14232/13/7001-21002-012287 k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
14232/13/7001-21002-012287
Informace
GFŘ
k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH")
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Generální finanční ředitelství sděluje k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tja v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele zdanitelného plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup1, tuto informaci:
Správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějěích předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30.9.2013.
Generální finančí ředitelství si je vědomo novosti předmětného typu ručení a relativní náročnosti zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské veřejnosti. Jeví se proto jako potřebné potřebné a účelné poskytnout podnikatelské veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit a dále aby se s ní resp. s předmětným zákonným ručením jako takovým důkladně seznámila, aniž by byla ze strany správců daně vyzývána ke splnění ručitelské povinnosti, která ve vymezeném období vznikla dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
V souladu s ustanovením § 98 zákona o DPH začne správce daně ke dni 1.4.2013 v aplikaci "Registr plátců"2 zveřejňovat údaj o účtech určených ke zveřejnění. Vzhledem k charakteru údaje je vhodné, aby účty určené ke zveřejnění byla ověřeny. Správci daně proto využívají svoji pravomoc a účty ověřují. Protože proces nahlašování účtů stále probíhá, včetně nemalého množstí změn již nahlášených účtů, a to i po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v přechodném ustanovené (viz bod 9, čl II zákona č. 502/2012 Sb.), využijí správci daně toto období k postupnému dokončení procesu zpracování účtů takto určených ke zveřejnění.
Ing. Otakar Sladkovský
ředitel sekce
1 Blíže k tomuto typu ručení - viz Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1.1.2013 (č.j. 3308/13/7001-21002-012287)
2 Přístupný na "Daňovém portálu" na www.daneelektronicky.cz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty