247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Schválený:
247/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2006
o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Změna: 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
V noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.
 
§ 2
Přestupky
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí přestupku tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2).
 
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.
1) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty