55 366/13/7001-21002-012287 č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

Schválený:
55 366/13/7001-21002-012287
DODATEK č. 1
k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
V Praze
Informace GFŘ č.j.: 101/13-121002-506729 ze dne 4. 1. 2013 - k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení se mění takto:
1) V části 1. „Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:...“ se doplňuje na str. 2 čtvrtý bod „d)“, který zní:
„Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty, neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření nebo doměření daně jinak, než plátce deklaroval v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude ve výše uvedených případech snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč a související vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru.
Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2014.
2) V části 1. „Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:-“ se na str. 2 v posledním odstavci v první větě nahrazuje slovní spojení „ ... ve smyslu písmen a) až c)“ tímto: „ ...ve smyslu písmen a) až d)“.
3) V části 5. „Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem“ se v posledním odstavci text v závorce nahrazuje odkazem na novější informaci k institutu ručení dle zákona o DPH a to takto: „-(blíže též Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona o DPH ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013, ze dne 5. 3. 2013, č.j.: 3308/13/7001-21002-012287, k dispozici na:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informacestanoviska-a-sdeleni/ruceni)“.
V ostatním zůstává text Informace GFŘ č.j. 101/13-121002-506729 ze dne 4. 1. 2013 nezměněn.
Úplné znění předmětné Informace, tj. ve znění tohoto Dodatku, bude zveřejněno na webových stránkách Finanční správy.
Ing. Otakar Sladkovský
ředitel sekce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty