02/2018 (MF) Změna seznamu zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018

Schválený:
02/2018
Výměr MF
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018
V Praze dne 10. května 2018
Č. j.: MF-11781/2018/1601-2
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanov:í
Čl. I
Výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2017), se mění takto:
1. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2018
Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 6 části II. výměru
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.
2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
3.1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
4. V případě městské hromadné dopravy, kterou tvoří zejména linky městské autobusové dopravy, dopravní služby na tramvajových a trolejbusových dráhách a na dráhách speciálních, není stanovena povinnost dopravců poskytovat zvláštní jízdné, s výjimkou linek provozovaných za hranice tohoto města, kde se toto jízdné přiznává v rámci spoje; avšak při cestě dovnitř města jen do prvního tarifního bodu na území města, nebo do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb, a při cestě z města až z posledního tarifního bodu na území města, případně z místa přestupu z městské hromadné dopravy, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb.
5. Zlevněné (zvláštní) jízdné platí v železniční osobní dopravě v rámci integrovaných veřejných služeb pouze ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem, a to s výjimkou bodu 10.1. této přílohy.
6. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této přílohy se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
7. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. 8. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P1).
9. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.
10. Bezplatně se přepravují:
10.1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let).
10.2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes držitele průkazu ZTP/P.
11. Podmínky pro prokazování nároku na zlevněné (zvláštní) jízdné, uznávání a platnost jízdních dokladů určí kraj nebo obec, které rozhodnou o uplatnění maximálních cen, nebo organizátor integrovaných veřejných služeb v dopravě v dohodě s dopravci a zveřejní je společně s tarifem. Výjimkou je zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu č. 3 této přílohy, kde pro prokázání nároku a ověřování průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného platí podmínky stanovené podle této přílohy. Při uplatnění žákovských průkazů platí podmínky stanovené v příloze č. 6 a č. 7 tohoto výměru.
__________________
1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2018
Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  
ČÁST I.
Obecné podmínky
1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve všech vozových třídách všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, EuroNight, SuperCity, railjet atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.
2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.
3. Podmínky, za nichž se výkony železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní přepravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka.
5. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty2).
6. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. V neobsazených stanicích se za jiný přiměřený způsob považuje též umístění vývěsky ve stanici s informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahující tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů, případně poskytnutí informací obsluhou vlaku ještě před nástupem cestujícího do vlaku nebo ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavení poskytnutí informace strojvedoucím.
  
ČÁST II.
Druhy jízdného
1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy ve všech vozových třídách, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodu 3. a bodu 5. této části a bezplatná přeprava.
3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu:
3.1. cestujících ve věku od 6 let do 18 let podle podmínek stanovených tímto výměrem. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zvláštní jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.2. žáků a studentů ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia4) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.3. cestujících starších 65 let. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
3.4. zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P3).
4. Zvláštní jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této části se přiznávají do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu rodičů nebo soudem určených poručníků (dále jen „rodiče“) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních podle podmínek v části IV. článku 4 této přílohy.
6. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů schválených objednatelem, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní.
  
ČÁST III.
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek stanovených tímto výměrem,
b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu3) ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem (dále jen „2. vozová třída“).
  
ČÁST IV.
Určené podmínky
Čl. 1
Jízdenky
1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.
2. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
4. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.
5. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. Tento bod se nevztahuje na jízdenky zakoupené pro vlak nebo vůz s povinnou rezervací.
6. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.
7. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.
8. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati vyšší než 2. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
9. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati vyšší než 2. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro vyšší než 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
10. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se obyčejné jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.
11. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela, nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.
Čl. 2
2.1. Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného
1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce.
2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.
3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle části III. písm. a) této přílohy.
4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení článku 3 bodu 2. a 4. této části.
5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních přepravních podmínek (§ 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o již zaplacené zvláštní jízdné a přirážku podle smluvních přepravních podmínek (§ 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
7. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2.2. Podmínky uplatňování zvláštního jízdného pro děti
Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo osoba přepravovaná podle části III. písm. b) má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve všech vozových třídách ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.
2.3. Prokazování nároku na zvláštní jízdné pro žáky a studenty
K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský průkaz. Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce
.
2.4. Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Čl. 3
Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů
1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle jiného právního předpisu3) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.
2. Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na:
- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě;
- bezplatnou přepravu invalidního vozíku;
- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.
3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který se přepravuje bezplatně i ve vyšší než 2. vozové třídě.
4. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.
5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
6. Při použití vyšší než 2. vozové třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné vyšší než 2. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným vyšší než 2. vozové třídy a 2. vozové třídy, neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.
Čl. 4
Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky
1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“) platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz.
3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.
VYSVĚTLIVKY:
POJMY:
Dopravce1) - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu
Peážní přeprava - vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu
Pohraniční bod - tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici
Styčný bod - tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci
Stanice - stanice i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Tarifní vzdálenost - vzdálenost rozhodná pro určení jízdného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy
Vlak vyšší kvality - vlak kategorie Expres, IC, EC, EN, SC, railjet Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní doprava - vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ZKRATKY:
EC - EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
EN - EuroNight (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě, složený z lůžkových a lehátkových vozů a vozů na sezení se skupinovým řazením vozů)
IC - InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
SC - SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou)
railjet - vysokorychlostní souprava velkoprostorových vozů
ZTP - osoba zvlášť těžce postižená na zdraví
ZTP/P - osoba zvlášť těžce postižená na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod
__________________
1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k výměru MF č. 01/2018
Ceny a určené podmínky ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě
Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného:
-------------------------------------------------------
Tarifní pásmo     Plné (obyčejné) jízdné km Kč
-------------------------------------------------------
 1 - 4            10
 5 - 7            14
 8 - 10            17
 11 - 13            21
 14 - 17            25
 18 - 20            28
 21 - 25            32
 26 - 30            37
 31 - 35            42
 36 - 40            47
 41 - 45            52
 46 - 50            57
 51 - 55            61
 56 - 60            66
 61 - 70            71
 71 - 80            77
 81 - 90            82
 91 - 100           89
101 - 110           97
111 - 120           107
121 - 130           115
131 - 140           122
141 - 150           131
151 - 160           137
161 - 170           145
171 - 180           153
181 - 190           163
191 - 200           171
201 - 210           180
211 - 220           192
221 - 230           200
231 - 240           208
241 - 250           221
251 - 260           230
261 - 270           239
271 - 280           248
281 - 290           254
291 - 300           262

Za každých dalších 20 km    20
-------------------------------------------------------
Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu
  
ČÁST I.
Všeobecné podmínky
1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu cestujících na území České republiky.
2. Tyto podmínky neplatí pro mezinárodní silniční dopravu.
3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy poskytují, upravuje:
* zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,
* vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
* zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty1).
5. Dopravci provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu i prodejci jízdenek jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Za jiný přiměřený způsob se považuje též zveřejnění na terminálech, zastávkách nebo označnících informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahujících tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů nebo zpřístupnění cen jízdného při vstupu do vozidla nebo poskytnutí informací řidičem vozidla před nástupem cestujícího do vozidla.
  
ČÁST II.
Základní podmínky
Čl. 1
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 8. tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.
2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
2.1.1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.2. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia5) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
2.1.4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P2) podle čl. 10, 13 a 14 této přílohy.
3. Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů schválených objednatelem, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní.
4. Zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. a 2.1.2. této části se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.
5. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 18 této přílohy.
Čl. 2
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
1. Děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) této přílohy.
2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P podle čl. 10 a 14 této přílohy.
Čl. 3
Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy
Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.
Čl. 4
Zavazadla, za která se neplatí dovozné
Bezplatně se přepravují:
a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu3),
c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Čl. 5
Přeplatky a nedoplatky
1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.
2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce4). O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.
Čl. 6
Tarifní vzdálenost
1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.
2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.
3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.
5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.
Čl. 7
Platnost jízdenky
1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.
2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího4).
Čl. 8
Přeprava dětí
1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení
.
2. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.
3. Děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 25 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem.
Čl. 9
Nárok na zlevněné jízdné
Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.
Čl. 10
Sdružování nároků
1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.
2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.
3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
  
ČÁST III.
Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol a další podmínky
Čl. 11
Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský průkaz. Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce.
Čl. 12
Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu způsobem umožňující dálkový přístup.
  
ČÁST IV.
Jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů
Čl. 13
Rozsah nároku
Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů2) poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
Čl. 14
Bezplatná přeprava
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
Čl. 15
Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.
 
ČÁST V.
Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky
Čl. 16
Rozsah nároku
1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.
Čl. 17
Průkaz
1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
2. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.
3. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.
Čl. 18
Odbavení držitele průkazu
Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
__________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
4) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
5) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
Čl. II
Účinnost
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
ministryně financí

Související dokumenty