56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

Schválený:
56/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. března 1997,
kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
Změna: 183/2000 Sb.
Změna: 372/2002 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
 
§ 1
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé
Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění,
b) kontrola očkování proti tetanu,
c) kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku a změření hmotnosti; povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a vyšetření testes a prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování; vyšetření EKG se provádí u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech, při zjištění hypertenze, pro kterou není pacient dispenzarizován, vždy,
d) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. orientační chemické vyšetření moče,
2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku,
3. vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech,
4. stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech,
e) u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření [§ 4 odst. 1 písm. k)], popřípadě doplnění tohoto vyšetření předáním doporučení k vyšetření. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.
 
§ 2
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
(1) Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je
a) založení zdravotní dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče,
b) anamnéza (zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly), kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)
c) vyšetření, jehož součástí je
1. změření hmotnosti a výšky dítěte,
2. interní vyšetření,
3. vyšetření psychomotorického vývoje (podle Vlacha),
4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika,
5. zjištění zdravotního stavu před očkováním,
6. diagnostická rozvaha,
7. závěr a poučení rodičů o výživě a režimu dítěte,
8. psychoterapeutický rozhovor, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.
(2) Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 1 je dále obsahem
a) první prohlídky novorozence (pokud možno v rodinném prostředí)
1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,
2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, adnex, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy (tvar, velikost fontanel, posouzení švů, změření obvodu hlavy), dále vyšetření očí a jejich okolí (postavení bulbů, spojivky), uší, nosu, dutiny ústní, krku (tvar, uzliny), hrudníku (jeho obvod a tvar, stav klavikul), fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha (velikost, palpační vyšetření nitrobřišních orgánů, pupeční jizva), vyšetření inquinální krajiny (palpační vyšetření, pulz na stehenních tepnách), vyšetření genitálu, končetin (symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech) a vyšetření psychomotorického vývoje (dle Vlacha) včetně novorozeneckých reflexů;
b) prohlídky ve 14 dnech věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění výživy dítěte, protikřivičná profylaxe a potřebná poučení rodičů dítěte;
c) prohlídky v šesti týdnech věku, vyšetření pulzu na stehenních tepnách, zajištění odborného ortopedického vyšetření a celkové zhodnocení stavu;
d) prohlídky ve třech měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe a doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření;
e) prohlídky ve čtyřech až pěti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;
f) prohlídky v šesti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe, poučení rodičů o potřebě návštěvy dětského stomatologa v druhém půlroce života dítěte;
g) prohlídky v osmi měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;
h) prohlídky v deseti až 11 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivičná profylaxe;
i) prohlídky ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění pulzů na stehenních tepnách, protikřivičná profylaxe, velikost velké fontanely, vývoj dentice a potřebná poučení rodičů dítěte, včetně doporučení stomatologického vyšetření;
j) prohlídky v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, stav velké fontanely, vývoj dentice, screening psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.
(3) Obsahem preventivních prohlídek dětí ve třech letech věku je
a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)
b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování,
c) antropometrické měření, ověření laterality, znalosti barev,
d) fyzikální vyšetření,
e) vyšetření očí a zraku,
f) vyšetření řeči, hlasu a sluchu,
g) vyšetření moče,
h) vyšetření krevního tlaku a pulzu,
i) vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
j) vyšetření genitálu (uložení varlat u chlapců a zjištění případného fluoru u dívek),
k) závěrečný rozhovor lékaře s rodinou zaměřený k získání aktivní spolupráce, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor (vážně nemocné dítě, ohrožené dítě, posouzení funkčnosti rodiny).
(4) Obsahem preventivních prohlídek dětí v pěti letech věku je kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 3
a) zhodnocení psychomotorického vývoje též za použití testu IMV-5 k předběžnému posouzení školní zralosti,
b) vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení,
c) posouzení zařazení dítěte do kolektivu v předškolním období, jeho zralosti, event. odkladu školní docházky,
d) vyšetření celkového cholesterolu a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů při pozitivní rodinné anamnéze, tj. při výskytu kardiovaskulárních onemocnění (ICHS, infarkt myokardu, náhlé cévní mozkové příhody, hyperlipoproteinemie, hypertenze, obezita, diabetes mellitus).
(5) Obsahem preventivních prohlídek dětí v sedmi, devíti, 11 a 13 letech věku je
a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)
b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,
c) vyšetření moče,
d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
e) vyšetření zraku včetně barvocitu,
f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
g) vyšetření pohybového ústrojí,
h) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
i) vyšetření krku, lymfatických uzlin, štítné žlázy,
j) posouzení zdravotní schopnosti ve vztahu k povinné školní tělesné výchově,
k) u dětí ve 13 letech věku zhodnocení psychosociálního vývoje, posouzení otázky vhodné volby povolání a posouzení případné změny pracovní schopnosti včetně kompletizace dokumentace pro jednání komisí okresní správy sociálního zabezpečení1a) a v případě pozitivní rodinné anamnézy výskytu kardiovaskulárních onemocnění vyšetření uvedená v odstavci 4 písm. d).
(6) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku je
a) celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)
b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,
c) vyšetření moče,
d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
e) vyšetření zraku,
f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
g) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
h) závěrečné hodnocení s posouzením volby povolání včetně tělovýchovného zařazení,
i) celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte od narození, sepsání epikrízy se stanovením nejzávažnějších odchylek a poruch od normy, návrh případného dalšího postupu léčby včetně prognózy, popřípadě návrh na změnu pracovní schopnosti, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4.
(7) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé je
a) doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte,1)
b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,
c) vyšetření moče,
d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
e) vyšetření zraku,
f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
g) závěrečné zhodnocení stavu jedince včetně posouzení zařazení do současného nebo budoucího pracovního procesu nebo dalšího studia,
h) u chlapců předběžné hodnocení zdravotního stavu vzhledem k vojenské službě, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4.
(8) Preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání se zvýšeným rizikem2) provádí praktický lékař pro děti a dorost ve spolupráci s příslušným odborným lékařem.
 
§ 3
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatologie
(1) Obsahem preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým až 12. měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, je
a) založení dokumentace,
b) anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku tří, šesti, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje,
c) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí,
d) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkáních,
e) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.
(2) Obsahem preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu těhotenství, je
a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkáních,
c) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně krátké instruktáže o udržování správné hygieny jejich dutiny ústní,
d) poučení budoucí matky o nutnosti zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12. měsícem jeho věku.
(3) Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, je
a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkáních,
c) instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.
 
§ 4
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví
(1) Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se provádějí v 15 letech věku dětským gynekologem a dále jedenkrát ročně, je
a) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory,
b) aspexe kůže,
c) vyšetření prsů (aspexe, palpační vyšetření prsů a regionálních mízních uzlin),
d) vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření (neprovádí se u virgo žen),
e) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému a bakteriologickému vyšetření, event. i virologickému vyšetření (neprovádí se u virgo žen),
f) palpační bimanuální vyšetření,
g) vyšetření per rectum,
h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,
i) nácvik samovyšetřování prsů,
j) vyplnění průvodky k cytologickému vyšetření a průvodky k bakteriologickému, event. i virologickému vyšetření,
k) předání doporučení k provedení mamografického vyšetření u žen od 45 do 69 let věku ve dvouletých intervalech, jehož výsledek zasílá lékař radiodiagnostického oboru odesílajícímu lékaři. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.
(2) U žen dispenzarizovaných je preventivní prohlídka v oboru gynekologie a porodnictví součástí dispenzární péče.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.
Ministr:
PhDr. Stráský v. r.
1) § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
1a)§ 4 odst. 4 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
2) § 4 odst. 4 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

Související dokumenty