85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Schválený:
85/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 8. dubna 1997,
o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví způsob
a) určení věcně usměrňovaného nájemného1) z bytů (dále jen "nájemné") bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě,2)
b) určení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů uvedených v písmenu a) a bytů nabytých do vlastnictví podle zvláštního předpisu o vlastnictví bytů3) v domech, v nichž zůstal alespoň jeden byt uvedený v písmenu a) ve vlastnictví družstva, (dále jen "cena služeb"),
c) způsob sjednávání nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem (dále jen "družstvo") a nájemcem, popřípadě správcem domu3) a vlastníkem bytu.
 
§ 2
Vymezení některých pojmů pro účely této vyhlášky
(1) Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů, upravený podle zvláštního předpisu4) (dále jen "užitková plocha bytu").
(2) Za člena domácnosti se pro účely rozúčtování cen služeb považují manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, prarodiče, sourozenci a zeť (snacha), kteří s nájemcem žijí ve společné domácnosti, a dále i jiné osoby, které spolu s nájemcem byt nebo jeho část užívají celkem po dobu nejméně tří měsíců v roce.
 
§ 3
Věcně usměrňované nájemné
(1) Věcně usměrňované nájemné zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, včetně tvorby rezerv k jejich úhradě, snížené o příjmy z nebytových prostor a o jiné zdaněné příjmy z domu, a to ve výši, o které rozhodne orgán družstva, který je k tomu oprávněn podle stanov družstva, (dále jen "orgán družstva") a nezahrnuje zisk. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávněnými náklady pro účely této vyhlášky jsou
a) splátky dlouhodobého investičního úvěru,5) dalších investičních a provozních úvěrů (dále jen "úvěry") a úroky z nich,
b) náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství (dále jen "dům") a výdaje na technické zhodnocení6) domu,
c) náklady na správu družstva a domu,
d) náklady na pojištění domu,
e) daň z nemovitostí související s domem,
f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu,
g) ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak nejvyšší orgán družstva,7) popřípadě orgán příslušný k takovému rozhodnutí podle stanov družstva.
(2) Ekonomicky oprávněné náklady podle odstavce 1 se rozpočítají na jednotlivé byty takto:
a) splátky úvěrů a úroky z nich [odstavec 1 písm. a)] podle výše úvěru připadající na jednotlivý byt,
b) náklady na opravy nebo údržbu domu, popřípadě výdaje na technické zhodnocení domu [odstavec 1 písm. b)], náklady na pojištění domu [odstavec 1 písm. d)] a případná ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok [odstavec 1 písm. g)] podle poměru rozdělovaných nákladů na jednotlivý byt k celkovým rozdělovaným nákladům vynaloženým na výstavbu domu,8)
c) splátky úroků z úvěru před jeho převedením na půjčku [odstavec 1 písm. a)], daň z nemovitostí [odstavec 1 písm. e)] a náklady spojené s užíváním pozemku [odstavec 1 písm. f)] podle poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v domě,
d) náklady na správu družstva a domu [odstavec 1 písm. c)] ve výši stanovené orgánem družstva.
(3) Náklady na údržbu a opravy (včetně výměny) rozvodů vody a odvodů odpadních vod v domě, pořízení, výměnu a ověřování bytových měřidel vody, pořízení a opravy společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v bytovém domě může družstvo rozvrhnout podle rozhodnutí orgánu družstva i jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 2 písm. b), pokud stanovy družstva nestanoví jinak.9)
 
§ 4
Ceny služeb
(1) Cenami služeb se rozumí ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz tuhého komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump, popřípadě další služby, na nichž se družstvo s nájemcem, popřípadě vlastníkem3) bytu (dále jen "uživatel bytu") dohodne.
(2) Ceny služeb se sjednávají podle zvláštních předpisů10) nebo rozhodnutí cenového orgánu.11) Není-li v těchto předpisech nebo rozhodnutích stanovena regulace cen služeb, sjednávají se jejich ceny ve výši odpovídající cenám obvyklým v místě a čase plnění.
(3) Do cen služeb nelze zahrnout tu část nákladů, která je spojena s užíváním nebytových prostor.
(4) Ceny služeb se rozúčtují na jednotlivé uživatele bytů podle zvláštních předpisů,12) popřípadě rozhodnutí cenového orgánu.11)
(5) Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odstavce 4, se rozúčtují na základě dohody mezi družstvem a všemi uživateli bytů v domě. Nedojde-li k dohodě mezi družstvem a všemi uživateli bytů v domě o způsobu rozúčtování cen služeb, rozúčtují se ceny za
a) užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu,
b) kontrolu a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komína,
c) vybavení bytu společnou televizní anténou za jeden byt,
d) ostatní služby, zejména úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, odvoz tuhého komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump a užívání výtahu podle rozhodnutí orgánu družstva.
(6) Pokud dojde k dohodě mezi družstvem a uživateli bytů nebo k rozhodnutí orgánu družstva o způsobu rozúčtování cen služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) podle počtu členů domácnosti, je podmínkou takové dohody nebo rozhodnutí písemné převzetí závazků uživateli bytů oznamovat družstvu změnu rozhodných skutečností ve smyslu § 6. Ceny služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) se pak rozúčtují podle členů domácnosti zjišťovaných v průběhu roku na základě oznámení uživatele bytu, a to v průměru za zúčtovací období.
(7) Jestliže nedojde k rozhodnutí orgánu družstva podle odstavce 5 písm. d), rozúčtují se ceny služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) podle poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v domě.
(8) Nestanoví-li orgán družstva jinak, účtuje družstvo uživatelům bytů měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny odvozené z cen podle odstavce 2 za uplynulý rok nebo poslední zúčtovací období nebo ceny odvozené z předpokládaných cen běžného roku, jestliže některé služby v uplynulém období nebyly placeny nebo poskytovány.
(9) V průběhu roku je družstvo oprávněno po předchozím oznámení uživateli bytu změnit měsíční zálohy v míře odpovídající změně ceny služby nebo změně počtu členů domácnosti nebo jiných podmínek, za kterých se služba poskytuje, zejména při změně rozsahu nebo kvality služeb.
(10) Skutečná výška cen a záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději s vyúčtováním otopného období.13) Tento postup platí, pokud orgán družstva nestanoví jinak.
(11) Družstvo na základě žádosti uživatele bytu doloží, že výše cen služeb odpovídá cenám podle odstavců 2 a 3 a dále, že je rovnoměrně rozpočítána na měsíční zálohy podle odstavce 8 a zúčtována podle odstavce 10.
 
§ 5
Splatnost nájemného a záloh za služby
Nájemné a zálohy za služby se platí měsíčně, a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné, pokud orgán družstva nestanoví jiný den splatnosti.
 
§ 6
Změna rozhodných skutečností
Skutečnosti rozhodné pro případnou změnu rozúčtování cen služeb se oznámí družstvu do 30 dnů po jejich vzniku. Změní-li se skutečnosti rozhodné pro rozúčtování cen služeb, změní se výše cen služeb od prvého dne měsíce následujícího po změně těchto skutečností.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 
§ 7
(1) Ustanovení této vyhlášky se použijí i pro určení nájemného
a) a ceny služeb v rodinných domech14) ve vlastnictví družstev, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě15) nebo individuální bytové výstavbě,16)
b) z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, k nimž bylo zřízeno věcné břemeno podle zvláštního předpisu.17)
(2) Pokud v domech s byty uvedenými v § 1 písm. a) dojde k převodu vlastnictví některých bytů podle zvláštního předpisu o vlastnictví bytů,3) týkají se ustanovení § 3 o nákladech domu a jejich rozpočítávání na jednotlivé byty těch bytů, které jsou ve vlastnictví družstva.
(3) Ustanovení § 2 odst. 2, § 4, 6 a 7 se vztahuje i na vlastníky bytů nabytých do vlastnictví podle zvláštního předpisu o vlastnictví bytů3) v domech s byty nebo bytem ve vlastnictví družstva, popřípadě na nájemce těchto bytů. Ustanovení § 4, 6 a 8 týkající se družstev platí i pro správce3) pověřeného zajišťováním služeb v domě. Ustanovení § 5 platí i pro splatnost záloh za služby placené vlastníky nebo nájemci uvedených bytů.
 
§ 8
Regulace nájemného a způsob rozúčtování cen služeb a jejich splatnosti se vztahuje i na nájemní vztahy, pokud trvají ke dni účinnosti této vyhlášky. Ustanovení předchozí věty platí i pro vlastníky bytů nabytých do vlastnictví podle zvláštních předpisů o vlastnictví bytů,18) popřípadě jejich nájemce a rovněž pro správce3) pověřeného zajišťováním služeb.
 
§ 9
Zrušuje se § 11 až 13 výnosu Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé č. 78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, (uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991).
 
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
1) § 696 občanského zákoníku.
2) Zejména vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb.
3) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
4) § 4 výnosu Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČR, Ministerstva financí SR a Státní banky československé č. 78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, (uveřejněného pod č. 3 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991).
5) Např. § 7 a 8 vyhlášky č. 136/1985 Sb. a § 8 výnosu č. 78/1991 Sb.
6) § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.
7) § 239 odst. 4 písm. d) obchodního zákoníku.
8) § 3 až 10 a § 14 výnosu č. 78/1991 Sb.
9) § 687 odst. 3 občanského zákoníku.
10) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
11) Např. výměr Ministerstva financí č. 01/97 ze dne 29. listopadu 1996, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v částce 13/1996 Cenového věstníku.
12) Např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.
13) Vyhláška č. 245/1995 Sb.
14) § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 136/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 398/1992 Sb.
15) Zejména vyhláška Ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb.
16) Zejména § 16 a násl. vyhlášky č. 136/1985 Sb.
17) § 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb.
18) Zejména zákon č. 72/1994 Sb.

Související dokumenty