107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
107/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 150/2009 Sb.
Změna: 107/2006 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
 
§ 7
Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 8
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2006.
(2) Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
 
Příloha
Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m
2
podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného
Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 se vypočítá podle vzorce
CN = 1/12 * p* ZC
kde:
CN je cílová hodnota měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu,
ZC je základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu,
p je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu;
p má hodnotu:
a) p = 0,026 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,
b) p = 0,0325 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,
c) p = 0,041 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,
d) p = 0,045 u všech ostatních bytů se sníženou kvalitou,
e) p = 0,029 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,
f) p = 0,0365 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,
g) p = 0,046 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,
h) p = 0,05 u všech ostatních bytů
Maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v % se vypočítá podle vzorcekde:
MP je maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %,
CN je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,
AN je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,
k je pořadový rok v rámci platnosti části první zákona:
Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2010, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2010,
k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.
Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2012, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2012,
k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=2 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, k=3 pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, k=4 pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
1) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.

Související dokumenty