317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Schválený:
317/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2005
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Změna: 412/2006 Sb.
Změna: 329/2013 Sb.
Změna: 272/2014 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
 
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 
§ 1
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druhy dalšího vzdělávání jsou:
a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,
b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,
c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
 
§ 2
Studium v oblasti pedagogických věd
(1) Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 3
Studium pedagogiky
(1) Studiem pedagogiky1) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje
a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,
b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,
c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo
d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 4
Studium pro asistenty pedagoga
(1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 5
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
(1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.
(2) Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
(3) Za studium pro ředitele škol a školských zařízení se považuje též studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7.
 
§ 6
Studium k rozšíření odborné kvalifikace
(1) Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent
a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo
b) způsobilost vyučovat další předměty,
c) způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.
(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 200 vyučovacích hodin.
(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) a c) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 6a
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace
(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace8) získává jeho absolvent
a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo
b) způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga.
(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.
(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin.
(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 6b
Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka
(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka9) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.
(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.
(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení.
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
 
§ 7
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
(1) Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií.
(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 8
Studium pro výchovné poradce
(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.
(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
 
§ 9
Studium k výkonu specializovaných činností
(1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou:
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol,
c) prevence sociálně patologických jevů,
d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy,
e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo
f) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.
(2) Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
 
§ 10
Průběžné vzdělávání
(1) Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.
(2) Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.
(3) Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.
(4) Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení.
 
ČÁST DRUHÁ
AKREDITAČNÍ KOMISE
 
§ 11
Složení akreditační komise
(1) Akreditační komise5) (dále jen "komise") má 25 členů, skládá se z předsedy, 3 místopředsedů a dalších členů. Komise se člení na pracovní sekce, které vedou její místopředsedové. Předsedu a místopředsedy volí komise ze svých členů.
(2) Funkční období člena komise je pětileté.
(3) Jednání komise organizačně a administrativně zabezpečuje tajemník komise, který není jejím členem.
(4) Účast členů v komisi je jiným úkonem v obecném zájmu6), při němž členům komise může být ministerstvem poskytnuta odměna. Členům této komise dále náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7).
 
§ 12
Činnost komise
(1) Komise zasedá podle potřeby na základě písemných žádostí o vydání akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu.
(2) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.
(3) Komise posuzuje žádosti o akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí na základě stanoviska pracovních sekcí.
(4) Stanovisko komise má charakter doporučení, o kterém tajemník komise vyhotoví protokol. Protokol obsahuje vždy
a) číslo jednací,
b) název vzdělávací instituce a její adresu,
c) název vzdělávacího programu,
d) stanovisko komise a jeho zdůvodnění,
e) místo, datum a podpisy předsedy a jednoho místopředsedy.
 
ČÁST TŘETÍ
KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 
§ 13
Podmínky zařazení pedagogických pracovníků do kariérních stupňů
(1) Kariérní systém jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků je stanoven v přílohách č. 1 až 9 k této vyhlášce.
(2) Pedagogičtí pracovníci se zařazují do kariérních stupňů podle
a) složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti,
b) vykonávané specializované činnosti a
c) plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 14
Společné ustanovení
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Za vyučovací hodinu se pro účely této vyhlášky považuje též hodina odborné stáže.
 
§ 15
Přechodná ustanovení
(1) Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů podle dosavadních právních předpisů zahájené před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
(2) Absolventi specializačního studia pro výchovné poradce podle § 6 vyhlášky č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a absolventi kvalifikačního studia podle přílohy k vyhlášce č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 8.
(3) Absolventi bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice ve studijním oboru Školský management a bakalářského studijního programu Pedagogika ve studijním oboru Pedagogické poradenství a školský management se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.
(4) Absolventi programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou zaměřeného na organizaci a řízení školství nebo studenti, kteří toto studium zahájili přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a toto studium úspěšně ukončí, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.
(5) Absolventi funkčního studia podle § 7 vyhlášky č. 61/1985 Sb. se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 5.
 
§ 16
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
 
§ 17
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
Příl.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 6 z.      ne
      směřující k získávání vědomostí,
      dovedností a návyků dětí
      v mateřské škole podle
      vzdělávacího programu.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Tvorba vzdělávacího programu    ne           § 6 z.      1 rok praxe
      třídy mateřské školy. Aplikace
      vzdělávacích a výchovných metod
      včetně případné individuální
      práce s dětmi se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Tvorba vzdělávacího programu    ano           § 6 z.      § 9 v.
      třídy mateřské školy. Aplikace                        1 rok praxe
      vzdělávacích a výchovných metod
      včetně případné individuální
      práce s dětmi se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Tvorba a koordinace školního    ano           § 6 z.      § 9 v.
      vzdělávacího programu mateřské                        3 roky praxe
      školy nebo tvorba vzdělávacích
      programů pro děti se speciálními
      vzdělávacími potřebami
      a individuálních vzdělávacích
      plánů.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování koncepce rozvoje    ano           § 6 z.      § 7 a § 9 v.
      školních vzdělávacích programů                        4 roky praxe
      mateřských škol včetně jejich
      koordinace v regionu.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Příl.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE,
        VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAŘÍZENÍ
                PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
                (S VÝJIMKOU UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 7 a 8,     ne
      zaměřená na získávání vědomostí               § 9 odst. 1,
      a dovedností ve všeobecně                  2, 6, § 10,
      vzdělávacích nebo odborných                 § 11 odst. 1,
      předmětech podle školního                  4, § 12, § 13
      vzdělávacího programu, podle                a 14 z.
      vzdělávacího programu vyšší
      odborné školy nebo podle
      individuálních vzdělávacích plánů
      ve spolupráci s dalšími odborníky
      a dalších metodických doporučení
      z oblasti pedagogiky a psychologie.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Komplexní vzdělávací a výchovná   ne           § 7 a 8,     1 rok praxe
      činnost ve všeobecně vzdělávacích              § 9 odst. 1,
      nebo odborných předmětech spojená              2, 6, § 10,
      s tvorbou a průběžnou aktualizací              § 11 odst. 1,
      pedagogické dokumentace, kterou               4, § 12, § 13
      pedagogický pracovník vytváří,               a 14 z.
      a podle níž postupuje při výkonu
      své přímé pedagogické činnosti
      nebo spojená s tvorbou
      a průběžnou aktualizací
      individuálních vzdělávacích plánů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní vzdělávací a výchovná   ano           § 7 a 8,     § 9 v.
      činnost ve všeobecně vzdělávacích              § 9 odst. 1,   3 roky praxe
      nebo odborných předmětech spojená              2, 6, § 10,
      s tvorbou a průběžnou aktualizací              § 11 odst. 1,
      pedagogické dokumentace, kterou               4, § 12, § 13
      pedagogický pracovník vytváří,               a 14 z.
      a podle níž postupuje při výkonu
      své přímé pedagogické činnosti nebo
      spojená s tvorbou a průběžnou
      aktualizací individuálních
      vzdělávacích plánů.
      Metodická a specializovaná
      poradenská činnost poskytovaná
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Stanovování koncepce rozvoje    ne           § 7 a 8,     4 roky praxe
      oboru středního vzdělání                  § 9 odst. 1,
      s maturitní zkouškou nebo oboru               2, 6, § 10,
      vzdělání ukončeného absolutoriem              § 11 odst. 1,
      nebo rámcových vzdělávacích                 4, § 12, § 13
      programů.                          a 14 z.
      Tvorba a koordinace mezinárodních
      projektů zaměřených na vzdělávání
      a výchovu a projektů dalšího
      vzdělávání přesahujících rámec
      škol, tvorba a koordinace
      vzdělávacích programů vyšších
      odborných škol.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování koncepce rozvoje    ano           § 7 a 8,     § 7 nebo § 8
      oboru středního vzdělání                  § 9 odst. 1,   nebo § 9 v.
      s maturitní zkouškou nebo oboru               2, 6, § 10,    a 4 roky praxe
      vzdělání ukončeného absolutoriem              § 11 odst. 1,
      nebo rámcových vzdělávacích                 4, § 12, § 13
      programů. Specializovaná                  a 14 z.
      metodologická činnost v oblasti
      pedagogiky a psychologie,
      k jejímuž výkonu je nezbytné
      získání specializace stanovené
      touto vyhláškou.
      Tvorba a koordinace mezinárodních
      projektů zaměřených na vzdělávání
      a výchovu a projektů dalšího
      vzdělávání přesahujících rámec
      škol, tvorba a koordinace
      vzdělávacích programů vyšších
      odborných škol.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Tvorba koncepcí celostátních    ano           § 7 a 8,     § 9 v.
      nebo mezinárodních programů                 § 9 odst. 1,   5 roků praxe
      vzdělávání.                         2, 6, § 10,
      (14. platová třída)                     § 11 odst. 1,
                                    4, § 12, § 13
                                    a 14 z.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příl.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v odborném výcviku při přípravě               a 5, § 11
      žáků v oborech středního                  odst. 2 a 3 z.
      vzdělání s výučním listem.
      Vzdělávací a výchovná činnost
      v praktickém vyučování
      v předmětech, jejichž obsahovou
      náplní je řízení silničních
      motorových vozidel, zaměřená
      na přípravu žáků a studentů
      k získání řidičského oprávnění
      k řízení motorových vozidel.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v praktickém vyučování v oborech              a 5, § 11
      středního vzdělání s maturitní               odst. 2 a 3 z.
      zkouškou nebo v odborném výcviku
      v náročných oborech středního
      vzdělání s výučním listem.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování v oborech              a 5, § 11     2 roky praxe
      středního vzdělání s maturitní               odst. 2 a 3 z.
      zkouškou nebo v odborném výcviku
      v náročných oborech středního
      vzdělání s výučním listem.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v praktickém vyučování v náročných             a 5, § 11
      oborech středního vzdělání                 odst. 2 a 3 z.
      s maturitní zkouškou a v oborech
      vyššího odborného vzdělání.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní koordinace vzdělávání   ne           § 9 odst. 3, 4  3 roky praxe
      v praktickém vyučování nebo                 a 5, § 11
      v odborném výcviku střední školy              odst. 2 a 3 z.
      nebo v praktické přípravě vyšší
      odborné školy se znalostmi
      a dovednostmi z jiných oborů
      vzdělání a s teoretickým vyučováním.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování v náročných             a 5, § 11     2 roky praxe
      oborech středního vzdělání                 odst. 2 a 3 z.
      s maturitní zkouškou a v oborech
      vyššího odborného vzdělání.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní koordinace vzdělávání   ne           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování nebo                 a 5, § 11     3 roky praxe
      v odborném výcviku střední školy              odst. 2 a 3 z.
      nebo v praktické přípravě vyšší
      odborné školy se znalostmi
      a dovednostmi z jiných oborů
      vzdělání a s teoretickým vyučováním.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Tvorba koncepcí rozvoje oboru    ano           § 9 odst. 3, 4  § 7 nebo § 9 v.
      středního vzdělání s výučním                a 5, § 11     3 roky praxe
      listem nebo skupiny příbuzných               odst. 2 a 3 z.
      oborů.
      Metodická a specializovaná
      poradenská činnost poskytovaná
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Příl.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         VYCHOVATEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vychovatelská činnost zaměřená   ne           § 16 z.      ne
      na rozvoj osobnosti dětí, žáků
      nebo studentů, jejich zájmů,
      znalostí a tvořivých schopností
      probíhající v zájmovém vzdělávání
      podle programu činnosti školského
      nebo jiného zařízení.
      Výchovná a vzdělávací činnost
      zaměřená na vytváření a rozšiřování
      vědomostí, dovedností a návyků
      klientů zařízení sociální péče
      nebo v záchytných zařízeních včetně
      rozvíjení jejich zájmové činnosti
      s využitím pedagogických metod.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Komplexní vychovatelská činnost   ne           § 16 z.      ne
      ve školách a školských nebo jiných
      zařízeních rozvíjející zájmy,
      znalosti a tvořivé schopnosti dětí,
      žáků i studentů nebo specificky
      rozvíjející osobnost dítěte nebo
      žáka i studenta včetně využívání
      variantních výchovných metod
      a hodnocení jejich účinnosti.
      Odborné usměrňování zájmového
      vzdělávání specializovanými
      metodami výchovné práce, například
      vůči dětem a žákům se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      Komplexní výchovná a vzdělávací
      činnost ve školách nebo
      ve školských zařízeních pro výkon
      ústavní výchovy nebo ochranné
      výchovy a pro preventivně výchovnou
      péči zaměřenou na specifické
      potřeby dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami.
      (9. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní vychovatelská činnost   ano           § 16 z.      § 9 v.
      ve školách a školských nebo jiných                      2 roky praxe 
      zařízeních rozvíjející zájmy,
      znalosti a tvořivé schopnosti dětí,
      žáků i studentů nebo specificky
      rozvíjející osobnost dítěte nebo
      žáka i studenta včetně využívání
      variantních výchovných metod
      a hodnocení jejich účinnosti.
      Odborné usměrňování zájmového
      vzdělávání specializovanými
      metodami výchovné práce, například
      vůči dětem a žákům se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      Komplexní výchovná a vzdělávací
      činnost ve školách nebo
      ve školských zařízeních pro výkon
      ústavní výchovy nebo ochranné
      výchovy a pro preventivně výchovnou
          péči zaměřenou na specifické
      potřeby dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní výchovná, vzdělávací,   ne           § 16 z.      ne
      diagnostická a preventivní
      činnost zaměřená na celkový rozvoj
      osobnosti a na socializaci,
      resocializaci a reedukaci včetně
      navrhování cílených opatření
      k optimalizaci procesu výchovy
      a vzdělávání v rámci školy,
      školského nebo jiného zařízení.
      Koordinace protidrogové prevence
      v rámci příslušného zařízení.
      Koordinace činnosti vychovatelů
      ve výchovných skupinách
      ve školách a školských zařízeních.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní výchovná, vzdělávací,   ano           § 16 z.      § 9 v. 
      diagnostická a preventivní                          2 roky praxe
      činnost zaměřená na celkový rozvoj
      osobnosti a na socializaci,
      resocializaci a reedukaci včetně
      navrhování cílených opatření
      k optimalizaci procesu výchovy
      a vzdělávání v rámci školy,
      školského nebo jiného zařízení.
      Koordinace protidrogové prevence
      v rámci příslušného zařízení.
      Koordinace činnosti vychovatelů
      ve výchovných skupinách
      ve školách a školských zařízeních.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Samostatné zajišťování výchovné   ne           § 16 z.      ne
      a vzdělávací činnosti při uplatnění
      speciálně pedagogických postupů.
      Samostatné provádění specifických
      pedagogických vyšetření a dalších
      vysoce náročných pedagogických
      činností.
      Vytváření programů integrace
      a inkluze dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami v daném zařízení,
      poskytování pedagogických
      konzultačních činností.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Metodická a specializovaná     ano           § 16 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        2 roky praxe
      vychovatelům, tvorba výchovných
      a vzdělávacích dokumentů,
      evaluačních nástrojů
      a preventivních programů.
      Preventivní, primárně diagnostická
      a konzultační činnost, koordinace
      aplikace speciálně pedagogických
      postupů, nových výchovných metod
      a metod z jiných odvětví.
      Samostatné zajišťování výchovné
      a vzdělávací činnosti při uplatnění
      speciálně pedagogických postupů.
      Samostatné provádění specifických
      pedagogických vyšetření a dalších
      vysoce náročných pedagogických
      činností.
      Vytváření programů integrace
      a inkluze dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami v daném zařízení,
      poskytování pedagogických
      konzultačních činností.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování a aplikace účinných   ne           § 16 z.      2 roky praxe
      diagnostických a výchovných metod
      a postupů v diagnostických
      ústavech a v diagnostických
      odděleních ústavů sociální péče
      ve spolupráci s pediatry, neurology,
      psychiatry a psychology.
      Stanovování diagnostických
      a výchovných postupů při výkonu
      náhradní výchovné péče a asistenční
      vzdělávání a výchovné práce
      s adolescenty, spojené s řešením
      problémů osob v krizových a mezních
      životních situacích ve spolupráci
      s odborníky z jiných odvětví.
      (12. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Metodická a specializovaná     ano           § 16 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        2 roky praxe
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      Stanovování a aplikace účinných
      diagnostických a výchovných metod 
      a postupů v diagnostických
      ústavech a v diagnostických
      odděleních ústavů sociální péče
      ve spolupráci s pediatry, neurology,
      psychiatry a psychology.
      Stanovování diagnostických
      a výchovných postupů při výkonu
      náhradní výchovné péče a asistenční
      vzdělávání a výchovné práce
      s adolescenty, spojené s řešením
      problémů osob v krizových a mezních
      životních situacích ve spolupráci
      s odborníky z jiných odvětví.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Specializovaná metodologická    ano           § 16 odst. 1   § 7 nebo § 9 v.
      činnost v oblasti pedagogiky                písm. a) a b) z. a 4 roky praxe
      a psychologie, k jejímuž výkonu
      je nezbytné získání specializace
      stanovené touto vyhláškou.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Příl.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Výchovná a vzdělávací činnost    ne           § 17 z.      ne
      zaměřená na oblast volného času
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      se všeobecným zaměřením na rozvoj
      jejich zájmů, znalostí, tvořivých
      schopností, probíhající podle
      rámcového plánu činnosti
      školského zařízení.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Výchovná a vzdělávací činnost    ne           § 17 z.      ne
      zaměřená na oblast volného času
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      s odborným zaměřením na jejich
      celkový i specifický rozvoj.
      Provádění informační a konzultační
      činnosti a odborné pomoci v oblasti
      volného času pro školy, školská
      zařízení, občanská sdružení
      a další zájemce. Organizace
      soutěží, přehlídek, soustředění,
      pobytů a táborové činnosti
      pro děti, žáky, studenty, mládež
      nebo pedagogické pracovníky
      a další dospělé zájemce.
      (9. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Výchovná a vzdělávací činnost    ano           § 17 z.      § 9 v. 
      zaměřená na oblast volného času                        2 roky praxe
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      s odborným zaměřením na jejich
      celkový i specifický rozvoj.
      Provádění informační a konzultační
      činnosti a odborné pomoci v oblasti
      volného času pro školy, školská
      zařízení, občanská sdružení
      a další zájemce. Organizace
      soutěží, přehlídek, soustředění,
      pobytů a táborové činnosti
      pro děti, žáky, studenty, mládež
      nebo pedagogické pracovníky
      a další dospělé zájemce.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní pedagogická, primárně   ne           § 17 z.      ne
      diagnostická a preventivní
      činnost v oblasti volného času
      včetně prevence sociálně
      patologických jevů a prevence
      bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
      žáků, studentů, mládeže nebo
      pedagogických pracovníků a dalších
      dospělých zájemců.
      Tvorba programů, poskytování
      metodické a konzultační činnosti
      a specializované odborné pomoci
      subjektům působícím v oblasti
      zájmového vzdělávání a volného
      času. Zajišťování péče o talenty.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní pedagogická, primárně   ano           § 17 z.      § 9 v. 
      diagnostická a preventivní                          2 roky praxe
      činnost v oblasti volného času
      včetně prevence sociálně
      patologických jevů a prevence
      bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
      žáků, studentů, mládeže nebo
      pedagogických pracovníků a dalších
      dospělých zájemců.
      Tvorba programů, poskytování
      metodické a konzultační činnosti
      a specializované odborné pomoci
      subjektům působícím v oblasti
      zájmového vzdělávání a volného
      času. Zajišťování péče o talenty.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Tvorba obecných celostátních nebo  ne           § 17 z.      ne
      krajských forem a metod ve výchově
      a vzdělávání v oblasti volného
      času dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců.
      Komplexní metodická a koordinační
      činnost v oblasti výchovy
      a vzdělávání a dalšího vzdělávání
      pracovníků.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tvorba obecných celostátních nebo  ano           § 17 z.      § 9 v. 
      krajských forem a metod ve výchově                      2 roky praxe
      a vzdělávání v oblasti volného
      času dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců.
      Komplexní metodická a koordinační
      činnost v oblasti výchovy
      a vzdělávání a dalšího vzdělávání
      pracovníků.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Metodická a specializovaná     ano           § 17 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        3 roky praxe
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      Tvorba celostátní nebo krajské
      koncepce rozvoje jednotlivých
      oblastí zájmového vzdělávání
      a volného času dětí, žáků, studentů,
      mládeže, pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      (například oblasti spontánních
      aktivit a prevence sociálně
      patologických jevů, pravidelné
      činnosti, příležitostných
      a zájmových aktivit, pobytových
      akcí a environmentálního
      vzdělávání).
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Tvorba komplexní celostátní     ano           § 17 z.          § 9 v.
      koncepce rozvoje oblasti                           5 roků praxe
      volného času.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Příl.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       SPECIÁLNÍ PEDAGOG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Kontaktní činnosti zaměřené     ne           § 18 z.      ne
      na jedince a skupiny dětí, žáků
      a studentů se zvýšeným rizikem
      školní neúspěšnosti nebo vzniku
      problémů v osobnostním a sociálním
      vývoji.
      Provádění speciálně pedagogických
      nápravných, edukačních,
      reedukačních a kompenzačních
      činností s jedinci i skupinami
      dětí, žáků nebo studentů.
      Speciálně pedagogické poradenství
      v oblasti nápravných, edukačních,
      reedukačních a kompenzačních
      postupů, prevence poruch chování,
      negativních jevů v sociálním vývoji
      a v oblasti vzdělávací dráhy
      a vedení programů prevence
      sociálně patologických jevů.
      Příprava a odborné vedení speciálně
      pedagogických výcvikových,
      preventivních, vzdělávacích
      a dalších programů osobnostního
      rozvoje.
      Etopedické, logopedické,
      somatopedické, psychopedické,
      tyflopedické a další specializované
      vyšetření dětí, žáků, studentů
      nebo klientů se zdravotním
      postižením a provádění nápravy
      nebo psychoterapeutických
      činností zaměřených na odstraňování
      nebo zmírnění poruch učení
      a chování.
      Zpracovávání programů integrace
      a inkluze dětí, žáků, studentů
      nebo klientů se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Provádění komplexní speciálně    ne           § 18 z.      1 rok praxe
      pedagogické diagnostiky,
      náročných nápravných, reedukačních
      a kompenzačních činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se zdravotním postižením
      a náročného speciálně pedagogického
      poradenství při řešení problémů
      ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků
      a studentů se zdravotním postižením
      ve škole a v rodině.
      Metodická a koordinační     činnost
      v oblasti speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských
      služeb ve školství.
      Samostatná aplikace logopedických,
      etopedických, somatopedických,
      psychopedických, tyflopedických
      a dalších diagnostických postupů
      a metodik stimulace, edukace,
      reedukace, kompenzace a aplikace
      vzdělávacích činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami a poskytování
      specializované péče osobám
      se zdravotním postižením
      a znevýhodněním speciálně
      pedagogickými metodami nebo
      rehabilitačními metodami
      a ve spolupráci a v návaznosti
      na jiná odvětví. Tvorba koncepce
      vyučování prostorové orientace
      a samostatného pohybu zrakově
      postižených podle akreditovaných
      vzdělávacích programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Provádění komplexní speciálně    ano           § 18 z.      § 9 v.
      pedagogické diagnostiky,                           2 roky praxe
      náročných nápravných, reedukačních
      a kompenzačních činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se zdravotním postižením
      a náročného speciálně pedagogického
      poradenství při řešení problémů
      ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků
      a studentů se zdravotním postižením
      ve škole a v rodině.
      Metodická a koordinační činnost
      v oblasti speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských služeb
      ve školství.
      Samostatná aplikace logopedických,
      etopedických, somatopedických,
      psychopedických, tyflopedických
      a dalších diagnostických postupů
      a metodik stimulace, edukace,
      reedukace, kompenzace a aplikace
      vzdělávacích činností s dětmi, žáky,
      studenty nebo klienty se speciálními
      vzdělávacími potřebami a poskytování
      specializované péče osobám
      se zdravotním postižením
      a znevýhodněním speciálně
      pedagogickými metodami nebo
      rehabilitačními metodami
      a ve spolupráci a v návaznosti
      na jiná odvětví. Tvorba koncepce
      vyučování prostorové orientace
      a samostatného pohybu zrakově
      postižených podle akreditovaných
      vzdělávacích programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Tvorba zásadních koncepcí      ne           § 18 z.      3 roky praxe
      systému speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských služeb
      ve školství a sestavování prognóz
      včetně případného poskytování
      nejnáročnějších speciálně
      pedagogických služeb (speciálně
      pedagogická diagnostika, tvorba
      a uplatňování nových speciálně
      pedagogických metod).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Tvorba zásadních koncepcí      ano           § 18 z.      § 7 nebo § 9 v.
      systému speciálně pedagogických               5 roků praxe
      preventivních a poradenských služeb 
      ve školství a sestavování prognóz
      včetně případného poskytování
      nejnáročnějších speciálně
      pedagogických služeb (speciálně
      pedagogická diagnostika, tvorba
      a uplatňování nových speciálně
      pedagogických metod).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příl.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         PSYCHOLOG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Kontaktní činnosti zaměřené     ne           § 19 z.      ne
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji. Provádění
      individuálních a skupinových
      psychologických vyšetření dětí
      a mládeže podle stanovených postupů.
      Vedení výcvikových a dalších
      programů osobnostního rozvoje
      a prevence sociálně patologických
      jevů u dětí, žáků a studentů.
      Psychologické poradenství
      související se vzděláváním
      a výchovou dětí, žáků a studentů.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Poskytování krizové intervence   ne           § 19 z.      1 rok praxe
      v obzvláště náročných životních
      situacích.
      Samostatné provádění náročných
      kontaktních činností zaměřených
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji.
      Samostatné provádění individuálních
      a skupinových psychologických
      vyšetření dětí, žáků a studentů.
      Tvorba metodických a koncepčních
      materiálů z oblasti psychologického
      poradenství a prevence ve školství.
      Provádění komplexní psychologické
      diagnostiky a náročného
      psychologického poradenství
      při řešení problémů ve vývoji
      a vzdělávání dětí, žáků a studentů
      ve škole a v rodině.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Poskytování krizové intervence   ano           § 19 z.      § 9 v.
      v obzvláště náročných životních                        2 roky praxe
      situacích.
      Samostatné provádění náročných 
      kontaktních činností zaměřených
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji.
      Samostatné provádění individuálních
      a skupinových psychologických
      vyšetření dětí, žáků a studentů.
      Tvorba metodických a koncepčních
      materiálů z oblasti psychologického
      poradenství a prevence ve školství.
      Provádění komplexní psychologické
      diagnostiky a náročného
      psychologického poradenství
      při řešení problémů ve vývoji
      a vzdělávání dětí, žáků a studentů
      ve škole a v rodině.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Poskytování nejnáročnějších     ne           § 19 z.      3 roky praxe
      psychoterapeutických služeb
      včetně psychologického poradenství,
      například řešení obzvláště
      složitých případů rodin ohrožených
      sociální patologií, rodin
      zasažených nezaměstnaností,
      domácím násilím, rodin pečujících
      o těžce zdravotně postižené děti
      i rodin ohrožených syndromem
      týraného, zneužívaného či
      zanedbávaného dítěte.
      Tvorba, koordinace a hodnocení
      nejsložitějších projektů z oblasti
      vzdělávání a pedagogicko-
      psychologické péče o psychický
      a sociální vývoj, vzdělávání
      a volbu životní dráhy jednotlivců
      a skupin dětí, žáků a studentů.
      Tvorba zásadních koncepcí
      systému preventivních
      a poradenských služeb ve školství.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Poskytování nejnáročnějších     ano           § 19 z.      § 7 nebo § 9 v.
      psychoterapeutických služeb                          5 roků praxe
      včetně psychologického poradenství,
      například řešení obzvláště
      složitých případů rodin ohrožených
      sociální patologií, rodin
      zasažených nezaměstnaností,
      domácím násilím, rodin pečujících
      o těžce zdravotně postižené děti
      i rodin ohrožených syndromem
      týraného, zneužívaného či
      zanedbávaného dítěte.
      Tvorba, koordinace a hodnocení
      nejsložitějších projektů z oblasti
      vzdělávání a pedagogicko-
      psychologické péče o psychický
      a sociální vývoj, vzdělávání
      a volbu životní dráhy jednotlivců
      a skupin dětí, žáků a studentů.
      Tvorba zásadních koncepcí
      systému preventivních
      a poradenských služeb ve školství.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příl.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ASISTENT PEDAGOGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Pomocné výchovné práce zaměřené   ne           § 20 písm. e) z. ne
      na zkvalitnění společenského
      chování dětí a žáků nebo studentů.
      Pomocné výchovné práce zaměřené
      na vytváření základních pracovních,
      hygienických a jiných návyků.
      (4. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Provádění rutinních prací      ne           § 20 písm. d)   ne
      při výchově dětí a žáků nebo                a e) z.
      studentů, upevňování jejich
      společenského chování, pracovních,
      hygienických a jiných návyků péče
      a pomoc při pohybové aktivizaci
      dětí a žáků nebo studentů.
      (5. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Výchovné práce zaměřené       ne           § 20 písm. a)   ne
      na zkvalitnění společenského                až d) z.
      chování dětí a žáků nebo studentů.
      Výchovné práce zaměřené
      na vytváření základních pracovních,
      hygienických a jiných návyků.
      (6. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Výklad textu, popřípadě učební   ne           § 20 písm. a)   ne
      látky a individuální práce s dětmi             až d) z.
      a žáky nebo studenty podle
      stanovených vzdělávacích programů
      a pokynů.
      (7. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 20 písm. a)   ne
      podle přesně stanovených postupů              až d) z.
      a pokynů učitele nebo vychovatele
      zaměřená na speciální vzdělávací
      nebo specifické výchovné potřeby
      dítěte, žáka nebo studenta nebo
      skupiny dětí, žáků nebo studentů.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 20 písm. a)   § 9 v.
      podle přesně stanovených postupů              až d) z.     2 roky praxe
      a pokynů učitele nebo vychovatele 
      zaměřená na speciální vzdělávací
      nebo specifické výchovné potřeby
      dítěte, žáka nebo studenta nebo
      skupiny dětí, žáků nebo studentů.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příl.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          TRENÉR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Zajišťování odborné trenérsko    ne           § 21 z.      ne
      metodické činnosti a sportovní
      přípravy v daném sportovním
      odvětví.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Odborná trenérsko metodická     ne           § 21 z.      ne
      činnost při řízení sportovní
      přípravy v daném sportovním
      odvětví.
      Vzdělávací a výchovná činnost
      zaměřená na získávání vědomostí
      a dovedností žáků studijního oboru
      sportovní příprava podle školního
      vzdělávacího programu a metodických
      doporučení z oblasti pedagogiky,
      psychologie a přírodních věd.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní koordinace trenérsko   ne           § 21 z.      ne
      metodického procesu přípravy
      reprezentantů na evropské
      a světové úrovni.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Komplexní koordinace trenérsko   ano           § 21 z.      § 9 v.ĺ
      metodického procesu přípravy
      reprezentantů na evropské
      a světové úrovni.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Komplexní tvorba, koordinace    ano           § 21 z.      § 7 v.
      a usměrňování odborných                            2 roky praxe
      trenérsko-metodických koncepcí
      procesu přípravy sportovní
      reprezentace nejvyšší světové
      a evropské úrovně (vedoucí
      trenér).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ...     výkon přímé pedagogické činnosti

1) § 9 a 10, § 12, § 16 a 17, § 20 a 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
2) § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
3) § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
4) Bod 2.16.2. přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 28 zákona č. 563/2004 Sb.
6) § 124 zákoníku práce.
7) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty