486/2003 Sb., o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

Schválený:
486/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (dále jen "klasifikace OKEČ").
Klasifikace OKEČ je shodná s Odvětvovou klasifikací ekonomických činností, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 1. prosince 1993 (uveřejněno v částce 77/1993 Sb. a aktualizována opatřeními ze dne 4. prosince 1995 (uveřejněno v částce 83/1995 Sb.), ze dne 17. září 1998 (uveřejněno v částce 80/1998 Sb.) a sdělením ČSÚ ze dne 26. září 2002 (uveřejněno v částce 160/2002 Sb.).
Platné znění klasifikace OKEČ bude k dispozici knižně i na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Klasifikace OKEČ v knižní podobě bude také k dispozici v nakladatelství Scientia, spol. s r. o., obchodní oddělení, Radimova 37/50, Praha 6.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
METODICKÁ ČÁST
1. Úvod

   Jedním z hlavních požadavků statistické práce je existence
systému,  který  umožňuje  vhodně  zpracovat  široký  rozsah
statistických dat za účelem jejich prezentace a analýzy. Společným
jazykem pro sběr dat i zveřejňování statistických přehledů jsou
klasifikační systémy.

   Tato publikace se zabývá odvětvovou klasifikací ekonomických
činností (OKEČ). Je vypracována pro kategorizaci údajů, které
souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem. Poskytuje
základnu pro přípravu statistických údajů o různých vstupech,
výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických
subjektů.

   S ohledem na informační závazky vůči OSN, Mezinárodnímu
měnovému fondu a vzhledem k připravovaným dohodám s Evropskými
společenstvími (ES) bylo  při přípravě odvětvové klasifikace
rozhodnuto plně vycházet ze statistické klasifikace ekonomických
činností ES - NACE revize 1.

   OKEČ je zpracována podle pravidel závazných pro vytvoření
odvětvových klasifikací členských států ES1), tzn. že třídění je
prakticky převzato do úrovně 4 míst z klasifikace členských států
ES NACE rev. 1, pouze  na 5. místě byly vytvořeny upřesňující
položky vyjadřující některá národní specifika. Nová klasifikace
respektuje ve světě obvyklé chápání užitečnosti různých činností
a tím i vymezení produktivní  sféry, tak jak je vyžadovalo
především  zavádění  národního  účetnictví  do  ekonomické
a statistické praxe České republiky.
------------------------------------------------------------------
1) Council Regulation (EEC) No 3037/90 z 9. 10. 1990 a Council
  Regulation (EEC) No 761/93 z 24. 3.1993.


2. Předmět klasifikace

   Předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou
všechny pracovní činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou
určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací práce,
výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede
k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá
položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném
stupni třídění.

   Skladebnými prvky jednotlivých  seskupení jsou zpravidla
jednotky organizační struktury, jejichž činnost svými výsledky
obsáhne  jednu  nebo  více  skupin  nebo podskupin výrobků,
průmyslových prací či výkonů (služeb).

   Jednotlivá odvětvová seskupení ekonomických činností lze
poměrně  spolehlivě  definovat  co  do  jejich  náplně
charakteristickými výsledky těchto činností, tzn. těmi skupinami
výrobků, prací a výkonů, v nichž jsou výsledky pracovních činností
z jednotlivých seskupení klasifikovány. Je však vždy nezbytné vzít
v úvahu popis činnosti, neboť v některých případech se jedná spíše
o použitý výrobní proces nebo suroviny než o výsledný produkt.
Jako praktický nástroj pro vymezení charakteristických výrobků
individuálních činností může být v každodenní statistické práci
nápomocna Standardní klasifikace produkce (SKP), která je založena
na klasifikaci výrobků Evropských společenství (CPA).

   Klasifikace je univerzální v tom smyslu, že musí umožnit
odvětvové zařazení jak státní správy a činnosti vlád, místní
správy, tak i velkých hospodářských a společenských organizací
i drobných podnikatelů. Rozdělení na tržní a netržní činnosti není
třídicím kriteriem.


3. Konstrukce

   Pro třídění činnosti je využita kombinace alfabetického
číselného kódu, která umožňuje vytvářet různé účelové agregace
činností.

Třídicí klíč je sestaven následovně:

a) alfabetický kód je dvoustupňový
 A .................kategorie
 AA ................subkategorie

b) číselný kód je čtyřstupňový

 1 2 3 4 5
 x x x x x
 -+- + + +
 +---+--+--+------------- oddíl
   | | |
   +--+--+------------- pododdíl
     | |
     +--+------------- skupina
      |
      +------------- podskupina


   Pokud páté místo není uvedeno, znamená to, že daná čtyřmístná
položka se dále nečlení a na pátém místě se doplňuje znak "0",
přičemž text na čtvrté a páté pozici je totožný. Např.:

01.21       Chov skotu
01.21 0      Chov skotu

Naproti tomu např. položka 02.01 se dále člení:

02.01       Pěstování lesa a těžba dřeva
02.01 1      Pěstování lesa
02.01 2      Těžba dřeva

   Klasifikace obsahuje 17  kategorií, 31 subkategorií, 60
oddílů, 222 pododdílů, 503 skupin a 585 podskupin činnosti.


4. Využití

   Hlavním  účelem  odvětvové  klasifikace  je  poskytnutí
hierarchického třídění ekonomických činností, které je možno
využít pro  rozčlenění informací podle  těchto činností pro
analytické práce ve statistice i v jiných oblastech. Z hlediska
podobnosti činností, které provozují, lze jednotlivé organizační
jednotky seskupovat do příslušných agregací.

   Třídění slouží pro členění ekonomických subjektů (nikoliv
tedy přímo pro členění výrobků a služeb, které poskytují). Při
sestavování se dbalo na to, aby do jednoho seskupení bylo možno
zařadit produkci výrobků a služeb, které se zpravidla vyskytují
společně u jednoho ekonomického subjektu. Výrobní jednotky jsou na
prvním místě  klasifikovány podle hlavního  druhu ekonomické
činnosti, kterou se zabývají bez ohledu na druh vlastnictví a na
úroveň  používané technologie,  tj., zda  je jejich činnost
vykonávána ručně nebo za pomoci strojů, v továrně, dílně nebo
domácnosti. Teprve dalšími kriterii jsou použití vyráběného zboží
a poskytovaných služeb, využívané suroviny a postupy atd.

   Odvětvového třídění se užívá ve státní statistice, zejména
v analytických pracích a při sestavování národních účtů.


5. Vazba na jiné klasifikace

        5.1 Vazba mezi OKEČ a ISIC rev. 3.

   Vzhledem k tomu, že OKEČ je vytvořena podle pravidel pro
tvorbu odvětvových klasifikací v zemích ES na bázi NACE rev. 1,
zajišťuje  mezinárodní srovnatelnost  statistických dat nejen
v rámci zemí ES, ale též v rámci OSN, neboť NACE rev. 1 je
kompatibilní  s  mezinárodní  standardní  klasifikací  všech
ekonomických činností ISIC rev. 3.

   Do úrovně oddílů (2 místa číselného kódu) je kódování OKEČ,
NACE a ISIC totožné, od 3. místa se může ISIC lišit. OKEČ je
značně podrobnější než ISIC, proto zpravidla několik položek OKEČ
je zahrnuto do jediné položky ISIC (kódy ISIC, které nejsou
kompatibilní s kódy OKEČ, jsou označeny "X"). Podskupiny OKEČ jsou
ještě podrobnější a návaznost na položky ISIC je vyjádřena jako
jejich část (označení písmeny a, b, c, ...).

   Vazba na ISIC je uvedena v systematické části klasifikace.

       5.2. Vazba OKEČ na klasifikace produkce

   Čtyřmístná klasifikace OKEČ byla vzata za základ kódů při
vytvoření klasifikace produkce, která je podrobně specifikována na
dalších místech a je vydávána jako samostatná publikace (SKP).
Vytvoření klasifikačních položek produkce na dalších místech
čtyřmístných skupin nebylo provedeno v následujících případech:

a) ve skupině 01.30 rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou
  výrobou, neboť produkce těchto činností je již klasifikována
  v pododdílech O1.1 a 01.2;

b) skupiny 05.O1 - rybolov a 05.02 - chov ryb jsou dále členěny na
  položky produkce v rámci jedné skupiny SKP 05.00 - ryby
  a ostatní produkty z vodního prostředí; rybolov a chov ryb;

c) obdobně skupiny textilního průmyslu 17.11 až 17.17 jsou v SKP
  členěny na výrobky v rámci jedné skupiny 17.10 - textilní
  vlákna a příze, tuk z ovčí vlny a 17.21 až 17.25 v rámci jedné
  skupiny 17.20 - textilní tkaniny.

   Vazba na SKP je uvedena v části V. - převodník, který
obsahuje převod čtyřmístných skupin v případech, kdy vazba těchto
položek neodpovídá přesně položkám SKP a převod pětimístných
podskupin, které byly vytvořeny pro národní účely.


6. Charakteristika a vymezení nejdůležitějších
      odvětvových seskupení ekonomických činností

   Oddíly 01 až 05 zahrnují činnosti, jejichž hlavním zaměřením
je řízení a ovlivňování biologických procesů na základě využití
půdy, vody a klimatických podmínek.

   Oddíly 1O až 14     zahrnují získání nerostných surovin určených
k dalšímu zpracování.

   Oddíly 15 až 37 přísluší ke kategorii D a zahrnují zpracování
surovin, a to jak  vytěžených, tak získaných v zemědělství
a v lesnictví. Patří sem činnosti, které směřují k výrobě nových
výrobků, ale zpravidla též činnosti obnovující užitné hodnoty již
vyrobených výrobků. Výjimku tvoří následující činnosti - opravy:

běžné opravy a údržba železničních vozů        63.21
opravy a údržba kancelářských a počítacích strojů   72.50
opravy a údržba motocyklů               50.40
opravy a údržba motorových vozidel dvoustopých    50.20
opravy a údržba osobního zboží a potřeb
pro domácnost                     52.7

   Odpady z  výroby i spotřeby se  vrací do průmyslového
zpracování zejména z důvodů nedostatečné surovinové základny,
energeticky méně  náročnějšího zpracování a  řešení problémů
životního prostředí. Činnosti spojené se zpracováním druhotných
surovin tak, aby byly použitelné pro další zpracování jako
sekundární surovina, se soustřeďují v oddíle 37.

   Rozlišujícím znakem pro průmyslové činnosti je dopravitelnost
získaných produktů na rozdíl od stavebních činností, které jsou
pevně vázány na místo výstavby.

   Oddíl 40 zahrnuje

- elektrickou energii získanou z vodních, tepelných, jaderných
  aj. elektráren vč. rozvodu uživatelům,
- výrobu a distribuci plynných paliv, příp. směsí s přírodním
  plynem; získávání přírodního plynu přísluší k oddílu 11,
- výrobu a distribuci páry a horké vody pro ohřev aj. účely,
- výrobu chladu.

   Oddíl 41 - zahrnuje sběr, úpravu a distribuci pitné nebo
užitkové vody všem odběratelům a činnosti spojené s ochranou před
škodlivými účinky vod. Odvod odpadních vod a jejich čištění
přísluší do oddílu 90.

   Oddíl 45 - stavebnictví - se zabývá produkcí stavebních
objektů pevně spojených s  místem výstavby, jejich opravami
a údržbou.

   Oddíly 50, 51, 52 - obchod

   Činnosti zprostředkující výměnu zboží se diferencují na
velkoobchodní, tzn. nákup a prodej zboží určeného pro další prodej
nebo na další zpracování, a na maloobchodní, které zajišťují
především prodej spotřebního zboží přímému spotřebiteli.

   Do  obchodní  činnosti  se  zahrnují  též velkoobchodní
zprostředkovatelé a činnosti zajišťující skladování, balení apod.
Zprostředkovatelé, pracující na účet třetí osoby ve velkoobchodě
přísluší do pododdílu  51.1, zprostředkovatelé v maloobchodě
přísluší do odpovídajících skupin oddílu 52. V obchodě se mohou
vyskytovat další činnosti, které nemají vliv na základní charakter
zboží (třídění, oddělování, mísení, balení apod.)

   Samostatně se z obchodních činností vyčleňuje oddíl (50)
soustřeďující prodej (velko- i maloobchodní), údržbu i opravy
motorových vozidel a maloobchodní prodej pohonných hmot.

   Maloobchod (oddíl 52) zahrnuje prodej nového a použitého
zboží pro osobní potřebu nebo použití v domácnosti, příp. další
podpůrné služby obchodu, např. instalaci elektrických přístrojů).
Do maloobchodního prodeje se rovněž přiřazuje prodej psacích
strojů, papírenského zboží, barev nebo dřeva, třebaže tyto výrobky
nemusí  být pouze  pro  osobní  spotřebu nebo  pro použití
v domácnosti. Do maloobchodního prodeje běžně nevstupuje prodej
obilovin, rud, ropy,  průmyslových chemikálií, železa, oceli
a průmyslových strojů a zařízení. V oddíle 52 jsou rovněž zahrnuty
opravy osobního zboží a potřeb pro domácnost. Maloobchod je tříděn
především podle typu prodeje.

   Oddíl 55 zahrnuje  různé možnosti přechodného ubytování
a stravování. Přísluší sem provoz hotelů, pensionů, nocleháren,
vysokoškolských kolejí, domovů  mládeže, restaurací, kaváren,
závodní stravování atd.

   Oddíly 60, 61, 62, 63 zahrnují osobní a nákladní dopravu.
Z pomocných  činností se  do oddílu  63 přiřazuje především
skladování a překlad nákladů. V činnosti cestovních kanceláří se
považuje za dominantní zprostředkování dopravy, tudíž je tato
činnost začleněna do kategorie, ve které je klasifikována doprava.

Oddíl 64

   Výkony poštovní (pododdíl 64.1) zahrnují především sběr,
dopravu a dodávání poštovních zásilek vč. periodického tisku, a to
jak státní tak soukromé služby.

   Výkony telekomunikační (pododdíl 64.2) zahrnují předávání
zvuku, obrazu, údajů nebo jiných informací telefonním, telegrafním
nebo telexovým spojením.

   Oddíly 65, 66 a 67 zahrnují získávání, přerozdělování nebo
zprostředkování finančních zdrojů vč. pojišťovnictví s výjimkou
sociálního zabezpečení (75.30).

   Oddíl 70 zahrnuje prodej, koupi a provozování vlastních
i pronajatých nemovitostí. Patří sem též prodej pozemků.

   Oddíl  71  zahrnuje  půjčování  strojů  a zařízení bez
obsluhujících pracovníků jednotlivcům i organizacím. Zapůjčení
stroje vč. obsluhujícího personálu se považuje za výkon činnosti
příslušného  stroje  (např.  zapůjčení  dopravního prostředku
s řidičem patří do dopravy atd..). Půjčování stavebních strojů
s obsluhou je soustředěno ve skupině 45.50.

   Oddíl 72 zahrnuje tvorbu software, zpracování dat, poradenské
služby v oblasti počítačů  a údržbu a opravy kancelářských
a počítacích strojů.

   Oddíl 73 - výzkum a vývoj - zahrnuje badatelský výzkum,
cílený výzkum směřující k praktickému využití a cílený vývoj,
čerpající z výzkumu nebo z  praxe a směřující k výrobě nových
materiálů, výrobků, vynálezů, zkvalitňujících existující stav
výroby.

   Oddíl 74 - služby převážně určené pro podniky - zahrnuje
především různé činnosti přispívající rozvoji podnikání a obchodu,
vykonávané jak pro ekonomické subjekty, tak i pro jednotlivé
osoby. Jsou to např. právní služby a advokacie, podnikatelské
poradenství, účetnictví, průzkum trhu a výzkum veřejného mínění,
reklamní činnost, inženýrské a příbuzné technické služby (vč.
geologického průzkumu a projektování), zprostředkování pracovní
síly, ochrana majetku či osob.

   Čištění budov zahrnuje čištění budov všech typů vč. čištění
podlah, nábytku, topenišť a desinfekční činnosti (deratizace).

   Oddíl 75 - veřejná správa - zahrnuje činnosti ústředních
orgánů, zastupitelství, celnic,  obecních úřadů apod., které
zajišťují např. řízení a provoz daňových soustav, statistických
služeb na různých úrovních, řízení hospodářství, zdravotnictví,
vzdělání, soudnictví, sociální  zabezpečení, kulturní služby,
vojenskou a civilní obranu apod.

   Oddíl 80 - školství - zahrnuje státní i soukromé vzdělávání
všech typů, směřující převážně k přípravě pro zaměstnání. Je zde
obsažena i předškolní příprava (pokud se nejedná o týdenní
mateřské školy, kde převládá složka sociální - 85).

Oddíl 85

   Zdravotnictví (pododdíl 85.1) zahrnuje ambulantní i ústavní
péči o zdraví obyvatelstva vč. hygienické služby, kosmetických
služeb prováděných ve zdravotnických zařízeních a přírodního
léčitelství. K  oddílu 85 se  vedle zdravotnictví přiřazují
veterinární  služby vč.  diagnostických, poskytované zvířatům
(pododdíl 85.2).

   Sociální péče (pododdílu 85.3) je orientována na poskytování
sociální pomoci dětem, starým lidem a osobám s určitými omezeními
ve schopnostech se o sebe postarat. Zdravotnické výkony mohou být
v těchto zařízeních pouze jako doplňkové.

   Oddíl 90 zahrnuje sběr a odstraňování pevných odpadů vč.
jejich  likvidace, odvod  a čištění  odpadních vod,  údržbu
kanalizační sítě, ulic, silnic apod.

   Oddíl 91 zahrnuje činnosti členských organizací různého
zaměření.

   Oddíl 92 soustřeďuje činnost umělců, kulturní činnosti, které
uspokojují rozvoj znalosti a kulturní úrovně lidí (nejsou však
zaměřeny  na  výkon  povolání)  a  další činnosti zábavného
a sportovního charakteru.

   Oddíly 93 a 95

   Služby převážně osobního charakteru (praní a čištění oděvů
aj.  textilu,  kadeřnictví,  kosmetické  služby  atd..) jsou
soustředěny v oddíle 93, pokud tyto činnosti provádějí samostatně
organizace nebo jednotlivci. V případech, kdy tyto činnosti
vykonávají zaměstnanci domácností, přísluší do oddílu 95. Samotní
zaměstnanci těchto domácností však do oddílu 95 nepřísluší.

   Oddíl 99 zahrnuje činnosti nadnárodních organizací.


7. Vysvětlivky

   V části IV. této publikace jsou uvedeny podrobné vysvětlivky,
které vyjadřují věcné a závazné vymezení obsahu jednotlivých
skupin (čtyři místa), případně podskupin (pět míst) klasifikace
pro lepší orientaci při zatřiďování činností podle OKEČ.8. Úpravy položek proti
       1. upravenému vydání OKEČ z roku 1993

Kód   Název               Pozn., vazba na SKP
----------------------------------------------------------------

01.21  Chov skotu                  N
01.23  Chov prasat                 N
05.0   Rybolov, chov ryb              N
DA    Průmysl potravinářský a tabákový       N
15.83  Výroba přírodního cukru           N
15.89 4 Výroba umělého medu, karamelu, inulinu    Vyškrtnout, patří
                           do 15.62 a 15.83
15.91  Výroba destilovaných alkoholických
     nápojů a ostatních lihovin         N
22.14  Vydávání zvukových nahrávek         N
26.13 1 Výroba užitkového a ozdobného skla
     (kromě křišťálového)             N
27.1   Výroba železa, oceli, feroslitin (ECSC)1),
     plochých  výrobků  (kromě úzkých  pásů
     válcovaných za studena) a tváření za tepla N
27.10  Výroba železa, oceli, feroslitin (ECSC)1),
     plochých  výrobků  (kromě  úzkých  pásů
     válcovaných za studena) a tváření za tepla  N
28    Výroba  kovových konstrukcí a kovodělných
     výrobků kromě výroby strojů a zařízení  N
28.1   Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů
     pro stavebnictví               N
28.74  Výroba šroubů, řetězů a pružin       N (duplicita,
                                výroba hřebíků
                            patří do 28.73)
33.1   Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení
     vč. přístrojů pro ortopedické účely     N
33.10  Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení
     vč. přístrojů pro ortopedické účely     N
45.44 1 Sklenářské práce               D 45.44.1
45.44 2 Malířské a natěračské práce         D 45.44.2
51    Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
     (kromě motorových vozidel)          Z zprostředkování
                            maloobchodu
                            patří do oddílu 52
51.1   Zprostředkování velkoobchodu        Z dtto
51.11   Zprostředkování velkoobchodu se zemědělskými
     základními surovinami, živými zvířaty,
     textilními surovinami a polotovary     Z dtto
51.12   Zprostředkování velkoobchodu s palivem,
     rudami, kovy a technickými chemikáliemi  Z dtto
51.13   Zprostředkování  velkoobchodu s dřevem
     a stavebními materiály           Z dtto
51.14   Zprostředkování  velkoobchodu  se  stroji,
     průmyslovým zařízením, loděmi a letadly   Z dtto
51.15   Zprostředkování  velkoobchodu s nábytkem,
     zařízením a  předměty  pro  domácnost,
     železářským  zbožím            Z  dtto
51.16   Zprostředkování velkoobchodu s textilem,
     oděvy, obuví a usňovým zbožím        Z dtto
51.17   Zprostředkování velkoobchodu s potravinářským
     zbožím a tabákovými výrobky         Z dtto
51.18   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
     se zbožím ostatním             Z dtto
51.18 1 Zprostředkování velkoobchodu se zbožím
     papírenským                 Z dtto
51.18 9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
     se zbožím ostatním             Z dtto
51.19   Zprostředkování velkoobchodu se zbožím
     smíšeným                  Z dtto
51.45   Velkoobchod s kosmetickými výrobky,
     mýdlem a pracími prostředky        N 51.45.10
51.45 1  Velkoobchod s kosmetickými výrobky     D
51.45 2  Velkoobchod s mýdlem a pracími prostředky  D
51.54   Velkoobchod  se  železářským zbožím,
     instalatérským a topenářským zařízením   N
51.64   Velkoobchod s kancelářskými stroji
     a zařízeními včetně strojů na
     zpracování dat               N
52.3   Maloobchod ve specializovaných prodejnách
     s farmaceutickým, zdravotnickým, drogistickým
     a kosmetickým zbožím            N
52.45   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
     pro domácnost                N
52.48 1  Maloobchod s fotografickým a optickým
     zařízením                  N 52.48.14
52.48 2  Maloobchod s tapetami a podlahovými
     krytinami                  N 52.48.31
52.48 7  Maloobchod s kancelářským zařízením,
     počítači a standardním softwarem      D 52.48.11
                            52.48.12
                            52.48.13
                            52.48.15
55.23 1  Krátkodobé ubytování v rekreačních
     střediscích a prázdninových táborech    D 55.23.11
                            55.23.12
55.23 2  Krátkodobé ubytování v zařízených
     pronájmech                 D 55.23.13
55.23 9  Krátkodobé ubytování jinde neuvedené    D 55.23.14
                            55.23.15č
55.5   Stravování účelové a dodávky hotových jídel N
63.30 1  Činnost cestovních kanceláří        D 63.30.11
                            63.30.12
                            63.30.13
63.30 2  Průvodcovská činnost            D 63.30.14
70.11   Služby související s výstavbou
     a prodejem nemovitostí          N
70.2   Pronájem vlastních nemovitostí       N
70.20   Pronájem vlastních nemovitostí       N
70.31   Realitní agentury - prodej, pronájem    N
74.1   Právní, daňové a podnikatelské poradenství;
     účetnictví a jeho revize; výzkum trhu a
     veřejného mínění              N
75.1   Veřejná správa včetně hospodářské
     a sociální politiky            N
75.11   Všeobecná veřejná správa          N
75.14   Vedlejší  služby  administrativní
     pro veřejnou správu            N
80.3   Vyšší odborné a vysoké školství       N
80.30   Vyšší odborné a vysoké školství       N
80.30 1  Vyšší odborné školství           D
80.30 2  Vysoké školství               D
90.00 3  Čištění města a jiné provozní činnosti
     pro město                 N
92.62   Jiné činnosti související se sportem    N
92.72   Ostatní oddechové činnosti         N
----------------------------------------------------------------
1) ECSC: European Coal and Steel Community

Význam použitých znaků aktualizace:
D: doplnění položky
N: upřesnění názvu beze změny obsahu
Z: upřesnění názvu spolu se změnou obsahu


    9. Pravidla pro zařazení ekonomického subjektu
  nebo jeho části příp. též skupin ekonomických subjektů
     (statistické jednotky, dále jen "jednotky")
  podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

              A. Obecně

   Odvětvová  klasifikace ekonomických  činností slouží pro
třídění jednotek podle druhu ekonomické činnosti, kterou se
zabývají (nikoliv tedy přímo pro třídění výrobků a služeb, které
poskytují). Cílem tohoto zatřídění je možnost postavit k sobě
jednotky co nejvíce si podobné co do druhu své činnosti.

   Činnost jednotky je obecně charakterizována vstupem prací,
surovin, výrobků nebo služeb, vlastní činností (výrobním procesem,
prováděním výkonů) a výstupem produkce (výrobků, prací, služeb).
Činnost konkrétní jednotky je představována typem výroby zboží
nebo poskytovaných služeb, jimiž se jednotka zabývá. Ideální by
bylo, kdyby jednotky byly ve své činnosti co nejvíce homogenní,
aby mohly být jednoznačně zatříděny. V praxi tomu tak vždy není
a vzniká řada problémů, které se liší podle velikosti jednotky
a spektra její  činnosti. Většina jednotek  provádí činnosti
smíšeného charakteru. Pro přiřazení jednoho kódu OKEČ jedné
jednotce je nezbytné stanovit hlavní (převažující) činnost. Tato
činnost zpravidla tvoří největší část celkové přidané hodnoty
příslušné jednotky.

   Vedle hlavní činnosti jednotka ještě může vykonávat vedlejší
činnosti, které rovněž produkují výrobky nebo poskytují služby.

   Kromě  toho  zpravidla  jednotka  vykonává tzv. pomocné
(doplňkové) činnosti, které:
- slouží pouze příslušné jednotce
- netvoří součást konečného produktu jednotky
- jsou součástí běžných nákladů  jednotky, tzn., že netvoří
 přírůstek základního kapitálu.

   K pomocným činnostem  patří např. účetnictví, přeprava,
skladování, nákup, prodejní reklama, opravy a údržba apod.

 Za pomocné činnosti nelze považovat:
- výrobu zboží a poskytování služeb, které tvoří součást tvorby
  kapitálu, např. stavební práce ve vlastní režii je třeba
  klasifikovat  odděleně  ve  stavebnictví,  jestliže  jsou
  k dispozici údaje;
- výrobu, jejíž podstatná část  je předmětem obchodu a to
  i v případě, že většina  je spotřebovávána v souvislosti
  s hlavní činností;
- výrobu zboží, které se následně stává neoddělitelnou částí
  výstupu hlavní nebo vedlejší činnosti (např. výroba beden
  v podnikovém oddělení, které se zabývá balením výrobků);
- výrobu energie, dokonce i v případě, že celá výroba je
  spotřebována v mateřské jednotce;
- nákup zboží pro maloobchod;
- výzkum a vývoj, protože tato činnost neposkytuje služby, které
  jsou spotřebovávány v průběhu výroby.

   Ve všech těchto případech, kdy lze získat oddělená data
o těchto činnostech, je třeba je zařadit podle těchto činností.

   Základní orientaci pro klasifikování příslušných jednotek
tvoří  vlastní klasifikace  - systematická  část, která  je
pětimístná. Páté místo je však využito jen v několika případech
a charakterizuje podrobněji obsah  vyšší položky. Vysvětlivky
slouží pro  přesnou orientaci a  pro odstranění pochybností
v nejasných a sporných případech. Každá úroveň klasifikace může
být všeobecně popsána pro ni typickými výrobky nebo službami. Je
však vždy nezbytné vzít v úvahu popis činnosti, neboť v některých
případech může být pro zatřídění rozhodující spíše použitý výrobní
proces nebo suroviny, než produkt, který je výstupem.

   Pro vlastní stanovení kódu OKEČ je nezbytné se nejdříve
orientovat podle charakteru činnosti (těžba, zpracování, opravy,
zprostředkování, velkoobchod, maloobchod, pohostinství, doprava,
peněžnictví, realitní činnosti, zpracování dat atd.) a dále podle
podrobnější  charakteristiky produkovaných  výrobků a služeb.
Jednotky jsou klasifikovány na pokud možno nejpodrobnější úrovni
OKEČ.

      B. Základní pravidla určení hlavní činnosti

a) Hlavní činnost se v praxi určuje podle výrobků, které jednotka
  produkuje pro obchod, nebo podle služeb, které poskytuje jiným.
  Rozpočtové jednotky se zpravidla zatřiďují podle charakteru
  činnosti, pro kterou byly zřízeny.

b) Pro stanovení hlavní činnosti je převážně rozhodující výše
  hrubé přidané hodnoty. Hrubá přidaná hodnota je hodnota hrubé
  výroby zmenšená o cenu materiálu a dalších mezivstupů. Jednotce
  se přiřazuje takový kód činnosti OKEČ, ve které hrubá přidaná
  hodnota tvoří největší část. Činnost určená jako hlavní nemusí
  nutně     činit 50% nebo více celkové přidané hodnoty sledované
  jednotky (viz dále uvedená pravidla).

   Když  není možné  zjistit výši  přidané hodnoty,  nebo
v případech, kdy nelze tuto metodu použít, lze se orientovat
následovně:

na základě výstupů

 1) podle hodnoty hrubého obratu výrobků nebo služeb (případně
   obchodního rozpětí)

na základě vstupů

  2) podle výše mezd a  odměn charakteristických pro různé
   činnosti, případně ve vazbě na hodnotu hmotného investičního
   majetku;

  3) podle počtu zaměstnanců podílejících se na příslušném druhu
   vyráběné produkce nebo služeb.

   Hrubým obratem rozumíme hodnotu výstupů jednotlivých výrobně
ekonomických procesů. Hrubým obratem obchodu (obchodním rozpětím)
se rozumí výše tržeb korigovaná odpočtem nákladů na prodané zboží.
V případě finančních služeb přicházejí v úvahu výnosy z finančního
zprostředkování (např. z bankovních operací, finančního leasingu,
z operací s cennými papíry atd.).

c) Při vertikální kombinaci činností prováděných v jednotce je
  zpravidla rozhodující konečný produkt. Přitom má výroba vždy
  přednost před navazujícími obchodními činnostmi (např. výroba
  syntetických vláken v kombinaci s výrobou tkanin a prodejem
  bude zařazena do výroby tkanin), a to pokud se výhradně nebo
  téměř výhradně prodává zboží vlastní výroby.

d) Při horizontální kombinaci činností, kde některé druhy činností
  jsou prováděny současně, je pro stanovení převažující činnosti
  rozhodující objem výroby zboží nebo poskytovaných služeb (např.
  výroba pekařských výrobků kombinovaná s výrobou čokoládových
  cukrovinek).

e) Účelné je nejdříve najít vyšší klasifikační stupeň (jedno nebo
  dvoumístný alfabetický kód, dvoumístný nebo třímístný číselný
  kód), který vyhovuje co největšímu objemu produkce a pak se
  snažit najít co nejvhodnější podrobné zařazení. Výjimku tvoří
  oddíl 52 - maloobchod, který se člení na dalších místech podle
  typu prodeje (v provozovně,  ve stánku, zásilkový atd.).
  Specializovaný obchod s novým zbožím je dále členěn podle oboru
  prodávaného zboží.

f) Jednotka se zařazuje vždy podle druhu zboží nebo služeb, které
  produkuje a nikoli podle vlastníka (např. pokud jednotka patří
  politické straně, sportovní organizaci, orgánu místní správy
  atd.)

     C. Specifická pravidla určení hlavní činnosti

a) Ekonomické subjekty stavebního charakteru, převážně zaměřené na
  instalaci a montáž jakéhokoliv  vybavení, se zařazují do
  stavebnictví (oddíl 45). Instalace, která je poskytována jako
  služby související s prodejem zařízení, je přidruženou činností
  (např. maloobchodu - oddíl 52).

b) Montáže a  instalace zejména spotřebního  zboží prováděné
  u zákazníka  (např. domácích  elektrospotřebičů) obchodními
  jednotkami jsou zařazovány do maloobchodu - oddíl 52. Hodnota
  těchto služeb je chápána jako součást maloobchodní marže.

c) Instalace a montáže některých zařízení spojených s jejich
  výrobou se zařazují do příslušného průmyslového oddílu (např.
  instalace bezdrátových  komunikačních zařízení, telefonních
  přístrojů, faxů apod. do skupin 32.20, montáž průmyslové
  vzduchotechniky a mrazicích zařízení do skupiny 29.23 atd.

d) Samostatné montáže strojů a zařízení jsou považovány za součást
  výroby a zařazují se do příslušného průmyslového oddílu spolu
  s výrobou (např. montáž dvoustopých motorových vozidel patří do
  skupiny 34.10 atd.).

e) Opravy a údržba výrobků se zařazují tam, kde se zatřiďuje
  jejich výroba. Výjimky platí v následujících případech:

  opravy  a  údržba  motorových  vozidel  -  oddíl  5O,

  opravy a údržba lodí - pododdíl 35.1,

  opravy a údržba počítačů a kancelářského vybavení - skupina
  72.50,

  opravy a údržba kotlů a hořáků ústředního topení pro domácnost
  - skupina 45.33,

  opravy osobního zboží a potřeb pro domácnost - pododdíl 52.7.

f) Zprostředkovatelské  jednotky jsou  klasifikovány jako by
  výrobek vyráběly samy v případech, kdy berou na sebe rizika
  spojená s výrobou (např. vlastní materiály, ze kterých je
  výrobek vyroben).

g) Zprostředkování velkoobchodu (obchod se zbožím v zastoupení
  třetí strany) přísluší do pododdílu 51.1, zprostředkování
  maloobchodu se neuvádí odděleně, ale v příslušných třídách
  oddílu 52.

h) Velkoobchod se člení podle druhu produktů, maloobchod je členěn
  především podle typu prodeje (v řádných prodejnách 52.1 až
  52.5, jiný způsob - zásilkový apod. - 52.6), specializovaný
  obchod s novým zbožím je dále členěn podle druhu prodávané
  produkce.

i) Při zařazování se zřetelem na různorodý obchodovaný sortiment
  platí následující pravidla:

  1) Jestliže prodávané  komodity lze přiřadit  k několika
    skupinám OKEČ (přidaná hodnota nebo jiné vhodné měřítko je
    větší než 5%), pro zatřídění je určující, zda některá ze
    skupin tvoří 50% nebo  více objemu - klasifikuje se
    v odpovídající skupině.

  2) Jestliže  prodávané produkty  zahrnují maximálně čtyři
    skupiny OKEČ (pododdílů 52.2, 52.3 a 52.4), z nichž žádná
    netvoří 50% nebo více (z hlediska přidané hodnoty nebo
    pod.), ale každá reprezentuje 5% nebo více z hlediska
    přidané hodnoty, přihlíží se při určení skupiny OKEČ
    k počtu a součtu objemu jednotlivých pododdílů, např.
    následovně:

             52.44 ......45%
             52.25 ......30%
             52.27 ......25%

    Jednotka přísluší do skupiny 52.25.

  3) Jestliže prodávané produkty zahrnují pět nebo více skupin
    z pododdílů 52.2, 52.3 a 52.4, z nichž každá tvoří 5% nebo
    více z hlediska přidané hodnoty nebo pod., ale žádná z nich
    netvoří 50% nebo více, je třeba je klasifikovat jako
    maloobchod se smíšeným zbožím v pododdílu 52.1.

j) Pokud jednotka současně vyrábí a obchoduje s cizími výrobky,
  přísluší do oddílu obchodu (52) pouze v případě, kdy tržby za
  tyto cizí výrobky přesáhnou 75% z celkového obratu.


        D. Příklad určení hlavní činnosti
   statistické jednotky, vykonávající různé druhy činností

Kategorie Oddíl Skupina Název              Podíl na přidané
                             hodnotě
Postup:

1. Statistická jednotka může vykonávat následující činnosti:

D     28   28.71  Výroba kovových nádrží
              (o obsahu menším než 300 litrů,
              převážně pro dopravu)      7%
     29   29.31  Výroba traktorů pro zemědělství
              a lesnictví           8%
         29.40  Výroba obráběcích strojů (vč.
              tvářecích, svařovacích strojů)  3%
         29.53  Výroba strojů pro potravinářský
              průmysl a pro zpracování tabáku 21%
         29.55  Výroba strojů pro papírenský
              průmysl             8%
     34   34.30  Výroba dílů a příslušenství
              dvoustopých motorových vozidel
              vč. dílů jejich motorů      5%
G     51   51.14  Zprostředkování obchodu se stroji,
              průmyslovým zařízením, loděmi
              a letadly            7%
         51.66  Velkoobchod se zemědělskými stroji
              včetně příslušenství, nářadí
              a zemědělských traktorů     28%
K     74   74.201  Architektonické a inženýrské služby
              (vč. projektování)       13%

2. Určení kategorie

D             Zpracovatelský průmysl     52%
G             Obchod, opravy motorových vozidel
              a spotřebního zboží      35%
K             Činnosti v oblasti nemovitostí,
              pronajímání movitostí, služby pro
              podniky, výzkum a vývoj     13%

3. Určení oddílu

     28       Výroba kovových konstrukcí
             a kovodělných výrobků kromě
             výroby strojů a nářadí      7%
     29       Výroba strojů a zařízení     40%
     34       Výroba dvoustopých motorových
             vozidel, přívěsů a návěsů     5%

4. Určení pododdílu

         29.3  Výroba strojů pro zemědělství
             a lesnictví           8%
         29.4  Výroba obráběcích strojů     3%
         29.5  Výroba strojů pro určitá
             hospodářská odvětví       29%

5. Určení skupiny

         29.53  Výroba strojů pro potravinářský
             průmysl a pro zpracování tabáku 21%
         29.55  Výroba strojů pro papírenský
             průmysl              8%

   Hlavní činnost sledované statistické jednotky je tedy 29.53,
ačkoliv skupina s největším podílem přidané hodnoty je 51.66.


         E. Změny v zatřiďování jednotek

   1. Jednotky v průběhu sledovaného období často mění svoji
základní činnost a to buď najednou nebo postupně. S tím souvisí
potřeba změnit jejich zařazení podle OKEČ, avšak příliš časté
změny extrémně ztěžují statistické zpracování. Z toho důvodu se
zavádí "pravidlo stability", podle kterého se provede změna
zařazení jednotky v případě, že změna hlavní činnosti od původního
zařazení trvá dva roky.

   2. Změny v klasifikaci jednotek (jejich překlasifikování) pro
statistické účely se neprovádí častěji než jednou ročně, vždy
k 1. 1. nového roku.

    10. Přehled kategorií, subkategorií a oddílů OKEČ


A    Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství

     01  Zemědělství,  myslivost a související činnosti
     02  Lesnictví,  těžba dříví a přidružené     činnosti

B    Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu

     05  Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci
       rybolovu

C    Dobývání nerostných surovin

CA    Dobývání energetických surovin

     10  Dobývání  černého  a  hnědého  uhlí, rašeliny
     11  Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin
       a související činnosti
     12  Dobývání a úprava uranových a thoriových rud

CB    Dobývání ostatních nerostných surovin

     13  Dobývání a úprava ostatních rud
     14  Dobývání a úprava ostatních nerostů

D    Zpracovatelský průmysl

DA    Průmysl potravinářský a tabákový

     15  Výroba potravin a nápojů
     16  Zpracování tabáku

DB    Textilní a oděvní průmysl

     17  Textilní průmysl
     18  Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

DC    Kožedělný průmysl

     19  Činění  a  úprava  usní,  výroba  brašnářského
       a sedlářského zboží a obuvi

DD    Dřevozpracující průmysl

     20  Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku;
       výroba košů a proutěného zboží

DE    Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti

     21  Výroba vlákniny, papíru a lepenky
     22  Vydavatelství,  tisk  a  reprodukce  zvukových
       a obrazových nahrávek

DF    Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných
     paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

     23  Koksování,  rafinérské  zpracování  ropy, výroba
       jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

DG    Chemický a farmaceutický průmysl

     24 Výroba chemických výrobků

DH    Gumárenský a plastikářský průmysl

     25  Výroba  pryžových  a  plastových  výrobků

DI    Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot

     26  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

DJ    Výroba kovů a kovodělných výrobků

     27  Výroba kovů vč. hutního zpracování
     28  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
       kromě výroby strojů a zařízení

DK    Výroba strojů a zařízení

     29  Výroba strojů a zařízení

DL    Výroba elektrických a optických přístrojů

     30  Výroba kancelářských strojů a počítačů (vč. přístrojů
       na zpracování dat)
     31  Výroba  elektrických  strojů  a  přístrojů jinde
       neuvedených
     32  Výroba radiových, televizních a spojových zařízení
       a přístrojů
     33  Výroba   zdravotnických,   přesných,  optických
       a časoměrných přístrojů

DM    Výroba dopravních prostředků

     34  Výroba  dvoustopých motorových  vozidel, přívěsů
       a návěsů
     35  Výroba  ostatních dopravních zařízení

DN    Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený

     36  Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl
     37  Zpracování druhotných surovin

E    Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

     40  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody,
       výroba chladu
     41  Úprava a rozvod vody

F    Stavebnictví

     45  Stavebnictví

G    Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

     50  Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej
       pohonných hmot
     51  Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě
       motorových vozidel)
     52  Maloobchod,  opravy  spotřebního  zboží  kromě
       motorových vozidel

H    Pohostinství a ubytování

     55  Pohostinství a ubytování

I    Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

     60  Pozemní doprava; potrubní přeprava
     61  Vodní doprava
     62  Letecká a kosmická doprava
     63  Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti
       cestovních kanceláří
     64  Činnosti poštovní a telekomunikační

J    Peněžnictví a pojišťovnictví

     65  Peněžnictví
     66  Pojišťovnictví  kromě  sociálního  zabezpečení
     67  Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím

K    Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí,
     služby pro podniky, výzkum a vývoj

     70  Činnosti v oblasti nemovitostí
     71  Pronájem  strojů a  přístrojů bez obsluhujícího
       personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro
       domácnost
     72  Zpracování  dat  a  související  činnosti
     73  Výzkum a vývoj
     74  Služby převážně pro podniky

L    Veřejná správa, obrana, sociální pojištění

     75  Veřejná  správa  a obrana, sociální pojištění

M    Školství

     80  Školství

N    Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

     85  Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

O    Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

     90  Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění
       města
     91  Činnosti organizací společenských
     92  Rekreační,  kulturní  a  sportovní  činnost
     93  Ostatní služby

P    Domácnosti zaměstnávající personál

     95  Domácnosti zaměstnávající personál

Q    Exteritoriální organizace a spolky

     99  Exteritoriální organizace a spolky
 
SYSTEMATICKÁ ČÁST
Kód         Název                        ISIC rev. 3
---------------------------------------------------------------------------------------
         A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ

01          Zemědělství, myslivost a související činnosti
01.1         Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství 011
01.11        Pěstování obilí a jiných kulturních plodin       0111
01.12        Pěstování zeleniny a zahradnických specialit      0112
01.12 1       Pěstování zeleniny                   0112a
01.12 2       Pěstování a sběr hub                  0112b
01.12 3       Pěstování květin a okrasných dřevin           0112c
01.13        Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a  0113
           koření
01.13 1       Pěstování ovoce a ořechů                0113a
01.13 2       Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření      0113b
01.2         Živočišná výroba                    012
01.21        Chov skotu                       0121x
01.22        Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků         0121x
01.23        Chov prasat                       0122x
01.24        Chov drůbeže                      0122x
01.25        Chov ostatních zvířat                  0122x
01.25 1       Chov drobných hospodářských zvířat           0122xa
01.25 2       Chov kožešinových zvířat                0122xb
01.25 3       Chov domácích zvířat                  0122xc
01.25 4       Chov zoologických zvířat                0122xd
01.25 5       Chov laboratorních zvířat                0122xe
01.25 9       Chov ostatních zvířat j. n.               0122xf

01.3         Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou   013
           (smíšené hospodářství)
01.30        Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou   0130
           (smíšené hospodářství)
01.4         Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě kromě      014
           veterinárních činností; terénní úprava zahrad, parků,
           sadů a jiných zelených ploch
01.41        Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad,   0140x
           parků, sadů a jiných zelených ploch
01.42        Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních     0140x
           činností
01.5         Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související    015
           činnosti
01.50        Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související    0150
           činnosti
02          Lesnictví a související činnosti
02.0         Lesnictví a související činnosti            020
02.01        Pěstování lesa a těžba dřeva              0200x
02.01 1       Pěstování lesa                     0200xa
02.01 2       Těžba dřeva                       0200xb
02.02        Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva  0200x
02.02 1       Činnosti související s pěstováním lesa         0200xa
02.02 2       Činnosti související s těžbou dřeva           0200xb

            B RYBOLOV A CHOV RYB

05          Rybolov, chov ryb a související činnosti
05.0         Rybolov, chov ryb a související činnosti        050
05.01        Rybolov a související činnosti             0500x
05.02        Chov ryb a související činnosti             0500x

          C TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

         CA TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN

10          Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
10.1         Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket    101
10.10        Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket    1010
10.2         Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných   102
           briket
10.20        Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných   1020
           briket
10.3         Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket       103
10.30        Těžba rašeliny a výroba     rašelinových briket       1030
11          Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě
           průzkumných vrtů

11.1         Těžba ropy a zemního plynu               111
11.10        Těžba ropy a zemního plynu
1110 11.2      Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu   112
           kromě průzkumných vrtů
11.20        Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu   1120
           kromě průzkumných vrtů
12          Těžba a úprava uranových a thoriových rud
12.0         Těžba a úprava uranových a thoriových rud        120
12.00        Těžba a úprava uranových a thoriových rud        1200

       CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

13          Těžba a úprava ostatních rud
13.1         Těžba a úprava železných rud              131
13.10        Těžba a úprava železných rud              1310
13.2         Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a    132
           thoriových rud
13.20        Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a    1320
           thoriových rud
14          Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
14.1         Těžba a úprava kamene                  141x
14.11        Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene     1410x
14.12        Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu   1410x
14.13        Těžba a úprava břidlice                 1410x
14.2         Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolinu,  141x
           jílů a jílovitých zemin
14.21        Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků      1410x
14.21 1       Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků     1410xa
14.21 2       Těžba a úprava kameniva, písků j. n. a štěrkopísků   1410xb
14.22        Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin     1410x
14.22 1       Těžba a úprava kaolinu                 1410xc
14.22 2       Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin         1410xd
14.3         Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu  142x
           hnojiv
14.30        Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu  1421
           hnojiv
14.30 1       Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických hnojiv   1421a
14.30 2       Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický průmysl  1421b
14.4         Těžba a úprava chloridu sodného (soli)         142x
14.40        Těžba a úprava chloridu sodného (soli)         1422
14.5         Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.    142x
14.50        Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.    1429

          D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

  DA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

15          Výroba potravinářských výrobků a nápojů
15.1         Výroba, zpracování a konzervování masa a masných    151x
           výrobků
15.11        Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých    1511x
           hospodářských zvířat
15.12        Výroba, zpracování a konzervování masa z drobných    1511x
           hospodářských zvířat a zvěřiny
15.13        Výroba masných výrobků                 1511x
15.2         Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků     151x
15.20        Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků     1512
15.3         Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor   151x
15.31        Zpracování a konzervování brambor            1513x
15.32        Výroba ovocných a zeleninových šťáv           1513x
15.33        Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n.    1513x
15.4         Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků      151x
15.41        Výroba surových olejů a tuků              1514x
15.42        Výroba rafinovaných olejů a tuků            1514x
15.43        Výroba margarínu a podobných jedlých tuků        1514x
15.5         Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a    152
           zmrzliny
15.51        Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů  1520x
15.52        Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny      1520x
15.6         Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků        153x
15.61        Výroba mlýnských výrobků                1531
15.62        Výroba škrobárenských výrobků              1532
15.7         Výroba krmiv                      153x
15.71        Výroba krmiv pro hospodářská zvířata          1533x
15.72        Výroba krmiv pro domácí zvířata             1533x
15.8         Výroba ostatních potravinářských výrobků        154
15.81        Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě     1541x
           trvanlivých
15.82        Výroba trvanlivých pekárenských výrobků         1541x
15.83        Výroba cukru (přírodního)                1542
15.84        Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek           1543
15.85        Výroba těstovin                     1544
15.86        Zpracování čaje a kávy                 1549x
15.87        Výroba koření a aromatických výtažků          1549x
15.88        Výroba homogenizovaných potravinářských výrobků a    1549x
           dietních potravin
15.89        Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.     1549x
15.89 1       Výroba potravinářských koncentrátů a jiných upravených 1549xa
           potravin
15.89 2       Výroba vaječných výrobků                1549xb
15.89 3       Výroba droždí                      1549xc
15.89 9       Výroba potravinářských přípravků j. n.         1549xd
15.9         Výroba nápojů                      155
15.91        Výroba destilovaných alkoholických nápojů        1551x
15.92        Výroba etylalkoholu kvašením              1551x
15.93        Výroba hroznového vína                 1552x
15.94        Výroba ovocného vína                  1552x
15.95        Výroba jiných nedestilovaných kvašených nápojů     1552x
15.96        Výroba piva                       1553x
15.97        Výroba sladu                      1553x
15.98        Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba    1554
           nealkoholických nápojů
16          Výroba tabákových výrobků
16.0         Výroba tabákových výrobků                160

    DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ

17          Výroba textilií a textilních výrobků
17.1         Úprava a spřádání textilních vláken           171x
17.11        Úprava a spřádání bavlnářských vláken          1711x
17.12        Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken      1711x
17.13        Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken      1711x
17.14        Úprava a spřádání lnářských vláken           1711x
17.15        Soukání a úprava hedvábí (včetně šapového hedvábí),   1711x
           soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí
17.16        Výroba šicích nití                   1711x
17.17        Úprava a spřádání ostatních textilních vláken      1711x
17.2         Tkaní textilií                     171x
17.21        Tkaní bavlnářských tkanin                1711x
17.22        Tkaní vlnařských mykaných tkanin            1711x
17.23        Tkaní vlnařských česaných tkanin            1711x
17.24        Tkaní hedvábnických tkanin               1711x
17.25        Tkaní jiných tkanin                   1711x
17.25 3       Tkaní lnářských tkanin                 1711xa
17.25 4       Tkaní jutařských tkanin                 1711xb
17.25 5       Tkaní vigoňových tkanin                 1711xc
17.25 9       Tkaní ostatních tkanin                 1711xd
17.3         Konečná úprava textilií                 171x
17.30        Konečná úprava textilií                 1712
17.4         Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů    172x
17.40        Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů    1721
17.40 1       Výroba ložního prádla                  1721a
17.40 2       Výroba konfekčních bytových výrobků kromě koberců    1721b
17.40 3       Výroba stolních a podobných textilních výrobků pro   1721c
           domácnost
17.40 4       Výroba plachet, stanů a podobných výrobků        1721d
17.40 9       Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků kromě  1721e
           oděvů
17.5         Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů     172x
17.51        Výroba koberců a podlahových textilií          1722
17.52        Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků        1723
17.52 1       Výroba provaznická                   1723a
17.52 2           Výroba síťovaných výrobků                1723b
17.53        Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů 1729x
17.54        Výroba jiných textilních výrobků            1729x
17.54 1       Výroba stuh a prýmků                  1729xa
17.54 2       Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek          1729xb
17.54 5       Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených 1729xc
           nebo laminovaných plasty
17.54 9       Výroba jiných textilních výrobků j. n.         1729xd
17.6         Výroba pletených a háčkovaných materiálů        173x
17.60        Výroba pletených a háčkovaných materiálů        1730x
17.7         Výroba pletených a háčkovaných výrobků         173x
17.71        Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků   1730x
17.72        Výroba pletených a háčkovaných výrobků kromě      1730x
           punčochových
18          Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
18.1         Výroba kožených oděvů                  181x
18.10        Výroba kožených oděvů                  1810x
18.2         Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků         181x
18.21        Výroba pracovních oděvů                 1810x
18.22        Výroba jiných svrchních oděvů              1810x
18.23        Výroba osobního prádla                 1810x
18.24        Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.     1810x
18.24 1       Výroba kloboučnických výrobků              1810xa
18.24 9       Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních     1810xb
           materiálů
18.3         Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových    182
           výrobků
18.30        Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových    1820
           výrobků

         DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ

19          Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských
           výrobků a obuvi

19.1         Činění a úprava usní                  191x
19.10        Činění a úprava usní                  1911
19.2         Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků  191x
19.20        Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků  1912
19.3         Výroba obuvi                      192
19.30        Výroba obuvi                      1920
19.30 1       Výroba obuvi s usňovým svrškem             1920a
19.30 9       Výroba obuvi z ostatních materiálů           1920b

   DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ KROMĚ
               NÁBYTKU

20          Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,
           proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
20.1         Výroba pilařská a impregnace dřeva           201
20.10        Výroba pilařská a impregnace dřeva           2010
20.2         Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských   202x
           výrobků
20.20        Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských   2021
           výrobků
20.3         Výroba stavebně truhlářská a tesařská          202x
20.30        Výroba stavebně truhlářská a tesařská          2022
20.30 1       Výroba stavebně truhlářská               2022a
20.30 2       Výroba tesařská a výroba dřevostaveb včetně prvků pro  2022b
           montované stavby
20.4         Výroba dřevěných obalů                 202x
20.40        Výroba dřevěných obalů                 2023
20.5         Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a   202x
           slaměných výrobků kromě nábytku
20.51        Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku     2029x
20.52        Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě 2029x
           nábytku
20.52 1       Výroba korkařská                    2029xa
20.52 2       Výroba košíkářská                    2029xb

     DE VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU;
           VYDAVATELSTVÍ A TISK

21          Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
21.1         Výroba vlákniny, papíru a lepenky            210x
21.11        Výroba vlákniny                     2101x
21.12        Výroba papíru a lepenky                 2101x
21.2         Výroba výrobků z papíru a lepenky            210x
21.21        Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky, obalů z papíru 2102
           a lepenky
21.22        Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních    2109x
           výrobků z papíru
21.23        Výroba kancelářských potřeb z papíru          2109x
21.24        Výroba papírových tapet                 2109x
21.25        Výroba výrobků z papíru a lepenky j. n.         2109x
22          Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
22.1         Vydavatelství                      221
22.11        Vydávání knih                      2211
22.12        Vydávání novin                     2212x
22.13        Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací  2212x
22.14        Vydávání zvukových nahrávek               2213
22.15        Ostatní vydavatelské činnosti              2219
22.2         Tisk a činnosti související s tiskem          222
22.21        Tisk novin                       2221x
22.22        Tisk ostatní j. n.                   2221x
22.23        Vázání knih                       2222x
22.24        Příprava tisku                     2222x
22.25        Ostatní činnosti související s tiskem          2222x
22.3         Rozmnožování nahraných nosičů              223
22.31        Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku       2230x
22.32        Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu      2230x
22.33        Rozmnožování softwaru                  2230x

     DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ
             ZPRACOVÁNÍ ROPY

23          Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování
           ropy
23.1         Výroba koksárenských produktů              231
23.10        Výroba koksárenských produktů              2310
23.2         Rafinérské zpracování ropy               232
23.20        Rafinérské zpracování ropy               2320
23.3         Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a     233
           sloučenin
23.30        Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a     2330
           sloučenin

       DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ,
          LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN

24          Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických
           vláken

24.1         Výroba základních chemických látek           241
24.11        Výroba technických plynů                2411x
24.12        Výroba barviv a pigmentů                2411x
24.13        Výroba jiných základních anorganických chemických látek 2411x
24.14        Výroba jiných základních organických chemických látek  2411x
24.15        Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin    2412
24.16        Výroba plastů v primárních formách           2413x
24.17        Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárních    2413x
           formách
24.2         Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků   242x
24.20        Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků   2421
24.3         Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných      242x
           materiálů, tiskařských černí a tmelů
24.30        Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných      2422
           materiálů, tiskařských černí a tmelů
24.4         Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a 242x
           dalších prostředků pro zdravotnické účely
24.41        Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky   2423x
24.42        Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely    2423x
24.42 1       Výroba léčiv                      2423xa
24.42 2       Výroba vaty, obvazových a dalších prostředků pro    2423xb
           zdravotnické účely
24.5         Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích     242x
           prostředků a kosmetických přípravků
24.51        Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích     2424x
           prostředků
24.52        Výroba kosmetických přípravků              2424x
24.6         Výroba ostatních chemických látek a chemických     242x
           přípravků
24.61        Výroba výbušnin                     2429x
24.62        Výroba klihů a želatiny                 2429x
24.63        Výroba éterických (vonných)     olejů            2429x
24.64        Výroba chemických materiálů pro fotografické účely   2429x
24.65        Výroba nenahraných nosičů dat              2429x
24.66        Výroba ostatních chemických látek a chemických     2429x
           přípravků j. n.
24.66 1       Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků   2429xa
24.66 2       Výroba gumárenských a plastikářských pomocných     2429xb
           přípravků
24.66 9       Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n.    2429xc
24.7         Výroba chemických vláken                243
24.70        Výroba chemických vláken                2430
24.70 1       Výroba syntetických vláken               2430a
24.70 2       Výroba umělých vláken                  2430b

      DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

25          Výroba pryžových a plastových výrobků
25.1         Výroba pryžových výrobků                251
25.11        Výroba pryžových plášťů a duší             2511x
25.12        Protektorování pneumatik                2511x
25.13        Výroba ostatních pryžových výrobků           2519
25.2         Výroba plastových výrobků                252
25.21        Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 2520x
25.22        Výroba plastových obalů                 2520x
25.23        Výroba plastových výrobků pro stavebnictví       2520x
25.24        Výroba ostatních plastových výrobků           2520x
25.24 1       Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu     2520xa
25.24 2       Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu     2520xb

    DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ

26          Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
26.1         Výroba skla a skleněných výrobků            261
26.11        Výroba plochého skla                  2610x
26.12        Tvarování a zpracování plochého skla          2610x
26.13        Výroba dutého skla                   2610x
26.13 1       Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového) 2610xa
26.13 2       Výroba křišťálového skla                2610xb
26.14        Výroba skleněných vláken                2610x
26.15        Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického  2610x
26.2         Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových   269x
           výrobků kromě výrobků pro stavební účely; výroba
           žáruvzdorných keramických výrobků
26.21        Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro 2691x
           domácnost a ozdobných předmětů
26.21 1       Výroba užitkového a ozdobného porcelánu         2691xa
26.21 2       Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských    2691xb
           výrobků
26.22        Výroba keramických sanitárních výrobků         2691x
26.23        Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 2691x
26.24        Výroba ostatních technických keramických výrobků    2691x
26.25        Výroba keramických výrobků j. n.            2691x
26.26        Výroba žáruvzdorných keramických výrobků        2692
26.3         Výroba keramických obkládaček a dlaždic         269x
26.30        Výroba keramických obkládaček a dlaždic         2693x
26.4         Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a   269x
           podobných výrobků
26.40        Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a   2693x
           podobných výrobků
26.5         Výroba cementu, vápna a sádry              269x
26.51        Výroba cementu                     2694x
26.52        Výroba vápna                      2694x
26.53        Výroba sádry                      2694x
26.6         Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových  269x
           výrobků
26.61        Výroba stavebních betonových prvků           2695x
26.62        Výroba stavebních sádrových prvků            2695x
26.63        Výroba betonu připraveného k lití            2695x
26.64        Výroba suchých maltových a omítkových směsí       2695x
26.65        Výroba vláknocementových výrobků            2695x
26.66        Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných a    2695x
           cementových výrobků
26.7         Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a     269x
           stavebního přírodního kamene
26.70        Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a     2696
           stavebního přírodního kamene
26.8         Výroba jiných nekovových minerálních výrobků      269x
26.81        Výroba brusných výrobků                 2699x
26.82        Výroba jiných nekovových minerálních výrobků j. n.   2699x

  DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ

27          Výroba základních kovů a hutních výrobků
27.1         Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků,  271x
           tváření výrobků za tepla
27.10        Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků,  2710x
           tváření výrobků za tepla
27.2         Výroba litinových a ocelových trub a trubek       271x
27.21        Výroba litinových trub a trubek             2710x
27.22        Výroba ocelových trub a trubek             2710x
27.3         Jiné hutní zpracování železa a oceli          271x
27.31        Tažení oceli za studena                 2710x
27.32        Válcování ocelových úzkých pásů za studena       2710x
27.33        Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena    2710x
27.34        Tažení ocelového drátu                 2710x
27.4         Výroba a hutní zpracování neželezných kovů       272
27.41        Výroba a hutní zpracování ušlechtilých kovů a jejich  2720x
           slitin
27.42        Výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin     2720x
27.43        Výroba a hutní zpracování olova, zinku, cínu a jejich  2720x
           slitin
27.44        Výroba a hutní zpracování mědi a jejích slitin     2720x
27.45        Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů a 2720x
           jejich slitin
27.5         Odlévání kovů (slévárenství)              273
27.51        Odlévání železa                     2731x
27.52        Odlévání oceli                     2731x
27.53        Odlévání lehkých kovů                  2732x
27.54        Odlévání ostatních neželezných kovů           2732x
28          Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě
           strojů a zařízení)
28.1         Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů        281x
28.11        Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů        2811x
28.12        Výroba kovových prefabrikátů              2811x
28.2         Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů; výroba 281x
           topných těles a kotlů pro ústřední topení
28.21        Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů(s    2812x
           obsahem nad 300 litrů)
28.22        Výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení    2812x
28.3         Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení  281x
28.30        Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení  2813
28.4         Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; 289x
           prášková metalurgie
28.40        Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; 2891
           prášková metalurgie
28.5         Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné    289x
           strojírenské činnosti
28.51        Povrchová úprava a zušlechťování kovů          2892x
28.52        Všeobecné strojírenské činnosti             2892x
28.6         Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských   289x
           výrobků
28.61        Výroba nožířských výrobků                2893x
28.62        Výroba nástrojů a nářadí                2893x
28.63        Výroba zámků a kování                  2893x
28.7         Výroba ostatních kovodělných výrobků          289x
28.71        Výroba ocelových sudů a podobných nádob
           (s obsahem 300 litrů a menším)             2899x
28.72        Výroba drobných kovových obalů             2899x
28.73        Výroba drátěných výrobků                2899x
28.74        Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin      2899x
28.75        Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.       2899x

      DK VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.

29          Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
29.1         Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické 291x
           energie kromě motorů pro letadla,     automobily a
           motocykly
29.11        Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro    2911
           letadla, automobily a motocykly
29.12        Výroba a opravy čerpadel a kompresorů          2912x
29.13        Výroba a opravy potrubních armatur           2912x
29.14        Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a    2913
           jejich dílů
29.2         Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné 291x
           účely
29.21        Výroba a opravy pecí a hořáků              2914
29.22        Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení   2915
29.23        Výroba a opravy průmyslových chladicích a        2919x
           vzduchotechnických zařízení
29.24        Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n. 2919x
29.3         Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů    292x
29.31        Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů   2921x
29.32        Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických   2921x
           strojů
29.4         Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů      292x
29.41        Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a   2922x
           nástrojů
29.42        Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů     2922x
29.43        Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.    2922x
29.5         Výroba a opravy ostatních účelových strojů       292x
29.51        Výroba a opravy strojů pro metalurgii          2923
29.52        Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů      2924
29.53        Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a   2925
           zpracování tabáku
29.54        Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a 2926
           oděvních výrobků, usní
29.55        Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky    2929x
29.56        Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.    2929x
29.56 1       Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže 2929xa
           a plastů
29.56 3       Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování a 2929xb
           vazbu knih
29.56 9       Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.      2929xc
29.6         Výroba a opravy zbraní a munice             292x
29.60        Výroba a opravy zbraní a munice             2927
29.7         Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost   293
29.71        Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro  2930x
           domácnost
29.72        Výroba neelektrických přístrojů a zařízení převážně pro 2930x
           domácnost

   DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

30          Výroba kancelářských strojů a počítačů
30.0         Výroba kancelářských strojů a počítačů         300
30.01        Výroba kancelářských strojů               3000x
30.02        Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování   3000x
           informací
31          Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
31.1         Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů    311
31.10        Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů    3110
31.2         Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích  312
           zařízení
31.20        Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích  3120
           zařízení
31.3         Výroba izolovaných vodičů a kabelů           313
31.30        Výroba izolovaných vodičů a kabelů           3130
31.4         Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií     314
31.40        Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií     3140
31.5         Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla      315
31.50        Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla      3150
31.6         Výroba elektrických zařízení j. n.           319
31.61        Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n. 3190x
31.62        Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.      3190x
32          Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a
           přístrojů
32.1         Výroba elektronek a jiných elektronických součástek   321
32.10        Výroba elektronek a jiných elektronických součástek   3210
32.2         Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů 322
           pro drátovou telefonii a telegrafii
32.20        Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů 3220
           pro drátovou telefonii a telegrafii
32.20 1       Výroba rozhlasových a televizních vysílačů       3220a
32.20 2       Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen 3220b
32.3         Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů 323
           na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných
           rádiových zařízení

32.30        Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů 3230
           na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných
           rádiových zařízení

33          Výroba zdravotnických, přesných, optických a
           časoměrných přístrojů

33.1         Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení,       331x
           chirurgických a ortopedických pomůcek
33.10        Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení,       3311
           chirurgických a ortopedických pomůcek
33.2         Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a 331x
           jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení
           průmyslových procesů

33.20        Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a 3312
           jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení
           průmyslových procesů

33.3         Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů     331x
33.30        Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů     3313
33.4         Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 332
33.40        Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 3320
33.5         Výroba časoměrných přístrojů              333
33.50        Výroba časoměrných přístrojů              3330

      DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

34          Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba
           přívěsů a návěsů
34.1         Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich  341
           motorů
34.10        Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich  3410
           motorů
34.2         Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a 342
           návěsů
34.20        Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a 3420
           návěsů
34.3         Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě 343
           motocyklů) a jejich motory
34.30        Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě 3430
           motocyklů) a jejich motory
35          Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
35.1         Stavba a opravy lodí a člunů              351
35.11        Stavba a opravy lodí                  3511
35.12        Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů     3512
35.2         Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a 352
           vozového parku
35.20        Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a 3520
           vozového parku
35.3         Výroba a opravy letadel a kosmických lodí        353
35.30        Výroba a opravy letadel a kosmických lodí        3530
35.4         Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních vozíků   359x
35.41        Výroba motocyklů                    3591
35.42        Výroba jízdních kol                   3592x
35.43        Výroba a opravy invalidních vozíků           3592x
35.5         Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení 359x
35.50        Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení 3599

         DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.

36          Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
36.1         Výroba nábytku                     361
36.11        Výroba sedacího nábytku                 3611x
36.12        Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody    3611x
36.13        Výroba ostatního kuchyňského nábytku          3611x
36.14        Výroba ostatního nábytku                3611x
36.15        Výroba matrací                     3611x
36.2         Výroba klenotů a příbuzných předmětů          369x
36.21        Ražení mincí                      3691x
36.22        Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n.       3691x
36.3         Výroba hudebních nástrojů                369x
36.30        Výroba hudebních nástrojů                3692
36.4         Výroba sportovních potřeb                369x
36.40        Výroba sportovních potřeb                    3693
36.5         Výroba her a hraček                   369x
36.50        Výroba her a hraček                   3694
36.6         Ostatní zpracovatelský průmysl             369x
36.61        Výroba bižuterie                    3699x
36.62        Výroba kartáčnických výrobků              3699x
36.63        Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.          3699x
36.63 1       Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků         3699xa
36.63 2       Výroba dětských kočárků                 3699xb
36.63 3       Výroba školních a kancelářských potřeb kromě potřeb z  3699xc
           papíru j. n.
36.63 9       Výroba ostatních výrobků j. n.             3699xd
37          Recyklace druhotných surovin
37.1         Recyklace kovového odpadu a šrotu            371
37.10        Recyklace kovového odpadu a šrotu            3710
37.2         Recyklace nekovového odpadu               372
37.20        Recyklace nekovového odpadu               3720

      E VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

40          Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
40.1         Výroba a rozvod elektřiny                401
40.11        Výroba elektřiny                    4010x
40.12        Přenos elektřiny                    4010x
40.13        Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou         4010x
40.2         Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí   402
40.21        Výroba plynných paliv                  4020x
40.22        Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s  4020x
           plynnými palivy
40.3         Výroba a rozvod tepelné energie             403
40.30        Výroba a rozvod tepelné energie             4030
40.30 1       Výroba a rozvod páry a teplé vody            4030a
40.30 2       Výroba a rozvod chladu                 4030b
40.30 3       Výroba ledu                       4030c
41          Shromažďování, úprava a rozvod vody
41.0         Shromažďování, úprava a rozvod vody           410
41.00        Shromažďování, úprava a rozvod vody           4100
41.00 1       Provoz vodních toků a vodních zdrojů          4100a
41.00 2       Úprava a rozvod pitné a užitkové vody          4100b

             F STAVEBNICTVÍ

45          Stavebnictví
45.1         Příprava staveniště                   451
45.11        Demolice a zemní práce                 4510x
45.12        Průzkumné vrtné práce                  4510x
45.2         Pozemní a inženýrské stavitelství            452
45.21        Výstavba pozemních a inženýrských staveb        4520x
45.21 1       Bytová výstavba                     4520xa
45.21 2       Výstavba budov j. n.                  4520xb
45.21 3       Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů   4520xc
45.21 4       Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení 4520xd
45.21 9       Výstavba pozemních a inženýrských staveb j. n.     4520xe
45.22        Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních    4520x
           krytin
45.23        Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů    4520x
45.24        Výstavba vodních děl                  4520x
45.25        Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla 4520x
45.3         Stavební montážní práce                 453
45.31        Elektroinstalace                    4530x
45.32        Izolační práce (kromě hydroizolace)           4530x
45.33        Instalatérské práce                   4530x
45.34        Ostatní stavební montážní práce             4530x
45.4         Dokončovací stavební činnosti              454
45.41        Omítání                         4540x
45.42        Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce    4540x
45.43        Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn      4540x
45.44        Sklenářské, malířské a natěračské práce         4540x
45.44 1       Sklenářské práce                    4540xa
45.44 2       Malířské a natěračské práce               4540xb
45.45        Ostatní dokončovací stavební činnosti          4540x
45.5         Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s  455
           obsluhou
45.50        Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s  4550
           obsluhou

        G OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
         A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU
          A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

50          Obchod, opravy a údržba motorových vozidel;
           maloobchodní prodej pohonných hmot

50.1         Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)      501
50.10        Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)      5010
50.2         Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)  502
50.20        Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)  5020
50.3         Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla   503
           (kromě motocyklů)
50.30        Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla   5030
           (kromě motocyklů)
50.4         Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,    504
           opravy a údržba motocyklů
50.40        Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,    5040
           opravy a údržba motocyklů
50.5         Maloobchodní prodej pohonných hmot           505
50.50        Maloobchodní prodej pohonných hmot           5050
51          Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě
           motorových vozidel)
51.1         Zprostředkování velkoobchodu              511
51.11        Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými 5110x
           produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a
           polotovary
51.12        Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a  5110x
           technickými chemikáliemi
51.13        Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními   5110x
           materiály
51.14        Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým   5110x
           zařízením, loděmi a letadly
51.15        Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským  5110x
           zbožím a potřebami převážně pro domácnost
51.16        Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy,     5110x
           oděvními doplňky, obuví a koženými výrobky
51.17        Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji a  5110x
           tabákovými výrobky
51.18        Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s     5110x
           ostatním zbožím
51.18 1       Zprostředkování velkoobchodu s papírenským zbožím    5110xa
51.18 9       Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s     5110xb
           ostatním zbožím j. n.
51.19        Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu     5110x
51.2         Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a    512x
           živými zvířaty
51.21        Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem         5121x
51.22        Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami       5121x
51.23        Velkoobchod s živými zvířaty              5121x
51.24        Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi        5121x
51.25        Velkoobchod se surovým tabákem             5121x
51.3         Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 512x
51.31        Velkoobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z 5122x
           nich
51.32        Velkoobchod s masem a masnými výrobky          5122x
51.33        Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými   5122x
           oleji a tuky
51.34        Velkoobchod s nápoji                  5122x
51.35        Velkoobchod s tabákovými výrobky            5122x
51.36        Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami     5122x
51.37        Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením      5122x
51.38        Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami včetně 5122x
           ryb, korýšů a měkkýšů
51.39        Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a  5122x
           tabákovými výrobky
51.4         Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost      513
51.41        Velkoobchod s textilem a textilní galanterií      5131x
51.42        Velkoobchod s oděvy a obuví               5131x
51.43        Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně 5139x
           pro domácnost
51.44        Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými  5139x
           výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami     a
           čisticími prostředky

51.45        Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky,    5139x
           pracími prostředky
51.45 1       Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky     5139xa
51.45 2       Velkoobchod s pracími prostředky            5139xb
51.46        Velkoobchod se zdravotnickými přístroji,        5139x
           farmaceutickými a ortopedickými výrobky
51.47        Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 5139x
51.5         Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských),    514
           odpadem a šrotem
51.51        Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a  5141
           příbuznými výrobky
51.52        Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky      5142
51.53        Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými 5143x
           hmotami a sanitárním zařízením
51.54        Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a   5143x
           topenářskými potřebami
51.55        Velkoobchod s chemickými výrobky            5149x
51.56        Velkoobchod s ostatními meziprodukty (kromě       5149x
           zemědělských)
51.56 1       Velkoobchod s papírenským zbožím            5149xa
51.56 9       Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n. (kromě    5149xb
           zemědělských)
51.57        Velkoobchod s odpadem a šrotem             5149x
51.8         Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami  515
51.81        Velkoobchod s obráběcími stroji             5150x
51.82        Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením 5150x
51.83        Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní 5150x
           průmysl, šicími a pletacími stroji
51.84        Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním     5150x
           zařízením a softwarem
51.85        Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a     5150x
           zařízením
51.86        Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a  5150x
           zařízením
51.87        Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro  5150x
           průmysl, obchod a navigaci
51.88        Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a  5150x
           nářadím (včetně traktorů)
51.9         Ostatní velkoobchod                   519
51.90        Ostatní velkoobchod                   5190
52          Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro
           osobní potřebu a převážně pro domácnost
52.1         Maloobchod v nespecializovaných prodejnách       521
52.11        Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových   5211
           výrobků v nespecializovaných prodejnách
52.12        Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách   5219
52.2         Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky  522
           ve specializovaných prodejnách
52.21        Maloobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z 5220x
           nich
52.22        Maloobchod s masem a masnými výrobky          5220x
52.23        Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich  5220x
52.24        Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a  5220x
           cukrovinkami
52.25        Maloobchod s nápoji                   5220x
52.26        Maloobchod s tabákovými výrobky             5220x
52.27        Ostatní maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými  5220x
           výrobky ve specializovaných prodejnách
52.3         Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým,       523x
           kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve
           specializovaných prodejnách
52.31        Maloobchod s farmaceutickými přípravky         5231x
52.32        Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky  5231x
52.33        Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým   5231x
           zbožím
52.4         Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných  523x
           prodejnách
52.41        Maloobchod s textilem a textilní galanterií       5232x
52.42        Maloobchod s oděvy                   5232x
52.43        Maloobchod s obuví a koženým zbožím           5232x
52.44        Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro 5233x
           domácnost j. n.
52.45        Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně 5233x
           pro domácnost
52.46        Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a    5234
           potřebami pro kutily
52.47        Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým 5239x
           zbožím
52.48        Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných  5239x
           prodejnách j. n.
52.48 1       Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a    5239xa
           potřebami
52.48 2       Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami      5239xb
52.48 3       Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií        5239xc
52.48 4       Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas       5239xd
52.48 5       Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými  5239xe
           potřebami
52.48 6       Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy    5239xf
           (kromě pohonných hmot)
52.48 7       Maloobchod s kancelářským zařízením, počítači a     5239xg
           standardním softwarem
52.48 9       Maloobchod s ostatním zbožím              5239xh
52.5         Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách  524
52.50        Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách  5240
52.6         Maloobchod provozovaný mimo prodejny          525
52.61        Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby       5251
52.61 1       Maloobchod prostřednictvím internetu
52.61 9       Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby jiný
           než prostřednictvím internetu
52.62        Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích     5252
52.63        Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny      5259
52.7         Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro    526
           domácnost
52.71        Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků     5260x
52.72        Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro   5260x
           domácnost
52.73        Opravy hodin, hodinek a klenotů             5260x
52.74        Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro    5260x
           domácnost j. n.
55          Ubytování a stravování
55.1         Hotely a podobná ubytovací zařízení           551x
55.10        Hotely a podobná ubytovací zařízení           5510x
55.10 1       Hotely                         5510xa
55.10 2       Motely, botely                     5510xb
55.10 9       Ostatní podobná ubytovací zařízení           5510xc
55.2         Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování     551x
55.21        Turistické ubytovny a horské boudy           5510x
55.22        Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy        5510x
55.23        Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování        5510x
55.23 1       Rekreační střediska a prázdninové tábory        5510xa
55.23 2       Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech      5510xb
55.23 8       Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže 5510xc
55.23 9       Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování j. n.     5510xd
55.3         Restaurace                       552x
55.30        Restaurace                       5520x
55.4         Výčepy a bary                      552x
55.40        Výčepy a bary                      5520x
55.5         Stravování účelové a dodávky hotových jídel       552x
55.51        Stravování účelové                   5520x
55.51 1       Stravování v závodních kuchyních            5520xa
55.51 2       Stravování ve školních zařízeních, menzách       5520xb
55.52        Dodávky hotových jídel                 5520x
60          Pozemní a potrubní doprava
60.1         Železniční doprava                   601
60.10        Železniční doprava                   6010
60.2         Ostatní pozemní doprava                 602
60.21        Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava        6021
60.21 1       Městská a příměstská pravidelná osobní doprava     6021a
60.21 2       Dálková pravidelná autobusová doprava          6021b
60.21 9       Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n.     6021c
60.22        Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem  6022x
60.22 1       Osobní taxislužba                    6022xa
60.22 2       Pronájem osobních vozů s řidičem                6022xb
60.23        Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava       6022x
60.23 1       Dálková nepravidelná autobusová doprava         6022xc
60.23 2       Pronájem autobusů a autokarů s řidičem         6022xd
60.23 9       Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n.    6022xe
60.24        Silniční nákladní doprava                6023
60.3         Potrubní doprava                    603
60.30        Potrubní doprava                    6030
60.30 1       Potrubní doprava ropovodem               6030a
60.30 2       Potrubní doprava plynovodem               6030b
60.30 9       Potrubní doprava ostatní                6030c
61          Vodní doprava
61.1         Námořní a pobřežní doprava               611
61.10        Námořní a pobřežní doprava               6110
61.2         Vnitrozemská vodní doprava               612
61.20        Vnitrozemská vodní doprava               6120
62          Letecká a kosmická doprava
62.1         Pravidelná letecká doprava               621
62.10        Pravidelná letecká doprava               6210
62.2         Nepravidelná letecká doprava              622x
62.20        Nepravidelná letecká doprava              6220x
62.3         Kosmická doprava                    622x
62.30        Kosmická doprava                    6220x
63          Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti
           cestovních kanceláří a agentur
63.1         Manipulace s nákladem a skladování           630x
63.11        Manipulace s nákladem                  6301
63.12        Skladování                       6302
63.2         Ostatní vedlejší činnosti v dopravě           630x
63.21        Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě       6303x
63.22        Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě       6303x
63.23        Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě       6303x
63.3         Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské  630x
           činnosti
63.30        Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské  6304
           činnosti
63.30 1       Činnosti cestovních kanceláří              6304a
63.30 2       Průvodcovské činnosti                  6304b
63.30 3       Činnosti cestovních agentur               6304c
63.30 4       Činnosti turistických informačních středisek      6304d
63.4         Ostatní činnosti související s dopravou         630x
63.40        Ostatní činnosti související s dopravou         6309
64          Spoje
64.1         Poštovní a kurýrní činnosti               641
64.11        Činnosti státní pošty                  6411
64.11 1       Poštovní podací a dodací činnosti            6411a
64.11 2       Poštovní přepážkové činnosti              6411b
64.12        Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty     6412
64.2         Telekomunikace                     642
64.20        Telekomunikace                     6420
64.20 1       Radiokomunikace                     6420a
64.20 9       Ostatní telekomunikace                 6420b

          J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

65          Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a
           penzijního financování
65.1         Peněžní zprostředkování                 651
65.11        Centrální bankovnictví                 6511
65.12        Ostatní peněžní zprostředkování             6519
65.2         Ostatní finanční zprostředkování            659
65.21        Finanční leasing                    6591
65.22        Ostatní poskytování úvěrů                6592
65.23        Ostatní finanční zprostředkování j. n.         6599
66          Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného
           sociálního zabezpečení
66.0         Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného  660
           sociálního zabezpečení
66.01        Životní pojištění                    6601
66.02        Penzijní financování                  6602
66.03        Neživotní pojištění                   6603
67          Pomocné činnosti související s finančním
           zprostředkováním
67.1         Pomocné činnosti související s finančním        671
           zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního
           financování
67.11        Správa finančních trhů                 6711
67.12        Obchodování s cennými papíry a správa fondů       6712
67.13        Pomocné činnosti související s finančním        6719
           zprostředkováním j. n.
67.2         Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a    672
           penzijním financováním
67.20        Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a    6720
           penzijním financováním

           K ČINNOSTI V OBLASTI
     NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

70          Činnosti v oblasti nemovitostí
70.1         Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě     701x
           pronájmu)
70.11        Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem 7010x
           prodeje
70.12        Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí      7010x
70.2         Pronájem vlastních nemovitostí             701x
70.20        Pronájem vlastních nemovitostí             7010x
70.3         Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo 702
           smlouvy
70.31        Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur     7020x
70.32        Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy   7020x
71          Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem
           výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
71.1         Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do  711x
           3,5 tuny
71.10        Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do  7111x
           3,5 tuny
71.2         Pronájem ostatních dopravních prostředků        711x
71.21        Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků   7111x
71.22        Pronájem vodních dopravních prostředků         7112
71.23        Pronájem leteckých dopravních prostředků        7113
71.3         Pronájem strojů a zařízení               712
71.31        Pronájem zemědělských strojů a zařízení         7121
71.32        Pronájem stavebních strojů a zařízení          7122
71.33        Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně     7123
           počítačů
71.34        Pronájem ostatních strojů a zařízení          7129
71.4         Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro   713
           domácnost j. n.
71.40        Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro   7130
           domácnost j. n.
72          Činnosti v oblasti výpočetní techniky
72.1         Poradenství v oblasti hardwaru             721
72.10        Poradenství v oblasti hardwaru             7210
72.2         Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru  722
72.21        Publikování a dodávky standardního softwaru       7220x
72.22        Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru 7220x
72.3         Zpracování dat                     723
72.30        Zpracování dat                     7230
72.4         Činnosti v oblasti databází               724
72.40        Činnosti v oblasti databází               7240
72.5         Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů     725
72.50        Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů     7250
72.6         Jiné činnosti související s výpočetní technikou     729
72.60        Jiné činnosti související s výpočetní technikou     7290
73          Výzkum a vývoj
73.1         Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd  731
73.10        Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd  7310
73.2         Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních  732
           věd
73.20        Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních  7320
           věd
74          Ostatní podnikatelské činnosti
74.1         Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové    741
           poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění;
           poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové
           společnosti
74.11        Právní činnosti                     7411
74.12        Účetní a auditorské činnosti     a jejich revize; daňové  7412
           poradenství
74.13        Průzkum trhu a veřejného mínění             7413
74.14        Poradenství v oblasti podnikání a řízení        7414x
74.15        Činnosti v oblasti řízení holdingových společností   7414x
74.2         Architektonické a inženýrské činnosti a související   742x
           technické poradenství
74.20        Architektonické a inženýrské činnosti a související   7421
           technické poradenství
74.20 1       Architektonické a inženýrské činnosti (včetně      7421a
           projektování)
74.20 2       Geologický průzkum                   7421b
74.20 3       Zeměměřické a kartografické činnosti          7421c
74.20 4       Hydrometeorologické a meteorologické činnosti      7421d
74.3         Technické zkoušky a analýzy               742x
74.30        Technické zkoušky a analýzy               7422
74.4         Reklamní činnosti                    743
74.40        Reklamní činnosti                    7430
74.5         Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil  749x
74.50        Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil  7491
74.6         Pátrací a ochranné činnosti               749x
74.60        Pátrací a ochranné činnosti               7492
74.7         Průmyslové čištění a všeobecný úklid          749x
74.70        Průmyslové čištění a všeobecný úklid          7493
74.8         Různé podnikatelské činnosti j. n.           749x
74.81        Fotografické činnosti                  7494
74.82        Balicí činnosti                     7495
74.85        Sekretářské a překladatelské činnosti          7499x
74.86        Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu  7499x
74.87        Ostatní podnikatelské činnosti j. n.          7499x

   L VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

75          Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
75.1         Veřejná správa a hospodářská a společenská politika   751
75.11        Všeobecné činnosti veřejné správy            7511
75.12        Usměrňování činností institucí poskytujících      7512
           zdravotnickou péči, vzdělávání, kulturní a jiné
           sociální služby kromě sociálního zabezpečení
75.13        Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho  7513
           efektivnějšímu chodu
75.14        Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek    7514
75.2         Činnosti pro společnost jako celek           752
75.21        Činnosti v oblasti zahraničních věcí          7521
75.22        Činnosti v oblasti obrany                7522
75.23        Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví      7523x
75.24        Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a    7523x
           pořádku
75.25        Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní    7523x
           záchranné práce
75.3         Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení   753
75.30        Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení   7530

             M VZDĚLÁVÁNÍ

80          Vzdělávání
80.1         Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a 801
           primární vzdělávání)
80.10        Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a 8010
           primární vzdělávání)
80.10 1       Předškolní výchova                   8010a
80.10 2       Základní vzdělávání                   8010b
80.2         Střední (sekundární) vzdělávání             802
80.21        Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání        8021
80.22        Střední (sekundární) odborné vzdělávání         8022
80.22 1       Vzdělávání na středních odborných učilištích      8022a
80.22 2       Vzdělávání na středních odborných školách        8022b
80.3         Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární)   803
           vzdělávání
80.30        Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární)   8030
           vzdělávání
80.30 1       Vyšší vzdělávání                    8030a
80.30 2       Vysokoškolské vzdělávání                8030b
80.4         Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání         809
80.41        Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol      8090x
80.42        Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.      8090x
80.42 1       Vzdělávání v jazykových školách             8090xa
80.42 2       Vzdělávání v základních uměleckých školách       8090xb
80.42 9       Ostatní vzdělávání j. n.                8090xc

    N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

85          Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
85.1         Činnosti související se zdravotní péčí         851
85.11        Ústavní zdravotní péče                 8511
85.12        Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)         8512x
85.13        Zubní péče                       8512x
85.14        Ostatní činnosti související se zdravotní péčí     8519
85.14 1       Ochrana veřejného zdraví                8519a
85.14 2       Hygienický dozor                    8519b
85.14 9       Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.  8519c
85.2         Veterinární činnosti                  852
85.20        Veterinární činnosti                  8520
85.3         Sociální péče                      853
85.31        Ústavní sociální péče                  8531
85.32        Ostatní sociální péče                  8532

      O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY

90          Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města,
           sanační a podobné činnosti

90.0         Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města,   900
           sanační a podobné činnosti
90.01        Odvádění a čištění odpadních vod            9000x
90.02        Sběr a zpracování ostatních odpadů           9000x
90.03        Čištění města, sanační a podobné činnosti        9000x
91          Činnosti odborových, profesních a podobných organizací
           j. n.

91.1         Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a     911
           profesních organizací
91.11        Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských      9111
           organizací
91.12        Činnosti profesních organizací             9112
91.2         Činnosti odborových svazů                912
91.20        Činnosti odborových svazů                9120
91.3         Činnosti ostatních členských organizací         919
91.31        Činnosti náboženských organizací            9191
91.32        Činnosti politických stran a organizací         9192
91.33        Činnosti ostatních členských organizací j. n.      9199
91.33 1       Činnosti organizací mládeže               9199a
91.33 2       Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů         9199b
91.33 9       Činnosti ostatních členských organizací         9199c
92          Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
92.1         Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů         921x
92.11        Výroba filmů a videozáznamů               9211x
92.12        Distribuce filmů a videozáznamů             9211x
92.13        Promítání filmů a videozáznamů             9212
92.2         Rozhlasové a televizní činnosti             921x
92.20        Rozhlasové a televizní činnosti             9213
92.3         Umělecké a ostatní zábavní činnosti           921x
92.31        Umělecká a literární tvorba               9214x
92.32        Provoz kulturních zařízení               9214x
92.33        Činnosti zábavních parků                9219x
92.34        Ostatní zábavní činnosti j. n.             9219x
92.4         Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur  922
92.40        Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur  9220
92.5         Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných  923
           kulturních zařízení
92.51        Činnosti knihoven a veřejných archivů          9231
92.52        Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek 9232
92.53        Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních 9233
           rezervací a národních parků
92.6         Sportovní činnosti                   924x
92.61        Provoz sportovních areálů a stadionů          9241x
92.62        Ostatní sportovní činnosti               9241x
92.7         Ostatní rekreační činnosti                   924x
92.71        Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří       9249x
92.72        Ostatní rekreační činnosti j. n.            9249x
93          Ostatní činnosti
93.0         Ostatní činnosti                    930
93.01        Praní a chemické čištění textilních, kožených a     9301
           kožešinových výrobků
93.02        Kadeřnické, kosmetické a podobné služby         9302
93.03        Pohřební a související služby              9303
93.04        Služby v oblasti tělesné hygieny            9309x
93.05        Ostatní činnosti j. n.                 9309x

           P ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ

95          Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího
           personálu
95.0         Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího    950x
           personálu
95.00        Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího    9500x
           personálu
96          Činnosti domácností produkujících blíže neurčené
           výrobky pro vlastní potřebu
96.0         Činnosti domácností produkujících blíže neurčené    950x
           výrobky pro vlastní potřebu
96.00        Činnosti domácností produkujících blíže neurčené    9500x
           výrobky pro vlastní potřebu
97          Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby
           pro vlastní potřebu
97.0         Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby 950x
           pro vlastní potřebu
97.00        Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby 9500x
           pro vlastní potřebu

       Q EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

99          Exteritoriální organizace a instituce
99.0         Exteritoriální organizace a instituce          990
99.00        Exteritoriální organizace a instituce          9900
VYSVĚTLIVKY
        A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ

Sekce A zahrnuje činnosti  spojené s využíváním rostlinných
a živočišných přírodních zdrojů, práce související s pěstováním
zemědělských plodin, těžbou dřeva a chovem zvířat.

01 Zemědělství, myslivost a související činnosti

Oddíl 01 rozlišuje dvě základní činnosti: výrobu rostlinných
produktů (01.1 - rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví,
sadařství) a výrobu živočišných  produktů (01.2 - živočišná
výroba).

Vyrábějí-li zemědělské podniky výrobky z vlastní produkce, které
svou povahou patří do oddílu 15 - výroba potravinářských výrobků
a nápojů, např. víno z vinné révy, olivový olej z oliv, zatřiďuje
se výroba těchto produktů v oddíle 01.

Podpůrné činnosti, vykonávané pro zemědělské podniky, farmy apod.
za úplatu nebo ve smlouvě (práce pro třetí stranu, resp. na účet
třetí strany), jsou klasifikovány jako zemědělské nebo chovatelské
práce ve skupině 01.4.

Do tohoto oddílu nepatří:
- polní stavební práce (např. terasování zemědělské půdy, drenáž,
 příprava rýžových polí) (45)
- nákupní  a  družstevní  sdružení,  zabývající  se prodejem
 zemědělských produktů (sekce G).

01.1 Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství

V rámci 01.1 je provedeno rozlišení mezi pěstováním polních
plodin, které většinou sledují roční cyklus - obilnin, zeleniny
nebo květin (01.11 a 01.12), a plodin s dlouhodobým cyklem - vinné
révy ve vinicích, ovoce v ovocných sadech (01.13).

Patří sem i pěstování pod zastřešením.

Podpůrné činnosti vykonávané za úplatu nebo ve smlouvě (práce pro
třetí stranu) jsou klasifikovány jako zemědělské práce ve třídě
01.41.

01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin

Tato třída zahrnuje:
- pěstování:
 * obilných zrn (např. pšenice,  rýže, žito, ječmen, oves,
  kukuřice - kromě sladké kukuřice)
 * brambor
 * cukrové řepy
 * krmných plodin vč. pícnin
 * tabáku vč. předběžného zpracování v místě sklizně
 * olejnatých semen, olejnatého ovoce a plodů podzemnice olejné
  za účelem získání oleje
 * chmele, čekanky nebo kořenů a hlíz s vysokým obsahem škrobu
  nebo inulinu
 * přírodních textilních materiálů (např. bavlna, juta, len,
  konopí)
 * luštěnin (např. hrách, fazole, boby, čočka, cizrna)
 * rostlinných materiálů používaných hlavně ve farmacii nebo pro
  insekticidní, fungicidní nebo podobné účely
 * semen cukrové řepy a pícnin (vč. travních semen)
 * plodin j. n.

Tato třída zahrnuje také:
- produkci sena, slámy

Do této třídy nepatří:
- pěstování zeleniny vč. sladké kukuřice a melounů, zeleninových
 semen (01.12 1)
- pěstování květin, květinových semen (01.12 3)
- pěstování ovoce vč. oliv, ořechů (01.13 1)
- pěstování rostlin na výrobu nápojů a koření (01.13 2)
- sběr lesních plodů a jiných lesních materiálů (02.0)

01.12 Pěstování zeleniny a zahradnických specialit

01.12 1 Pěstování zeleniny

Tato podtřída zahrnuje:
- pěstování:
 * zeleniny (celer, petržel,  mrkev, zelí, kapusta, květák,
  cibule, česnek, pór, salát, špenát, estragon, setá řeřicha,
  sladká kukuřice, okurky, rajčata, melouny, kapary, dýně atd.)
 * zeleninových semen

Do této podtřídy nepatří:
- pěstování brambor, luštěnin, čekankových puků (01.11)
- pěstování kořenů a hlíz s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
 (01.11)
- pěstování a sběr hub (01.12 2)
- pěstování oliv (01.13 1)
- sběr lesních plodů a jiných lesních materiálů (02.0)

01.12 2 Pěstování a sběr hub
Tato podtřída zahrnuje:
- pěstování hub (žampiony, hlíva ústřičná, lanýži)
- sběr těchto hub

Do této podtřídy nepatří:
- sběr lesních plodin a hub (02.02 1)

01.12 3 Pěstování květin a okrasných dřevin
Tato podtřída zahrnuje také:
- pěstování květin nebo okrasných dřevin za účelem:
 * množení (semen, řízků, cibulek, hlíz, sazenic atd.)

Do této podtřídy nepatří:
- sběr divoce rostoucích lesních materiálů (02.01 1)

01.13 Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření

01.13 1 Pěstování ovoce a ořechů
Tato podtřída zahrnuje:
- pěstování:
 * ovoce (jablka, hrušky, meruňky, ryngle, jahody, citrusové
  ovoce, banány, datle, olivy, avokáda, vinná réva atd.)
 * oliv pro přímou spotřebu i pro výrobu oleje
- výrobu:
 * vína, je-li vyráběno z vlastní produkce
 * olivového oleje, je-li vyráběn z vlastní produkce
- sběr bobulovin, ovoce a ořechů

Do této podtřídy nepatří:
- pěstování burských oříšků (plodů podzemnice olejné) za účelem
 získání oleje (01.11)
- pěstování zeleniny (01.12 1)
- výroba olivového oleje z oliv, které nejsou z vlastní produkce
 (15.42)
- výroba vína z hroznů, které nejsou z vlastní produkce (15.93)

01.13 2 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření

Tato podtřída zahrnuje:
- pěstování rostlin pro výrobu:
 * koření (bobkový  list, bazalka, tymián,  koriandr, kmín,
  muškátový oříšek, pepř atd.)
 * kávy, kakaa, čaje

Do této podtřídy nepatří:
- pěstování chmele, čekanky (01.11)
- pěstování ovoce, vinné révy (01.13 1)
- zpracování kakaa (15.84)
- zpracování čaje a kávy (15.86)
- zpracování koření (15.87)

01.2 Živočišná výroba

V rámci skupiny 01.2 jsou činnosti seskupeny podle druhu chovaného
zvířete a ne podle druhu zpracovávaného produktu (např. maso,
mléko, kůže).

Nerozlišuje se mezi chovem pod střechou (nevhodný pro pastevectví)
a pastevectvím ve volném výběhu.

Podpůrné činnosti vykonávané za úplatu nebo ve smlouvě (práce pro
třetí stranu) jsou klasifikovány jako chovatelské práce ve třídě
01.42.

01.21 Chov skotu

Poznámka:
Výroba másla, sýrů a ostatních mlékárenských výrobků z vlastní
produkce jako  druhotná činnost nemění  základní klasifikaci
ekonomického subjektu.

Tato třída zahrnuje:
- chov hovězího dobytka
- produkci syrového kravského mléka

Do této třídy nepatří:
- chov a péče o zvířata provozovaná jako chovatelské práce pro
 třetí stranu (01.42)
- výroba mlékárenských výrobků mimo zemědělský podnik (15.51)

01.22 Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků

Tato třída zahrnuje:
- chov ovcí, koz
- chov koní, oslů, mul, mezků
- produkci surové vlny a zvířecích chlupů
- produkci syrového kozího nebo ovčího mléka

Do této třídy nepatří:
- stříhání ovcí jako chovatelské práce pro třetí stranu (01.42)
- produkce jateční vlny (15.11)
- provoz dostihových stájí a výcvikových zařízení (92.62)

01.23 Chov prasat

01.24 Chov drůbeže

Tato třída zahrnuje:
- chov drůbeže (slepice, krůty, husy, kachny, perličky atd.)
- produkci vajec

Do této třídy nepatří:
- chov holubů, bažantů, křepelek (01.25 1)
- produkce prachového peří, ozdobných per (15.12)

01.25 Chov ostatních zvířat

Do této třídy nepatří:
- chov a péče o zvířata, provozované jako chovatelské práce pro
 třetí stranu (01.42)

01.25 1 Chov drobných hospodářských zvířat

Tato podtřída zahrnuje:
- chov:
 * králíků a ostatních drobných hospodářských zvířat
 * hlemýžďů
 * včel
 * bource morušového
 * dešťovek
 * holubů, bažantů, křepelek
 * vodních plazů a žab
- produkci:
 * včelího medu

Do této podtřídy nepatří:
- chov kožešinových zvířat (01.25 2)
- chov domácích zvířat (01.25 3)

01.25 2 Chov kožešinových zvířat

Tato podtřída zahrnuje:
- chov kožešinových zvířat a produkci surových kožešin

Do této podtřídy nepatří:
- produkce usní a kůží, jež pocházejí z honiteb a odchytu zvířat
 (01.50)

01.25 3 Chov domácích zvířat

Tato podtřída zahrnuje:
- chov:
 * akvarijních ryb
 * domácího ptactva (papoušci)
 * psů a koček
 * ostatních domácích zvířat

Do této podtřídy nepatří:
- chov drobných hospodářských zvířat (01.25 1)
- chov kožešinových zvířat (01.25 2)
- chov laboratorních zvířat (01.25 5)
- výcvik psů pro služební účely (74.60)
- výcvik domácích zvířat (93.05)

01.25 4 Chov zoologických zvířat

01.25 5 Chov laboratorních zvířat

01.25 9 Chov ostatních zvířat j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- chov:
 * lesní zvěře na farmách
 * pštrosů, dropů atd.

Do této podtřídy nepatří:
- chov kožešinových     zvířat (01.25 2)

01.3 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené
   hospodářství)

01.30 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené
   hospodářství)

Třída 01.30 (rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou,
      smíšené hospodářství) ignoruje obvyklé zásady pro
      určení hlavní činnosti. Uznává, že mnoho zemědělských
      hospodářství  má  rozumně  vyváženou  rostlinnou
      a živočišnou výrobu a že je tedy na jejich rozhodnutí,
      jestli budou klasifikovány v jedné nebo druhé skupině.

Tato třída zahrnuje:
- rostlinnou výrobu v kombinaci s chovem stáda v provozovnách, kde
 poměr specializace jedné nebo druhé složky je menší než 66 %
 celkového objemu

Do této třídy nepatří:
- pěstování smíšených plodin, smíšené chovy dobytka - viz jejich
 hlavní činnosti

01.4 Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě kromě veterinárních
   činností; terénní úprava zahrad,  parků, sadů a jiných
   zelených ploch

Určité činnosti, jako je příprava půdy, sázení, sklízení, a řízení
farem, které jsou běžnou součástí činnosti farmy, mohou být
prováděny zemědělskými pomocnými jednotkami za úplatu nebo ve
smlouvě jako zemědělské (01.41) nebo chovatelské práce (01.42),
tzv. práce pro třetí stranu.

01.41 Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků,
   sadů a jiných zelených ploch

Tato třída zahrnuje:
- zemědělské práce poskytované pro třetí stranu (v rostlinné
 výrobě):
 * přípravu polí
 * založení sklizně
 * ošetření sklizně
 * postřik polí vč. leteckého
 * ošetření ovocných stromů a vinic
 * přesazování rýže, okopávání řepy, brambor apod.
 * sklizeň a přípravu plodin pro primární trhy, tj. čištění,
  odvětvování, třídění, sušení, dezinfekci, voskování, leštění,
  balení, odkorňování, namáčení, chlazení nebo balení do svazků,
  vč. balení v plynech prostých kyslíku
 * ochranu proti škůdcům (vč. zajíců) v zemědělství
- provozování zavlažovacích systémů
- terénní úpravy pro výstavbu, údržbu a přetváření krajinných
 útvarů, jako jsou:
 * parky a zahrady pro soukromé, veřejné a jiné budovy (např.
  školy, nemocnice, administrativní budovy, církevní stavby)
 * městské plochy (např. parky, zelené plochy, hřbitovy)
 * zeleň podél silnic (např. cesty, vlakové a tramvajové tratě,
  vodní cesty, přístavy)
 * zeleň  související  s  budovami  (např. střešní zahrady,
  předzahrádky, vnitřní zahrady)
 * zeleň kolem průmyslových a obchodních budov
 * sportoviště, hřiště a jiné rekreační parky (např. travní
  plochy pro slunění, golfová hřiště)
- terénní úpravy kolem stojatých a tekoucích vod (např. bazény,
 alternativní vodní plochy, rybníky, plavecké bazény, příkopy,
 vodní nádrže, rostlinné zavlažovací systémy)
- výsadba rostlin a další terénní úpravy proti hluku, větru, erozi
 a oslnění
- terénní úpravy pro ochranu  životního prostředí a přírody
 a jejich údržbu (např. renaturalizace, rekultivace, zhodnocení
 půdy, záchytné plochy, protipovodňové nádrže)
- pěstování  a  roubování  stromů  vč.  prořezávání  stromů
 a zastřihávání živých plotů, přesazování vzrostlých stromů

Tato třída zahrnuje také:
- půjčování zemědělských strojů s obsluhou

Do této třídy nepatří:
- kácení stromů za účelem získání zemědělských ploch (02.01)
- příprava rostlinných vláken (17.1)
- čištění, zarovnávání lesních ploch atd. za účelem získání
 zemědělských ploch (45)
- tržní činnosti zprostředkovatelů a družstevních sdružení (51)
- činnosti agronomů a zemědělských ekonomů (74.14)
- projektování zahrad, sportovních zařízení (74.20)
- organizování zemědělských výstav a veletrhů (74.87)

01.42 Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností

Tato třída zahrnuje:
- chovatelské práce poskytované pro třetí stranu:
 * práce související s umělou inseminací
 * práce spojené s testováním stáda, hejna, kapounování drůbeže,
  čištění chovatelských prostor
 * činnosti směřující k rozšíření, růstu a zvýšení objemu výroby
 * ustájení a ošetřování zvířat
 * činnosti útulků pro zvířata (nezahrnuje veterinární péči)
 * třídění vajec
 * kování koní
 * sběr živočišných produktů
 * chov a péče o zvířata

Do této třídy nepatří:
- práce spojené s lovem a odchytem zvěře za účelem obchodu (01.50)
- tržní činnosti zprostředkovatelů a družstevních sdružení (51)
- činnosti agronomů a zemědělských ekonomů (74.14)
- činnosti veterinářů (85.20)

01.5 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti

01.50 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti

Tato třída zahrnuje:
- lov a odchyt zvířat pro konzumaci, kožešinu, kůži, pro výzkum,
 zoologické zahrady nebo jako domácí zvířata
- produkci kožešin, hadích nebo ptačích kůží
- krmení divoké zvěře
- množení divoké zvěře

Tato třída zahrnuje také:
- lov mořských savců, např. mrožů a tuleňů
- činnosti pro podporu a propagaci tržního lovu a odchytu

Do této třídy nepatří:
- chov zvířat a lesní zvěře na farmách (01.25)
- produkce kožešin, hadích nebo  ptačích kůží z chovatelské
 produkce (01.25)
- lov velryb (05.01)
- produkce kůží jatečního původu (15.11)
- sportovní nebo rekreační lov zvěře (92.62)

02 Lesnictví a související činnosti

Lesnictví zahrnuje produkci dřeva nastojato, těžbu a sběr divoce
rostoucích lesních materiálů. Kromě produkce kulatiny sem patří
i produkty, které vyžadují pouze drobné opracování, jako je např.
palivové dřevo nebo dřevo k průmyslovému použití (např. důlní
výdřeva, dřevní hmota).

Další zpracování dřeva, které začíná řezáním na pile a hoblováním
dřeva a provádí se obvykle mimo oblast těžby, je specifikováno ve
výrobě dřeva a výrobků ze dřeva (oddíl 20), výroba dřevěného uhlí
je klasifikována v oddíle 24. Podpůrné činnosti vykonávané za
úplatu nebo ve smlouvě (práce pro třetí stranu) v souvislosti
s lesnictvím jsou klasifikovány ve třídě 02.02.

02.0 Lesnictví a související činnosti

02.01 Pěstování lesa a těžba dřeva

02.01 1 Pěstování lesa

Tato podtřída zahrnuje:
- výsadbu, přesazování, školkování, prořezávání a ochranu lesa
 a průseků
- pěstování:
 * podrostu a vlákninového dříví
 * vánočních stromků

Tato podtřída zahrnuje také:
- sběr lesního materiálu:
 * gutaperče a jiných, kaučukovníku podobných druhů
 * korku, pryskyřic, balzámů
 * rostlinných vláken zákrutichy zavité
 * žaludů, koňských kaštanů
 * mechů a lišejníků

Do této podtřídy nepatří:
- pěstování a sběr hub a lanýžů (01.12 2)
- sběr bobulovin a ořechů (01.13)
- sběr lesních plodin a hub (02.02 1)
- práce lesních školek, provozované pro třetí stranu (02.02 1)

02.01 2 Těžba dřeva

Tato podtřída zahrnuje:
- těžbu dřeva (kácení a produkci surového dřeva, jako jsou důlní
 podpěry, štípaná kulatina, laťové a palivové dříví)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba štěpek nebo třísek ze dřeva (20.10)

02.02 Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva

02.02 1 Činnosti související s pěstováním lesa

Tato podtřída zahrnuje:
- práce související s pěstováním lesa poskytované pro třetí
 stranu:
 * činnosti lesních školek
 * činnosti související s lesnictvím (evidence dřevin, hodnocení
  dřeva, kontrola a regulace škůdců, zalesňování, probírka atd.)
 * protipožární ochrana

Tato podtřída zahrnuje také:
- sběr lesních plodin a hub

02.02 2 Činnosti související s těžbou dřeva

Tato podtřída zahrnuje:
- práce související s těžbou dřeva poskytované pro třetí stranu:
 * těžba dřeva
 * doprava klád v lese
 * přibližování dřeva atd.

           B RYBOLOV A CHOV RYB

Rybolov je definován jako využívání rybářských zdrojů mořského
nebo sladkovodního prostředí. Patří  sem chov a výlov ryb,
zpracování ryb přímo na lodi, která je vylovila, sběr a zpracování
korýšů, měkkýšů a jiných produktů moře (např. perel, mořských
hub).

Sekce B zahrnuje také rybí farmy a vodní hospodářství. Patří sem
činnosti, které jsou běžně součástí výroby na vlastní účet (např.
očkování ústřic pro výrobu perel) a také práce prováděné za úplatu
nebo ve smlouvě jako tzv. práce pro třetí stranu.

Do této sekce nepatří:
- stavba a oprava lodí a člunů (35.1)
- sportovní nebo rekreační rybolov (92.62)
- zpracování ryb, korýšů nebo měkkýšů, pokud jsou prováděny
 v závodech na pevnině nebo na zpracovatelských lodích (15.20)

05 Rybolov, chov ryb a související činnosti

05.0 Rybolov, chov ryb a související činnosti

05.01 Rybolov a související činnosti

Tato třída zahrnuje:
- lov ryb v oceánech, v pobřežních a vnitrozemních vodách
- sběr mořských a sladkovodních korýšů a měkkýšů
- lov vodních živočichů (želvy, chobotnice, ježovky atd.)
- lov velryb

Tato třída zahrnuje také:
- sběr mořského materiálu (přírodní perly, mořské houby, korály,
 řasy atd.)
- činnosti na lodích zabývajících se jak lovem ryb, tak i jejich
 zpracováním a konzervováním
- práce související s lovem ryb prováděné pro třetí stranu

Do této třídy nepatří:
- lov mořských savců (např. mroži, tuleni) s výjimkou velryb
 (01.50)
- zpracování ryb, korýšů a měkkýšů bez vazby na vlastní rybolov,
 tj. práce na lodích určených pouze pro zpracování a konzervaci
 ryb nebo v továrnách na pobřeží (15.20)
- sportovní a rekreační rybaření a činnosti s tím související
 (92.62)

05.02 Chov ryb a související činnosti

Tato třída zahrnuje:
- rybí farmy v mořské a sladké vodě vč. farem akvarijních ryb
- produkce:
 * mořských řas a ostatních jedlých chaluh
 * ústřic
- činnosti související s násadou ústřic, mušlí, humrů, krevet po
 vylíhnutí, rybích potěrů a plůdků
- práce související s chovem ryb prováděné pro třetí stranu

Do této třídy nepatří:
- chov žab (01.25 1)
- činnosti související s ochranou ryb provozované při sportovním
 rybaření (92.62)

          C TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Těžba nerostných surovin zahrnuje získávání surovin, které se
obvykle vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo
plynném (zemní plyn) skupenství. Může se jednat o těžbu podzemní,
povrchovou nebo může být prováděna prostřednictvím vrtů.

Tato sekce zahrnuje pomocné činnosti potřebné pro dopravu a prodej
nerostných produktů,  např. drcení, mletí,      čištění, sušení,
třídění,  koncentrování  rud,  zkapalňování  zemního  plynu
a aglomeraci pevných paliv a rud. Důlní činnosti jsou zařazeny do
příslušných skupin, tříd a podtříd v souladu s nerostnou surovinou
jako hlavním produktem těchto činností.

Subsekce CA se zabývá dolováním a těžbou energetických surovin
(např. uhlí, lignit, rašelina, uranová ruda); subsekce CB se
zabývá získáváním neenergetických surovin (např. železná ruda).

Některé z technických operací v subsekci CA a CB mohou být také
prováděny za úplatu nebo ve smlouvě jako průmyslové práce - tzv.
práce  pro  třetí  stranu  (resp.  na  účet  třetí strany)
- prostřednictvím specializovaných zařízení.

Do této sekce nepatří:
- zpracování vytěžených nerostů (sekce D)
- stáčení přírodních pramenů a minerálních vod do lahví přímo
 u zdroje (15.98)
- drcení, mletí nebo jiné zpracování určitých zemin, kamenů
 a nerostů, neprováděných společně s těžbou (26.81, 26.82)
- sběr, čištění a distribuce vody (41.00)
- příprava území pro těžbu (45.11)
- vyhledávání nerostů (74.20)

         CA TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN

10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny

Těžba pevných paliv zahrnuje podzemní nebo povrchovou těžbu
a zahrnuje i operace vedoucí k úpravě produktu pro obchod (např.
třídění podle velikosti, čištění, briketování).

Do tohoto oddílu nepatří:
- koksování (23.10)

10.1 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket

10.10 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket

Tato třída zahrnuje:
- těžbu černého uhlí (podzemní i povrchovou)
- čištění, úpravu, drcení, třídění černého uhlí
- briketování černého uhlí
- průmyslové práce související s těžbou černého uhlí

Tato třída zahrnuje také:
- následné dotřídění černého uhlí z výsypek
- ochranu před podzemními vodami v dolech

Do této třídy nepatří:
- výroba koksu a polokoksu (23.10)

10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket

10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket

Tato třída zahrnuje:
- těžbu lignitu, hnědého uhlí (podzemní i povrchovou)
- praní, sušení, práškování hnědého uhlí
- briketování hnědého uhlí
- průmyslové práce související s těžbou lignitu, hnědého uhlí

10.3 Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

10.30 Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

Tato třída zahrnuje:
- těžbu rašeliny
- briketování rašeliny
- průmyslové práce související s těžbou rašeliny

Do této třídy nepatří:
- výroba předmětů z rašeliny (26.82)

11 Těžba ropy,  zemního plynu a  související činnosti kromě
  průzkumných vrtů

Do tohoto oddílu patří činnosti spojené s provozem ropných
a plynových polí.  Tyto činnosti mohou  zahrnovat kompletaci
a vystrojení  vrtů,  činnosti  separátorů,  rozražečů emulzí,
usazovacích zařízení, vedení pro vytěžování ropných polí a všechny
další činnosti při přípravě ropy a zemního plynu až do okamžiku
dodávky z místa těžby. Do tohoto oddílu patří produkce surové
ropy, těžba a extrakce ropy z naftonosných břidlic a písků
a produkce zemního plynu a regenerace kapalných uhlovodíků.

Podpůrné činnosti vykonávané za úplatu nebo ve smlouvě (práce pro
třetí stranu), potřebné pro provoz ropných a plynových vrtů, jsou
klasifikovány jako průmyslové práce ve třídě 11.20.

Do tohoto oddílu nepatří:
- rafinace ropných produktů (23.20)
- průzkumné vrty a průzkumné vrtné práce (45.12)
- geofyzikální průzkum a mapování (74.20)

11.1 Těžba ropy a zemního plynu

11.10 Těžba ropy a zemního plynu

Tato třída zahrnuje:
- těžbu ropy a doprovodných uhlovodíků
- dobývání surových plynných uhlovodíků (zemní plyn)
- procesy neměnící základní charakter produktu (např. dekantace,
 odsolování, dehydratace, stabilizace, odsiřování)
- zkapalňování a opětné zplynění zemního plynu pro dopravní účely

Tato třída také zahrnuje:
- těžbu:
 * živičných břidlic a písků
 * ropných a živičných písků
- produkci surové ropy z živičných břidlic a písků

Do této třídy nepatří:
- průmyslové práce spojené s těžbou ropy a plynů (11.20)
- výroba rafinovaných ropných produktů, zužitkování zkapalněných
 ropných plynů při rafinaci ropy (23.20)
- provoz ropovodů (60.30)
- geofyzikální, geologický a seismologický průzkum (74.20)

11.2 Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě
   průzkumných vrtů

11.20 Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě
   průzkumných vrtů

Tato třída zahrnuje:
- průmyslové práce související s těžbou ropy a plynů:
 * řízení a obnovování vrtů, nárazové vrtání na laně, budování
  vrtných věží na místě,  opravy a demontáže, cementování
  naftových a plynových studní, pumpování studní, ucpávání
  a opouštění pramenů atd.

Do této třídy nepatří:
- geofyzikální, geologický a seismologický průzkum (74.20)

12 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

12.0 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

12.00 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

Tato třída zahrnuje:
- těžbu uranových a thoriových rud
- výrobu koncentrátu těchto rud
- průmyslové práce související s těžbou a úpravou uranových
 a thoriových rud

Do této třídy nepatří:
- obohacování uranových a thoriových rud, výroba obohaceného uranu
 (23.30)
- výroba štěpných produktů nebo palivových materiálů (23.30)

       CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

13 Těžba a úprava ostatních rud

Tento oddíl zahrnuje:
- těžbu rud a přírodních kovů (podzemní a povrchovou)
- úpravu rud:
 * drcení a mletí rud, praní rud
 * koncentrování rud magnetickou nebo gravimetrickou separací
 * flotaci, prosévání, třídění, sušení, kalcinaci a pražení rud
- průmyslové práce související s těžbou a úpravou ostatních rud

Do tohoto oddílu nepatří:
- těžba uranových a thoriových rud (12.00)
- pražení pyritů (24.13)
- výroba oxidu hlinitého (27.42)

13.1 Těžba a úprava železných rud

13.10 Těžba a úprava železných rud

Tato třída zahrnuje:
- těžbu rud, hodnocených převážně pro obsah železa
- obohacení a aglomerování železných rud

Do této třídy nepatří:
- těžba a úprava pyritů a pyrhotinů (14.30)

13.2 Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových
   rud

13.20 Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových
   rud

Tato třída zahrnuje:
- těžbu rud hodnocených převážně pro obsah neželezných kovů
- těžbu a úpravu rud:
 * hliníku (bauxit), mědi, olova, zinku, cínu, manganu, chromu,
  niklu,  kobaltu, molybdenu,  tantalu, vanadia,  antimonu,
  zirkonu, titanu, niobu, wolframu atd.
- těžbu a úpravu rud drahých kovů:
 * zlata, stříbra, platiny atd.

Do této třídy nepatří:
- těžba a úprava uranových a thoriových rud (12.00)
- výroba oxidu hlinitého, niklových a měděných slitků (27.4)

14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

Do tohoto oddílu patří těžba z vrtů, ale také drenážování
aluviálních ložisek, drcení kamene a využívání salin. Produkty
jsou využívány především ve stavebnictví (písky, kameny atd.), při
výrobě materiálů  (hlíny, sádry, vápence  atd.), při výrobě
chemikálií atd.

Výroba soli zahrnuje rafinaci soli vhodné pro potravinářské účely.
Podpůrné činnosti vykonávané za úplatu nebo ve smlouvě (práce pro
třetí stranu), související s těžbou a úpravou ostatních nerostných
surovin, jsou klasifikovány jako průmyslové práce v příslušné
třídě.

Do tohoto oddílu nepatří:
- zpracování vytěžených nerostů (kromě úprav prováděných při
 těžbě) (sekce D).

14.1 Těžba a úprava kamene

14.11 Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene

Tato třída zahrnuje:
- těžbu, hrubé tvarování a řezání bloků stavebního kamene, jako je
 mramor, žula, pískovec atd.
- drcení a lámání kamene

Do této třídy nepatří:
- těžba surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv (14.30)
- řezání, tvarování a konečná úprava dekorativního a stavebního
 kamene mimo lom (26.70)

14.12 Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu

Tato třída zahrnuje:
- těžbu, drcení a lámání vápence
- těžbu:
 * sádrovce a anhydritu
 * křídy a nekalcinovaného dolomitu

Do této třídy nepatří:
- těžba surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv (14.30)
- produkce kalcinovaného dolomitu (26.52)

14.13 Těžba a úprava břidlice

14.2 Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolinu, jílů
   a jílovitých zemin

14.21 Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků

Tato třída zahrnuje:
- těžbu písku a štěrku
- lámání a drcení kameniva, štěrku a písku

Do této třídy nepatří:
- těžba živičných písků (11.10)
- těžba surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv (14.30)

14.21 1 Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků

14.21 2 Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků j. n.

Do této podtřídy nepatří:
- těžba ropných a živičných písků (11.10)

14.22 Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin

Tato třída zahrnuje:
- těžbu kaolinu a jílů vč. žáruvzdorných

Do této třídy nepatří:
- těžba surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv (14.30)
- zpracování jílů (26)

14.22 1 Těžba a úprava kaolinu

14.22 2 Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin

14.3 Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

14.30 Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

14.30 1 Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických hnojiv

Tato podtřída zahrnuje:
- těžbu:
 * přírodních minerálů bohatých hlavně na dusík
 * přírodních fosfátů a přírodních draselných solí

Tato podtřída zahrnuje také:
- těžbu guana

14.30 2 Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický průmysl

Tato podtřída zahrnuje:
- těžbu a úpravu:
 * pyritů a pyrhotinů
 * přírodní síry
 * přírodního  síranu  a  uhličitanu  barnatého  (těživce
  a witheritu),  přírodních  boritanů,  přírodního  síranu
  hořečnatého (kieserit) atd.
 * zemních hlinek a kazivce

Do této podtřídy nepatří:
- výroba soli (14.40)
- pražení pyritů (24.13)
- výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin (24.15)

14.4 Těžba a úprava chloridu sodného (soli)

14.40 Těžba a úprava chloridu sodného (soli)

Tato třída zahrnuje:
- těžbu chloridu sodného (soli) v podzemí vč. těžby rozpouštěním
 a čerpáním
- výrobu soli odpařováním z mořské vody a jiných solných vod
- přípravu solanky a jiných solných roztoků
- drcení, čištění a rafinaci soli

Do této třídy nepatří:
- výroba     pitné vody odpařováním ze slané vody (41.00)

14.5 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.

14.50 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.

Tato třída zahrnuje:
- těžbu a úpravu různých minerálů a surovin:
 * brusné materiály, osinek, křemičité fosilie, přírodní grafity,
  steatit (talek), živec atd.
 * drahokamy, křemen, slída atd.
 * přírodní asfalt a živice (bitumen)

          D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Průmyslovou (zpracovatelskou) činností  se rozumí mechanická,
fyzikální  nebo chemická  přeměna materiálů,  substancí nebo
komponentů na nové produkty.

Transformované  materiály,  substance  nebo  komponenty  jsou
surovinami, které jsou produktem zemědělství, lesnictví, rybolovu,
dolování nebo těžby, jakož i produkty jiných výrobních činností.

Výrobní jednotky v sekci výroby jsou často označovány jako
podniky, závody, továrny nebo mlýny a je pro ně typické používání
elektrických strojů a zařízení pro zpracování materiálů. Do této
sekce patří také výrobní jednotky, které mění materiály nebo
substance na nové produkty ručně nebo při domácí výrobě, a také
ty, které se zabývají prodejem vlastních výrobků, jako jsou např.
pekárny a zakázková krejčovství.

Výrobní jednotky mohou zpracovávat materiály (na vlastní účet)
nebo si na tuto činnost najímat službu jiných výrobních jednotek.
V tom případě se jedná o dodání průmyslových prací. Oba typy
těchto výrobních jednotek patří do výroby.

Nový výrobek může být dokončen pro další využití např. v průmyslu,
pro konečnou spotřebu nebo může být dokončen jako polotovar a stát
se tak vstupem pro další výrobu. Např. produkt hliníkárny je
vstupem používaným pro primární výrobu hliníku; primární hliník je
vstupem pro závod na výrobu hliníkového drátu a hliníkový drát je
vstupem pro drátovny, ale může být i pro konečnou spotřebu.

Činnosti výrobních jednotek jako např. instalace a montáž, opravy
a údržba, rekonstrukce a modernizace jsou považovány za průmyslové
služby, které se zatřiďují následovně:

 * Instalace a montáž jednotlivých částí vyráběných produktů je
  považována za výrobu kromě případů, kdy je činnost samostatně
  klasifikována v některé třídě oddílu 45 (stavební práce).

 * Instalace a montáž strojů a zařízení v dolech, výrobě, obchodu
  nebo  jiných  zařízeních,  pokud  je  provozována  jako
  specializovaná činnost, je klasifikována ve stejné skupině
  jako sama výrobní jednotka. * Instalace a montáž strojů
  a zařízení, která je prováděna jako služba spojená s prodejem
  vlastního zboží výrobní jednotkou, zabývající se především
  výrobou, je klasifikována stejně jako hlavní činnost výrobní
  jednotky.

 * Opravy a údržba průmyslových, obchodních a podobných strojů
  a zařízení jsou všeobecně klasifikovány ve stejné skupině jako
  výroba tohoto zboží.  Výjimkou jsou opravy kancelářských
  a výpočetních strojů klasifikovaných ve třídě 72.50, opravy
  domácích spotřebičů a zařízení, opravy motorových vozidel
  a jiného spotřebního zboží klasifikovaných podle všeobecných
  pravidel v příslušné třídě oddílu 50 (obchod, opravy a údržba
  motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot) nebo
  oddílu 52 (maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků
  pro osobní potřebu a převážně pro domácnost).

 * Rekonstrukce a modernizace výrobků se zatřiďuje obdobně jako
  opravy a údržba. Pokud však dojde k podstatné změně výrobku,
  je rekonstrukce a modernizace všeobecně považována za výrobu.

Výroba speciálních dílů, doplňků a příslušenství ke strojům je
klasifikována  zásadně ve  stejné třídě  jako výroba strojů
a zařízení, pro které jsou díly a příslušenství určeny. Výroba
nespecializovaných doplňků, dílů a příslušenství strojů a zařízení
(např. motory, písty, elektromotory, elektrické zařízení, ventily,
pohony, kuličková ložiska) je klasifikována v příslušné třídě
výroby bez ohledu na stroje a zařízení, pro které jsou určeny.

Hranice průmyslové výroby a ostatních sekcí klasifikačního systému
mohou být poněkud nejasné. Průmyslová výroba je založena na
transformaci materiálů do nových výrobků. Jejím výstupem je nový
výrobek. Definice toho, co vytváří nový výrobek, může být ale
poněkud subjektivní.

Dle OKEČ jsou považovány za výrobu i následující činnosti:
- pasterizace mléka a stáčení do lahví,
- zpracování čerstvých ryb (otevírání ústřic, filetování ryb),
- tisk a podobné činnosti,
- výroba hotové betonové směsi,
- zpracování kůží a kožešin,
- konzervování dřeva,
- elektrochemické pokovování,
- pokovování, tepelné opracování kovu, leštění,
- výroba značek a reklamních tabulí,
- přestavba a rekonstrukce strojů (např. automobilových motorů),
- podstatná změna rekonstruovaného nebo modernizovaného výrobku,
- opravy a rekonstrukce lodí,
- protektorování pneumatik.

Naopak existují činnosti, které jsou někdy považovány za výrobu,
avšak OKEČ je jako výrobu neklasifikuje. Mezi takové činnosti
patří např.:
- kácení dřeva nastojato, klasifikované v sekci A (zemědělství,
 myslivost, lesnictví),
- zužitkování rud a jiných nerostů, klasifikované v sekci C (těžba
 nerostných surovin),
- stavba konstrukcí ne vlastní výroby a výrobní činnosti prováděné
 v místě stavby, klasifikované v sekci F (stavebnictví),
- činnosti související s obchodem:
 * kompletování a třídění zboží, rozdělování zboží do větších
  nebo menších objemů, balení, přebalování nebo plnění do lahví
  (např. kapalin nebo chemikálií), instalace a montáž zboží atd.
 * kompletace počítačů podle přání zákazníka,
 * třídění odpadu,
 * míchání barev na přání zákazníka,
 * řezání dřevěných desek, plechů a kovů na objednávku,
 * zhotovení modifikované verze téhož (ne však nového) výrobku.

Tyto činnosti jsou klasifikovány v sekci G (obchod, opravy
motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost).

      DA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ,
            TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Potravinářský  průmysl zpracovává  produkty zemědělské výroby
a rybolovu na potraviny a nápoje pro lidi i zvířata. Zahrnuje
výrobu různých meziproduktů, které nejsou přímo potravinami. Při
této činnosti často vznikají odvozené produkty vyšší nebo nižší
užitkové hodnoty (např. kůže na jatkách nebo výlisky při výrobě
oleje). Každá skupina je uspořádána podle činností zabývajících se
různými druhy výroby: maso, ryby, ovoce, zelenina, tuky a oleje,
mléčné  výrobky, mletí  zrna, krmivo  pro zvířata,  ostatní
potravinářské výrobky, nápoje, tabák. Výroba může být prováděna na
vlastní účet nebo na účet třetí strany (pro třetí stranu) jako
dodání průmyslových prací, např. porážka na objednávku (tyto
průmyslové práce se zatřiďují ve stejné třídě jako práce prováděné
na vlastní účet).

Některé činnosti jsou považovány za výrobu - např. pekárny,
obchody s pečivem a obchody s masem v kuchyňské úpravě, které
prodávají svou vlastní výrobu, i když je to maloobchod s produkty
v jejich vlastních prodejnách. Avšak pokud je opracování minimální
a nevede ke skutečné přeměně (např. řezníci, obchodníci s rybami),
je třeba zařadit činnost výrobní jednotky do sekce G. Zpracování
jatečního odpadu k výrobě krmiva pro zvířata je klasifikováno ve
skupině 15.7, zatímco zpracování odpadu z výroby potravin, nápojů
a tabáku na druhotnou surovinu je klasifikováno ve třídě 37.20
a skládkování odpadu z potravin, nápojů a tabáku v oddíle 90.

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů

15.1 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků

15.11 Výroba,  zpracování  a  konzervování  masa  z  velkých
   hospodářských zvířat

Tato třída zahrnuje:
- výrobu čerstvého, chlazeného a  mrazeného masa (v jateční
 a výsekové úpravě):
 * ze skotu, prasat, ovcí, koz a koní

Tato třída zahrnuje také:
- produkci surových usní a kůží (vč. úpravy pro drobný obchod)
- tavení jedlých tuků živočišného původu
- zpracování živočišných vnitřností a krve, produkci masové moučky
- produkci jateční vlny

Do této třídy nepatří:
- vyškvaření jedlých drůbežích tuků (15.12)
- výroba masných výrobků (15.13)
- balení masa z velkých hospodářských zvířat na vlastní účet
 velkoobchodu (51.32)
- balení masa z velkých hospodářských zvířat pro třetí stranu
 (74.82)

15.12 Výroba,  zpracování  a  konzervování  masa  z drobných
   hospodářských zvířat a zvěřiny

Tato třída zahrnuje:
- zpracování čerstvého, chlazeného a mrazeného masa (vcelku nebo
 v jednotlivých porcích):
 * z drůbeže, králíků, zvěřiny, pštrosů, dropů, holubů, tuleňů,
  mrožů atd.
- porážku drůbeže, králíků a jiných drobných hospodářských zvířat
- produkci čerstvých, chlazených nebo mražených jedlých drobů
- vyškvaření jedlých drůbežích tuků

Tato třída zahrnuje také:
- produkci peří vč. prachového

Do této třídy nepatří:
- výroba masných výrobků z drůbežího masa a z jiných drobných
 hospodářských zvířat (15.13)
- balení masa z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny na vlastní
 účet velkoobchodu (51.32)
- balení masa z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny pro třetí
 stranu (74.82)

15.13 Výroba masných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * sušeného, soleného nebo uzeného masa a jedlých drobů
 * masných produktů - párků, salámů, prejtů, jitrnic, klobás,
  paštik, tlačenky, ragú atd.
 * vařené šunky, masových vývarů, extraktů
 * výrobků vařených, pečených
 * výrobků z vnitřností
 * masových polotovarů vč. konzerv
 * masových hotových jídel konzervovaných

Tato třída zahrnuje také:
- produkci vedlejších výrobků nevhodných pro lidskou výživu

Do této třídy nepatří:
- balení masných výrobků na vlastní účet velkoobchodu (51.32)
- balení masných výrobků pro třetí stranu (74.82)

15.2 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků

15.20 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků

Tato třída zahrnuje:
- zpracování a konzervování ryb (vč. velryb), korýšů a měkkýšů:
 * zmrazování, mražení při extrémně nízkých teplotách, sušení,
  uzení, prosolování, nakládání do láků, výrobu konzerv apod.
- výrobu rybích, korýšovitých a měkkýšovitých výrobků:
     * vařené ryby, rybí filé, rybí játra, mlíčí a jikry, kaviár
  a kaviárové náhražky
- výrobu:
 * rybích polotovarů
 * rybího masa na krmivo pro zvířata

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti na lodích specializovaných na zpracování a konzervování
 ryb
- výrobu vedlejších výrobků nevhodných pro lidskou výživu

Do této třídy nepatří:
- činnosti na lodích zabývajících se jak lovem ryb, tak i jejich
 zpracováním a konzervováním (05.01)
- výroba olejů a tuků z mořských živočichů (15.41)
- výroba rybích polévek, rybích extraktů (15.89)

15.3 Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor

15.31 Zpracování a konzervování brambor

Tato třída zahrnuje:
- úpravu brambor syrových:
 * loupání a porcování brambor
 * sušení, vaření a konzervování brambor
- výrobu:
 * mražených bramborových polotovarů
 * dehydrované bramborové kaše
 * bramborových lupínků, krekrů atd.
 * bramborové mouky a moučky

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * jídel z  brambor v prášku nebo  bramborové drti (např.
  bramborové knedlíky)
 * výrobků z vařených nebo předvařených brambor

15.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ovocných a zeleninových:
 * čistých šťáv
 * koncentrátů

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu hroznových moštů pro přípravu šťáv

15.33 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n.

Tato třída zahrnuje:
- zpracování ovoce, ořechů nebo zeleniny vč. hub:
 * zmrazování, sušení, sterilaci, nakládání do oleje nebo vinného
   octa atd.
 * jiné druhy konzervování
 * výrobu ovocných a zeleninových jídel
 * výrobu protlaků, džemů, marmelád a želé

Do této třídy nepatří:
- výroba mouky nebo jídel ze sušených luštěnin (15.61)
- konzervace ovoce a ořechů v cukru (15.84)
- výroba kečupu a rajských omáček (15.87)

15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

Výroba surových olejů a tuků (15.41) zahrnuje výrobu surových
rostlinných olejů a tuků chemicky neupravených, výrobu surových
nebo rafinovaných živočišných olejů a tuků chemicky neupravených.

Výroba  rafinovaných olejů  a tuků  (15.42) zahrnuje výrobu
rafinovaných rostlinných olejů a tuků, jakož i výrobu živočišných
nebo rostlinných olejů a tuků a jejich frakcí, částečně nebo zcela
hydrogenovaných, vnitřně esterifikovaných, reesterifikovaných nebo
elaidinizovaných, rafinovaných nebo nerafinovaných, avšak dále
neupravovaných.

15.41 Výroba surových olejů a tuků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu surových rostlinných olejů:
 * olivový, sójový, palmový, slunečnicový, bavlněný, řepkový,
  hořčičný, lněný, ořechový, sezamový, řepicový atd.
- výrobu surových nebo rafinovaných živočišných olejů (např.
 z ryb, mořských savců, želv)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu mouky z neodtučněných olejnatých ořechů, semen nebo jader
- výrobu nejedlých živočišných olejů a tuků
- vedlejší produkty při výrobě oleje (např. pokrutiny, bavlněná
 cupanina)

Do této třídy nepatří:
- tavení, škvaření a rafinace vepřového sádla a dalších jedlých
 jatečních živočišných tuků (15.11)
- výroba kukuřičných olejů (15.62)
- získávání silic (24.63)

15.42 Výroba rafinovaných olejů a tuků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu rafinovaných rostlinných olejů:
 * olivový, sójový, palmový, slunečnicový, bavlněný, řepkový,
  hořčičný, lněný, ořechový, sezamový, řepicový atd.
- zpracování rostlinných olejů:
 * odkalování, převaření, oxidace, polymerizace, dehydratace,
  hydrogenace atd.
- zpracování živočišných olejů:
 * hydrogenace, esterifikace atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba olivového oleje z oliv vlastní produkce (01.13)
- rafinace živočišných jedlých jatečních tuků (15.11)
- výroba živočišných nejedlých olejů a tuků, extrakce tuku z ryb
 a mořských savců (15.41)

15.43 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * margarínu
 * směsí a pomazánek
 * složených pokrmových tuků

15.5 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny

15.51 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů

Tato třída zahrnuje:
- zpracování čerstvého mléka:
 * pasterizováním
 * sterilizováním
 * homogenizováním
 * vysokou teplotou
- výrobu mlékárenských výrobků a sýrů:
 * sušeného nebo zahuštěného mléka, slazeného nebo neslazeného
 * nealkoholických nápojů na bázi mléka
 * smetany a podmáslí, šlehačky
 * másla
 * jogurtů a ostatních zakysaných výrobků
 * sýrů a tvarohu
 * syrovátky
 * kaseinu a laktózy

Do této třídy nepatří:
- úprava surového kravského mléka (01.21)
- výroba mražených smetanových krémů (15.52)
- výroba aromatizovaného mléka (15.98)

15.52 Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny

Tato třída zahrnuje:
- výrobu zmrzliny a dalších mražených krémů
Do této třídy nepatří:
- činnosti zmrzlinářských cukráren (55.30)

15.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

15.61 Výroba mlýnských výrobků

Tato třída zahrnuje:
- mletí obilí: výrobu mouky, krup, krupice, krupičky nebo pelet
 z pšenice, žita, ovsa, kukuřice nebo jiných obilných zrn
- zpracování rýže:
 * výrobu loupané, hlazené, leštěné, předvařené a jinak upravené
  rýže
 * výrobu rýžové mouky
- výrobu:
 * mouky a prášku ze sušených luštěnin, kořenů, hlíz, jedlých
  ořechů
 * obilných lehkých pokrmů (vč. pufovaných obilnin)
 * moučné směsi na pečení chleba, cukrářských výrobků, sušenek
  nebo palačinek

Do této třídy nepatří:
- výroba bramborové mouky a moučky, jídla z brambor (15.31)
- výroba sójové mouky (15.41)
- mletí mokrého kukuřičného zrna (15.62)

15.62 Výroba škrobárenských výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * škrobu (z brambor, pšenice, kukuřice, rýže atd.)
 * inulinu
 * škrobových cukrů a sirupů bez přísad (glukóza, glukózový
  sirup, maltózový sirup, fruktóza atd.)
 * glutenu
 * lepku
 * kukuřičného oleje
 * pudingových prášků
 * ostatních výrobků na bázi škrobu

Do této třídy nepatří:
- výroba mléčného cukru (15.51)
- výroba třtinového a řepného cukru (15.83)

15.7 Výroba krmiv

15.71 Výroba krmiv pro hospodářská zvířata

Tato třída zahrnuje:
- výrobu krmiva pro hospodářská zvířata

Do této třídy nepatří:
- činnosti, jejichž výsledkem je kromě hlavního produktu vedlejší
 produkt pro krmení zvířat bez dalšího speciálního zpracování
 (patří do těch průmyslových oborů, kam patří hlavní činnost,
 např. zbytky z mletí zrna používané ke krmení (15.61), krmivo
 z ryb (15.20), pokrutiny (15.41))

15.72 Výroba krmiv pro domácí zvířata

15.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků

15.81 Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých

Tato třída zahrnuje:
- výrobu výrobků s trvanlivostí kratší než 3 měsíce:
 * chleba (obyčejný, celozrnný, brioškový atd.)
 * čerstvé pečivo (rohlíky, housky, žemle atd.)
 * čerstvé cukrářské výrobky (záviny, dorty atd.)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu a maloobchodní prodej chleba nebo pečiva

Do této třídy nepatří:
- výroba moučných těst pro výrobu pečiva (15.61)
- výroba nekvašeného a grilovaného chleba, trvanlivého pečiva
 (15.82)
- výroba těstovin (15.85)
- činnosti jídelen s rychlým občerstvením (55.30)

15.82 Výroba trvanlivých pekárenských výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu výrobků s minimální trvanlivostí 3 měsíce:
 * trvanlivého pečiva (suchary, toustový, nekvašený a grilovaný
  chleba, sušenky, perníky, oplatky atd.)
 * trvanlivých sladkých nebo slaných zákusků
 * pizzy
 * extrudovaných pekárenských výrobků

Do této třídy nepatří:
- výroba pečiva s trvanlivostí kratší než 3 měsíce (15.81)

15.83 Výroba cukru (přírodního)

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * surového nebo rafinovaného cukru, sacharózy (z cukrové třtiny,
  řepy, javorové šťávy a palem)
 * melasy
 * karamelu

Do této třídy nepatří:
- výroba glukózy, glukózového nebo maltózového sirupu (15.62)

15.84 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kakaa, kakaového másla, kakaového tuku a oleje
 * čokolády, čokoládové polevy
 * cukrovinek
 * žvýkaček
 * bonbonů a pastilek
 * želé, dražé, karamelek
- kandování ovoce, ořechů, ovocné kůry a dalších rostlinných částí

Do této třídy nepatří:
- výroba cukru, sacharózy (15.83)
- výroba žvýkaček bez cukru (15.89)

15.85 Výroba těstovin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * těstovin, jako jsou makarony a nudle (vařené, nevařené,
  plněné, neplněné, konzervované)
 * kuskusu

15.86 Zpracování čaje a kávy

Tato třída zahrnuje:
- dekofeinizaci a pražení kávy
- výrobu:
 * kávových produktů  (mleté nebo rozpustné  kávy, extraktů
  a koncentrátů)
 * kávovinových produktů
 * směsí čajových a maté
- balení čaje vč. porcovaného

Tato třída také zahrnuje:
- výrobu bylinkových nebo ovocných  čajů (např. čaj mátový,
 heřmánkový)

Do této třídy nepatří:
- výroba čaje související s jeho pěstováním (01.13)
- výroba bylinných čajů označených jako léčivo (24.42)

15.87 Výroba koření a aromatických výtažků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * koření, omáček, kečupů, přísad, aromatických bylin
 * majonéz
 * hořčice, hořčičné moučky
 * vinného octa

Do této třídy nepatří:
- pěstování rostlin pro výrobu koření (01.13)
- výroba stolní soli (14.40)

15.88 Výroba homogenizovaných potravinářských výrobků a dietních
   potravin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu potravin pro speciální výživu:
 * kojenecké, dětské výživy
 * nízkoenergetické a redukční potraviny
 * dietní potraviny pro speciální léčebné účely
 * potraviny s nízkým obsahem sodíku vč. dietních solí s nízkým
  obsahem sodíku nebo bezsodíkových
 * bezlepkové potraviny
 * potraviny určené k posílení organismu při zvýšené svalové
  námaze (např. pro sportovce)
 * potraviny pro diabetiky

15.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu potravin obohacených vitaminy, proteiny atd.

15.89 1 Výroba potravinářských koncentrátů a jiných upravených
    potravin

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * polévek v prášku, pastovitých, polévkových kostek, v konzervě
  atd.
 * instantních nápojů v prášku

Do této podtřídy nepatří:
- výroba instantních nápojů na bázi mléka (15.51)
- výroba instantních nápojů obsahujících kakao (15.84)
- výroba instantních nápojů na bázi kávy, kávovin, čaje (15.86)

15.89 2 Výroba vaječných výrobků
    
Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * sušených vajec
 * nakládaných vajec
 * vaječných konzerv
 * vařených vajec bez skořápek
 * vaječného albuminu

Do této podtřídy nepatří:
- třídění vajec (01.24)
- výroba majonézy (15.87)

15.89 3 Výroba droždí

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * pekařského droždí, pivních kvasnic
 * kypřicích prášků do pečiva
 * krmného droždí

15.89 9 Výroba potravinářských přípravků j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * konzervačních potravinářských přípravků (např. pektin, pektan)
 * potravinářské želatiny
 * enzymatických potravinářských preparátů
 * burských pomazánek
 * žvýkaček bez cukru
 * potravinářských výrobků j. n.
- přípravu potravinářských barviv

Do této podtřídy nepatří:
- výroba zahušťovadel na bázi modifikovaných škrobů (15.62)

15.9 Výroba nápojů

15.91 Výroba destilovaných alkoholických nápojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu destilovaných alkoholických  nápojů (whisky, brandy,
 likéry atd.)

Do této třídy nepatří:
- výroba nedestilovaných alkoholických  nápojů (15.92, 15.93,
 15.94, 15.95)

15.92 Výroba etylalkoholu kvašením

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kvasného etylalkoholu
 * denaturovaného lihu

15.93 Výroba hroznového vína

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * hroznového vína vč. stolního
 * kvalitních vín vyrobených ve specifickém regionu (QWPSR vína)
 * šumivých vín
 * vín z koncentrovaného hroznového moštu
 * vín určených k výrobě destilátů, octa, alkoholu atd.

Do této třídy patří také:
- výroba nealkoholického vína nebo vína s nízkým obsahem alkoholu

Do této třídy nepatří:
- výroba vína z hroznů vlastní produkce (01.13)
- výroba ovocných vín (15.94)
- stáčení vína do lahví a balení bez přepravy (51.34, 74.82)

15.94 Výroba ovocného vína

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ovocných vín (např. jablečné, hruškové) a míchaných
 nápojů obsahujících alkohol

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu medoviny

15.95 Výroba jiných nedestilovaných kvašených nápojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu vermutů a jiných ochucených vín z čerstvých hroznů
 (aperitivy)

15.96 Výroba piva

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * vedlejších výrobků, např. výrobu pivovarských kvasnic
 * nealkoholického piva a piva s nízkým obsahem alkoholu

15.97 Výroba sladu

Tato třída zahrnuje:
- výrobu sladu praženého i nepraženého

15.98 Stáčení  minerální a  pitné vody  do lahví  a výroba
   nealkoholických nápojů

Tato třída zahrnuje:
- stáčení přírodních minerálních a jiných pitných vod do lahví
- výrobu nealkoholických nápojů:
 * nearomatizovaných i aromatizovaných, neslazených i slazených,
  nesycených  i sycených  (citronády, oranžády, energetické
  nápoje, ovocné nápoje atd.)
 * s přírodními extrakty (kola, tonik, ovocné nápoje, ochucená
  mléka atd.)

Do této třídy nepatří:
- výroba čistých ovocných a zeleninových šťáv (15.32)
- výroba instantních nápojů v prášku (15.89 1)

16 Výroba tabákových výrobků

16.0 Výroba tabákových výrobků

16.00 Výroba tabákových výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * tabákových produktů (cigaret, cigaretového tabáku, doutníků,
  dýmkového, žvýkacího a šňupacího tabáku)
 * homogenizovaného a rekonstituovaného tabáku
 * polotovarů k výrobě tabákových produktů
- průmyslové práce související s výrobou tabákových výrobků

Do této třídy nepatří:
- pěstování nebo předzpracování tabáku (01.11)

    DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ

17 Výroba textilií a textilních výrobků

Tento oddíl zahrnuje přípravu a spřádání textilních vláken, tkaní
a konečnou úpravu textilií a šatstva, výrobu hotových textilních
výrobků kromě konfekce (např. ložní a stolní prádlo, deky,
koberce, provaznické zboží), výrobu pletených a háčkovaných tkanin
a výrobků z nich (např. ponožky a pulovry).

Pěstování přírodních vláken patří do oddílu 01 (zemědělství,
myslivost a související činnosti), zatímco výroba syntetických
vláken je chemický proces, který musí být klasifikován ve třídě
24.70 (výroba chemických vláken).

Výroba konfekce patří do oddílu 18 (výroba oděvů, zpracování
a barvení kožešin). Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno
jinak - např. 17.30) se  zatřiďují ve stejné třídě jako práce
prováděné na vlastní účet.

17.1 Úprava a spřádání textilních vláken

17.11 Úprava a spřádání bavlnářských vláken

Tato třída zahrnuje:
- předpřípravu bavlnářských vláken, mykání a česání
- výrobu bavlněné příze z bavlny, umělých nebo syntetických vláken
 pro tkaní, pletení atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba nití (17.16)

17.12 Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken

Tato třída zahrnuje:
- předpřípravu vlnařských vláken (odmašťování, karbonizaci vlny)
- výrobu mykaných vlnařských přízí z přírodní vlny, umělých nebo
 syntetických vláken pro tkaní, pletení atd.

17.13 Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken

Tato třída zahrnuje:
- česání vlnařských vláken
- výrobu česaných vlnařských přízí z přírodní vlny, umělých nebo
 syntetických vláken pro tkaní, pletení atd.
- přípravu a spřádání poločesaných vlnařských přízí (mykaných, ale
 ne plně česaných)

17.14 Úprava a spřádání lnářských vláken

Tato třída zahrnuje:
- potírání lnu
- výrobu lnářských přízí ze lnu, umělých nebo syntetických vláken

17.15 Soukání a úprava hedvábí (včetně šapového hedvábí), soukání
   a tvarování syntetických nebo umělých přízí

Tato třída zahrnuje:
- navíjení, praní a soukání hedvábí
- mykání a česání hedvábného odpadu
- výrobu hedvábnických přízí z hedvábí, umělých nebo syntetických
 vláken
- tvarování, kroucení, skládání, splétání a moření syntetických
 nebo umělých nekonečných vláken

17.16 Výroba šicích nití

Tato třída zahrnuje:
- výrobu šicích nití z jakéhokoliv textilního materiálu vč. směsí

Do této třídy nepatří:
- výroba pletacích a háčkovacích přízí (17.11 - 17.15, 17.17)

17.17 Úprava a spřádání ostatních textilních vláken

Tato třída zahrnuje:
- přípravné operace a spřádání ostatních textilních vláken, jako
 jsou juta nebo lýková vlákna, konopí atd.
- výrobu papírové příze

Do této třídy nepatří:
- výroba syntetických nebo umělých vláken a koudelí, výroba
 jednoduchých vláken (vč. vláken s vysokou pevností a vláken
 kobercových (24.70)
- výroba skleněných vláken (26.14)
- spřádání azbestových vláken (26.82)

17.2 Tkaní textilií

17.21 Tkaní bavlnářských tkanin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * tkaných bavlnářských  tkanin z bavlněných,  umělých nebo
  syntetických vláken
 * tkaných suken, žinylkových vláken, smyčkových ručníkových
  tkanin, gázy

Do této třídy nepatří:
- výroba textilních podlahových krytin (17.51)
- výroba netkaných textilií (17.53)
- výroba stuh a prýmků (17.54)
- výroba pletených materiálů (17.6)

17.22 Tkaní vlnařských mykaných tkanin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu široce tkaných mykaných vlnařských tkanin z vlněných,
 umělých nebo syntetických vláken

Do této třídy nepatří:
- výroba textilních podlahových krytin (17.51)
- výroba netkaných textilií (17.53)
- výroba pletených materiálů (17.6)

17.23 Tkaní vlnařských česaných tkanin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu široce tkaných česaných vlnařských tkanin z vlněných,
 umělých nebo syntetických vláken

Do této třídy nepatří:
- výroba textilních podlahových krytin (17.51)
- výroba netkaných textilií (17.53)
- výroba pletených materiálů (17.6)

17.24 Tkaní hedvábnických tkanin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu široce tkaných hedvábnických tkanin z hedvábných, umělých
 nebo syntetických vláken

Do této třídy nepatří:
- výroba netkaných textilií (17.53)

17.25 Tkaní jiných tkanin

17.25 3 Tkaní lnářských tkanin

17.25 4 Tkaní jutařských tkanin

17.25 5 Tkaní vigoňových tkanin

17.25 9 Tkaní ostatních tkanin

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu tkanin z ramie, konopí, lýka apod.

Tato podtřída zahrnuje také:
- výrobu tkaných textilií ze skleněných vláken

Do této podtřídy nepatří:
- výroba textilních podlahových krytin (17.51)
- výroba netkaných textilií (17.53)
- tkaní azbestových vláken (26.82)

17.3 Konečná úprava textilií

17.30 Konečná úprava textilií

Tato třída zahrnuje:
- průmyslové práce související s konečnou úpravou textilií:
 * bělení, barvení a potisk (vč. tepelného potisku) textilu,
  který není výsledkem vlastní výroby a textilních výrobků vč.
  ošacení
 * sušení, napařování, srážení, spravování, nesrážlivou úpravu,
  mercerování textilií a textilních výrobků, které nepocházejí
  z vlastní výroby

Tato třída zahrnuje také:
- bělení džínoviny
- plizování a podobné práce s textiliemi

Do této třídy nepatří:
- konečná úprava textilií a textilních výrobků z vlastní výroby
 (17.1, 17.2, 17.5)
- impregnace, potahování, laminování textilií plasty (17.54 5)
- potisk textilních výrobků na počkání (52.74)

17.4 Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů

17.40 Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů

17.40 1 Výroba ložního prádla

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * ložního prádla z různých textilií
 * výrobu dětských zavinovaček
 * prošívaných přikrývek, polštářů, spacích pytlů
 * potahů na matrace

17.40 2 Výroba konfekčních bytových výrobků kromě koberců

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * přikrývek (neprošívaných)
 * kusových bytových textilií (např. pokrývky, záclony, závěsy,
  nástěnky, rohožky)

17.40 3 Výroba stolních  a podobných textilních  výrobků pro
    domácnost

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu ubrusů, ručníků, utěrek, prachovek a podobných textilních
 kusových výrobků převážně pro domácnost

17.40 4 Výroba plachet, stanů a podobných výrobků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * plachet, plachetek, stanů atd.
 * pytlů, sáčků z textilního materiálu
 * záchranných plovacích vest, padáků, nafukovacích matrací atd.

Do této podtřídy nepatří:
- výroba nafukovacích pryžových matrací (25.13)

17.40 9 Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků kromě
    oděvů

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * praporů, vlajek, mávátek atd.
 * textilních částí elektrických deček
 * textilních masek pro lékaře, na ochranu proti prachu, pachům
  atd.
 * textilních kávových filtrů
 * ostatních textilních konfekčních výrobků j. n.

Do této podtřídy nepatří:
- výroba textilních výrobků pro     technické účely (17.54 9)

17.5 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů

17.51 Výroba koberců a podlahových textilií

Tato třída zahrnuje:
- výrobu podlahových krytin jak tkaných, tak i plstěných (koberců,
 předložek, rohoží vč. ostatních druhů podlahových krytin tohoto
 typu)

Do této třídy nepatří:
- výroba rohoží a slaměného pletiva (20.52)
- výroba podlahové krytiny z korku, pryže a plastů, i když jsou
 kryty textilem (20.52, 25.13, 25.23)
- výroba linolea a jiných podlahovin s tvrdým povrchem (36.63)

17.52 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

17.52 1 Výroba provaznická

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu provazů, lanoví, motouzů a kotevních lan z textilních
 vláken, pruhů atd., impregnované nebo neimpregnované, potahované
 pryží nebo plasty

17.52 2 Výroba síťovaných výrobků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * uzlovaných síťovin z provázků, lanoví nebo provazů
 * produktů z provazu nebo síťoviny a pletiva (např. rybářské
  sítě, lodní odrazníky, nákladní sítě, provazy nebo kotevní
  lana opatřená kovovými kroužky)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba pletených síťovin (17.60)
- výroba sítěk na vlasy (18.24)

17.53 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů

17.54 Výroba jiných textilních výrobků

17.54 1 Výroba stuh a prýmků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * stuh vč. bezútkových textilií s kordovou vložkou, vyrobených
  s použitím lepidel
 * ornamentálních prýmků (např. prýmky, střapce, bambule)

17.54 2 Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek

Do této podtřídy nepatří:
- výroba kusových záclon (17.40 2)

17.54 5 Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených
    nebo laminovaných plasty

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * látek impregnovaných, potahovaných nebo laminovaných plasty
 * metalizovaných vláken nebo hedvábím opředených nití
 * pryžových nití opředených textilními materiály
 * textilních vláken nebo pásů potažených pryží nebo plasty

Do této podtřídy nepatří:
- výroba tkaných a plstěných podlahových krytin (17.51)
- výroba kovových drátěných oděvů (28.73)

17.54 9 Výroba jiných textilních výrobků j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu různých tkanin s vysokou pevností:
 * kordové tkaniny pro pneumatiky
 * průsvitná plátna na výkresy
 * malířská plátna
 * hrubě ztužená plátna
- výrobu různých textilních technických výrobků:
 * žhavicí vlákna do plynových svítidel
 * hnací a převodové pásy
 * dopravníkové pásy
 * vata a výrobky z ní

17.6 Výroba pletených a háčkovaných materiálů

17.60 Výroba pletených a háčkovaných materiálů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vlasových a smyčkových textilií
 * ostatní pletené a háčkované materiály

Do této třídy nepatří:
- výroba síťovin a jiných řídkých látek krajkového typu (17.52,
 17.54)

17.7 Výroba pletených a háčkovaných výrobků

17.71 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  pletených  nebo  háčkovaných  punčoch,  trikotů
 a punčochových kalhot

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu obuvi z textilních materiálů bez podrážek

17.72 Výroba pletených a háčkovaných výrobků kromě punčochových

Tato třída zahrnuje:
- výrobu pletených a háčkovaných výrobků k zakrytí horní části
 těla (např. svetry, pulovry, vesty)

Do této třídy nepatří:
- výroba svrchního ošacení (např. kalhoty, saka, komplety, šaty)
 z pletených nebo háčkovaných materiálů (18.22)

18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

Oděvní průmysl zahrnuje veškeré krejčovské práce (oděvy konfekční
nebo na míru ze všech materiálů - např. kůže, tkanina, pletené
a háčkované materiály), všechny části oděvů (svrchní ošacení,
spodní prádlo, pracovní, vycházkové, sportovní oblečení atd.)
a doplňky. Neexistují rozdíly mezi oblečením pro dospělé a děti,
mezi oblečením moderním a tradičním.

Oddíl 18 zahrnuje také kožešnické činnosti (výrobu a zpracování
kožešin) a výrobu oblečení z kožešin. Průmyslové práce (pokud není
výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují ve stejné třídě jako práce
prováděné na vlastní účet.

Do tohoto oddílu nepatří:
- výroba pletených a háčkovaných výrobků (17.7)
- konečná úprava oděvů (17.30).

18.1 Výroba kožených oděvů

18.10 Výroba kožených oděvů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu oděvů z kůže nebo kompozitních kůží (umělých kůží)

Do této třídy nepatří:
- výroba usňových rukavic a pásků (18.24)
- výroba oděvů z kožešin (18.30)
- výroba usňových sportovních rukavic a chráničů hlavy (36.40)

18.2 Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků

Do této skupiny nepatří:
- výroba oděvů z kožešin (18.30)

18.21 Výroba pracovních oděvů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu pracovních obleků

Do této třídy nepatří:
- výroba obuvi (19.30)
- výroba oděvů z usní a plastů, které nejsou zhotovovány šitím,
 ale lepeny nebo lisovány (25.13, 25.24)
- výroba ochranných pokrývek hlavy (25.24, 28.75, 36.40)
- opravy oděvů (52.74)

18.22 Výroba jiných svrchních oděvů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ostatního svrchního  ošacení, vyráběného z tkaných,
 pletených a háčkovaných textilií, netkaných materiálů atd.
 (např. pláště, bundy, kabáty, obleky, komplety, saka, vesty,
 kalhoty, šortky, sukně)

Tato třída zahrnuje také:
- zakázkové krejčovství svrchních oděvů

Do této třídy nepatří:
- výroba svrchního horního ošacení (k zakrytí horní části těla)
 z pletených nebo háčkovaných materiálů (17.72)
- výroba obleků z kožešin (18.30)
- výroba obleků z pryže a plastů, které nejsou zhotovovány šitím,
 ale lepeny nebo lisovány (25.13, 25.24)
- opravy oděvů (52.74)

18.23 Výroba osobního prádla

Tato třída zahrnuje:
- výrobu osobního prádla z tkaných, pletených nebo háčkovaných
 textilií, krajky atd. (např. košile, blůzy, spodní kalhotky,
 spodky, pyžama, domácí a noční úbory, župany, slipy, podprsenky,
 korzety, spodní nátělníky, trička)

Do této třídy nepatří:
- opravy oděvů (52.74)

18.24 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.

18.24 1 Výroba kloboučnických výrobků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * klobouků a čepic
 * kožešinových a kožených pokrývek hlavy

Do této podtřídy nepatří:
- výroba pryžových koupacích čepic (25.24)
- výroba ochranných pokrývek hlavy (25.24, 28.75, 36.40)

18.24 9 Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních materiálů

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * různého ostatního oblečení (např. teplákové soupravy, lyžařské
  oblečení, plavky)
 * různých druhů doplňků (např. rukavice, pásky, šle, šály,
  vázanky, motýlky, síťky na vlasy)
 * kojeneckých  oděvů  (např. kombinézy,  plenky  z tkaniny,
  kojenecké oblečení)

Tato podtřída zahrnuje také:
- další výrobu z textilních materiálů (např. textilní svršky
 obuvi)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba bezpečnostních a sportovních pokrývek hlavy (25.24,
 28.75, 36.40)
- výroba usňových sportovních rukavic (36.40)
- opravy oděvů (52.74)

18.3 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

18.30 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

Tato třída zahrnuje:
- úpravu a barvení kožešin a usní s vlasem:
 * mízdření, přípravu k činění a činění, bělení, postřihování,
rupování, odpesíkování
- výrobu kožešinových výrobků:
 * kožichů, kožešinových obleků a doplňků
 * doplňků z kožešin (např. zpracované odstřižky kožešin, rohože,
  pásy, pokrývky, předložky, nelátková sedátka, kusy používané
  k leštění v průmyslu)
 * kabelek z kožešin

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu umělých kožešin a výrobků z nich

Do této třídy nepatří:
- výroba neopracovaných kožešin (01.25, 01.50)
- produkce surových usní a kůží (15.11)
- výroba kožešinových imitací (látky s dlouhým vlasem připravované
 tkaním nebo pletením) (17.2, 17.60)
- výroba kožešinových klobouků, obleků zdobených kožešinou (18.24)
- výroba obuvi s použitím kožešin (19.30)

         DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ

Kožedělný a obuvnický průmysl v současnosti používají pro svoji
výrobu kromě usní mnoho jiných materiálů (např. pro cestovní
zavazadla, obuv). Činnosti v této subsekci zahrnují přípravu
a činění surových kůží a kožek zatříděných ve skupině 15.1.

Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují
ve stejné třídě jako práce prováděné na vlastní účet.

19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků
  a obuvi

19.1 Činění a úprava usní

19.10 Činění a úprava usní

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vyčiněné kůže (usně)
 * zámiše, pergamenu, lakové nebo metalizované usně
 * umělé usně na bázi přírodní kůže

Do této třídy nepatří:
- produkce surových usní a kůží (15.11)
- výroba koženého oblečení (18.10)
- činění a úprava kožešin nebo kůží s vlasem (18.30)
- výroba imitací usní, pokud nejsou na bázi přírodní kůže (17.2,
 25.13, 25.24)

19.2 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

19.20 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * galanterních výrobků z usně nebo náhražky z jakýchkoliv jiných
  materiálů, jako jsou plastikové plátno, textilní materiály,
  vulkanizovaná vlákna, lepenka apod., pokud byla použita stejná
  technologie jako u výrobků z usní (např. brašny, aktovky,
  kabelky)
 * nekovových pásků k hodinkám
 * různých výrobků z usní nebo jejich náhražek (např. hnací
  řemeny, těsnění, obaly na knihy, lahve na vodu)
 * sedlářských výrobků

Do této třídy nepatří:
- výroba oděvů z usní (18.10)
- výroba rukavic a klobouků z usní (18.24)
- výroba obuvi (19.30)
- výroba kovových hodinkových pásků (33.50)

19.3 Výroba obuvi

19.30 Výroba obuvi

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * obuvi pro všechny účely z jakéhokoliv materiálu, za použití
  jakéhokoliv procesu vč. lisování
 * kamaší a podobných výrobků
 * příslušenství nebo dílů obuvi (např. svršky a části svršků,
  vnější i vnitřní podrážky, podpatky)

Do této třídy nepatří:
- výroba obuvi z textilních materiálů bez podrážek (17.71)
- výroba obuvi z azbestu (26.82)
- výroba ortopedické obuvi (33.10)

19.30 1 Výroba obuvi s usňovým svrškem

19.30 9 Výroba obuvi z ostatních materiálů

     DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ
             KROMĚ NÁBYTKU

20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných
      a slaměných výrobků kromě nábytku

Tento  oddíl zahrnuje  výrobu dřevěných  výrobků, jako jsou
překližky,  dýhy, dřevěné  nádoby, dřevěné  podlahy, stojny,
prefabrikované dřevěné části nebo celky (např. buňky). Výrobní
procesy zahrnují řezání na pile, hoblování, tvarování, laminování
a sestavování dřevěných výrobků. Na začátku takového výrobního
procesu je kulatina rozřezávána na polena nebo trámy, které mohou
být dále řezány nebo tvarovány soustruhy či jinými tvarovacími
nástroji.  Klády nebo  jiné transformované  tvary mohou být
následovně rovnány nebo hlazeny a kompletovány do konečných
výrobků, jako jsou dřevěné nádoby (kontejnery) atd.

Jednotky jsou (s výjimkou pil a jednotek týkajících se ochrany
dřeva)  na základě  výroby typických  produktů seskupeny do
průmyslových odvětví. Průmyslové  práce (pokud není výslovně
uvedeno jinak) se zatřiďují ve stejné třídě jako práce prováděné
na vlastní účet.

Do tohoto oddílu nepatří:
- výroba nábytku (36.1)
- montáž dřevěných spojovacích prvků a polotovarů, které nejsou
 výsledkem vlastní výroby (45.42)

20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva

20.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Tato třída zahrnuje:
- průmyslové práce, jako řezání, hoblování a obrábění dřeva
- výrobu:
 * klád, kulatin, sloupů (např. telegrafních)
 * dřevěných železničních pražců
 * dřevěných podlahových krytin vč. parketových podlah
 * dřevěné vlny, dřevěného prachu, třísek, pilin atd.
 * briket, pelet z dřevní suroviny

Tato třída zahrnuje také:
- sušení dřeva
- impregnaci nebo chemickou úpravu dřeva konzervačními a jinými
 prostředky

Do této třídy nepatří:
- těžba surového dřeva (02.01)
- výroba šindelů, obkladů, lišt (20.30)
- pokládání dřevěných podlahových krytin (45.43)

20.2 Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků

20.20 Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků

20.3 Výroba stavebně truhlářská a tesařská

20.30 Výroba stavebně truhlářská a tesařská

20.30 1 Výroba stavebně truhlářská

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu dřevěných výrobků určených především pro použití ve
 stavebnictví:
 * trámy, nosníky, krovy, střešní podpěry
 * dveře, okna, okenice a jejich rámy
 * schody, zábradlí, skříně ve zdi, pulty
 * dřevěné obruby a lišty, šindele, bednění
 * parketové podlahové bloky nebo pásy apod., montované do panelů

20.30 2 Výroba tesařská a výroba dřevostaveb včetně prvků pro
    montované stavby

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu prefabrikovaných částí nebo celků ze dřeva (např. buňky,
 plážové kabinky, zahradní stavby, mobilní domky)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba nemontované dřevěné podlahoviny (20.10)

20.4 Výroba dřevěných obalů

20.40 Výroba dřevěných obalů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * obalových beden, krabic, klecí a podobných obalů ze dřeva
 * palet a jiných nákladových podložek ze dřeva určených pro
  přepravu zboží
 * barelů, sudů, kádí, rour, van a jiných bednářských výrobků ze
  dřeva
 * dřevěných cívek, bubnů na kabely

Do této třídy nepatří:
- výroba zavazadel (19.20)
- výroba beden z proutí a podobných materiálů (20.52)

20.5 Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných
   výrobků kromě nábytku

20.51 Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu různých dřevěných výrobků:
 * dřevěné držáky, násady pro nástroje, na košťata, na kartáče
 * dřevěná obuvnická kopyta
 * věšáky na šaty, domácí nástroje a nářadí, kuchyňské výrobky ze
  dřeva, police na šaty a klobouky, záclonové tyče atd.
 * dřevěné sošky, intarzie a jiné ozdoby ze dřeva
 * dřevěná pouzdra a skříňky, stěžňové spojky, vřetena a podobné
  výrobky z kulatiny
 * dřevěné žebříky, schůdky, kozy, ponky
 * dřevěné rakve
 * další výrobky ze dřeva

Do této třídy nepatří:
- výroba zavazadel (19.20)
- výroba dřevěné obuvi (19.30)
- výroba svítidel (31.50)
- výroba skříněk na hodiny (33.50)
- výroba nábytku (36.1)
- výroba dřevěných hraček (36.50)
- výroba bižuterie (36.61)
- výroba košťat a kartáčů (36.62)
- výroba vycházkových holí, deštníkových držadel, zápalek (36.63)

20.52 Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě
   nábytku

20.52 1 Výroba korkařská

Tato podtřída zahrnuje:
- zpracování přírodního korku
- výrobu předmětů z přírodního aglomerovaného korku (např. zátky,
 kroužky, izolační předměty)

20.52 2 Výroba košíkářská

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * slaměného pletiva a výrobků z něho (např. rohože, rohožky,
  zástěny, stínítka)
 * košíkářských výrobků a košatin

Do této podtřídy nepatří:
- výroba rohožek a rohoží z textilních materiálů (17.51)
- výroba nábytku (36.1)

     DE VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU;
           VYDAVATELSTVÍ A TISK

21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru

Tento oddíl zahrnuje výrobu papírové drtě, papíru nebo výrobků
z konvertovaného papíru. Výroba tvoří řadu vertikálně propojených
procesů. Výrobní jednotka provádí většinou více než jeden výrobní
proces. V podstatě jde o tři druhy činností. Výroba dřevoviny se
zabývá oddělováním vláken celulózy od ostatních nečistot ve dřevu
nebo v použitém papíru. Výroba papíru zahrnuje sdružování těchto
vláken do archů. Produkty z konvertovaného papíru se vyrábějí
z papíru  nebo  jiných  materiálů  různými technikami řezání
a tvarování  a  zahrnují  i  činnosti  potahování,  natírání
a laminování. Výrobky z papíru mohou být potištěné (např. tapeta,
dárkový balicí papír).

Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují
ve stejné třídě jako práce prováděné na vlastní účet.

21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky

21.11 Výroba vlákniny

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  papírové  vlákniny  mechanickým,  chemickým  nebo
 polochemickým postupem
- odstraňování inkoustu/barvy a výrobu vlákniny z odpadového
 papíru

21.12 Výroba papíru a lepenky

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * papíru a lepenky určených pro další průmyslové použití
 * krepového a tvarovaného papíru
 * novinového, tiskového, grafického, ručního nebo psacího papíru
 * vícevrstvého papíru a lepenky
 * papíru pergamenového, nepromastitelného, pauzovacího atd.

Tato třída zahrnuje také:
- potahování, natírání a impregnaci papíru a lepenky
- výrobu:
 * buničité vaty
 * recyklovaného papíru

Do této třídy nepatří:
- výroba vlnitého papíru a lepenky (21.21)
- výroba dalších zpracovaných výrobků z papíru (21.22, 21.23,
 21.24, 21.25)

21.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky

21.21 Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky, obalů z papíru
   a lepenky

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vlnitého papíru a lepenky
 * obalů z vlnitého papíru, lepenky, z pevného kartonu
 * skládaných obalů z lepenky, kartonu
 * sáčků a pytlů z papíru
 * kancelářských pořadačů a podobných výrobků

Do této třídy nepatří:
- výroba obálek (21.23)
- výroba tvarovaných nebo lisovaných výrobků z papíroviny (např.
 proložky na vajíčka) (21.25)
- výroba bubnů, dutinek, cívek (21.25)

21.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků
   z papíru

Tato třída zahrnuje:
- výrobu domácího a osobního  hygienického papíru a výrobků
 z buničité vaty:
 * čisticích ubrousků
 * kapesníků a ručníků
 * toaletního papíru
 * sanitárních ručníků a tamponů, ubrousků a plenek pro děti
 * talířů, tácků, kelímků atd.
 * oděvů a oděvních doplňků z papíru nebo buničité vaty

21.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * tiskového a psacího papíru pro přímé použití
 * papíru pro tiskárny k počítačům
 * samokopírovacího papíru pro přímé použití
 * rozmnožovacích blan a karbonových papírů pro přímé použití
 * pogumovaného a lepicího papíru pro přímé použití
 * obálek a dopisních papírů
 * krabic, pouzder, náprsních tašek a souprav s dopisními papíry
  a papírnickým zbožím

Do této třídy nepatří:
- výroba kancelářských pořadačů a podobných výrobků (21.21)

21.24 Výroba papírových tapet

Tato třída zahrnuje:
- výrobu tapet a podobných krytin na zeď vč. tapet potahovaných
 plasty

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu textilních tapet

21.25 Výroba výrobků z papíru a lepenky j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nálepek
 * filtračních papírů a lepenky
 * papírových a lepenkových cívek, špulek a spojek
 * proložek pro přepravu vajec a dalších obalových výrobků
  z lisované papírové vlákniny
 * karet z papíru nebo lepenky pro použití do žakárových strojů

Do této třídy nepatří:
- výroba papíru a lepenky ve velkém (21.12)
- výroba hracích karet, her a hraček z papíru nebo lepenky (36.50)

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Do tohoto oddílu patří vydávání novin, časopisů a jiných periodik
a knih, tedy produkty a činnosti výrobních jednotek známých jako
nakladatelství, vydávající kopie prací, ke kterým obvykle vlastní
autorská práva. Tato díla mohou mít jednu nebo více forem
- tradiční tištěnou formu, nahrané zvukové magnetické pásky,
CD-ROM nebo mohou být publikována on-line. Vydavatelé mohou
publikovat díla původně vytvořená jinými, k nimž získali autorská
práva, nebo díla ze své vlastní tvorby.

Výstupem tiskařské  činnosti jsou noviny,  knihy, periodika,
obchodní formuláře, pohlednice  a jiné materiály, podpůrnými
činnostmi jsou např. vazba knih, zhotovování štočků, leštění
papíru a zobrazování dat. Zde uvedené podpůrné činnosti tvoří
nedílnou součást tiskařského průmyslu. Produkt (tiskařský štoček,
knižní vazba, počítačový disk nebo počítačový záznam), který je
neoddělitelnou částí tohoto průmyslu, je také výsledkem těchto
činností.

Výrobní postupy používané v tisku zahrnují různé metody používané
pro přenos obrazu ze štočku, šablony nebo počítačového záznamu na
nějaké médium.

Nejdůležitější z těchto metod je přenos obrazu ze štočku nebo
obrazovky  na  médium  (litografie,  hlubotisk,  sítotisk
a flexografie). Rychle se rozvíjející nová technologie využívá
počítačový záznam k přímému  vytvoření obrazu pomocí nových
elektrostatických  a  jiných  typů  zařízení (digitální nebo
bezdotykový tisk).

Tisk a  vydavatelství     jsou často  prováděny stejnou výrobní
jednotkou (např. noviny). Případů, kdy tyto odlišné činnosti jsou
vykonávány právě jen jednou výrobní jednotkou, však ubývá.

Do tohoto oddílu nepatří:
- publikování softwaru (72.21)
- on-line vydavatelská činnost, která nemá souvislost s jinou
 vydavatelskou činností (72.40)

22.1 Vydavatelství

22.11 Vydávání knih

Tato třída zahrnuje:
- vydávání:
 * knih, brožur, hudebnin, letáků, encyklopedií
 * slovníků a telefonních seznamů
 * map a ostatních publikací

22.12 Vydávání novin

Tato třída zahrnuje:
- vydávání novin vč. inzertních

22.13 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

22.14 Vydávání zvukových nahrávek

Tato třída zahrnuje:
- vydávání gramofonových desek, CD, DVD a magnetických pásků
 s hudebními a jinými zvukovými nahrávkami

Tato třída zahrnuje také:
- vydávání zvukových nahrávek v kombinaci s psaným dokumentem

22.15 Ostatní vydavatelské činnosti

Tato třída zahrnuje:
- vydávání:
 * fotografií, rytin, kalendářů, obtisků a pohlednic
 * jízdních řádů
 * plakátů, reprodukcí uměleckých děl
 * ostatních polygrafických výrobků, např. pohlednic vyrobených
  mechanickým nebo fotomechanickým způsobem

22.2 Tisk a činnosti související s tiskem

22.21 Tisk novin

22.22 Tisk ostatní j. n.

Tato třída zahrnuje:
- tisk knihtiskem, ofsetem, hlubotiskem, flexografií, sítotiskem
 a jiným tiskem, kopírovacími stroji, počítačovými tiskárnami,
 razicími kalandry, fotokopírovacími a termokopírovacími stroji:
 * časopisů a jiných periodik
 * knih a brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, map, atlasů
 * plakátů, reklamních katalogů, prospektů a jiných reklamních
  materiálů
 * poštovních známek, kolků,  bankovek, listin dokládajících
  vlastnictví, šeků a jiných cenných papírů
 * seznamů, vizitek, alb, diářů, kalendářů, obchodních listin,
  formulářů, kancelářských potřeb

Tato třída zahrnuje také:
- tisk na plastové visačky, etikety, plastové tašky, skleněné
 tabule, výrobky z kovu atd.

Do této třídy nepatří:
- tisk na textil (17.30)
- výroba nálepek (21.25)
- vydavatelství (22.1)
- potisk textilních výrobků na počkání (52.74)

22.23 Vázání knih

Tato třída zahrnuje:
- vázání tiskových archů do knih, brožur, časopisů, katalogů apod.
- skládání, kompletování, sešívání, lepení lepidly nebo klihem,
 ořezávání, zlacení a jiné dokončovací práce

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti při obnově knižních vazeb

Do této třídy nepatří:
- restaurování knih (92.31)

22.24 Příprava tisku

Tato třída zahrnuje:
- ruční i strojovou sazbu, fotosazbu, vkládání dat vč. skenování,
 optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu textu
- vytváření dokumentů, počítačové zpracování vydání a související
 činnosti
- přípravu digitálních dat, např. rozšíření, výběr, pospojování
 dat
- digitální ukládání dat
- vytváření vzhledu za pomoci počítačové grafiky, zpracování za
 pomoci počítače a elektronické zpracování výstupních dat
- činnosti související s výrobou tiskařských desek vč. vkládání
 objektů a obrázků (pro tisk, knihtisk a ofset)
- rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
- zpracování  tiskařských  desek  k  přímému  tisku  (také
 fotopolymerové desky)
- desky a razidla pro knihtisk nebo ražbu
- umělecké práce vč. litografických desek a hotových dřevěných
 podložek pod štočky

22.25 Ostatní činnosti související s tiskem

Tato třída zahrnuje:
- výrobu reprografických výrobků
- výrobu reklamních médií, např. fólií pro stolní zpětnou projekci
 a ostatní digitalizované formy prezentace
- návrhy tiskařských produktů, např. náčrtky, nákresy, grafická
 úprava, atrapy, modely, makety
- ostatní grafické činnosti, např. různé druhy ražby, vysekávání,
 přepis do Brailleova písma, děrování a vrtání papíru, reliéfní
 ražba, lakování, natírání a laminování, snášení archů, vkládání
 a vlepování vložek, přehýbání

22.3 Rozmnožování nahraných nosičů

22.31 Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku

Tato třída zahrnuje:
- rozmnožování gramofonových desek, CD, DVD a pásků z originálních
 nahrávek s hudebními nebo jinými zvukovými nahrávkami

22.32 Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu

Tato třída zahrnuje:
- rozmnožování DVD a videokazet z originálních nahrávek s hranými
 filmy a dalšími videonahrávkami

22.33 Rozmnožování softwaru

Tato třída zahrnuje:
- rozmnožování softwaru ze softwarových a datových matric na
 discích a páscích

     DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ
             ZPRACOVÁNÍ ROPY

23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

Tento oddíl je založen na přeměně surové ropy a uhlí na další
produkty. Patří sem také jaderný průmysl. Je výrobní částí sektoru
energetiky, který začíná v sekci C (těžba nerostných surovin) a je
také zastoupen v sekci E (dodávky elektřiny, plynu a vody).
Dominantním procesem je rafinace ropy, která spočívá v separaci
jednotlivých komponent surové ropy pomocí krakování a destilace.

Oddíl 23 zahrnuje jak výrobu produktů na vlastní účet (např. koks,
propan,  butan, benzin,  topný olej,  jaderné palivo),  tak
i zpracovatelské služby (např. rafinace dle požadavků zákazníka,
nakládání s jaderným odpadem) dodávané jako průmyslové práce,
které (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují ve stejné
třídě jako práce prováděné na vlastní účet. Do tohoto oddílu patří
pouze výroba plynů s nižší čistotou (méně než 95 % etanu, etylenu
a butanu, méně než 90 % propanu (propylenu), butanu (butylenu)
a butadienu).

Do tohoto oddílu nepatří:
- výroba plynů s vyšší čistotou (24.14)
- výroba technických plynů (24.11)
- těžba zemního plynu (metan, etan, butan nebo propan) (11.10)
- výroba pohonného plynu jiného než ropného (např. uhelný plyn,
 vodní plyn, plyn z výroby, plynárenský plyn) (40.21).

23.1 Výroba koksárenských produktů

23.10 Výroba koksárenských produktů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * koksu a polokoksu
 * koksárenského plynu
 * uhelných a jiných nerostných dehtů

Do této třídy nepatří:
- spékání černého a hnědého uhlí (10.10, 10.20)
- výroba černouhelné smoly (24.14)
- výroba koksárenského plynu pro distribuci potrubím (40.21)

23.2 Rafinérské zpracování ropy

23.20 Rafinérské zpracování ropy

Tato třída zahrnuje:
- výrobu motorového a ostatního paliva:
 * benzin, petrolej (kerosin)
 * lehký, střední a těžký topný olej
 * plyny jako propan, butan, etan
- výrobu:
 * mazacích olejů a vazelín na bázi olejů vč. olejů odpadních
 * produktů pro petrochemický průmysl a pro výrobu silničních
  svršků
 * různých produktů (např. lakový benzin, vazelína, parafín)

Do této třídy nepatří:
- výroba bionafty na bázi rostlinných tuků (24.66)

23.3 Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

23.30 Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * obohaceného uranu
 * palivových článků pro jaderné reaktory
 * radioaktivních prvků pro průmyslové a léčebné účely
- přepracování jaderných  paliv a nakládání  s radioaktivním
 jaderným odpadem

Do této třídy nepatří:
- těžba a výroba koncentrátu uranových a thoriových rud (12.00)
- nakládání a likvidace radioaktivního odpadu např. z nemocnic
 (90.02)

     DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV
            A CHEMICKÝCH VLÁKEN

Tato subsekce se zabývá přeměnou organických a anorganických
materiálů chemickými procesy a formulováním jiných produktů na
jejich bázi. Odlišuje výrobu základních chemikálií, které obsahují
prvotní průmyslovou skupinu, od výrobků (meziproduktů a konečných
produktů), které jsou výsledkem dalšího zpracování základních
chemikálií, které tvoří zbývající skupiny aktivit.

Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují
ve stejné třídě jako práce prováděné na vlastní účet.

24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

24.1 Výroba základních chemických látek

24.11 Výroba technických plynů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu zkapalněných nebo stlačených anorganických plynů pro
 použití v průmyslu nebo ve zdravotnictví:
 * jednoprvkových plynů (např. vodík, kyslík, dusík, vzácné
  plyny)
 * zkapalněného nebo stlačeného vzduchu
 * chladicích plynů
 * směsných technických plynů
 * oxidu uhličitého, oxidů dusíku
 * izolačních plynů

Do této třídy nepatří:
- těžba metanu, etanu, propanu nebo butanu (11.10)
- výroba plynů jako jsou etan, propan, butan, acetylen atd.
 v rafineriích ropy (23.20)

24.12 Výroba barviv a pigmentů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  barviv a  pigmentů anorganických  nebo organických
 z jakýchkoliv surovin (živočišného nebo rostlinného původu,
 syntetických) v základní podobě nebo jako koncentrátu

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu produktů používaných k výrobě fluorescenčních činidel,
 leskutvorných přísad a luminoforů

Do této třídy nepatří:
- výroba barev a připravených pigmentů (24.30)

24.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * chemických prvků s výjimkou kovů, průmyslových jednoprvkových
  plynů a radioaktivních prvků vyráběných průmyslem jaderných
  paliv
 * anorganických kyselin s výjimkou kyseliny dusičné
 * hydroxidů s výjimkou výroby čpavku
 * anorganických oxidů
 * anorganických solí
 * pražení pyritů

Do této třídy nepatří:
- výroba kyseliny dusičné a nitrační směsi, čpavku, chloridu
 amonného, triamonných fosfátů, uhličitanu amonného, dusitanů
 a dusičnanů draselných (24.15)

24.14 Výroba jiných základních organických chemických látek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ostatních základních organických chemických látek:
 * acyklické uhlovodíky nasycené a nenasycené
 * cyklické uhlovodíky nasycené a nenasycené
 * acyklické a cyklické alkoholy vč. syntetického etylalkoholu
 * mono a polykarboxylové kyseliny vč. kyseliny octové
 * ostatní organické sloučeniny s kyslíkovou funkční skupinou vč.
  aldehydů, ketonů, chinonů a sloučenin obsahujících dvě nebo
  více kyslíkových funkčních skupin
 * organické sloučeniny obsahující dusíkaté funkční skupiny vč.
  aminů
 * smola a dehet z uhlí
 * syntetické aromatické přípravky
 * dřevěné     uhlí
 * ostatní organické sloučeniny vč. destilace dřeva
- destilaci dehtu

Do této třídy nepatří:
- výroba etylalkoholu kvasnou cestou (15.92)
- výroba plastů v primární formě (24.16)
- výroba syntetického kaučuku v primární formě (24.17)
- výroba kyseliny salicylové a O-acetylsalicylové (24.41)
- výroba surového glycerolu (24.51)
- výroba esenciálních olejů (24.63)

24.15 Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu průmyslových hnojiv a příbuzných dusíkatých produktů:
 * jednoduchých nebo kombinovaných dusíkatých, fosfátových nebo
  draselných hnojiv
 * močoviny, surových přírodních fosfátů a surových přírodních
  draselných solí
 * kyseliny dusičné a nitrační směsi, čpavku, chloridu amonného,
  dusitanu a dusičnanu draselného
- výrobu přírodních hnojiv, kompostování organického odpadu

Do této třídy nepatří:
- těžba guana (14.30)
- výroba agrochemických produktů (24.20)
- zpracování odpadu rostlinného původu kompostováním (90.02)

24.16 Výroba plastů v primárních formách
Tato třída zahrnuje:
- výrobu plastů v základní formě:
 * polymery vč. polymerů na bázi etylenu, propylenu, styrenu,
  vinylchloridu, vinylacetátu a akrylátu
 * polyamidy
 * fenolové a epoxidové pryskyřice a polyuretany
 * alkydové a polyesterové pryskyřice a polyétery
 * silikony
 * iontoměniče založené na polymerech

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu celulózy vč. derivátů

Do této třídy nepatří:
- recyklace plastů (37.20)

24.17 Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárních formách

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * syntetického kaučuku v základní formě
 * směsí syntetického a přírodního kaučuku nebo jiných přírodních
  materiálů, podobných kaučuku (gutaperča)

24.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

24.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * přípravků proti plísním (např. fungicidy)
 * přípravků  proti  hmyzu,  škůdcům  (např.  insekticidy,
  rodenticidy, repelenty, akaricidy)
 * přípravků pro likvidaci nežádoucích rostlin (např. herbicidy)
 * přípravků proti klíčení, růstových stimulátorů rostlin
 * dezinfekčních prostředků
 * agrochemických přípravků j. n.

Do této třídy nepatří:
- výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin (24.15)

24.3 Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů,
   tiskařských černí a tmelů

24.30 Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů,
   tiskařských černí a tmelů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nátěrových hmot, fermeží, emailů a laků
 * připravených pigmentů, plnidel a barev, výrobu frit a glazur,
  keramických potahů a podobných přípravků
 * tmelů
 * těsnění a vícesložkových plnidel a podobných nežáruvzdorných
  náplňových a krycích preparátů
 * organických směsných rozpouštědel a ředidel
 * tiskařských černí

Do této třídy nepatří:
- výroba barviv a pigmentů v základní formě (24.12)
- výroba psacích a tiskařských inkoustů (24.66)

24.4 Výroba  léčiv, chemických  látek, rostlinných  přípravků
   a dalších prostředků pro zdravotnické účely

24.41 Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky

Tato třída zahrnuje:
- výrobu léčebně aktivních substancí, používaných pro jejich
 farmakologické vlastnosti při výrobě léků
- zpracování:
 * krve pro zdravotnické účely
 * hadího a včelího jedu

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * antibiotik
 * vitaminů, provitaminů a jejich derivátů
 * chemicky čistých cukrů
- zpracování žláz a jiných orgánů a výrobu extraktů z nich pro
 zdravotnické účely

Do této třídy nepatří:
- úprava lidské krve pro transfuzi (24.42)

24.42 Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely

24.42 1 Výroba léčiv

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * léků  definovaných v  lékopisu (např.  antiséra, vakcíny
  a ostatní krevní deriváty, očkovací látky)
 * různých léčiv vč. homeopatických přípravků
 * chemických  antikoncepčních přípravků  pro vnější použití
  a hormonálních antikoncepčních přípravků
 * cementů pro zubní výplně a kostní rekonstrukce
 * diagnostických zdravotnických prostředků

Tato podtřída zahrnuje také:
- úpravu lidské krve pro transfuzi

24.42 2 Výroba  vaty,  obvazových  a  dalších prostředků pro
    zdravotnické účely

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * obvazového materiálu, který obsahuje jako integrální část
  látku, která při samostatném použití může být považována za
  léčivo (např. vata, gáza, bandáže, apretace)
 * sterilního chirurgického šicího materiálu

Do této podtřídy nepatří:
- výroba neimpregnované vaty z textilních materiálů (17.54 9),
 z buničiny (21.12)

24.5 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků
   a kosmetických přípravků

24.51 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * organických povrchově aktivních prostředků
 * mýdla, pracích, čisticích a lešticích prostředků, přípravků na
  mytí nádobí, změkčovadel na textil
 * surového glycerolu
 * vonných přípravků (např. pro parfémování nebo dezodoraci
  místností)
 * umělých a upravených vosků
 * brusných past a prášků

24.52 Výroba kosmetických přípravků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * parfémů a toaletních vod
 * kosmetických přípravků na pleť a pokožku (např. pleťová mléka,
  krémy, oleje, krášlicí přípravky)
 * ochranných a tónovacích přípravků na opalování
 * přípravků na manikúru a pedikúru
 * přípravků na vlasy (např. šampony, laky, trvalé ondulace,
  tužidla, pomády)
 * přípravků pro ústní hygienu vč. dentálních fixačních přípravků
 * přípravků na holení
 * deodorantů a koupelových solí
 * depilačních přípravků

Do této třídy nepatří:
- extrakce a rafinace esenciálních olejů (24.63)

24.6 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků

24.61 Výroba výbušnin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * střelného prachu
 * trhavin
 * pyrotechnických přípravků (např. petardy, rakety)

24.62 Výroba klihů a želatiny

Tato třída zahrnuje:
- výrobu želatiny a jejích derivátů, klihů a jiných lepidel vč.
 klihů a lepidel na bázi kaučuku

24.63 Výroba éterických (vonných) olejů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * extraktů z přírodních aromatických látek
 * klejotoku
 * aromatických destilovaných vod
 * směsí aromatických látek pro výrobu parfémů, potravin atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba syntetických aromatických přípravků (24.14)
- výroba kosmetických přípravků (24.52)

24.64 Výroba chemických materiálů pro fotografické účely

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * fotografických desek,  filmů, citlivých papírů  a jiných
  citlivých neexponovaných materiálů
 * ostatních chemických přípravků pro fotografické použití (např.
  ustalovače, zesilovače, vývojky)

24.65 Výroba nenahraných nosičů dat

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nenahraných nosičů pro zvukový nebo obrazový záznam
 * nenahraných disket a pásků pro počítače
 * osobních magnetických karet (bez záznamu)

Do této třídy nepatří:
- výroba nenahraných médií pro filmový záznam (24.64)

24.66 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.
   n.

24.66 1 Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu přípravků používaných při konečné úpravě textilií a usní

24.66 2 Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * gumárenských urychlovačů
 * prostředků proti stárnutí kaučuku
 * gumárenských plniv
 * pomocných přípravků pro plasty (např. aktivátory, inhibitory,
  činidla dispergační a emulgační)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba sazí (24.13)

24.66 9 Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu různých chemických produktů:
 * peptonů vč. jejich derivátů a ostatních bílkovinových derivátů
 * prášků a past používaných na pájení nebo sváření
 * pomocných přípravků pro moření, cementování a tvrzení kovů
 * pomocných přípravků pro zpracování kovů (např. odmašťovače,
  odrezovače)
 * pomocných přípravků pro slévárny
 * přípravků mazacích (např. pro stroje, motory, usně)
 * přípravků proti zamrzání a odmrazovače
 * psacích a tiskařských inkoustů, zmizíků
 * katalyzátorů
 * aktivního uhlí
 * přísad do paliv a mazadel
 * složených diagnostických a laboratorních reagencií
 * zubařských materiálů, modelovacích hmot
 * ostatních chemických přípravků j. n.

Tato podtřída zahrnuje také:
- výrobu bioplynu, bionafty na bázi rostlinných tuků

Do této podtřídy nepatří:
- výroba minerálních olejů na stroje a motory (23.20)
- výroba diagnostických zdravotnických prostředků, zubních cementů
 (24.42)

24.7 Výroba chemických vláken

24.70 Výroba chemických vláken

24.70 1 Výroba syntetických vláken

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * syntetického hedvábí (např. polyamidového, polyesterového,
  polypropylenového)
 * spřádacích kabelů
 * jednoduchých vláken vč. vysoce houževnatých a tvarovaných
  přízí
 * monofilů nebo pruhů atd.

Do této podtřídy nepatří:
- spřádání umělých vláken (17.1)
- výroba šicích nití (17.16)

24.70 2 Výroba umělých vláken

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu vláken, střiže, kabelů, kabílků, vloček, monofilů a pásků
 z celulózy a z přírodních polymerů obsahujících dusík

      DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Průmyslová výroba pryže a plastů je charakterizována použitými
surovinami.

To však neznamená, že všechny výrobky vyrobené z těchto materiálů
nezbytně spadají do této subsekce.

Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují
kódem příslušného výrobku.

25 Výroba pryžových a plastových výrobků

25.1 Výroba pryžových výrobků

25.11 Výroba pryžových plášťů a duší

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * pneumatik pro  automobily, pneumatik pro  různá zařízení
  a vybavení (např. pneumatiky vzduchové, pevné, polštářové,
  plné - bez dutinky, nízkotlaké)
 * pryžových plášťů pro motokáry, motocykly, jízdní kola
 * duší pro pneumatiky
 * vyměnitelných plášťových běhounů pro protektorování a pro
  opravy pneumatik
 * obručí, autovložek

Do této třídy nepatří:
- výroba pryžových materiálů na opravy (25.13)
- opravy nebo výměna pneumatik a vzdušnic,     ventilků (50.20)

25.12 Protektorování pneumatik

Tato třída zahrnuje:
- protektorování a obnovu pryžových pneumatik

Do této třídy nepatří:
- výroba pryžových opravářských materiálů (25.13)
- opravy propíchnutých pneumatik (50.20)

25.13 Výroba ostatních pryžových výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ostatních výrobků z přírodního nebo syntetického kaučuku
 nevulkanizovaného, vulkanizovaného nebo tvrzeného:
 * pryžových desek, fólií, pásů, tyčí, profilovaných tvarů
 * hadic, rour a trubic
 * pryžových dopravníkových pásů nebo transmisních řemenů
 * pryžových hygienických výrobků (např. antikoncepční výrobky,
  ohřívací láhve, dudlíky)
 * pryžového ošacení
 * pryžových podlahových krytin
 * opryžovaných textilií, obinadel
 * pryžových nití, přízí, vláken a lan
 * různých výrobků z tvrdé pryže (ebonitu)
 * pryžových kroužků, těsnění, tvarovek
 * nafukovacích pryžových výrobků (např. matrace)
 * opryžovaných koleček, válečků atd.

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu pryžových materiálů na opravy

Do této třídy nepatří:
- výroba nafukovacích výrobků z opryžovaného textilu (17.40)
- výroba pneumatikových kordů (17.54)
- výroba oděvních doplňků z elastických materiálů (18.2)
- výroba pryžové obuvi (19.30)
- výroba klihů a lepidel na bázi kaučuků (24.62)
- výroba protektorů na pneumatiky (25.11)
- výroba ochranných pryžových pokrývek hlavy (25.24)
- výroba nafukovacích vorů a člunů (35.12)
- výroba matrací z nepotahované porézní pryže (36.15)
- výroba pryžových sportovních potřeb (36.40)
- výroba pryžových her a hraček (36.50)
- regenerace pryže (37.20)

25.2 Výroba plastových výrobků

25.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plastových desek, bloků, filmů, fólií, pásů, profilů
 * plastových rour, hadic, trub, trubek, spojek na trouby apod.
 * potravinářských umělých střev

Do této třídy nepatří:
- výroba plastů v základní formě (24.16)
- výroba optických prvků z plastů (33.40)
- výroba matrací z nepotahovaných porézních plastů (36.15)

25.22 Výroba plastových obalů
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plastových obalů (např. pytle, sáčky, kontejnery, krabice,
  bedny, demižony, láhve)
 * plastových zátek, víček, cívek, špulek atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba cestovních potřeb z plastů (19.20)
- výroba výrobků ze syntetické nebo přírodní pryže (25.1)
- balicí činnosti prováděné pro třetí stranu (74.82)

25.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plastových dveří, oken, rámů, okenic, rolet, bočnic, obložení
 * plastových nádrží, rezervoárů, cisteren, bazénů, septiků apod.
 * plastových podlah, obkladů stěn a stropů v rolích nebo ve
  formě obkládaček
 * plastových sanitárních výrobků (např. vany, sprchové kouty,
  umyvadla, záchodové mísy, proplachovací nádrže)
 * plastových okapů, střešních krytin
 * plastových stavebních částí nebo celků (např. přístřešky,
  buňky, kabiny)

Do této třídy nepatří:
- výroba předmětů ze syntetického nebo přírodního kaučuku (25.1)
- výroba linolea a tvrdých neplastových podlahových krytin (36.63)

25.24 Výroba ostatních plastových výrobků

25.24 1 Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * plastového nádobí, kuchyňského vybavení a toaletních potřeb
 * plastových kancelářských a školních potřeb
 * plastových součástí ošacení (např. rukavice, opasky, oděvy
  z plastových fólií, bryndáčky)
 * plastových ozdobných předmětů (např. sošky)
 * plastových transmisních a přepravníkových pásů
 * plastových ochranných pokrývek  hlavy (např. bezpečnostní
  přilby, koupací čepice)
 * plastových nafukovacích záchranných vest
 * různých plastových výrobků (např. firemní štítky, informační
  štítky)

Tato podtřída zahrnuje také:
- výrobu bezpečnostních přileb z kombinovaných materiálů

Do této podtřídy nepatří:
- výroba nafukovacích záchranných vest z textilu (17.40)
- výroba cestovních potřeb z plastu (19.20)
- výroba obuvi z plastu (19.30)
- výroba bezpečnostních přileb z azbestu (26.82)
- výroba bezpečnostních přileb z kovu (28.75)
- výroba nábytku z plastu (36.1)
- výroba léčebných a dentálních pomůcek z plastu (33.10)
- výroba matrací z nepotahovaných porézních plastů (36.15)
- výroba sportovních potřeb z plastu (36.40)
- výroba her a hraček z plastu (36.50)
- výroba linolea a tvrdých neplastových podlahových krytin (36.63)

25.24 2 Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * plastových strojních tvářených dílů
 * plastových dílů osvětlovacích těles
 * plastového nábytkového kování

Do této podtřídy nepatří:
- výroba plastových optických prvků (33.40)

    DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ

Tato subkategorie sdružuje výrobu různých výrobků příbuzných podle
materiálu (nerostného původu), ze kterého jsou vyrobeny. Jsou zde
zahrnuty zejména výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, kameniny,
cementu a sádry.

Do této subkategorie patří také tvarované a opracované kameny
a ostatní výrobky z nerostných materiálů.

Průmyslové práce (pokud není výslovně uvedeno jinak) se zatřiďují
kódem příslušného výrobku.

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

26.1 Výroba skla a skleněných výrobků

26.11 Výroba plochého skla

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plochého skla
 * skla vyztuženého drátem
 * skla barevného a tónovaného

Do této třídy nepatří:
- výroba tvrzeného nebo laminovaného plochého skla (26.12)

26.12 Tvarování a zpracování plochého skla
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * tvrzeného nebo laminovaného plochého skla
 * skleněných zrcadel
 * vrstvených izolačních elementů ze skla
 * bezpečnostního okenního skla (např. pro vozidla, letadla, lodě)

26.13 Výroba dutého skla
Tato třída zahrnuje také:
- opracování dutého skla (např. broušení, rytí, pískování)

26.13 1 Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového)
Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * obalového skla (např. láhve, demižony, lékovky, sklenice,
  zátky, víčka)
 * osvětlovacího skla
 * užitkového skla sodnodraselného a olovnatého, skla ozdobného
  (např. sklo nápojové, stolní, toaletní, akvária)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba osvětlovacích těles - skleněných polotovarů (26.15)
- výroba skleněných hraček (36.50)

26.13 2 Výroba křišťálového skla

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu nápojových sklenic a ostatního křišťálového skla převážně
 pro domácnost

26.14 Výroba skleněných vláken

Tato třída zahrnuje:
- výrobu skleněných vláken, skelné vaty a vlny, skleněné příze

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu netkaných výrobků ze skleněných vláken

Do této třídy nepatří:
- výroba skaných skleněných přízí (17.2)
- výroba kabelů z optických vláken na přenos kódovaných dat
 (31.30)
- výroba optických vláken a kabelů z nich pro přímý přenos obrazu
 (osvětlování, endoskopie, živý obraz) (33.40)

26.15 Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * skleněných výrobků pro laboratorní, hygienické nebo zdravotní
  účely
 * hodinových nebo hodinkových skel
 * optických skel nebo prvků, které nejsou opticky aktivní
 * skleněných polotovarů k výrobě bižuterie nebo elektrických
  svítidel
 * skleněných izolátorů nebo skleněných součástek k izolátorům
 * skleněných výrobků pro stavebnictví (např. dlaždice, desky,
  cihly, tašky)
 * skleněných tyčí, trub, trubek, tyčinek nebo kuliček
 * různých skleněných výrobků (např. firemní štítky, informační
  štítky, dvířka praček, rybářské plováky)

Do této třídy nepatří:
- výroba injekčních stříkaček (33.10)
- výroba aktivních optických prvků (33.40)

26.2 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků
   kromě výrobků pro  stavební účely; výroba žáruvzdorných
   keramických výrobků

26.21 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro
   domácnost a ozdobných předmětů

26.21 1 Výroba užitkového a ozdobného porcelánu

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu porcelánových stolních, kuchyňských, toaletních nebo
 ozdobných předmětů

Do této podtřídy nepatří:
- výroba bižuterie (36.61)

26.21 2 Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských výrobků

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu  keramických stolních,  kuchyňských, toaletních nebo
 ozdobných předmětů

Do této podtřídy nepatří:
- výroba keramických sanitárních výrobků (26.22)
- výroba keramických nádob k přepravě nebo balení tekutin (26.25)
- výroba keramických hraček (36.50)
- výroba bižuterie (36.61)

26.22 Výroba keramických sanitárních výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu keramických sanitárních výrobků (např. vany, sprchové
 kouty, umyvadla, záchodové mísy, proplachovací nádrže)

Do této třídy nepatří:
- výroba keramických koupelnových doplňků (26.21)
- výroba žáruvzdorných keramických výrobků (26.26)
- výroba keramických stavebních materiálů (26.30, 26.40)

26.23 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

Do této třídy nepatří:
- výroba žáruvzdorných keramických výrobků (26.26)

26.24 Výroba ostatních technických keramických výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu keramických nebo porcelánových výrobků pro laboratorní,
 chemické, průmyslové nebo technické účely

26.25 Výroba keramických výrobků j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * keramických nádob používaných k přepravě nebo balení zboží
  (např. v potravinářství, parfumerii)
 * keramických výrobků používaných v zemědělství (např. nádrže,
  koryta, žlaby)
 * keramických výrobků j. n. (např. části topných zařízení)

Do této třídy nepatří:
- výroba  keramických stolních,  kuchyňských, toaletních nebo
 ozdobných předmětů (26.21 2)
- výroba žáruvzdorných keramických výrobků (26.26)
- výroba keramických stavebních materiálů (26.30, 26.40)

26.26 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * žáruvzdorných cementů, malt, betonů, omítek atd.
 * tepelně izolačních keramických výrobků z křemičitých fosilních
  mouček
 * žáruvzdorných cihel, dlaždic, tvarovek atd.
 * žáruvzdorných keramických retort, kelímků, muflí, trysek,
  trubic, konvertorů atd.

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu výrobků obsahujících magnezit, dolomit nebo     chromit

26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic

26.30 Výroba keramických obkládaček a dlaždic

Tato třída zahrnuje:
- výrobu nežáruvzdorných keramických:
 * kachlí a obkládaček, mozaikových kostek
 * dlaždic a dlažebních kostek

Do této třídy nepatří:
- výroba žáruvzdorných keramických výrobků (26.26)

26.4 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných
   výrobků

26.40 Výroba  pálených  zdicích  materiálů,  tašek,  dlaždic
   a podobných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  nežáruvzdorných  konstrukčních  stavebních materiálů
 z pálené  hlíny (např.  keramické cihly,  střešní krytina,
 kouřovody, roury, trubky)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * podlahových tvarovek z pálené hlíny
 * kameninových trub a tvarovek

Do této třídy nepatří:
- výroba konstrukčních žáruvzdorných keramických výrobků (26.26)
- výroba keramických dlaždic a dlažebních kostek (26.30)

26.5 Výroba cementu, vápna a sádry

26.51 Výroba cementu

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * slinku
 * cementu  hydraulického,   portlandského,  hlinitanového,
  struskového a superfosfátového

Do této třídy nepatří:
- výroba cementů používaných v zubním lékařství (24.42)
- výroba cementových lepidel (24.62)
- výroba žáruvzdorných malt a betonů (26.26)
- výroba cementových výrobků (26.6)
- výroba transportních betonových a maltových směsí (26.63, 26.64)

26.52 Výroba vápna

Tato třída zahrnuje:
- výrobu vápna nehašeného, hašeného a hydraulického

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu kalcinovaného dolomitu

26.53 Výroba sádry

Do této třídy nepatří:
- výroba sádrových výrobků (26.6)

26.6 Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků

26.61 Výroba stavebních betonových prvků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu prefabrikovaných stavebních  prvků z betonu, výrobu
 výrobků z cementu nebo z umělých kamenů pro stavebnictví:
 * např. dlaždice, obkládačky, cihly, tvárnice, silikátové desky,
  betonové panely, trubky, roury, sloupy atd.
 * stavebnicových prvků pro budovy nebo občanskou vybavenost
  z cementu, betonu nebo umělých kamenů (např. schodiště, trámy,
  díly mostů, obrubníky)
 * betonových  stavebních  částí  nebo  celků (např. buňky,
  přístřešky, kabiny)

Do této třídy nepatří:
- výroba střešní krytiny (26.40)

26.62 Výroba stavebních sádrových prvků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu sádrových výrobků pro stavebnictví (např. tvárnice,
 desky, panely, dlaždice)

26.63 Výroba betonu připraveného k lití

Tato třída zahrnuje:
- výrobu betonu připraveného k použití v betonárně nebo dodávaného
 na staveniště speciálními vozy

Do této třídy nepatří:
- výroba žáruvzdorných cementů (26.26)

26.64 Výroba suchých maltových a omítkových směsí

Tato třída zahrnuje:
- výrobu nežáruvzdorných malt, betonů a suchých omítkových směsí

Do této třídy nepatří:
- výroba žáruvzdorných malt, betonů, omítek (26.26)

26.65 Výroba vláknocementových výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * stavebních materiálů rostlinné substance (dřevitá vlna, sláma,
  rákos) spojovaných cementem, sádrou nebo jinými minerálními
  pojivy
 * výrobků  z  osinkocementu,  buničiny  a vláknocementových
  materiálů (např. desky, panely, dlaždičky, krytiny, roury,
  trubky, rezervoáry, žlaby, nádrže, odpady, výlevky, nádoby,
  nábytek, okenní rámy)

26.66 Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných a cementových
   výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ostatních předmětů z betonu, cementu, sádry nebo umělých
 kamenů (např. fresky, sošky, nábytek, nízký a vysoký reliéf,
 vázy, květináče, koryta)

26.7 Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního
   přírodního kamene

26.70 Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního
   přírodního kamene

Tato třída zahrnuje:
- řezání, tvarování a zpracování kamene pro stavebnictví, na
 hřbitovy, cesty a střechy
- pracovní operace prováděné se surovým kamenem dodávaným z lomu
 (např. řezání, hlazení, rytí)
- výrobu  kamenných  dlažebních  kostek,  obrubníků, dlaždic,
 střešních krytin, kamenných částí náhrobků apod.

Do této třídy nepatří:
- pracovní operace prováděné v lomech; výroba nahrubo řezaného
 kamene (14.11)
- drcení kamene prováděné v lomech (14.21)
- výroba mlýnských kamenů, brusných kamenů a podobných výrobků
 (26.81)

26.8 Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

26.81 Výroba brusných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * mlýnských kamenů
 * ostřicích a lešticích kamenů
 * přírodních nebo umělých brusných výrobků a brusných výrobků na
  měkkém základě

26.82 Výroba jiných nekovových minerálních výrobků j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu nekovových minerálních výrobků:
 * vláken, přízí, nití, tkanin apod.
 * azbestových oděvů, obuvi, rukavic, pokrývek hlavy (ochranných
  přileb)
 * šňůr, provazů, lan, plsti apod.
- výrobu:
 * tkanin kašírovaných kaučukovou směsí
 * nepodlepených výrobků na bázi minerálních substancí nebo
  celulózy
- výrobu minerálních izolačních materiálů:
 * vyráběných ze  struskové vlny, skalní  vlny a podobných
  minerálních  vln, loupaného  vermikulitu, rozpínavé hlíny
  a podobných tepelně izolačních hmot, ze zvukově izolačních
  nebo zvuk absorbujících materiálů
- výrobu předmětů z různých minerálních substancí:
 * ze slídy, rašeliny, grafitu (jiné výrobky než elektrotechnické)

Do této třídy nepatří:
- výroba skelné vlny a výrobků z ní (26.14)

    DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH
               VÝROBKŮ

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků

Do tohoto oddílu patří různé hutnické postupy jako je tavení nebo
rafinace železných a neželezných kovů při jejich výrobě z rudy,
surových kovů a z kovového odpadu. Výrobní jednotky mohou rovněž
vyrábět různé slitiny kovů vč. přidání jiných chemických prvků.
Výstup z tavby a rafinace, obvykle ve formě ingotů, je dále
zpracováván válcováním, tažením a protlačováním za účelem výroby
pásů, tyčí, prutů, drátů, trubek atd. V neposlední řadě sem
přísluší také odlévání kovových odlitků.

27.1 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření
   výrobků za tepla

27.10 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření
   výrobků za tepla

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * surového železa a oceli vyráběných redukcí z rudy nebo ze
  železného odpadu
 * surového železa slévárenského a ocelárenského
 * houbovitého železa (v kusech, granulích apod.)
 * oceli v ingotech nebo jiných základních tvarech a to různými
  metodami (např. v konvertorech, v elektrických pecích)
 * předvýrobků plynule odlévaných
 * feroslitin a vysokopecní zrcadloviny v základních tvarech
 * plochých výrobků válcovaných za tepla nebo za studena
 * drátů, tyčí a profilů válcovaných za tepla
 * potahovaných nebo plátovaných plochých ocelových výrobků
 * hutních výrobků kovaných za tepla
 * štětovnic válcovaných za tepla
 * kolejnic (nesmontovaných) a jiných materiálů pro železniční
  svršky, válcovaných za tepla

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu granulovaného a práškového železa, oceli a vysokopecní
 zrcadloviny

Do této třídy nepatří:
- výroba  úzkých  pásů  šířky  do  600  mm  pokovovaných
 i nepokovovaných, válcovaných za studena (27.32)
- výroba plochých výrobků válcovaných za tepla a převálcovaných za
 studena (27.32)
- výroba  plochých  výrobků  podélně  řezaných  za  studena
 (pokovovaných i nepokovovaných) (27.33)
- výroba odlitků ze železa a oceli (27.5)

27.2 Výroba litinových a ocelových trub a trubek

27.21 Výroba litinových trub a trubek

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu
 * litinových fitinků (např. kolena, objímky, spojky)
 * odstředivě litých bezešvých ocelových trubek a fitinků

27.22 Výroba ocelových trub a trubek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * bezešvých trubek - válcováním, protlačováním nebo protahováním
  za tepla nebo protahováním a válcováním za studena (např. pro
  rozvod vody, pro teplárenské účely)
 * svařovaných trubek - za studena nebo za tepla tvářených
  a válcovaných, za studena tvářených nebo tažených a nebo
  tvářených za tepla a protahovaných (např. pro ropovody,
  plynovody)
 * ocelových fitinků (např. ploché příruby a příruby s vykovanými
  kroužky, svařované ocelové držáky a spojky, závitové fitinky)

Do této třídy nepatří:
- výroba bezešvých ocelových trubek vyráběných odstředivě (27.21)

27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli

27.31 Tažení oceli za studena
Tato třída zahrnuje:
- výrobu tyčové oceli jednoduchého nebo tvarového průřezu tažením
 za studena, broušením nebo kováním

Do této třídy nepatří:
- tažení nebo protahování drátu (27.34)

27.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plochých výrobků ve svitcích nebo rovných délkách o šířce
  menší než 600 mm, válcovaných za studena
 * úzkých pásů převálcováním  za studena výrobků vyrobených
  válcováním za tepla

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu  plochých úzkých  pásů povrchově  upravených (např.
 plátovaných, pokovených, potažených)

27.33 Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ocelových profilů tvarováním  za studena (např. na
 válcovacích  stolicích, na  lisech nebo  ohýbáním plochých
 válcovaných výrobků), povrchově upravených i neupravených

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu děrovaných úhelníků

27.34 Tažení ocelového drátu

Tato třída zahrnuje:
- výrobu ocelového drátu tažením za studena nebo protahováním,
 povrchově upraveného i neupraveného

Do této třídy nepatří:
- výroba ocelového drátu válcováním za tepla (27.10)
- výroba ostnatého drátu (28.73)

27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů

27.41 Výroba a hutní zpracování ušlechtilých kovů a jejich slitin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * surových drahých kovů v základních tvarech nebo ve formě
  prachu (např. zlata, stříbra, platiny, paladia)
 * slitin drahých kovů
 * hutních výrobků z drahých kovů
- plátování:
 * obecných kovů stříbrem, zlatem nebo platinou
 * stříbra zlatem nebo platinou
 * zlata platinou

Do této     třídy nepatří:
- výroba hodinkových pouzder z drahých kovů (33.50)
- výroba klenotů z drahých kovů (36.22)

27.42 Výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * hliníku z oxidu hlinitého nebo z elektrolyticky čištěného
  hliníkového odpadu a šrotu
 * hliníkových slitin
 * hutních výrobků z hliníku a z jeho slitin (např. desky,
  plechy, fólie, trubky, fitinky)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * oxidu hlinitého
 * hliníkové balicí fólie
 * předslitin a předvýrobků pro další hutní zpracování

27.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku, cínu a jejich slitin
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * olova, zinku a cínu z rudy nebo z elektrolyticky čištěného
  olověného, zinkového a cínového odpadu a šrotu
 * olověných, zinkových a cínových slitin
 * hutních výrobků z olova, zinku, cínu a jejich slitin (např.
  desky, plechy, fólie, trubky, fitinky)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * předslitin a předvýrobků pro další hutní zpracování
 * pájek s obsahem olova nebo cínu nad 50 %
 * písmoviny

27.44 Výroba a hutní zpracování mědi a jejích slitin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * mědi z rudy nebo z elektrolyticky čištěného měděného odpadu
  a šrotu
 * měděných slitin
 * hutních výrobků z mědi a jejích slitin (např. desky, plechy,
  fólie, trubky, fitinky)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * předslitin a předvýrobků pro další hutní zpracování
 * měděných anod a katod

27.45 Výroba a  hutní zpracování ostatních  neželezných kovů
   a jejich slitin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * chromu, manganu, niklu, kobaltu, molybdenu, antimonu, vanadu,
  tantalu, hořčíku, titanu, niobu, zirkonu atd. z rud, z oxidů
  rud nebo z elektrolyticky a aluminotermicky čištěného odpadu
  a šrotu
 * kovových slitin z výše uvedených kovů
 * hutních výrobků z výše uvedených kovů a jejich slitin

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * niklových kamínků
 * cermetů a výrobků z nich

27.5 Odlévání kovů (slévárenství)

Tato skupina zahrnuje:
- odlévání odlitků  podle nákresů nebo  modelů, bez dalšího
 opracování. Jedná se o průmyslové práce prováděné pro třetí
 stranu.

Do této skupiny nepatří:
- výroba odlitků jako hotových výrobků vyráběných podle katalogu,
 např.:
 * litinové trubky, fitinky (27.21)
 * kotle a radiátory (28.2, 28.3)
- výroba opracovaných odlitků (podle typu)
- výroba odlitků pro použití převážně v domácnosti (28.75) atd.

27.51 Odlévání železa

Tato třída zahrnuje:
- odlévání:
 * železných výrobků nebo polotovarů
 * odlitků ze šedých litin
 * tvarovaných odlitků do grafitových forem
 * temperované kujné litiny

Do této třídy nepatří:
- odlévání prováděné v souvislosti s výrobou kovových výrobků,
 patřících svou povahou do oddílů 27 - 36

27.52 Odlévání oceli

Tato třída zahrnuje:
- odlévání ocelových výrobků a polotovarů

Do této třídy nepatří:
- odlévání prováděné v souvislosti s výrobou kovových výrobků,
 patřících svou povahou do oddílů 27 - 36

27.53 Odlévání lehkých kovů

Tato třída zahrnuje:
- odlévání výrobků nebo polotovarů z hliníku, hořčíku, titanu,
 berylia, scandia a yttria

Do této třídy nepatří:
- odlévání prováděné v souvislosti s výrobou kovových výrobků,
 patřících svou povahou do oddílů 27 - 36

27.54 Odlévání ostatních neželezných kovů

Tato třída zahrnuje:
- odlévání:
 * odlitků z mědi, bronzu a jiných těžkých barevných kovů
 * výrobků z drahých kovů

Do této třídy nepatří:
- odlévání prováděné v souvislosti s výrobou kovových výrobků,
 patřících svou povahou do oddílů 27 - 36 (např. bronzové ozdobné
 předměty, zvony - 28.75)

28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů
  a zařízení)

Oddíl 28 zahrnuje výrobu různých kovových výrobků, případně
různých nemechanizovaných zařízení. Tento oddíl zahrnuje také
činnosti jako jsou průmyslové práce a průmyslové služby, které se
zatřiďují do příslušných tříd podle typu (pokud nejsou uvedeny
samostatně - např. instalace, montáže, opravy parních kotlů
a průmyslové práce při výrobě parních kotlů - kód 28.30 nebo
tváření kovů - kód 28.40).

28.1 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů

28.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kovových konstrukcí pro využití v průmyslu (např. pro vysoké
  pece, zvedací zařízení, elektrické vedení)
 * kovových regálů pro sestavování a trvalé umístění v obchodech,
  dílnách, skladech, modulových prvků pro výstaviště atd.
 * kovových stavebních částí (např. balkony, verandy, zábradlí)
 * kovových stavebních celků (např. buňky, přístřešky, kabiny)

Do této třídy nepatří:
- stavba částí lodí (35.11)

28.12 Výroba kovových prefabrikátů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu kovových dveří, oken, rámů, okenic, zárubní, vrat atd.

28.2 Výroba kovových nádrží,  zásobníků a kontejnerů; výroba
   topných těles a kotlů pro ústřední topení

28.21 Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s objemem
   nad 300 litrů)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu kovových tlakových nádob pro stlačený nebo tekutý plyn

Do této třídy nepatří:
- výroba kovových sudů, barelů, konví, věder atd. o objemu menším
 nebo rovném 300 litrů (28.7)
- výroba přepravních kontejnerů (34.20)

28.22 Výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * neelektrických radiátorů ústředního topení z litiny, oceli,
  hliníku apod.
 * kotlů pro ústřední topení na jakýkoliv druh energie (např. na
  plyn, na pevná paliva)

Do této třídy nepatří:
- výroba parních kotlů (28.30)
- výroba elektrických radiátorů (29.71)

28.3 Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení

28.30 Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * generátorů vodní páry
 * pomocných zařízení k parním generátorům (např. kondenzátory,
  parní kolektory, akumulátory)
 * jaderných reaktorů

Tato třída zahrnuje také:
- potrubní síť obsahující další úpravu trubek, zejména tlakové
 trubky

Do této třídy nepatří:
- výroba separátorů izotopů (29.56)

28.4 Kování, lisování, ražení,  válcování, protlačování kovů;
   prášková metalurgie

28.40 Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů;
   prášková metalurgie

Tato třída zahrnuje:
- průmyslové práce prováděné pro třetí stranu:
 * tváření kovů (např. kování, lisování, ražení, válcování,
  protlačování)
 * výrobu kovových předmětů buď přímo spékáním z metalických
  prášků (sintrování) nebo tlakem (prášková metalurgie)

Do této třídy nepatří:
- výroba jemně mletého kovového prášku (27)

28.5 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenské
   činnosti

Do této skupiny nepatří:
- průmyslové práce prováděné pro třetí stranu jako kooperace při
 výrobě nového výrobku (dle druhu výrobku)

28.51 Povrchová úprava a zušlechťování kovů

Tato třída zahrnuje:
- průmyslové práce prováděné pro třetí stranu:
 * galvanické pokovování kovů, eloxování kovů atd.
 * tepelné opracování kovů (např. žíhání, kalení, cementování)
 * odvrtávání, pískování, válení, čištění kovů
 * barvení, rytí, lakování atd. kovů
 * potahování kovů nekovovými povlaky (např. potahování plasty,
  smaltování a nátěry kovů)
 * mechanické úpravy kovů (např. leštění, tryskání, pískování)

Do této třídy nepatří:
- plátování kovů drahými kovy (27.41)

28.52 Všeobecné strojírenské činnosti

Tato třída zahrnuje:
- všeobecné strojírenské práce prováděné pro třetí stranu:
 * vrtání, soustružení, frézování, rýhování, leptání, obrušování,
  broušení,  hoblování,  zabrušování,  lapování,  ohýbání,
  protahování, řezání pilou, vyrovnávání, ostření, loupání atd.
 * řezání a popisování kovů pomocí laserových paprsků
 * sváření, lepení, pájení, podélné spojování atd. kovových částí
 * všeobecné opravy  a údržbu mechanických  částí strojního
  zařízení

28.6 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

28.61 Výroba nožířských výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kuchyňských a jídelních výrobků (např. nože, vidličky, lžíce,
  naběračky, sekáčky)
 * různých řezných nástrojů a pracovních nožů (např. břitvy,
  žiletky, nože na papír, řeznické nože)
 * střihacích strojků na vlasy a náčiní na manikúru a pedikúru
 * různých nůžek (např. nůžky zahradnické, na drát, krejčovské,
  kadeřnické, kapesní)

Do této třídy nepatří:
- výroba čepelí pro stroje (28.62)
- výroba kuchyňského nádobí a kuchyňských potřeb z kovů (28.75)
- výroba nožířských výrobků z drahých kovů (36.22)

28.62 Výroba nástrojů a nářadí
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nožů a čepelí pro stroje nebo pro strojní zařízení
 * ručních  nástrojů  (např.  šroubováky,  kleště  na drát,
  kombinačky)
 * pil a pilek vč. cirkulárek a řetězových pil
 * vyměnitelných  částí ručních  nástrojů, poháněných  ručně
  i motorem nebo vyměnitelných  částí ručních nástrojů pro
  obráběcí stroje (např. vrtáky, děrovače, raznice, frézovací
  nože)
 * kovářského nářadí (např. kladiva, palice, kovadliny)
 * zemědělského ručního nářadí  (např. rýče, lopaty, hrábě,
  motyky, kosy)
 * ručního nářadí pro stavebnictví (např. hoblíky, zednické
  lžíce, letovací lampy)

Do této třídy nepatří:
- výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů
 (29.41)

28.63 Výroba zámků a kování

Tato třída zahrnuje:
- výrobu visacích kovových zámků, zámků do vozidel, na nábytek
 atd., jejich  součástí (např. klíče,  vložky) a podobných
 železářských výrobků

28.7 Výroba ostatních kovodělných výrobků

28.71 Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s objemem 300 litrů
   a menším)

Do této třídy nepatří:
- výroba kovových kufrů (19.20)
- výroba nádrží a zásobníků o objemu větším než 300 litrů (28.21)
- výroba plechovek pro potravinářské účely (28.72)

28.72 Výroba drobných kovových obalů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plechovek a konví na potravinářské výrobky, tub a podobných
  obalů pro jednorázové použití
 * kovových uzávěrů

28.73 Výroba drátěných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kovových kabelů (ne pro vedení elektřiny), lan, pásků atd.
 * ostnatého     drátu, drátěného pletiva atd.
 * roštů, síťoviny, pleteniny atd.
 * hřebíků, připínáčků, špendlíků, šicích a pletacích jehel atd.

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu kovových drátěných oděvů

28.74 Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nýtů, podložek a podobných výrobků
 * svorníků, šroubů s maticí, šroubů s hákem, matic atd.
 * pružin (např. listová pera, šroubové nebo torzní pružiny,
  listy pro pružnice)
 * řetězů kromě pohonných transmisních řetězů

Do této třídy nepatří:
- výroba pohonných transmisních řetězů (29.14)
- výroba hodinových a hodinkových per, řetězů a pružin (33.50)

28.75 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * kovových neelektrických stolních a kuchyňských výrobků (např.
  kastroly, hrnce, pánve, pekáče, struhadla, mačkadla, cedníky,
  vývrtky, mechanické strojky, mísy, poháry, odpadkové koše)
 * kovových sanitárních výrobků (např. vany, umyvadla, výlevky,
  dřezy)
 * kovových kancelářských výrobků (např. pořadače spisů, schránky
  na papír)
 * kovových dekoračních předmětů (např. sošky, rámečky, trofeje)
 * trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří atd.
 * kovových sečných a bodných zbraní (např. mačety, meče, bodáky,
  šavle)
 * kovových bezpečnostních přileb
 * lodních šroubů, vrtulí, lopatek
 * různých kovových výrobků:  (např. přezky, háčky, sponky,
  patenty, tabulky  s orientačními nebo  firemními nápisy,
  žebříky, schody, klece, košíky, nákupní vozíky, podkovy,
  žaluzie, bubny nebo cívky na kabely, věšáky, konzoly, okapy)
 * litinových výrobků (např. fontánky, hydranty)
 * sportovních medailí

      DK VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.

29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.

Oddíl 29 zahrnuje výrobu strojů, přístrojů a zařízení (vč. jejich
speciálních dílů), které opracovávají materiály buď mechanicky
nebo tepelně, případně provádějí jiné operace s materiálem (např.
stříkání, vážení, balení, manipulace). Patří sem pevné, mobilní
nebo ruční zařízení bez ohledu na to, zda je používáno v průmyslu,
stavebnictví, stavebním inženýrství, zemědělství, pro vojenské
účely  nebo  v  domácnosti.  Zahrnuje  rovněž výrobu zbraní
a speciálního vybavení pro osobní nebo nákladní přepravu.

Oddíl 29 rozlišuje mezi výrobou pro všeobecné a pro specializované
použití.

Zahrnuje výrobu:
- palivových motorů, mechanických strojů (kromě elektromotorů),
 turbín, čerpadel, kompresorů, ventilů a převodů
- pecí, hořáků, zvedacího a manipulačního zařízení, zařízení pro
 chlazení a ventilaci, dalších přístrojů pro všeobecné použití
 (balicích zařízení, vážicích strojů a zařízení pro čištění vody)
- zemědělských strojů, obráběcích strojů, ostatního strojního
 zařízení pro specifické použití v průmyslu (pro výrobu kovů, pro
 stavebnictví a stavební inženýrství, těžbu, pro výrobu potravin,
 textilu, papíru, tiskovin, výrobků z pryže a plastů atd.)
- zbraní a munice
- přístrojů pro domácnost.

Tento oddíl zahrnuje také průmyslové práce a průmyslové služby,
které se zatřiďují do příslušných tříd podle typu (pokud nejsou
v některé skupině, příp. třídě uvedeny samostatně).

Do tohoto oddílu nepatří:
- výroba kovových výrobků pro všeobecné použití (28)
- výroba související s výpočetní technikou, rozvodem elektrického
 proudu, ovládacím zařízením (30 - 33)
- výroba motorových vozidel pro všeobecné použití (34, 35).

29.1 Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické
   energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

29.11 Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla,
   automobily a motocykly

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * spalovacích pístových motorů a jejich dílů kromě motorů
  leteckých, automobilových a motocyklových (např. motory lodní,
  motory pro lokomotivy)
 * turbín a jejich dílů (např. turbíny parní, plynové nebo
  hydraulické, vodní kola a jejich regulátory)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu sacích a výtlačných ventilů spalovacích motorů

Do této třídy nepatří:
- výroba větrných turbín (29.12)
- výroba elektrických generátorů (31.10)
- výroba elektrického zařízení a komponentů spalovacích motorů
 (31.61)
- výroba automobilových a motocyklových motorů (34.10)
- výroba leteckých motorů, tryskových a turbovrtulových letadel
 (35.30)

29.12 Výroba a opravy čerpadel a kompresorů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vzduchových nebo vakuových čerpadel
 * čerpadel na kapaliny, doplněných nebo nedoplněných o příslušné
  měřicí vybavení
 * vzduchových kompresorů nebo kompresorů na jiné plyny

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem nebo
 motorů na větrný pohon

Do této třídy nepatří:
- výroba hydraulických transmisních zařízení (29.14)

29.13 Výroba a opravy potrubních armatur

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * průmyslových kohoutů a  ventilů vč. ventilů regulačních,
  přítokových a sacích
 * kohoutů, ventilů a jiných armatur k sanitárnímu zařízení
  a k topení

Do této třídy nepatří:
- výroba ventilů z netvrzeného vulkanizovaného kaučuku, skla nebo
 keramických materiálů (25.13, 26.15, 26.24)
- výroba sacích a výtlačných ventilů pro spalovací motory (34.30,
 35.30)

29.14 Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich
   dílů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * valivých ložisek a jejich dílů (např. ložiska kuličková,
  válečková, jehlová)
 * zařízení na mechanický převod hnací síly (převodové hřídele,
  ložisková tělesa)
 * převodových skříní  a jiných druhů  zařízení pro převod
  rychlosti
 * spojek a spojovacích článků hřídelí
 * setrvačníků a převodů
 * kloubových spojení, řetězových článků
 * zařízení pro hydraulickou transmisi

Do této třídy nepatří:
- výroba ostatních řetězů (28.74)
- výroba elektromagnetických spojek (31.62)
- výroba automobilových a motocyklových spojek (34.30, 35.41)

29.2 Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely

29.21 Výroba a opravy pecí a hořáků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * průmyslových   a   laboratorních   pecí   elektrických
  i neelektrických a pecí spalovacích
 * sušáren
 * hořáků

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu mechanických přikládacích zařízení, roštů, vykladačů
 popela atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba neelektrických pekárenských pecí, zemědělských sušáren
 (29.53)
- výroba sušáren dřeva, papíru, papírové lepenky (29.56)
- výroba kamen pro domácnost (29.71)
- výroba  lékařských,   chirurgických  nebo  laboratorních
 sterilizátorů (33.10)

29.22 Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  ručních nebo  motorových zvedacích,  manipulačních,
 nakládacích nebo vykládacích zařízení:
 * kladkostrojů a zdviží, navijáků, kotevních vratidel a pák
 * jeřábů, pojízdných zvedacích rámů
 * pracovních  vozíků vybavených  nebo nevybavených zvedacím
  zařízením nebo jiným manipulačním zařízením s vlastním pohonem
  nebo bez vlastního pohonu, používaných na dílenskou přepravu
 * mechanických manipulátorů nebo průmyslových robotů speciálně
  konstruovaných  pro zvedání,  manipulaci, nakládání  nebo
  vykládání
- výrobu dopravníků, lanovek, výtahů, eskalátorů nebo pohyblivých
 schodišť

Do této třídy nepatří:
- výroba mechanických lopat,  rypadel a lopatových nakladačů
 (29.52)
- výroba kontinuálních elevátorů a dopravníků pro práci v podzemí
 (29.52)
- výroba průmyslových robotů pro univerzální použití (29.56)
- výroba  plovoucích  jeřábů,  železničních  jeřábů a jeřábů
 instalovaných na autech (34.10, 35.11, 35.20)
- instalace výtahů a dopravníků (45.31)

29.23 Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických
   zařízení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * průmyslových chladicích a mrazicích zařízení
 * klimatizačních zařízení
 * výměníků  tepla  všech  typů  pro klimatizační, chladicí
  a vzduchotechnická zařízení
 * průmyslových ventilátorů

Do této třídy nepatří:
- výroba zemědělských sušáren (29.53)
- výroba chladicích a mrazicích  zařízení a ventilátorů pro
 domácnosti (29.71)

29.24 Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vážicích zařízení (např. váhy pro domácnost, pro obchody,
  plošinové váhy, mostní váhy)
 * čisticích aparátů, filtračních a čisticích zařízení vody
  a jiných kapalin
 * zařízení pro rozmetávání, rozptylování a rozprašování tekutin
  nebo prášků (např. vodní děla, hasicí přístroje, stroje na
  pískování, stroje na čištění vodní párou)
 * balicích a obalových strojů (např. zařízení plnicí, zavírací,
  tvarovací, těsnicí, kapslovací, značkovací)
 * strojů pro čištění nebo sušení lahví a pro sycení nápojů
  oxidem uhličitým
 * zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafineriích ropy,
  v chemickém průmyslu, v nápojovém průmyslu
 * plynových generátorů
 * kalandrovacích a jiných válcovacích strojů a válců pro ně
 * odstředivek
 * prodejních automatů
 * průmyslových myček nádobí

Do této třídy nepatří:
- výroba postřikových zařízení pro zemědělství (29.32)
- výroba válcovacích zařízení na kov nebo sklo a válců pro ně
 (29.51, 29.56)
- výroba odstředivek smetany (29.53)
- výroba myček nádobí pro použití převážně v domácnostech (29.71)
- výroba bankomatů (30.01)
- výroba citlivých vah laboratorního typu (33.20)

29.3 Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů

29.31 Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu traktorů a  malotraktorů používaných v zemědělství,
 zahradnictví a lesnictví

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu traktorových podvozků

Do této třídy nepatří:
- výroba silničních traktorů určených k tahání návěsů (34.10)
- výroba silničních přívěsů a návěsů (34.20)

29.32 Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * žacích strojů, sekaček na trávu
 * zemědělských samonakladačů a samovykladačů, přívěsů a návěsů
 * zemědělských strojů na úpravu půdy, na zúrodňování nebo
  pěstování (např. pluhy,     rozprašovače hnojiva, secí stroje,
  brány)
 * sklizňových strojů a mlátiček (např. kombajny, mlátičky,
  třídičky)
 * dojicích přístrojů
 * mechanických přístrojů ke stříkání nebo rozprašování tekutin
  a prášku
 * různých druhů zemědělských a lesnických strojů (např. strojní
  vybavení pro drůbežárny, včelařství, pro míchárny krmiv, na
  čištění, třídění a značkování vajec, plodů, semen, zrna a pro
  těžbu nebo přibližování dřeva)

Do této třídy nepatří:
- výroba ručních nástrojů pro zemědělství (28.62)
- výroba pracovních vozíků (29.22)
- výroba odstředivek smetany (29.53)
- výroba silničních přívěsů a návěsů (34.20)

29.4 Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů

29.41 Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * pneumatického nebo motorového ručního mechanizovaného nářadí
  (např. sbíječky, řetězové pily)
 * elektromechanických  ručních  nástrojů  (např.  elektrické
  vrtačky, šroubováky)
 * dílů a  příslušenství na řetězové  pily, na pneumatické
  nástroje, na  ruční nářadí s  motorem (elektrickým nebo
  neelektrickým)

29.42 Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * obráběcích strojů na opracování kovů vč. laserových
 * obráběcích center (např. soustruhy, vrtačky, vyvrtávačky,
  frézky)
 * ostatních obráběcích strojů na opracování kovů vč. číslicově
  řízených (např.  stroje k ohýbání,  rovnání, drážkování,
  střihání, děrování, kování, lisování, tažné stolice)
 * strojů ke konečné úpravě kovů (např. zabrušovačky, leštičky,
  ostřičky)
 * dílů a příslušenství pro kovoobráběcí stroje

29.43 Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * obráběcích strojů na opracování kamene, dřeva, keramiky,
  betonu, kosti, tvrdé pryže a podobných tvrdých materiálů
 * lisovacích strojů pro výrobu třískových desek apod.
 * nástrojů, přístrojů a zařízení k pájení, k tvrdému pájení
  a svařování, k povrchovému temperování a stříkání za tepla
 * držáků nářadí a samootvíracích závitových hlav
 * upínacích zařízení k obráběcím strojům
 * dílů a příslušenství ostatních obráběcích strojů
 * dílů a příslušenství ke svářecímu zařízení

29.5 Výroba a opravy ostatních účelových strojů

29.51 Výroba a opravy strojů pro metalurgii

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * strojů a zařízení pro manipulaci s roztavenými kovy (např.
  konvertory, ingotové formy, licí pánve, licí stroje)
 * válcovacích stolic, válcovacích tratí a válců pro ně

Do této třídy nepatří:
- výroba tažných stolic, kovacích lisů (29.42)
- výroba formovacích rámů a slévárenských kokil a strojů pro
 formování kokil (29.56 9)

29.52 Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nepřetržitých elevátorů a dopravníků pro použití v podzemí
 * vrtacího, řezacího, hloubicího a tunelovacího zařízení
 * strojního zařízení pro zpracování minerálů, jejich síťování,
  třídění a oddělování
 * míchačů na beton a maltu
 * strojů na odstraňování a přemisťování zeminy (např. buldozery,
  angldozery, grejdry, skrejpry, vyrovnávací stroje, mechanické
  lopaty a lopatové nakladače)
 * beranidel a vytahovačů pilot, stříkaček malty, rozstřikovačů
  živic (asfaltů), strojů na betonování povrchů
 * radlic pro buldozery a angldozery
 * pásových traktorů

Do této třídy nepatří:
- výroba zvedacích a manipulačních zařízení (29.22)
- výroba kolových zemědělských a silničních traktorů (29.31,
 34.10)
- výroba obráběcích strojů na zpracování kamene a strojů pro
 čištění nebo štípání kamene (29.4)
- výroba vozidel s míchačem betonu (34.10)

29.53 Výroba  a opravy  strojů na  výrobu potravin,  nápojů
   a zpracování tabáku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * zemědělských sušáren
 * strojů a zařízení pro průmyslové mlékárny (např. odstředivky
  smetany, stroje na zpracování mléka, máselnice, hnětačky
  másla, stroje na výrobu sýrů)
 * strojů a zařízení pro průmyslové mletí zrna (např. fukary,
  prosévací síta, separátory, leštičky zrna, kolové mlýny,
  loupačky rýže, hrachu)
 * strojů na výrobu vína, jablečné šťávy, ovocných džusů (např.
  lisy, drtiče)
 * strojního  zařízení pro  pekárenský průmysl,  pro výrobu
  makaronů, špaget nebo podobných výrobků (např. neelektrické
  pekárenské pece, stroje na přípravu kynutého těsta,hnětače
  a porcovače těsta, formovací stroje, kráječe)
 * strojů a zařízení pro různé potraviny (např. na výrobu
  cukrovinek, kakaa, čokolády, cukru, pro pivovary, na výrobu
  nápojů, na zpracování masa, drůbeže, ovoce, ořechů, zeleniny,
  ryb, korýšů)
 * strojů pro extrakci nebo zpracování živočišných a rostlinných
  tuků nebo olejů
 * strojů pro zpracování tabáku, pro výrobu cigaret a doutníků
  a dále lulkového, žvýkacího nebo šňupacího tabáku
 * strojů pro přípravu jídla v hotelech a restauracích

Do této třídy nepatří:

- výroba elektrických pekárenských pecí (29.21)
- výroba balicích, obalových a vážicích strojů (29.24)
- výroba čisticích, třídicích nebo značkovacích strojů na vajíčka,
 ovoce a jiné produkty (29.32)

29.54 Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních
   a oděvních výrobků, usní

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * textilních strojů (např. stroje pro přípravu a výrobu umělých
  textilních vláken, materiálů nebo přízí, textilních surovin,
  mykací  stroje,  křídlovky,  stroje  přadenové,  snovací,
  tkalcovské, pletací, stroje na uzlované sítě, tyly, krajky,
  stužky)
 * pomocných strojů pro textilní strojní park (např. Dobbie,
  Jacquard, automatické zastavení pohybu, mechanismus na výměnu
  člunků, vřetena a létající vřetena)
 * strojů pro zpracování vláken (např. stroje pro praní, bělení,
  barvení,  úpravu,  třídění,  finalizaci,  potahování nebo
  impregnování textilních vláken, stroje pro stáčení, roztáčení,
  skládání, stříhání a začišťování textilních vláken)
 * strojního zařízení pro velkoprádelny (např. žehlicí stroje,
  pračky a sušičky, čističky pro suché čištění)
 * šicích strojů, hlav šicích strojů a jehel do šicích strojů
 * strojů pro zpracování hotových kožešinových výrobků nebo
  netkaných textilií
 * kožedělných strojů (např. stroje pro preparaci, činění nebo
  zpracovávání kůží nebo kožek, usní, stroje pro výrobu a opravy
  obuvi nebo jiných výrobků z usní nebo kožešin)
 * dílů a příslušenství ke strojům pro výrobu textilu, oděvů
  a kožených výrobků

Do této třídy nepatří:
- výroba papíru nebo lepenkových karet, používaných v žakárových
 stavech (21.25)
- výroba žehlicích strojů kalandrového typu (29.24)
- výroba strojů používaných při vázání knih (29.56 3)
- výroba odstředivých sušiček tkanin, prádla, oděvů (29.56 9)
- výroba praček a sušiček pro použití převážně v domácnostech
 (29.71)

29.55 Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * strojů pro přípravu papíroviny
 * strojů a zařízení (vč. dílů) na výrobu a konečnou úpravu
  papíru, kartonu a lepenky

Do této třídy nepatří:
- výroba strojů na sušení papíru (29.56 9)

29.56 Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.

29.56 1 Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže
    a plastů

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * strojů a zařízení vč. dílů pro zpracování netvrzeného kaučuku
  nebo plastů
 * strojů pro zpracování výrobků z těchto materiálů (např.
  tvářecí stroje, formovací stroje na výrobu pneumatik, stroje
  na protektorování, stroje pro výrobu speciálních pryžových
  nebo plastových výrobků)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba strojů nebo strojního zařízení pro zpracování tvrzené
 pryže, tvrzených plastů nebo skla za studena (29.43)

29.56 3 Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování
    a vazbu knih

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu tiskařských nebo knihvazačských strojů vč. jejich dílů

Do této podtřídy nepatří:
- výroba kancelářských ofsetových strojů (30.01)

29.56 9 Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * strojů a zařízení pro výrobu obkládaček, cihel, tvarovaných
  keramických kamenů, rour, grafitových elektrod, slévárenských
  kokil, školní křídy atd.
 * formovacích rámů pro jakýkoliv materiál (např. formovací
  desky, předlohy, formy)
 * různých speciálních strojů a  zařízení (např. stroje na
  zhotovování  elektrických a  elektronických lamp, trubic,
  žárovek, na zpracování roztaveného skla nebo skleněného zboží,
  stroje nebo aparáty pro izotopickou separaci, provaznické
  stroje, ždímačky prádla, průmyslové sušicí stroje pro sušení
  dřeva, buničiny, papíru nebo kartonu, odstředivé sušičky
  tkanin, prádla, oděvů a ostatní účelové stroje j. n.)

Do této podtřídy nepatří:
- výroba sušiček pro velkoprádelny (29.54)
- výroba přístrojů převážně pro domácnost (29.7)

29.6 Výroba a opravy zbraní a munice

29.60 Výroba a opravy zbraní a munice

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * tanků a ostatních bojových vozidel
 * dělostřeleckého materiálu a balistických střel (např. děla,
  minomety, odpalovače střel)
 * pěchotních zbraní (např. revolvery, pistole, pušky, samopaly)
 * střeliva, nábojů a jiné munice
 * výbušných zařízení (např. bomby, miny, torpéda)
 * dílů a příslušenství ke zbraním

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu loveckých, sportovních nebo obranných střelných zbraní
 a munice

Do této třídy nepatří:
- výroba nárazníkových zápalek, rozbušek a světlic (24.61)
- výroba sečných a bodných zbraní (např. šavle, meče, bajonety)
 (28.75)
- výroba pancéřovaných vozidel pro přepravu bankovek a jiných
 cenností (34.10)

29.7 Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost

29.71 Výroba elektrických přístrojů  a zařízení převážně pro
   domácnost

Tato třída zahrnuje:
- výrobu domácích elektrických přístrojů a spotřebičů:
 * chladniček a mrazáků
 * myček nádobí, praček a sušiček
 * vysavačů, leštiček na podlahy
 * elektrických drtičů     odpadu,  mlýnků, mixérů, odšťavovačů,
  otvíračů konzerv
 * elektrických holicích strojků, elektrických kartáčků na zuby,
  elektrických deček
 * elektrických ostřičů nožů
 * ventilátorů, odsávacích digestoří
 * varných konvic, ohřívačů vody, bojlerů
 * překapávačů na kávu a čaj
 * elektrických vysoušečů, kartáčů, natáček, žehliček
 * elektrických kamínek
 * elektrických sporáků, mikrovlnných trub, pečicích trub
 * akumulačních radiátorů, varných desek, topinkovačů
 * fritovacích pánví, elektrických rožňů, grilů
 * elektrických topných odporů (kromě z uhlíku)
 * dílů  elektrických přístrojů  a spotřebičů  převážně pro
  domácnost

Do této třídy nepatří:
- výroba šicích a pletacích strojů (29.54)
- výroba sušiček tkanin, prádla a oděvů (29.56 9)
- výroba topných odporů z uhlíku (31.62)

29.72 Výroba neelektrických přístrojů a zařízení převážně pro
   domácnost

Tato třída zahrnuje:
- výrobu  neelektrického zařízení  na vaření  a na vytápění
 domácnosti:
 * neelektrických prostorových ohřívačů
 * neelektrických kuchyňských sporáků, krbů, kamen
 * neelektrických ohřívačů vody,  bojlerů, varných zařízení,
  varných desek
 * dílů neelektrických přístrojů  a spotřebičů převážně pro
  domácnost

Do této třídy nepatří:
- výroba kuchyňských mechanických strojků (28.75)
- výroba zařízení na přípravu jídel ve veřejných kuchyních (29.53)

     DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
              A ZAŘÍZENÍ

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů

Výroba kancelářských strojů  (např. fotokopírovací přístroje,
registrační pokladny) a počítačových zařízení (např. počítače,
textové procesory  a periferní jednotky)  je chápána včetně
instalace, ale bez údržby (72.5), bez navrhování softwaru (72.2)
a bez výroby elektronických součástek (32.1).

Tyto stroje a přístroje jsou často předmětem pronájmu (71.3
- pronájem strojů a zařízení), ale pokud jsou pronajímány formou
leasingu přímo výrobcem, jedná se o prostou formu prodeje.

30.0 Výroba kancelářských strojů a počítačů

30.01 Výroba kancelářských strojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * mechanických a elektrických psacích strojů
 * psacích automatů
 * hektografických  nebo  blánových  rozmnožovacích  strojů,
  značkovacích strojů nebo ofsetových tiskařských strojů pro
  tisk na kancelářský papír
 * počítacích  strojů,  registračních  pokladen,  poštovních
  frankotypů, speciálních terminálů pro výdej jízdenek nebo
  rezervací
 * různých kancelářských strojů a zařízení (např. stroje, které
  třídí, balí nebo počítají mince, bankomaty, třídiče pošty,
  ostřiče tužek, děrovačky, sešívačky)
 * dílů kancelářských strojů

30.02 Výroba  počítačů a  ostatních zařízení  pro zpracování
   informací

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * strojů na automatické zpracování dat vč. mikropočítačů (stroje
  digitální, analogové, hybridní)
 * periferních jednotek (např. tiskárny, terminály, magnetické
  nebo optické snímače, stroje na přenos dat na datová média
  v kódovaném stavu)
 * dílů počítačů

Do této třídy nepatří:
- výroba speciálních terminálů  (např. bankomaty, registrační
 pokladny) (30.01)
- výroba  elektronických  součástek  použitelných  do  strojů
 a zařízení řízených počítači (32.10)
- výroba elektronických her (36.50)
- opravy a údržba počítačů (72.50)

31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

31.1 Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů

31.10 Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * motorů na střídavý nebo stejnosměrný proud
 * generátorů střídavého nebo stejnosměrného proudu
 * univerzálních motorů na střídavý nebo stejnosměrný proud
 * souprav generátorů na střídavý nebo stejnosměrný proud
 * elektrických rotačních nebo statických měničů proudu
 * elektrických transformátorů
 * odporů pro výbojky nebo výbojkové trubice
 * dílů elektromotorů, generátorů a transformátorů

Do této třídy nepatří:
- výroba generátorů pro vozidla a pro klikové motory (31.61)
- výroba diodových spínačů (32.10)

31.2 Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

31.20 Výroba  elektrických rozvodných,  řídicích a  spínacích
   zařízení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu elektrických zařízení pro spínání a ochranu elektrických
 obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř elektrického
 obvodu (např. vypínače, pojistky, bleskosvody, omezovače napětí,
 tlumiče proudových nárazů, zásuvky, zástrčky, objímky, ovládací
 panely, rozvodné desky, skříňky nebo jiná zařízení)

Do této třídy nepatří:
- výroba pojistkového drátu nebo pásků (27.4)
- výroba uhlíkových nebo grafitových elektrod (31.62)
- výroba desek, panelů, ovládacích pultů atd., používaných pro
 linkové telefony nebo linkové telegrafy (32.20)

31.3 Výroba izolovaných vodičů a kabelů

31.30 Výroba izolovaných vodičů a kabelů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů zakončených
  nebo nezakončených přípojkami
 * kabelů z optických vláken pro přenos kódovaných dat pro
  telekomunikace, video atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba neizolovaných neželezných drátů (27.4)
- výroba  kovových  kabelů  neizolovaných  nebo  izolovaných,
 nevhodných pro použití jako vodič elektrického proudu (28.73)
- výroba elektroinstalací (31.61)
- výroba optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů
 (snímků životních funkcí, endoskopie), nebo pro jejich osvětlení
 (33.40)

31.4 Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií

31.40 Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * elektrických akumulátorů vč. dílů
 * galvanických článků a baterií

31.5 Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla

31.50 Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla

Tato třída zahrnuje:
- výrobu elektrických lamp, žárovek, výbojek, obloukovek atd.
 a jejich dílů:
 * ultrafialových, ultračervených a obloukových lamp
 * lustrů,  lamp (stojacích,  nástěnných, stolních, nočních,
  pracovních atd.), lampiček
 * bleskových žárovek, bleskových kostek
 * světelných značek a nápisů
 * venkovních světel a osvětlení ulic
 * osvětlovacích sestav používaných např. na dekoraci vánočních
  stromků

Do této třídy nepatří:
- výroba dílů osvětlovacích těles plastových (25.24) a skleněných
 (26.15)

31.6 Výroba elektrických zařízení j. n.

31.61 Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * elektrického  zapalování nebo  startovacího zařízení  pro
  spalovací motory (např. indukční zážehové cívky, magnetická
  dynama, zapalovací svíčky, žhavicí svíčky, startéry motorů,
  generátory elektrického proudu, regulátory napětí)
 * elektrického světelného, zvukového a vizuálního signalizačního
  zařízení pro motocykly a motorová vozidla (např. světla,
  klaksony, sirény)
 * elektroinstalace
 * elektrických zařízení pro  motocykly a automobily (např.
  stěrače skel, elektrické odmrazovače, klimatizace, větrání,
  zamykání dveří)
 * dynam k jízdním kolům
 * dílů  osvětlovacích, signalizačních  a podobných zařízení
  k jízdním kolům a motorovým vozidlům

Do této třídy nepatří:
- výroba akumulátorů (31.40)

31.62 Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * elektrického signalizačního,  bezpečnostního nebo řídicího
  zařízení pro  silniční, železniční, tramvajovou  a říční
  dopravu, pro přístavy, letiště atd.
 * různých elektrických poplašných  přístrojů (např. zvonky,
  sirény, světelné panely, ochrana proti vloupání, protipožární
  zařízení)
 * elektromagnetů  vč.  jader  elektromagnetů,  permanentních
  magnetů, spojek,  převodů, brzd, svorek  a zařízení pro
  nastavení výšky zdvihu
 * elektrických izolátorů a příslušenství k nim s výjimkou
  izolátorů skleněných a keramických
 * izolačních prvků k elektrickým motorům a zařízením kromě
  izolačních prvků keramických a plastových
 * uhlíkových a grafitových elektrod
 * elektrických vodičů a spojek k nim, kde kovový vodič je pokryt
  izolačním materiálem
 * různých  elektrických zařízení  a přístrojů,  které mají
  individuální  funkce (např.  urychlovače částic, signální
  generátory, detektory min, elektrické rozbušky, zařízení na
  elektrolýzu, solární lůžka a lampy)
 * dílů uvedených elektrických zařízení

Do této třídy nepatří:
- výroba skleněných baněk žárovek (26.15)
- výroba ručních elektrických stříkacích pistolí (29.24)
- výroba elektrických žacích strojů, sekaček na trávu (29.32)
- výroba elektrických holicích strojků (29.71)
- výroba elektronek a výbojek vč. elektronek se studenou katodou
 (32.10)
- výroba elektrických ručních lékařských a zubolékařských nástrojů
 (33.10)

32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

Tento oddíl zahrnuje výrobu zařízení pro rozhlasové a televizní
vysílání, pro přenos  signálu, výrobu přijímačů, záznamových
a reprodukčních zařízení a také výrobu dílů těchto zařízení. Patří
sem všechny meziprodukty od  profesionálních zařízení až po
zařízení pro nejširší veřejnost.

Do tohoto oddílu patří rovněž průmyslové služby a práce (kromě
oprav elektrických zařízení převážně pro domácnost zatříděných
kódem 52.7 a instalací vedení, venkovních antén nebo alarmů,
zatříděných ve stavebnictví kódem 45.3).

32.1 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek

32.10 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * žhavených nebo studených katod, fotokatodových elektronek nebo
  obrazovek (např. televizní obrazovky, snímací elektronky,
  elektronické  převáděče  a  multiplikátory  mikrovlnných
  elektronek, přijímací a zesilovací výbojky nebo elektronky)
 * diod, tranzistorů a podobných polovodičových prvků
 * polovodičových prvků citlivých  na světlo vč. hradlových
  fotonek jako jsou jednoduché solární články
 * instalovaných piezoelektrických krystalů
 * elektronických instalovaných obvodů  a mikrosestav     (např.
  monolitické nebo hybridní integrované obvody, mikromoduly
  a podobné typy)
 * tištěných obvodů
 * elektrických  kondenzátorů  (rozdělovačů)  vč. kapacitních
  transformátorů
 * odporů vč. reostatů a potenciometrů

Do této třídy nepatří:
- výroba topných odporů (29.71)
- výroba transformátorů (31.10)
- výroba přepínačů (31.20)

32.2 Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro
   drátovou telefonii a telegrafii

32.20 Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro
   drátovou telefonii a telegrafii

32.20 1 Výroba rozhlasových a televizních vysílačů

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * vysílacích přístrojů  pro televizní vysílání  vč. výroby
  reléových přenašečů a televizních vysílačů pro průmyslové
  účely
 * retranslačních televizních vysílačů, vysílačů s přijímači
 * vysílacích přístrojů pro rozhlasové vysílání
 * vysílacích přístrojů pro radiotelefony, pro radiotelegrafické
  systémy, radiových vysílačů pro simultánní tlumočení atd.
 * automatických vysílačů pro vysílání nouzových signálů (např.
  z lodí, letadel)
 * stabilních vysílačů, vysílačů s přijímači

Tato podtřída zahrnuje také:
- výrobu televizních kamer

Do této podtřídy nepatří:
- výroba elektronických součástek a komponentů (32.10)
- instalace rozhlasu po drátě v budovách (45.31)

32.20 2 Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * koncových  komunikačních zařízení  (např. telefony, faxy,
  dálnopisy)
 * datových komunikačních zařízení (např. můstkové propojení)
 * ústředen (např. telefonní, dálnopisné)
 * rozvaděčů

Tato podtřída zahrnuje také:
- instalaci telekomunikačních systémů

Do této podtřídy nepatří:
- opravy mobilních telefonů (52.74)

32.3 Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na
   záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových
   zařízení

32.30 Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na
   záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových
   zařízení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * rozhlasových a televizních přijímačů
 * videomonitorů a videoprojektorů
 * nahrávacích nebo přehrávacích videopřístrojů vč. kamkordérů
  (malá  ruční videokamera  s videorekordérem), videokamer,
  nahrávačů a přehrávačů DVD
 * magnetofonů  a jiných  nahrávacích zařízení používajících
  magnetickou pásku
 * telefonních záznamníků, kazetových magnetofonů
 * mikrofonů, reproduktorů, sluchátek, zesilovačů a zesilovacích
  zvukových aparatur
 * snímačů, čidel, ramínek přenosek, snímacích hlav, nosičů
  gramofonových desek, antén, anténních parabol a anténních
  rotorů, kabelových konvertorů, televizních dekodérů

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * elektroakustických aparatur a interkomunikačních zařízení
 * přístrojů pro simultánní tlumočení
 * elektronických hlasovacích systémů
 * konferenčních systémů
 * vyhledávacích zařízení osob (paging)
 * přenosných zvukových systémů
 * radiobudíků

Do této třídy nepatří:
- vydávání a reprodukce nahraných zvukových a obrazových pásků, CD
 a DVD (22.1, 22.3 a 92.11)
- výroba nenahraných nosičů dat (24.65)
- opravy domácích audiovizuálních zařízení (52.72)

33 Výroba  zdravotnických, přesných,  optických a časoměrných
  přístrojů

Tento oddíl  zahrnuje výrobu nejen  vědeckých a technických
přístrojů (např. přístrojů elektrodiagnostických, radiolokačních
nebo  navigačních),  ale  také  přístrojů  pro fotografování
a filmování, pro řízení průmyslových procesů, výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost (např. hodinky, dioptrické
brýle).

Patří sem také průmyslové služby a práce (kromě oprav výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost, které se zatřiďují kódem
52.7).

33.1 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických
   a ortopedických pomůcek

33.10 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických
   a ortopedických pomůcek

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * přístrojů a zařízení užívaných pro lékařské nebo veterinární
  účely (např.  elektrokardiograf, ultrazvukové diagnostické
  zařízení, scintilační snímače, aparatura pro měření nukleární
  magnetické  rezonance,  zubařské  vrtačky,  sterilizátory,
  nástroje pro oční lékařství)
 * injekčních stříkaček, jehel používaných ve zdravotnictví,
  zrcadel, reflektorů, endoskopů
 * aparatur, využívajících rentgenových paprsků nebo paprsků
  alfa, beta, gama pro použití v lékařství i veterinární praxi
  (např. rentgenové trubice, generátory vysokého napětí, řídicí
  panely, obrazovky)
 * lékařského nebo veterinárního zařízení (např. operační stoly,
  nemocniční postele s mechanickými prvky, zubolékařská křesla,
  nosítka)
 * mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů, aparatur
  pro psychologické  testování, pro ozónovou  a kyslíkovou
  terapii, respirátorů, plynových masek
 * ortopedických a protetických pomůcek (např. berle, chirurgické
  a kýlní pásy, dlahy, umělé zuby, rovnátka na zuby, umělé údy
  a ostatní části těla - protézy, naslouchací aparáty)
 * ortopedické obuvi
 * kardiostimulátorů

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu:
 * potápěčských dýchacích přístrojů
 * kadeřnických křesel

Do této třídy nepatří:
- výroba cementů používaných v zubním lékařství (24.42)
- výroba teploměrů (33.20)
- výroba korekčních čoček, optických mikroskopů (33.40)
- výroba invalidních vozíků a kolečkových židlí pro postižené
 (35.43)

33.2 Výroba  měřicích,  kontrolních,  zkušebních,  navigačních
   a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení
   průmyslových procesů

33.20 Výroba  měřicích,  kontrolních,  zkušebních, navigačních
   a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení
   průmyslových procesů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * citlivých vah pro použití v laboratořích a výrobu závaží
 * nástrojů na kreslení, rýsování, vytyčování nebo matematickou
  kalkulaci (např. měřicí tyče, rýsovací stoly, rýsovací pera,
  pravítka, mikrometry, posuvná měřítka)
 * mikroskopů jiných než optických a difrakčních přístrojů
 * přístrojů pro měření a zkoušení elektrických veličin (např.
  voltmetry, ampérmetry, detektory a měřiče zařízení, přístroje
  pro testování a seřizování motorů vozidel)
 * navigačních, meteorologických,  geofyzikálních a podobných
  přístrojů a zařízení (např. seismometry, dálkoměry, sextanty,
  ultrazvukové sondy, přístroje a systémy pro leteckou navigaci,
  radarové přístroje, řídicí systémy řízených střel)
 * měřičů  dodávky elektřiny,  vody, plynu,  benzinu (např.
  elektroměry, vodoměry, plynoměry)
 * strojů a zařízení  pro testování mechanických vlastností
  materiálů
 * přístrojů a pomůcek pro provádění fyzikální nebo chemické
  analýzy  (např.  polarimetry,  fotometry,  refraktometry,
  kolorimetry, spektrometry, pH-metry, viskozimetry)
 * přístrojů a pomůcek pro měření a zkoušení průtoku, hladiny,
  tlaku nebo jiných proměnných hodnot u kapalin nebo plynů
  (např. průtokoměry, vodoznaky, manometry, měřiče tepla)
 * různých  měřicích  zkušebních  a  testovacích  nástrojů
  a přístrojů, aparatur a strojů (např. hustoměry, teploměry,
  barometry,  otáčkoměry, taxametry,  krokoměry, tachometry,
  vyvažovací stroje, testovací stolice, komparátory)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu optických měřicích a zkušebních pomůcek a nástrojů

Do této třídy nepatří:
- výroba čerpadel, obsahujících i měřicí prvky (29.12)
- výroba detektorů min (31.62)
- výroba lékařských nástrojů (33.10)
- výroba kontrolních zařízení používaných v průmyslu (33.30)
- výroba optických přístrojů, optických mikroskopů (33.40)

33.3 Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů

33.30 Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů

Tato třída zahrnuje:
- projektování a sestavení kontrolních systémů pro nepřetržité
 průmyslové procesy
- projektování a sestavení  automatizovaných výrobních závodů
 sestávajících z různých strojů, ovládacích prvků a centrálního
 řídicího zařízení
- instalace a montáže těchto zařízení - pouze jako součást
 komplexní služby

33.4 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

33.40 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * optických prvků kompletovaných nebo nekompletovaných (např.
  neopracované optické prvky jiné než skleněné hranoly, čočky,
  optická zrcadla, barevné filtry, polarizační elementy atd. ze
  skla nebo jiných materiálů)
 * optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů nebo pro
  jejich osvětlení
 * brýlových a kontaktních čoček, brýlových rámečků a rámečků
  opatřených brýlovými čočkami dioptrickými i nedioptrickými
 * optických přístrojů (např. optické mikroskopy, zařízení pro
  mikrofotografii i mikroprojekci, zvětšovací skla, čtecí lupy,
  tkalcovské lupy, triedry, vytahovací monokulární dalekohledy,
  vysouvací hvězdářské dalekohledy a teleskopy, astronomická
  zařízení, lasery s výjimkou laserových diod)
 * fotografických a kinematografických zařízení (např. kamery,
  zvětšovací a zmenšovací projektory, výbojky - elektronická
  a jiná blesková zařízení, přístroje a zařízení pro foto
  a kinolaboratoře, zařízení pro kopírování předloh tištěných
  spojů  na  senzibilní  polovodičové  materiály, projekční
  stínítka)

Do této třídy nepatří:
- výroba fotochemických přípravků (24.64)
- výroba optických elementů z neopracovaného skla (26.15)
- výroba optických vláken a kabelů z nich pro převod kódovaných
 dat (31.30)
- výroba fotografických bleskových žárovek (31.50)
- výroba televizních kamer, videokamer (32.20, 32.30)
- výroba optických měřicích a zkušebních pomůcek a přístrojů (33.20)
- výroba mikroskopů jiných než optických (33.20)

33.5 Výroba časoměrných přístrojů

33.50 Výroba časoměrných přístrojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * hodin a hodinek všeho druhu vč. hodin přístrojových
 * pouzder na hodinky a hodiny vč. pouzder     z drahých kovů
 * pohybových mechanismů všeho druhu pro hodinky a hodiny
 * zařízení pro záznam času, pro měření, zobrazování časových
  intervalů (např. hodiny parkovací, časoměřiče, časové spínače,
  stopky a podobná zařízení)
 * dílů k hodinám a hodinkám (např. pružiny, kameny, číselníky,
  ručičky, kovové hodinkové řemínky a náramky)

Do této třídy nepatří:
- výroba nekovových hodinkových řemínků (19.20)
- výroba hodinových a hodinkových skel (26.15)
- výroba radiobudíků (32.30)
- opravy hodin a hodinek (52.73)

      DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů
  a návěsů

34.1 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů

34.10 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * automobilů  osobních,  automobilů  nákladních,  autobusů
  a trolejbusů
 * ostatních  motorových vozidel  (např. dopravní prostředky
  k jízdě po sněhu, golfové vozíky, obojživelná vozidla, požární
  automobily, čisticí  a kropicí vozy,  pojízdné knihovny,
  laboratoře nebo zubolékařské stanice, vozidla s míchačem
  betonu)
 * motorů pro motorová vozidla
 * šasi spojeného s motory

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu motorů pro motocykly

Do této třídy nepatří:
- výroba zemědělských a průmyslových traktorů (29.31, 29.52)
- výroba elektrických dílů motorových vozidel (31.61)
- výroba karoserií pro motorová vozidla (34.20)
- výroba dílů a příslušenství k motorovým vozidlům (34.30)
- opravy a údržba motorových vozidel (50.20)

34.2 Výroba karoserií  pro motorová vozidla,  výroba přívěsů
   a návěsů

34.20 Výroba karoserií pro  motorová vozidla, výroba přívěsů
   a návěsů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * karoserií vč. kabin pro motorová vozidla
 * vnějšího  vybavení pro  všechny typy  motorových vozidel
  a trajlerů (přívěsů)
 * přívěsů a návěsů (např. voznic, karavanových přívěsů)
 * přepravních kontejnerů určených pro přepravu

Do této třídy nepatří:
- výroba kontejnerů, které nejsou určeny pro přepravu (28.21)
- výroba  přívěsů a  návěsů určených  pro speciální použití
 v zemědělství (29.32)

34.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
   motocyklů) a jejich motory

34.30 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
   motocyklů) a jejich motory

Tato třída zahrnuje:
- výrobu různých součástek a příslušenství pro motorová vozidla:
 * brzd, převodových skříní, os, kol, tlumičů nárazů, chladičů,
  tlumičů výfuků, výfukových potrubí, katalyzátorů, spojek,
  volantů, sloupků řízení atd.
 * bezpečnostních pásů, airbagů, dveří, nárazníků

Do této třídy nepatří:
- výroba zrcátek (26.12)
- výroba zámků do automobilů (28.63)
- výroba baterií pro vozidla (31.40)
- výroba elektrických zařízení pro motorová vozidla (31.61)
- výroba sedadel (36.11)
- opravy a údržba motorových vozidel (50.20)

35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

35.1 Stavba a opravy lodí a člunů

35.11 Stavba a opravy lodí

Tato třída zahrnuje:
- stavbu:
 * lodí  (osobních,  převozních,  nákladních,  cisternových,
  válečných)
 * rybářských člunů

Tato třída zahrnuje také:
- stavbu:
 * vznášedel (vznášedlových lodí)
 * vrtných plošin plovoucích i ukotvených
 * plovoucích konstrukcí (např. plovoucí doky, pontony, ochranné
  hráze, přístavní můstky a mola, plovoucí nádrže, nákladní
  čluny, sací bagry, bóje, majáky)
- opravy, údržbu nebo přestavbu lodí

Do této třídy nepatří:
- výroba lodních šroubů (28.75)
- výroba motorů pro námořní lodě (29.11)
- výroba navigačních přístrojů (33.20)
- výroba motorů pro obojživelná vozidla (34.10)
- výroba nafukovacích člunů a raftů (35.12)
- opravy a údržba rekreačních lodí (35.12)
- likvidace plavidel (sešrotování lodí) (37.10)

35.12 Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu nafukovacích člunů a raftů
- stavbu:
 * plachetnic s přídavným motorem nebo bez něj
 * motorových člunů pro sport a rekreaci
 * ostatních výletních a sportovních člunů (např. kanoe, kajaky,
  pramice, skify)
- opravy a údržbu rekreačních lodí

Do této třídy nepatří:
- výroba lodních motorů (29.11)
- opravy, údržba nebo  přestavba lodí (osobních, nákladních,
 cisternových apod.) (35.11)
- výroba malých plachetnic (36.40)

35.2 Výroba a  opravy železničních a  tramvajových lokomotiv
   a vozového parku

35.20 Výroba a opravy  železničních a tramvajových lokomotiv
   a vozového parku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * elektrických a dieselových kolejových lokomotiv
 * samohybných železničních a tramvajových vozů (např. vozy
  osobní, dodávkové a nákladní)
 * železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (např.
  vozy nebo vagony  osobní, nákladní, cisternové, mrazicí,
  samovykládací, opravárenské, jeřábové, tendry)
 * specializovaných částí železničních a tramvajových lokomotiv
  nebo vozového parku (např. podvozky, nápravy a kola, brzdy
  a díly k nim, háky a spojovací elementy, nárazníky a díly
  k nim, tlumiče nárazů, rámy vagonů a lokomotiv, karoserie,
  spojky vagonů, smontované koleje vč. výhybek)
 * mechanických  a elektromechanických  zařízení kontrolních,
  ovládacích, návěstních, bezpečnostních apod. pro všechny druhy
  dopravy
- opravy lokomotiv a kolejových vozidel

Do této třídy nepatří:
- výroba nesmontovaných kolejí (27.10)
- výroba motorů a turbín (29.11)
- výroba elektromotorů (31.10)
- výroba pantografů (31.20)
- výroba elektrického signalizačního, bezpečnostního nebo řídicího
 zařízení pro dopravu (31.62)

35.3 Výroba a opravy letadel a kosmických lodí

35.30 Výroba a opravy letadel a kosmických lodí

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * civilních, obchodních, sportovních a vojenských letadel
 * helikoptér
 * kluzáků
 * vzducholodí a balonů
 * kosmických  lodí,  vesmírných  dopravních  lodí,  družic,
  meziplanetárních sond, orbitálních stanic, raketoplánů
 * dílů letadel, vrtulníků atd. (např. trup letadla, křídla,
  dveře, nosné plochy, přistávací zařízení, palivové nádrže,
  gondoly, vrtule, helikoptérové rotory a listy k rotorovým
  vrtulím, kormidla, tlumiče pro letadla, palubní jističe, části
  tryskových a turbovrtulových letadel)
 * leteckých motorů
 * pozemních letadlových trenažérů

Do této třídy nepatří:
- výroba padáků (17.40)
- výroba vojenských balistických střel (29.60)
- výroba zapalovacích částí nebo elektrických částí pro spalovací
 motory (31.61)
- výroba přístrojů používaných v letadlech, leteckých naváděcích
 systémů (33.20)

35.4 Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních vozíků

35.41 Výroba motocyklů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * motocyklů, mopedů, skútrů a jízdních kol vybavených přídavným
  motorem
 * motocyklů s přívěsným vozíkem
 * dílů a příslušenství pro motocykly

Do této třídy nepatří:
- výroba motorů pro motocykly (34.10)
- výroba dílů motorů pro motocykly (34.30)
- výroba jízdních kol (35.42)
- výroba invalidních vozíků (35.43)

35.42 Výroba jízdních kol

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * jízdních kol a ostatních kolových vozidel bez motoru (např.
  kola turistická, cyklokrosová, závodní, dodávkové tříkolky)
 * dílů a příslušenství na kola (např. rámy, vidlice, řídítka,
  sedla, pedály, přehazovačky, brzdy)

Do této třídy nepatří:
- výroba pneumatik, galusek, duší (25.11)
- výroba pumpiček na kola (29.12)
- výroba jízdních kol s přídavným motorkem (35.41)
- výroba kolových hraček používaných k jízdě, tříkolek (36.50)
- opravy jízdních kol (52.74)

35.43 Výroba a opravy invalidních vozíků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * invalidních vozíků s motorem a bez motoru
 * kolečkových židlí a jiných vozítek pro postižené
 * dílů a příslušenství k invalidním vozíkům
- opravy a údržbu invalidních vozíků

Do této třídy nepatří:
- výroba plášťů a duší z pryže (25.11)

35.5 Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení

35.50 Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * koleček,  trakařů, rudlů,  zavazadlových vozíků,  ručních
  dvoukolek
 * vozů tažených zvířaty (např. kočáry, povozy, saně, sulky, káry)

Do této třídy nepatří:
- výroba nákupních vozíků (28.75)

         DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.

36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.

Vzhledem k tomu, že oddíl 36 je zbytkový, obvyklá kritéria pro
seskupování produkce zde nebyla použita.

Opravy výrobků spadajících svou povahou do tohoto oddílu přísluší
zpravidla do skupiny 52.7. Výjimku tvoří opravy nábytku (36.1),
hudebních nástrojů (36.30), profesionálních sportovních zařízení
(36.40).

36.1 Výroba nábytku

36.11 Výroba sedacího nábytku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * židlí a sedadel z jakéhokoliv materiálu, fixních i otočných,
  s kolečky i bez, čalouněných i nečalouněných (např. pro
  domácnosti, kanceláře, dílny, dopravní prostředky, divadla,
  kina)
 * pohovek, otomanů,  gaučů, sedacích souprav  fixních nebo
  rozkládacích
 * židlí zahradních, kempinkových a lehátek
 * dětských automobilových sedaček
 * dílů k sedacímu nábytku

Tato třída zahrnuje také:
- kompletaci židlí
- čalounění židlí a sedadel

Do této třídy nepatří:
- výroba lékařského nebo veterinárního nábytku (33.10)

36.12 Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * speciálního dřevěného nábytku pro obchody (např. regály,
  pulty, výstavní skříně, police)
 * nábytku pro kanceláře (např. psací stoly, registratury)
 * nábytku pro kostely, školy, restaurace

Do této třídy nepatří:
- výroba kovových regálů pro  sestavování a trvalé umístění
 v obchodech, dílnách, skladech atd. (28.11)
- výroba kovových trezorů (28.75)
- výroba součástek k osvětlovacím tělesům nebo lampám (25.24 2,
 26.15, 31.50)
- výroba lékařského nebo veterinárního nábytku (33.10)

36.13 Výroba ostatního kuchyňského nábytku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu kuchyňského nábytku z jakéhokoliv materiálu

36.14 Výroba ostatního nábytku

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * nábytku pro ložnice,     obývací pokoje, koupelny, zahrady atd.
  z jakéhokoliv materiálu
 * dílů nábytku z jakéhokoliv materiálu (např. poličky, zásuvky)

Tato třída zahrnuje také:
- konečnou úpravu nábytku (např. lakování, natírání, čalounění
 - kromě sedadel a křesel)
- opravy a restaurování nábytku

Do této třídy nepatří:
- výroba betonového venkovního nábytku (26.66)
- výroba součástek k osvětlovacím tělesům nebo lampám (25.24 2,
 26.15, 31.50)

36.15 Výroba matrací

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * matrací z lehčené pryže nebo plastů, potažených i nepotažených
  vč. vybavení spirálami nebo vycpání náplní
 * pružných vložek do postelí, čalouněných slamníků atd.
 * koster pro matrace

Do této třídy nepatří:
- výroba  polštářů, taburetů,  pohovek, podušek,  prošívaných
 přikrývek (17.40)
- výroba pryžových nafukovacích matrací (25.13)

36.2 Výroba klenotů a příbuzných předmětů

36.21 Ražení mincí

Tato třída zahrnuje:
- výrobu mincí  vč. mincí užívaných  jako zákonné platidlo,
 z obecných nebo drahých kovů

Do této třídy nepatří:
- výroba sportovních medailí (28.75)
- výroba šperků se zasazenými mincemi (36.22)

36.22 Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n.

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * opracovaných perel, drahokamů a polodrahokamů
 * kamenů v průmyslové kvalitě, syntetických nebo obnovených
 * šperků z drahých kovů, z obecných kovů plátovaných drahými
  kovy, z drahokamů, polodrahokamů nebo z kombinace drahých kovů
  a drahokamů nebo polodrahokamů a z jiných minerálů
 * výrobků z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
  (např. jídelní náčiní, ploché nebo duté nádobí, toaletní
  potřeby, kancelářské a psací potřeby, předměty pro náboženské
  účely)
- zpracování diamantů

Tato třída zahrnuje také:
- restaurování a předělávání klenotů a příbuzných předmětů j. n.

Do této třídy nepatří:
- výroba jiných předmětů z obecných kovů pokovených drahými kovy
 (28)
- výroba kovových pouzder a náramků na hodinky (33.50)
- výroba bižuterie (36.61)

36.3 Výroba hudebních nástrojů

36.30 Výroba hudebních nástrojů

Tato třída zahrnuje:
- výrobu hudebních nástrojů:
 * strunných, klávesových strunných a automatických pian
 * klávesových  trubkových  varhan,  harmonií  a  podobných
  klávesových nástrojů s kovovými jazýčky
 * akordeonů a podobných nástrojů vč. foukacích harmonik
 * dechových
 * bicích
 * elektronických
 * hracích skříní, flašinetů, parních varhan
 * dílů a příslušenství k hudebním nástrojům (např. metronomy,
  vidličkové a foukací ladičky, struny, desky a válce pro
  automatické mechanické hudební nástroje)

Tato třída zahrnuje také:
- výrobu píšťal, hlásných trub a jiných zvukových signálních
 foukacích hudebních nástrojů

Do této třídy nepatří:
- výroba zvonů (28.75)
- výroba gramofonů, magnetofonů a podobných přístrojů (32.30)
- výroba mikrofonů, reproduktorů,  zesilovačů, sluchátek nebo
 podobných komponent (32.30)
- výroba hračkových hudebních nástrojů (36.50)
- nahrávání, vydávání a reprodukce nahraných pásků, CD a DVD
 (22.1, 22.3, 92.11)
- ladění klavírů (52.74)

36.4 Výroba sportovních potřeb

36.40 Výroba sportovních potřeb

Tato třída zahrnuje:
- výrobu potřeb pro sport, provozovaný v tělocvičně i v přírodě:
 * tvrdých, měkkých i nafukovacích míčů
 * raket, pálek a holí
 * lyží, lyžařského vázání, hůlek, saní, bobů, skateboardů atd.
 * malých plachetnic, surfovacích prken, vodních lyží
 * potřeb pro sportovní rybaření vč. podběráků
 * loveckých potřeb, horolezecké výzbroje
 * kožených  sportovních  rukavic,  ochranného  vybavení vč.
  sportovních pokrývek hlavy
 * plaveckých bazénů, brouzdališť, vodních skluzavek, ploutví
  atd.
 * bruslí na led, kolečkových bruslí
 * luků, samostřílů, kuší
 * vybavení tělocvičen, fitcenter atd.

Tato třída zahrnuje také:
- opravy profesionálních sportovních zařízení

Do této třídy nepatří:
- výroba stanů, spacích pytlů, nafukovacích matrací z opryžovaného
 textilu atd.
- vybavení pro stanování (17)
- výroba plachet pro plachetnice (17.40)
- výroba sportovních oděvů (18)
- výroba sedlářských a brašnářských výrobků (19.20)
- výroba obuvi (19.30)
- výroba bezpečnostních přileb (25.24, 26.82, 28.75)
- výroba loveckých a sportovních zbraní vč. munice (29.60)
- výroba sportovních vozidel (34, 35)
- výroba člunů (35.12)
- výroba kulečníkových stolů a kuželkářského zařízení (36.50)
- výroba kožených bičů a opratí (36.63)
- opravy sportovních potřeb (36.40, 52.74)

36.5 Výroba her a hraček

36.50 Výroba her a hraček

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * panenek a loutek vč. jejich oblečení a doplňků
 * zvířátek z různých materiálů vč. plyšových
 * kolových hraček, používaných k jízdě vč. tříkolek
 * hračkových hudebních nástrojů
 * výrobků pro lunaparky, stolních nebo společenských her
 * hracích karet, puzzlí a různých skládaček
 * tivoli, hracích skříní na mince, kulečníků, speciálních stolů
  pro kasinové hry, zařízení pro automatizovaný provoz kuželníků
  a podobných her
 * elektronických her (např. přístrojů na videohry, šachy)
 * zmenšených modelů, autodráh, elektrických vláčků, stavebnic
  atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba dětských jízdních kol (35.42)
- výroba karnevalových a jiných předmětů pro zábavu (36.63)
- tvorba softwaru k počítačovým hrám (72.21)

36.6 Ostatní zpracovatelský průmysl

36.61 Výroba bižuterie

Tato třída zahrnuje:
- výrobu imitací pravých šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže
 a jiných materiálů

36.62 Výroba kartáčnických výrobků

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * košťat, kartáčů vč. kartáčů, které jsou součástí strojů
 * ručních mechanických smetáků, mopů a péřových prachovek
 * malířských válečků, stěračů, malířských štětců
 * štětců pro školní i umělecké potřeby
 * toaletních kartáčů, kartáčků a štětečků (např. kartáče na
  vlasy, zuby, nehty, štětečky na líčidla, štětky na holení)

36.63 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

36.63 1 Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků
Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * knoflíků, patentek, stiskacích knoflíků, zipů a podobných
  šicích potřeb
 * deštníků, slunečníků, vycházkových holí

36.63 2 Výroba dětských kočárků

36.63 3 Výroba školních a  kancelářských potřeb kromě potřeb
    z papíru j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * psacích per a tužek všeho druhu, mechanických i ručních
 * náplní do tužek, tuh
 * pastelek, kříd vč. krejčovských
 * datumových, pečetních a číslovacích razítek, ručních tiskáren
  nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav, pečetních
  vosků atd.
 * preparovaných pásků do psacích strojů a inkoustových polštářků

36.63 9 Výroba ostatních výrobků j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu:
 * zapalovačů mechanických i elektrických
 * zápalek, potřeb pro kuřáky
 * předmětů pro osobní potřebu (např. hřebeny, zavírací sponky do
  vlasů, vakuované láhve, termosky, paruky, umělé vousy, umělá
  obočí)
 * kolotočů, houpaček, střelnic a jiných lunaparkových zábav
 * linolea a jiných tvrdých podlahových krytin
 * různých výrobků (např. svíčky, umělé květiny, ovoce nebo
  listy, žertovné předměty,  ruční síta, krejčovské panny,
  figuríny do výloh, karnevalové a jiné předměty pro zábavu)

Tato třída zahrnuje také:
- preparátorské služby

Do této podtřídy nepatří:
- výroba knotů (17.54)
- výroba plastových podlahových krytin (25.23)
- výroba hracích automatů (36.50)

37 Recyklace druhotných surovin

Tento oddíl zahrnuje zpracování odpadu, šrotu a jiných druhů
použitých i nepoužitých výrobků na sekundární suroviny. Recyklační
činnost vyžaduje mechanický nebo chemický proces přeměny. Vstup se
skládá z odpadu a šrotu, který může být tříděný i netříděný, ale
je nevhodný pro další přímé použití v průmyslovém procesu, zatímco
výstup je připravený pro přímé použití v průmyslovém výrobním
procesu. Vznikající sekundární suroviny je třeba považovat za
meziprodukty s určitou tržní  hodnotou, ale nejsou konečným
výrobkem.

Do tohoto oddílu nepatří:
- výroba nových konečných výrobků z druhotných surovin (mohou, ale
 nemusí být z vlastní výroby) (14 - 36)
- velkoobchod s odpadem a šrotem vč. sběru, třídění, dělení,
 rozřezávání a  lisování použitého zboží,  jako jsou např.
 automobily, s cílem získat použitelné části; balení, skladování
 a dodávky, avšak bez procesu skutečného přepracování (50, 51,
 52)
- velkoobchod nebo maloobchod s použitým zbožím (50.51, 52.50)
- zpracování odpadu s cílem jeho skládkování (90.0)

37.1 Recyklace kovového odpadu a šrotu

37.10 Recyklace kovového odpadu a šrotu

Tato třída zahrnuje:
- zpracování kovového odpadu a šrotu a kovových výrobků na
sekundární suroviny

Příklady mechanických nebo chemických způsobů přepracování:
 * mechanické drcení kovového odpadu (např. vraků automobilů,
  použitých  praček,  jízdních  kol)  s následným tříděním
  a oddělováním
 * mechanické rozdělení velkých kusů železa (např. železničních
  vagonů)
 * drcení kovového odpadu, likvidace dopravních prostředků atd.
 * ostatní  metody  mechanického  zpracování  (např.  řezání
  a lisování za účelem zmenšení objemu).

Do této třídy nepatří:
- výroba čistých kovů nebo nových konečných kovových výrobků ze
 surovin na bázi kovu (mohou, ale nemusí být z vlastní výroby)
 (27 nebo 28)
- rozebírání automobilů, likvidace strojů, přístrojů a zařízení,
 demontáž počítačů s cílem získání částí pro další prodej (50,
 51, 52)
- skládky použitého zboží (např. ledniček - z důvodů eliminace
 nebezpečných odpadů) (90)

37.2 Recyklace nekovového odpadu

37.20 Recyklace nekovového odpadu

Tato třída zahrnuje:
- zpracování nekovového odpadu, nekovových předmětů použitých
i nepoužitých a nekovových zbytků na sekundární surovinu

Příklady procesů přepracování:
 * regenerace pryže (např. použitých pneumatik za účelem výroby
  sekundárních surovin)
 * třídění a  granulace odpadu a plastů  za účelem výroby
  sekundárních surovin (např. na výrobu trubek, květináčů,
  palet)
 * zpracování (čištění, tavení, mletí) odpadu z plastů nebo pryže
  na granuláty
 * regenerace chemikálií z chemického odpadu
     * drcení, čištění a třídění skla
 * drcení, čištění a třídění jiného odpadu (např. stavební sutě)
  za účelem získání sekundárních surovin
 * mechanické drcení  a mletí odpadu  vzniklého při stavbě
  a demolici budov (vč. dřeva), mechanické drcení a mletí
  asfaltového odpadu
 * zpracování použitých kuchyňských olejů a tuků na sekundární
  suroviny pro výrobu krmiva pro hospodářská nebo domácí zvířata
 * zpracování  jiných  potravinářských  odpadů  a  zbytků
  potravinářských substancí na sekundární surovinu.

Do této třídy nepatří:
- výroba nových materiálů nebo konečných výrobků ze sekundární
 suroviny; tyto musí být klasifikovány v příslušném oddílu jako
 výroba (14 až 36) (např. spřádání vláken z garnetové suroviny,
 výroba papíroviny ze sběrového papíru, protektorování pneumatik)
- zpracování zbytků potravinářských substancí na výrobu potravin
 (15)
- zpracování jatečního odpadu na krmivo pro zvířata (15.7)
- zpracování jaderných paliv a radioaktivního jaderného odpadu
 (23.30)
- kompostování organického odpadu (24.15)
- velkoobchod s nekovovým odpadem vč. sběru, třídění, balení atd.
 bez návaznosti na další technické zpracování (51.57)
- velkoobchod nebo maloobchod s použitým zbožím (50, 51, 52.50)
- spalování, skládkování, zahrabávání atd. odpadu (90)
- zpracování a skládkování  radioaktivního odpadu z nemocnic
 s krátkým poločasem rozpadu (90)
- zpracování toxických a kontaminovaných odpadů (90)
- skládkování odpadů z potravin, nápojů a tabáku (90)


      E VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

Tato  sekce zahrnuje  činnosti spojené  s výrobou, přenosem
a rozvodem elektrické  energie, zemního plynu,  páry a vody
prostřednictvím stálé pevné sítě elektrického vedení, hlavního
řadu a potrubí. Velikost sítě není rozhodující. Patří sem také
dodávka elektřiny, plynu, páry a vody do průmyslových areálů nebo
obytných domů.

Výroba, řízení infrastruktury a dodávky konečným spotřebitelům
mohou být předmětem činnosti jedné nebo více jednotek. Jednotky
zabývající se dodávkou elektřiny, plynu, páry, vody je nutno
klasifikovat podle jejich hlavní činnosti.

40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

40.1 Výroba a rozvod elektřiny

40.11 Výroba elektřiny

Tato třída zahrnuje:
- výrobu elektřiny  všemi druhy výroby  (např. v tepelných,
 jaderných a vodních elektrárnách nebo vyrobené ze solární,
 větrné nebo jiné energie) plynovými turbínami, dieselovými
 agregáty a jinými druhy zařízení

40.12 Přenos elektřiny

Tato třída zahrnuje:
- provoz rozvodných systémů, které vedou elektřinu od výrobního
 zařízení do rozvodné sítě

40.13 Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou

Tato třída zahrnuje:
* provoz rozvodných systémů (tj. systémů složených z vedení,
 sloupů, elektroměrů a elektroinstalace), které vedou elektrickou
 energii dodávanou výrobním zařízením nebo rozvodným systémem ke
 konečnému spotřebiteli
* prodej elektrické energie uživateli
* činnosti  zprostředkovatelů  nebo  zástupců  obchodujících
 s elektrickou energií, nebo zástupců, kteří zařizují prodej
 elektrické energie prostřednictvím energetického distribučního
 systému provozovaného jinými subjekty

Do této podtřídy nepatří:
- odečet elektroměrů (74.87)

40.2 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

40.21 Výroba plynných paliv

Tato třída zahrnuje:
- výrobu:
 * plynného paliva o specifické výhřevné hodnotě z plynů různých
  druhů čištěním, míšením a jinými procesy
 * plynů zplyňováním uhlí, jako vedlejšího produktu zemědělství,
  z odpadů za účelem zásobování

Do této třídy nepatří:
- provoz koksárenských pecí (23.10)
- výroba rafinovaných ropných produktů (23.20)
- výroba technických plynů (24.11)
- objemový prodej plynných paliv nebo jejich prodej v nádobách
 (51.12, 51.51, 52.48, 52.6)

40.22 Rozvod  plynných paliv  prostřednictvím sítí  a obchod
   s plynnými palivy

Tato třída zahrnuje:
- rozvod a dodávku všech druhů plynných paliv systémem hlavní
 rozvodné sítě
- prodej plynu z hlavní rozvodné sítě uživateli
- činnosti zprostředkovatelů a zástupců obchodujících s plynem
 nebo zástupců zprostředkovávajících prodej plynu prostřednictvím
 distribučního systému provozovaného jinými subjekty

Do této třídy nepatří:
- objemový prodej plynných paliv nebo jejich prodej v nádobách
 (51.12, 51.51, 52.48, 52.6)
- doprava plynů jiným potrubím než je hlavní rozvodná síť (60.30)
- odečet plynoměrů (74.87)

40.3 Výroba a rozvod tepelné energie

40.30 Výroba a rozvod tepelné energie

40.30 1 Výroba a rozvod páry a teplé vody

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění a pro jiné
 účely

Tato podtřída zahrnuje také:
- obsluhu kotelen, výměníkových stanic atd.

Do této podtřídy nepatří:
- odečet spotřeby tepelné energie (74.87)

40.30 2 Výroba a rozvod chladu

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu a rozvod studené vody pro chladicí účely

40.30 3 Výroba ledu

Tato podtřída zahrnuje:
- výrobu ledu v kusech nebo tříštích pro všechny druhy použití

Do této podtřídy nepatří:
- výroba suchého ledu (24.11)

41 Shromažďování, úprava a rozvod vody

41.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody

41.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody

41.00 1 Provoz vodních toků a vodních zdrojů

Tato podtřída zahrnuje:
- provoz vodních toků a vodních zdrojů - jedná se o vodu
 povrchovou a podzemní pro různé účely (např. veřejné vodovody,
 zemědělství, průmysl, služby)
- odvedení odpadních a jiných přebytečných vod koryty řek

Do této podtřídy nepatří:
- provoz zavlažovacích systémů používaných pro zemědělské účely
 (01.41)
- odvedení odpadních a jiných přebytečných vod kanalizační sítí
 (90.01)

41.00 2 Úprava a rozvod pitné a užitkové vody

Tato podtřída zahrnuje:
- sběr, čištění a rozvod vody domácnostem, průmyslovým a jiným
 uživatelům
- odsolování mořské vody, pokud je odsolení hlavním účelem získání
 pitné vody

Do této podtřídy nepatří:
- odečet vodoměrů (74.87)
- úprava odpadních vod (90.01)

            F STAVEBNICTVÍ

45 Stavebnictví

Do tohoto oddílu patří všeobecné stavitelství, speciální stavební
práce, instalace v budovách a dokončovací stavební práce. Patří
sem stavební práce na nových stavbách, jejich opravy nebo údržba,
provádění nástaveb, výstavba objektů v rámci zařízení staveniště
a také staveb dočasného charakteru.

Všeobecné stavitelství zahrnuje výstavbu obytných budov, úřadů,
obchodů a jiných veřejných či užitkových budov, farem atd.
i výstavbu inženýrských děl, jako jsou dálnice, ulice, mosty,
tunely, silnice, letištní plochy, přístavy, zavlažovací systémy,
kanalizační sítě, průmyslové objekty, trubní a elektrická vedení,
sportoviště atd. Práce mohou být prováděny ve vlastní režii, za
úplatu nebo na základě smlouvy.

Výstavba děl nebo jejich částí může být prováděna subdodavateli.
Speciální  stavební  práce  zahrnují  výstavbu  částí  budov
a inženýrských děl nebo přípravu pro ně. Obvykle se jedná o jednu
specializovanou činnost společnou pro různé stavby, která vyžaduje
speciální kvalifikaci nebo zařízení. Patří sem např. zarážení
pilot, zakládání staveb, vrtání studní, práce na výstavbě skeletu
budovy, betonářské práce, lešenářské a pokrývačské práce. Patří
sem rovněž  montáž ocelových konstrukcí,  pokud nejsou díly
konstrukcí vyráběny stejnou výrobní jednotkou. Speciální stavební
práce jsou většinou předmětem dílčích smluv, avšak především při
rekonstrukci staveb jsou tyto práce prováděny přímo pro vlastníka
nemovitosti (investora).

Činnosti související se zařizováním budov zahrnují instalaci
veškerého vybavení, které činí stavbu jako takovou funkční. Tyto
činnosti jsou obvykle vykonávány v místě stavby, i když část
některých prací může být prováděna v dílně.

Patří sem  např. instalace systému  vytápění a klimatizace,
anténních systémů, poplachových systémů a jiné elektroinstalační
práce,  instalace skrápěcích  protipožárních systémů,  výtahů
a eskalátorů. Patří sem také izolační práce (proti vodě, teplu,
zvuku), klempířské práce, instalace centralizovaných chladicích
systémů, instalace osvětlovacího a signalizačního zařízení pro
silnice, železnice, letiště, přístavy atd. Patří sem také činnosti
související s opravami výše uvedených zařízení.

Dokončovací  stavební  práce  zahrnují  činnosti, související
s kompletací nebo dokončením stavby, např. zasklívání, omítání,
malování, výzdoba, obkládání stěn nebo pokrývání podlah různými
materiály (např. parkety, koberce), tapetování, pískování podlah,
dokončovací tesařské práce, akustické práce, čištění okolí. Patří
sem také činnosti související s opravami výše uvedených zařízení.

Do tohoto oddílu nepatří:
- činnosti související se zakládáním a údržbou trávníků a zahrad,
 ošetřováním a prořezáváním stromů (01.41)
- výroba stavebních materiálů (sekce C, D)
- stavební činnosti přímo související s těžbou ropy a zemního
 plynu (11.20), ale výstavba budov, silnic atd. v místě těžby
 zůstává zatříděna v tomto oddílu
- montáž nebo instalace průmyslového zařízení (sekce D), např.
 instalace průmyslových pecí, turbín
- montáž kompletních prefabrikovaných budov nebo staveb z dílů
 vlastní výroby (zařazena v příslušné výrobě v závislosti na
 hlavním použitém materiálu kromě  případu, kdy je hlavním
 použitým materiálem beton@@@ v takovém případě zůstává zařazena
 v tomto oddílu)
- truhlářské a tesařské instalační a montážní práce, pokud je
 potřebný materiál vlastní výroby - jsou zařazeny v příslušné
 výrobě, v závislosti na použitém materiálu (např. výrobky na
 bázi dřeva jsou pod kódem 20.30)
- montáž kovových konstrukcí z dílů vlastní výroby (28.11)
- činnosti architektonické a inženýrské a související technické
 poradenství (74.20)
- projektové činnosti v architektuře a stavitelství (74.20)
- čištění interiérů, oken, čištění komínů, kotlů atd. (74.70)
- dokončené budovy a inženýrská díla (Klasifikace CZ-CC)

45.1 Příprava staveniště

45.11 Demolice a zemní práce

Tato třída zahrnuje:
- demolice staveb     a jejich částí
- přípravu území pro výstavbu (např. odstraňování zeminy vč.
 kontaminované, hloubení, zasypávání, vyrovnávání a planýrování
 místa staveb, odstraňování  skal, odstřelování, vyčišťovací
 práce)
- přípravu území pro těžbu (např. odklízení nadloží)
- výkopové zemní práce

Tato třída zahrnuje také:
- rekultivační práce
- pokládání drenáží:
 * v místě stavby
 * do zemědělské a lesní půdy

Do této třídy nepatří:
- základové práce (zakládání staveb) (45.25)

45.12 Průzkumné vrtné práce

Tato třída zahrnuje:
- průzkumné vrty a vzorkování pro různé účely (např. stavební,
 geofyzikální, geologické)

Do této třídy nepatří:
- otvírání ropných nebo plynových produkčních vrtů (11.20)
- základové vrty (zakládání staveb), hloubení šachet, hloubení
 vodních studní (45.25)
- průzkum ropných a plynových polí, geofyzikální, geologické
 a seismologické studie a měření v terénu (74.20)

45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství

45.21 Výstavba pozemních a inženýrských staveb

Tato třída zahrnuje:
- výstavbu všech typů budov
- výstavbu inženýrských děl (např.  mosty, mosty pro visuté
 dálnice, viadukty,  tunely, podchody, podjezdy  a podzemní
 dráhy; vedení dálková nebo místní energetická a komunikační)
- montáže prefabrikovaných konstrukcí na staveništi

Do této třídy nepatří:
- údržba spojená s těžbou ropy a plynu (11.20)
- montáž prefabrikovaných konstrukcí z nesilikátových dílů vlastní
 výroby (20, 26 a 28)
- stavební instalace (45.3)
- kompletační a dokončovací práce (45.4)
- architektonické a inženýrské služby (74.20)
- vedení projektu stavby (74.20)

45.21 1 Bytová výstavba

Tato podtřída zahrnuje:
- výstavbu budov pro bydlení

45.21 2 Výstavba budov j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výstavbu všech typů budov a hal kromě budov pro bydlení (např.
 pro výrobu, skladování, obchod, služby, pro účely kulturní,
 sportovní, vzdělávací, zdravotní, stravovací)

Do této podtřídy nepatří:
- výstavba ploch stadionů, otevřených plaveckých bazénů nebo
 jiných sportovních areálů (45.23)

45.21 3 Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů

45.21 4 Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení

Tato podtřída zahrnuje:
- výstavbu dálkového nebo místního vedení jak nadzemního, tak
 podzemního

Do této podtřídy nepatří:
- instalace rozvodů uvnitř staveb (45.3)

45.21 9 Výstavba pozemních a inženýrských staveb j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- výstavbu:
 * věží, stožárů, komínů
 * pozemních nádrží, jímek
 * zvláštních pozemních objektů (např. oplocení, samostatné zdi)
 * důlních podzemních objektů

Do této podtřídy nepatří:
- výstavba vrtných věží pro těžbu ropy nebo plynu vč. oprav
 (11.20)

45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

Tato třída zahrnuje:
- montáž střešních konstrukcí
- pokrývačské práce a nátěry střech
- hydroizolační práce vč. hydrofobní úpravy zdiva
- klempířské práce

45.23 Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů

Tato třída zahrnuje:
- výstavbu:
 * dálnic (kromě visutých dálnic), silnic a ostatních komunikací
  pro motorová vozidla a pro pěší
 * železničních, tramvajových a  jiných kolejových drah vč.
  visutých drah
 * letištních drah
 * ploch  pro sport  a rekreaci  (např. plaveckých bazénů,
  tenisových  kurtů,  golfových  hřišť,  dostihových  drah,
  lyžařských ploch)
- dopravní značení silnic, parkovací a podobné plochy
- povrchové práce na visutých dálnicích, mostech a tunelech
- instalaci svodidel, dopravních značek, signalizačních tabulek
 atd.

Do této třídy nepatří:
- samostatné terénní úpravy (45.11)
- výstavba visutých dálnic, mostů a tunelů (45.21)
- výstavba krytých plaveckých bazénů a sportovních areálů (45.21)

45.24 Výstavba vodních děl

Tato třída zahrnuje:
- výstavbu:
 * přístavů
 * přehrad, kanálů, hrází, zdymadel a jiných vodních děl
- úpravy vodních toků
- bagrovací práce na vodních dílech

45.25 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

Tato třída zahrnuje:
- stavební práce specializované na jednu činnost společnou pro
 různé druhy  výstavby, vyžadující speciální  zručnost nebo
 zařízení:
 * zakládání staveb vč. pilotáže
 * vrtání vodních studní
 * montáž ocelových aj. nesilikátových konstrukcí a dílů, které
  nejsou vlastní výroby
 * zdění, usazování kamenů atd.
 * betonářské práce
 * montáže a demontáže lešení a pracovních plošin
 * vyzdívky průmyslových pecí, výstavbu vysokých komínů, výstavbu
  krbů atd.
 * vysoušení budov
 * zvedací práce (např. jeřábem)
 * speciální druhy prací vyžadující horolezeckou kvalifikaci
  a použití odpovídajícího vybavení, tj. práce ve výškách

Do této třídy nepatří:
- pronájem lešení bez jeho montáže a demontáže (71.32)

45.3 Stavební montážní práce

45.31 Elektroinstalace

Tato třída zahrnuje:
- instalaci a montáž v budovách nebo jiných stavbách:
 * elektrických rozvodů vč. příslušenství
 * telekomunikačních vedení
 * elektrických vytápěcích systémů vč. kolektorů solární energie
  pro výrobu elektrického proudu
 * výtahů a eskalátorů
 * protipožární a poplachové signalizace
 * anténních systémů (domovních antén)
 * bleskosvodů domovních

Do této třídy nepatří:
- instalace telekomunikačních systémů (32.20)
- opravy koncových zařízení (podle typu)

45.32 Izolační práce (kromě hydroizolace)

Tato třída zahrnuje:
- instalaci  a  montáž  tepelné,  zvukové,  protiotřesové,
 protichemické a jiné izolace na budovách a jiných stavbách

Do této třídy nepatří:
- instalace a montáž hydroizolace (45.22)

45.33 Instalatérské práce

Tato třída zahrnuje:
- instalatérské a montážní práce na budovách a jiných stavbách:
 * topení, ventilace, klimatizace
 * plynových rozvodů a rozvodů různých fluidních látek (např.
  kyslík v nemocnicích)
 * rozvodů vodovodních a kanalizačních
 * neelektrických částí kolektorů solární energie
 * samočinných hasicích zařízení

Do této třídy nepatří:
- instalace a montáž elektrických rozvodů (45.31)

45.34 Ostatní stavební montážní práce

Tato třída zahrnuje:
- instalace a montáže  osvětlení nebo signalizačních systémů
 veřejných komunikací, silnic, letišť nebo přístavů
- instalace a montáže armatur nebo zařízení na budovách nebo
 jiných stavebních objektech, které nejsou součástí stavby budov
 (např. zábradlí, mříže, vývěsní štíty, rolety, žaluzie)
- opravy a údržbu všeobecné technické povahy, týkající se zařízení
 budov

45.4 Dokončovací stavební činnosti

45.41 Omítání

Tato třída zahrnuje:
- provádění prací za použití omítky nebo štuku vč. příslušného
 laťoví na budovy a jiné stavební objekty

45.42 Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce

Tato třída zahrnuje:
- osazování dveří, oken, dveřních a okenních rámů, kuchyňských
 linek, schodišť, vybavení obchodů atd. ze dřeva nebo ostatních
 materiálů výrobky, které nejsou vlastní výroby
- dokončování interiéru (např. úpravy stropů, obkládání stěn
 dřevem, umístění příček nebo vestavěných skříní)

Do této třídy nepatří:
- montáž plotů a mříží (45.34)
- pokládání parket nebo jiných podlah ze dřeva a jiných materiálů
 (45.43)

45.43 Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn

Tato třída zahrnuje:
- pokládání podlahových krytin, obkládání nebo jiné dokončování
 budov a staveb (např. obklady stěn a podlah keramikou, betonem,
 řezaným  kamenem, podlahovými  dlaždicemi, spojovací  prvky
 keramických kamen, pokládání parket a jiných dřevěných podlah,
 pokládání koberců a linolea vč. pryže a plastů, teracové,
 mramorové, žulové a břidlicové  obklady podlah nebo stěn,
 tapetování)

Do této třídy nepatří:
- obkládání stěn dřevem (45.42)
- činnosti bytových návrhářů (74.87)

45.44 Sklenářské, malířské a natěračské práce

45.44 1 Sklenářské práce

Tato podtřída zahrnuje:
- montáž:
 * jednoduchých nebo izolačních okenních skel
 * zrcadel

Do této podtřídy nepatří:
- osazení oken (45.42)

45.44 2 Malířské a natěračské práce

Tato podtřída zahrnuje:
- vnitřní a vnější nátěry budov a ostatních částí staveb (např.
 nátěry mříží, plotů, oken, kovových konstrukcí)

45.45 Ostatní dokončovací stavební činnosti

Tato třída zahrnuje:
- vnější úklidové práce (např. čištění exteriérů budov vodní
 párou, pískem)
- různé dokončovací práce na exteriéru staveb nebo kompletační
 práce j. n.
- ozdobné práce (např. instalace ozdobných komponentů z kovu)

Do této třídy nepatří:
- zakládání trávníků (01.41)
- čištění interiérů budov (74.70)

45.5 Pronájem  stavebních  a  demoličních  strojů a zařízení
   s obsluhou

45.50 Pronájem  stavebních a  demoličních strojů  a zařízení
   s obsluhou

Tato třída zahrnuje také:
- půjčování stavebních jeřábů nebo demoličních strojů s obsluhou

Do této třídy nepatří:
- pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení bez obsluhy
 (71.32)

     G OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ
      PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Do této sekce patří obchod, tedy nákup a prodej zboží. Obchodem se
rozumí jak velkoobchod, tak i maloobchod. Velkoobchod a maloobchod
jsou  posledními etapami  v distribuci  zboží. Velkoobchodní
i maloobchodní prodej se týká prodeje jakéhokoliv druhu zboží bez
přeměny (transformace) a rovněž i služeb souvisejících s prodejem
zboží. Do této sekce patří také opravy a údržba motorových vozidel
a opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.

Do této sekce patří také zprostředkování obchodu, kterým se rozumí
i zajišťování obchodu na účet třetí strany.

Velkoobchod je nákup a prodej bez přeměny nového nebo použitého
zboží; jedná se o prodej zboží maloobchodníkům, průmyslovým nebo
obchodním  uživatelům,  orgánům  veřejné  správy,  profesním
specialistům či ostatním velkoobchodníkům nebo zprostředkovatelům,
kteří nakupují zboží na účet třetí strany. Jsou zde zahrnuty
činnosti velkoobchodníků s vlastnickým právem k prodávanému zboží
- např.  jednatelů,  uschovatelů,  průmyslových  distributorů,
vývozců, dovozců. Dále jsou zde zahrnuty činnosti nákupních
družstev a prodejních poboček nebo kanceláří (ne maloobchodních),
které jsou provozovány výrobními nebo těžebními jednotkami     mimo
jejich výrobní závod nebo důl za účelem prodeje vlastních výrobků
a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku ze závodu nebo
dolu. Patří sem také zprostředkovatelé, komisionáři, nákupní
centra, družstva  atd., zabývající se  prodejem zemědělských
produktů.

Velkoobchodníci zpravidla provádějí ve vlastní režii operace
související s prodejem zboží - např. kompletaci zboží, třídění
nebo rozdělování zboží do větších či menších objemů (např. léčiva)
nebo do jakostních tříd, míšení zboží (míchání směsí - např. vína
nebo písku), plnění do lahví (s nebo bez předchozího čištění
lahví), balení, skladování vč. případného chlazení nebo mražení,
čištění a sušení zemědělských produktů, dodávku a montáž zboží,
propagaci zboží ve prospěch klientů a podílejí se zpravidla i na
návrhu etiket na zboží.

Maloobchod je nákup a následný prodej bez přeměny nového nebo
použitého zboží nejširší veřejnosti pro osobní potřebu nebo užití
převážně v domácnosti prostřednictvím obchodů, prodejních stánků,
zásilkových obchodů, pouličních obchodníků, spotřebních družstev,
dražebních domů atd. Někteří maloobchodníci jsou zároveň vlastníky
prodávaného zboží, ale někteří působí jako zprostředkovatelé pro
svého příkazce a zabývají se konsignačním nebo komisionářským
prodejem.

Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve
vlastní režii. 50 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel;
maloobchodní prodej pohonných hmot

Tento oddíl zahrnuje:
- veškeré činnosti (s výjimkou výroby a pronájmu) související
 s provozem motorových vozidel (osobních a nákladních automobilů,
 kamionů, motocyklů):
 * velkoobchodní a maloobchodní prodej nových a ojetých vozidel
 * opravy a údržbu vozidel
 * velkoobchodní a maloobchodní prodej dílů a příslušenství
 * činnosti  zprostředkovatelů  zapojených  do  velkoprodeje
  a maloprodeje vozidel
 * mytí, leštění, voskování atd. vozidel
 * odtahování vozidel (vozidel havarovaných) vč. pohotovostní
  opravy na místě a odtahování vozidel špatně parkujících

Tento oddíl zahrnuje také:
- maloobchod s pohonnými hmotami, mazadly, chladicími prostředky,
 nemrznoucími směsmi atd.

Do tohoto oddílu nepatří:
- velkoobchod s pohonnými hmotami, mazadly, mazacími a topnými
 oleji (51.51)
- nákladní přeprava automobilů (60.24)
- pronájem automobilů (71.10)
- pronájem ostatních motorových vozidel vč. motocyklů (71.21)

50.1 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)

50.10 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s novými a ojetými motorovými vozidly
 (kromě motocyklů):
 * osobní motorová vozidla vč. specializovaných (např. ambulance,
  mikrobusy, pohřební auta)
 * autobusy, nákladní auta, přívěsy a návěsy
 * motorová vozidla pro zvláštní účely, která nejsou určena pro
  přepravu osob (např. hasičská auta, odtahové vozy, pojízdné
  laboratoře)
 * kempinková  vozidla (např.  obytné automobily, turistické
  přívěsy, karavany)

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod a maloobchod:
 * s terénními vozidly (např. džípy)
 * prováděný obchodními zástupci
- zprostředkování obchodu s motorovými vozidly
- dražby (aukce) motorových vozidel vč. dražeb po internetu

Do této třídy nepatří:
- obchod a zprostředkování obchodu  s díly a příslušenstvím
 k motorovým vozidlům (50.30)
- obchod a zprostředkování obchodu s motocykly a jejich díly
 a příslušenstvím (50.40)

50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)

50.20 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)

Tato třída zahrnuje:
- opravy a údržbu:
 * mechanických částí řízení, brzd, chlazení, výfuku atd.
 * elektrického zařízení vč. nabíjení autobaterií
 * elektronických vstřikovacích systémů
 * karoserií
 * motorů vozidel
 * čelních skel a oken
 * sedadel
 * mytí, leštění, voskování atd. vozidel
 * stříkání a lakování vozidel
 * opravy nebo výměnu pneumatik, duší a ventilků
 * vyvažování kol
 * antikorozní úpravy
 * výměnu náhradních dílů a doplňků
 * pravidelné prohlídky v servisu
 * instalaci  dílů a  příslušenství, které  nejsou součástí
  výrobního procesu
 * odtahování vozidel (silniční služba)

Do této třídy nepatří:
- protektorování pneumatik (25.12)
- nákladní přeprava automobilů (60.24)
- technické  prohlídky  motorových  vozidel  (diagnostické)
 s vydáváním osvědčení (74.30)

50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě
   motocyklů)

50.30 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě
   motocyklů)

Tato třída zahrnuje také:
- zprostředkování obchodu s díly a příslušenstvím k motorovým
 vozidlům (kromě motocyklů)

50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy
   a údržba motocyklů

50.40 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy
   a údržba motocyklů

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchodní a maloobchodní prodej vč. zásilkového prodeje
 motocyklů, mopedů a sněžných skútrů, prodej náhradních dílů
 a příslušenství k nim
- opravy a údržbu motocyklů

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti komisionářů, zprostředkovatelů obchodu s motocykly
 a jejich díly a příslušenstvím

Do této třídy nepatří:
- prodej, opravy  a údržba jízdních  kol nebo jejich  dílů
 a příslušenství (51.18, 51.47, 52.48, 52.74)

50.5 Maloobchodní prodej pohonných hmot

50.50 Maloobchodní prodej pohonných hmot

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchodní prodej mazadel a chladicích přípravků pro motorová
 vozidla
- zprostředkování maloobchodního prodeje pohonných hmot

Do této třídy nepatří:
- velkoobchodní prodej pohonných hmot (51.51)

51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových
  vozidel)

Tento oddíl zahrnuje:
- další prodej (bez transformace) nového nebo použitého zboží
 maloobchodním prodejcům, průmyslovým nebo obchodním institucím
 či profesionálním uživatelům nebo jiným velkoobchodníkům
- činnosti  velkoobchodníků, zbožových  makléřů, distributorů,
 vývozců,  dovozců,  nákupních  družstev,  zprostředkovatelů,
 komisionářů, agentů, nákupních  center, zástupců montážních
 sdružení, obchodních cestujících, nákupčích a zprostředkovatelů
 družstev (farem), zabývajících se prodejem jejich produktů

Tento oddíl zahrnuje také:
- obvyklé manipulace spojené s velkoobchodem prováděné na vlastní
 účet:
 * kompletace, třídění a rovnání zboží ve velkém
 * rozdělování velkých objemů na menší, přebalování a stáčení,
  redistribuce v menších množstvích (např. u léčiv)
 * skladování, chlazení, rozvoz a dodávky zboží
 * balení pevného  zboží a plnění  kapalného nebo plynného
  obchodovaného zboží do lahví vč. míšení a filtrace

Do tohoto oddílu nepatří:
- velkoobchod s motorovými vozidly, karavany (50.10)
- velkoobchod s motocykly (50.40)
- velkoobchod s díly a  příslušenstvím pro motorová vozidla
 (50.30, 50.40)
- pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 (71)
- balení  pevných látek  a plnění  kapalného nebo  plynného
 obchodovaného zboží do lahví vč. míšení a filtrace na účet třetí
 strany (74.82)

51.1 Zprostředkování velkoobchodu

Tato skupina zahrnuje:
- činnosti  obchodních  zástupců,  zprostředkovatelů  a všech
 velkoprodejců, kteří obchodují v zastoupení na účet jiných
 (třetí strany)
- činnosti  zprostředkovatelů  kontaktů  mezi  prodávajícím
 a kupujícím  nebo zástupců  provádějících obchodní  operace
 v zastoupení jiného příkazce nebo na účet třetí strany vč.
 poskytování těchto služeb na internetu

Tato skupina zahrnuje také:
- činnosti  velkoobchodních  dražebních  (aukčních)  domů vč.
 poskytování těchto služeb na internetu

Do této skupiny nepatří:
- velkoobchod ve vlastní režii (51.2 - 51.9)
- zprostředkování maloobchodu (52)
- činnosti pojišťovacích agentů (67.20)
- činnosti agentů realitních kanceláří (70.3)

51.11 Zprostředkování velkoobchodu  se základními zemědělskými
   produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

51.12 Zprostředkování  velkoobchodu  s  palivy,  rudami, kovy
   a technickými chemikáliemi

Tato třída zahrnuje také:
- zprostředkování velkoobchodu s:
 * hnojivy
 * hutními výrobky

51.13 Zprostředkování  velkoobchodu  se  dřevem  a stavebními
   materiály

Tato třída zahrnuje také:
- zprostředkování velkoobchodu se stavebními výrobky ze dřeva
 (např. parkety, okna, dveře, rámy)

51.14 Zprostředkování  velkoobchodu  se  stroji,  průmyslovým
   zařízením, loděmi a letadly

Tato třída zahrnuje také:
- zprostředkování velkoobchodu s:
 * kancelářskými stroji a počítači
 * zemědělskými stroji

51.15 Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím
   a potřebami převážně pro domácnost

51.16 Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními
   doplňky, obuví a koženými výrobky

Tato třída zahrnuje také:
- zprostředkování velkoobchodu s kožešinami a kožešinovými výrobky

51.17 Zprostředkování  velkoobchodu  s  potravinami,  nápoji
   a tabákovými výrobky

51.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním
   zbožím

51.18 1 Zprostředkování velkoobchodu s papírenským zbožím

51.18 9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním
    zbožím j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- zprostředkování velkoobchodu s:
 * hračkami
 * fotografickými potřebami
 * hudebními nástroji
 * klenoty, hodinami a hodinkami
 * kosmetickými, toaletními a pracími prostředky
 * zdravotnickými, farmaceutickými a ortopedickými prostředky
 * sportovními potřebami vč. sportovních a loveckých zbraní
  a jízdních kol
 * ostatním zbožím j. n.

51.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu

Poznámka:
Tato třída zahrnuje činnosti obchodních zprostředkovatelů se
smíšeným zbožím.

51.2 - 51.9

Tyto skupiny zahrnují pouze prodej ve velkém na vlastní účet.

51.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými
   zvířaty

51.21 Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem

Tato třída zahrnuje také:
- prodej:
 * sadbových brambor ve velkém
 * krmiva pro dobytek ve velkochovech
- velkoobchod     se zbytky a vedlejšími produkty používanými ke
 krmení zvířat

51.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s květinovými hlízami, cibulemi, rouby a sazenicemi

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s textilními vlákny (51.56)

51.23 Velkoobchod s živými zvířaty

51.24 Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi

51.25 Velkoobchod se surovým tabákem

51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

51.31 Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s nezpracovaným ovocem, zeleninou a bramborami

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s loupanými syrovými bramborami

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod  se  zpracovanou  zeleninou,  ovocem,  ořechy
 a bramborami (51.38)

51.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod  s  masem  vč.  drůbežího, králičího, zvěřiny,
 zpracovaného masa, masných výrobků a vnitřností

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s hlemýždi a žábami

51.33 Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými oleji
   a tuky

51.34 Velkoobchod s nápoji

Tato třída zahrnuje také:
- nákup:
 * vína ve velkém a stáčení vína do lahví bez úpravy vína
 * vína ve velkém, jeho míšení, čištění, stáčení do lahví
  a následný prodej

51.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky

51.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s:
 * pekárenskými výrobky
 * zmrzlinami a míšenými zmrzlinovými nápoji

51.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

51.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami včetně ryb,
   korýšů a měkkýšů

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich
 * krmením pro domácí zvířata
 * potravinami j. n. (např. těstoviny, hotová jídla, sůl, mouka,
  rýže)
 * zpracovanou zeleninou, ovocem, ořechy
 * výrobky z brambor

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s loupanými syrovými bramborami (51.31)

51.39 Nespecializovaný  velkoobchod  s  potravinami,  nápoji
   a tabákovými výrobky

51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

51.41 Velkoobchod s textilem a textilní galanterií

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * tkaninami i netkanými textiliemi
 * textilními sportovními potřebami (např. stany, spací pytle,
  padáky)
 * bytovým textilem (např. ložní prádlo, ručníky, prošívané deky,
  peřiny, utěrky)
 * šicími a galanterními potřebami (např. jehly, nitě, příze,
  slunečníky)

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s textilními vlákny (51.56)

51.42 Velkoobchod s oděvy a obuví

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * oděvy vč. sportovních
 * oděvními doplňky (např. rukavice, kravaty, korzety)
 * deštníky
 * kožešinovým zbožím
 * obuví

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s ortopedickou obuví (51.46)
- velkoobchod se sportovní obuví, která není určena pro běžné
 nošení (51.47)
- velkoobchod s klenoty, cestovními potřebami (51.47)

51.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro
   domácnost

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s:
 * gramofonovými deskami, magnetofonovými  kazetami, CD, DVD
  a videokazetami
 * osvětlovacím zařízením
 * dráty, vypínači a ostatním elektroinstalačním materiálem pro
  použití v domácnosti

51.44 Velkoobchod  s porcelánovými,  keramickými a skleněnými
   výrobky,  kovovými  kuchyňskými  potřebami,  tapetami
   a čisticími prostředky

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s lešticími a brusnými prostředky pro domácnost
 i průmysl

51.45 Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky, pracími
   prostředky

51.45 1 Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

51.45 2 Velkoobchod s pracími prostředky

51.46 Velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými
   a ortopedickými výrobky

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchodní distribuci léků do lékáren
- velkoobchod s nástroji a přístroji pro lékaře a nemocnice
- velkoobchod s ortopedickou obuví

51.47 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * nábytkem,  koberci  a  jinými  podlahovými  krytinami
  a neelektrickými spotřebiči pro domácnost
 * kancelářskými  potřebami, knihami,  časopisy a  novinami,
  fotografickým  a  optickým  zbožím,  hodinami,  hodinkami
  a klenoty, hudebními nástroji, hrami a hračkami, sportovním
  zbožím, jízdními koly a jejich díly a příslušenstvím, zbožím
  ze dřeva, proutí a korku, cestovními potřebami, uměleckými
  předměty, suvenýry atd.

Tato třída zahrnuje také:

- velkoobchod se sportovní obuví, která není určena pro běžné
 nošení

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod se sportovními oděvy (51.42)
- velkoobchod s kancelářským nábytkem (51.85)

51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem
   a šrotem

51.51 Velkoobchod  s  pevnými,  kapalnými  a plynnými palivy
   a příbuznými výrobky

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s pohonnými hmotami, mazadly, mazacími a topnými
 oleji

51.52 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * železnými a neželeznými rudami
 * železnými a neželeznými kovy v primární formě
 * hutními železnými i neželeznými výrobky j. n.
 * zlatem a ostatními drahými kovy

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s odpadem a šrotem (51.57)
- transakce se zlatem v prutech nebo cihlách pro finanční účely
 (65.23)

51.53 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými
   hmotami a sanitárním zařízením

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * barvami, laky a fermeží
 * výrobky ze dřeva po prvotním opracování dřeva (např. parkety,
  rámy, okna, dveře)
 * plochým sklem a zrcadly
 * dřevem v surovém stavu
 * stavebními materiály (např. písek, štěrk, cement, sádra,
  dlaždice, obkládačky, cihly, tvárnice)
 * sanitárním zařízením (např. vany, umyvadla, toalety)

51.54 Velkoobchod  s  železářským  zbožím,  instalatérskými
   a topenářskými potřebami

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s:
 * instalačními potřebami (např.  trubky, potrubí, armatury,
  baterie, spojky, hadice)
 * nářadím (např. kladiva, pily, šroubováky a jiné ruční nářadí)

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s topným zařízením pro domácnost (51.43, 51.47)

51.55 Velkoobchod s chemickými výrobky

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * průmyslovými chemikáliemi (např.  anilin, tiskařská čerň,
  esenciální oleje, silice, technické plyny, chemická lepidla,
  barviva,  syntetické pryskyřice,  metanol, parafín,  vůně
  a esence, jedlá soda, průmyslová  sůl, kyseliny a síra,
  škrobové deriváty)
 * průmyslovými hnojivy a agrochemickými výrobky
 * plastovými materiály v primární formě
 * pryží v primární formě

51.56 Velkoobchod s ostatními meziprodukty (kromě zemědělských)

51.56 1 Velkoobchod s papírenským zbožím

51.56 9 Velkoobchod  s ostatními  meziprodukty j.  n. (kromě
    zemědělských)

Tato podtřída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * textilními vlákny přírodními i chemickými
 * polotovary z plastů a pryží
 * drahými kameny a drahokamy
 * přírodním asfaltem, rostlinnými vosky atd.
 * surovým sklem

51.57 Velkoobchod s odpadem a šrotem

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod  s kovovým  nebo nekovovým  odpadem a  šrotem
 a materiály pro  recyklaci vč. sběru,  třídění, oddělování
 použitého zboží s cílem získat použitelné části a díly pro
 prodej, balení, skladování a dodání, ale bez vlastního procesu
 přeměny  (bez  transformace);  výsledkem  této činnosti je
 zůstatková hodnota nakupovaného a prodávaného odpadu
- odstrojení,  demontování  vyřazených  motorových  vozidel
 (demontování aut, velkoobchod  s havarovanými vozy, prodej
 použitelných  dílů  soukromým  osobám  nebo  profesionálním
 uživatelům)

Do této třídy nepatří:
- zpracování odpadu a šrotu na druhotnou surovinu, při kterém je
 nutný skutečný proces přeměny (transformace); výsledná druhotná
 surovina je připravena pro další přímé použití v průmyslovém
 výrobním procesu, ale není novým konečným produktem (37.10,
 37.20)
- sešrotování lodí, rozřezávání automobilů za účelem získání
 druhotné suroviny (37.10)
- maloobchod s použitým zbožím (52.50)
- nakládání s odpadem za účelem jeho zneškodnění, likvidace (90)
- sběr a nakládání s odpadem, odvoz na skládku (90)

51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami

51.81 Velkoobchod s obráběcími stroji

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s počítačově řízenými obráběcími stroji

51.82 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

51.83 Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní
   průmysl, šicími a pletacími stroji

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s počítačově řízenými stroji pro textilní průmysl
 a počítačově řízenými šicími a pletacími stroji

51.84 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením
   a softwarem

51.85 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * ostatními kancelářskými stroji  a zařízením (např. psací
  stroje, sčítací stroje, registrační pokladny, kalkulačky,
  kopírky)
 * kancelářským nábytkem atd.

51.86 Velkoobchod  s  ostatními  elektronickými  součástkami
   a zařízením

51.87 Velkoobchod s ostatním  strojním zařízením určeným pro
   průmysl, obchod a navigaci

Tato třída zahrnuje:
- velkoobchod s:
 * dopravním zařízením kromě motorových vozidel a jízdních kol
 * roboty pro výrobní linky
 * dráty, vypínači a ostatním elektroinstalačním materiálem pro
  průmyslové použití
 * ostatním  elektrickým  zařízením  (např.  elektromotory,
  transformátory)
 * ostatními stroji j. n. pro použití v průmyslu, obchodu,
  navigaci a v jiných službách

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s měřicími přístroji a zařízeními

Do této třídy nepatří:
- velkoobchod s motorovými vozidly, přívěsy a návěsy (50.10,
 50.40)
- velkoobchod s díly pro motorová vozidla (50.30)
- velkoobchod s jízdními koly     (51.47)

51.88 Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím
   (včetně traktorů)

Tato třída zahrnuje také:
- velkoobchod s:
 * lesnickými stroji
 * sekačkami na trávu

51.9 Ostatní velkoobchod

51.90 Ostatní velkoobchod

Tato třída zahrnuje:
- specializovaný velkoobchod, který nebyl uveden v předchozích
 skupinách
- velkoobchod s rozmanitým zbožím bez další specializace

52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní
  potřebu a převážně pro domácnost

Tento oddíl zahrnuje:
- další prodej (bez transformace) nového nebo použitého zboží
 široké  veřejnosti pro  osobní použití  nebo pro  použití
 v domácnosti, nebo pro jiné použití, prostřednictvím obchodů,
 obchodních domů, prodejních stánků, zásilkových domů, podomních
 nebo pouličních obchodníků a prodavačů, spotřebních družstev
 atd.
- maloobchod,  který je  klasifikován podle  typu prodejního
 odbytiště (maloobchodní prodej v obchodech, obchodních domech
 - 52.1 - 52.5; maloobchod mimo obchody - 52.6); maloobchod
 v obchodech je dále členěn na maloobchod s novým zbožím (52.1
 - 52.4) a maloobchod s použitým zbožím (52.5); pro maloobchod
 s novým zbožím, prodávaným v obchodech, existuje další rozdělení
 na specializovaný maloobchodní prodej (skupiny 52.2 až 52.4)
 a nespecializovaný maloobchodní prodej (52.1); výše uvedené
 skupiny jsou pak dále rozděleny podle rozsahu prodávaných
 produktů; prodej mimo obchody je určen druhem obchodu (např.
 zásilkový obchod, prodej na  tržištích, nákup s donáškou,
 prostřednictvím prodejních automatů)

Tento oddíl zahrnuje také:
- opravy a instalace osobního a domácího spotřebního zboží za
 účasti i bez účasti maloobchodu
- maloobchod prováděný komisionáři a pomocí zprostředkovatelů
- činnosti maloobchodních aukčních (dražebních) domů

Do tohoto oddílu nepatří:
- maloobchod a zprostředkování maloobchodu s motorovými vozidly,
 jejich díly a s pohonnými hmotami (50)
- obchod s obilím, zrnem, rudami, surovou ropou, průmyslovými
 chemikáliemi, železem a ocelí, průmyslovým strojním parkem
 a zařízením (51)
- prodej  potravin  a  nápojů  připravených  ke  konzumaci
 v provozovnách nebo mimo ně (55.30, 55.40, 55.51)
- pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 (71.40)

52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

52.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků
   v nespecializovaných prodejnách

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod se širokým sortimentem zboží, v němž převládají
 potraviny, nápoje nebo tabák
- činnosti obchodů se smíšeným zbožím, které mají odděleně kromě
 prodeje potravin, nápojů nebo tabáku také některé další druhy
 zboží (např. oděvy,  nábytek, přístroje, železářské zboží,
 kosmetika)

52.12 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod se širokým sortimentem zboží, v němž potraviny,
 nápoje a tabák nejsou převažující
- činnosti obchodních domů se smíšeným zbožím, nabízejících široký
 sortiment (např. oděvy, nábytek, železářské zboží, kosmetika,
 klenoty, hračky, sportovní potřeby)

52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve
   specializovaných prodejnách

52.21 Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s čerstvým ovocem, zeleninou a bramborami

Do této třídy nepatří:
- maloobchod se sušeným, konzervovaným nebo jinak zpracovaným
 ovocem, zeleninou a bramborami (52.27)

52.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchod s drůbeží a zvěřinou

52.23 Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich

52.24 Maloobchod  s  chlebem,  pečivem,  cukrářskými  výrobky
   a cukrovinkami

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchod s trvanlivým pečivem

52.25 Maloobchod s nápoji

52.26 Maloobchod s tabákovými výrobky

52.27 Ostatní maloobchod s  potravinami, nápoji a tabákovými
   výrobky ve specializovaných prodejnách

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchod s:
 * mléčnými výrobky, sýry a vejci
 * jedlými oleji a tuky
 * sušeným,  konzervovaným  nebo  jinak  zpracovaným ovocem,
  zeleninou a bramborami

52.3 Maloobchod s  farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým,
   toaletním  a  drogistickým  zbožím  ve  specializovaných
   prodejnách

52.31 Maloobchod s farmaceutickými přípravky

52.32 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchod s ortopedickou obuví

52.33 Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s nátěrovými hmotami (52.46)

52.4 Ostatní maloobchod  s novým zbožím  ve specializovaných
   prodejnách

52.41 Maloobchod s textilem a textilní galanterií

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * metrovým textilem
 * pletací přízí
 * textiliemi převážně pro domácnost (např. ložní prádlo, ubrusy,
  ručníky, textilní nákupní tašky)
 * šicími potřebami (např. jehly, nitě, příze, vlna)
 * základním materiálem pro výrobu předložek, goblénů, výšivek

52.42 Maloobchod s oděvy

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * oděvními doplňky (např. klobouky, šátky, rukavice, kravaty,
  spony)
 * svrchními i spodními oděvy z textilních materiálů, pletenin,
  usní nebo kožešin

52.43 Maloobchod s obuví a koženým zbožím

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * obuví
 * brašnářským a sedlářským zbožím z usní
 * cestovními potřebami z usní nebo z jejich imitací

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s ortopedickou obuví (52.32)
- maloobchod se sportovní obuví, která není určena pro běžné
 nošení (52.48 4)

52.44 Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro
   domácnost j. n.

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * nábytkem, osvětlovacími tělesy
 * kuchyňskými potřebami převážně pro domácnost (např. příbory,
  kameninové a hrnčířské nádobí, skleněné a porcelánové výrobky)
 * bytovými doplňky z  textilních materiálů (např. záclony,
  síťované závěsy)
 * dřevěnými, korkovými a proutěnými výrobky
 * neelektrickým topným a varným zařízením převážně pro domácnost
 * dalšími výrobky převážně pro domácnost j. n.

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s korkovými obkládacími podlahovými deskami (52.48)
- maloobchod se starožitnostmi (52.50)

52.45 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro
domácnost

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * elektrickými přístroji a elektronikou převážně pro domácnost
  (např.  ledničky,  myčky,  pračky,  sporáky,  vařiče,
  radiopřijímače, televizory)
 * hudebními nebo audiovizuálními nahrávkami, CD, DVD a kazetami
 * hudebními nástroji a hudebninami

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s neelektrickým topným a varným zařízením převážně
 pro domácnost (52.44)
- půjčování videonahrávek, DVD, CD, gramofonových desek a kazet
 (71.40)

52.46 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami
   pro kutily

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * potřebami a zařízením pro kutily
 * barvami, fermežemi nebo laky
 * plochým sklem
 * stavebním materiálem (např. cihly, dřevo, sanitární vybavení,
  keramické obklady)
 * železářským zbožím
 * saunami
 * sekačkami na trávu a jinými zahradnickými potřebami

52.47 Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým
   zbožím

Tato třída zahrnuje také:
- maloobchod s kancelářskými a školními potřebami (např. pera,
 tužky, papír)

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s použitými nebo starožitnými knihami (52.50)

52.48 Ostatní maloobchod s  novým zbožím ve specializovaných
   prodejnách j. n.

52.48 1 Maloobchod  s  fotografickým  a  optickým  zařízením
    a potřebami

Tato podtřída zahrnuje také:
- maloobchod s:
 * fotochemikáliemi
 * brýlemi vč. dioptrických brýlí (činnosti optiků)

52.48 2 Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami

Tato podtřída zahrnuje také:
- maloobchod s koberci a parketovými deskami

52.48 3 Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií

52.48 4 Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas

Tato podtřída zahrnuje:
- maloobchod se:
 * sportovními  potřebami, rybářskými  potřebami, sportovními
  čluny, jízdními koly, kempinkovými potřebami
 * známkami a mincemi
 * sportovní obuví, která není určena pro běžné nošení

52.48 5 Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými
    potřebami

Tato podtřída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * květinami a jinými rostlinami, semeny, hnojivy
 * domácími zvířaty, krmivy a potřebami pro jejich chov

52.48 6 Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy (kromě
    pohonných hmot)

52.48 7 Maloobchod  s   kancelářským  zařízením,  počítači
    a standardním softwarem

52.48 9 Maloobchod s ostatním zbožím

Tato podtřída zahrnuje:
- specializovaný maloobchod s:
 * telekomunikačním zařízením (např. radiotelefony)
 * hrami a hračkami
 * upomínkovými předměty, náboženskými předměty atd.
 * dětskými kočárky
 * výrobky nepotravinářského charakteru j. n.
 * zbraněmi a střelivem

52.5 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách

52.50 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s:
 * použitými knihami (antikvariáty)
 * ostatním použitým zbožím
 * starožitnostmi

Do této třídy nepatří:
- maloobchod s ojetými vozidly (50.10)

52.6 Maloobchod provozovaný mimo prodejny

52.61 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby *)

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s jakýmikoliv produkty zásilkovou formou; zboží je
 zasíláno kupujícímu, který si je vybral na základě inzerce,
 katalogů, modelů nebo jiných náborových prostředků

Tato třída zahrnuje také:
- prodej  šířený  prostřednictvím  televize,  rádia, telefonu
 a internetu

52.61 1 Maloobchod prostřednictvím internetu

Maloobchod  prostřednictvím  internetu  zahrnuje  elektronické
obchodování prostřednictvím internetu, kdy zboží je vybráno na
internetu, zaplaceno prostřednictvím elektronického bankovnictví
nebo jiným způsobem (např. v hotovosti při převzetí zboží,
dobírkou,  bankovním převodem)  a dodáno kurýrní     službou či
prostřednictvím  přepravní společnosti,  kterou zajistí  daný
internetový obchod.

52.61 9 Maloobchod prostřednictvím zásilkové  služby jiný než
    prostřednictvím internetu
------------------------------------------------------------------
 *) Poznámka: Třída 52.61 se do 1. září 2005 nedělila na žádné
       podtřídy.
------------------------------------------------------------------

52.62 Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích

Tato třída zahrnuje:
- maloobchodní prodej jakýchkoliv produktů ve stáncích podél
 veřejných cest, které jsou volně přemístitelné nebo ve stáncích
 trvale umístěných na tržištích

52.63 Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny

Tato třída zahrnuje:
- maloobchod s libovolnými produkty provozovaný způsobem, který
 není uveden v předchozích skupinách:
 * podomními obchodníky
 * prodejními automaty
 * motorizovanými prodavači (pojízdné prodejny)
 * činností maloobchodních aukčních (dražebních) domů
 * aukcemi (dražbami) po internetu

52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Tato skupina zahrnuje:
- opravu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost,
 pokud není kombinovaná s výrobou tohoto zboží, velkoobchodem
 nebo maloobchodem; pokud tomu tak je, je oprava součástí
 maloobchodní, velkoobchodní nebo výrobní činnosti

Do této skupiny nepatří:
- opravy motorových vozidel a motocyklů (50)

52.71 Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků

Tato třída zahrnuje:
- opravy všech  druhů obuvi, zavazadel  a podobných výrobků
 (z různých materiálů)

52.72 Opravy  elektrospotřebičů  a  elektroniky  převážně pro
   domácnost

Tato třída zahrnuje také:
- opravy šicích a pletacích strojů

52.73 Opravy hodin, hodinek a klenotů

Do této třídy nepatří:
- restaurování a předělávání klenotů a šperků (36.22)

52.74 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
   j. n.

Tato třída zahrnuje také:
- opravy:
 * jízdních kol a potřeb pro sport a kempink
 * oděvů a jiných textilních výrobků
 * fotoaparátů, kamer a brýlí
 * mobilních telefonů
 * výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.
- ladění klavírů
- služby na počkání (např. podpatky, klíče, potisk textilních
 výrobků)

Do této třídy nepatří:
- opravy profesionálních fotoaparátů a kamer (33.40)
- opravy a restaurování hudebních nástrojů (36.30)
- opravy profesionálních sportovních zařízení (36.40)
- opravy a restaurování uměleckých děl malířů atd. (92.31)

          H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

55 Ubytování a stravování

Tento oddíl zahrnuje činnosti jednotek, které poskytují zákazníkům
služby ubytování, přípravy občerstvení, jídel či nápojů pro
okamžitou spotřebu. Patří sem ubytovací i stravovací služby,
protože  obě tyto  činnosti jsou  často poskytovány stejnou
jednotkou.

Některé činnosti v sekci H se překrývají v tom smyslu, že i když
je prodej nápojů specifickou činností, je zároveň zahrnut do
restauračních služeb (prodej jídel vč. nápojů). To znamená, že
prodej nápojů  je zařazen spolu s  prodejem jídel do 55.3
(restaurace). Analogicky, restaurační činnost je také specifickou
činností, která může být implicitně zahrnuta do ubytování.

Ubytovací jednotky poskytují nocleh nebo krátkodobé ubytování pro
cestující, prázdninové hosty a ostatní. Existuje široká škála
ubytovacích jednotek, některé poskytují pouze ubytování, zatímco
jiné poskytují vedle ubytování i stravování a rekreační zařízení.
Druh poskytovaných služeb se může lišit od jednotky k jednotce.

Jednotky s restaurační činnosti poskytují kompletní jídlo pro
okamžitou spotřebu. Patří sem tradiční restaurace, samoobsluhy
nebo restaurace s prodejem přes ulici, stálé nebo příležitostné
stánky s prodejem rychlého občerstvení s nebo bez možnosti sezení.
Rozhodující pro klasifikaci je skutečnost, zda nabízené jídlo je
vhodné pro okamžitou spotřebu a není ve formě, v jaké je dodáváno
výrobcem.

Do oddílu 55 nepatří:
- výroba jídel, která nejsou určena pro okamžitou spotřebu (15)
- výroba potravin (15)
- prodej jídel, která nejsou určena pro okamžitou spotřebu (sekce
 G)
- prodej potravin, které nejsou výsledkem vlastní výroby (sekce G)

55.1 Hotely a podobná ubytovací zařízení

55.10 Hotely a podobná ubytovací zařízení

Tato třída zahrnuje:
- zajišťování krátkodobého ubytování (např. v hotelech, motelech,
 pohostinstvích)

Do této třídy nepatří:
- pronájem nemovitostí pro dlouhodobé ubytování (70.20)

55.10 1 Hotely

55.10 2 Motely, botely

55.10 9 Ostatní podobná ubytovací zařízení

55.2 Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování

Tato skupina zahrnuje:
- zajištění krátkodobého ubytování v:
 * prázdninových táborech, chatách, boudách a bytech
 * kempinkových zařízeních
 * jiných  druzích krátkodobých  ubytovacích zařízení (např.
  ubytování v soukromí - penziony, ubytovny mládeže, horské
  chaty)

Do této skupiny nepatří:
- pronájem nemovitostí pro dlouhodobé ubytování (70.20)

55.21 Turistické ubytovny a horské boudy

55.22 Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy

55.23 Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování

55.23 1 Rekreační střediska a prázdninové tábory

55.23 2 Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech

55.23 8 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže

Tato podtřída zahrnuje také:
- služby  spojené  s  ubytováním  ve  studentských domovech,
 internátech atd.

55.23 9 Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování j. n.

Tato třída zahrnuje také:
- ubytovací služby:
 * pro sezónní pracovníky
 * v dopravních prostředcích

55.3 Restaurace

55.30 Restaurace

Tato třída zahrnuje:
- obecně prodej jídla ke konzumaci s nebo bez obsluhy vč. prodeje
 nápojů, které jsou součástí jídel, případně je konzumace spojena
 s kulturním programem v:
 * restauracích, samoobslužných restauracích
 * zařízeních rychlého občerstvení (např. bufety)
 * podnicích, prodávajících jídlo přes ulici
 * cukrárnách
 * jídelních vozech železnic nebo jiných prostředcích osobní
  přepravy
 * stáncích s prodejem bramboráků, párků atd.

Do této třídy nepatří:
- prodej prostřednictvím prodejních automatů (52.63)
- výše uvedené činnosti, pokud jsou součástí ubytovacích služeb
 (55.1, 55.2)

55.4 Výčepy a bary

55.40 Výčepy a bary
Tato třída zahrnuje:
- prodej nápojů pro konzumaci v provozovnách, také spojenou
 s možností nějakého druhu zábavy v:
 * hostincích, barech, nočních klubech, pivnicích atd.

Do této třídy nepatří:
- prodej nápojů pro konzumaci mimo provozovny (52)
- prodej nápojů prostřednictvím prodejních automatů (52.63)
- výše uvedené činnosti, pokud jsou součástí ubytovacích služeb
 (55.1, 55.2)

55.5 Stravování účelové a dodávky hotových jídel

55.51 Stravování účelové

Tato třída zahrnuje:
- prodej jídel a nápojů obvykle za sníženou cenu pro okruh jasně
 definovaných osob, které jsou většinou spojeny pracovními,
 profesními a jinými vazbami

55.51 1 Stravování v závodních kuchyních

Tato podtřída zahrnuje také:
- prodej jídel a nápojů pro příslušníky ozbrojených sil

55.51 2 Stravování ve školních zařízeních, menzách
Tato podtřída zahrnuje také:
- prodej jídel a nápojů při sportovních činnostech

55.52 Dodávky hotových jídel

Tato třída zahrnuje:
- činnosti smluvních partnerů,  dodávajících jídla připravená
 v centrální přípravně jídel pro konzumaci v jiných prostorách,
 jako jsou dodávky hotových jídel (s možností zajištění prostor,
 obsluhy atd.):
 * do domácností
 * do letadel
 * na bankety a společenské pohoštění
 * na svatby, oslavy a jiné slavnostní příležitosti
 * pro školní  nebo závodní jídelny,  restaurace nebo jiné
  stravovací provozovny

         I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

Tato sekce zahrnuje:
- činnosti spojené s poskytováním osobní nebo nákladní dopravy,
 pravidelné nebo nepravidelné, smluvní, po železnici, silnicích,
 po vodě i vzduchem
- činnosti spojené s provozováním potrubní dopravy
- podpůrné činnosti s tím související:
 * činnosti terminálů, provoz parkovacích zařízení, manipulace
  s nákladem, skladování atd.
- činnosti pošt a telekomunikací
- pronájem přepravního zařízení s řidičem nebo s obsluhou

Do této sekce nepatří:
- opravy  a úpravy  dopravních prostředků  a zařízení kromě
 motorových vozidel (35)
- výstavba, opravy nebo údržba silnic, kolejí, přístavů, letišť
 (45)
- opravy a údržba motorových vozidel (50)
- pronájem dopravních prostředků bez obsluhy (71.1, 71.2)

60 Pozemní a potrubní doprava

60.1 Železniční doprava

60.10 Železniční doprava

Tato třída zahrnuje:
- činnosti provozované:
 * osobní železniční dopravou meziměstskou
 * nákladní  železniční  dopravou  meziměstskou,  příměstskou
  a městskou

Do této třídy nepatří:
- činnosti  osobních  a  nákladových  terminálů,  manipulace
 s nákladem, skladování nebo jiné pomocné činnosti (63)
- údržba nebo drobné opravy železničního vozového parku (63.21)
- provoz železniční infrastruktury (63.21)

60.2 Ostatní pozemní doprava

60.21 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava

Tato třída zahrnuje také:
- provoz školních autobusů, linek spojujících centrum s letištěm
 nebo nádražím, kolejové lanové dráhy, visuté lanové dráhy atd.

60.21 1 Městská a příměstská pravidelná osobní doprava

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti poskytované městskou a příměstskou osobní dopravou na
 pravidelných linkách dle pevného jízdního řádu, s pevnými
 nástupními a výstupními stanicemi;  tato doprava může být
 provozována autobusy, tramvajemi, trolejbusy, podzemní nebo
 nadzemní dráhou atd.

60.21 2 Dálková pravidelná autobusová doprava

60.21 9 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n.

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti poskytované meziměstskou dopravou kromě železniční
 a autobusové dopravy  na pravidelných linkách  dle pevného
 jízdního řádu, s pevnými nástupními a výstupními stanicemi

60.22 Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

60.22 1 Osobní taxislužba

60.22 2 Pronájem osobních vozů s řidičem

60.23 Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava

Tato třída zahrnuje:
- jinou nepravidelnou osobní silniční dopravu:
     * pronájem autobusů s řidičem na výlety a jiné příležitostné
  autokarové služby

Do této třídy nepatří:
- pronájem osobních vozů s řidičem (60.22 2)
- přeprava osob sanitkami (85.14)

60.23 1 Dálková nepravidelná autobusová doprava

60.23 2 Pronájem autobusů a autokarů s řidičem

60.23 9 Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n.

Tato třída zahrnuje také:
- přepravu osob v dopravních prostředcích tažených lidmi nebo
 zvířaty (např. kočáry, rikši)

60.24 Silniční nákladní doprava

Tato třída zahrnuje:
- činnosti nákladní dopravy po silnicích:
 * dálkovou kamionovou dopravu
 * dopravu chladírenskými vozy
 * přepravu těžkých nákladů
 * přepravu volně loženého zboží
 * přepravu v cisternách vč. sběru mléka z farem
 * přepravu automobilů
 * přepravu odpadu  a odpadového materiálu  sbíraného třetí
  stranou; konečné zpracování  tohoto odpadu není většinou
  součástí služeb nabízených dopravními firmami, to je doloženo
  skutečností, že původce odpadu platí zvlášť zpracovateli
  odpadu;  příkladem jsou  velkoobjemové transporty  odpadu
  z překladišť na místa konečného zpracování; do této třídy
  patří též přeprava hnoje, kalů nebo znečištěné půdy třetí
  stranou.

Tato třída zahrnuje také:
- stěhování nábytku
- pronájem nákladních aut s řidičem
- přepravu nákladů v dopravních prostředcích tažených zvířaty

Do této třídy nepatří:
- odtahová služba (50.20)
- činnosti nákladových terminálů (63)
- poštovní a kurýrní služby (64.1)
- sběr a odvoz odpadu z domácností, podniků atd. (z popelnic,
 kontejnerů) (90)

60.3 Potrubní doprava

60.30 Potrubní doprava

Tato třída zahrnuje:
- dopravu plynů, kapalin, kašovitých hmot a dalších produktů
 potrubím
- činnosti čerpacích stanic

Do této třídy nepatří:
- rozvod přírodního nebo vyráběného plynu, vody nebo páry (40.22,
 40.30, 41.00)

60.30 1 Potrubní doprava ropovodem

60.30 2 Potrubní doprava plynovodem

60.30 9 Potrubní doprava ostatní

61 Vodní doprava

61.1 Námořní a pobřežní doprava

61.10 Námořní a pobřežní doprava

Tato třída zahrnuje:
- dopravu osobní a nákladní námořní a pobřežní, pravidelnou
 i nepravidelnou
- provoz námořních a pobřežních plavidel (člunů):
 * výletních, zábavních nebo vyhlídkových
 * přívozů, vodních taxíků atd.
- dopravu vlečnými a tažnými čluny, ropnými tankery
- pronájem námořních  a pobřežních plavidel  všech typů vč.
 výletních s posádkou

Do této třídy nepatří:
- činnosti restaurací a barů na palubách lodí (55.3, 55.4)
- manipulace s náklady, skladování přepravovaného zboží, činnosti
 přístavní a jiné podpůrné činnosti (např. práce v docích,
 navigace, řízení a činnosti lodivodů, překlad zboží námořními
 čluny, činnosti záchranných lodí) (63)

61.2 Vnitrozemská vodní doprava

61.20 Vnitrozemská vodní doprava

Tato třída zahrnuje:
- přepravu osob i nákladů po řekách, vodních kanálech, jezerech
 nebo jiných vnitrozemských vodních cestách vč. dopravy uvnitř
 přístavů nebo doků
- pronájem plavidel všech typů vč. výletních s posádkou na
 vnitrozemských vodních cestách

62 Letecká a kosmická doprava

Tento oddíl zahrnuje:
- přepravu osob nebo nákladů vzduchem nebo vesmírem

Do tohoto oddílu nepatří:
- letecký postřik (práškování) (01.41)
- opravy letadel nebo leteckých motorů (35.30)
- vzdušná reklama (74.40)
- letecké snímkování (74.81)

62.1 Pravidelná letecká doprava

62.10 Pravidelná letecká doprava

Tato třída zahrnuje:
- přepravu osob a nákladů letecky na pravidelných linkách (vč.
 helikoptérou)

Do této třídy nepatří:
- běžné charterové lety (62.20)

62.2 Nepravidelná letecká doprava

62.20 Nepravidelná letecká doprava

Tato třída zahrnuje:
- nepravidelnou  leteckou  přepravu  osob  a  nákladů  (vč.
 helikoptérou)
- vyhlídkové lety a leteckou taxi službu (vč. helikoptérou)
- pronájem letadel vč. helikoptér s posádkou

Tato třída zahrnuje také:
- běžné charterové lety

62.3 Kosmická doprava

62.30 Kosmická doprava

Tato třída zahrnuje:
- vypouštění družic a vesmírných lodí
- přepravu osob a materiálu ve vesmíru

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti kosmických laboratoří

63 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních
  kanceláří a agentur

63.1 Manipulace s nákladem a skladování

63.11 Manipulace s nákladem

Tato třída zahrnuje:
- nakládání a vykládání:
 * zboží nebo cestovních zavazadel bez ohledu na způsob přepravy
- provoz nákladních vah

Do této třídy nepatří:
- činnosti terminálů (63.2)

63.12 Skladování

Tato třída zahrnuje:
- činnosti skladů všech druhů zboží:
 * provoz sil, chladírenských skladů, mrazíren atd.

Do této třídy nepatří:
- provoz parkovacích zařízení pro motorová vozidla (63.21)

63.2 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

63.21 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě

Tato třída zahrnuje:
- činnosti související s pozemní přepravou osob, zvířat a nákladů:
 * činnosti terminálů na vlakových nebo autobusových nádražích
 * provoz železniční a autobusové infrastruktury (např. provoz
  čekárny, úschovny zavazadel)
 * drobné opravy a údržbu vozového parku
 * provoz silnic, dálnic, mostů, tunelů, parkovacích prostor nebo
  garáží, parkovacích míst pro jízdní kola
 * zimní stání karavanů

Do této třídy nepatří:
- velké opravy vozového parku (35)

63.22 Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě

Tato třída zahrnuje:
- činnosti související s přepravou osob, zvířat nebo nákladů po
 vodě:
 * terminálových zařízení v přístavech a přístavištích
 * vodních stavidel, zdymadel, plavebních komor atd.
 * navigace, řízení a činnosti lodivodů
 * překlady zboží námořními čluny a záchranné práce týkající se
  lodí a plavidel
 * provoz majáků

63.23 Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  související  s  leteckou  přepravou osob, zvířat
 a nákladů:
 * provoz terminálových zařízení pro osobní dopravu atd.
 * řídicí činnosti na letišti a v leteckém provozu
 * činnosti pozemních služeb na letišti
 * činnosti leteckých škol pro komerční piloty aerolinií
 * hašení požárů na letištích a prevence proti nim

Do této třídy nepatří:
- provoz leteckých škol s výjimkou škol zaměřených na získání
 osvědčení o odbornosti (80.41)

63.3 Činnosti  cestovních kanceláří  a agentur;  průvodcovské
   činnosti

63.30 Činnosti  cestovních kanceláří  a agentur; průvodcovské
   činnosti

63.30 1 Činnosti cestovních kanceláří

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti cestovních kanceláří:
 * organizování a prodej turistických zájezdů vč. tématických
  zájezdů (i jiným cestovním kancelářím)
 * poskytování informací, rad a plánování zájezdů
 * zprostředkování zájezdů na objednávku, ubytování a dopravy pro
  cestující a turisty
 * zajišťování cestovních lístků, vstupenek atd.
 * činnosti operátorů cestovních kanceláří, zajišťování služeb na
  účet třetí strany

63.30 2 Průvodcovské činnosti

63.30 3 Činnosti cestovních agentur

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti cestovních agentur:
 * poskytování informací, rad a plánování zájezdů
 * zprostředkování zájezdů na objednávku, ubytování a dopravy pro
  cestující a turisty
 * zajišťování cestovních lístků, vstupenek, prodej turistických
  zájezdů
 * činnosti operátorů cestovních agentur, zajišťování služeb na
  účet třetí strany

63.30 4 Činnosti turistických informačních středisek

63.4 Ostatní činnosti související s dopravou

63.40 Ostatní činnosti související s dopravou

Tato třída zahrnuje:
- zprostředkování přepravy nákladů vč. zajišťování přepravy na
 účet třetí strany, spediční služby (zásilková činnost)
- zajišťování nebo uskutečňování dopravních úkonů po zemi, vodě
 nebo ve vzduchu
- příjem skupinových a individuálních zásilek (vč. vyzvedávání
 zboží a shromažďování do větších celků)
- vydávání a obstarávání dopravních dokumentů a nákladních listů
- organizaci dopravy skupinových zásilek po silnici, železnici,
 vzduchem nebo po moři (vč. soustřeďování a distribuce zboží)
- činnosti celních deklarantů
- činnosti námořních a leteckých přepravců
- manipulační činnosti se zbožím (přebalení, vzorkování, vážení
 zboží apod.)

Do této třídy nepatří:
- kurýrní činnosti (64.12)
- činnosti související se  zprostředkováním pojištění nákladů
 (67.20)

64 Spoje

64.1 Poštovní a kurýrní činnosti

Poštovní a kurýrní služby se týkají hlavně sběru, přepravy
a doručování dopisů, balíků a ostatních zásilek. Vedle tradičních
státních monopolů se v oblasti pošt prosazují v současné době
stále více různé soukromé subjekty. Pro zachování kompatibility
s ISIC rev. 3.1 je v této klasifikaci zachováno tradiční rozlišení
mezi státními monopoly v oblasti pošt a ostatními subjekty.

64.11 Činnosti státní pošty

64.11 1 Poštovní podací a dodací činnosti

Tato podtřída zahrnuje:
- sběr, přepravu a doručení (vnitrostátní i do zahraničí) dopisů,
 balíků a ostatních zásilek
- soustřeďování pošty a balíků z veřejných poštovních schránek
 nebo poštovních úřadů
- roznášku nebo rozvoz dopisů, balíků a ostatních zásilek
- pronájem poštovních schránek, služby poste restante atd.

64.11 2 Poštovní přepážkové činnosti

Do této podtřídy nepatří:
- postžirové účty, činnosti poštovního spoření a ostatní finanční
 činnosti realizované státními poštovními úřady (65.12)

64.12 Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty

Tato třída zahrnuje:
- sběr, dopravu a doručení dopisů, balíků a ostatních zásilek
 jinými subjekty než státními poštami, s použitím jakéhokoliv
 druhu přepravy, a to soukromé nebo veřejné

Tato třída zahrnuje také:
- služby:
 * související s donáškou do domu
 * městských poslů (kurýrů)

64.2 Telekomunikace

Do této skupiny patří vedle přenosu informací také činnosti, které
nabízejí přístup k určité síti, zvláště internetu, a právo využití
(pronájem) okruhů.

64.20 Telekomunikace

Tato třída zahrnuje:
- přenášení zvukových, obrazových, číselných a jiných informací
 kabelovým přenosem, bezdrátově nebo přes satelit:
 * telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení
 * udržování sítě vysílačů
 * přenášení rozhlasových a televizních programů
 * poskytování přístupu k internetu

Do této třídy nepatří:
- výroba rozhlasových     a televizních pořadů, které jsou přímo
 kombinovány s vysíláním (92.20)

64.20 1 Radiokomunikace

64.20 9 Ostatní telekomunikace

          J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního
  financování

Tento oddíl zahrnuje:
- činnosti spojené se získáním a přerozdělením fondů jiných než
 určených pro účely pojištění, důchodového zabezpečení nebo
 povinného sociálního zabezpečení

Poznámka:
Státní institucionální  uspořádání hraje významnou  roli při
určování jednotlivých skupin v tomto oddíle. Činnosti spojené
s používáním  kreditních  karet  jsou  tříděny  podle jejich
provozovatele (operátora).

65.1 Peněžní zprostředkování

Tato skupina zahrnuje:
- získávání finančních zdrojů ve formě převoditelných vkladů

65.11 Centrální bankovnictví

65.12 Ostatní peněžní zprostředkování

Tato třída zahrnuje:
- peněžní zprostředkování prováděné jinými peněžními institucemi
 než centrální bankou

Tato třída zahrnuje také:
- postžiro, spořitelní  činnosti poštovních bank  a finanční
 činnosti realizované státními poštovními úřady

65.2 Ostatní finanční zprostředkování

Tato skupina zahrnuje:
- finanční  zprostředkování  prováděné  jinými  než peněžními
 institucemi

65.21 Finanční leasing

Tato třída zahrnuje:
- leasing, při kterém období pronájmu pokrývá očekávanou životnost
 a nájemce získává všechny výhody plynoucí z jeho užívání a bere
 na sebe také všechna rizika s užíváním předmětu leasingu; aktiva
 mohou, ale nemusí být po skončení nájmu převedena na nájemce

Do této třídy nepatří:
- operativní leasing (71 podle typu výrobků, které jsou předmětem
 leasingu)

65.22 Ostatní poskytování úvěrů

Tato třída zahrnuje:
- poskytování půjček institucemi, které nesouvisejí s peněžním
 zprostředkováním
 * poskytování spotřebních úvěrů
 * poskytování dlouhodobých finančních prostředků průmyslu
 * poskytování peněžních půjček mimo bankovní systém
- poskytování úvěrů hypotéčními úvěrovými společnostmi, které
 nepřijímají zástavy
- faktoringové činnosti
- činnosti zastaváren, poskytování půjček na zástavu

65.23 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

Tato třída zahrnuje:
- ostatní finanční zprostředkování, související s rozdělováním
 fondů jiným než poskytováním půjček:
 * investice do cenných papírů, jako jsou akcie, obligace, směnky
  atd.
 * transakce  na  vlastních  účtech  prostřednictvím dealerů
  s cennými papíry
 * investice do nemovitostí, které jsou uskutečňovány převážně
  pro jiné finanční zprostředkovatele než realitní kanceláře
 * vypisování dokladů pro výměnné akce, výběrová řízení a jiné
  druhy předprodejů a následných prodejů

Do této třídy nepatří:
- finanční leasing (65.21)
- obchod s cennými papíry v zastoupení jiných osob (67.12)
- obchod, leasing a pronájem nemovitostí (70)
- operativní leasing (71 podle typu výrobků, které jsou předmětem
 leasingu)

66 Pojišťovnictví  a  penzijní  financování  kromě  povinného
  sociálního zabezpečení

66.0 Pojišťovnictví  a penzijní  financování kromě  povinného
   sociálního zabezpečení

Tato skupina zahrnuje:
- dlouhodobé a krátkodobé pokrytí rizika s ochrannými prvky nebo
 bez nich

66.01 Životní pojištění

Tato třída zahrnuje:
- životní pojištění nebo zajištění s ochrannými prvky nebo bez
 nich

66.02 Penzijní financování

Tato třída zahrnuje:
- poskytování  penzijních  dávek  vyplývajících  z penzijního
 připojištění

Do této třídy nepatří:
- nepříspěvkové programy, kdy  financování je převážně kryto
 z veřejných zdrojů (75.12)
- zákonem nařízené sociální zabezpečení (75.30)

66.03 Neživotní pojištění

Tato třída zahrnuje:
- pojištění a připojištění týkající se:
 * úrazů, požárů
 * nemocnosti
 * majetku
 * loďstva, letectva, dopravy
 * peněžních ztrát a odpovědnosti za škodu

67 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Tento oddíl zahrnuje:
- provádění služeb souvisejících s peněžnictvím, které však samy
 nejsou součástí peněžních operací

67.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
   kromě pojišťovnictví a penzijního financování

67.11 Správa finančních trhů

Tato třída zahrnuje:
- provoz a kontrolu finančních trhů:
 * činnosti burz cenných papírů, plodinových burz, burz se zbožím
  atd.

67.12 Obchodování s cennými papíry a správa fondů

Tato třída zahrnuje:
- obchodování na finančních trzích v zastoupení jiných osob (např.
 burzovní makléři) a související činnosti
- správu aktiv
- dražbu cenných papírů

Do této třídy nepatří:
- obchodování na trhu na vlastní účet (65.23)

67.13 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j.
   n.

Tato třída zahrnuje:
- pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.:
 * činnosti hypotečních makléřů
 * směnárenské činnosti atd.

Do této třídy nepatří:
- směnárenské činnosti peněžních institucí (65.1)

67.2 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním
   financováním

67.20 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním
financováním

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  spojené nebo  úzce příbuzné  pojišťovnictví nebo
 penzijnímu financování, avšak jiné než peněžnictví:
 * činnosti pojišťovacích agentů
 * činnosti odhadců pojišťovacích rizik a škod

     K ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU;
           PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Do této sekce patří především činnosti, které jsou zaměřeny
převážně pro podniky. Nicméně některé činnosti, zahrnuté do této
sekce, mohou být poskytovány také domácnostem. Jedná se např.
o pronájem  výrobků osobní  potřeby a  výrobků převážně pro
domácnost, služby databází, právní služby, detektivní služby
a služby ochrany,  služby v oblasti  výzdoby interiéru nebo
fotografické služby.

70 Činnosti v oblasti nemovitostí

70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu)

70.11 Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem
   prodeje

Tato třída zahrnuje:
- realizační projekty na výstavbu nemovitostí:
 * vypracování plánu a organizace stavby nemovitostí, spojující
  dohromady finanční, technické  a hmotné prostředky nutné
  k realizaci  projektů nemovitostí,  určených k pozdějšímu
  prodeji, ať už se jedná o bytové domy nebo jiné nemovitosti

Do této třídy nepatří:
- příprava a stavební práce  týkající se realizace projektů
 nemovitostí, které jsou prováděny stavebními jednotkami (45.2)

70.12 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

Tato třída zahrnuje:
- nákup a prodej vlastních nemovitostí (zpravidla po jejich
 opravě):
 * obytných budov a příbytků
 * nebytových prostor
 * pozemků

Do této třídy nepatří:
- zprostředkování nákupu nebo prodeje nemovitostí (70.31)

70.2 Pronájem vlastních nemovitostí

70.20 Pronájem vlastních nemovitostí

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a správu vlastních nemovitostí jako jsou:
 * obytné budovy a příbytky
 * nebytové prostory vč. výstavních pavilonů
 * pozemky

Do této třídy nepatří:
- správa hotelů, penzionů, kempů a jiných objektů pro krátkodobé
 ubytování (55)

70.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo
   smlouvy

70.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Tato třída zahrnuje:
- zprostředkování (vč. zajišťování na účet třetí strany) nákupu,
 prodeje, pronájmu nebo odhadu nemovitostí

70.32 Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti agentur, které se zabývají výběrem nájemného
- správu budov a zařízení, domovnické služby v rozsahu:
 * provoz budov a zařízení
 * úklid a údržba prostor v budovách
 * kontroly topení, ventilace a klimatizace
 * provádění drobných oprav

71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro
  osobní potřebu a převážně pro domácnost

Tento oddíl zahrnuje:
- operativní leasing, který  má zpravidla formu dlouhodobého
 pronájmu

Tento oddíl nezahrnuje:
- finanční leasing, který má zpravidla zvláštní formu poskytování
 úvěru (65.21)

71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5
   tuny

71.10 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5
   tuny

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing osobních automobilů a lehkých
 dodávkových automobilů do 3,5 t bez řidiče

Do této třídy nepatří:
- pronájem automobilů s řidičem (60.22)
- finanční leasing (65.21)

71.2 Pronájem ostatních dopravních prostředků

71.21 Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků
 bez řidiče kromě automobilů do 3,5 t:
 * silničních vozidel (např. kamionů, traktorů pro nákladní
  přepravu, autobusů, motocyklů)
 * dálkových tahačů, přívěsů a návěsů
 * obytných přívěsů, kempinkových vozů atd.
 * zvířecích potahů bez obsluhy

Tato třída zahrnuje také:
- pronájem kontejnerů
- pronájem přepravních palet

Do této třídy nepatří:
- pronájem nebo operativní leasing vozidel nebo nákladních aut
 s řidičem (60.2)
- finanční leasing (65.21)
- pronájem mobilních stavebních ubytovacích nebo kancelářských
 buněk (71.32)
- pronájem jízdních kol (71.40)

71.22 Pronájem vodních dopravních prostředků

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing vodních dopravních prostředků bez
 obsluhy (např. komerční čluny, lodě)

Do této třídy nepatří:
- pronájem vodních dopravních prostředků s obsluhou (61)
- finanční leasing (65.21)
- pronájem plavidel pro rekreační a sportovní činnost (71.40)

71.23 Pronájem leteckých dopravních prostředků

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing leteckých dopravních prostředků
 bez obsluhy

Do této třídy nepatří:
- pronájem leteckých dopravních zařízení s obsluhou (62)
- finanční leasing (65.21)

71.3 Pronájem strojů a zařízení

71.31 Pronájem zemědělských strojů a zařízení

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing zemědělských a lesnických strojů
 a zařízení bez obsluhy:
 * pronájem výrobků zařazených ve  skupině 29.3, jako jsou
  zemědělské traktory, speciální stroje pro rostlinnou nebo
  živočišnou výrobu atd.

Do této     třídy nepatří:
- pronájem zemědělských strojů a zařízení s obsluhou (01.41)
- finanční leasing (65.21)

71.32 Pronájem stavebních strojů a zařízení

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing stavebních strojů a zařízení bez
 obsluhy
- pronájem  lešení a  pracovních plošin  bez jejich montáže
 a demontáže
- pronájem mobilních stavebních ubytovacích nebo kancelářských
 buněk

Do této třídy nepatří:
- pronájem stavebních strojů a zařízení s obsluhou (45.50)
- finanční leasing (65.21)

71.33 Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing kancelářských strojů a zařízení
 bez obsluhy:
 * stroje na automatizované zpracování dat, počítače a jejich
  vybavení
 * rozmnožovací stroje, psací stroje i s textovými editory
 * tiskárny, kopírky
 * účtovací stroje, sčítací stroje atd.

Do této třídy nepatří:
- finanční leasing (65.21)

71.34 Pronájem ostatních strojů a zařízení

Tato třída zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing ostatních strojů a zařízení j. n.
 bez obsluhy:
 * motory, turbíny, kompresory, obráběcí stroje
 * důlní a vrtná zařízení
 * profesionální rozhlasové, televizní nebo jiné telekomunikační
  zařízení (např. telefony, modemy, faxy)
 * měřicí a kontrolní přístroje
 * ostatní vědecké, komerční nebo průmyslové stroje

Do této třídy nepatří:
- finanční leasing (65.21)
- pronájem zemědělských strojů a zařízení (71.31)
- pronájem stavebních strojů a zařízení (71.32)
- pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. výpočetní techniky
 (71.33)

71.4 Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
   j. n.

71.40 Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
   j. n.

Tato třída zahrnuje:
- pronájem j. n. výrobků domácnostem nebo průmyslu, jako jsou:
 * textil, oděv, obuv
 * elektrospotřebiče, nábytek, keramika, sklo, kuchyňské nebo
  stolní nádobí a podobné domácí potřeby
 * plavidla pro sportovní a rekreační činnost (např. výletní
  loďky, čluny)
 * jízdní kola
 * sportovní potřeby
 * klenoty, hudební nástroje, dekorace a kostýmy
 * knihy, časopisy a noviny
 * videonahrávky, DVD, CD, gramofonové desky atd.
 * stroje, přístroje a zařízení pro kutily a ruční nářadí
 * květiny a jiné rostliny
 * dalekohledy, potřeby pro fotografování atd.

Do této třídy nepatří:
- pronájem osobních vozů nebo malých nákladních vozů, motocyklů,
 obytných a jiných přívěsů (71.1, 71.2)
- půjčování  knih,  časopisů  a  novin,  videonahrávek, DVD,
 gramofonových desek knihovnami (92.51)
- půjčování plavidel správou pláží, rekreačních parků atd. (92.72)
- půjčování ložního prádla, pracovních oděvů prádelnami (93.01)

72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky

72.1 Poradenství v oblasti hardwaru

72.10 Poradenství v oblasti hardwaru

Tato třída zahrnuje:
- poradenské činnosti ohledně typu a uspořádání hardwaru a s tím
 spojeného softwaru:
 * rozbor potřeb a problémů uživatele a navržení nejlepšího řešení

72.2 Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru

72.21 Publikování a dodávky standardního softwaru

Tato třída zahrnuje:
- vývoj, vytvoření, dodávku a dokumentaci hotového softwaru (např.
 systémového,  aplikačního)  nezhotoveného  podle  požadavku
 uživatele

72.22 Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru

Tato třída zahrnuje:
- rozbor, návrh a programování systémů:
 * rozbor potřeb a problémů uživatele, navržení nejlepšího řešení
 * návrh, vytvoření, dodávku a dokumentaci softwaru vytvořeného
  na základě specifického požadavku uživatele
 * vytvoření programu podle požadavku uživatele
 * vytváření webových stránek

Tato třída zahrnuje také:
- ošetření a údržbu softwaru

Do této třídy nepatří:
- rozmnožování softwaru nevyráběného na zakázku (22.33)
- poradenství v oblasti softwaru a hardwaru (72.10, 72.22)

72.3 Zpracování dat

72.30 Zpracování dat

Tato třída zahrnuje:
- činnosti související s databázemi: poskytování dat v určitém
 pořadí nebo v určité  posloupnosti on-line přístupem nebo
 extrakcí údajů; údaje mohou být zpřístupněné všem uživatelům
 nebo jen omezenému počtu uživatelů a mohou být tříděny podle
 požadavku uživatele
- zpracování dat pomocí programu vytvořeného na zakázku nebo podle
 standardního programu:
 * kompletní zpracování dat
 * služby pro vstup údajů
 * skenování dokumentů
- řízení a provoz nepřetržitého zpracování dat na zařízeních
 náležejících jiným subjektům
- webhostingové činnosti (poskytování místa na serveru)

72.4 Činnosti v oblasti databází

72.40 Činnosti v oblasti databází

Tato třída zahrnuje:
- publikování databází on-line
- publikování seznamů a mailových adres on-line
- ostatní publikování on-line
- webové vyhledávače (prohlížeče)

Do této třídy nepatří:
- publikování na  internetu v souvislosti  s jinými způsoby
 publikační činnosti než on-line (22)

72.5 Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů

72.50 Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů

72.6 Jiné činnosti související s výpočetní technikou

72.60 Jiné činnosti související s výpočetní technikou

73 Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj zahrnuje systematickou tvůrčí práci konanou za
účelem získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi.

Tento oddíl zahrnuje tři typy výzkumu a vývoje:
- základní výzkum:
 * experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat
  znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení
  jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků
  (bez zřetele na další použití)
- aplikovaný výzkum:
 * experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání
  nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi; ta část
  aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje
  využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které
  jsou určeny k podnikáni, se označuje jako průmyslový výzkum
- vývoj:
 * systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných
   námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků
   nebo zařízení anebo k  zavedení nových nebo zlepšených
   technologií, systémů  a služeb vč.  pořízení a ověření
   prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení

73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

73.10 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Tato třída zahrnuje:
- systematické studium a tvořivou práci ve shora uvedených třech
 typech výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd:
 * matematice, fyzice, astronomii, chemii, zoologii, biologii,
  bakteriologii, v lékařských a technických vědách, geologii,
  oceánografii, zemědělství, životním prostředí atd.

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti hvězdáren
- multidisciplinární výzkum a vývoj (týkající se více vědních
 oborů najednou i v kombinaci s obory spadajícími do jiných tříd)

73.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

73.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

Tato třída zahrnuje:
- systematické studium a tvořivou práci ve shora uvedených třech
 typech výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd
 jako je:
 * ekonomie, psychologie, sociologie, filozofie, náboženství,
  historie, právní vědy, lingvistika a jazyky, literatura,
  umění, pedagogika atd.

Tato třída zahrnuje také:
- multidisciplinární výzkum a vývoj (týkající se více vědních
 oborů najednou spadajících do této třídy)

Do této třídy nepatří:
- průzkum trhu (74.13)

74 Ostatní podnikatelské činnosti

74.1 Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství;
   průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti
   podnikání a řízení, holdingové společnosti

74.11 Právní činnosti

Tato třída zahrnuje:
- právní zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé
 před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem
 advokátů nebo jiných pracovníků soudu:
 * porady a zastupování v civilních sporech
 * porady a zastupování ve věcech trestních
 * porady a zastupování v oblasti pracovních sporů
- všeobecnou poradenskou službu, vypracovávání právních dokumentů:
 * zakládacích smluv, smluv o partnerství nebo podobných dokladů
  souvisejících se zakládáním společností
 * týkajících se patentů a autorských práv
 * jiných dokumentů, smluv, vůlí atd.
- ostatní  činnosti notářů,  exekutorů, vyšetřujících  soudců
 a arbitrů

Do této třídy nepatří:
- činnosti soudních dvorů (75.23)

74.12 Účetní a auditorské činnosti  a jejich revize; daňové
   poradenství

Tato třída zahrnuje:
- vedení záznamů o obchodních transakcích
- vyhotovování finančních účtů, jejich přezkušování a potvrzení
 jejich správnosti
- vyhotovování osobních nebo firemních daňových přiznání
- poradní činnosti a zastupování (jiná než právní) klientů při
 jednání s daňovými úřady

Do této třídy nepatří:
- konzultace v oblasti finanční stránky řízení podniků (např.
 návrh účetního systému, program zúčtování nákladů, rozpočtová
 kontrola) (74.14)
- inkasní služby (74.87)

74.13 Průzkum trhu a veřejného mínění

Tato třída zahrnuje:
- průzkum  možností  odbytu,  vhodnosti  a  běžnosti výrobků
 a nákupních zvyklostí zákazníků  za účelem podpory prodeje
 a vývoje nových výrobků vč. statistického rozboru získaných
 výsledků
- průzkum  názorů  veřejnosti  o  politických,  ekonomických
 a sociálních otázkách a jejich statistické vyhodnocení

74.14 Poradenství v oblasti podnikání a řízení

Tato třída zahrnuje:
- poskytování rad, vedení nebo operativní pomoc v podnikatelských
 záležitostech nebo veřejných službách:
 * styk s veřejností a komunikace
 * návrh účetního systému, program zúčtování nákladů, rozpočtová
  kontrola
 * poradenství v oblasti podnikání  a veřejných služeb při
  plánování,  organizaci, účinnosti  a kontrole,  informace
  z oblasti řízení atd.
 * rady agronomů a zemědělských ekonomů pěstitelům, farmám apod.

74.15 Činnosti v oblasti řízení holdingových společností

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  související s  řízením holdingových  společností,
 zaměřených na získávání cenných papírů (nebo jiných kapitálových
     účastí) jiných společností a podniků s cílem kontrolovat tento
 podnik či společnost nebo ovlivňovat rozhodování v tomto podniku
 či společnosti

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti sídla společnosti, centrální administrativy a dalších
 orgánů, které spravují a řídí ostatní útvary společnosti nebo
 podniku a dohlížejí nad nimi a které plní roli plánování
 a taktického a strategického řízení společnosti nebo podniku

74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické
   poradenství

74.20 Architektonické  a  inženýrské  činnosti  a související
   technické poradenství

Do této třídy nepatří:
- průzkumné vrty (45.12)
- poradenství v oblasti výpočetní techniky (72)
- výzkumné a vývojové činnosti (73)
- technické zkoušky (74.30)
- design výzdoby interiérů (74.87)

74.20 1 Architektonické  a   inženýrské  činnosti  (včetně
    projektování)

Tato podtřída zahrnuje:
- poradenské služby v oblasti architektury:
 * expertizy, studie, design budovy a vypracování výkresové
  dokumentace
 * stavební dozor
 * územní plánování měst a obcí a architektura krajiny
- design (návrhy tvaru a vzhledu) strojů a výrobních závodů
- činnosti projektové spojené s výstavbou výrobních objektů,
 s jejich strojním vybavením a technickým zabezpečením:
 * vypracování projektů zahrnujících v sobě stavební inženýrství,
  hydrauliku, dopravu
- vypracování projektů pro realizaci rozvodu elektřiny, k aplikaci
 elektroniky,  důlních   systémů,  chemického,  strojního
 a systémového inženýrství, bezpečnostních opatření atd.
- vypracování projektů pro použití klimatizace, chlazení, systému
 hygienického a odpadního zařízení, odhlučnění atd.
- zabezpečení koordinace stavebních prací, jejich zprostředkování

74.20 2 Geologický průzkum

Tato podtřída zahrnuje:
- geologický a mineralogický (nerostný) průzkum:
 * studie a poradenství v oblasti geologie, geochemie, geofyziky,
  seismologie atd.
 * povrchová a podpovrchová měření a pozorování zaměřená na
  získávání informací o podpovrchové struktuře, lokalizaci ropy,
  přírodních plynů, nalezišť minerálů, nerostů a spodní vody

74.20 3 Zeměměřické a kartografické činnosti

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti geodetického průzkumu zejména za účelem vypracovávání
 map pro různé účely:
 * průzkum půdního povrchu
 * průzkum hydrografický
 * průzkum podpovrchový
 * určování hranic
 * mapování a snímkování z vesmíru
 * průmyslový a technický průzkum
 * vypracovávání podkladů pro mapy všeho druhu

Do této podtřídy nepatří:
- letecké fotografování (74.81)

74.20 4 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti související s předpovědí počasí
- výkony  hydrometeorologické (poradenství,  posudky, analýzy,
 studie, informace)

74.3 Technické zkoušky a analýzy

74.30 Technické zkoušky a analýzy

Tato třída zahrnuje:
- měření v souvislosti se zjišťováním čistoty vody nebo vzduchu,
 měření radioaktivity atd.; analýzu zdrojů znečištění, jako je
 kouř nebo odpadní vody
- zkoušky v oblasti  potravinářské hygieny vč. veterinárních
 zkoušek a kontrol souvisejících s produkcí potravin
- lékařské  a  veterinární  laboratorní  rozbory  související
 s prevencí nemocí
- zkoušky a rozbory chemické, biologické, fyzikální atd. různých
 materiálů
- stanovení  bezpečnostních  limitů,  testování  odolnosti,
 poruchovosti produktů, rentgenové kontroly svarů, magnetické
 zkoušení části strojů atd.
- prověřování správnosti kalkulace stavebních prvků
- osvědčení schopnosti provozu lodí, letadel, motorových vozidel,
 tlakových nádob (kontejnerů), jaderných elektráren, přehrad,
 mostů atd.
- pravidelné zkoušky bezpečnosti  provozu motorových vozidel,
 měření emisí výfukových plynů
- samostatné revize hasicích přístrojů

Do této třídy nepatří:
- lékařské a veterinární laboratorní rozbory související s přímým
 léčením (85)

74.4 Reklamní činnosti

74.40 Reklamní činnosti

Tato třída zahrnuje:
- plánování, koncepce a realizace reklamních kampaní
- komplexní zajištění reklamy
- poradenství v oblasti reklamy
- návrh, tvorba a umístění reklamy:
 * na budovách, autech, autobusech, tramvajích atd.
 * ve výstavních síních, v interiérech budov, v dopravních
  prostředcích atd.
 * na billboardech, panelech, stojanech, rámech atd.
- prezentace v médiích, tzn. prodej času a prostoru reklamní
 agenturou v různých médiích institucím usilujících o reklamu
- vzdušnou reklamu
- distribuci nebo dodávky reklamních materiálů a vzorků
- zajištění místa pro inzerci a reklamu

Do této třídy nepatří:
- tisk reklamních materiálů (22.22)
- průzkum trhu (74.13)
- styk s veřejností (74.14)
- produkce reklamních a inzertních fotografií (74.81)
- výroba komerčních zpráv pro rozhlas, televizi nebo film (92)
- tvorba reklamních filmů (92)

74.5 Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil

74.50 Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil

Tato třída zahrnuje:
- vyhledávání,  rozdělování  a  umisťování  pracovních  sil
 v souvislosti s nabídkou od potencionálních zaměstnavatelů nebo
 od uchazečů o zaměstnání:
 * formulace popisu práce
 * výběr a přezkoušení žadatelů
 * vyhledání referencí
 * činnosti pracovníků, kteří hledají vhodné specialisty
- pracovní kontrakty:
 * obstarání pracovníků pro specializovanou práci další osobě
  převážně na časově omezenou pracovní dobu, přičemž je tento
  pracovník placen agenturou, která ho obstarala

Do této třídy nepatří:
- zprostředkování pracovních sil v zemědělství (01.4)
- činnosti divadelních a uměleckých agentur (74.87)
- zabezpečení  hereckého  obsazení  filmového,  televizního,
 divadelního (castingové činnosti) (92.72)

74.6 Pátrací a ochranné činnosti

74.60 Pátrací a ochranné činnosti

Tato třída zahrnuje:
- dozorčí, strážní a jiné ochranné činnosti:
 * přepravu cenností
 * činnosti osobní ochranky
 * hlídkování v ulicích
 * strážní služba a hlídači obytných budov, úřadů, továren,
  stavenišť, hotelů, divadel, diskoték, sportovních stadionů,
  nákupních center atd.
 * bezpečnostní služby v oblasti veřejné dopravy např. kontrola
  cestujících a zavazadel na letištích, hlídkování ve vlacích
  a metru
 * činnosti detektivů v obchodech
 * provoz telefonních služeb a ostatních zařízení pro dálkové
  řízení vč. kontroly technického vybavení
 * předběžné vyhodnocování poplachu (rozhodování, jde-li o planý
  poplach či nikoliv) v případě nutnosti přivolání policie,
  hasičů a záchranné služby
- poradenství v oblasti bezpečnostní služby pro průmysl, domácnost
 a veřejnost vč. bezpečnostních prověrek (screeningu)
- bezpečná likvidace informací na všech druzích nosičů, skartace
 materiálů
- činnosti soukromých detektivů

Do této třídy nepatří:
- instalace poplašného zařízení (45.31)
- vyšetřování pro účely pojišťovnictví (67.20)
- činnosti vrátných, hlídačů (jiných než ochranky) (93.05)

74.7 Průmyslové čištění a všeobecný úklid

74.70 Průmyslové čištění a všeobecný úklid

Tato třída zahrnuje:
- čištění:
 * vnitřních prostor všech typů budov (např. kanceláře, továrny,
  obchody, úřady, instituce, komplex obytných budov)
 * oken
 * komínů, krbů, kamen, sporáků, pecí, spalovacích pecí, bojlerů,
  ventilačních kanálů a odsávacích jednotek
 * průmyslových strojů, přístrojů a zařízení vykonávané pro třetí
  stranu
 * lahví

Tato třída zahrnuje také:
- dezinfekci a deratizaci budov, lodí, vlaků atd. vč. snižování
 stavu holubů
- čištění:
 * vlaků, letadel,  autobusů a jiných  veřejných dopravních
  prostředků
 * vnitřků silničních a námořních cisteren, nádrží atd.

Do této třídy nepatří:
- kontrola napadení škůdci v zemědělství (01.41)
- čištění vodní párou, pískování a jiné způsoby čištění fasád
 budov (45.45)
- čištění a mytí automobilů (50.20)
- šamponování koberců a předložek, čištění závěsů a záclon (93.01)

74.8 Různé podnikatelské činnosti j. n.

74.81 Fotografické činnosti

Tato třída zahrnuje:
- produkci fotografií pro komerční účely a běžné uživatele:
 * fotografie pro obchodní,  publicistické, módní, realitní,
  reklamní, turistické účely
 * portrétní fotografie do pasů, školní fotografie, svatební
  fotografie atd.
- letecké snímkování
- zpracování filmů:
 * vyvolávání, kopírování a  zvětšování z negativů dodaných
  zákazníky nebo z kinofilmů a jejich konverze na jiná média
- rámečkování diapozitivů
- kopírování a restaurování nebo retušování fotografií

Do této třídy nepatří:
- zpracování filmů z produkce filmových a televizních ateliérů
 (92.1, 92.20)

74.82 Balicí činnosti

Tato třída zahrnuje:
- balicí činnosti automatizované nebo neautomatizované, prováděné
 pro třetí stranu:
 * plnění lahví, lahviček, sprejů atd. kapalinami
 * balení masa
 * balení pevných látek (fóliování atd.)
 * bezpečnostní balení farmaceutických přípravků
 * opatření etiketou, značkování,  potiskování v souvislosti
  s balením
 * dárkové balení

Do této třídy nepatří:
- balicí činnosti spojené s obchodem (51, 52)
- balicí činnosti spojené s přepravou (63.40)
- balicí činnosti spojené s výrobou (dle typu)

74.85 Sekretářské a překladatelské činnosti

Tato třída zahrnuje:
- sekretářské a kancelářské činnosti:
 * stenografická činnost a zasílání e-mailů
 * psaní na stroji vč. na počítači
 * jiné sekretářské činnosti (např. přepis z magnetofonového
  záznamu nebo disku)
 * rozmnožování, příprava plánů a podobné činnosti
 * adresování obálek, odbavování pošty, evidence došlé pošty atd.
  vč. kompletace reklamních materiálů
- překladatelské a tlumočnické činnosti

Tato třída zahrnuje také:
- provádění korektur

Do této třídy nepatří:
- činnosti databank (72.40)
- vedení účetních knih (74.12)

74.86 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

Tato třída zahrnuje:
- technické zprostředkovatelské služby související se službami
 poskytovanými zákazníkům na účet třetí strany:
 * vnitřní telefonní centra (došlých zpráv) vedení telefonických
  hovorů s klienty při použití automatického rozdělování hovorů,
  počítačová telefonní integrace  nebo interaktivní hlasový
      telefonní systém:
  * podávání objednávek
  * poskytování informací o produktech
  * vyřizování reklamací, stížností
 * vnější telefonní centra (odesílaných zpráv), zabývající se
  prodejními  a   marketinkovými  činnostmi  směřujícími
  k zákazníkům:
  * průzkum trhu
  * přímý marketing
  * ověřování adres

74.87 Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

Tato třída zahrnuje:
- inkasní činnosti,  fakturace pro jiný  subjekt, vykupování
 obchodních dluhů a pohledávek
- prověřování solventnosti jednotlivých osob nebo firem
- obchodní činnosti komisionářů, např. zprostředkování nákupu
 a prodeje malého a středního rozsahu vč. profesionálních služeb
- činnosti odhadců, znalců pro jiné než realitní nebo pojišťovací
 případy
- módní návrhářství týkající se textilu, ošacení, obuvi, šperků,
 nábytku nebo jiného vnitřního vybavení a jiných módních výrobků
 pro osobní potřebu nebo převážně pro domácnost (vč. činnosti
 modelek)
- činnosti  grafických návrhářů,  návrhářů designu interiérů,
 stánků, kiosků
- činnosti spojené s ochrannými známkami
- činnosti patentových zástupců jiné než právní
- činnosti organizátorů veletrhů, výstav, kongresů, vědeckých nebo
 kulturních setkání (vč. dodání a úpravy dekorace)
- činnosti soukromých dražitelů (licitátorů)
- činnosti poradců (konzultantů) jiných než technických
- odečty plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby ve snaze
 získat účast v hraných filmech, divadelních představeních nebo
 jiných druzích zábavy nebo  ve sportovních soutěžích nebo
 vyhledávání nakladatelů či producentů knih, divadelních her,
 uměleckých děl, fotografií atd.

Do této třídy nepatří:
- grafické činnosti související s tiskem (22.25)
- navrhování designu strojů a průmyslových objektů (74.20)
- zobrazení inzerátů nebo reklamních textů (74.40)
- organizování uměleckých a kulturních akcí (92.3)
- filmové, televizní a divadelní castingové činnosti (92.72)

   L VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Do této sekce patří činnosti obvykle provozované veřejnou správou.
Právní nebo institucionální postavení není samo o sobě určujícím
faktorem. Tato sekce zahrnuje jednotky, které jsou částí místních
nebo ústředních veřejných orgánů, které umožňují veřejné správě
odpovídajícím způsobem fungovat.

Činnosti klasifikované v jiné sekci OKEČ nespadají do oddílu 75,
i když jsou provozovány veřejnou správou. Např. řízení školství
(tj. předpisy, kontrola, studijní programy atd.) patří do oddílu
75,  ale vlastní  vzdělávací činnosti  patří do  oddílu 80
- vzdělávání. Vězeňské nebo vojenské nemocnice jsou zařazeny do
oddílu 85 - zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti;
asanace, sběr  a odvoz odpadu jsou  zařazeny do oddílu 90
- odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační
a podobné činnosti.

Tato sekce zahrnuje:
- obranu, justici, policii, zahraniční věci atd.
- všeobecnou správu (např. výkonnou, legislativní a finanční
 správu na všech řídicích úrovních) a dozor v oblasti sociálního
 a ekonomického života
- řízení systému povinného sociálního zabezpečení

75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

75.1 Veřejná správa a hospodářská a společenská politika

75.11 Všeobecné činnosti veřejné správy

Tato třída zahrnuje:
- správu  výkonnou  a  zákonodárnou  na  úrovni centrálních,
 regionálních a místních orgánů
- správu a vrchní dozor  nad finančními (daňovými, berními)
 záležitostmi:
 * činnosti daňového systému
 * výběr cla a daní za zboží a vyšetřování daňových přestupků
 * činnosti celní správy
- kontrolu  nad plněním  rozpočtu a  řízení veřejných fondů
 a závazků:
 * získávání a přijímání peněz a kontrolu jejich vyplácení
- správu a řízení všeobecného hospodářského a sociálního plánování
 a statistické a sociologické služby na různých úrovních řízení

75.12 Usměrňování činností institucí poskytujících zdravotnickou
   péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě
   sociálního zabezpečení

Tato třída zahrnuje:
- činnosti veřejné správy směřující ke zvýšení osobní pohody:
 * zdraví,  vzdělávání,  kultura,  sport,  rekreace, životní
  prostředí, bydlení, sociální služby atd.

Do této třídy nepatří:
- činnosti spojené s povinným sociálním zabezpečením (75.30)
- činnosti vzdělávací (80)
- činnosti související se zdravotní péči o obyvatelstvo (85.1)
- odstraňování domovních odpadů, odpadních vod, sanační a podobné
 činnosti (90)
- činnosti  knihoven, veřejných  archivů, muzeí  nebo jiných
 kulturních institucí (92.5)
- sportovní nebo jiné rekreační aktivity (92.6, 92.7)

75.13 Činnosti usměrňující  podnikání a přispívající  k jeho
   efektivnějšímu chodu

Tato třída zahrnuje:
- veřejnou správu a usměrňování různých hospodářských oblastí:
 * zemědělství,  využití  půdy,  zdroje  energie  a  těžba,
  infrastruktura, doprava, spoje, hotely, turistika, obchod atd.
- správu zásadních pracovních záležitostí
- realizace politiky místního rozvoje

75.14 Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek

Tato třída zahrnuje:
- všeobecné služby pracovní a jiné:
 * řízení a provoz všeobecných služeb pro věci občanské ve
  spojení se speciálními funkcemi i bez nich
- zavádění a plnění všeobecné personální politiky a postupy,
 týkající se výběru a uvedení do funkce, tarifní metody, popisy
 práce, vyhodnocení a klasifikace, řízení práce občanských služeb
 atd.
- řízení, provádění a podpora všeobecných občanských služeb:
 * centrální organizování dodávkových a nákupních služeb
 * udržování a skladování vládních záznamů a archivů
 * provoz vládou vlastněných a užívaných budov
 * provoz a řízení centrálních úřadů a jiných všeobecných služeb
  bez speciálních funkcí

Do této třídy nepatří:
- činnosti veřejných archivů (92.51)

75.2 Činnosti pro společnost jako celek

75.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí

Tato třída zahrnuje:
- řízení a provoz Ministerstva zahraničních věcí a diplomatických
 a konzulárních misí se sídlem v zahraničí nebo na úřadech
 mezinárodních organizací
- řízení, provoz a podporu informačním a kulturním službám, které
 jsou zaměřeny na řízení informací mimo státní hranice
- pomoc cizím zemím přímo nebo prostřednictvím mezinárodních
 organizací
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím
- řízení  zahraničního  obchodu,  mezinárodních  finančních
 a technických věcí
- mezinárodní  pomoc  (např.  programy  pomoci  imigrantům,
 hladovějícím)

75.22 Činnosti v oblasti obrany

Tato třída zahrnuje:
- řízení, kontrolu a činnosti vojenské obrany na zemi, na moři, ve
 vzduchu nebo ve vesmíru:
 * bojové síly armády, námořnictva a letectva
 * technické,  dopravní, spojové,  zpravodajské, materiálové,
  personální nebo jiné nebojové zabezpečení a velení
 * zálohy a pomocné síly pro zajištění obrany
 * zajištění vybavení, vnitřního uspořádání, organizace dodávek
  atd.
 * zdravotnická služba pro vojáky v poli
- řízení, provoz a podporu civilních obranných sil
- podporu a pomoc při vypracování plánů pro všechny případy
 vojenského napadení  a vedení výcviku  civilních institucí
 a obyvatelstva
- hašení požárů ve vojenských zařízeních a prevence proti nim

Do této třídy nepatří:
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím (75.21)
- poskytování pomoci v případě nouze způsobené katastrofickými
 událostmi v době míru (75.24)
- záchrana lidí při katastrofách, živelných pohromách, haváriích
 atd. poskytovaná armádou (75.25)
- vzdělávací činnosti vojenských škol (80)
- činnosti vojenských nemocnic (85.11)

75.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

Tato třída zahrnuje:
- činnosti a  provoz občanských a  trestních soudních dvorů
 a soudního systému
- arbitrážní služby v občanských sporech
- správu věznic a poskytování nápravných služeb

Tato třída zahrnuje také:
- soudní rehabilitace

Do této třídy nepatří:
- činnosti poradní a zastupitelské v občanském, trestním nebo
 jiném řízení (74.11)
- činnosti vězeňských škol (80)
- činnosti vězeňských nemocnic (85.11)

75.24 Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku

Tato třída zahrnuje:
- řízení  a činnosti  řádných a  pomocných policejních  sil
 organizovaných veřejně právními orgány, činnosti speciálních
 policejních sil v přístavech (pobřežních stráží), na hranicích
 a jiných speciálních policejních sborů vč. řízení dopravy,
 registrace cizinců, provoz policejních laboratoří a vedení
 evidence trestních rejstříků
- poskytování pomoci pro vnitrostátní naléhavé potřeby v případě
 katastrof v době míru

Tato třída zahrnuje také:
- poskytování  pomoci  armádou  v  případě  nouze  způsobené
 katastrofickými událostmi doma v době míru

Do této třídy nepatří:
- řízení a činnosti vojenských ozbrojených sil (75.22)
- záchrana lidí armádou v případě katastrof v době míru (75.25)

75.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné
   práce

Tato třída zahrnuje:
- boj s ohněm a prevenci proti požárům:
 * řízení a činnosti řádných a dobrovolných požárních sborů,
  zřizovaných obecními úřady k prevenci proti požárům, záchraně
  osob a zvířat
- pomoc a  záchranu osob při povodních  a jiných živelných
 pohromách, dopravních nehodách atd.

Tato třída zahrnuje také:
- služby hasičských lodí

Do této třídy nepatří:
- ochrana lesa proti požárům (02.02)
- hašení požárů v továrnách a prevence proti nim (sekce D)
- hašení požárů na letištích a prevence proti nim (63.23)
- hašení požárů ve vojenských zařízeních a prevence proti nim
 (75.22)
- poskytování pomoci (kromě záchrany lidí) v případě katastrof
 v době míru (75.24)

75.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

75.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

Tato třída zahrnuje:
- správu povinného sociálního zabezpečení:
 * v nemoci, při pracovním úrazu, pojištění v nezaměstnanosti
 * rodinám s nezaopatřenými dětmi, při narození dítěte
 * důchodové zabezpečení (např. starobní, invalidní, vdovské,
      sirotčí)

Do této třídy nepatří:
- penzijní financování (66.0)
- provádění sociálních a veřejně prospěšných činností (85.3)

             M VZDĚLÁVÁNÍ

80 Vzdělávání

Do oddílu vzdělávání patří veřejné i soukromé vzdělávání na
jakékoliv úrovni a stupni odbornosti poskytované formou ústní,
psanou nebo šířenou rozhlasem, televizí nebo internetem.

Patří sem vzdělávání a výchova provozovaná různými institucemi,
řádný školní systém na různých úrovních, vzdělávání dospělých,
odstraňování negramotnosti atd.

Na začátku každé úrovně vzdělávacího procesu je zahrnuta rovněž
výchova a vzdělávání fyzicky nebo mentálně postižených žáků.

Vzdělávání dospělých poskytované  řádným školním systémem je
zařazeno na příslušné úrovni vzdělávacího školního systému.

Do toho oddílu patří i vzdělávání poskytované organizacemi jako
doškolování  zaměstnanců,  různé  interní  stáže,  počítačové
a jazykové kurzy apod.

Dále sem patří i výuka v autoškolách, školách létání (kromě
profesionálních) apod.

Ve skupinách 80.1 - 80.3 může být vzdělávání poskytováno ve
školních třídách, prostřednictvím rozhlasového nebo televizního
vysílání, internetu nebo dopisováním (jako distanční, dálkové).

Do tohoto oddílu nepatří:
- výuka související s rekreací a zábavou, např. výuka bridže nebo
 golfu (92)
- vzdělávání poskytované v domácnostech, kde domácnost je domácímu
 personálu zaměstnavatelem (95)

80.1 Předškolní  výchova a  základní vzdělávání  (preprimární
   a primární vzdělávání)

80.10 Předškolní  výchova a  základní vzdělávání (preprimární
   a primární vzdělávání)

80.10 1 Předškolní výchova

Tato podtřída zahrnuje:
- předškolní výchovu, která předchází prvnímu stupni vzdělávání

80.10 2 Základní vzdělávání

Do této podtřídy nepatří:
- celodenní péče o děti (85.32)

80.2 Střední (sekundární) vzdělávání

Do této skupiny nepatří:
- vzdělávání dospělých poskytované  mimo řádný školní systém
 (80.42)

80.21 Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání

Předmět specializace na této úrovni vzdělávání často začíná mít
vliv na další vzdělávací proces. Programy jsou speciálně vytvořeny
pro rozlišení studentů vhodných pro technické a odborné vzdělávání
nebo pro studium na vyšším stupni.

Tato třída zahrnuje:
- střední všeobecné školní vzdělávání:
 * neukončené maturitou
 * na gymnáziích, ukončené maturitou

80.22 Střední (sekundární) odborné vzdělávání

Programy na této úrovni vzdělávání jsou specializovány předmětově,
takže dávají teoretický základ  a praktické návyky zaměřené
k budoucímu povolání. Cílem programů je příprava žáků jak na úzce
specializovanou práci, tak pro výkon povolání s nejširším okruhem
činností.

Tato třída zahrnuje:
- technické a odborné vzdělávání na nižší úrovni než je definováno
 ve třídě 80.30

Do této třídy nepatří:
- technické a odborné vzdělávání v nástavbových (pomaturitních)
 kurzech, poskytujících vyšší odborné vzdělání (80.30)

80.22 1 Vzdělávání na středních odborných učilištích

Tato podtřída zahrnuje:
- vzdělávání v učilištích a v učňovských školách, které může, ale
 nemusí být zakončeno maturitou

80.22 2 Vzdělávání na středních odborných školách

Tato podtřída zahrnuje:
- vzdělávání ve středních odborných školách, které může, ale
 nemusí být zakončeno maturitou:
 * rodinné školy, obchodní akademie, průmyslové školy (např.
  strojní, elektrotechnické), zdravotnické školy atd.

80.3 Vyšší a vysokoškolské vzdělávání (postsekundární a terciární
   vzdělávání)

Na tomto stupni vzdělávání se nabízí široký výběr studijních
programů.

Některé z nich podporují teoretickou přípravu, jiné jsou více
zaměřeny na praktickou stránku vzdělávání.

80.30 Vyšší a vysokoškolské vzdělávání (postsekundární a terciární
   vzdělávání)

Tato třída zahrnuje:
- vzdělávání:
 * na vyšších školách
 * ve vyšších ročnících konzervatoře ukončené absolutoriem
 * pomaturitní (nástavbové), nižší než terciární, které nevede
  k získání akademického titulu
 * na  vysokých  školách  s  bakalářským, magisterským nebo
  doktorským studijním programem

80.30 1 Vyšší vzdělávání

80.30 2 Vysokoškolské vzdělávání

80.4 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

Tato  skupina je  rezervována pro  specializované vzdělávání
dospělých neposkytované řádným školním systémem, zahrnutým ve
skupinách 80.1 - 80.3. Vzdělávání může být poskytováno ve školních
třídách prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání,
internetu nebo korespondenčním kurzem.

80.41 Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol

Tato třída zahrnuje také:
- výuku  s  cílem   získání  oprávnění  k  rekreačnímu
 (neprofesionálnímu) řízení lodí

Do této třídy nepatří:
- výuka tance, činnosti tanečních škol (92.34)

80.42 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.

Tato třída zahrnuje:
- vzdělávání lidí, kteří nenavštěvují pravidelnou školní výuku
 nebo nejsou řádnými studenty na středních nebo vysokých školách;
 výuka může být prováděna v denních nebo večerních kurzech,
 určených pro dospělé
- všechny kurzy přenášené rozhlasem nebo televizí nebo dopisováním
 (jako distanční, dálkové)
- vzdělávání, které není vymezitelné úrovní

Do této třídy nepatří:
- večerní a dálkové studium pořádané školním systémem (80.2, 80.3)
- vyšší vzdělávání poskytované školním systémem (80.30)
- činnosti tanečních škol (92.34)
- pořádání sportovních kurzů a kurzů her (92.62)

80.42 1 Vzdělávání v jazykových školách

80.42 2 Vzdělávání v základních uměleckých školách

80.42 9 Ostatní vzdělávání j. n.
    N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti

85.1 Činnosti související se zdravotní péčí

85.11 Ústavní zdravotní péče

Do  této třídy  patří krátkodobé  nebo dlouhodobé  činnosti
všeobecných nebo specializovaných nemocnic, sanatorií, ústavů pro
mentálně  postižené,  rehabilitačních  center  a  ostatních
zdravotnických zařízení (vč. vojenských základen a vězeňských
nemocnic), disponujících ubytovacími kapacitami. Činnosti jsou
zaměřeny na hospitalizované pacienty a jsou prováděny lékaři.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti ústavních zdravotnických zařízení:
 * lékařskou a chirurgickou péči, např. poskytnutí první pomoci,
  určení diagnózy, péči o nemocné, provádění operací, rozborů

Do této třídy nepatří:
- zdravotnické činnosti poskytované vojákům v terénu (75.22)
- soukromé konzultační služby poskytované hospitalizovaným osobám
 (85.12)
- služby poskytované klinikami docházejícím pacientům (85.12)
- zubní péče (85.13)
- činnosti posádek sanitní služby a související první pomoc
 (85.14)

85.12 Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)

Činnosti mohou být prováděny soukromou praxí jednotlivců nebo
skupin v nemocnicích nebo na klinikách, jsou zaměřeny hlavně na
docházející pacienty.

Patří sem také soukromá lékařská praxe provozovaná v nemocnicích
nebo na klinikách, které náležejí k továrnám, školám, starobním
útulkům,  pracovním organizacím,  podpůrným spolkům,  i péče
o pacienty doma. Pacienti jsou obvykle ošetřováni ambulantně
a mohou být odesláni na odborná vyšetření ke specialistům.

Tato třída zahrnuje:
- ambulantní  lékařské  prohlídky  a  ošetření u všeobecných
 i specializovaných lékařů

Do této třídy nepatří:
- činnosti   porodních  asistentek,   zdravotních  sester,
 fyzioterapeutů (85.14)

85.13 Zubní péče

Zubní ošetření může být prováděno jak v soukromých nebo veřejných
ordinacích či klinikách, náležejících k továrnám nebo školám, tak
i na operačních sálech v nemocnicích pro docházející pacienty.

Tato třída zahrnuje:
- všeobecné  nebo specializované  stomatologické činnosti vč.
 ortodoncie

Do této třídy nepatří:
- zhotovování zubních protéz zubními techniky bez přímé aplikace
 pacientovi (33.10)

85.14 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

Tato třída zahrnuje:
- péči o lidské zdraví, poskytovanou zdravotníky oprávněnými
 k léčení pacientů (ne lékaři)
- činnosti posádek sanitní služby a související první pomoc

85.14 1 Ochrana veřejného zdraví

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti:
 * lékařských laboratoří
 * krevních bank, spermiových bank, bank transplantačních orgánů
  atd.

Do této podtřídy nepatří:
- laboratorní rozbory a ostatní činnosti, sloužící např. k ochraně
 životního prostředí, k prevenci nemocí, týkající se hygieny
 jídla a potravin (74.30)

85.14 2 Hygienický dozor

85.14 9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Tyto činnosti mohou být vykonávány ve zdravotnických zařízeních,
v zařízeních náležejících továrnám, školám, domovům pro přestárlé,
v zaměstnaneckých organizacích a podpůrných spolcích, v běžných
ordinacích (vč. privátních), v nemocnicích, u pacienta doma
i jinde.

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti   zdravotních  sester,   porodních  asistentek,
 fyzioterapeutů nebo jiných pracujících v oboru optometrie,
 hydroterapie, zdravotní masáže, funkční terapie, terapie řeči,
 pedikúry, homeopatie, chiropraxe, akupunktury atd.

Tato podtřída zahrnuje také:
- činnosti zubního zdravotnického personálu:
 * zubních léčitelů, školních zubních sester, zubních hygieniků
  apod.
- dopravu pacientů sanitkami nebo jinými dopravními prostředky
 (např. letadly)

Do této podtřídy nepatří:
- zhotovování zubních protéz zubními techniky bez přímé aplikace
 pacientovi (33.10)
- činnosti lékáren (52.31)
- činnosti vykonávané mimo rámec zdravotní péče (lázeňská péče
 v termálních nebo přímořských  lázních, saunách, soláriích,
 masážních střediscích atd.) provozované za účelem zlepšení
 tělesné kondice klientů (93.04)

85.2 Veterinární činnosti

85.20 Veterinární činnosti

Tyto  činnosti  jsou  prováděny  kvalifikovanými  veterináři
v ambulancích, ošetřovnách, ve veterinárních nemocnicích a dále
při návštěvách farem, útulků zvířat a jinde.

Tato třída zahrnuje:
- péči o zdraví zvířat, sledování zdravotního stavu zvířat vč.
 rozborů prováděných při léčení hospodářských i domácích zvířat

Do této třídy nepatří:
- činnosti  týkající  se  ustájení  hospodářských zvířat bez
     veterinární péče (01.42)
- laboratorní veterinární zkoušky a analýzy, prováděné za účelem
 prevence před nemocemi (74.30)
- činnosti týkající se ustájení domácích zvířat bez veterinární
 péče (93.05)

85.3 Sociální péče

85.31 Ústavní sociální péče

Tato třída zahrnuje:
- činnosti spočívající v přímé nepřetržité sociální pomoci dětem,
 starým lidem nebo vybraným kategoriím osob nějak limitovaných
 svými schopnostmi pečovat sami o sebe, pouze ale v tom případě,
 kdy lékařská péče nebo zdravotní výchova nehrají podstatnou
 roli, poskytované:
 * sirotčinci, dětskými domovy a útulky
 * domovy s ošetřovatelskou službou, domovy pro přestárlé
 * domovy pro fyzicky a mentálně postižené, rehabilitačními domovy
 * ústavy pro svobodné matky a jejich děti
 * nápravně výchovnými zařízeními pro mladistvé
 * domovy pro narkomany, alkoholiky, bezdomovce

Do této třídy nepatří:
- činnosti spojené s adopcí dětí (85.32)
- krátkodobé poskytování přístřeší obětem přírodních katastrof
 (85.32)

85.32 Ostatní sociální péče

Tato třída zahrnuje:
- sociální, poradenskou a pečovatelskou činnost, péči o emigranty
 apod. bez ubytování, zaměřenou na jednotlivé osoby i na rodiny
 v místě jejich domova nebo kdekoliv jinde, prováděnou státními
 úředníky nebo  soukromými organizacemi za  účelem zmírnění
 následků škod; činnost místních svépomocných organizací nebo
 specialistů poskytujících poradenské služby:
 * péči a pomoc dětem (i dospívajícím)
 * činnosti spojené s adopcí dětí, ochranou dětí proti týrání
  atd.
 * posouzení potřebnosti poskytované pomoci, peněžních dávek,
  poukázek na jídlo atd.
 * zajištění návštěv starých a nemocných lidí vč. zajištění
  rozvozu jídel, léků atd.
 * poradenství v oblasti domácích rozpočtů, manželské rodinné
  poradny
 * péči v období adaptace propuštěných vězňů
 * činnosti společenské, sousedská výpomoc v místě bydliště
 * činnosti pro oběti katastrof, emigranty, imigranty atd. vč.
  dočasného poskytnutí přístřeší
 * pracovní rehabilitace nebo habilitace pro postižené nebo
  nezaměstnané osoby, přičemž vzdělávací část je druhořadá
- celodenní péči:
 * o děti v jeslích
 * o zdravotně postižené osoby
 * o bezdomovce a osoby sociálně slabé
- charitativní činnost jako získávání peněz a jiné podpůrné
 činnosti  týkající  se  sociální  péče (vč. charitativního
 stravování)

Do této třídy nepatří:
- činnosti související s povinným sociálním zabezpečením (75.30)
- celodenní péče o děti v mateřských školách (80.10)
- celodenní péče o děti v domácnostech (95.00)

      O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY

90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační
  a podobné činnosti

Tento oddíl zahrnuje:
- sběr a zpracování domácího a průmyslového odpadu za účelem jeho
 skládkování nebo zneškodnění, příp. likvidace (ne pro účely
 dalšího využití v průmyslovém výrobním procesu); výsledkem
 takového procesu je výstup s nulovou nebo nepatrnou hodnotou

Tento oddíl zahrnuje také:
- čištění ulic, odklízení sněhu atd.

Do tohoto oddílu nepatří:
- recyklace odpadu, šrotu a různých druhů výrobků na druhotnou
 surovinu (podmínkou je  skutečný proces přeměny); výsledná
 druhotná surovina je vhodná pro přímé použití v průmyslovém
 výrobním procesu a není konečným produktem (37.10, 37.20)
- velkoobchod (nákup a prodej) s odpadem a šrotem vč. sběru,
 třídění, balení, manipulace atd., ale bez skutečného procesu
 přeměny (51.57)

90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační
   a podobné činnosti

90.01 Odvádění a čištění odpadních vod

Tato třída zahrnuje:
- sběr a odvádění odpadních vod (z domácností) a dešťové vody
 některým z prostředků  kanalizační sítě, kolektorů, nádrží
 a jiných typů transportu (fekální vozy atd.), její hromadění,
 zpracování a likvidaci
- úpravu odpadních vod některým ze způsobů fyzikálního, chemického
 nebo biologického procesu jako rozpouštění, ředění, čištění na
 česlech, filtrace, sedimentace atd. (např. z plaveckých bazénů,
 průmyslu)
- údržbu a čištění stok, kanálů
- vyprazdňování a čištění žump, septiků, výlevek, jímek, odpadních
 jam, údržbu chemických záchodů

Do této třídy nepatří:
- ochrana před podzemními vodami v dolech (10)
- shromažďování, úprava a rozvod vody (41.00)
- odvedení odpadních a jiných přebytečných vod koryty řek (41.00
 1)
- budování a opravy kanalizačních systémů (45.21)
- čištění a uvolňování kanalizace, stok (45.33)
- úprava znečištěných podzemních nebo povrchových vod v kombinaci
 s odstraňováním znečištění životního prostředí (90.03)

90.02 Sběr a zpracování ostatních odpadů

Tato třída zahrnuje:
- sběr a odvoz:
 * odpadu z domácností a podniků (z popelnic, kontejnerů)
 * nebezpečného odpadu, použitých baterií, použitých olejů a tuků
  z vaření atd.
 * použitého oleje z plavidel, garáží nebo autoservisů
 * odpadu ze staveb a demolic (např. suť, hlušina) na skládku pro
  třetí stranu
- provoz sběren odpadu, skládek atd.
- likvidaci odpadu:
 * spalováním
 * skládkováním na zemi nebo ve vodě, zahrabáváním nebo zaoráváním
- zpracování a skládkování radioaktivního odpadu z nemocnic apod.
 (jedná  se  o  druh  radioaktivního  odpadu  převážně  ze
 zdravotnictví, který má krátkou  dobu rozpadu (během doby
 skladování) a  lze jej zpracovat  mimo rámec regulovaného
 kontrolního systému)
- zpracování odpadu rostlinného původu kompostováním
- nakládání a likvidace toxických živých nebo uhynulých zvířat
 a jiného kontaminovaného odpadu
- sběr a likvidace použitého zboží s cílem eliminovat nebezpečný
 odpad (např. chladničky)

Do této třídy nepatří:
- zpracování odpadů z výroby potravin za účelem jejich dalšího
 zpracování (15)
- zpracování jatečních zbytků na krmiva pro zvířata (15.7)
- přepracování jaderných paliv a nakládání s radioaktivním odpadem
 (23.30)
- výroba  přírodních hnojiv,  kompostování organického odpadu
 (24.15)
- recyklace odpadu z výroby potravin, nápojů a tabáku na druhotnou
 surovinu (37.20)
- zpracování odpadu a šrotu bez skutečné recyklace za účelem jeho
 prodeje třetí straně (např. odstrojování automobilů, strojů,
 přístrojů, zařízení nebo počítačů, třídění nebo lisování odpadu
 z papíru, textilu, plastů, dřeva) (50, 51, 52)
- sběr odpadu, který je součástí velkoobchodu s odpadem (51.57)

90.03 Čištění města, sanační a podobné činnosti

Tato třída zahrnuje:
- dekontaminaci půdy a podzemních vod s použitím mechanických,
 chemických nebo biologických metod
- dekontaminaci a čištění povrchových vod po ekologické havárii
 (např. sběrem znečišťujících látek nebo aplikací chemických
 prostředků)
- odstraňování olejových  skvrn na zemi,  v povrchové vodě,
 v oceánech, mořích nebo pobřežních vodách
- sběr a odvoz odpadu sbíraného do odpadních nádob na veřejných
 prostranstvích
- zametání a kropení ulic, náměstí, chodníků, tržišť, veřejných
 sadů, zahrad, parků atd.
- čištění dálnic a letištních ploch od sněhu a ledu vč. posypu
 solí nebo pískem
- čištění dolů, stavebních jam, odminování (zejména odstřelem)
- další specializované činnosti zaměřené na boj proti znečištění
 j. n.
- pronájem mobilních (kabinových) záchodů

Do této třídy nepatří:
- čištění příkopů a sanitární ochrana v zemědělství (01.41)
- čištění podzemních vod pro vodárenské účely (41.00)
- odstraňování  kontaminovaného  povrchu  zeminy  (stripování)
 v souvislosti se stavební činností (45.11)
- rekultivační práce, čištění, zarovnávání půdy atd. v souvislosti
 se stavební činností (45.11)
- činnosti související s odstraňováním azbestu (45.25)
- přeprava znečištěné zeminy odstraněné třetí stranou (60.24)
- technické zkoušky a rozbory (74.30)
- dezinfekční  a deratizační  činnosti v  budovách, činnosti
 kominické (74.70)
- činnosti související s odpadními vodami (90.01)

91 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.

91.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních
   organizací

91.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Do této třídy patří činnosti organizací, jejichž členové mají
zájem na rozvoji a prosperitě společnosti v příslušné ekonomické
nebo obchodní oblasti včetně zemědělství, na ekonomickém růstu
a zlepšení situace v určitých geografických lokalitách. Patří sem
i činnosti sdružení takovýchto organizací. Tato práce je založena
na šíření informací, styku s vládními orgány, s veřejností a na
vyjednávání s odbory.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti obchodní komory, spolků a podobných organizací

91.12 Činnosti profesních organizací

Do této třídy patří činnosti organizací, jejichž členové mají
zájem o konkrétní odborné disciplíny, profesní praxi nebo jsou
technicky  stejně  zaměřeni.  Patří  sem  činnosti  sdružení
a specialistů, působících ve vědě, školství nebo kultuře - např.
spisovatelů, malířů, umělců různých profesí, novinářů. Hlavním
účelem činností těchto organizací je šíření informací, vytváření
a kontrola standardních norem, styk s vládními organizacemi a styk
s veřejností.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  lékařské komory,  komory autorizovaných  inženýrů
 a techniků

91.2 Činnosti odborových svazů

91.20 Činnosti odborových svazů

Tyto činnosti mohou být prováděny samotnými organizacemi na úrovni
závodů, organizacemi spojenými v jednom výrobním odvětví nebo
odborovou organizací, vytvořenou na bázi příbuzných organizací
výrobních, obchodních, regionálních nebo podle jiných kritérií.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti sdružení, jejichž členové jsou zaměstnanci a jejichž
 zájem se koncentruje na pracovní podmínky, platové otázky apod.

91.3 Činnosti ostatních členských organizací

91.31 Činnosti náboženských organizací

Tato třída zahrnuje:
- činnosti náboženských nebo podobných organizací (např. církevní
 pohřební obřady)
- činnosti klášterů

Do této třídy nepatří:
- výchova a vzdělávání poskytované náboženskými organizacemi (80)
- zdravotní péče prováděná náboženskými organizacemi (85.1)
- sociální péče poskytovaná náboženskými organizacemi (85.3)

91.32     Činnosti politických stran a organizací

Tato třída zahrnuje:
- činnosti politických a podpůrných organizací, jako je např. svaz
 mladých příslušející k určité politické straně; cílem těchto
 organizací je dosáhnout vlivu na rozhodování veřejných vládních
 orgánů tím, že umísťují členy své strany nebo členy strany se
 kterou sympatizují do politických funkcí; snaží se ovlivňovat
 šíření informací na veřejnosti, využívání fondů apod.

91.33 Činnosti ostatních členských organizací j. n.

91.33 1 Činnosti organizací mládeže

Tato podtřída zahrnuje:
- spolky mládeže, studentská sdružení, kluby, bratrstva atd.

91.33 2 Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů

Tato podtřída zahrnuje:
- speciální zájmové skupiny a sdružení na podporu kulturní,
 rekreační nebo zájmové činnosti:
 * literární,  historické,  filmové,  fotografické,  hudební,
  umělecké, sběratelské
 * řemeslné, zahrádkářské, sdružení zákazníků
 * turistické kluby, automobilové asociace
 * rotary kluby, lóže
 * společenské, karnevalové kluby atd.
- sdružení na ochranu zvířat

Do této podtřídy nepatří:
- činnosti profesních organizací (91.12)
- sdružení na podporu uměleckých činností (92.31)

91.33 9 Činnosti ostatních členských organizací

Tato podtřída zahrnuje:
- činnosti organizací, které nejsou přímo spřízněné s politickou
 stranou a podporují obecní záležitosti nebo vydávají prostředky
 pro veřejnou výuku, ovlivňují politickou situaci, zakládají
 fondy atd.:
 * občanské iniciativy nebo protestní hnutí
 * hnutí na ochranu životního prostředí
 * organizace podporující společenská nebo vzdělávací zařízení j.
  n.
 * organizace na ochranu nebo zlepšení sociálního postavení
  určitých skupin (např. etnika, národnostní menšiny)
 * sdružení válečných veteránů a jiná podobná sdružení

92 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů

92.11 Výroba filmů a videozáznamů

Tato třída zahrnuje:
- tvorbu hraných a ostatních filmů zaznamenávaných na filmový pás,
 DVD nebo videozáznam pro přímou projekci v kinech nebo pro
 vysílání v televizi nebo pro prodej:
 * činnosti  nahrávacích filmových  studií nebo  speciálních
  ateliérů a laboratoří pro animované nebo kreslené filmy,
  celovečerní hrané filmy, dokumentární klipy atd., určené pro
  zábavu, reklamu, vzdělávání
- podpůrné činnosti:
 * dabing, střih, úprava pro vysílání atd.
- činnosti zvukových nahrávacích studií

Do této třídy nepatří:
- rozmnožování filmů, audio a videozáznamů z originálů (22.3)
- zpracování filmů jiné než pro filmový průmysl (74.81)
- činnosti agentur zastupujících jiné osoby ve snaze získat účast
 v hraných filmech (74.87)
- výroba filmů nebo záznamů běžně vyráběných televizními studii
 (92.20)
- činnosti  umělců  na  jejich  vlastní  účet, např. herců,
 karikaturistů, režisérů, scénografů, osvětlovačů (92.31)

92.12 Distribuce filmů a videozáznamů

Tato třída zahrnuje:
- distribuci hraných filmů, DVD a videozáznamů jiným provozovnám,
 ale  ne  veřejnosti;  prodej  nebo  půjčování  filmů, DVD
 a videozáznamů na discích nebo páskách jiným provozovnám stejně
 jako činnosti související  s jejich distribucí (rezervace,
 dodávka, skladování atd.)
- nákup a prodej distribučních práv na film nebo videozáznam

Do této třídy nepatří:
- kopírování filmů, audio a videozáznamů z originálů (22.3)
- velkoobchod s DVD a videokazetami (51.43)
- maloobchod s DVD a videokazetami (52.1, 52.45)
- půjčování DVD a videokazet (71.40)

92.13 Promítání filmů a videozáznamů

Tato třída zahrnuje:
- provoz kin
- promítání filmů nebo videozáznamů  v kinech, na otevřeném
 prostranství nebo v jiných promítacích zařízeních

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti klubů související s provozem kin a promítáním filmů

92.2 Rozhlasové a televizní činnosti

92.20 Rozhlasové a televizní činnosti

Vyráběné  a vysílané  programy mohou  být účelové (zábavné,
propagační,  vzdělávací  atd.)  nebo  zpravodajské. Výsledkem
programové tvorby může být trvalá nahrávka určená k prodeji,
půjčování nebo uložení pro vysílání nebo reprízu.

Tato třída zahrnuje:
- vysílání rozhlasových a televizních programů
- tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, které jsou přímo
 kombinovány s vysíláním

Do této třídy nepatří:
- rozhlasový a televizní přenos programů kabelovou sítí a satelity
 (64.20)
- tvorba hraných filmů, DVD a videozáznamů, které jsou běžně
 vytvářeny v nahrávacích filmových studiích (92.11)
- činnosti zpravodajských agentur (92.40)

92.3 Umělecké a ostatní zábavní činnosti

92.31 Umělecká a literární tvorba

Tato třída zahrnuje:
- produkci divadelních představení, koncertní, operní nebo taneční
 tvorbu nebo jinou jevištní tvorbu:
 * činnosti skupin nebo souborů, orchestrů nebo hudebních skupin
- činnosti jednotlivých umělců:
 * herců, dirigentů, hudebníků, spisovatelů, básníků, lektorů
  nebo moderátorů, sochařů, malířů, tvůrců kreslených filmů,
  řezbářů, cizelérů, výtvarníků atd.
- restaurování uměleckých děl (např. obrazů, knih, soch)

Tato třída zahrnuje také:
- organizaci a zajišťování publicity představení a kulturních akcí

Do této třídy nepatří:
- restaurování nábytku (36.1)
- restaurování šperků, klenotů (36.22)
- restaurování historických hudebních nástrojů (36.30)
- restaurování budov (45)

92.32 Provoz kulturních zařízení

Tato třída zahrnuje:
- provoz koncertních,  divadelních sálů a  jiných uměleckých
 zařízení

Tato třída zahrnuje také:
- provoz prodejen vstupenek

Do této třídy nepatří:
- činnosti nahrávacích zvukových studií (92.11)
- provoz kin (92.13)

92.33 Činnosti zábavních parků

Tato třída zahrnuje také:
- provoz:
 * pouťových atrakcí
 * zábavních vláčků

92.34 Ostatní zábavní činnosti j. n.
Tato třída zahrnuje:
- produkci zábavy j. n.:
 * provoz tanečních škol nebo činnosti učitelů tance
 * provoz diskotékových sálů
 * cirkusová představení
 * loutková představení, rodea, ohňostroje, instalace modelů
  železnic, střelnice atd.

Do této třídy nepatří:
- ostatní rekreační činnosti (92.72)

92.4 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

92.40 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  novinářských  syndikátů  a  tiskových  kanceláří
 obstarávajících  zprávy, obrazové  zpravodajství a poslední
 novinky pro sdělovací média
- činnosti novinářů a tiskových fotografů

92.5 Činnosti  knihoven, veřejných  archivů, muzeí  a jiných
   kulturních zařízení

92.51 Činnosti knihoven a veřejných archivů

Tato třída zahrnuje:
- činnosti  knihoven  všeho  druhu,  čítáren,  poslucháren
 a předváděcích prostor, veřejných archivů poskytujících služby
 široké veřejnosti nebo speciální klientele (např. studentům,
 vědcům, učitelům):
 * organizování sbírek všeobecných i specializovaných
 * sestavování a tvorba katalogů
 * půjčování a skladování knih, map, periodik, filmů, archivních
  záznamů, uměleckých děl atd.
 * vyhledávací činnosti za účelem dodání požadovaných informací
  atd.

Do této třídy nepatří:
- půjčování DVD a videokazet (71.40)
- činnosti v oblasti databází (72.40)

92.52 Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek

Tato třída zahrnuje:
- činnosti muzeí všeho druhu:
 * uměleckých, muzeí šperků, nábytku, kostýmů, keramiky, stříbra
 * vědy  a techniky,  přírodopisných nebo  historických vč.
  vojenských muzeí a historických domů
 * ostatních specializovaných muzeí
 * muzeí v otevřené přírodě
- činnosti historických sídel a budov

92.53 Činnosti botanických a  zoologických zahrad, přírodních
   rezervací a národních parků

Tato třída zahrnuje také:
- ochranu fauny (např. divoce žijících zvířat), flóry atd.

92.6 Sportovní činnosti

92.61 Provoz sportovních areálů a stadionů

Tato třída zahrnuje:
- provoz sportovních zařízení krytých i nekrytých (vč. oplocených,
 vybavených nebo nevybavených tribunou či prostorem pro diváky):
 * fotbalových stadionů
 * plaveckých bazénů a stadionů
 * golfových hřišť
 * boxerských arén
 * drah pro kuželkářský sport
 * stadionů a arén pro zimní sporty
 * hřišťových a dráhových stadionů, závodišť
 * tělocvičen, víceúčelových a specializovaných hal
 * drah pro kuželkářský sport (bowling) atd.

Do této třídy nepatří:
- pronájem sportovních zařízení (71.40)
- činnosti parků a pláží (92.72)

92.62 Ostatní sportovní činnosti
Tato třída zahrnuje:
- organizaci a provozování sportovních soutěží pro profesionály
i amatéry (ve vlastních i cizích zařízeních):
 * soutěže pořádané různými kluby: fotbalovými, kuželkářskými,
  plaveckými,   golfovými,   boxerskými,   zápasnickými,
  kulturistickými, střeleckými, kluby zimních sportů, šachistů,
  hráčů dámy, domina, karetními kluby atd.
- činnosti:
 * na podporu a propagaci sportovních událostí
 * individuálních sportovců a atletů, rozhodčích, časoměřičů,
  trenérů, učitelů, instruktorů atd. na vlastní účet
 * sportovních škol
 * závodních stájí, psinců, dostihových stájí atd.
 * soukromých přístavů
 * související se sportovním nebo rekreačním rybolovem, honitbou
  atd.

Do této třídy nepatří:
- pronájem sportovních zařízení (71.40)
- činnosti parků a pláží (92.72)
- činnosti fitcenter, posiloven, aerobiku, kondičního cvičení atd.
 (93.04)

92.7 Ostatní rekreační činnosti

92.71 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Tato třída zahrnuje také:
- prodej losů do loterie
- provozování výherních automatů na mince

92.72 Ostatní rekreační činnosti j. n.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti související s rekreací j. n.:
 * provoz parků a pláží vč. pronájmů zařízení (např. sprchy,
  šatny, lehátka, šlapací vodní kola, loďky)
 * provoz dopravních rekreačních zařízení (např. projížďky na
  koni, v kočáře, vyhlídkové lety balonem)
 * činnosti kroužků společenských her (např. bridž, šachy)
 * filmové, televizní a divadelní castingové činnosti
 * provozování herních automatů s videohrami na mince

Do této třídy nepatří:
- pronájem plavidel pro sportovní a rekreační činnost mimo správy
 pláží a parků (71.40)
- činnosti divadelních nebo uměleckých agentur prováděné na     účet
 umělce s cílem získat pro něj angažmá ve filmu nebo v jiném
 představení (74.87)
- jiné zábavní činnosti (např. cirkusová představení, činnosti
 tanečních škol) (92.34)
- činnosti spojené s rekreačním rybolovem nebo honitbou (92.62)
- výcvik drobných zvířat (93.05)

93 Ostatní činnosti

93.0 Ostatní činnosti

93.01 Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových
   výrobků

Tato třída zahrnuje:
- praní a chemické čištění, žehlení atd. oblečení všeho druhu vč.
 kožešin a textilií, prováděné na mechanickém zařízení ručně nebo
 v samoobslužných automatech pro širokou veřejnost nebo pro
 velkoodběratele
- činnosti sběren a vydávání prádla
- čištění koberců a předložek, závěsů a záclon

Tato třída zahrnuje také:
- opravy a malé přešívky doplňků a ostatních výrobků z textilu,
 pokud jsou tyto činnosti prováděny v souvislosti s jejich
 čištěním
- půjčování lůžkovin, pracovních oděvů a předmětů souvisejících
 s prádlem
- barvení nebo  tónování již nošených  oděvů nebo použitých
 textilních výrobků, související s jejich čištěním

Do této třídy nepatří:
- barvení nových oděvů a textilií (17, 18)
- opravy nebo přešívání oblečení jako samostatná činnost (52.74)
- půjčování oděvů jiných než pracovních (i když je čištění
 nedílnou součástí) (71.40)

93.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné služby

Tato třída zahrnuje:
- mytí, úpravu, stříhání, preparování, barvení, formování vlasů
 a účesů a podobné činnosti
- holení, stříhání a formování vousů
- masáže obličeje, manikúru, pedikúru, make-up atd.

Do této třídy nepatří:
- výroba paruk a vlásenek (36.63)

93.03 Pohřební a související služby

Tato třída zahrnuje:
- ukládání do země a zpopelňování lidských a zvířecích těl
 a činnosti s tím spojené:
 * úpravu mrtvých pro pohřeb nebo kremaci a balzamování, pohřební
  obřady
 * převoz zesnulých
 * obstarání pohřbů a kremací
 * pronájem zařízených prostor pro konání pohřebních obřadů
 * pronájem nebo prodej hrobů

Do této třídy nepatří:
- církevní pohřební obřady (91.31)

93.04 Služby v oblasti tělesné hygieny

Tato třída zahrnuje:
- činnosti přispívající k udržení dobré fyzické kondice:
 * provoz  tureckých lázní,  saun, parních  lázní, solárií,
  fitcenter,  posiloven,  kondičního  cvičení,  redukčních
  a zeštíhlovacích salonů, masážních salonů atd.

93.05 Ostatní činnosti j. n.

Tato třída zahrnuje:
- činnosti astrologů, spiritistů, jasnovidců
- společenské činnosti:
 * doprovodné služby (např. na kulturní akce)
 * seznamovací a svatební kanceláře
- služby zajišťující péči o domácí zvířata (např. ubytování,
 stravování,  kartáčování,  úprava  srsti,  hlídání,  výcvik
 a trénování)
- vyhotovování rodokmenů (genealogie)
- práce čističů bot, vrátných, hlídačů parkovišť atd.
- provozování mincovních  automatů pro osobní  služby (např.
 fotoautomaty, osobní váhy, přístroje na měření krevního tlaku)
- provoz veřejných WC

Do této třídy nepatří:
- hlídání parkovišť ochrannou službou (74.60)

           P ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ

95 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

Tento oddíl je přísně omezen výhradně na činnosti domácností jako
zaměstnavatelů domácího personálu, jako jsou služebné, kuchaři,
číšníci, komorníci, majordomové, pradleny, zahradníci, vrátní,
podkoní, řidiči, opatrovníci, pečovatelé, guvernantky, chůvy,
domácí učitelé, vychovatelé, sekretáři atd.

To umožňuje domácímu personálu pracujícímu za mzdu určit pro
potřeby statistických šetření činnost zaměstnavatele, i když
zaměstnavatel je soukromá osoba. Produkce, která je považována za
netržní a je spotřebována v sektoru domácností, je pro potřeby
národních účtů oceňována ve výši mzdových nákladů. Tyto služby
nemohou být poskytovány organizacemi nebo podniky.

95.0 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

95.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

96 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro
  vlastní potřebu

Tento oddíl je přísně omezen výhradně na činnosti domácností jako
výrobních jednotek, které produkují pro svou vlastní potřebu různé
výrobky (např. potraviny, přístřeší, odívání). Nicméně domácnosti
zabývající se převážně výrobní  činností (komerční) jako je
zemědělství, jsou klasifikovány v příslušné zemědělské kategorii
OKEČ.

96.0 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro
   vlastní potřebu

96.00 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro
   vlastní potřebu

97 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro
  vlastní potřebu

Tento oddíl je přísně omezen výhradně na činnosti domácností
zabývajících se převážně blíže neurčenými kombinacemi služeb pro
zajištění chodu domácnosti (živobytí).

97.0 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro
   vlastní potřebu

97.00 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro
   vlastní potřebu

       Q EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

Tato sekce umožňuje zaměstnancům exteritoriálních organizací určit
při statistických šetřeních činnost svých zaměstnavatelů, i když
zaměstnavatel se nachází mimo ekonomické území státu (ale uvnitř
geografického území státu).

99 Exteritoriální organizace a instituce

99.0 Exteritoriální organizace a instituce

99.00 Exteritoriální organizace a instituce

Tato třída zahrnuje:
- činnosti mezinárodních organizací:
 * Organizace spojených národů se specializovanými institucemi
  a regionálními organizacemi, Evropské společenství, Organizace
  pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada pro celní
  spolupráci,  Organizace  zemí  vyvážejících  ropu (OPEC),
  Mezinárodní měnový fond, Světová banka atd.

Tato třída zahrnuje také:
- činnosti diplomatických a konzulárních misí, pokud převažuje
 jejich vlastní činnost v zemi, kde jsou umístěny, nad činností
 pro zemi, kterou reprezentují

Do této třídy nepatří:
- provoz a činnosti diplomatických a konzulárních misí umístěných
 v zahraničí nebo v úřadech mezinárodních organizací (75.21)
PŘEVODNÍK
Vazba pětimístných a vybraných čtyřmístných položek OKEČ na SKP

----------------------------------------------------------------------
Kód       Název                    SKP
----------------------------------------------------------------------

01.12 1 Pěstování zeleniny             01.12.11,.12,.13č
01.12 2 Pěstování a sběr hub           01.12.13č
01.12 3 Pěstování květin a okrasných dřevin     01.12.2

01.13 1 Pěstování ovoce a ořechů          01.13.1,01.13.2
01.13 2 Pěstování kultur na výrobu nápojů
     a koření                  01.13.3,01.13.4

01.25 1 Chov drobných hospodářských zvířat    01.25.11
01.25 2 Chov kožešinových zvířat         01.25.12
01.25 3 Chov domácích zvířat           01.25.13
01.25 4 Chov zoologických zvířat         01.25.14
01.25 5 Chov laboratorních zvířat         01.25.15
01.25 9 Chov zvířat jinde neuvedený         01.25.19, 01.25.2

01.30  Rostlinná výroba kombinovaná se
     živočišnou  výrobou  (smíšené
     hospodářství)                01.1, 01.2

02.01 1 Pěstování lesa               02.01.2,02.01.3,
                           02.01.4,02.01.5
02.01 2 Těžba dříví                02.01.1

02.02 1 Přidružené činnosti při pěstování lesa 02.02.1č
02.02 2 Přidružené činnosti při těžbě dříví   02.02.1č

05.01  Rybolov                   05.00č
05.02  Chov ryb                  05.00č

14.30 1 Dobývání a úprava chemických hnojiv     14.30.11,14.30.13č
14.30 2 Dobývání a úprava ostatních chemických
     nerostů                   14.30.12,14.30.13č

15.89 1 Výroba potravinářských koncentrátů
     a jiných upravených potravin        15.89.11
15.89 2 Výroba vaječných výrobků         15.89.12
15.89 3 Výroba droždí               15.89.13
15.89 9 Výroba potravinářských přípravků jinde
     neuvedených                 15.89.14,15.89.2

17.11  Úprava a spřádání bavlnářských vláken  17.10.20č, 17.10.30č,
                           17.10.43
17.12  Úprava a spřádání mykaných vlnařských
     vláken                   17.10č,17.10.42č
17.13  Úprava a spřádání česaných vlnařských
     vláken                   17.10č,17.10.42č
17.14  Úprava a spřádání lnářských vláken     17.10č,17.10.44
17.15  Soukání a úprava hedvábí (včetně
     šapového hedvábí); soukání a tvarování
     syntetických a umělých přízí        17.10č,17.10.30,
                           17.10.41,17.10.5
17.16  Výroba nití                17.10.45
17.17  Úprava a spřádání ostatních textilních
     vláken (např. jutařské, konopářské,
     vigoňové)                  17.10.46
17.21  Tkaní bavlnářských tkanin          17.20.20,17.20.3č,
                           17.20.4č
17.22  Tkaní mykaných vlnařských tkanin      17.20.10č,17.20.3č,
                           17.20.4č
17.23  Tkaní česaných vlnařských tkanin      17.20.10č,17.20.3č,
                           17.20.4č
17.24  Tkaní hedvábnických tkanin        17.20.10č,17.20.3č,
                           17.20.4č
17.25 3 Tkaní lnářských tkanin           17.20.10č,17.20.3č
17.25 4 Tkaní jutařských tkanin           17.20.10č,17.20.3č
17.25 5 Tkaní vigoňových tkanin          17.20.33č
17.25 9 Tkaní ostatních tkanin           17.20.33č,17.20.3č

17.40 1 Výroba ložního prádla                17.40.11,17.40.12
17.40 2 Výroba konfekčních výrobků bytových
     (kromě koberců)              17.40.15
17.40 3 Výroba stolních a podobných
     textilních  výrobků pro domácnost     17.40.13
17.40 4 Výroba plachet, stanů a podobných
     výrobků                   17.40.21,17.40.22,
                           17.40.23,17.40.24
17.40 9 Výroba ostatního konfekčního
     textilního zboží (kromě oděvů)      17.40.25

17.52 1 Výroba provaznická             17.52č
17.52 2 Výroba síťovaných výrobků         17.52č

17.54 1 Výroba stuh a prýmků           17.54.11
17.54 2 Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek    17.54.12,17.54.13
17.54 5 Výroba textilních materiálů
     impregnovaných,  potažených  nebo
     laminovaných plasty             17.54.2č,17.54.32,
                           17.54.33,17.54.34,
                           17.54.36,17.34.37
17.54 9 Výroba ostatních textilií jinde
     neklasifikovaných              17.54.31,17.54.35,
                           17.54.36,17.54.38,
                           17.54.39

18.24 1 Výroba kloboučnických výrobků       18.24.4
18.24 9 Výroba ostatních oděvních doplňků
     z  textilního materiálu (nárameníky,
     límečky, kravaty apod.)           18.24.1,18.24.2,
                           18.24.3

19.30 1 Výroba obuvi s usňovým svrškem       19.30.13,19.30.21č,
                           19.30.23č,19.30.4č,
                           19.30.9č
19.30 9 Výroba obuvi z ostatních materiálů     19.30.11,19.30.12,
                           19.30.14,19.30.21č,
                           19.30.22,19.30.23č,
                           19.30.3,19.30.4č,
                           19.30.9č

20.30 1 Výroba stavebně truhlářská        20.30.1
20.30 2 Výroba tesařská a výroba dřevostaveb
     vč. prvků pro  montované stavby     20.30.2

20.52 1 Výroba korkařská              20.52.11,20.52.12,
                           20.52.13,20.52.14
20.52 2 Výroba košíkářská             20.52.15

24.42 1 Výroba léčiv                24.42.21,24.42.22,
                           24.42.23
24.42 2 Výroba vaty a obvazových prostředků
     pro zdravotnické účely          24.42.24

24.66 1 Výroba textilních a kožedělných
     pomocných přípravků            24.66.45
24.66 2 Výroba gumárenských a plastikářských
     pomocných přípravků            24.66.46
24.66 9 Výroba ostatních chemických látek      24.66.1,24.66.2,
                           24.66.3,24.66.41,
                           24.66.42,24.66.43,
                           24.66.47,24.66.48

24.70 1 Výroba syntetických vláken         24.70.1,24.70.9č
24.70 2 Výroba umělých vláken            24.70.2,24.70.9č

25.24 1 Výroba různých výrobků z plastů pro
     konečnou spotřebu              25.24.23,25.24.25
25.24 2 Výroba součástí z plastů pro výrobní
     spotřebu                  25.24.9

26.13 1 Výroba užitkového a ozdobného skla
     (kromě křišťálového)            26.13.11,26.12.12č
                           26.13.13č,26.13.14
26.13 2 Výroba křišťálového skla         26.13.12č,26.13.13č

26.21 1 Výroba užitkového a ozdobného
     porcelánu                  26.21.11,26.21.13č
26.21 2 Výroba užitkové a ozdobné keramiky
     a hrnčířských výrobků            26.21.12,26.21.13č

29.56 1 Výroba strojů a zařízení pro
     zpracování pryže a plastů         29.56.23
29.56 3 Výroba strojů a přístrojů pro tisk,
     brožování a vazbu knih          29.56.1
29.56 9 Výroba ostatních účelových strojů
     a zařízení                 29.56.21,29.56.22,
                           29.56.24,29.26.25

32.20 1 Výroba rozhlasových a televizních
     vysílačů                  32.20.1,32.20.3č
32.20 2 Výroba telefonních a dálnopisných
     přístrojů a ústředen            32.20.2,32.20.3č

36.63 1 Výroba konfekčních zapínadel, deštníků
     a slunečníků                36.63.3
36.63 2 Výroba dětských kočárků          36.63.72
36.63 3 Výroba potřeb školních a kancelářských
     kromě papírových jinde neuvedená     36.63.2
36.63 9 Výroba ostatních výrobků jinde
     neuvedená                  36.63.1,36.63.4,
                           36.63.5,36.63.6,
                           36.63.7

40.30 1 Výroba a rozvod páry a teplé vody     40.30.11
40.30 2 Výroba chladu               40.30.12

41.00 1 Provoz vodních toků a zdrojů      41.00.1č
41.00 2 Výroba a rozvod pitné a užitkové vody    41.00.1č,41.00.2

45.21 1 Bytová výstavba               45.21.11,45.21.12,
                           45.21.71
45.21 2 Výstavba budov jinde neuvedených      45.21.13,45.21.14
                           45.21.15,45.21.72
45.21 3 Výstavba mostů, visutých dálnic,
     tunelů a podchodů              45.21.2,45.21.73č
45.21 4 Výstavba trubních, komunikačních
     a energetických vedení           45.21.3,45.21.4,
                           45.21.73č
45.21 9 Výstavba pozemních a inženýrských
     staveb jinde neklasifikovaná        45.21.5,45.21.6
                           45.21.73č
45.44 1 Sklenářské práce              45.44.1
45.44 2 Malířské a natěračské
     práce                    45.44.2

51.18 1 Zprostředkování velkoobchodu se zbožím
     papírenským                 51.18.12č
51.18 9 Zprostředkování specializovaného
     velkoobchodu se zbožím ostatním       51.18.11,51.18.12č

51.45 1 Velkoobchod s kosmetickými
     výrobky                   51.45.10č
51.45 2 Velkoobchod s mýdlem
     a pracími prostředky            51.45.10č

51.56 1 Velkoobchod s papírenským zbožím     51.56.11
51.56 9 Velkoobchod s meziprodukty jinde
     neuvedenými kromě zemědělských       51.56.12,51.56.13

52.48 1 Maloobchod s optickými přístroji,
     fotozbožím                 52.48.14
52.48 2 Maloobchod s obkladovým materiálem    52.48.31
52.48 3 Maloobchod s hodinami, klenoty,
     bižuterií                  52.48.21
52.48 4 Maloobchod s potřebami pro sport,
     volný čas                  52.48.22,52.48.36
52.48 5 Maloobchod s květinami a chovatelskými
     potřebami                  52.48.32,52.48.33
52.48 6 Maloobchod s pevnými a plynnými palivy  52.48.35
52.48 7 Maloobchod s kancelářským zařízením,
     počítači a standardním softwarem      52.48.11,52.48.12,
                           52.48.13,52.48.15

52.48 9 Maloobchod s ostatním zbožím        52.48.23,52.48.34,
                           52.48.37,52.48.38

55.23.1 Krátkodobé ubytování v rekreačních
     střediscích a prázdninových táborech    55.23.11,55.23.12
55.23 2 Krátkodobé ubytování
     v zařízených pronájmech          55.23.13
55.23 8 Ubytování ve vysokoškolských kolejích,
     domovech mládeže              55.23.15č
55.23 9 Krátkodobé ubytování jinde
     neuvedené                  55.23.14,55.23.15č

55.51 1 Provoz závodních kuchyní         55.51.1č
55.51 2 Stravování ve školních zařízeních,
     menzách                   55.51.1č

60.21 1 Městská a příměstská osobní doprava
     linková                   60.21.1
60.21 9 Ostatní pozemní osobní doprava na
     pravidelných linkách            60.21.3,60.21.4

60.30 1 Potrubní doprava ropovodem        60.30.11
60.30 2 Potrubní doprava plynovodem        60.30.12
60.30 9 Potrubní doprava ostatní         60.30.13

63.30 1 Činnost cestovních kanceláří       63.30.11
                           63.30.12
                           63.30.13
63.30 2 Průvodcovská činnost            63.30.14

64.11 1 Poštovní podací a dodací služby       64.11.11,64.11.12,
                           64.11.13,64.11.15
64.11 2 Poštovní přepážkové služby        64.11.14

64.20 1 Radiokomunikace               64.20.13,64.20.21,
                           64.20.22,64.20.27
64.20 9 Ostatní telekomunikace           64.20.11,64.20.12,
                           64.20.14,64.20.15,
                           64.20.16,64.20.17,
                           64.20.23,64.20.24,
                           64.20.25,64.20.26

74.20 1 Architektonické a inženýrské služby
     (vč. projektování)             74.20.1,74.20.2,
                           74.20.3,74.20.4,
                           74.20.5,74.20.6
74.20 2 Geologický průzkum             74.20.71č,74.20.72
74.20 3 Zeměměřické     a kartografické činnosti    74.20.73,74.20.74
74.20 4 Hydrometeorologické a meteorologické
     činnosti                  74.20.71č

80.10 1 Předškolní výchova             80.10.11
80.10 2 Základní školství             80.10.12

80.22 1 Střední odborná učiliště          80.22.11,80.22.12č
80.22 2 Střední odborné školy            80.22.13,80.22.12č

80.30 1 Vyšší odborné školství          80.30.11
80.30 2 Vysoké školství              80.30.12

80.42 1 Vzdělávání v jazykových školách     80.42.1č
80.42 2 Vzdělávání v základních uměleckých
     školách                   80.42.21
80.42 9 Ostatní vzdělávání             80.42.1č,80.42.22

85.14 1 Zdravotní hygienická služba         85.14.16,85.14.17
85.14 9 Ostatní činnosti ve zdravotnictví      85.14.11,85.14.12,
                           85.14.13,85.14.14,
                           85.14.15,85.14.18

90.00 1 Odstraňování odpadních vod        90.00.1
90.00 2 Odstraňování pevných odpadů        90.00.2
90.00 3 Čištění města a jiné provozní činnosti
     pro město                 90.00.3

91.33 1 Činnosti organizací mládeže        91.33.13
91.33 2 Činnosti zájmových svazů, spolků,
     klubů                    91.33.11
91.33 9 Činnosti ostatních členských
     organizací                 91.33.12,91.33.14

------------------------------------------------------------------------
   V ostatních případech, zde neuvedených, se vazba mezi OKEČ
a SKP číselně nerozlišuje.

Související dokumenty