MF-27708/2020/3901-1 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021

Schválený:
MF-27708/2020/3901-1
Upozornění
na daňové povinnosti v roce 2021
Ministerstvo financí
Letenská 15 Praha 1
PID: MFCRAXPMFW
Vážení poplatníci a plátci daní,
dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2021, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů. Jedná se o tyto povinnosti:
1. k daním z příjmů,
a) fyzických osob,
b) právnických osob,
c) fyzických osob ze závislé činnosti,
d) daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
2. k dani z přidané hodnoty,
3. ke spotřebním daním,
a) z minerálních olejů,
b) z lihu,
c) z piva,
d) z vína a meziproduktů,
e) z tabákových výrobků,
f) ze zahřívaných tabákových výrobků,
g) ze surového tabáku,
4. k dani silniční,
5. k dani z nemovitých věcí,
6. k energetickým daním,
a) ze zemního plynu a některých dalších plynů,
b) z pevných paliv,
c) z elektřiny,
7. k pokutě z biopaliv,
8. k dani z hazardních her,
9. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, pro předměty daně, které vznikly do 31. 12. 2013.
Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech finančních a celních úřadech (dále jen „správce daně“) a dále na internetových stránkách Finanční správy ČR (dále také „Finanční správa“) (http://www.financnisprava.cz), na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) a na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci „Daně a cla“. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely je povinna dle ustanovení § 19 odst. 8, 9 uvedeného zákona podat každoročně do 31. ledna místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Dále je dodavatel pohonných hmot povinen podat oznámení o zajištění minimálního množství biopaliv v průběhu kalendářního roku a uhradit finanční prostředky k zajištění této daně dle § 19c odst. 2 zákona o ochraně ovzduší (dále jen „jistota“). Oznámení se podává do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního období dle § 19b odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního období dle § 19a odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Ke dni 1. 1. 2008
nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v jeho části 45 až 47 upravuje zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen „energetické daně“).
Ke dni 1. 1. 2017
nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her”), a zároveň ke dni 31. 12. 2016 pozbyl účinnosti zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, který ve své části šesté upravoval oblast odvodu z loterií a jiných podobných her. Od 1. 1. 2017 je nově definovaný poplatník daně z hazardních her, kterým je držitel základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení. Poplatníkem je tedy i ten, kdo provozuje hazardní hru nelegálně, včetně provozování hazardních her prostřednictvím internetu.
Ke dni 1. 4. 2019
nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, kterým došlo k novele zákona o spotřebních daních. V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. f) zákona o spotřebních daních byla zavedena nová daň „ze zahřívaných tabákových výrobků“, kdy předmětem daně je tabák obsažený v zahřívaném tabákovém výrobku. Zahřívané tabákové výrobky představují alternativní způsob užívání tabáku prostřednictvím obslužného zařízení, kterým se zahřívají speciální tabákové náplně. Daň ze zahřívaných tabákových výrobků je spravována obdobným způsobem jako daň z tabákových výrobků.
Ke dni 1. 7. 2020
nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedeným zákonem se novelizují i některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), vztahující se k uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně (více informací k dané problematice naleznete na stránkách Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_M F-10779).
Tento zákon také novelizoval zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Od zdaňovacího období roku 2020 byly sníženy sazby daně o 25% (s přihlédnutím k zaokrouhlování) a to u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny(kromě osobních automobilů).
Ke dni 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy (dále jen „zákon č. 386/2020 Sb.“), kterým došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly dne 26. 9. 2020 a později. Dále se podle přechodných ustanovení zákona č. 386/2020 Sb. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží. Zákon č. 540/2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
Ve výše uvedených zákonech naleznete např. odpovědi i na následující otázky:
Který finanční nebo celní úřad je Vaším správcem daně?
Příslušnost správce daně se v zásadě určuje podle sídla nebo místa pobytu poplatníka, resp. plátce daně(§ 13 daňového řádu), pokud některý z daňových zákonů nestanoví jinak(viz např. výjimky níže).
Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu (§ 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle jiného zákona, je místně příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu (§ 10 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Udaní, kde předmětem zdanění je nemovitá věc, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitá věc nachází.
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti (ust. § 16a zákona č. 357/1992 Sb., zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013):
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, správce daně, v jehož obvodu se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitá věc, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popř. je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).
Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pobočku nebo jinou organizační složku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato pobočka nebo jiná organizační složka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně.
Vyhledávací činnost, postup k odstranění pochybností, daňovou kontrolu nebo jiný kontrolní postup při správě daní je příslušný provést kterýkoliv finanční úřad (§ 8 odst. 2 a § 10 odst. 4 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro vybrané subjekty (§ 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů) je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad.
Pro osobu povinnou k dani z přidané hodnoty, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (§ 93a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH")).
Kdy musím poprvé navštívit svého správce daně?
Fyzické osobě, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, vzniká registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob ke dni, kdy započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, anebo ke dni, kdy přijala příjem ze samostatné činnosti. Lhůta pro podání přihlášky k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob činí 15dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených rozhodných skutečností.
Fyzické osobě, která je daňovým nerezidentem (tj. fyzické osobě, která nemá bydliště na území České republiky a ani se zde obvykle nezdržuje; fyzické osobě, o které mezinárodní smlouvy stanoví, že má daňovou povinnost vztahující se jen na příjmy ze zdrojů na území České republiky; fyzické osobě, která se na území České republiky zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení, i když se zde obvykle zdržuje), vzniká registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob ke dni, kdy na území České republiky započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo ke dni, kdy přijala příjem ze samostatné činnosti a tento příjem pochází ze zdrojů na území České republiky. Registrační povinnost jí vzniká i v případě, že jí na území České republiky vznikla stálá provozovna nebo v případě, že získala povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. Lhůta pro podání přihlášky k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob činí i v případě daňového nerezidenta 15 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených rozhodných skutečností. Povinnost podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob nemá fyzická osoba, která přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který má na území České republiky své sídlo, má povinnost podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne svého vzniku.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy mu na území České republiky vznikne stálá provozovna, kdy započal na území České republiky vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo kdy přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky, nebo obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené od daně, nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
Plátce daně z příjmů (fyzická i právnická osoba) je povinen podat přihlášku k registraci plátce daně z příjmů nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony v souvislosti s jeho postavením plátce daně.
Vznikla-li plátci daně z příjmů plátcova pokladna pro daň z příjmů, je plátce povinen za ni podat přihlášku k registraci, a to do 8 dnů od jejího vzniku. Při registraci plátcovy pokladny pro daň z příjmů plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.
Nový poplatník daně silniční je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční").
Vznik registrační povinnosti k DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dojde-li ke změně údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, případně požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Oznámení změny je daňový subjekt povinen učinit na tiskopise „Oznámení o změně registračních údajů". O zrušení registrace daňový subjekt žádá prostřednictvím tiskopisu „Žádost o zrušení registrace".
Registraci k energetickým daním podléhají plátci podle § 3 odstavce 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část 45-47, kterým vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 3 odstavce 2 stejného zákona.
Co dělat, když po lhůtě pro podání daňového tvrzení zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání a vyúčtování (§ 141 daňového řádu)?
Zjistí-li daňový subjekt po lhůtě pro podání daňového tvrzení, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Daňový subjekt je oprávněn v uvedené lhůtě podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla pravomocně stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.
Jak platit daně?
Podrobné informace (pokyny) o placení daní finančním úřadům jsou uveřejněny na internetu Finanční správy -sekce Daně -nabídka Placení daní -> Jak správně zaplatit daň. Podrobné informace (pokyny) o placení daní celním úřadům jsou uvedeny na internetu Celní správy ČR na úvodní stránce s označením „Jak správně zaplatit daň“.
Jaké důsledky má nesplnění některých povinností daňovým subjektem?
Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, následné hlášení či dodatečné vyúčtování, nebo tak učiní po stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši a za podmínek stanovených v § 250 daňového řádu.
Pokud daňový subjekt nepodá daňové tvrzení ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn vyměřit daň podle pomůcek (§ 145 daňového řádu).
Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky úrok z prodlení podle§ 252 daňového řádu. Podrobnější informace o daňových přiznáních, vyúčtováních a placení daní včetně příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u správce daně.
Upozornění:
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen činit podání dle § 72 odst. 1 daňového řádu včetně příloh [daňové tvrzení, přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů (vč. žádosti o zrušení registrace)] pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tedy buď podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, či s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo prostřednictvím daňové informační schránky. V případě nesplnění této povinnosti u předmětných podání, a to ani na základě výzvy správce daně k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) daňového řádu, je daňový subjekt podle § 247a odst. 2 daňového řádu povinen uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.
ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2021
Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.
Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“), a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese (dále jen „zelená nafta“), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu.
Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.
Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.
Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.
Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.
Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce uskutečnil dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU nebo přemístění zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu, nebo pokud plátce či identifikovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, nebo dodal/a zboží formou třístranného obchodu, pokud je prostřední osobou v tomto obchodu, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.
Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.
Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Všechny osoby registrované ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS) mají povinnost do 20 dnů po skončení zdaňovacího období (čtvrtletí) podat daňové přiznání, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytly žádné vybrané služby. Pojem vybraná služba je definován v § 110b písmena b) zákona o DPH. Daňové přiznání se podává výhradně přes aplikaci určenou pro tento zvláštní režim, která je přístupná přes daňový portál Finanční správy. Registrované osoby do ní mohou vstoupit pouze po přidělení přístupu správcem daně, kterým je FÚ pro Jihomoravský kraj.
S účinností od 1. července 2021 dojde v rámci unijní (EU) úpravy systému DPH k rozšíření režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS) na tzv. OSS (One Stop Shop). Registrace budou možné od 1. dubna 2021 v rámci tzv. předregistračního období. V rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (JSM) budou nově rozlišovány tři režimy, a sice režim mimo Evropskou unii, režim Evropské unie, a dovozní režim. Možnost využít zvláštní režim JSM se bude týkat všech osob povinných k dani, které přeshraničně poskytují služby konečnému spotřebiteli bez ohledu na to, zda jsou z EU nebo mimo EU a nově bude možné využít režim JSM rovněž pro prodej zboží na dálku v rámci EU a pro prodej dovezeného zboží na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR.
Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybrané plnění a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho správního místa. Vybraná plnění uvedená výše budou definována v novém znění § 110b odst. 2 zákona o DPH.
Daňové přiznání se i nadále podává výhradně přes aplikaci určenou pro tento zvláštní režim, která je přístupná přes daňový portál Finanční správy. Registrované osoby (osoba uskutečňující vybrané plnění nebo zprostředkovatel) do ní mohou vstoupit pouze po přidělení přístupu správcem daně, kterým je FÚ pro Jihomoravský kraj.
Zdaňovacím obdobím je pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa kalendářní čtvrtletí v případě režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie a kalendářní měsíc v případě dovozního režimu. Registrované osoby jsou povinny podat daňové přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neuskutečnily vybrané plnění.
Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 21a písm. a) zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.
Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 22. března 2021). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky
nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3
, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti,
v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob
. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí (§ 6 zákona o dani z hazardních her). Provozovatelé hazardních her podávají daňové přiznání čtvrtletně a to do 25 dnů po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí a v této lhůtě je splatná i daňová povinnost. Daňové přiznání se podává výhradně formou datové zprávy podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz) v sekci Daně elektronicky-> Daňový portál ->Elektronická podání pro finanční správu (přímý odkaz na aplikaci-www.daneelektronicky.cz), na internetových stránkách Celní správy ČR (https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx).
DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2021
LEDEN
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 25.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu) - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2020 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok) - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí
ÚNOR
pondělí 1.
- biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší - daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021 - daň silniční - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2020 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020 - Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6) - dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020) - dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020) - dle §14nodst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020)
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň z příjmů - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnostina zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - splatnost paušální zálohy za leden a únor
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za leden 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za leden - souhrnné hlášení za leden - kontrolní hlášení za leden - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
BŘEZEN
pondělí 1.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 - Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6) - dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
pátek 12.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 - splatnost paušální zálohy
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za únor 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za únor - souhrnné hlášení za únor - kontrolní hlášení za únor - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
pondělí 29.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021
DUBEN
čtvrtek 1.
- daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
pátek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
- daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - splatnost paušální zálohy - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za březen 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
pátek 30.
- biopaliva - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021 - Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6) - dle §14nodst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)
KVĚTEN
pondělí 3.
- daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pondělí 10.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
úterý 25.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za duben 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za duben - souhrnné hlášení za duben - kontrolní hlášení za duben - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
pondělí 31.
- daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
ČERVEN
středa 9.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
čtvrtek 24.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za květen 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za květen - souhrnné hlášení za květen - kontrolní hlášení za květen - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
středa 30.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021 - Oznámení FATCA - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Oznámení CRS (GATCA) - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ČERVENEC
čtvrtek 1.
- daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
pondělí 12.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
- daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za červen 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
pátek 30.
- biopaliva - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
SRPEN
Pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
pondělí 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
úterý 24.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za červenec - souhrnné hlášení za červenec - kontrolní hlášení za červenec - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
úterý 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021 - daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ZÁŘÍ
čtvrtek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - splatnost paušální zálohy
pátek 24.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
- spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za srpen - souhrnné hlášení za srpen - kontrolní hlášení za srpen - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
čtvrtek 30.
- daň z přidané hodnoty - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ŘÍJEN
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za září 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
neděle 31.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
LISTOPAD
pondělí 1.
- biopaliva - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za říjen - souhrnné hlášení za říjen - kontrolní hlášení za říjen - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
úterý 30.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021 - daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
PROSINEC
pátek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň - daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pondělí 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -splatnost paušální zálohy
pondělí 27.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad 2021 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za listopad - souhrnné hlášení za listopad - kontrolní hlášení za listopad - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
pátek 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:
Ohlášení CbCR    - lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného 
           účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., 
           ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR    - lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného 
           účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve 
           znění pozdějších předpisů.
 
Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:
Oznámení DAC6    - lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních 
           dle skutečností uvedených v § 14 zákona č. 164/2013 Sb., 
           ve znění pozdějších předpisů.
 

Související dokumenty