2233/12-2111-011654 k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ

Schválený:
2233/12-2111-011654
k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ
Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. 1. 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění p. p., účinný od 1. 1. 2013) aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu.
Sekce 2 - Řízení správy daní
Odbor 21 - Právní a daňového procesu
Č. j.: 2233/12-2111-011654
Při řešení jednotlivých situací, které jsou součástí přílohy k této informaci, se vychází z těchto principů:
V případě rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti je příslušnost nového správce daně materiálně dána rozhodnutím podle § 18 odst. 1 DŘ (v případě rozhodování do 31. 12. 2010 podle § 5 odst. 3 ZSDP), nikoliv na základě kriterií daných zákonem, jak je tomu u registrace.
Podle § 18 odst. 2 DŘ "Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně, nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nejblíže společně nadřízený správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek."
Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 daňového řádu vydává vždy nejblíže společně nadřízený správce daně. V případě, že finanční úřad, ze kterého je místní příslušnost správce daně k výkonu správy daní delegována, a finanční úřad, na kterého je místní příslušnost správce daně k výkonu správy daní delegována, spadají pod totožné finanční ředitelství, vydává jak rozhodnutí podle § 18 odst. 1 DŘ, tak případné rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ toto finanční ředitelství. Pokud zmiňované finanční úřady spadají pod různá finanční ředitelství, je nejblíže společně nadřízeným správcem daně Generální finanční ředitelství, které tak bude vydávat jak rozhodnutí podle § 18 odst. 1 DŘ, tak případné rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ.
Generální finanční ředitelství, resp. příslušné finanční ředitelství bude rozhodovat na žádost daňového subjektu nebo na podnět finančního úřadu.
V případě, že Generální finanční ředitelství, resp. příslušné finanční ředitelství obdrží podnět finančního úřadu, který není zcela zjevně neopodstatněný (o ten by šlo v případě, kdy by bylo zřejmé, že nedošlo ke změněně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti), je Generální finanční ředitelství, resp. příslušné finanční ředitelství v souladu s ust. § 6 odst. 2 DŘ povinno sdělit tuto skutečnost daňovému subjektu, kterého se podnět týká, dát mu možnost se k podnětu vyjádřit a zároveň zahájit řízení o rozhodování podle § 18 odst. 2 DŘ, tj. postupovat obdobně jako při obdržení podnětu na delegaci místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 DŘ. Pokud je tedy řízení zahájeno, mělo by o něm být rozhodnuto. Řízení o "přehodnocení" původní delegace však nikdy nebude ukončeno vydáním rozhodnutí podle § 106 odst. 1 písm. e) DŘ o zastavení řízení - vždy bude rozhodnuto meritorně podle § 18 odst. 2 DŘ.
V případě žádosti daňového subjektu o "přehodnocení" původní delegace je řízení zahájeno podáním této žádosti; toto řízení bude též ukončeno vydáním rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ.
Co se týká výkladu ust. § 18 odst. 2 DŘ: Změnou okolností, za kterých bylo o delegaci podle § 18 odst. 1 DŘ rozhodováno, je např. ta skutečnost, že daňový subjekt měl v určité obci (odlišné od místa pobytu či sídla) provozovnu, a proto tak byl delegován; nyní ovšem tuto provozovnu zruší nebo ji přesune do jiné obce. Změnou okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti je např. ta skutečnost, že daňový subjekt opětovně změní sídlo či bydliště. Tyto okolnosti tedy budou posouzeny jako změna podmínek, za kterých bylo vydáno původní rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
Dále je třeba vycházet z principu, že stejně jako při delegaci dle § 18 odst. 1 DŘ, tak i v případě zrušení či změny "původní" delegace, bude nově místně příslušný správce daně vydávat rozhodnutí o registraci podle § 131 odst. 4 DŘ. Pokud by toto rozhodnutí nevydal, měl by daňový subjekt platné rozhodnutí o registraci od místně nepříslušného správce daně.
V neposlední řadě upozorňujeme na odkladný účinek včas a řádně (příslušnou osobou atd.) odvolání podaného proti rozhodnutí vydaného dle § 18 odst. 2 DŘ. Toto rozhodnutí tak může nabýt právní moci buď marným uplynutím lhůty pro odvolání (srovnej § 109 odst. 4 DŘ), nebo dnem vzdání se práva na odvolání (srovnej § 111 odst. 1 DŘ), nebo dnem zpětvzetí odvolání (srovnej § 111 odst. 3 DŘ), nebo oznámením rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 18 odst. 2 DŘ, proti kterému není připuštěno odvolání (srovnej § 101 odst. 5 DŘ a § 103 odst. 3 DŘ).
 
Příloha
Situace I.
* daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B - proto byl delegován z FU A na FU B
* nyní daňový subjekt provozovnu zrušil, stále bydli ve městě A a do tohoto města A přesunul podstatnou část svého podnikání
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět:
1. OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně příslušným správcem daně (FU A) s odkazem na zákonnou úpravu místní přísluš-nosti. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FU B (z jeho územního pracoviště) na FU A (na jeho územní pracoviště).
2. OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o potvrzeni delegace, pokud by dospělo k závěru, že i přesto (přes změnu okolnosti) by měl daňový subjekt zůstat na FU B. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FU B (na jeho územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí, daňový subjekt zůstává i nadále delegován na FU B.
Situace II.
o daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B _ proto byl delegován z FU A na FU B
o nyní daňový subjekt stále bydli ve městě A, ale provozovnu ve městě B zrušil a přesunul ji do města C
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět
1. OFŘ je toho názoru, že provozovna ve městě C není dostatečným důvodem pro to, aby byl daňový subjekt delegován na FU C, a ve městě B nema už žadnou provozovnu. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvede-no datum účinnosti zrušení delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž roz-hodnutí nabude právní moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně příslušným správcem daně (FU A) s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FU B (z jeho územ-ního pracoviště) na FU A (na jeho územní pracoviště).
2. OFŘ je toho názoru, že provozovna ve městě C je dostatečným důvodem pro to, aby byl da-ňový subjekt delegován na FU C. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o změně delegace (místo "z FU A na FU B" bude v konečném efektu delegováno "z FU A na FU C"). V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti změny delegace z FU B na FU C (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FU B (z jeho územního pracoviště) na FU C (na jeho územní pracoviště).
3. OFŘ je toho názoru, že i přes zrušení provozovny ve městě B by měl daňový subjekt zůstat u FU B. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o potvrzení delegace. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FU B (na jeho územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí, daňový subjekt zůstává i nadále delegován na FU B.
Situace III.
* daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B - proto byl delegován z FU A na FU B
* nyní se daňový subjekt přestěhuje do města B ke své provozovně:
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět: OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, že místně příslušným správcem daně zůstává FU B s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FU B (na jeho územním pracovišti).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí, daňový subjekt zůstává i nadále delegován na FU B podle původního rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. Pokud se v budoucnu daňový subjekt přestěhuje mimo působnost FU B, bude řešeno podle situace IV.
Situace IV.
* daňový subjekt měl bydliště (sídlo) ve městě A, ale provozovnu měl ve městě B - proto byl delegován z FU A na FU B
* nyní se daňový subjekt přestěhuje do města C, přičemž provozovna 1) zůstala ve městě B nebo se 2) provozovna přesunula do města C
a) OFŘ obdrží žádost nebo podnět
1. OFŘ je toho názoru, že daňový subjekt by měl byt i nadále delegován na FU B. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o potvrzeni delegace. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis zůstává na FU B (na jeho územním pracovišti).
2. OFŘ je toho názoru, že 1) provozovna ve městě B není dostatečný důvodem k tomu, aby byl daňový subjekt i nadále delegován na FU B, nebo 2) ve městě B již není žádná provozovna. Proto OFŘ vydá rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ o zrušení delegace. V tomto rozhodnutí bude uvedeno datum účinnosti zrušení delegace (21. den měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí nabude právní moci). V odůvodnění tohoto rozhodnutí bude uvedeno, kdo je nově místně příslušným správcem daně (FU C) s odkazem na zákonnou úpravu místní příslušnosti. Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí podle § 131 DŘ. Spis se přesune z FU B (z jeho územního pracoviště) na FU C (na jeho územní pracoviště).
b) OFŘ neobdrží ani žádost ani podnět: Nebudou vydávaná žádná rozhodnutí, daňový subjekt zůstává i nadále delegován na FU B podle původního rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. Pokud se v budoucnu daňový subjekt přestěhuje mimo působnost FU B, bude správce daně ve svém dalším postupu "na začátku" této situace IV.