná část hodnoty majetku takto pořízeného).
15. Účetní hodnota provozního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, musí být doložitelná z účetnictví obdobně jako u infrastrukturního majetku a musí splňovat podmínku nezbytnosti, dlouhodobosti a obvyklosti ve spojení se zajišťováním regulované činnosti. Pouze takovéto majetkové hodnoty mohou být zahrnuty do OPK podle bodu 12. pro výpočet přiměřeného zisku zajištujícího návratnost vloženého kapitálu.
16. Hodnota pracovního kapitálu, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, se vypočte způsobem stanoveným v příloze č. 4 tohoto výměru.
17. Hodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti prodávajícím a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze před datem 1. ledna 2013. Promítnutí této složky do hodnoty použitého kapitálu je možné až po předchozím souhlasu Ministerstva financí na základě žádosti prodávajícího. Hodnota zohlednění nákupu společnosti (ZNS) se stanoví znaleckým posudkem.
18. Míra výnosnosti použitého kapitálu je stanovena ve výši 7 %. Pokud prodávající prokáže, že stanovená míra výnosnosti je v jeho případě nedostatečná, může rozhodnout o míře výnosnosti Ministerstvo financí rozhodnutím podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
19. Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku celkem (CPZ) zahrnutého do kalkulace ceny za 1m3 vody dodané nebo odvedené musí odpovídat vztahu CPZt1/CPZt0 menší nebo rovno 1,07. Při zpracování kalkulace ceny pro rok 2019 je výchozím obdobím rok 2018. Ve výjimečných případech prodávající před sjednáním cen pro další období může předložit Ministerstvu financí žádost s odůvodněním potřeby uplatnění vyššího nárůstu zisku, který může promítnout do ceny až po vydání souhlasu Ministerstva financí. Prodávající sestavuje každoročně průkaz o rozdělení celkového zisku v rozsahu podle přílohy č. 5.
20. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle § 11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prodávající, kromě subjektů postupujících podle bodu 21., zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato struktura kalkulace platí i pro předávání údajů pro databáze spravované Ministerstvem zemědělství.
21. U subjektů, které postupují podle přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013 Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013“ předložených EK 6. srpna 2007, resp. podle přílohy č. 6 Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a dále u subjektů financovaných z Národního programu Životní prostředí, které v plném rozsahu aplikují „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí“, a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, se považuje tento postup za postup podle této položky. Tyto subjekty v rámci vedení cenové evidence sestavují kalkulaci cen postupem podle věty třetí bodu 20. pouze pro účely v ní uvedené.
22. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náhradu majetkové újmy, která vznikla při užití cizího pozemku pro činnosti podle § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to ve výši, která není kryta z pojištění odpovědnosti provozovatele.
23. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náklady na odměnu členů výboru pro audit, který je zřízen dle § 44 a § 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s povinným auditem subjektů veřejného zájmu nebo některých subjektů s majetkovou účastí státu.
24. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze zahrnout do ceny část nákladů na odměny členů statutárních orgánů prodávajícího v případě, že člen současně vykonává výkonné řídící funkce zajištující běžný chod obchodní korporace, a to ve výši odpovídající obvyklé odměně za výkon této řídící funkce.
25. Dojde-li ke změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace ve smyslu § 3a odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích27) a prodávající prokazatelně nemohl předpokládat rozhodnutí o změně přípojky a vnitřního vodovodu nebo kanalizace na provozně související vodovod nebo kanalizaci v době sestavení kalkulace ceny, resp. sjednávání dohody o dělení majetku vlastníka pro účely výpočtu PZNK, a rozhodnutí o změně přípojky nabude účinnosti po datu zpracování kalkulace, promítnou se příslušné změny do kalkulace cen pro příští období.
3. Užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček
1. Cenová regulace platí pro:
- dráhy celostátní podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- dráhy regionální podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- vlečky podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Cenová regulace platí pro vlečky veřejně přístupné podle § 22a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel dráhy a přídělce odpovídají za uplatnění rovnocenných a nediskriminačních cen pro všechny dopravce, kterým jsou poskytovány regulované služby podle níže uvedeného odstavce 2 stejného druhu na stejné anebo podobné části železniční infrastruktury.
2. Cena za užití železniční infrastruktury zahrnuje cenu přídělce za přidělení kapacity dráhy, cenu provozovatele dráhy za užití dráhy jízdou vlaku, v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu, a cenu provozovatele dráhy za přístup po dráze k zařízením služeb (dále jen „regulované služby“)32).
3. Do věcně usměrňované ceny za regulované služby lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady snížené o nepřímé nákladové položky.
4. Cena za regulované služby zahrnuje náklady přídělce přímo vynaložené na přidělení kapacity dráhy a provozovatele dráhy a vlastníka dráhy přímo vynaložené na:
a) zajištění provozování dráhy (řízení provozu),
b) zajištění provozuschopnosti dráhy (údržba a opravy infrastruktury),
c) zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb.
Náklady podle písmene a) a b) zahrnují pouze náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu.
5. Za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy nelze kromě nákladů uvedených v úvodu části II. tohoto výměru považovat ani:
- výdaje na pořízení zásob,
- náklady na provozuschopnost dráhy spojené s odstraňováním škody na majetku,
- náklady (výdaje) na zprostředkování a na činnost jiných osob, které jsou již součástí vlastních nákladů vlastníka, přídělce nebo provozovatele dráhy, anebo na činnosti, které by mohl zabezpečit vlastník, přídělce nebo provozovatel dráhy sám, anebo prostřednictvím jiných osob s nižšími náklady, než jsou náklady provozovatele,
- členské příspěvky a náklady na činnost jiných osob,
- náklady vyplývající z chyb ve výpočtech, v kalkulačních propočtech, anebo v účetnictví,
- pokuty za nedodržení odběrních limitů energie,
- náklady na zdravotní prohlídky pro zaměstnance,
- náklady na vzdělávání zaměstnanců,
- příspěvky zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců,
- příspěvky zaměstnavatele na komplexní ozdravné pobyty zaměstnanců,
- odpisy hmotného a nehmotného majetku a náklady na vyřazený hmotný a nehmotný majetek včetně zůstatkové ceny vyřazeného hmotného a nehmotného majetku,
- další režijní náklady,
- náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing), a dále náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) až o) přímo použitelného předpisu Evropské unie33).
6. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v čl. 3 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení33) za podmínek v něm uvedených.
7. Do kalkulace ceny nelze zahrnout část oprávněných nákladů, na které jsou poskytnuty dotace.
Kalkulace základních cen za regulované služby musí být zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby na celé síti s výjimkou:
- vleček, kde může být cena za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby poskytované na konkrétní vlečce,
- přístupu po dráze k zařízením služeb, kde může být cena zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby v místě přístupu.
8. Cena za užití dráhy jízdou vlaku (v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu) se kalkuluje na jednotku dopravního výkonu vlaku nebo posunového dílu, např. „vlakový kilometr“, „hrubý tunový kilometr“ nebo „počet vydaných souhlasů k jízdě na vlečku“. Samostatná kalkulace ceny musí být provedena podle jednotlivých kategorií drah, které jsou součástí cenového modelu zveřejněného v platném znění Prohlášení o dráze vydávaného přídělcem kapacity dráhy, podle druhů dopravy (osobní, nákladní), podle případné vybavenosti vlaku systémem ETCS34) a jeho využití, v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U koeficientů ovlivňujících výslednou cenu za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu, vyplývajících z cenového modelu, musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
9. Samostatné kalkulace ceny za zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb musí být v rámci stejného druhu služby zpracovány jen v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U případně použitých koeficientů ovlivňujících výslednou cenu v rámci stejného druhu služby musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
10. Celková výše tržeb přídělce za přidělení dráhy a provozovatele infrastruktury z ceny za užití železniční infrastruktury na celé síti, včetně případně uplatněné přirážky na části infrastruktury s nedostatkem kapacity dráhy během období přetížení, nesmí přesáhnout celkovou výši nákladů přímo vynaložených na realizaci regulovaných služeb. Tato přirážka za regulované služby nesmí přesáhnout 100 % regulované ceny.
11. Pokud je na určité části infrastruktury uplatňována přirážka k regulované ceně za regulované služby v souladu s odstavcem 10, je nutno provést kalkulaci této ceny samostatně.
12. Provozovatel dráhy může upravit průměrné přímé jednotkové náklady postupem podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení35) při splnění podmínek stanovených v odstavci 3 uvedeného článku.
13. S ohledem na povinnosti přídělce uložené mu zvláštním právním předpisem36) se cena za regulované služby vykalkuluje s platností pro dobu trvání jízdního řádu a zveřejňuje se v Prohlášení o dráze. V průběhu platnosti Prohlášení o dráze nemá přídělce ani provozovatel dráhy povinnost upravovat vyhlášenou cenu podle měnící se výše nákladových vstupů, ze kterých se cena kalkuluje. Stejně tak přídělce ani provozovatel dráhy nemá po zveřejnění Prohlášení o dráze povinnost upravovat již vyhlášenou cenu při změnách pravidel cenové regulace provedených po zveřejnění tohoto Prohlášení o dráze.
4. Veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky37)
Pro účely regulace cen platí:
Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing).
5. Užití zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy38)
Pro účely regulace cen platí:
Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing).
6. Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy
Pro sjednávání cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.
7. Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2
Pro účely regulace cen platí:
1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.
2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje
a) ekonomicky oprávněné náklady na:
aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
ab) provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
- řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
- infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
c) přiměřený zisk39), který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy.
3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být zpracována na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.
Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:
N + Z - D > T ,
kde
N = ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku, za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
D = prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok,
T = plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty.
4. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné17).
8. Veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava (dále jen „linková doprava“) kromě městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2
Pro účely regulace cen platí:
1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 7 tohoto výměru.
2. Dopravce propočte pro běžný rok věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 7 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce:
 

  N + Z 
k = ------- × n, 
  T + D 

 
kde:
N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2016. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců. Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2016 podle bodu 3.,
T = tržby celkem bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2016,
D = prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a za kompenzace slev z jízdného v roce 2016, popř. hrazené z jiných zdrojů,
n = roční růst provozních nákladů roku 2018 ve výši 1,19.
3. Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce:
 

   A x CA             1 
Z = ( --------- + I - OA - OI ) x ----------- - DA, 
     8             1 - d 

kde:
Z = přiměřený zisk,
A = počet vozidel dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy, za takové se považuje vozidlo, které ujede ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů. Do celkového počtu vozidel se vozidlo započítá koeficientem 1 pro vozidla M3 (autobusy), koeficientem 0,5 pro vozidla M2 (mikrobusy) a koeficientem 0,2 pro vozidla M1 (osobní automobily),
CA = cena vozidla ve výši 4,7 mil. Kč,
I = roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, popř. podíl z budoucí investice připadající na příslušný rok,
d = koeficient zdanění ve výši 0,19 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 2018),
OA = částka celkových uplatněných účetních odpisů vozidel používaných v linkové dopravě,
OI = částka celkových uplatněných účetních odpisů investic souvisejících s provozováním linkové dopravy,
DA = částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí, popř. z jiných zdrojů, na nákup nově vyrobených vozidel.
Investicemi souvisejícími s provozováním linkové dopravy se rozumí investice do:
- technické základny (např. garáže, odstavné plochy, mycí linky, čerpací stanice),
- informačních a odbavovacích systémů pro cestující,
- vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek a technického zařízení pro řízení provozu, jsou-li ve vlastnictví dopravce.
Všechny údaje se vztahují k roku 2016.
4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2016, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce:
  N + Z 
k = -----, 
  t . S 

kde:
N = ekonomicky oprávněné náklady. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců. Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
Z = přiměřený zisk,
t = 25,6 pro případy zahájení provozu v roce 2017,
t = 25,7 pro případy zahájení provozu v roce 2018,
S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.
Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3. se použije přiměřeně.
5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) a zlevněného jízdného se zaokrouhluje na celé koruny (t. j. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru) s tím, že současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. Čl. 1 přílohy č. 7 tohoto výměru.
6. Cenu propočtenou podle bodu 2. a 4. může dopravce zvýšit na spojích, odsouhlasených příslušným dopravním úřadem, až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem v daný pracovní den.
7. Propočet věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného podle bodu 2. této položky se neuplatňuje u jízdného na linkách provozovaných v rámci integrovaných veřejných služeb10) v tarifních pásmech do 30 km včetně.
9. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7
10. Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady, kromě pronájmů se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 8
11. Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti14) v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 10
12. Pohřební služby, pouze služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle právního předpisu o pohřebnictví (§ 5 zákona č. 256/2001 Sb.)
Pro účely regulace cen platí:
Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout pouze tyto položky: použití chladícího boxu, zpracování žádosti o pohřbení, cena rakve a vložky do rakve případně cena transportního vaku, cena za úpravu lidských pozůstatků (umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy), oblečení do šatů nebo rubáše, cena rubáše, uložení lidských pozůstatků do rakve včetně manipulace s rakví, přeprava lidských pozůstatků, cena za zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, cena za urnu, rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských pozůstatků nebo uložení urny do úložiště jednotlivých uren nebo uložení do hrobu nebo hrobky, ostatní náklady spojené se zajištěním uvedených činností.
Uvedené činnosti lze do ceny zahrnout pouze za podmínky jejich skutečného provedení.
Při opakování stejné služby lze do ceny zahrnout cenu této služby pouze jednou.
 
Část III.
Obecná, přechodná a zrušující ustanovení
1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu40).
2. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.
3. Ceny sjednané pro plnění uskutečněná před účinností tohoto výměru se posuzují podle dosavadních cenových rozhodnutí Ministerstva financí.
3. Zrušují se výměry MF:
č. 01/2017 (Cenový věstník částka 12/2016),
č. 02/2017 (Cenový věstník částka 3/2017),
č. 03/2017 (Cenový věstník částka 8/2017),
č. 04/2017 (Cenový věstník částka 9/2017),
č. 05/2017 (Cenový věstník částka 11/2017).
 
Část IV.
Účinnost
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ing. Ivan Pilný v. r.
ministr financí
Příloha 1
Maximální ceny a určené podmínky ochucených mléčných výrobků pro žáky
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním  I
I  aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně 1) I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Název a popis výrobku                   I Maximální cena I
I                              I při prodeji  I
I                              I  konečnému  I
I                              I spotřebiteli I
I                              I   Kč/kus   I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt,   I   5,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,   I   5,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt,   I   6,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,   I   6,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt,   I   6,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,   I   6,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jogurt - Borůvka - školní projekt, 150 g, obal -    I   8,00   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.            I        I
I  výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Acidofilní mléko - Malina - školní projekt, 200 ml,   I   9,00   I
I  obal - polypropylenový kelímek s nápisem "školní    I        I
I  projekt"                        I        I
I  dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.            I        I
I  výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný kefír jahoda, 200 ml, obal - PET láhev      I       8,00   I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.            I        I
I  výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný kefír černý rybíz, 200 ml, obal - PET láhev   I   8,00   I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.            I        I
I  výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I 3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním I
I  aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně 1)           I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Název a popis výrobku                   I Maximální cena I
I                              I při prodeji  I
I                              I  konečnému  I
I                              I spotřebiteli I
I                              I   Kč/kus   I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml,  I   5,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml,   I   5,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml,   I   5,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml,  I   6,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml,   I   6,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml,   I   6,50   I
I  obal - Tetra Pak (kartonek) s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Čerstvé mléko Lipánek čokoládový, 250 ml, obal -    I   8,00   I
I  kartonek Ducart s nápisem "školní projekt"       I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Čerstvé mléko Lipánek jahodový, 250 ml, obal -     I   8,00   I
I  kartonek Ducart s nápisem "školní projekt"       I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Čerstvé mléko Lipánek karamelový, 250 ml, obal -    I   8,00   I
I  kartonek Ducart s nápisem "školní projekt"       I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Trvanlivé mléko polotučné s jahodovou příchutí,     I   6,50   I
I  sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak   I        I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.           I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Trvanlivé mléko polotučné s čokoládovou příchutí,    I   6,50   I
I  sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak   I        I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.           I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Trvanlivé mléko polotučné s banánovou příchutí,     I   6,50   I
I  sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak   I        I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.           I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou příchutí,    I   6,50   I
I  sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak   I        I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.           I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml,   I   6,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s. výrobce: Mlékárna   I        I
I  Hlinsko, a.s.                      I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml,   I   6,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml,    I   6,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml,   I   6,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal -     I   6,50   I
I  kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"      I        I
I  dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.            I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml,   I   7,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky             I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml,   I   7,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky             I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml,    I   7,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky             I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml,   I   7,50   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: BOVYS, s.r.o.,     Štoky             I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal -     I   7,50   I
I  kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"      I        I
I  dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky             I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml,    I   8,00   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml,   I   8,00   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml,   I   8,00   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml,   I   8,00   I
I  obal - kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"  I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal -     I   8,00   I
I  kartonek Combibloc s nápisem "školní projekt"      I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Čerstvé mléko - Borůvkové - školní projekt, 250 ml,   I   10,00   I
I  obal - polypropylenový kelímek s nápisem "školní    I        I
I  projekt"                        I        I
I  dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.            I        I
I  výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I 4. skupina - kysané nebo nekysané mléčné výrobky s ovocem, ochucené    I
I  přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad    I
I  75 % včetně 1)                             I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Název a popis výrobku                   I Maximální cena I
I                              I při prodeji  I
I                              I  konečnému  I
I                              I spotřebiteli I
I                              I   Kč/kus   I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - JOGURT BORŮVKA, 150 g, obal - PET kelímek s nápisem   I   7,50   I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: Školní statek Plasy - Babina, s.r.o.     I        I
I  výrobce: Školní statek Plasy - Babina, s.r.o.      I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Imunel - Jahoda, jogurtové mléko, 200 ml, obal -    I   11,00   I
I  kartonek Elopak s nápisem "školní projekt"       I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Imunel - Brusinka, jogurtové mléko, 200 ml, obal -   I   11,00   I
I  kartonek Elopak s nápisem "školní projekt"       I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Lipánek žervé s pažitkou - smetanový termizovaný sýr,  I   9,00   I
I  80 g, obal - polystyrénový kelímek s nápisem "školní  I        I
I  projekt"                        I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský Cottage s pažitkou, 150 g, obal -       I   13,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský tvaroh s jogurtem čokoláda, 100 g, obal -   I   8,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský tvaroh s jogurtem vanilka, 100 g, obal -   I   8,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský tvaroh s jogurtem jahoda, 100 g, obal -    I   8,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský tvaroh s jogurtem broskev, 100 g, obal -   I   8,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s. výrobce: Madeta, a.s.     I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Jihočeský tvaroh s jogurtem stracciatella, 100 g,    I   8,00   I
I  obal - polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt" I        I
I  dodavatel: LAKTEA, o.p.s.                I        I
I  výrobce: Madeta, a.s.                  I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - PRÉSIDENT SVĚŽÍ ČERSTVÝ SÝR S RAJČATY A CIBULKOU, 125  I   9,50   I
I  g, obal - polystyrenová vanička s nápisem "školní    I        I
I  projekt"                        I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Zaklad Mleczarski Winnica S.p. Z. o.o.,    I        I
I  Polská republika                    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - PRÉSIDENT SVĚŽÍ ČERSTVÝ SÝR BYLINKOVÝ, 125g, obal -   I   9,50   I
I  polystyrenová vanička s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: MK Fruit s.r.o.               I        I
I  výrobce: Zaklad Mleczarski Winnica S.p. Z. o.o.,    I        I
I  Polská republika                    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Matylda Bio dezert malina, 100 g, obal -        I   5,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.            I        I
I  výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Matylda Bio dezert banán, 100 g, obal - polystyrénový  I   5,00   I
I  kelímek s nápisem "školní projekt"           I        I
I  dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.            I        I
I  výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Bio tvaroh s jogurtem brusinka, 140 g, obal -      I   6,00   I
I  polystyrénový kelímek s nápisem "školní projekt"    I        I
I  dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.            I        I
I  výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO jogurt borůvkový z Valašska - školní projekt,    I   8,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I            I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO jogurt jahodový z Valašska - školní projekt,    I   8,00   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO Jogurtové mléko čokoláda, 200 ml, obal - PET    I   11,00   I
I  láhev s nápisem "školní projekt"            I        I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO Jogurtové mléko jahoda, 200 ml, obal - PET láhev  I   11,00   I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO Jogurtové mléko malina, 200 ml, obal - PET láhev  I   11,00   I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - BIO Jogurtové mléko borůvka, 200 ml, obal - PET láhev  I   11,00   I
I  s nápisem "školní projekt"               I        I
I  dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.             I        I
I  výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I 2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním  I
I  aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně 1) I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Název a popis výrobku                   I Maximální cena I
I                              I při prodeji  I
I                              I  konečnému  I
I                              I spotřebiteli I
I                              I   Kč/kus   I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt,   I   8,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: COME Vending s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,   I   8,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: COME Vending s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt,   I   8,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: Happy Snack s.r.o.              I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,   I   8,50   I
I  150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem     I        I
I  "školní projekt"                    I        I
I  dodavatel: Happy Snack s.r.o.              I        I
I  výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.    I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I 3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním I
I  aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)           I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Název a popis výrobku                   I Maximální cena I
I                              I při prodeji  I
I                              I  konečnému  I
I                              I spotřebiteli I
I                              I   Kč/kus   I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -         I   8,40   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: COME Vending s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Kunín a.s.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -       I   8,70   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: COME Vending s.r.o.             I        I
I  výrobce: Mlékárna Kunín a.s.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -        I   9,10   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: COME Vending s.r.o. výrobce: Mlékárna Kunín I        I
I  a.s.                          I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -         I   8,40   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: Happy Snack s.r.o.              I        I
I  výrobce: Mlékárna Kunín a.s.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -       I   8,70   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: Happy Snack s.r.o.              I        I
I  výrobce: Mlékárna Kunín a.s.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -        I   9,10   I
I  polypropylenový kelímek s nápisem "školní projekt"   I        I
I  dodavatel: Happy Snack s.r.o.              I        I
I  výrobce: Mlékárna Kunín a.s.              I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I

__________________
1) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
 
Příloha 2
Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 6 části II. výměru
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.
2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
3.1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
4. V případě městské hromadné dopravy, kterou tvoří zejména linky městské autobusové dopravy, dopravní služby na tramvajových a trolejbusových dráhách a na dráhách speciálních, není stanovena povinnost dopravců poskytovat zvláštní jízdné, s výjimkou linek provozovaných za hranice tohoto města, kde se toto jízdné přiznává v rámci spoje; avšak při cestě dovnitř města jen do prvního tarifního bodu na území města, nebo do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb, a při cestě z města až z posledního tarifního bodu na území města, případně z místa přestupu z městské hromadné dopravy, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb.
5. Zlevněné (zvláštní) jízdné platí v železniční osobní dopravě v rámci integrovaných veřejných služeb pouze ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem, a to s výjimkou bodu 10.1. této přílohy.
6. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této přílohy se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
7. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. 8. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P1).
9. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.
10. Bezplatně se přepravují:
10.1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let).
10.2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes držitele průkazu ZTP/P.
11. Podmínky pro prokazování nároku na zlevněné (zvláštní) jízdné, uznávání a platnost jízdních dokladů určí kraj nebo obec, které rozhodnou o uplatnění maximálních cen, nebo organizátor integrovaných veřejných služeb v dopravě v dohodě s dopravci a zveřejní je společně s tarifem. Výjimkou je zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu č. 3 této přílohy, kde pro prokázání nároku a ověřování průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného platí podmínky stanovené podle této přílohy. Při uplatnění žákovských průkazů platí podmínky stanovené v příloze č. 6 a č. 7 tohoto výměru.
__________________
1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
 
Příloha 3
Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu
(v tis. Kč) 
Příloha 4
Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
(v tis. Kč) 
Příloha 5
Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek podle části II. položky č. 2 výměru
(v tis. Kč)
 
Příloha 6
Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  
ČÁST I.
Obecné podmínky
1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve všech vozových třídách všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, EuroNight, SuperCity, railjet atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.
2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.
3. Podmínky, za nichž se výkony železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní přepravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka.
5. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty2).
6. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. V neobsazených stanicích se za jiný přiměřený způsob považuje též umístění vývěsky ve stanici s informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahující tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů, případně poskytnutí informací obsluhou vlaku ještě před nástupem cestujícího do vlaku nebo ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavení poskytnutí informace strojvedoucím.
  
ČÁST II.
Druhy jízdného
1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy ve všech vozových třídách, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodu 3. a bodu 5. této části a bezplatná přeprava.
3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu:
3.1. cestujících ve věku od 6 let do 18 let podle podmínek stanovených tímto výměrem. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zvláštní jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.2. žáků a studentů ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia4) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.3. cestujících starších 65 let. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.4. zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P3).
4. Zvláštní jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této části se přiznávají do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu rodičů nebo soudem určených poručníků (dále jen „rodiče“) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních podle podmínek v části IV. článku 4 této přílohy.
6. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů schválených objednatelem, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní.
  
ČÁST III.
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek stanovených tímto výměrem,
b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu3) ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem (dále jen „2. vozová třída“).
  
ČÁST IV.
Určené podmínky
Čl. 1
Jízdenky
1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.
2. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
4. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.
5. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. Tento bod se nevztahuje na jízdenky zakoupené pro vlak nebo vůz s povinnou rezervací.
6. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.
7. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.
8. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati vyšší než 2. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
9. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati vyšší než 2. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro vyšší než 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
10. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se obyčejné jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.
11. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela, nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.
Čl. 2
2.1. Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného
1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce.
2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.
3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle části III. písm. a) této přílohy.
4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení článku 3 bodu 2. a 4. této části.
5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních přepravních podmínek (§ 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o již zaplacené zvláštní jízdné a přirážku podle smluvních přepravních podmínek (§ 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
7. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2.2. Podmínky uplatňování zvláštního jízdného pro děti
Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo osoba přepravovaná podle části III. písm. b) má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve všech vozových třídách ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.
2.3. Prokazování nároku na zvláštní jízdné pro žáky a studenty
K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský průkaz. Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce
.
2.4. Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Čl. 3
Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů
1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle jiného právního předpisu3) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.
2. Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na:
- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě;
- bezplatnou přepravu invalidního vozíku;
- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.
3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který se přepravuje bezplatně i ve vyšší než 2. vozové třídě.
4. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.
5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
6. Při použití vyšší než 2. vozové třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné vyšší než 2. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným vyšší než 2. vozové třídy a 2. vozové třídy, neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.
Čl. 4
Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky
1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“) platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz.
3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.
VYSVĚTLIVKY:
POJMY:
Dopravce1) - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu
Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu
Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici
Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci
Stanice - stanice i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy
Vlak vyšší kvality - vlak kategorie Expres, IC, EC, EN, SC, railjet Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní doprava - vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ZKRATKY:
EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
EN - EuroNight (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě, složený z lůžkových a lehátkových vozů a vozů na sezení se skupinovým řazením vozů)
IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou)
railjet - vysokorychlostní souprava velkoprostorových vozů
ZTP - osoba zvlášť těžce postižená na zdraví
ZTP/P - osoba zvlášť těžce postižená na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod
__________________
1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
Příloha 7
Ceny a určené podmínky ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě
Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného:
-------------------------------------------------------
Tarifní pásmo     Plné (obyčejné) jízdné km Kč
-------------------------------------------------------
 1 - 4            10
 5 - 7            14
 8 - 10            17
 11 - 13            21
 14 - 17            25
 18 - 20            28
 21 - 25            32
 26 - 30            37
 31 - 35            42
 36 - 40            47
 41 - 45            52
 46 - 50            57
 51 - 55            61
 56 - 60            66
 61 - 70            71
 71 - 80            77
 81 - 90            82
 91 - 100           89
101 - 110           97
111 - 120           107
121 - 130           115
131 - 140           122
141 - 150           131
151 - 160           137
161 - 170           145
171 - 180           153
181 - 190           163
191 - 200           171
201 - 210           180
211 - 220           192
221 - 230           200
231 - 240           208
241 - 250           221
251 - 260           230
261 - 270           239
271 - 280           248
281 - 290           254
291 - 300           262

Za každých dalších 20 km    20
-------------------------------------------------------
Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu
  
ČÁST I.
Všeobecné podmínky
1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu cestujících na území České republiky.
2. Tyto podmínky neplatí pro mezinárodní silniční dopravu.
3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy poskytují, upravuje:
* zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,
* vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
* zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty1).
5. Dopravci provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu i prodejci jízdenek jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Za jiný přiměřený způsob se považuje též zveřejnění na terminálech, zastávkách nebo označnících informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahujících tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů nebo zpřístupnění cen jízdného při vstupu do vozidla nebo poskytnutí informací řidičem vozidla před nástupem cestujícího do vozidla.
  
ČÁST II.
Základní podmínky
Čl. 1
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 8. tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.
2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
2.1.1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.2. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia5) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P2) podle čl. 10, 13 a 14 této přílohy.
3. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů schválených objednatelem, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní.
4. Zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. a 2.1.2. této části se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
5. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 18 této přílohy.
Čl. 2
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
1. Děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) této přílohy.
2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P podle čl. 10 a 14 této přílohy.
Čl. 3
Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy
Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.
Čl. 4
Zavazadla, za která se neplatí dovozné
Bezplatně se přepravují:
a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu3),
c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Čl. 5
Přeplatky a nedoplatky
1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.
2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce4). O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.
Čl. 6
Tarifní vzdálenost
1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.
2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.
3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.
5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.
Čl. 7
Platnost jízdenky
1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.
2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího4).
Čl. 8
Přeprava dětí
1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení
.
2. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.
3. Děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 25 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem.
Čl. 9
Nárok na zlevněné jízdné
Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.
Čl. 10
Sdružování nároků
1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.
2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.
3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
  
ČÁST III.
Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol a další podmínky
Čl. 11
Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský průkaz. Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce.
Čl. 12
Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu způsobem umožňující dálkový přístup.
  
ČÁST IV.
Jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů
Čl. 13
Rozsah nároku
Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů2) poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
Čl. 14
Bezplatná přeprava
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
Čl. 15
Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.
 
ČÁST V.
Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky
Čl. 16
Rozsah nároku
1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.
Čl. 17
Průkaz
1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
2. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.
3. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.
Čl. 18
Odbavení držitele průkazu
Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
__________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
4) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
5) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
1) Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
2) Kód 15 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.
3) Kód 16 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.
4) § 61, § 77 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
9) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
10) § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 2 zákona č. 256/2001 Sb.
15) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
16) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 152 a násl. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 67 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
20) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
21) § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
22) § 101 zákona č. 254/2001 Sb.
23) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 2 odst. 6 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
25) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
26) § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
27) Zákon č. 274/2001 Sb.
28) § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.
29) § 89 zákona č. 254/2001 Sb.
30) § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.
31) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
32) § 23 a 33 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; odst. 1 článku 13 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
33) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12. 6. 2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.
34) Čl. 32 odst. 4 směrnice 2012/34 EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
35) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12. 6. 2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.
36) § 33 zákona č. 266/1994 Sb.
37) § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb.
38) § 23d zákona č. 266/1994 Sb.
39) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty