3155/11-3110-012742 k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.

Schválený:
3155/11-3110-012742
Sdělení
Generálního finančního ředitelství
k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.
Změna: 6 376/11-3120-700608
1.
Právní úprava
Zákonem č. 402/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „zákon č. 402/2010 Sb.“), byl s účinností od 1. ledna 2011 zaveden odvod za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření (dále jen „odvod“). Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v letech 2009 a 2010. Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Poplatníkem odvodu je výrobce elektřiny ze slunečního záření (dále jen „poplatník“). Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel regionální distribuční soustavy (dále jen „plátce“), který je povinen odvod provést z částek hrazených výrobci formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu.
2.
Poplatník odvodu - výrobce
Poplatník odvodu bude i po účinnosti zákona č. 402/2010 Sb. vystavovat doklady na výkupní cenu, resp. zelený bonus, obdobně jako do konce roku 2010. Z legislativy upravující odvod nevyplývá povinnost na dokladech uvádět další údaje. Případná povinnost uvádět na dokladech další údaje může nicméně vyplývat ze smluvních podmínek upravujících vztahy mezi plátcem a poplatníkem. Příslušná částka za výkupní cenu nebo zelený bonus bude na dokladu vystaveném poplatníkem uváděna i nadále v hrubé výši, tj. ve výši nesnížené o odvod. Výpočet výše odvodu, jeho sražení a odvedení je povinností plátce. Sražená částka odvodu je pro poplatníka, který vede účetnictví daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a to v období, do něhož v souladu s předpisy upravujícími daně z příjmů spadá příjem (výnos) z prodeje elektřiny, resp. ze zeleného bonusu, který je předmětem odvodu.
Pro řádné splnění zákonné povinnosti odvodu plátcem je nezbytná součinnost poplatníka s plátcem, tzn,, že poplatník plátci ve vlastním zájmu poskytne bez zbytečných odkladů informace, prokazující, že elektřina vyrobená poplatníkem není předmětem odvodu (v návaznosti na datum uvedení zařízení do provozu) nebo že se na ni vztahuje osvobození (v návaznosti na výkon a umístění zařízení).
Celková fakturovaná částka za výkupní cenu, resp. zelený bonus je pro poplatníka (výrobce elektřiny) vedoucího daňovou evidenci příjmem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Sražená částka odvodu, kterou srazí plátce odvodu (provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy) je pro poplatníka daňově uznatelným výdajem podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů.
Příklad pro daňovou evidenci:
Výrobce elektřiny (neplátce DPH) vystaví fakturu na částku 10 000 Kč, od distributora (plátce odvodu) následně obdrží na účet částku 7 400 Kč. Plátce odvodu provede za výrobce elektřiny srážku odvodu ve výši 2 600 Kč (26%) dle § 7a a násl. zákona č. 402/2010 Sb.. Výrobce elektřiny zaznamená s datem, kdy obdržel úhradu, do daňové evidence:
*
příjem ve výši 10 000 Kč
*
výdaj ve výši 2 600 Kč
V případě, že při vystavení faktury byla zaevidována pohledávka ve výši 10 000 Kč, dnem úhrady tato pohledávka zaniká.
3. Plátce odvodu - distributor
Plátce provede srážku odvodu podle § 7a a násl. zákona č. 402/2010 Sb. Základem odvodu podle § 7c cit. zákona jsou částky fakturované poplatníkem plátci bez DPH v předmětném odvodovém období. O částku odvodu bude snížena úhrada poplatníkovi.
Plátce je povinen odvod ze základu odvodu provést do 25 dnů po skončení odvodového období (tj. kalendářního měsíce), ve kterém v souladu s platnými účetními předpisy o základu odvodu účtoval. Ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.
Pro zaokrouhlení odvodu se uplatní § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění (dále jen „daňový řád“) s tím, že základ odvodu a odvod bude stanoven odděleně za každý jednotlivý doklad. V případě, že poplatník údaje prokazující nárok na osvobození od odvodu, resp. skutečnost, že elektřina není předmětem odvodu, poskytne plátci až následně poté, co byl z platby odvod plátcem sražen a odveden, bude nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními daňového řádu.
Plátce splní svoji povinnost podávat vyúčtování doručením tiskopisu Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření MFin 5537 - vzor č.1 místně příslušnému správci daně.

Související dokumenty