34529/17/7100-20116-050484 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Schválený:
34529/17/7100-20116-050484
Informace
GFŘ
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Cílem této informace je shrnutí základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominutí s účinností od 6. 3. 2017.
Tato informace nenahrazuje relevantní právní úpravu prominutí pokut, jejím účelem je poskytnout plátcům daně výčet základních informací pro správnou aplikaci tohoto institutu.
Relevantní právní úprava
Institut individuálního promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení upravuje speciálně ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Rozsah prominutí a podrobný postup řízení upravuje Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a to ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26878/17/7100-20118-012287), který nabyl účinnosti dne 6. 3. 20171 (dále jen „Pokyn GFŘ-D-29“ nebo „Dodatek č. 1“).
Pokyn GFŘ-D-29 a tudíž ani tato informace se nevztahuje na pokuty uložené dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH (pokuty ve výši 1 000 Kč) ani dle § 101h odst. 2 a 3 zákona o DPH (pokuty ve výši „až 50 000 Kč“ a „až 500 000 Kč“).
Základní podmínky
Pro možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši stanovené Pokynem GFŘ-D-29 musí být splněny následující podmínky:
1. Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením byla uložena pokuta:
- 10 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona o DPH - za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně,
- 30 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona o DPH - za nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení, nebo
- 50 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona o DPH - za nepo