67/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
67/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. února 2006,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 122/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. c) se za slovo "veřejném" vkládají slova "nebo neveřejném".
2. V § 3 odst. 3 se slova "§ 22 odst. 1 až 4" nahrazují slovy "§ 22 odst. 1 až 5".
3. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova "s výjimkou postupu podle § 3," zrušují.
4. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "jejím dokončení," vkládá slovo "bezplatně".
5. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slovo "musí" vkládá slovo "bezplatně".
6. V § 4 se na začátek odstavce 4 vkládá věta "Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče, hradí toto zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků; byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od provedení pitvy.".
7. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Náklady spojené s převozy lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma převozů lidských pozůstatků na pitvu, a náklady spojené s výzvou učiněnou podle § 7 odst. 1 písm. d) hradí ten, kdo sjednal pohřbení podle odstavce 1.".
8. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)".
9. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče se zdržet sjednávání pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby,".
10. V § 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) převzít lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu po výzvě lékaře nebo Policie České republiky; účelně vynaložené náklady včetně přiměřeného zisku nese ten, v jehož zájmu vznikly,".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
11. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Provozovatel pohřební služby nesmí mít v nájmu chladicí nebo mrazicí zařízení a jiné místnosti ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče.".
12. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Lidské pozůstatky může vedle provozovatele pohřební služby přepravovat k provedení pitvy jako součásti zdravotnické péče též zdravotnické zařízení za podmínek stanovených v § 9 odst. 1.".
13. V § 13 odst. 2 písm. a) a b) se slova "oboru provozování" nahrazují slovem "provozu".
14. V § 13 odst. 4 se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)".
15. V § 14 odst. 1 se za slovo "doloženo" vkládají slova "úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo".
16. V § 14 odst. 1 se slova "prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu".
17. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)" a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova "To neplatí, provede-li zpopelnění lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit uložení lidských pozůstatků do doby zpopelnění v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 st.C do +2 st.C, i když lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,".
18. V § 14 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
19. V § 15 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova "bylo-li přiděleno,".
20. V § 15 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
21. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova "§ 14 odst. 2 písm. h)" nahrazují slovy "§ 14 odst. 2 písm. g)".
22. V § 18 odst. 1 se za slovo "pohřbívání" vkládají slova "lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek".
23. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem".
24. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "§ 22 odst. 2" nahrazují slovy "§ 22 odst. 3".
25. V § 20 písm. e) se slova "§ 22 odst. 2" nahrazují slovy "§ 22 odst. 3".
26. V § 21 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova "bylo-li přiděleno,".
27. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10).".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
28. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova "s výjimkou postupu podle § 3," zrušují.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty