GF07/2015 k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 4. 12. 2015

Schválený:
GF07/2015
Informace
k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 4. 12. 20151
Pokud tato informace obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení (§) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), pokud není uvedeno jinak.
Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle § 101c. Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení (§ 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s § 100 a § 100a ZDPH. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti - kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a.
Kontrolní hlášení podává plátce (§ 6 až § 6f) a skupina (§ 5a).
Při vyplňování kontrolního hlášení se postupuje podle obecné a příslušné části pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.
1.
Obecná část
1.1 Osoby povinné podat kontrolní hlášení (§ 101c):
Plátce, který:
- uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
- přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijal plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
- ve zvláštním režimu pro investiční zlato
- přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,
- uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
- investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7.
Skupina (§ 5a a násl. a § 95a):
Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny.
Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku): Kontrolní hlášení podává plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost (§ 100 odst. 4) a který podává za společnost daňové přiznání, ve kterém uvádí zdanitelná plnění z činnosti celé společnosti v souladu s principy definovanými ustanovením § 101b odst. 2. Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení (týkající se údajů vykazovaných za činnost společnosti) v souladu s ustanovením § 101e. Členové společnosti, pokud uskutečňují plnění i mimo společnost a splní výše uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně.
Insolvence:
Za plátce nacházejícího se v insolvenčním řízení podává kontrolní hlášení insolvenční správce (§ 20 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., dále jen „daňový řád“). Insolvenční správce jedná svým jménem na účet dlužníka však pouze, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, tj. v době od prohlášení konkurzu (§ 40 a § 229 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona, ve znění p. p.).
Osoby, které nejsou povinny podat kontrolní hlášení:
- osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l),
- plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výšedefinovaných plnění (§ 101c) a ani neuplatňuje nárok na odpočet daně z dříve uskutečněných plnění. Je-li plátce právnickou osobou (nebo skupinou) je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, je-li plátce fyzickou osobou je sledovaným obdobím zdaňovací období (viz 1.3. Lhůty podle § 101e).,
- plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51).
1.2 Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje týkající se:
- dovozu zboží (§ 23 odst. 3-5), řádek daňového přiznání: 7, 8
- dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), řádek daňového přiznání: 20
- poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2, řádek daňového přiznání: 21
- vývozu zboží (§ 66), řádek daňového přiznání: 22
- dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4), řádek daňového přiznání: 23
- zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8), řádek daňového přiznání: 24
- ostatních uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uváděných na řádku daňového přiznání: 26 (vyjma údajů vztahujících se k uskutečněným plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92, které se podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 uvádějí do části A.3. kontrolního hlášení!)
- zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou, řádek daňového přiznání: 30, 31
- dovozu zboží osvobozeného podle § 71g, řádek daňového přiznání: 32
- nároku na odpočet daně při dovozu zboží, kde je správcem daně celní úřad, řádek daňového přiznání: 42
- nároku na odpočet daně uváděného v řádcích daňového přiznání: 43 a 44
- korekce odpočtů podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c, řádek daňového přiznání: 45
- hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), řádek daňového přiznání: 47
- plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet, řádek daňového přiznání: 50
- údajů o krácení odpočtu daně podle § 76 (např. koeficient, část odpočtu v krácené výši, vypořádání odpočtu daně, tj. řádky daňového přiznání: 51, 52 a 53)
- úpravy odpočtu daně (§ 78 až § 78d), řádek daňového přiznání: 60
- vrácení daně (§ 84), řádek daňového přiznání: 61.
Pozn.: Pokud plátce neuskutečnil nebo nepřijal za rozhodné období (viz 1.3. - Lhůty podle § 101e) žádné z plnění (nebo souvisejících úplat) definovaných ustanovením § 101c, neuplatňuje nárok na odpočet daně ani z dříve přijatých plnění, nebo v rámci daňového přiznání k DPH má povinnost deklarovat pouze ta plnění, která jsou vyplňována do položek daňového přiznání k DPH, které se do kontrolního hlášení neuvádí (viz výše), tak v takovýchto případech plátce kontrolní hlášení nepodává.
1.3 Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e):
- Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace/s likvidací, plátci - právnické osoby - podávají kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění plnění definovaných v § 101c).
- Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní - tj. podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH, nebo může jít i o lhůtu speciální - např. v insolvenčním řízení - vazba na § 99b, § 101b odst. 1 zákona o DPH, nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§ 239b daňového řádu). V těchto speciálních případech plátce vyplní v záhlaví kontrolního hlášení období „od-do“).
- Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku): Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení v souladu s ustanovením § 101e.
Pokud konec lhůty pro podání kontrolního hlášení připadne na dny pracovního volna (sobota, neděle) nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016 - podle osoby plátce určené lhůty pro podání podle § 101e (viz výše).
Nově registrovaní plátci (po 1. 1. 2016), pokud jim vznikne povinnost podávat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH v rámci prvního zdaňovacího období, po které však celé nejsou plátcem, uvedou v záhlaví kontrolního hlášení celé období, za jehož část podávají v závislosti na stanovených lhůtách pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH.
V případě, že osobě povinné k dani vznikla podle zákona o DPH registrační povinnost, avšak tato nebyla ve stanovené lhůtě splněna (zejména překročení obratu podle § 6 odst. 1 ZDPH), plátce za období od zákonného vzniku registrace k dani podá řádné kontrolní hlášení dodatečně. V případě vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti se postupuje podle § 92a odst. 6 ZDPH.
1.4 Druh kontrolního hlášení:
- plátce vždy označí, o jaký druh kontrolního hlášení se jedná:
Řádné (§ 101e): povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě; Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu pro podání.
Opravné (§ 101f odst. 1): možnost nahradit již podané řádné kontrolní hlášení, a to pouze pokud neuplynula lhůta pro podání tohoto řádného kontrolního hlášení.
K předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží, tj. plátce uvede znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav.
Následné (§ 101f odst. 2):
Povinnost podat následné kontrolní hlášení vzniká v případě, že plátce zjistí po uplynutí lhůty k podání řádného kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů.
Následné kontrolní hlášení nebude podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu - tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.
1.5 Období:
Plátce uvede, za jaké období kontrolní hlášení podává v souladu s lhůtami pro podání kontrolního hlášení podle § 101e (měsíc, nebo dále možnost pouze pro fyzické osoby: čtvrtletí, nebo speciální období: „od-do“ - např. v insolvenci, nebo řešení pozůstalosti plátce).
1.6 Vykazování oprav do kontrolního hlášení:
Do kontrolního hlášení se vykazují pouze ty opravy, které souvisí s opravou daňového dokladu, resp. s konkrétním plněním (nebo související úplatou): tj. opravy týkající se základu daně a výše daně, nebo jen výše daně (viz níže). Interní úpravy účetních zápisů, které nejsou ve vazbě na souvisejícího obchodního partnera (klasicky odběratele) a nemají vliv na samotnou změnu daňového dokladu (např. změna evidenčního čísla dokladu) a dotčeného zdanitelného plnění, se do kontrolního hlášení neuvádí.
Vykazování oprav základu daně a oprav výše daně (§ 42, § 43, § 44, § 74):
K § 42 (resp. i § 74):
Plátce je povinen do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy vystavit opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad (§ 42 odst. 2). Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním (§ 42 odst. 3).
V kontrolním hlášení (řádném - v případě oprav podle § 42) se obdobně vykazují samostatně opravy hodnot plnění, uvádí se rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, popř. rozdíl mezi opravenou a původní daní, pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, popř. sloupec „daň“ nebo „hodnota osvobozených plnění“ (v případě snížení hodnoty základu daně nebo daně je nutno před hodnotu uvést záporné znaménko).
Opravy uvede dodavatel nebo odběratel do příslušné části kontrolního hlášení - dle režimu opravy. Do položky el. formuláře kontrolního hlášení týkající se: data uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“), data povinnosti přiznat daň („DPPD“ - § 21, § 24, § 25) či data uskutečnění osvobozeného plnění („DUP“), uvede plátce datum uskutečnění zdanitelného plnění podle § 42 odst. 3. Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74.
K § 43:
Opravy podle § 43 a podle daňového řádu se uvádějí do následného kontrolního hlášení za příslušné období, ke kterému se vztahují (§ 101f odst. 2). Opravuje se příslušná část kontrolního hlášení, ke které se oprava (celá hodnota) vztahuje (resp. jaký režim má oprava, tak v tomto režimu se uvede do příslušné části následného kontrolního hlášení). Následné kontrolní hlášení nebude však podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu - tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.
K § 44:
Opravy výše daně podle § 44 odst. 1, 6, 7 nebo 8 (věřitel) se považují za samostatná zdanitelná plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém byly opravný daňový doklad (§ 46) nebo písemné oznámení doručeny dlužníkovi (§ 44 odst. 9) - tj. do položky datum povinnosti přiznat daň („DPPD“) u A.4. (řádného) kontrolního hlášení se uvádí datum doručení daňového dokladu podle § 44 odst. 1 písm. d) ZDPH.
Pozn.: Kontrolní hlášení nahrazuje podání samostatného výpisu přehledu oprav podle § 44 odst. 4 písm. b) ZDPH. Kopie souvisejících daňových dokladů však musí být přiloženy (§ 44 odst. 4 písm. a) ZDPH).
Dlužníkovi vzniká povinnost úpravy souvisejícího odpočtu v období, kdy mu byl doručen opravný daňový doklad (§ 46) nebo písemné oznámení vydané věřitelem (§ 44 odst. 5 a násl.), - tj. do položky datum povinnosti přiznat daň („DPPD“) u B.2. (řádného) kontrolního hlášení se také uvádí datum, kdy byl dlužníkovi doručen daňový doklad (§ 44 odst. 1 písm. d) ZDPH).
1.7 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (§ 104):
Při aplikaci § 104 ZDPH platí, že v rámci kontrolního hlášení budou uváděny vždy pouze ty rozhodné skutečnosti pro stanovení daně, které jsou uvedeny v příslušném období v daňovém přiznání k DPH. Ve vazbě na § 104 odst. 3 tento princip neplatí pro ty případy, kdy plátce nemá z předmětných zdanitelných plnění plný nárok na odpočet daně, ale má nárok na odpočet daně v částečné výši. Pro tyto případy pak bude nutné podat následné kontrolní hlášení a to, jak za zdaňovací období, do kterého skutečnosti rozhodné pro stanovení daně správně příslušely, tak i za zdaňovací období, do kterého byly nesprávně promítnuty.
1.8 Následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením stanovuje zákon (§ 101h odst. 1 až 3), a to následovně:
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:
a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě), aniž by k tomu byl vyzván2,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností prostřednictvím podání následného kontrolního hlášení nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje (§ 101h odst. 2).
Správce daně uloží kromě výše zmíněné pokuty tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč (§ 101h odst. 3).
Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením správce daně může vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně.
1.9 Postup po oznámení výzvy k podání řádného nebo k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení:
V případě, že plátce obdrží od správce daně výzvu, má povinnost do 5 dnů ode dne oznámení této výzvy na tuto reagovat. Za reakci se považuje především podání řádného nebo následného kontrolního hlášení. V této reakci je vždy nutné vyplnit č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů).
Specifické případy podání kontrolního hlášení jako reakce na výzvu správce daně:
a) V případě, že je plátce správcem daně vyzván k podání kontrolního hlášení z toho důvodu, že jej plátce ve stanovené lhůtě nepodal, má plátce, pokud mu vznikla povinnost podle § 101c, jej podat do 5 dnů od oznámení výzvy (§ 101g odst. 1). Pokud je však plátce na základě jemu známého faktického stavu přesvědčen, že mu nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c za dotčené období, podá, jako reakci na výzvu správce daně vyzývající k podání, tzv. „nulové kontrolní hlášení“. Plátce vyplní údaje na stránce „záhlaví“ a na stránce „plátce“ kontrolního hlášení. Pokud má vyplněno č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), má možnost vybrat z roletového menu „Rychlá odpověď na výzvu“ volbu: - „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH).“
b) V případě, že je plátce vyzván správcem daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení (§ 101g odst. 2), má plátce povinnost jej podat do 5 dnů od oznámení této výzvy. Plátce uvede v následném kontrolním hlášení všechny údaje z původního kontrolního hlášení s promítnutím oprav nebo s doplněním požadovaných údajů (viz postup podle 1.4.). Pokud je však plátce na základě jemu známého faktického stavu přesvědčen o správnosti a úplnosti deklarovaných údajů v původním kontrolním hlášení, potvrdí tyto původní údaje (bez nutnosti jejich opětovného vypisování do el. formuláře). Plátce vyplní údaje na stránce „záhlaví“ a na stránce „plátce“. Pokud má vyplněno č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), má možnost vybrat z roletového menu „Rychlá odpověď na výzvu“ volbu: - „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“.
Příslušné následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením - viz 1.8.
1.10 Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení:
Údaje (základ daně a daň) se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném § 37 (pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby) a § 39 a § 40 (při přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu).
Základ daně a daň se do kontrolního hlášení může uvádět v detailu (včetně haléřové položky), nebo zaokrouhlené na celé koruny (CZK), resp. dle daňových dokladů/evidence.
Pro případný přepočet na CZK platí ustanovení § 4 odst. 5.
V případě, že jsou na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů, je nutné tyto rozepsat do částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší (např. standardní režim, režim přenesení daňové povinnosti apod.).
V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH nebo platebního kalendáře podle § 31a ZDPH - každé dílčí zdanitelné plnění/související úplata se bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění/data přijetí úplaty (s opakováním ev. čísla dokladu - splátkového nebo platebního kalendáře). V bližším viz část A.4. a B.2. kontrolního hlášení.
Souhrnný daňový doklad podle § 31b - specifikován u jednotlivých relevantních částí kontrolního hlášení.
2.
Vysvětlivky k vybraným položkám kontrolního hlášení
Identifikační údaje:
Plátce (nebo zastupující člen skupiny) vyplní:
- Finanční úřad: Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu - doplní se zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. - hlavní město Prahu, - Jihočeský kraj, apod.). V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).,
- Identifikaci plátce: kmenová část DIČ, obchodní jméno právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby, sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.,
- Typ subjektu: fyzická osoba/právnická osoba (v případě skupiny se vybere typ zastupujícího člena).,
- Vyznačí se druh podávaného kontrolního hlášení (řádné, následné, opravné).
V případě následného kontrolního hlášení uvede v příslušné kolonce den zjištění důvodů pro podání tohoto hlášení (§ 101f odst. 2), nebo číslo jednací došlé výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), na které je podávané následné kontrolní hlášení reakcí.,
- Období, za které kontrolní hlášení podává a datum vyhotovení kontrolního hlášení (viz 1.3 a 1.5).,
- Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení):
- ID datové schránky: pokud má subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, v opačném případě vyplní:
- Položku E-mail: Jedná se o e-mailovou adresu, kterou plátce nebo jeho zástupce uvede v souladu s § 101g odst. 4 písm. b) a je výslovně určena pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením (zejména případných výzev doručovaných podle § 101g odst. 4 a 5).3
Pozn.: Pro účely kontrolního hlášení bude správcem daně využit vždy jeden z dotčených kontaktů - s tím, že pokud má subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku dle příslušného předpisu - tato má pro příslušný kontakt přednost před e-mailem (bez ohledu na to, zda je e-mail uveden). V případě zastupování platí obecná pravidla stanovená daňovým řádem a souvisejícími předpisy.
- Údaje o podepisující osobě - zástupci (vyplnění předdefinovaných polí: typ podepisující osoby, kód podepisující osoby, příjmení/jméno/datum narození, evidenční číslo osvědčení daňového poradce/název právnické osoby/IČ právnické osoby,
- Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt, či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): příjmení, jméno/vztah k právnické osobě,
- Kontaktní osoba: příjmení, jméno/ telefon.
- Položka „Rychlá odpověď na výzvu“ a příslušný výběr z nabídky roletového menu se vyplňují pouze ve specifických případech uvedených v bodu 1.9., tj. jako reakce na výzvu správce daně, kdy však plátce nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (tj. nemění žádná data).;
- „Číslo jednací výzvy“ - vyplněno v případě reakce plátce na výzvu správce daně.
Upozornění k položce kontrolního hlášení: „Ev. číslo daňového dokladu“:
Do kolonky „Evidenční číslo daňového dokladu“ („Ev. číslo daňového dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!
Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR).
Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR).
„DIČ“: daňové identifikační číslo - kmenová část bez mezer
„VAT ID“: daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě (kód státu a kmenová část)
„DUZP“: datum uskutečnění zdanitelného plnění
„DPPD“: datum povinnosti přiznat daň
„DUP“: datum uskutečnění osvobozeného plnění
Datum vždy ve tvaru: DD.MM.RRRR (např.: 02.03.2016, tj. 10-místná položka),
Základ daně 1: základ daně pro základní sazbu DPH
Daň 1: hodnota daně v základní sazbě DPH
Základ daně 2: základ daně pro první sníženou sazbu DPH
Daň 2: hodnota daně v první snížené sazbě DPH
Základ daně 3: základ daně pro druhou sníženou sazbu DPH
Daň 3: hodnota daně v druhé snížené sazbě DPH
Pozn.: podrobnější obsahové vysvětlivky - viz Obsahová část kontrolního hlášení pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.
Detailní technické popisy struktury elektronického formuláře kontrolního hlášení, jeho jednotlivých částí a položek jsou k dispozici na Daňovém portále Finanční správy ČR: www.daneelektronicky.cz, v sekci „Dokumentace“ nebo na Internetu FS ČR).
3.
Obsahová část kontrolního hlášení
Oddíl A.: A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
Plátce - poskytovatel uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti. Souhrn těchto plnění za zdaňovací období odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH.
Plátce (poskytovatel plnění v režimu přenesení daňové povinnosti) uvede pro řádek kontrolního hlášení:
- DIČ odběratele (kmenová část bez mezer),
- evidenční číslo daňového dokladu (nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být duplicitní evid. číslo daňového dokladu v řádcích se stejným kódem předmětu plnění),
- datum uskutečnění zdanitelného plnění „DUZP“ (plnění v režimu přenesení daňové povinnosti přiznává dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli z případných předcházejících přijatých plateb před uskutečněním zdanitelného plnění - tj. „záloh“) - ve tvaru: DD.MM.RRRR (např.: 02.03.2016, tj. 10-místná položka), DUZP musí být zde vyšší než 31. 12. 2015. Doklady s DUZP nižším než 1. 1. 2016 je nutné podat pomocí původních Výpisů z evidence dle § 92a (Daňový portál FS ČR/Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu/formulář „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“).
- základ daně a
- kód předmětu plnění (vyberte hodnotu z číselníku).
Plátce vybere z nabídky pole - příslušný kód předmětu plnění:
1 - dodání zlata (plnění podle § 92b)
3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)
4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)
5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c)
11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů
12 - obiloviny a technické plodiny
13 - kovy, včetně drahých kovů
14 - mobilní telefony
15 - integrované obvody a desky plošných spojů
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)
17 - videoherní konzole
18 - Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4
19 - Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).
A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)
Část A.2. vyplní plátce, který pořizuje zboží v tuzemsku z jiného členského státu (§ 25), tj. řádky daňového přiznání k DPH 3, 4 a 9:
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16 (nikoli dle § 65!) a také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.;
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).;
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3.;
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4.
Část A.2. rovněž také vyplní plátce, kterému je poskytnuto osobou neusazenou v tuzemsku plnění s místem plnění v tuzemsku (§ 24), pokud se jedná o poskytnutí služby podle § 9 až 10d, dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi (plyn, elektřina, teplo nebo chlad) - tj. řádky daňového přiznání 5 a 6, anebo na řádku 12 nebo 13 daňového přiznání k DPH:
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně ze služby přijaté (a případně z poskytnuté úplaty („zálohy“) - § 24 odst. 1) od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. c), (řádky 5 a 6 daňového přiznání k DPH);
- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z plnění poskytnutých osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku (uvedených na řádku 12 a 13 daňového přiznání k DPH), vznikla-li jejich přijetím, nebo poskytnutím úplaty („zálohy“), povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108. Například:
* služba podle § 10 až 10d,
* zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3,
* plyn, elektřina, teplo nebo chlad podle § 7a odst. 1 nebo 3.;
* služba podle § 9 odst. 1 přijatá od zahraniční osoby povinné k dani apod.
Plátce uvede přijatá zdanitelná plnění, u kterých je jako příjemce povinen přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), do kontrolního hlášení (část A.2.) za období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň podle § 24 nebo § 25 (tj. podle data povinnosti přiznat daň - bez ohledu na to, zda má v daném okamžiku k dispozici daňový doklad).
V případě, že na základě později obdrženého daňového dokladu zjistí plátce změny ohledně hodnoty základu daně (tj. i daně) z dotčeného plnění, uvede tuto změnu (pouze rozdíl oproti původně deklarovaným hodnotám, nebo storno původního řádku a uvedení nového obsahující celou správnou hodnotu dotčeného plnění) do řádného kontrolního hlášení za období, kdy obdržel daňový doklad (podle data vydání daňového dokladu). V případě, že žádné hodnotové změny nejsou později obdrženým daňovým dokladem prezentovány, plátce plnění již duplicitně do kontrolního hlášení neuvádí (tzn. nedoplňuje pouze číslo dokladu atd.).
Pro řádek kontrolního hlášení část A.2. vyplňuje plátce:
- Identifikaci dodavatele: DIČ DPH dodavatele z jiného členského státu, tj. tzv. VAT ID, ve formátu bez mezer včetně kódu členského státu dodavatele - např. u Německa: „DE12345678“. V případě, že dodavatel nemá VAT ID, tj. EU DIČ DPH, (může se jednat např. o DIČ osoby povinné k dani z jiného členského státu nebo identifikaci zahraniční osoby povinné k dani, nebo ve vybraných případech přemístění zboží podle § 16 odst. 4 a 5) - tak v těchto případech pole „Identifikace dodavatele“ zůstává prázdné,
- evidenční číslo daňového dokladu (uvedené na dokladu), pokud plátce nemá doklad k dispozici položku „Ev. číslo daňového dokladu“ ponechá prázdnou (nebo lze uvést číslo z interní databáze plátce),
- datum povinnosti přiznat daň („DPPD“) ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka - podle § 24 (tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to ke dni, který nastal dříve), podle § 25 (k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká povinnost přiznat daň ke dni vystavení tohoto dokladu. V případě pořízení zboží z jiného čl. státu podle § 16 odst. 4 a 5, tj. přemístění zboží do tuzemska z jiného čl. státu, vzniká povinnost přiznat daň dnem přemístění do tuzemska).,
- základ daně a daň - pokud je na daňovém dokladu více plnění v různých sazbách daně, jsou jednotlivé položky základu daně a příslušná daň připadající na konkrétní sazbu daně - rozepsány samostatně, avšak do jednoho řádku kontrolního hlášení (tj. k jednomu daňovému dokladu). Údaje se uvádí v české měně (CZK).
Příklad:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |       |      |      |     |      | Základ |     | Základ |     |
|    |       |      |      | Základ |      |     | Daň 2 |     | Daň 3 |
|    | Identifikace | Ev. číslo |      |     |  Daň 1  | daně 2 |     | daně 3 |     |
|Číslo |       |      |      | daně 1 |      |     | (první |     | (druhá |
|    | dodavatele | daňového |  DPPD**  |     | (základní |(pro první|     |  (pro  |     |
|řádku |       |      |      |  (pro  |      |     | snížená | druhou | snížená |
|    |  (VAT ID)  | dokladu |      | základní | sazba)  | sníženou |     |     |     |
|    |       |      |      |     |      |     | sazba) | sníženou | sazba) |
|    |       |      |      |sazbu DPH)|      |sazbu DPH)|     |     |     |
|    |       |      |      |     |      |     |     |sazbu DPH)|     |
|-------+--------------+-----------+------------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------|
|  1  | DE12345697 | 201612365 | 04.02.2016 |  200  |  42   |  200  |  30  |  150  |  15  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


**Datum povinnosti přiznat daň (podle § 24 nebo 25).

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
Vyplní plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§ 92) uskutečnil s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce (nebo neplátce) dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c).
- Plátce uvede za každé jednotlivé plnění: Identifikaci odběratele DIČ/VAT ID (kód státu a kmenová část); pokud nemá odběratel DIČ (nebo tzv. „VAT ID“, resp. DIČ DPH EU - v případě osoby registrované k dani v jiném členském státě), položka zůstane prázdná (tj. např. fyzická osoba nepovinná k dani, nebo osoba povinná k dani nemající tuzemské DIČ pro daňové účely nebo VAT ID) a v těchto případech se pak dále uvádí údaj o jménu a příjmení nebo obchodním jménu, datu narození (ve tvaru: DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka, u fyzické osoby nepovinné k dani) a místo pobytu nebo sídlo příjemce plnění (do pole pro místo pobytu/sídlo se uvedou údaje - za sebou oddělené čárkou: ulice a číslo popisné nebo číslo orientační, název obce, PSČ, stát).
Pozn.: Pokud je vyplněna položka „Identifikace odběratele DIČ/VAT ID“, tak položky týkající se „jména a příjmení/obchodního jména/, data narození a místa pobytu/sídla“ - se již nevyplňují. Naopak pokud není vyplněna položka „Identifikace odběratele DIČ/VAT ID“ stávají se povinnými poli pro vyplnění: „jméno a příjmení/obchodní jméno/, datum narození (u fyzické osoby nepovinné k dani) a místo pobytu/sídlo“.
- evidenční číslo daňového dokladu,
- datum uskutečnění osvobozeného plnění („DUP“) - ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka,
- hodnotu osvobozeného plnění, kterou je povinen uvést na kumulativním řádku 26 daňového přiznání k DPH.
Vyplňují se údaje z daňového dokladu - jeden řádek = jeden daňový doklad.
V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných plnění, které plátce uskuteční pro stejnou osobu, uvede plátce souhrnnou hodnotu plnění z tohoto dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a do pole datum uskutečnění osvobozeného plnění („DUP“) uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění uvedené na dokladu.
Příklad - odběratel bez DIČ/VAT ID (např. fyzická osoba nepovinná k dani):
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |Identifikace|               |             |    |     |        |
|   |      |  Odběratel bez DIČ/VAT ID  |             |    |     |        |
|   | odběratele |               |    Ev. číslo    |    | Hodnota |        |
|Číslo|------------+------------------------------|             |    |     |---------------|
|   |      |    | Jméno a |     |    daňového     | DUP  | osvoboz. |        |
|řádku|      |DIČ/VAT| příjmení/ | Datum  |             |    |     |  Místo    |
|   |      | ID  |      |     |     dokladu     |    | plnění |pobytu/sídlo  |
|   |      |    | Obchodní | narození |             |    |     |        |
|   |      |    |  jméno  |     |             |    |     |        |
|-----|      |-------+-----------+----------+-------------------------+--------+----------+---------------|
|   |      |    |      |     |Sluneční 5, Praha 4,   |    |     |        |
| 1 |      |    |Alois Novák|10.05.1954|     149 00,    |201601A3|18.01.2016|  35000    |
|   |      |    |      |     |             |    |     |        |
|   |      |    |      |     |   Česká republika   |    |     |        |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
Část A.4. vyplňuje plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (nebo přijímá úplatu) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§ 13, § 14 - řádek daňového přiznání k DPH: 1, 2), kde součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000,- Kč včetně daně (= celková hodnota daňového dokladu v součtu včetně daně přesahuje stanovený limit - bez ohledu na režim DPH dotčených plnění5), a to včetně zvláštních režimů při splnění uvedeného limitu (zvláštní režim pro cestovní službu podle § 89, zvláštní režim pro použité zboží podle § 90 - pro posouzení limitu se uvažuje celá hodnota plnění) - pro osobu příjemce:
- plátce,
- osoby povinné k dani - neplátce,
- právnické osoby nepovinné k dani (§ 28 odst. 1 písm. a)).
Vyplňují se údaje z daňového dokladu (nebo přímo evidence pro účely daně z přidané hodnoty6) - jeden řádek = jeden daňový doklad.
V případě zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář se pro splnění limitu (10 000,- Kč vč. daně) uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných. Nicméně jednotlivá plnění/přijaté úplaty z těchto příslušných dokladů se do řádku A.4. KH uvádějí samostatně - dle faktického stavu realizace (jednotlivá plnění/přijaté úplaty nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit, ale pokud jsou z daňového dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykáží se na řádku A.4. KH).
V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných plnění (nebo přijatých úplat), které plátce uskuteční pro stejnou osobu, uvede plátce souhrnnou hodnotu zdanitelných plnění z dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a to v členění podle jednotlivých sazeb daně (základ daně a daň týkající se příslušné sazby) a do pole „datum povinnosti přiznat daň“ („DPPD“), tj. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu týkající se období, za které je podáno kontrolní hlášení.
Pro souhrnný daňový doklad uváděný v části A.4. kontrolního hlášení musí být splněn níže uvedený limit (10 000,- Kč vč. daně) - hodnoty všech plnění (nebo přijatých úplat) se na souhrnném daňovém dokladu sčítají.
Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90):
Ve vyplňovaném řádku kontrolního hlášení u části A.4. plátce z nabídky přednastavených příznaků specifikuje, zda se jedná nebo nejedná o údaje týkající se dotčených zvláštních režimů a pokud ano, tak o který zvláštní režim se přesně jedná (defaultně přednastavena hodnota „0 - běžné plnění“):
0 - běžné plnění
1 - § 89 - zvláštní režim pro cestovní službu
2 - § 90 - zvláštní režim pro použité zboží.
U zvláštních režimů (§ 89, § 90) se do kontrolního hlášení uvádí základ daně a daň týkající se pouze přirážky (údaje z řádku č. 1, 2 daňového přiznání zahrnující zmíněné zvláštní režimy). Tj. údaje, které má plátce ve své evidenci vedené pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100), neboť v souladu s § 89 odst. 9 a § 90 odst. 14 se údaje ohledně daně z přirážky samostatně na daňovém dokladu neuvádějí (výjimkou je doklad o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním postižením - blíže § 90 odst. 14).
Příklad k vykazování zvláštního režimu pro cestovní službu - pro část A.4. KH:
Plátce poskytnul jinému plátci cestovní službu za 12 420 Kč. Uplatňuje zvláštní režim pro cestovní službu dle § 89 ZDPH, přirážku stanovuje pro každou cestovní službu zvlášť. Přirážka činí 2 420 Kč (hodnota nakoupených služeb a zboží činila 10 000 Kč). Do kontrolního hlášení vstupuje pouze hodnota přirážky:
Příklad k vykazování zvláštního režimu pro cestovní službu - pro část A.4. KH:
Plátce poskytnul jinému plátci cestovní službu za 12 420 Kč. Uplatňuje zvláštní režim pro cestovní službu dle § 89 ZDPH, přirážku stanovuje pro každou cestovní službu zvlášť. Přirážka činí 2 420 Kč (hodnota nakoupených služeb a zboží činila 10 000 Kč). Do kontrolního hlášení vstupuje pouze hodnota přirážky:
 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |      |     |      |      |      | Základ |     | Základ |     |    |   |
|    |      |     |      | Základ  |      |     | Daň 2 |     | Daň 3 |    |   |
|    |      |     |      |      |  Daň 1  | daně 2 |     | daně 3 |     |    |   |
|    |      |Ev. číslo |      | daně 1  |      |     | (první |     | (druhá | Kód  |   |
| Číslo |  DIČ   |     |      |      | (základní | (první |     | (druhá |     |    | § 44 |
|    |      | daňového |  DPPD*  | (základní |      |     | snížená |     | snížená | režimu |   |
| řádku | odběratele |     |      |      |  sazba  | snížená |     | snížená |     |    | ZDPH |
|    |      | dokladu |      |  sazba  |      |     | sazba |     | sazba | plnění |   |
|    |      |     |      |      |  DPH)  | sazba |     | sazba |     |    |   |
|    |      |     |      |  DPH)  |      |     | DPH)  |     | DPH)  |    |   |
|    |      |     |      |      |      | DPH)  |     | DPH)  |     |    |   |
|-------+------------+----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+------|
    |  1  | 123456789 | 2016A013 | 02.02.2016 |  2000  |  420  |     |     |     |     |1 - § 89|   |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*datum povinnosti přiznat daň

Pozn.: V případě, že plátce aplikuje ve zvláštním režimu pro cestovní službu ustanovení § 89 odst. 14 zákona o DPH, neplatí výše uvedené (ohledně zvláštních režimů) a postupuje způsobem vykazování příslušných dotčených transakcí dle uvedeného ustanovení.
Do části A.4. se dále uvádějí všechny provedené opravy výše daně podle § 44 ZDPH bez ohledu na jejich limit:
- opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 ZDPH
- věřitel uvádí opravu daně podle § 44 odst. 3 se záporným znaménkem (pokud věřitel splní podmínky § 44 odst. 1 písm. a) až d) ZDPH). Neopravuje ani neuvádí základ daně, ale pouze daň, protože předmětné zdanitelné plnění bylo uskutečněno (věřitel vyplňuje k hodnotovým položkám kontrolního hlášení pouze pole „Daň1/2/3“ podle příslušné sazby).
V případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 nebo 8 - oprava výše daně s kladným znaménkem (princip vyplnění dle daňového přiznání k DPH). Zároveň věřitel v řádku kontrolního hlášení označí příznakem, že se jedná o opravu daně podle § 44 ZDPH (defaultně pole přednastaveno „jako prázdné“). Příklad pro zdanitelné plnění ve výši základu daně 2000,- Kč v základní sazbě daně, oprava podle § 44 odst. 3 (snížení daně):
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |      |     |      |      |      | Základ |     | Základ |     |    |   |
|    |      |     |      | Základ  |      |     | Daň 2 |     | Daň 3 |    |   |
|    |      |     |      |      |  Daň 1  | daně 2 |     | daně 3 |     |    |   |
|    |      |Ev. číslo |      | daně 1  |      |     | (první |     | (druhá | Kód  |   |
| Číslo |  DIČ   |     |      |      | (základní | (první |     | (druhá |     |    | § 44 |
|    |      | daňového |  DPPD*  | (základní |      |     | snížená |     | snížená | režimu |   |
| řádku | odběratele |     |      |      |  sazba  | snížená |     | snížená |     |    | ZDPH |
|    |      | dokladu |      |  sazba  |      |     | sazba |     | sazba | plnění |   |
|    |      |     |      |      |  DPH)  | sazba |     | sazba |     |    |   |
|    |      |     |      |  DPH)  |      |     | DPH)  |     | DPH)  |    |   |
|    |      |     |      |      |      | DPH)  |     | DPH)  |     |    |   |
|-------+------------+----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+------|
|  1  | 123456789 | 2016A013 | 02.02.2016 |      |  -420  |     |     |     |     |  0  | X  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


*datum povinnosti přiznat daň: u § 44 - se jedná o datum doručení daňového dokladu nebo písemného oznámení dlužníkovi
Do řádku části A.4. kontrolního hlášení plátce uvádí:
- DIČ odběratele (kód státu a kmenová část) - povinná položka (uvede se DIČ pro účely DPH, v případě neplátců nebo právnických osob nepovinných k dani - DIČ podle daňového řádu, § 130 DŘ). Pozn.: Ve speciálních případech, pokud nemá odběratel tuzemské DIČ, uvede se plnění do části A5 kontrolního hlášení bez ohledu na limit (např. osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku, zahraniční osoby: může jít o speciální případy, kdy se místo plnění nachází v tuzemsku - např. služba přepravy osob po tuzemském území, dodání zboží bez přepravy na tuzemském území aj.). Nebo rovněž může jít o případy, kdy odběratel nesdělí své DIČ a má se za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani.,
- evidenční číslo daňového dokladu (nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být evidenční číslo dokladu uvedeno duplicitně v řádcích se stejným kódem režimu plnění nebo v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň „DPPD“),
- datum povinnosti přiznat daň (podle § 21 odst. 1: den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty - tj. vč. případných přijatých plateb před uskutečněním plnění - tj. záloh, - podle toho, který nastane dříve) - uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka,
- základ daně (vyjma případů oprav podle § 44 ZDPH) a daň, které je povinen přiznat plátce na řádky 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH. Pokud je na daňovém dokladu více plnění v různých sazbách daně, jsou jednotlivé položky základu daně a příslušná daň připadající na konkrétní sazbu daně - rozepsány samostatně, avšak do jednoho řádku kontrolního hlášení (tj. k jednomu daňovému dokladu) - viz obdoba příkladu uvedená k části A.2.,
- specifikace kódu režimu plnění: 0 - běžné plnění; 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu); 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží),
- specifikace opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 ZDPH), pokud se těchto údajů vyplňovaný řádek kontrolního hlášení týká.
Pozn.: V případě oprav zdanitelných plnění podle § 42 vykazovaných v části A.4. - tyto se do části A.4. vykazují s ohledem na jejich limit, tj. absolutní hodnotu opravy.
A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
V části A.5. kontrolního hlášení se do jednoho řádku uvádí kumulativně za období, za které se podává kontrolní hlášení (tj. měsíc nebo čtvrtletí): - souhrn základu daně a daň z uskutečněných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a to v členění podle jednotlivých sazeb. Jedná se o plnění, na které plátce vystavil daňové doklady (§ 28) a zjednodušené daňové doklady (§ 30) a jde o:
- plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani - plátce a neplátce a právnické osoby nepovinné k dani, - s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně,
- plnění s místem plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo zahraniční osoby, které nemají tuzemské DIČ (zde bez ohledu na limit),
- případy, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani), ale je povinen přiznat daň,
- případné vlastní doklady o použití (§ 32),
- hodnotu přirážky u plnění uskutečněných ve zvláštních režimech podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 (zvláštní režim pro použité zboží), která se neuvádí v oddíle A.4. (bez ohledu na osobu příjemce); do oddílu A.5. plátce uvede rovněž přirážku stanovenou za zdaňovací období v souladu s ustanovením § 89 odst. 3, věta třetí nebo § 90 odst. 4 (v těchto případech bez ohledu na limit),
- opravy příslušných zdanitelných plnění podle § 42 s absolutní hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně.
Resp. jedná se o všechna plnění nebo přijaté úplaty s povinností přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. a), která se neuvádí do části A.4. kontrolního hlášení, vč. dalších výše jmenovaných.
Příklad:

  +-----------------------------------------------------------------------+
  | Základ  |      | Základ  |  Daň 2  | Základ  |  Daň 3  |
  | daně 1  |  Daň 1  | daně 2  |      | daně 3  |      |
  |      |      |      | (první  |      | (druhá  |
  | (základní | (základní | (první  | snížená | (druhá  | snížená |
  |      |      | snížená |      | snížená |          |
  |  sazba  |  sazba  |      |  sazba  |      |  sazba  |
  |  DPH)  |  DPH)  |  sazba  |  DPH)  |  sazba  |  DPH)  |
  |      |      |  DPH)  |      |  DPH)  |      |
  |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
  |  5000  |  1050  |  2500  |  375  |  1000  |  100  |
  +-----------------------------------------------------------------------+
Jedná se o zdanitelná plnění vyplňovaná také do řádků 1, 2 daňového přiznání k DPH.
Oddíl B: B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
Plátce uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti, jejichž souhrn uvádí na řádky 10 nebo 11 daňového přiznání k DPH.
Plátce (příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti) uvede do řádku kontrolního hlášení:
- DIČ dodavatele (kód státu a kmenová část),
- evidenční číslo daňového dokladu - uvedené na dokladu poskytovatelem plnění
(Pozn.: Pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu a kódu předmětu plnění od jednoho poskytovatele plnění)
,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti je odběratel povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění „DUZP“, nikoli z případných předcházejících plateb před uskutečněním zdanitelného plnění, - tj. „záloh“) - uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka,
DUZP musí být zde vyšší než 31. 12. 2015. Doklady s DUZP nižším než 1. 1. 2016 je nutné podat pomocí původních Výpisů z evidence dle § 92a (Daňový portál FS ČR/Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu/formulář „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“).,
- základ daně, daň (dle sazeb) a
- kód předmětu plnění (vyberte hodnotu z číselníku).
Plátce vybere z nabídky pole - příslušný kód předmětu plnění:
1 - dodání zlata (plnění podle § 92b)
3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)
4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)
5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c)
11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů
12 - obiloviny a technické plodiny
13 - kovy, včetně drahých kovů
14 - mobilní telefony
15 - integrované obvody a desky plošných spojů
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)
17 - videoherní konzole
18 - Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie7
19 - Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).
B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
Údaje jsou uvedeny za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté od plátce (nebo jemu poskytnuté úplaty, vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň), od kterého odběratel dotčené plnění přijal (nebo na ně poskytl úplatu) a obdržel daňový doklad s hodnotou plnění nad 10 000,- Kč včetně daně (= celkový součet hodnot plnění včetně daně z daňového dokladu bez ohledu na režim DPH těchto plnění a následně uplatňovanou hodnotu odpočtu příjemcem plnění; u zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) / platební (§ 31a) kalendář, či souhrnný daňový doklad (§ 31b) se jedná o celkový součet hodnot všech plnění/nebo úplat na těchto dokladech uváděných a platí obdoba jejich vyplnění definovaná v části A.4 kontrolního hlášení), a u kterého si v daném zdaňovacím období uplatňuje nárok na odpočet v souvisejícím daňovém přiznání (tj. nárok na odpočet z přijatých „klasických“ tuzemských zdanitelných plnění/poskytnutých úplat - řádek 40 nebo 41 daňového přiznání k DPH), včetně oprav vykazovaných na řádku 40 a 41 daňového přiznání k DPH, u oprav podle § 74 s ohledem na jejich limit, tj. absolutní hodnotu opravy nad 10 000,- Kč vč. daně a dále bez ohledu na limit - přijatých oprav podle § 44 ZDPH - v bližším viz níže.
Do kontrolního hlášení se však neuvádí nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. b), c) a d) tj. nárok na odpočet vykazovaný v řádcích daňového přiznání: 42, 43 a 44. Jedná se především o nárok na odpočet z plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň vykázaných v části A.2. (či B.1.) kontrolního hlášení, tj. především o hodnoty nároku na odpočet daně z plnění týkajících se pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku (tj. i zahraniční osobou), dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi, dovoz, přijatá zdanitelná plnění v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti (tj. z části B.1.). Uvedený princip platí i pro část B.3.
V části B.2. do řádku kontrolního hlášení uvede plátce (odběratel):
- DIČ dodavatele (kód státu a kmenová část),
- evidenční číslo daňového dokladu - uvedené na dokladu poskytovatelem plnění. Pozn.: Pokud není daňový doklad k dispozici (do uplynutí lhůty pro podání souvisejícího kontrolního hlášení - například v případě opravy odpočtu dle § 74 odst. 1, věty druhé), uvádí se interní číslo, pod kterým je u příjemce oprava (změna) evidována. Poté, co je číslo opravného daňového dokladu a datum z tohoto dokladu příjemci plnění známo, tuto informaci doplní.
Pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu od jednoho poskytovatele plnění v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň „DPPD“ nebo v řádcích se shodně vyplněným polem „Použit poměr“.,
- datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat (dodavatelem), tj. datum vzniku nároku na odpočet daně podle § 72 odst. 3 (datum povinnosti přiznat daň dodavatelem - „DPPD“). Tímto datem je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, a to den, který nastane dříve (§ 21). Uvede se ve tvaru DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka.,
- základ daně (vyjma případů oprav podle § 44 ZDPH) a daň na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň (u poskytovatele), řádky 40 a 41 daňového přiznání k DPH. Pokud je na daňovém dokladu více plnění v různých sazbách daně, jsou jednotlivé položky základu daně a příslušná daň připadající na konkrétní sazbu daně - rozepsány samostatně, avšak do jednoho řádku kontrolního hlášení (tj. k jednomu daňovému dokladu) - viz obdoba příkladu uvedená k části A.2 (či A.4.).,
- specifikace poměrného nároku na odpočet daně, pokud je takto vykazován podle § 75 (viz níže),
- specifikace opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 ZDPH), pokud se těchto údajů vyplňovaný řádek kontrolního hlášení týká (viz níže).
V případě kráceného nároku na odpočet daně podle § 76 (část V. daňového přiznání k DPH) se do kontrolního hlášení bude uvádět celá hodnota základu daně a daň uvedená na přijatém daňovém dokladu.
U poměrného nároku na odpočet daně se však do kontrolního hlášení uvede pouze ta poměrná část základu daně a k tomu příslušná daň, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle § 75, jak uvádí v daňovém přiznání k DPH. U poměrného odpočtu - při douplatnění zbytku ke konci roku - tato hodnota bude uváděna pouze v daňovém přiznání k DPH (uvedené principy platí i pro část B. 3. kontrolního hlášení).
Plátce na řádku kontrolního hlášení v části B.2. specifikuje v položce „Použit poměr“, zda uvádí pouze poměrné hodnoty či nikoliv (tj. případná změna „defaultně“ přednastavené hodnoty „NE“):
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |      |     |      |      |      | Základ |     | Základ |     |    |   |
|    |      |     |      | Základ  |      |     | Daň 2 |     | Daň 3 |    |   |
|    |      |     |      |      |  Daň 1  | daně 2 |     | daně 3 |     |    |   |
|    |      |Ev. číslo |      | daně 1  |      |     | (první |     | (druhá |    |   |
| Číslo |  DIČ   |     |      |      | (základní | (první |     | (druhá |     | Použit | § 44 |
|    |      | daňového |  DPPD*  | (základní |      |     | snížená |     | snížená |    |   |
| řádku | dodavatele |     |      |      |  sazba  | snížená |     | snížená |     | poměr | ZDPH |
|    |      | dokladu |      |  sazba  |      |     | sazba |     | sazba |    |   |
|    |      |     |      |      |  DPH)  | sazba |     | sazba |     |    |   |
|    |      |     |      |  DPH)  |      |     | DPH)  |     | DPH)  |    |   |
|    |      |     |      |      |      | DPH)  |     | DPH)  |     |    |   |
|-------+------------+----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+------|
|  1  | 22177050 | 356R2016 | 04.04.2016 |  2500  |  525  |     |     |     |     | ANO/NE |   |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*datum povinnosti přiznat daň

§ 44 ZDPH - Opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - dlužník (bez ohledu na limit):
Pokud provedl věřitel opravu podle § 44 odst. 1 ZDPH (část kontrolního hlášení A.4.), dlužník je povinen podle § 44 odst. 5 snížit svoji daň na vstupu o částku opravenou věřitelem, a to ve výši v jaké uplatnil odpočet daně z dotčeného přijatého zdanitelného plnění. Dlužník uvede do kontrolního hlášení opravu uplatněného odpočtu se záporným znaménkem. Neopravuje ani neuvádí základ daně, ale pouze daň, protože předmětné zdanitelné plnění bylo uskutečněno (tj. dlužník vyplňuje k hodnotovým položkám kontrolního hlášení pouze pole „Daň 1/2/3“ podle příslušné sazby). V případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 nebo 8 - oprava výše daně na vstupu s kladným znaménkem (princip vyplnění dle daňového přiznání k DPH). Zároveň dlužník v řádku kontrolního hlášení označí příznakem, že se jedná o opravu daně na vstupu podle § 44 ZDPH (defaultně pole přednastaveno „jako prázdné“). Příklad pro zdanitelné plnění ve výši základu daně 1 000,- Kč v první snížené sazbě daně, oprava podle § 44 odst. 5 (snížení daně na vstupu):
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |      |     |      |      |      | Základ |     | Základ |     |    |   |
|    |      |     |      | Základ  |      |     | Daň 2 |     | Daň 3 |    |   |
|    |      |     |      |      |  Daň 1  | daně 2 |     | daně 3 |     |    |   |
|    |      |Ev. číslo |      | daně 1  |      |     | (první |     | (druhá |    |   |
| Číslo |  DIČ   |     |      |      | (základní | (první |     | (druhá |     | Použit | § 44 |
|    |      | daňového |  DPPD*  | (základní |      |     | snížená |     | snížená |    |   |
| řádku | dodavatele |     |      |      |  sazba  | snížená |     | snížená |     | poměr | ZDPH |
|    |      | dokladu |      |  sazba  |      |     | sazba |     | sazba |    |   |
|    |      |     |      |      |  DPH)  | sazba |     | sazba |     |    |   |
|    |      |     |      |  DPH)  |      |     | DPH)  |     | DPH)  |    |   |
|    |      |     |      |      |      | DPH)  |     | DPH)  |     |    |   |
|-------+------------+----------+------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+------|
|  1  | 258963147 | 2016C153 | 17.05.2016 |      |      |     | -150  |     |     |  NE  | X  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*datum povinnosti přiznat daň: u § 44 - se jedná o datum doručení daňového dokladu nebo písemného oznámení dlužníkovi

Pozn.: V případě zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář. Nárok na odpočet z jednotlivých plnění/poskytnutých úplat z těchto příslušných dokladů se do řádku B.2. KH uvádí samostatně - dle faktického stavu realizace a zákonných principů pro uplatnění odpočtu (jednotlivá plnění/poskytnuté úplaty nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit 10 000,- Kč vč. daně, ale pokud jsou z daňového dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykáží se na řádku B.2. KH).
Příklad vykázání nároku na odpočet v období:
Plátce obdržel doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění k 31. 1. 2016, který byl vystaven dne 15. 2. 2016. Hodnota zdanitelného plnění včetně daně činí 12 000,- Kč. Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím obdrží doklad dne 25. 2. 2016. Odpočet DPH z tohoto dokladu si plátce uplatní v daňovém přiznání k DPH za únor 2016, podaném do 25. března 2016. V souladu s tímto postupem dotčený nárok na odpočet uvádí v kontrolním hlášení za únor 2016. V kontrolním hlášení vykazuje všechny rozhodné (definované) položky vztahující se k dotčenému zdanitelnému plnění.
B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně
Plátce, který přijímá zdanitelné plnění (nebo poskytl úplatu - vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku od plátců - s hodnotou zdanitelného plnění do 10 000,- Kč včetně daně, uvede:
- základ daně a daň, a to souhrnně celkovou hodnotu za kalendářní měsíc (nebo zdaňovací období) v členění podle jednotlivých sazeb daně rozepsaných do jednoho řádku části B.3. kontrolního hlášení.
Tj. může se jednat o zdanitelná plnění (nebo na ně poskytnuté úplaty):
- přijatá od plátců s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně, u kterých si příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. a), tj. přijatá plnění, na které byly vystaveny daňové doklady (§ 28) a zjednodušené daňové doklady (§ 30),
- případné uplatnění nároku na odpočet u vlastních dokladů o použití (§ 72 odst. 2 písm. c) ZDPH),
- opravy podle § 74 vykazované na řádku 40 a 41 daňového přiznání k DPH s absolutní hodnotou pod stanovený limit 10 000,- Kč včetně daně.
Příklad:
  +-----------------------------------------------------------------------+
  | Základ  |      | Základ  |  Daň 2  | Základ  |  Daň 3  |
  | daně 1  |  Daň 1  | daně 2      |      | daně 3  |      |
  |      |      |      | (první  |      | (druhá  |
  | (základní | (základní | (první  | snížená | (druhá  | snížená |
  |      |      | snížená |      | snížená |      |
  |  sazba  |  sazba  |      |  sazba  |      |  sazba  |
  |  DPH)  |  DPH)  |  sazba  |  DPH)  |  sazba  |  DPH)  |
  |      |      |  DPH)  |      |  DPH)  |      |
  |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
  |  5000  |  1050  |  2500  |  375  |  1000  |  100  |
  +-----------------------------------------------------------------------+
Jedná se o přijatá zdanitelná plnění nebo na ně poskytnuté příslušné úplaty vyplňovaná také do řádků 40, 41 daňového přiznání k DPH.
Oddíl C: Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH:
Část C kontrolního hlášení slouží pro orientační kontrolu souhrnu dat pro příslušné části souvisejícího daňového přiznání k DPH.
Jedná se o část kontrolního hlášení, do které se automatizovaně (při vyplňování formuláře kontrolního hlášení DPH přes Daňový portál Finanční správy ČR/Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu) načítají hodnoty z vložených dat jednotlivých částí A a B konkrétního jednoho kontrolního hlášení podávaného za jedno dotčené období, a to následujícím způsobem:
Celková hodnota základu daně A.1. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 25 přiznání k DPH.
Celková hodnota základu daně A.2. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádkům: 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH.
Celková hodnota základu daně A.4. a A.5. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 1 a 2 přiznání k DPH.
Celková hodnota základu daně (a daně) B.1. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu základů daně (a daně) řádků 10 a 11 přiznání k DPH.
Celková hodnota základu daně (a daně) B.2. a B.3. (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu řádků 40 a 41 daňového přiznání k DPH.
Poznámka redakce: Formulář kontrolního hlášení DPH je zveřejněn v "ostrém" prostředí Daňového portálu.
1 Přehled zapracovaných změn oproti verzi tohoto dokumentu ze dne 17. 7. 2015 je zveřejněn samostatně na Internetu FS ČR.
2 Lhůta 5ti dnů pro opožděné podání daňového přiznání/hlášení bez pokuty podle § 250 daňového řádu se nevztahuje ke kontrolnímu hlášení
3 Pozn.: Pokud plátce má zpřístupněnu datovou schránku, ale jeho zástupce nikoli, pak s ohledem na § 41 odst. 1 daňového řádu (doručování zástupci) je nutno uvést v kontrolním hlášení e-mail určený pro doručování výzev souvisejících s kontrolním hlášením a doručovat se bude na tento e-mail.
4 Kódy předmětu plnění č. 18, 19, 20 - v platnosti od 1. 2. 2016 - dle příslušného legislativního schválení režimu pro dotčená plnění.
5 Bližší případové vysvětlení pro stanovení limitu k části A.4. KH - v součtu včetně daně se posuzuje daňový doklad jako celek:
Případ 1.: Uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a a násl. zákona o DPH) - uvedená na dokladu spolu s plněními ve standardním režimu DPH - se sice vykazují v části A.1. KH, avšak vstupují rovněž do součtu plnění z konkrétního daňového dokladu - pro stanovení předmětného limitu.
Případ 2.: Obdobně do součtu pro stanovení limitu vstupují také osvobozená plnění (nebo, která nejsou předmětem daně apod.) uváděná na daňovém dokladu spolu se zdanitelnými plněními podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona o DPH.
6 Zejména pro účely zvláštních režimů (§ 89 a § 90) - zde údaje z evidence pro daňové účely, avšak vztahující se ke konkrétnímu dokladu vydanému pro zdanitelné plnění uskutečněné v rámci dotčených zvláštních režimů.
7 Kódy předmětu plnění č. 18, 19, 20 - v platnosti od 1. 2. 2016 - dle příslušného legislativního schválení režimu pro dotčená plnění.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty