113098/16/7100-10114-205170 k rozhodování o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu

Schválený:
113098/16/7100-10114-205170
Metodický pokyn
k rozhodování o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Vyřizuje: Ing. Lenka Kocourková, Oddělení závislé činnosti a evidence tržeb
Tel.: 296 851 876
E-mail: Lenka.Kocourkova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: p9iwj4f
Všem finančním úřadům, vč. Specializovaného finančního úřadu (ředitelům Odboru metodiky a výkonu daní / Odboru metodiky daní, podatelnám)
Odvolacímu finančnímu ředitelství
Sekci metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Sekci právní Generálního finančního ředitelství
Sekci řízení rizik při správě daní Generálního finančního ředitelství
Sekci informatiky Generálního finančního ředitelství
Generální finanční ředitelství tímto vydává metodický pokyn k rozhodování o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu dle § 11 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
Čl. I
Úvod
1. [předmět pokynu] Tento metodický pokyn stanoví postup Finanční správy České republiky při rozhodování o žádostech o vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu (dále též „žádost“) v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
2. [právní úprava] Základními právními předpisy vztahujícími se k žádosti jsou zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Čl. II
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu
1. [zjednodušený režim] Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.
2. [tržby evidované ve zjednodušeném režimu na základě zákona] Dle § 10 odst. 1 zákona o evidenci tržeb se ve zjednodušeném režimu mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb uskutečněné na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob.1
3. [tržby evidované ve zjednodušeném režimu na základě nařízení vlády] Dle § 10 odst. 2 zákona o evidenci tržeb se ve zjednodušeném režimu mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a u nichž tak svým nařízením stanoví vláda.
4. [tržby evidované ve zjednodušeném režimu na základě povolení správce daně] Dle § 11 zákona o evidenci tržeb mohou být ve zjednodušeném režimu evidovány tržby na základě povolení správce daně, přičemž toto povolení může být vydáno výhradně na základě žádosti poplatníka. (viz Čl. III - Žádost).
Čl. III
Žádost
1. [žádost] Poplatník, jehož evidované tržby nemohou být evidovány ve zjednodušeném režimu na základě § 10 odst. 1, resp. odst. 2 zákona o evidenci tržeb, je oprávněn požádat místně příslušného správce daně2 o povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu.
2. [od kdy je možné podat žádost o povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu] Dle § 38 zákona o evidenci tržeb nabývá zákon účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32 zákona o evidenci tržeb, která nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Žádost je tak možné podat od 1. 9. 2016.
3. [žádost podaná před 1. 9. 2016] V případě podání žádosti před 1. 9. 2016, tj. před účinností příslušných ustanovení zákona o evidenci tržeb, správce daně zastaví řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu.
4. [správní poplatek] Žádost není předmětem poplatkové povinnosti.
5. [evidence písemností souvisejících se zjednodušeným režimem v ADIS] Přijaté a vydané písemnosti v souvislosti se zjednodušeným režimem se evidují v úloze „DAD > 1 Obecná korespondence > 6 Povol. ev. tržeb ve zjednodušeném režimu“.
6. [povinné náležitosti žádosti] Dle § 11 odst. 2 zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen v žádosti uvést:
a) důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, tj. důvody, pro které by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti poplatníka,
b) tržby, na které se má povolení vztahovat, přičemž poplatník nemusí žádat o povolení na evidované tržby z celé své činnosti, ale např. na tržby z určitého druhu činnosti, nebo na tržby uskutečňované v některé ze svých provozoven.
7. [povinné náležitosti nejsou v žádosti uvedeny] V případě, že v žádosti náležitosti dle odst. 6 jakkoliv3 uvedeny nebudou, bude se jednat o vady podání ve smyslu § 74 daňového řádu. Správce daně vyzve poplatníka, aby vady odstranil, tj. aby chybějící povinné náležitosti doplnil.
Budou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas. Nebudou-li vady podání odstraněny, stane se podání uplynutím stanovené lhůty neúčinným.
Stane-li se žádost neúčinnou, nemohou být pro další podání žádosti aplikovány podmínky dle § 11 odst. 4 zákona o evidenci tržeb, neboť o žádosti nebylo meritorně rozhodnuto.
8. [nedostatečné odůvodnění žádosti] V případě, že v žádosti uvedené důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, nebudou postačovat pro vydání meritorního rozhodnutí, lze vyzvat poplatníka k prokázání skutečností tvrzených v žádosti dle § 92 odst. 3 daňového řádu za podpory § 11 odst. 1 písm. d) daňového řádu a § 11 odst. 2 zákona o evidenci tržeb.
Čl. IV
Rozhodnutí o žádosti
1. [podklady pro rozhodování o žádosti] Při rozhodování o žádosti vychází správce daně z podkladů, které má nashromážděny ve spise poplatníka, dále z tvrzení uvedených v žádosti, z podkladů, jež poplatník k žádosti přiložil a z podkladů, které si opatřil na základě vlastního šetření.
2. [posouzení žádosti - internetové připojení] V případě, že důvodem žádosti bude absence internetového připojení, případně nestabilita internetového připojení4, může správce daně pro posouzení žádosti:
- využít mapy pokrytí5 jednotlivých operátorů mobilního připojení:
- O2 - mapu pokrytí operátora lze nalézt na internetové adrese:
http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/,
- T-mobile - mapu pokrytí operátora lze nalézt na internetové adrese:
https://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti,
- Vodafone - mapu pokrytí operátora lze nalézt na internetové adrese:
https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/.
Skutečnost, že příslušná oblast není pokryta signálem, není dostačujícím podkladem pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, neboť může existovat možnost, že v dané lokalitě lze internetové spojení zřídit jiným způsobem, např. prostřednictvím pevné linky, satelitním internetem, příp. bezdrátovou technologií.
- prověřit internetové stránky poplatníka, či odkazy na internetu (např. zdali poplatník nabízí on-line objednávkový formulář svých služeb, uvádí mobilní telefonní kontakt nebo pevnou linku, umožňuje zákazníkům platbu kartou, poskytuje v provozovně možnost připojení na internet prostřednictvím bezdrátové komunikace apod.)
- využít internetové mapové aplikace pro zjištění faktorů, které mohou snižovat příjem a sílu internetového signálu - příjem a sílu internetového signálu snižují zejména např. profil terénu jako např. hornatá nebo lesnatá oblast, vyšší hustota lesního porostu, vysoké budovy lokalitě, údolí řeky apod. Pro zjištění těchto faktorů lze využít např. aplikaci Google maps
(https://www.google.cz/maps/@50.1444959,14.0983342,13z)
- uskutečnit zkušební volání - v případě, že má správce daně k dispozici telefonní spojení na poplatníka, je možno uskutečnit telefonický hovor, v jehož rámci lze např. zjistit informace indikující možnou přítomnost internetového připojení:
- pokud se bude jednat o mobilní telefonní spojení a telefonický hovor proběhne bez přerušení s dobrou kvalitou hovoru a z hovoru vyplyne, že se poplatník nachází v provozovně, ve které uskutečňuje tržby, na něž žádá uplatňovat zjednodušený režim, lze dovodit, že může-li poplatník uskutečňovat ze svého mobilního telefonu volání, vyskytuje se v dané oblasti základní pokrytí telefonním mobilním signálem, který postačuje pro zasílání datových zpráv s údaji o evidovaných tržbách,6
- pokud lze v rámci zkušebního volání od poplatníka zjistit, že ve své provozovně disponuje platebním terminálem k akceptaci platebních karet, lze dovodit, že v provozovně dochází k přenosu dat o platbách mezi poplatníkem a bankovní institucí, a tudíž lze zasílat i datové zprávy s údaji o evidovaných tržbách.
- provést místní šetření - s cílem ověření dalších skutečností, např.:
- ověření existence platebního terminálu v provozovně (viz předchozí bod),
- ověření přítomnosti a síly mobilního signálu7:
- pro ověření lze použít mobilní aplikaci „NetMetr“8. Vzhledem k velikosti datové zprávy o evidovaných tržbách9, by pro zasílání zpráv měla být dostačující síla signálu do -94 dBm.10 V případě, že výsledkem měření bude hodnota pod -100 dBm (tzn. např. -110 dBm apod.), telefon již nemá zpravidla dostatečný signál pro provoz hovorů apod., a tudíž ani pro zasílání datových zpráv o evidovaných tržbách,
- dále lze na místě u poplatníka ověřit sílu signálu na jeho mobilním telefonu.
Jedná se o příklady možných způsobů ověření tvrzení poplatníka. Záleží na rozhodnutí správce daně, které výše uvedené možné způsoby k ověření tvrzení poplatníka využije.
3. [posouzení žádosti - ekonomické důvody] Bude-li poplatník svou žádost odůvodňovat tím, že by mu z ekonomických důvodů evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo výkon jeho činnosti, bude správce daně situaci posuzovat následovně:
- tvrdí-li poplatník, že v daném místě není schopen přijímat signál svého mobilního operátora a správce daně zjistí, že signál pro zabezpečení evidence tržeb lze realizovat přes jiného operátora, žádost zamítne s odůvodněním, že poplatník může využít služeb operátora, který je schopen potřebnou službu v dané lokalitě poskytnout. Situaci lze řešit i zakoupením tzv. předplacených karet příslušného operátora. Pro ilustraci: za předplacenou kartu na 1,5 GB zaplatí poplatník u všech operátorů částku maximálně do 400,- Kč. Z tohoto balíčku pak lze, s ohledem na velikost zasílaných datových zpráv, teoreticky odeslat až 70 000 datových zpráv obsahujících údaje o evidovaných tržbách,
- nemá-li poplatník možnost odesílat data přes žádného mobilního operátora a musel by nově zřídit pevnou linku nebo přenos internetu přes tzv. satelitní internet, bude správce daně při svém rozhodování zohledňovat i skutečnost, zda by náklady na pořízení nového připojení z ekonomického hlediska zásadním způsobem neztížily nebo neznemožnily činnost poplatníka. Poplatník by měl předložit údaje o předpokládaných nákladech spojených s pořízením nového připojení. V případě, že se bude jednat o nezanedbatelnou částku, tj. od 10 000,- Kč výše, bude správce daně posuzovat poměr nutných vynaložených výdajů/nákladů na pořízení nového připojení k výši příjmů/výnosů uvedených v daňovém přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, za které mělo být daňové přiznání k dani z příjmů podáno. Pokud bude vypočtený poměr vyjádřený v % přesahovat hranici 10 %, lze žádosti vyhovět. V případě, že by poplatník daňové přiznání k dani z příjmů nepodal, žádosti nebude vyhověno. V případě, že žádost podá poplatník, který v daném roce teprve zahájil, příp. zahájí svou podnikatelskou činnost, lze žádosti vyhovět a povolit evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, avšak pouze na omezené časové období, a to do lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů dle § 136 daňového řádu za zdaňovací období, ve kterém zahájil, příp. zahájí svou podnikatelskou činnost. V případě poplatníků, u nichž se bude jednat o zanedbatelnou částku předpokládaných nákladů spojených s pořízením nového internetového připojení, tj. do 10 000,- Kč, a zřízení tohoto připojení by vyžadovalo větší časový prostor, lze takovéto žádosti vyhovět a povolit evidování příslušných tržeb ve zjednodušeném režimu na omezené časové období (tedy po období nezbytně nutné pro zajištění internetového připojení). Toto období by nemělo být delší než 6 měsíců.
4. [posouzení žádosti - příležitostné tržby uskutečněné mimo stálou („kamennou“) provozovnu] U poplatníka, který hlavní výkon své činnosti uskutečňuje ve stálé („kamenné“) provozovně a příležitostně část tržeb vztahujících se k této provozovně uskuteční mimo provozovnu (např. lékaři, zvěrolékaři apod.), lze žádosti vyhovět a povolit evidování tržeb, které uskuteční mimo svou stálou provozovnu, ve zjednodušeném režimu.
5. [posouzení žádosti - příležitostné tržby v zahraničí] U poplatníka, který požádá o to, aby mohl své tržby, které uskuteční v zahraničí (zejména v rámci veletrhů, výstav apod.) evidovat ve zjednodušeném režimu, lze této žádosti vyhovět a povolit evidování těchto tržeb ve zjednodušeném režimu.
6. [posouzení žádosti - tržby plynoucí z akcí s vysokou koncentrací osob a nutností obsloužit velké množství osob v krátkém časovém okamžiku] U tržeb, které jsou uskutečňovány v rámci akcí s vysokou koncentrací osob, a kde tudíž vyvstává nutnost obsloužit takovéto velké množství osob v krátkém časovém okamžiku (např. na open air festivalech, sportovních utkáních, divadlech nebo na koncertech během přestávek apod.), lze žádosti vyhovět a povolit evidování těchto tržeb ve zjednodušeném režimu.
7. [posouzení žádosti - tržby uskutečňované pravidelně v oblastech s problematickým přístupem k internetu, kde lze předpokládat, že by většina datových zpráv zasílaných v běžném režimu byla zasílána off-line a poplatník by nebyl s ohledem na charakter své činnosti schopen vždy zajistit odeslání datové zprávy ve lhůtě stanovené pro případy překročení mezní doby odezvy] Jedná se o případy jako je např. činnost lesních správců, kteří přijímají tržby za přímý prodej dřeva v lese. V těchto případech lze žádosti vyhovět a povolit evidování těchto tržeb ve zjednodušeném režimu.
8. [posouzení žádosti - jiné důvody] V případě, že poplatník uvede v žádosti jako důvod pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu jiné důvody, než důvody výše uvedené, je vždy nutné při správní úvaze postupovat individuálně, dle konkrétních skutečností.
9. [opakované podání žádosti v téže věci] V případě, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla žádost částečně zamítnuta nebo zcela zamítnuta, lze novou žádost v téže věci podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení11 o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Pokud poplatník podá novou žádost v téže věci, avšak nesplní některou z podmínek, potom:
- pokud není splněna časová podmínka pro podání nové žádosti v téže věci, tj. poplatník podá novou žádost před uplynutím zákonem stanovené doby, správce daně v souladu s § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu řízení zastaví.
- pokud je splněna časová podmínka, ale žádost obsahuje v téže věci stejné důvody, kterými byla odůvodněna původní žádost, správce daně dle § 11 odst. 4 zákona o evidenci tržeb žádost odloží a o odložení žádosti žadatele vyrozumí.
10. [lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti] Pro vydání rozhodnutí správcem daně stanoví zákon o evidenci tržeb lhůtu 15 dní ode dne podání žádosti. Běh této lhůty se staví ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce daně vyzývá žadatele k součinnosti (např. výzva k odstranění vad podání nebo výzva k prokázání skutečností), do pátého pracovního dne ode dne, kdy dojde k požadované součinnosti (viz § 34 daňového řádu).
11. [možnosti rozhodnutí - plně vyhověno] V případě naplnění podmínek pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu dle § 11 odst. 1 zákona o evidenci tržeb vydá správce daně rozhodnutí o povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, ve kterém vymezí tržby, na které se předmětné povolení vztahuje.
V případě naplnění podmínek pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu dle § 11 odst. 1 zákona o evidenci tržeb pouze u některých z tržeb uvedených v žádosti, vydá správce daně rozhodnutí o povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, ve kterém vymezí tržby, na které se předmětné povolení vztahuje, a rovněž tržby, pro které se evidování ve zjednodušeném režimu zamítá.
V případě, že podmínky pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu dle § 11 odst. 1 zákona o evidenci tržeb naplněny nebyly, správce daně žádost rozhodnutím zamítne.
12. [výrok rozhodnutí - plně vyhověno] Ve výroku rozhodnutí správce daně:
- specifikuje tržby, na které se povolení vztahuje, přičemž se může jednat např. o tržby z celé činnosti poplatníka, nebo o tržby z určitého druhu činnosti poplatníka, či tržby uskutečňované v některé z provozoven poplatníka,
- vymezí datum, od kterého je zjednodušený režim evidence předmětných tržeb povolen, případně období, na které je zjednodušený režim evidence tržeb povolen.
- v případě, že bude v žádosti navrženo datum, od kterého je požadováno evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno navržené datum
- v případě, že toto navržené datum předchází předpokládanému datu oznámení rozhodnutí, a to rovněž s ohledem na možnost uplatnění fikce doručení12, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno, že předmětné tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí
- v případě, že nebude v žádosti uvedeno konkrétní datum, od kterého je požadováno evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno, že předmětné tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
U žádostí podaných před 1. 12. 2016 lze povolit evidovat tržby ve zjednodušeném režimu ode dne nabytí účinnosti příslušných ustanovení zákona o evidenci tržeb upravujících zasílání datových zpráv s údaji o evidovaných tržbách, tj. nejdříve od 1. 12. 2016.
13. [výrok rozhodnutí - částečně vyhověno] V kladné části výroku rozhodnutí správce daně:
- specifikuje tržby, na které se povolení vztahuje, přičemž se může jednat např. o tržby ze všech činností poplatníka, nebo o tržby z určitého druhu činnosti poplatníka, či tržby uskutečňované v některé z provozoven poplatníka,
- vymezí datum, od kterého je zjednodušený režim evidence předmětných tržeb povolen, případně období, na které je zjednodušený režim evidence tržeb povolen.
- v případě, že bude v žádosti navrženo datum, od kterého je požadováno evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno navržené datum. V případě, že toto navržené datum předchází předpokládanému datu oznámení rozhodnutí, a to rovněž s ohledem na možnost uplatnění fikce doručení13, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno, že předmětné tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
- v případě, že nebude v žádosti uvedeno konkrétní datum, od kterého je požadováno evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, bude ve výroku rozhodnutí uvedeno, že předmětné tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu ode dne následujícího pod dni oznámení tohoto rozhodnutí.
- v zamítavé části výroku rozhodnutí správce daně vymezí tržby, pro které se evidování ve zjednodušeném režimu zamítá.
U žádostí podaných před 1. 12. 2016 lze povolit evidovat tržby ve zjednodušeném režimu ode dne nabytí účinnosti příslušných ustanovení zákona o evidenci tržeb upravujících zasílání datových zpráv s údaji o evidovaných tržbách, tj. nejdříve od 1. 12. 2016.
14. [odůvodnění rozhodnutí - plně vyhověno] V odůvodnění rozhodnutí uvede správce daně zejména správní úvahu, na základě které dospěl k závěru o naplnění podmínek pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu.
15. [odůvodnění rozhodnutí - částečně vyhověno] V odůvodnění rozhodnutí uvede správce daně zejména správní úvahu, na základě které dospěl u konkrétní tržby k závěru o naplnění, resp. nenaplnění, podmínek pro vydání povolení pro evidování této tržby ve zjednodušeném režimu.
16. [odůvodnění rozhodnutí - nevyhověno] V odůvodnění rozhodnutí uvede správce daně zejména správní úvahu, na základě které dospěl k závěru o nenaplnění podmínek pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu.
17. [odvolání proti rozhodnutí] Dle § 109 odst. 1 se může příjemce rozhodnutí proti rozhodnutí správce daně odvolat. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Odvolání nemá odkladný účinek.14
18. [oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí] Oznámit nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí je třeba v případech částečného vyhovění žádosti a v případech zamítnutí žádosti. Toto oznámení může mít podobu písemnosti (digitální či analogové) nebo může být učiněno v rámci protokolovaného ústního jednání. V odvolacím řízení, kdy rozhodnutí o odvolání vydává odvolací orgán, přičemž výsledkem odvolacího řízení je zamítnutí nebo částečné zamítnutí žádosti, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí odvolací orgán.
Čl. V
Pominutí podmínek pro vydání povolení
1. [pominutí podmínek pro vydání povolení] Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala. V případě nesplnění oznamovací povinnosti lze uplatnit sankci dle § 247a daňového řádu.
2. [zrušení povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu] Správce daně zruší povolení pro evidování určité tržby ve zjednodušeném režimu, zjistí-li, že podmínky pro jeho vydání pominuly. Ke zrušení povolení může dojít:
- na základě oznámení poplatníka,
- bez oznámení poplatníka, tj. z moci úřední, např. na základě vlastního zjištění správce daně.
3. [výrok rozhodnutí - zrušení povolení na základě oznámení] Ve výroku správce daně:
- specifikuje tržby, u kterých pominuly podmínky pro vydání povolení pro jejich evidování ve zjednodušeném režimu, včetně odkazu na původní povolení, na jehož základě byly tržby dosud evidovány ve zjednodušeném režimu,
- uvede datum, ke kterému se povolení pro evidování předmětných tržeb ve zjednodušeném režimu ruší.
- V případě, že v oznámení bude uvedeno datum, ke kterému přestaly, příp. přestanou být splňovány podmínky pro vydání povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, bude v rozhodnutí uvedeno toto datum. V případě, že toto datum předchází předpokládanému datu oznámení rozhodnutí, a to rovněž s ohledem na možnost uplatnění fikce doručení15, bude povolení zrušeno k takovému datu, aby poplatník měl přiměřený časový prostor přizpůsobit se změně režimu evidování tržby.
- V případě, že v oznámení nebude uvedeno datum, od kterého přestaly, příp. přestanou být splňovány podmínky pro vydání povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, bude povolení zrušeno k takovému datu, aby poplatník měl přiměřený časový prostor přizpůsobit se změně režimu evidování tržby. Toto datum by nemělo být kratší než 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
4. [výrok rozhodnutí - zrušení povolení z moci úřední] Ve výroku správce daně:
- specifikuje tržby, u kterých pominuly podmínky pro vydání povolení pro jejich evidování ve zjednodušeném režimu, včetně odkazu na původní povolení, na jehož základě byly tržby dosud evidovány ve zjednodušeném režimu,
- uvede datum, ke kterému se povolení pro evidování předmětných tržeb ve zjednodušeném režimu ruší - v tomto případě bude povolení zrušeno k takovému datu, aby poplatník měl přiměřený časový prostor přizpůsobit se změně režimu evidování tržby. Toto datum by nemělo být kratší než 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
5. [odůvodnění rozhodnutí] V odůvodnění rozhodnutí uvede správce daně zejména správní úvahu, na základě které dospěl k závěru o pominutí podmínek pro vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu.
6. [odvolání proti rozhodnutí] Dle § 109 odst. 1 se může příjemce rozhodnutí proti rozhodnutí správce daně odvolat. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Odvolání nemá odkladný účinek.16
Čl. VI.
Účinnost
Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto pokynu.
Na vědomí:
Odboru 15 - Daně z příjmů Ministerstva financí
Odboru 32 - Daňová legislativa Ministerstva financí
Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce
1 Pojem pravidelné hromadné přepravy osob je převzat z Přílohy č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde se touto službou rozumí „přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.“
2 dle § 13 odst. 1 daňového řádu, resp. § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
3 Uvedením subjektivního důvodu poplatníkem je náležitost dle odst. 6 písm. a) splněna bez ohledu na jeho objektivitu.
4 Pro zasílání datových zpráv o evidovaných tržbách by měla být postačující síť 2G.
5 Mapy pokrytí poskytují orientační pokrytí mobilním signálem. Skutečné pokrytí signálem je závislé na podmínkách v místě příjmu a je ovlivněno mnoha vedlejšími faktory, jako jsou například profil terénu mezi vysílačem a přijímačem, okolní zástavba, materiál stěn a oken budovy a vlastnosti přijímací antény.
6 Předpokládaná velikost zasílané datové zprávy o evidovaných tržbách je o velikosti 8 kB, přičemž na přenos dat o této velikosti postačuje i základní pokrytí telefonním mobilním signálem.
7 Lze pouze za předpokladu, že příslušná úřední osoba bude mít k dispozici mobilní telefon s příslušnou aplikací.
8 NetMetr je mobilní aplikací umožňující měření rychlosti připojení pomocí mobilních datových sítí nebo Wi-Fi i další parametry sítě (jako konkrétní technologie pro přenos dat, umístění základnových stanic a uživatelského terminálu).
9 Viz poznámka 2
11 Viz § 101 odst. 6 daňového řádu
12 viz např. § 47 odst. 2 daňového řádu
13 viz např. § 47 odst. 2 daňového řádu
14 viz § 109 odst. 5 daňového řádu
15 viz např. § 47 odst. 2 daňového řádu
16 Viz § 109 odst. 5 daňového řádu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb