MF-24795/2021/3901-Rozhodnutí 2 o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-24795/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXMGTH
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za dodání zboží, daň z přidané hodnoty z přijaté částky úplaty před uskutečněním dodání zboží, daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho dodání povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), vznikla z důvodu přijetí úplaty před uskutečněním jeho dodání povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021, a to u následujícího zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o
a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a
b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;
3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.
Odůvodnění:
V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 nadále přetrvává v některých situacích povinnost užívat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. Ministryně financí se proto rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události v podobě zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám splňujícím příslušné parametry přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty (dále také "daň") při dodání stanoveného zboží, pořízení stanoveného zboží z jiného členského státu Evropské unie a při jeho dovozu. Tímto rozhodnutím dochází k prodloužení stávajícího prominutí daně z uskutečnění uvedených zdanitelných plnění dle rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události č. j. MF-20395/2021/3901-2, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 dne 28. 6. 2021.
V rozhodnutí se při rozdělení obličejových masek vychází z materiálu Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
První skupinou obličejových masek, na které se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, jsou filtrační polomasky či respirátory, které musí být výrobcem určeny k ochraně uživatele (nositele), jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které stanoví požadavky na jejich návrh, výrobu, dovoz a distribuci. Tyto masky mohou, ale nemusí být opatřeny výdechovým ventilem. Bude se však jednat pouze o ty filtrační polomasky či respirátory, které splňují třídu ochrany FFP2 a vyšší, případně i třídu ochrany podle jiných norem, které ovšem mají stejnou nebo vyšší filtrační účinnost.
Druhou skupinou, na kterou se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, jsou respirátory (vždy bez výdechového ventilu), které jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele (nositele), tak jeho okolí (včetně pacientů). V případě těchto respirátorů se bude jednat o výrobek, který je současně osobním ochranným prostředkem kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I podle dosavadní směrnice 93/42/EHS, případně již podle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. I v tomto případě platí podmínka, že musely být uvedeny na trh v souladu s příslušnými právními předpisy.
Do třetí skupiny, na kterou se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, se zahrnují filtry a jiné příslušenství k obličejovým maskám uvedeným v první a druhé skupině.
Prominutí daně se tak mimo jiné nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. "komunitní roušky", které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.
Prominutí daně se vztahuje na dodání zboží dle § 20a a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, na pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty i na dovoz zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění dodání vyjmenovaného zboží, u něhož vzniká povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, byla přijata úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty.
V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36, § 36a, § 37a, § 38 nebo § 40 zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád