GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Schválený:
GFŘ-D-43
Pokyn
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j. 108987/19/7700-40470-203903
Čl.I
Předmět pokynu
1. Předmětem tohoto pokynu (dále jen „pokyn“) je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále též „odvod“) nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (dále též „penále“) k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1). Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále též „rozpočtová pravidla“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále, podaných dle ustanovení § 44a odst. 13 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory.
Čl.II
Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále
1. Odvod ve výši částky, která byla započtena do plnění povinnosti provést odvod podle ustanovení § 14f odst. 5 rozpočtových pravidel anebo podle ustanovení § 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel, ve znění účinném do 19. 2. 2015, se nepromíjí.
2. Pokud částka penále, která má být dle pokynu ponechána k úhradě, nedosahuje výše 500 Kč, promíjí se v plné výši.
Čl.III
Důvody hodné zvláštního zřetele
Důvody hodnými zvláštního zřetele ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto pokynu se rozumí:
1.
Případy
, jimiž se rozumí situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo v důsledku:
1.1. prokázané chyby poskytovatele,
1.2. prokázané nesoučinnosti poskytovatele,
1.3. živelné katastrofy,
1.4. státem změněné či zapříčiněné situace.
V těchto případech může GFŘ odvod nebo penále plně či částečně prominout, a to s přihlédnutím ke zjištěným skutkovým okolnostem.
2.
Je-li žadatelem fyzická osoba
, přičemž v rámci řízení o prominutí bude shledáno, že úhrada odvodu nebo penále by znamenala ohrožení její výživy nebo na její výživu odkázaných osob, může GFŘ odvod nebo penále plně či částečně prominout, a to s přihlédnutím k závažnosti porušení a zjištěným skutkovým okolnostem.
3.
Úhrada na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu
3.1. V případě porušení rozpočtové kázně spočívajícím v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b)2) rozpočtových pravidel nebo v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel (dále též „zadržené prostředky“), kdy prostředky nebyly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli či odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností3) nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu, avšak následně byly vráceny poskytovateli, odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:
a) se promíjí odvod vyjma 1% z částky zadržených prostředků za každý započatý4) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu; k odvodu se však ponechá nejvýše 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu,
b) se promíjí penále vyjma části odpovídající penále vypočítanému dle § 44a rozpočtových pravidel z neprominutého odvodu (viz výše).
3.2. V ostatních případech porušení rozpočtové kázně, kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:
a) se promíjí povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu,
b) se promíjí penále počítané ode dne následujícího po dni, kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu.
Čl.IV
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 29. 8. 2014, č. j. 17493/14/7000- 51000 (dále jen „Pokyn GFŘ-D-17“).
Čl.V
Přechodná a závěrečné ustanovení
1. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a použije se na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán od 1. 2. 2020.
Dále se tento pokyn použije na případy, kdy byl v návaznosti na platební výměr na odvod, vydaný od 1. 2. 2020, vydán platební výměr na penále.
2. Na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán do 31. 1. 2020, a kdy byl v návaznosti na něj vydán platební výměr na penále, se použije Pokyn GFŘ-D-17.
Ing. Tatjana Richterová
generální ředitelka

Elektronicky podepsáno
08.01.2020
Ing. Tatjana Richterová
generální ředitelka
1) Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2) Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí a příspěvků poskytovaných Úřady práce ČR.
3) Prostředky nebyly dle porušených povinností uvedených v § 14 odst. 7, § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6, § 54 odst. 3 a § 75 rozpočtových pravidel odvedeny.
4) Prvním započatým kalendářním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.

Související dokumenty