22526/13/7001-21000-011695 k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Schválený:
22526/13/7001-21000-011695
Informace
GFŘ
k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Odbor nepřímých daní
V Praze dne 14.5.2013
Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“, které nově zní:
Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
a) poskytování pojištění,
b) poskytování zajištění,
c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.
Ustanovení § 55 zákona o DPH blíže vymezuje plnění, která jsou považována za pojišťovací činnosti, které jsou pak ve smyslu ust. § 51 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet.
Cílem předmětné novelizace § 55 zákona o DPH bylo jeho uvedení do souladu s judikaturou1 Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) a zároveň, aby přesněji odpovídal znění příslušného ustanovení2 Směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „směrnice“).
Z důvodu sjednocení aplikace DPH v dané oblasti vydává Generální finanční ředitelství tuto Informaci.
1.
Poskytování pojištění a zajištění (§ 55 písm. a) a b) zákona o DPH)
Nová definice činností zahrnovaných pod pojem „poskytování pojištění“ a „poskytování zajištění“ od 1. 1. 2013 odráží chápání těchto činností ve smyslu směrnice a ustálené judikatury SDEU. Osvobození podle ustanovení § 55 písm. a) a b) zákona o DPH se od účinnosti výše uvedené novely nebude vztahovat na veškeré činnosti spadající do definice pojišťovacích a zajišťovacích činností ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění p. p. (dále jen „zákon o pojišťovnictví“). Na základě nového textu § 55 zákona o DPH se osvobození podle písm. a) a b) vztahuje pouze na poskytnutí pojištění či zajištění jako takového.
1.1 Poskytování pojištění
Z judikatury SDEU vyplývá, že poskytováním pojištění se rozumí poskytování služeb takového charakteru, kdy se pojistitel na základě předchozí úhrady pojistného zavazuje zajistit pojištěnému v případě, že dojde k pokrytému riziku, plnění dohodnuté při uzavření smlouvy. Přitom není nezbytné, aby pojistné plnění, které se pojistitel zavázal poskytnout v případě pojistné události, spočívalo v zaplacení peněžní částky. Pojistné plnění může být rovněž představováno asistenční činností nebo i v poskytnutí věcného plnění.
Nutno dále podotknout, že z formálního pohledu není v zásadě rozhodující, kdo je v pozici poskytovatele pojištění. Rozhodný je věcný obsah plnění. Z toho vyplývá, že poskytovatelem pojištění nemusí být nutně a pouze pojišťovna. Zároveň platí, že touto osobou tak může být i osoba povinná k dani, která sama není pojistitelem, ale která v rámci kolektivního pojištění obstarává svým zákazníkům takové pojištění použitím plnění poskytovatele, který nese pojistné riziko.
1.2 Poskytování zajištění
Zajišťovací činnosti jsou služby spočívající v tom, že za úplatu a v mezích stanovených zajišťovací smlouvou cesionář (retrocesionář) převezme závazky, které cedentovi (retrocedentovi) vznikly ze závazků z jím uzavřených pojistných (zajišťovacích) smluv. Konkrétním vymezením zajišťovacích činností se sice SDEU nezabýval, ale v základních rysech lze i pro tato plnění využít výše uvedené závěry SDEU pro pojišťovací činnost.
Obdobně jako u poskytování pojištění, tak i v případě poskytování zajištění může být poskytovatelem těchto služeb v zásadě jakákoliv osoba povinná k dani.
Osvobození u poskytování pojištění/zajištění
Výše uvedené lze shrnout tak, že od daně je podle § 55 zákona o DPH osvobozeno poskytování pojištění/zajištění, které spočívá v činnosti, jejímž hlavním cílem je převzetí rizika a poskytnutí souvisejícího plnění za úhradu pojistného/zajistného a to bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem takové služby nebo jaká bude forma plnění v případě pojistné události.
1.3 Služby poskytované spolu s pojištěním/zajištěním
S ohledem na praxi vyvstává otázka, jak postupovat v případech, kdy jsou na základě uzavřené pojistné/zajistné nebo obdobné smlouvy poskytována kromě samotného pojištění/zajištění i další plnění. V těchto případech je třeba postupovat v intencích zásad vyplývajících z judikatury SDEU a posoudit konkrétní smluvní ujednání z pohledu nedělitelnosti plnění či vazby plnění hlavního a vedlejšího.
Souborné plnění
O souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním. Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, ale je prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. K danému je pak třeba z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního.
Jediné nerozdělitelné plnění
Podle SDEU se o jediné plnění jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění či úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.
Služby poskytované spolu s pojištěním/zajištěním jako jeho součást
Jelikož praxe může přinášet různé typy smluvních ujednání nelze jednoznačně uvést, že se bude vždy u těchto služeb jednat o vedlejší plnění k plnění hlavnímu (pojištění/zajištění) nebo budou tyto služby s pojištěním/zajištěním tak těsně spojené, že půjde o jediné nerozdělitelné hospodářské plnění spočívající v pojištění či zajištění.
Ovšem v konečném důsledku z pohledu praktické aplikace daně z přidané hodnoty je možno ve zkratce uvést, že za splnění výše uvedeného, budou tyto služby součástí poskytovaného pojištění/zajištění.
Pro tyto služby však musí platit, že se jedná o takové činnosti, bez nichž by pojištění/zajištění nemohlo být řádně poskytováno.
V praxi se nejčastěji jedná např. o správu pojistných smluv či asistenční služby příp. i likvidaci pojistné události.
Nutno nicméně zdůraznit, že pokud by uvedené služby byly poskytnuty coby samostatné plnění, je třeba je z hlediska aplikace daně z přidané hodnoty posoudit nezávisle.
2.
Služby související s pojištěním nebo zajištěním (§ 55 písm. c) zákona o DPH)
Podle § 55 písm. c) zákona o DPH se od daně osvobozují také služby související s pojištěním nebo zajištěním, pokud jsou poskytovány osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění. V porovnání s úpravou účinnou do 31. 12.2012 je třeba uvést, že do tohoto data byl rozsah osvobození od daně u činností souvisejících s pojištěním či zajištěním širší. Od 1. 1. 2013 nové vymezení těchto činností zužuje okruh služeb, u kterých se uplatňuje osvobození od daně dle § 55 písm. c) zákona o DPH tak, aby bylo dosaženo shody se směrnicí3 a příslušnou judikaturou. Podle související judikatury jsou od daně osvobozeny takové služby poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, které jsou pro tyto osoby charakteristické. Služby související s pojištěním nebo zajištěním, na které se od 1. 1. 2013 dané osvobození vztahuje, by pak svým obsahem měly odpovídat činnostem spočívajícím ve zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví - tj. v zásadě tak, jak ji vymezuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění p. p. (dále jen „z.č. 38/2004 Sb.“).
S přihlédnutím k tomuto zákonu, který zde lze pro účely aplikace DPH podpůrně použít, se pak zprostředkovatelskou činností rozumí:
. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,
. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,
. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet poskytovatele pojištění či zajištění,
. pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných či zajišťovacích smluv.
K tomuto je třeba podotknout, že pomocné vodítko, které poskytuje výše uvedený z.č. 38/2004 Sb., je třeba chápat ve vazbě na vymezení těchto činností jako takových z pohledu jejich obsahové náplně. Nelze ho pojímat jako prostředek determinující okruh osob poskytujících tyto služby resp. osob, na které se dané osvobozené může vztáhnout.
Osvobození od DPH se použije na předmětné služby poskytnuté osobou vystupující v postavení osoby zprostředkovávající pojištění nebo zajištění bez ohledu na to, zda je tato osoba formálně pojišťovacím zprostředkovatelem podle z.č. 38/2004 Sb. Pro uplatnění osvobození tak není rozhodující, zda jde o zprostředkovatele definovaného citovaným zákonem či nikoliv. Podstatným, pro uplatnění osvobození dle § 55 písm. c) zákona o DPH, je primárně obsah a okolnosti poskytované služby.
Na základě poznatků z praxe je zde třeba také poznamenat, že není správné pojetí služeb souvisejících s pojištěním nebo zajištěním pro účely aplikace DPH resp. § 55 písm. c) zákona o DPH opírat o zákon o pojišťovnictví. Rozsah předmětných služeb, tak jak jej vymezuje posledně uvedený zákon, je širší, než u jakého lze v mezích směrnice a judikatury SDEU aplikovat osvobození od daně.
S ohledem na uvedené se osvobození od daně coby činnosti související s pojištěním nebo zajištěním nevztahuje např. na vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví, samostatné šetření pojistných událostí, činnost pojistných matematiků, poradenskou činnost v oblasti posouzení a výpočtu rizik, poradenskou činnost v oblasti mapování trhu, technické poradenství apod.
Činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí
Oproti znění ust. § 55 zákona o DPH účinného do 31. 12. 2012, nelze již od účinnosti v úvodu zmíněné novely uplatnit osvobození u činností spadajících do oblasti likvidace pojistných událostí, pokud se jedná o samostatně poskytnuté plnění4.
Od 1. 1. 2013 jde u těchto služeb o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň na výstupu.
3.
„Přeúčtování“ („přefakturace“) pojišťovacích činností
V praxi často dochází k situacím, kdy je částka zejména sjednaného pojistného „přefakturována“ či „přeúčtována“ na jinou osobu. Už i vzhledem k tomu, že zákon o DPH ve svých ustanoveních nikde pojmy jako „přefakturace“, „přeprodej“ či „přeúčtování“ neužívá, je třeba vždy každou takovou transakci pro účely aplikace DPH z pohledu její věcné náplně posoudit individuálně. Vždy je třeba vycházet z konkrétních podmínek daných pro předmětné plnění.
Pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu uvedenou v § 55 zákona o DPH a následně ji bez dalšího „prodá“ jiné osobě, lze tento „přeprodej“ nakoupené služby považovat zpravidla za samostatné plnění. Jestliže plátce takto „přefakturovává/přeúčtovává“ resp. „přeprodává“5 službu vymezenou § 55 zákona o DPH, uplatní u tohoto plnění taktéž osvobození od daně6. Zákon o DPH zde ve shodě se směrnicí nezakládá žádná omezení pro uplatnění osvobození vázaná na osobu, která toto plnění poskytuje. Podstatné je, že jde stále o službu vymezenou § 55 zákona o DPH a to jako službu hlavní, což je třeba zvlášť zdůraznit. „Přefakturovávaná“ resp. „přeprodaná“ služba musí stále svým obsahem odpovídat činnostem uvedeným v § 55 zákona o DPH (viz. část 1.1, 1.2 a 2 této Informace) a nesmí být navíc pouze vedlejším plněním jiné služby.
V kontextu „přefakturace“ lze i u pojišťovacích činností odkázat na ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH, které je zde možno také aplikovat. V tomto ustanovení se uvádí, že do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. V praxi by zjednodušeně řečeno měla být tato částka pro plátce pouze průběžnou položkou, tj. neúčtuje o ní v nákladech a výnosech, příp. neeviduje jí v rámci příjmů a výdajů.
Pokud tak bude splněno, že plátce vynaloží částku za plnění uvedené v § 55 zákona o DPH jménem a na účet jiné osoby a přijatá úhrada od této osoby nepřevýší uhrazenou částku za toto plnění, může při „přeúčtování“ využít uvedeného ustanovení. V rámci daňového přiznání pak tuto částku nebude vůbec nevykazovat.
V souvislosti s „přefakturací“ je třeba na druhé straně upozornit i na ust. § 36 odst. 3 písm. e) zákona o DPH. Dle tohoto ustanovení se do základu daně zahrnují vedlejší výdaje, kterými jsou dle § 36 odst. 4 zákona o DPH mimo jiné i náklady na pojištění. Pokud je pojištění vedlejším výdajem (nákladem) k jinému plátcem uskutečněnému plnění, je třeba ho zahrnout do základu daně za toto uskutečněné plnění a neposuzovat ho pro účely DPH samostatně.
4.
Konkrétní příklady
V této části jsou uváděny konkrétní příklady, které navazují na či doplňují předchozí text této Informace.
. V souvislosti s poskytnutím pojištění vykonává pojistitel činnost spočívající v umísťování prostředků finančního umístění, poradenské služby související s uzavřenou pojistnou/zajistnou smlouvou. Za tyto služby pojistitel nezískává samostatnou úhradu.
V případě, kdy na základě posouzení konkrétního smluvního ujednání v kontextu judikatury SDEU budou naplněny podmínky nedělitelnosti plnění či vazba plnění hlavního a vedlejší, bude možno tyto činnosti považovat za součást pojištění/zajištění či vedlejší službu, která sleduje daňový režim plnění hlavního, tj. osvobozeného dle § 55 zákona o DPH.
. Vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví
Uvedená vzdělávací činnost není osvobozena podle ustanovení § 55 zákona o DPH. Může však být osvobozena při splnění stanovených podmínek podle ustanovení § 57 stejného zákona např. jako rekvalifikace. Toto posouzení platí pro jakoukoliv osobu povinnou k dani tuto činnost uskutečňující, tzn. ať již půjde o pojišťovnu, pojišťovacího zprostředkovatele či jinou osobu.
. Likvidace pojistných událostí jinou pojišťovnou. Na základě smluvního ujednání pro pojistitele (pojišťovnu A) likvidaci provádí jiná pojišťovna (B) jako samostatné plnění. Na pojišťovnu B nepřechází pojistné riziko.
Pro pojišťovnu B se jedná o zdanitelné plnění s povinností uplatnit daň na výstupu.
. Likvidace pojistných události na základě uzavřené pojistné/zajistné smlouvy
Jde-li o likvidaci pojistné události, která je vykonávána coby integrální součást uzavřené smlouvy o poskytnutí pojištění/zajištění, lze tuto činnost považovat za součást poskytovaného pojištění/zajištění Pro posouzení aplikace DPH je třeba přihlédnout ke konkrétnímu smluvnímu ujednání. Za součást poskytnutého pojištění/zajištění půjde, pokud ji bude možno považovat za vedlejší plnění k plnění hlavnímu příp. za nedělitelnou součást plnění spočívajícího v pojištění/zajištění.
Pokud by se vyhodnocením konkrétního smluvního ujednání dospělo k závěru, že likvidace pojistné události je samostatným plněním, pak již půjde o plnění zdanitelné.
. Činnost samostatných likvidátorů
Činnost samostatných likvidátorů v oblasti likvidace pojistných událostí osvobození od daně nepokrývá. Je zdanitelným plněním s povinností přiznat daň na výstupu.
. Pojišťovací zprostředkovatel v rámci součinnosti při vyřizování likvidace pojistné události pro svého klienta provádí fotodokumentaci škody a vyřizuje administrativu spojenou s pojistnou událostí.
V daném případě jde o zprostředkovatelskou činnost, která je osvobozena od daně podle § 55 písm. c) zákona o DPH.
. Úrazové pojištění zaměstnanců dle z.č. 266/2006 Sb. a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Ačkoliv jde o specifický druh pojištění, nutno na něj ve světle judikatury SDEU pohlížet jako na činnost spočívající v převzetí rizika a poskytnutím plnění v případě, že dojde k pokrytému riziku a tudíž se i na tento druh pojištění vztahuje osvobození od daně.
. Pojišťovací zprostředkovatel pro pojišťovnu na základě smluvního ujednání vykonává šetření různých pojistných událostí (tj. zjednodušeně řečeno u smluv, které nezprostředkoval) a zároveň jde o samostatně uskutečněné plnění.
Jedná se o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň na výstupu, neboť se nejedná o službu odpovídající vymezení § 55 písm. c) zákona o DPH.
. Osoba povinná k dani provádí šetření pojistných podvodů.
Jedná se o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň, neboť se nejedná o službu odpovídající vymezení § 55 písm. c) zákona o DPH.
. Osoba povinná k dani je pojistným matematikem a provádí pro pojišťovnu výpočty spočívající ve výpočtu rizika, pravděpodobnosti apod.
Jedná se o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň, neboť se nejedná o službu podle § 55 písm. c) zákona o DPH.
. Pojišťovna A provádí pro pojišťovnu B správu pojistných smluv a současně nedochází k přenosu rizika.
Jedná se o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň, neboť se nejedná o službu odpovídající vymezení § 55 zákona o DPH.
. Likvidace pojistných událostí resp. správa pojistných smluv soupojistitelem.
V případě tzv. soupojištění (viz. § 30 zákona o pojistné smlouvě; § 2817 NOZ) je mezi soupojistiteli dohodnuto, že likvidaci případných pojistných událostí resp. správu pojistných smluv bude zajišťovat vybraný soupojistitel (v praxi je to většinou - na základě dohody o soupojištění, která je součástí pojistné smlouvy- vedoucí pojistitel). V takovém případě je likvidace pojistných událostí resp. správa pojistných smluv uskutečňovaná vedoucím pojistitelem na základě dohody se soupojistiteli zpravidla považovaná za službu s pojištěním/zajištěním tak těsně spojenou, že půjde o jediné nerozdělitelné hospodářské plnění spočívající v pojištění či zajištění a u takovéhoto plnění by případné úplaty získané za zajištění likvidace (správu smluv) byly osvobozeny od daně.
Ing. Otakar Sladkovský, v. r.
ředitel sekce
1 Např. C-349/96, C-240/99, C-8/01, C-472/03, C-242/08, C-13/06
2 Čl. 135 odst. 1 písm. a)
3 Č.135 odst. 1 písm. a) - „pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně souvisejících služeb poskytovaných pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty“.
4 Ve vazbě na kapitolu 1.3 této Informace je třeba poznamenat, že samostatně poskytnutým plněním je míněna i situace, kdy by z posouzení smluvního ujednání vyplynulo, že tato činnost není součástí pojištění/zajištění, ale jedná o samostatné plnění s vlastním daňovým režimem nezávislým na daňovém režimu poskytnutého pojištění/zajištění.
5 Tímto je míněna situace, kdy plátce zjednodušeně řečeno postupuje tak, že pojišťovací službu pouze nakoupí a jen ji dále prodá. Tato služba pro něj není vedlejším plněním k plnění hlavnímu, není součástí jiného hospodářsky nedělitelného plnění a ani není vedlejším výdajem k jinému plátcem uskutečněnému plnění. Jde tak o samostatně uskutečněné plnění.
6 Toto plnění pak vykáže v rámci daňového přiznání coby plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty