172/1990 Sb., o vysokých školách

Schválený:
172/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. května 1990
o vysokých školách
Změna: 216/1993 Sb.
Změna: 46/1994 Sb.
Změna: 192/1994 Sb.
Změna: 216/1993 Sb. (část)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Posláním vysokých škol je chránit poznání a rozvíjet vzdělávání na základě vědeckých poznatků a tvůrčí vědeckou a uměleckou činností. V duchu národních a všelidských humanitních a demokratických tradic nesou vysoké školy zvláštní odpovědnost za rozvoj vzdělanosti jako součásti kultury celé společnosti a současně přispívají ke zvyšování vědecké, technické a hospodářské úrovně společnosti. Při této činnosti navazují na celosvětový vývoj vědy a kultury.
Vysoké školy umožňují celoživotní vzdělávání. Mohou se obracet i na širší veřejnost a přispívat ke vzdělávání širokých vrstev občanů.
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
(1) Vysoké školy jsou vrcholné vzdělávací, vědecké a umělecké instituce.
(2) Vysoké školy jsou samosprávné. O organizaci a činnosti vysoké školy rozhodují v souladu se zákonem a v jeho mezích orgány akademické samosprávy.
(3) Základním úkolem vysokých škol je poskytovat vysokoškolské vzdělávání na základě tvořivého vědeckého bádání a tvořivé umělecké činnosti. Vysoké školy mají výhradní právo poskytovat vysokoškolské vzdělání a udělovat akademické tituly absolventům vysokoškolského studia; mají právo uskutečňovat postgraduální studium a výhradní právo udělovat akademické vědecké tituly jeho absolventům.
(4) V souvislosti s plněním svého základního úkolu mohou vysoké školy vykonávat i hospodářskou činnost.
 
ČÁST DRUHÁ
Akademická práva a svobody
 
§ 2
(1) Na vysokých školách se členům akademické obce zaručuje svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků, svoboda umělecké tvorby, právo vyučovat a učit se, právo volit akademické samosprávné orgány, právo na různé filozofické názory a náboženské vyznání a právo je šířit, právo používat akademické insignie a znaky a vykonávat akademické obřady.
(2) Využívání a uplatňování těchto práv a svobod musí být v souladu se zásadami demokracie, humanity a s právním řádem.
(3) Zaručuje se nedotknutelnost akademické půdy vysokých škol s výjimkou případů ohrožení života, zdraví a majetku. Vstup orgánů činných v trestním řízení na akademickou půdu povoluje rektor nebo jím pověřený prorektor anebo děkan v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu.
(4) Na akademické půdě nesmějí politické strany a politická hnutí vytvářet svoje organizace.
 
ČÁST TŘETÍ
Zřizování a právní postavení vysokých škol a fakult
 
§ 3
Vysoké školy se zřizují, slučují, rozdělují a zrušují v České republice zákonem České národní rady a ve Slovenské republice zákonem Slovenské národní rady; stejným způsobem se stanoví název a sídlo vysokých škol.
 
§ 4
(1) Vysoké školy se mohou členit na fakulty.
(2) Fakulty zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje akademický senát vysoké školy; stejným způsobem se stanoví název a sídlo fakulty.
 
§ 5
(1) Vysoké školy a fakulty jsou právnickými osobami.
(2) Vysoká škola vystupuje v právních vztazích svým jménem v těch oblastech, které se týkají vysoké školy jako celku, jakož i v oblastech jí svěřených fakultami podle rozhodnutí akademického senátu fakulty.
(3) Jiná pracoviště vysoké školy (fakulty) jsou právnickými osobami, určí-li tak statut vysoké školy (fakulty).
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ekonomické zabezpečení vysokých škol a fakult
 
§ 6
(1) Vysoké školy a fakulty jsou financovány ze státních zdrojů.
(2) Vysoké školy (fakulty) mohou pro svoji činnost získávat prostředky i z jiných zdrojů, tuzemských i zahraničních, anebo hospodářskou činností. Tyto prostředky jsou osvobozeny od daně.
 
ČÁST PÁTÁ
Samospráva vysokých škol
 
§ 7
Akademická obec
Akademickou obec vysoké školy (fakulty) tvoří učitelé, vědečtí pracovníci, studenti, a pokud tak určí statut vysoké školy (fakulty), i odborní pracovníci vysoké školy (fakulty).
 
§ 8
Akademické orgány a akademičtí funkcionáři
(1) Akademickými orgány a akademickými funkcionáři vysoké školy jsou akademický senát, vědecká, na uměleckých vysokých školách umělecká rada vysoké školy (dále jen "vědecká rada vysoké školy"), rektor a prorektoři.
(2) Akademickými orgány a akademickými funkcionáři fakulty jsou akademický senát, vědecká, na fakultách uměleckých vysokých škol umělecká rada fakulty (dále jen "vědecká rada fakulty"), děkan a proděkani.
Akademický senát vysoké školy, akademický senát fakulty
 
§ 9
(1) Akademický senát vysoké školy se volí akademickou obcí vysoké školy tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena stejným počtem členů. Členové akademického senátu vysoké školy odpovídají za svoji činnost akademické obci vysoké školy.
(2) Akademický senát vysoké školy se skládá z volených zástupců akademické obce vysoké školy.
(3) Akademický senát fakulty se volí akademickou obcí fakulty. Členové akademického senátu fakulty odpovídají za svoji činnost akademické obci fakulty.
(4) Akademický senát fakulty se skládá z volených zástupců akademické obce fakulty.
(5) Funkce člena akademického senátu vysoké školy a člena akademického senátu fakulty je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. Rektor (děkan) nebo jeho zástupce se může zúčastňovat jednání příslušných akademických senátů s poradním hlasem.
 
§ 10
(1) Akademický senát vysoké školy zejména
a) zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje fakulty,
b) schvaluje statut vysoké školy,
c) navrhuje kandidáta na rektora z profesorů a docentů a navrhuje odvolání rektora; návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky,
d) vyslovuje souhlas s návrhy rektora na jmenování prorektorů,
e) projednává zřizování vědeckých, pedagogických, vývojových, hospodářských a informačních pracovišť a účelových zařízení vysoké školy,
f) schvaluje návrh rektora na roční rozdělení prostředků vysoké školy fakultám, pracovištím a účelovým zařízením vysoké školy a kontroluje jejich využití,
g) vyslovuje souhlas s návrhem rektora na jmenování vědecké rady vysoké školy,
h) deleguje zástupce vysoké školy do Rady vysokých škol,
ch) schvaluje statuty fakult vysoké školy,
i) podává akademické obci vysoké školy nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a o stavu vysoké školy.
(2) Akademický senát fakulty zejména
a) navrhuje statut fakulty,
b) volí děkana z profesorů a docentů fakulty a odvolává jej z funkce,
c) vyslovuje souhlas s návrhy děkana na jmenování proděkanů,
d) projednává zřizování vědeckých, pedagogických, vývojových, hospodářských a informačních pracovišť a účelových zařízení fakulty,
e) schvaluje návrh děkana na roční rozdělení finančních prostředků fakulty organizačním součástem, pracovištím a účelovým zařízením fakulty a kontroluje jejich využití,
f) schvaluje studijní programy fakulty,
g) schvaluje počet a strukturu pracovníků fakulty,
h) vyslovuje souhlas s návrhem děkana na jmenování vědecké rady fakulty,
ch) deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol,
i) podává akademické obci fakulty nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a o stavu fakulty.
(3) Akademický senát vysoké školy se v otázkách uvedených v odstavci 1 písm. c), d), g), a h) a akademický senát fakulty se v otázkách uvedených v odstavci 2 písm. b), c), h) a ch) usnášejí tajným hlasováním.
 
§ 11
Vědecká rada vysoké školy
(1) Členy vědecké rady vysoké školy jmenuje se souhlasem akademického senátu vysoké školy rektor z učitelů, vědeckých pracovníků a dalších významných odborníků. Počet dalších významných odborníků nesmí přesáhnout jednu třetinu z celkového počtu členů vědecké rady vysoké školy.
(2) Vědecká rada vysoké školy
a) projednává otázky pedagogické činnosti, vědeckého výzkumu nebo umělecké činnosti vysoké školy,
b) projednává návrhy na jmenování profesorů,
c) projednává habilitace docentů a rozhoduje o jejich výsledku, nečlení-li se vysoká škola na fakulty.
 
§ 12
Vědecká rada fakulty
(1) Členy vědecké rady fakulty jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu fakulty z učitelů, vědeckých pracovníků a dalších významných odborníků. Počet dalších významných odborníků nesmí přesáhnout jednu třetinu z celkového počtu členů vědecké rady fakulty.
(2) Vědecká rada fakulty
a) projednává habilitace docentů a rozhoduje o jejich výsledku a předkládá vědecké radě vysoké školy návrhy na jmenování profesorů,
b) projednává otázky pedagogické činnosti, vědeckého výzkumu nebo umělecké činnosti fakulty.
 
§ 13
Rektor, děkan, prorektor, proděkan a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť
(1) Rektor je představitelem vysoké školy, řídí vysokou školu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Rektor za svoji činnost odpovídá akademickému senátu vysoké školy, ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. c), d) a f) též ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministr").
(2) Rektor jmenuje docenty.
(3) Rektor zřizuje vědecká, pedagogická, vývojová, hospodářská a informační pracoviště a účelová zařízení vysoké školy.
(4) Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Děkan za svoji činnost odpovídá akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určeném statutem vysoké školy, rektorovi.
(5) Děkan zřizuje vědecká, pedagogická, vývojová, hospodářská a informační pracoviště a účelová zařízení fakulty.
(6) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Prorektora jmenuje rektor se souhlasem akademického senátu vysoké školy, proděkana jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu fakulty. Prorektor za svoji činnost odpovídá rektorovi, proděkan děkanovi.
(7) Funkční období rektora, prorektora, děkana a proděkana je tříleté. Stejnou akademickou funkci je možno vykonávat nejvíce dvě po sobě následující období.
(8) Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ně děkanovi; pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno.
 
§ 14
Kvestor, tajemník fakulty
Kvestor zabezpečuje hospodářský a správní chod vysoké školy. Tajemník fakulty zabezpečuje hospodářský a správní chod fakulty. Kvestor je podřízený rektorovi, tajemník fakulty je podřízený děkanovi.
 
ČÁST ŠESTÁ
Ministerstvo, Rada vysokých škol a akreditační komise
 
§ 15
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy Slovenské republiky (dále jen "ministerstvo")
a) vytváří podmínky pro rozvoj vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání,
b) koordinuje činnost vysokých škol,
c) rozděluje jemu přidělené finanční prostředky jednotlivým vysokým školám a kontroluje jejich využití,
d) registruje statuty vysokých škol,
e) po vyjádření Rady vysokých škol zřizuje k plnění úkolů vysokých škol ústavy a pracoviště, které jsou právnickými osobami,
f) na návrh nebo po vyjádření akreditační komise rozhoduje o odnětí práva vysoké školy nebo fakulty konat státní a rigorózní zkoušky v příslušných studijních oborech, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů, nebo o vrácení těchto práv vysokým školám a fakultám; jestliže odejme právo uskutečňovat řízení nebo konat zkoušky, rozhodne současně o tom, na které jiné vysoké škole nebo fakultě se toto řízení nebo zkoušky uskuteční, jestliže s tím vysloví tato vysoká škola nebo fakulta souhlas.
(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky.
 
§ 15a
Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol
Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol.
 
§ 16
Rada vysokých škol
(1) Rada vysokých škol je orgánem samosprávy vysokých škol, který reprezentuje vysoké školy zejména ve vztahu k ministerstvu.
(2) Rada vysokých škol v České republice se skládá ze zástupců delegovaných akademickými senáty vysokých škol a fakult v České republice. Rada vysokých škol ve Slovenské republice se skládá ze zástupců delegovaných akademickými senáty vysokých škol a fakult ve Slovenské republice.
(3) Rada vysokých škol se vyjadřuje
a) k návrhům na zřízení a složení akreditačních komisí,
b) k návrhům ministerstva na rozdělení prostředků podle § 15 odst. 1 písm. c) vysokým školám,
c) k podstatným návrhům a opatřením, která se týkají vysokých škol.
 
§ 17
Akreditační komise
(1) Akreditační komise jako svůj poradní orgán zřizuje v České republice vláda České republiky, ve Slovenské republice vláda Slovenské republiky. Členy akreditačních komisí jsou jmenováni významní pracovníci z vysokých škol, odborných a vědeckých institucí.
(2) Akreditační komise
a) se vyjadřují k návrhům na zřízení, sloučení a zrušení vysokých škol a fakult (§ 3 a 4),
b) konají činnost podle § 15 odst. 1 písm. f).
 
ČÁST SEDMÁ
Vysokoškolské studium postgraduální studium a celoživotní vzdělávání občanů
Vysokoškolské studium
 
§ 18
(1) Občan má právo studovat na vysoké škole ve zvoleném studijním oboru, jestliže má úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Hlediska pro určení potřebné způsobilosti a způsob jejího ověřování schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, akademický senát vysoké školy na návrh rektora.
(2) O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan. Proti rozhodnutí děkana, které musí být odůvodněné, se uchazeč může do osmi dní ode dne doručení odvolat k rektorovi. Proti rozhodnutí rektora vysoké školy, která se nečlení na fakulty, se uchazeč může ve stejné lhůtě odvolat k akademickému senátu vysoké školy.
(3) Na uměleckou vysokou školu lze přijmout i uchazeče, který nemá úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání.
(4) Uchazeč se stává studentem vysoké školy dnem zápisu na vysokou školu.
 
§ 19
Vysokoškolské studium se ukončuje vykonáním státní zkoušky; určí-li tak statut fakulty (u vysokých škol, které se nečlení na fakulty, statut vysoké školy), je součástí státní zkoušky též obhajoba diplomové práce.
 
§ 20
Student přestává být studentem vykonáním státní zkoušky, ukončením studia podle § 21 odst.l, vyloučením ze studia nebo zanecháním studia.
 
§ 21
(1) Vysoké školy mohou uskutečňovat obsahově ucelenou část vysokoškolského studia, po jehož ukončení vydávají vysvědčení, popřípadě přiznávají titul "bakalář" (ve zkratce "Bc.").
(2) Absolventům vysokoškolského studia se přiznávají tyto akademické tituly:
a) na universitních, bohosloveckých a uměleckých vysokých školách akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr."),
b) na technických, ekonomických a zemědělských vysokých školách akademický titul "inženýr" (ve zkratce "Ing."),
c) na lékařských fakultách akademický titul "doktor všeobecné medicíny" (ve zkratce "MUDr.") a na vysokých školách veterinárních akademický titul "doktor veterinární medicíny" (ve zkratce "MVDr.").
 
§ 22
Postgraduální studium
(1) Absolventi vysokoškolského studia se mohou ucházet o přijetí k postgraduálnímu studiu.
(2) Postgraduální studium obsahuje přednáškové kursy, zkoušky a ukončuje se obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat, a vykonáním rigorózní zkoušky.
(3) Absolventům postgraduálního studia, s výjimkou absolventů lékařského a veterinárního studia, se přiznává akademicko-vědecký titul "doktor" (ve zkratce "Dr.").
 
§ 23
Vysoká škola uskutečňuje vysokoškolské a postgraduální studium ve studijních oborech určených statutem vysoké školy.
 
§ 24
Celoživotní vzdělávání občanů
(1) Vysoké školy mohou uskutečňovat celoživotní vzdělávání občanů, kterým zejména
a) poskytují další vzdělání potřebné k výkonu specializovaných povolání, popřípadě činností,
b) umožňují doplňování vzdělání podle rozvoje světové vědy.
(2) Úhradu výdajů spojených s tímto studium poskytují vysokým školám zpravidla právnické osoby, které vysílají účastníky k tomuto studiu, popřípadě účastníci studia.
 
§ 25
Doklady o ukončení studia
(1) Absolventům studia podle § 19 až 22 vydávají vysoké školy diplom s uvedením studijního oboru a akademického nebo akademicko-vědeckého titulu. Absolventům studia podle § 22 vydávají vysoké školy vysvědčení s uvedením absolvovaných přednáškových kursů, zkoušek a rigorózní zkoušky a tématu disertační práce. Absolventům studia podle § 19 a 21 se vydá osvědčení o státní zkoušce.
(2) Diplomy, popřípadě jiné doklady o vysokoškolském studiu a postgraduálním studiu nebo o vykonaných zkouškách vydané zahraniční vysokou školou platí na území České a Slovenské Federativní Republiky pouze tehdy, byly-li výslovně uznány (nostrifikovány), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nestanoví jinak. O nostrifikaci rozhoduje vysoká škola, na které jsou stejné nebo obdobné studijní obory; pokud není v České a Slovenské Federativní Republice taková vysoká škola, rozhoduje ministerstvo. Při nostrifikaci se rozhodne též o přiznání akademického titulu a akademicko-vědeckého titulu podle tohoto zákona.
 
ČÁST OSMÁ
 
§ 26
Studenti vysokých škol
(1) Studenti vysokých škol mají především tato práva:
a) volit si studijní program v souladu s právními předpisy a s pravidly určenými vysokou školou,
b) v rámci svého vysokoškolského studia se ucházet i o studium na jiné fakultě nebo vysoké škole, popřípadě v zahraničí,
c) používat zařízení vysokých škol v souladu s pravidly určenými vysokou školou,
d) mít zastoupení v samosprávných orgánech vysoké školy a fakulty,
e) vytvářet na vysokých školách nezávislá sdružení (spolky, svazy, stavovská sdružení) v souladu se zákonem o sdružování občanů,
f) svobodně uplatňovat názory a připomínky k vysokému školství a k tomu účelu vytvářet orgány reprezentující studenty vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice.
(2) Vysoké školy poskytují studentům stipendium a hmotné zabezpečení za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem.
(3) Studenti jsou povinni dodržovat statut vysoké školy a fakulty.
(4) Za porušení povinností podle tohoto zákona nebo statutu vysoké školy nebo fakulty, nebo za porušení občanských povinností lze studentovi uložit kárné opatření podle disciplinárního řádu vysoké školy. Za zvlášť závažné porušení těchto povinností může být student rozhodnutím děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, která se nečlení na fakulty, vyloučen ze studia na vysoké škole.
 
ČÁST DEVÁTÁ
 
§ 27
Učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol
(1) Na vysokých školách působí jako učitelé profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři; na vysokých školách mohou působit i vědečtí pracovníci.
(2) Místa učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol se obsazují konkursem; způsob konkursu určí konkursní řád [§ 28 odst. 2 písm. d)].
(3) Učitele vysoké školy lze se souhlasem příslušného akademického senátu uvolnit na přiměřené časové období z plnění pedagogických úkolů a umožnit mu, aby se věnoval pouze vědecké nebo umělecké práci.
(4) Podmínkou získání titulu "docent" je úspěšná habilitace na základě habilitační práce. Habilitační řízení je zahájeno předložením habilitační práce. Podmínkou získání titulu "profesor" je předcházející habilitace.
(5) Titul "profesor" a "docent" lze odejmout tomu, kdo se zpronevěřil občanské, vědecké (umělecké) nebo pedagogické cti. O odnětí titulu rozhoduje na návrh akademického senátu vysoké školy orgán, který rozhodl o udělení titulu.
(6) Pracovní poměr učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol končí koncem školního roku, ve kterém dovršili šedesát pět let věku, pokud jejich pracovní poměr neskončil z jiného důvodu dříve. Děkan se souhlasem akademického senátu fakulty může učiteli vysoké školy pracovní poměr prodloužit. Děkan se souhlasem akademického senátu fakulty může vyhovět žádosti profesora o pokračování v jeho vědecké práci na vysoké škole i po skončení jeho pracovního poměru.
 
ČÁST DESÁTÁ
Statuty vysokých škol a fakult
 
§ 28
Statut vysoké školy
(1) Statut vysoké školy obsahuje zejména
a) zaměření vysoké školy,
b) organizační strukturu vysoké školy,
c) studijní obory na vysoké škole na návrh fakult a délku studia,
d) počet prorektorů a úseky jejich činnosti,
e) rozsah činnosti kvestora,
f) složení, způsob volby, délky volebního období a pravidla jednání akademického senátu
g) složení, délku funkčního období a pravidla jednání vědecké rady vysoké školy
h) způsob volby kandidáta na rektora a způsob přijetí návrhu na jeho odvolání,
ch) podrobnější vymezení práv a povinností studentů,
i) zásady hospodaření.
(2) Součástí statutu vysoké školy jsou
a) organizační řád,
b) vnitřní řád,
c) disciplinární řád pro studenty,
d) konkursní řád.
(3) Podmínkou platnosti statutu vysoké školy je jeho registrace ministerstvem, při které se posuzuje soulad jeho ustanovení se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Pokud ministerstvo odmítne registrovat statut vysoké školy, může vysoká škola, která má sídlo v České republice, podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky a vysoká škola, která má sídlo ve Slovenské republice, podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky.
 
§ 29
Statut fakulty
(1) Podrobnosti o organizaci, řízení, činnosti, hospodaření a o studiu na fakultě v souladu se statutem vysoké školy určuje statut fakulty. Součástí statutu fakulty je i studijní a zkušební řád.
(2) Podmínkou platnosti statutu fakulty je jeho schválení akademickým senátem vysoké školy, při kterém se posuzuje soulad jeho ustanovení se statutem vysoké školy a s obecně závaznými právními předpisy.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Vysoké školy v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy
 
§ 30
Vojenské vysoké školy
(1) Na vojenské vysoké školy a fakulty se vztahují ustanovení tohoto zákona s těmito výjimkami:
a) vojenské vysoké školy se zřizují, slučují, rozdělují a zrušují zákonem Federálního shromáždění na návrh federálního ministerstva národní obrany; stejným způsobem se stanoví jejich název a sídlo,
b) zveřejňování výsledků vědeckého bádání podle § 2 a právo studentů podle § 26 odst. 1 písm. b) se uskutečňuje v souladu s předpisy na ochranu státního tajemství,
c) ustanovení § 27 odst. 6 se na učitele a vědecké pracovníky vojenských vysokých škol, kteří jsou vojáky v činné službě, vztahuje přiměřeně v souladu se zvláštními předpisy. 1)
(2) Působnost ministerstva a ministra podle § 15 vykonává federální ministerstvo národní obrany a ministr národní obrany České a Slovenské Federativní Republiky.
 
§ 31
Způsob vysokoškolského vzdělávání odborníků v oboru bezpečnostní služby stanoví zákon Federálního shromáždění.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
 
§ 32
Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty
Na vysoké školy bohoslovecké a na bohoslovecké fakulty se ustanovení § 2, 3, 4, ,10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 a 29 vztahují přiměřeně.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
 
§ 33
Vysoké školy umělecké
Na vysoké školy umělecké se ustanovení § 15, 16, 17, 21, 22 a 27 vztahují přiměřeně.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 34
Na rozhodování podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou rozhodování o stipendiu a o vyloučení ze studia. O odvolání proti rozhodnutí děkana rozhoduje rektor. O odvolání proti rozhodnutí rektora vysoké školy, která se nečlení na fakulty, rozhoduje akademický senát.
 
§ 35
(1) Vláda České republiky v České republice a vláda Slovenské republiky ve Slovenské republice upraví nařízením podrobnosti o zřizování a činnosti akreditačních komisí.
(2) Ministerstvo stanoví obecně závazným právním předpisem
a) podmínky pro přiznání stipendia a poskytování hmotného zabezpečení studentů,
b) podmínky a průběh jmenování profesorů a habilitací docentů,
c) podmínky nostrifikace a postup při ní.
 
§ 36
(1) Funkční období akademických funkcionářů podle § 12 až 16 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, kteří jsou ve funkci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí dnem 31. ledna 1991.
(2) Vysoké školy předloží ministrovi svoje statuty k registraci [§ 15 odst. 1 písm. d)] nejpozději do 31. prosince 1990.
 
§ 37
(1) Rektor může na návrh akademického senátu fakulty nebo akademického senátu vysoké školy vypsat konkurs i na obsazené místo, pokud je tento postup odůvodněn potřebou zabezpečit příslušnou odbornou a morální úroveň vysoké školy. Učiteli nebo vědeckému pracovníku, který v konkursu neobstál nebo se konkursu odmítl zúčastnit, může vysoká škola dát výpověď.
(2) Do nabytí platnosti konkursního řádu podle § 28 odst. 2 písm. d) určí způsob konkursu rektor vysoké školy se souhlasem akademického senátu vysoké školy. Konkursní řízení podle odstavce 1 lze zahájit nejpozději do 1. února 1991.
 
§ 38
(1) Na studenty, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve stadiu státních závěrečných zkoušek a v lékařských a veterinárních studijních oborech ve stadiu státních rigorózních zkoušek, se vztahují ustanovení § 40 až 43 odst. 3, § 45, § 46 odst. 3, § 48 odst. 1 a 3 dosavadního zákona.
(2) Postgraduální studium zahájené před nabytím účinnosti tohoto zákona se ukončí podle dosud platných právních předpisů. 2)
(3) Na rigorózní řízení absolventů vysokých škol, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a bude ukončeno nejpozději do jednoho roku od tohoto dne, se vztahují ustanovení § 44, 46 a 47 dosavadního zákona o vysokých školách a nařízení vlády ČSSR č. 90/1980 Sb.
 
§ 39
Při řízení ke jmenování profesora a docenta vysoké školy, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 27 odst. 4 tohoto zákona.
 
§ 40
Odnímají se vědecko-pedagogické tituly, přiznané po 22. prosinci 1969 podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb. a přede dnem 1. ledna 1990 podle § 3 vyhlášky ministerstva školství SSR č. 106/1980 Sb., o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol.
 
§ 41
Vysoké školy existující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mohou uskutečňovat postgraduální studium jen na základě rozhodnutí ministerstva na návrh akreditační komise.
 
§ 42
(1) Vysoké školy a fakulty zřízené podle dosavadních předpisů uvedené v příloze jsou vysokými školami a fakultami podle tohoto zákona. 3)
(2) Samostatné pedagogické fakulty zřízené podle dosavadních předpisů uvedené v příloze mají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona postavení vysokých škol.
 
§ 43
(1) Akademické tituly, stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol přiznané podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny.
(2) Akademické tituly podle § 21 odst. 2 jsou oprávněni užívat též absolventi vysokých škol, kteří ukončili studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebyl jim přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventů vysokých škol podle dřívějších předpisů. O tom jim vydá vysoká škola osvědčení.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na absolventy Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, vojenských vysokých škol a Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa.
 
§ 44
Zrušují se
1. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 7/1966 Sb., o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa,
2. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa,
3. zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách,
4. nařízení vlády ČSSR č. 90/1980 Sb., o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách,
5. nařízení vlády ČSSR č. 33/1986 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách,
6. vyhláška ministerstva školství č. 49/1967 Sb., o postgraduálním studiu na vysokých školách,
7. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
8. vyhláška ministerstva školství SSR č. 104/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
9. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy),
10. vyhláška ministerstva školství SSR č. 105/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy),
11. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 111/1980 Sb., o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol,
12. vyhláška ministerstva školství SSR č. 106/1980 Sb., o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol,
13. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 137/1980 Sb., o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol,
14. vyhláška ministerstva školství SSR č. 138/1980 Sb., o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol,
15. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 3/1981 Sb., o provádění inspekce na vysokých školách,
16. vyhláška ministerstva školství SSR č. 6/1981 Sb., o provádění inspekce na vysokých školách,
17. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 58/1981 Sb., o umělecké aspirantuře,
18. vyhláška ministerstva školství SSR č. 55/1981 Sb., o umělecké aspirantuře,
19. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, ve znění vyhlášky č. 55/1986 Sb.,
20. vyhláška ministerstva školství SSR č. 87/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol,
21. úprava ministerstva školství SSR z 15. září 1982 č. 12 857/82-33/333 o vysílání studentů ke studiu na zahraničních vysokých školách (reg. v částce 27/1982 Sb.),
22. směrnice ministerstva školství ČSR č. j. 28 911/82-34 ze dne 22. listopadu 1982 o vysílání studentů ke studiu na zahraničních vysokých školách (reg. v částce 5/1983 Sb.).
 
§ 45
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
 
Příl.1
Seznam vysokých škol a fakult
1. VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITNÍ
Universita Karlova v Praze
Fakulta všeobecného lékařství
Lékařská fakulta hygienická
Fakulta dětského lékařství
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Plzni
Fakulta farmaceutická v Hradci Králové
Fakulta právnická
Fakulta filozofická
Fakulta matematicko-fyzikální
Fakulta přírodovědecká
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta žurnalistiky
Fakulta pedagogická
Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta se sídlem v Litoměřicích
Husitská bohoslovecká fakulta
Evangelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Martině
Farmaceutická fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Pedagogická fakulta
Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
Evangelická bohoslovecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta lékařská
Fakulta právnická
Fakulta filozofická
Fakulta přírodovědecká
Fakulta pedagogická
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta lékařská
Fakulta filozofická
Fakulta přírodovědecká
Fakulta pedagogická
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lékařská fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta v Prešově
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta v Prešově
Řeckokatolická bohoslovecká fakulta
Pravoslavná bohoslovecká fakulta
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola veterinárska v Košiciach
Samostatné fakulty
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta v Plzni
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
Pedagogická fakulta v Ostravě
Pedagogická fakulta v Nitře
Pedagogická fakulta v Banské Bystrici
2. VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
Stavební fakulta
Strojní fakulta
Elektrotechnická fakulta
Chemicko-technologická fakulta
Fakulta architektury
Strojírensko-technologická fakulta se sídlem v Trnavě
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů
Strojní a elektrotechnická fakulta
Vojenská fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie paliv a vody
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská
Univerzita Pardubice
Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Fakulta textilní
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta technologická ve Zlíně
Fakulta architektury
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
Fakulta hutnická
Fakulta strojní a elektrotechnická
Fakulta ekonomická
Vysoká škola technická v Košiciach
Hornická fakulta
Hutnická fakulta
Strojní fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavební fakulta
3. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta národohospodářská
Fakulta výrobně ekonomická
Fakulta obchodní
Fakulta řízení
Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Národohospodářská fakulta
Obchodní fakulta
Fakulta řízení
Fakulta ekonomiky a řízení výrobních odvětví
Fakulta ekonomiky služeb a cestovního ruchu v Bánské Bystrici
4. VYSOKÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta provozně ekonomická
Fakulta agronomická
Fakulta mechanizační
Fakulta provozně ekonomická v Českých Budějovicích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Fakulta provozně ekonomická
Fakulta agronomická
Fakulta lesnická
Fakulta zahradnická v Lednici
Vysoká škola poĺnohospodárska v Nitre
Provozně-ekonomická fakulta
Agronomická fakulta
Mechanizační fakulta
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolenu
Lesnická fakulta
Dřevařská fakulta
5. VYSOKÉ ŠKOLY UMĚLECKÉ
Akademie múzických umění v Praze
Fakulta hudební
Fakulta divadelní
Fakulta filmová a televizní
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Fakulta hudební
Fakulta divadelní
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudební fakulta
Divadelní fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. VOJENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY A JEJICH FAKULTY
1) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška ministerstva školství č. 49/1967 Sb., o postgraduálním studiu.
3) Příloha tohoto zákona Seznam vysokých škol a fakult.

Související dokumenty