140/1997 Sb. o kontrole výroby a oběhu lihu a o provádění dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Schválený:
140/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 20. června 1997
o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
Změna: 81/2000 Sb.
Změna: 469/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):
 
ČÁST PRVNÍ
TECHNICKÉ PODMÍNKY A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
LIHOVARU A ZVLÁŠTNÍHO LIHOVARU A ZPŮSOB ZNEHODNOCOVÁNÍ ÚKAPŮ A DOKAPŮ A NĚKTERÝCH ODPADNÍCH PRODUKTŮ
(k § 6 odst. 1, 5 a 6 zákona o lihu)
 
§ 1
Zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru úředními závěrami
(1) Zajištění výrobního zařízení úředními závěrami (dále jen "závěra") se provádí umístěním plomb na jeho jednotlivých částech celním úřadem. K plombování se používá plombovací drátek nebo motouz, kovové plomby a plombovací kleště s označenou raznicí.
(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích se závěrami zajišťují veškeré kohouty, ventily, otvory, mechanické spoje a potrubí na té části výrobního zařízení, kde se nacházejí lihové páry nebo lihové tekutiny nezměřené kontrolním lihovým měřidlem (dále jen "měřidlo"). Spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod se zajišťují závěrami ve všech lihovarech. V lihovarech a zvláštních lihovarech se při samostatné rafinaci lihu zajišťují závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.
(3) K zajištění výrobního zařízení se použijí jednoduché nebo dvojité závěry.
(4) Dvojitou závěrou je další jednoduchá závěra přiložená na plechový kryt, kovovou mříž nebo síť z drátěného pletiva kryjící jednoduchou závěru.
(5) Dvojitou závěrou se zajišťuje výrobní zařízení tam, kde by jednoduchá závěra neposkytovala dostatečné zabezpečení.
(6) V chemickém lihovaru, kde je používána při výrobě oběhová nádrž, se závěrami zajišťují všechna odtahová potrubí z této nádrže až k napojovacímu místu do destilační kolony nebo do potrubí pro technický líh nebo do splaškové nádrže.
 
§ 2
Znehodnocování úkapů a dokapů z pěstitelského pálení, některých odpadních produktů v ovocných lihovarech a lutrových vod
(1) V pěstitelských pálenicích, pokud provozovatel nehodlá úkapy a dokapy změřené měřidlem dodat k dalšímu zpracování, může tyto znehodnotit vypuštěním do odpadní jímky, ve které je znehodnocovací prostředek. Množství lihu obsaženého v znehodnocovaných úkapech a dokapech se změří a o jejich znehodnocení vyhotoví celní úřad protokol.
(2) V ovocných lihovarech, kde je používáno při výrobě odlučovače oleje nebo vosku, musí být odloučený olej a vosk odváděn do zásobníku zajištěného závěrou celního úřadu. Obsah zásobníku se při vypouštění mísí s výpalky, případně s znehodnocovacím prostředkem.
(3) Lutrové vody, pokud se před výstupem z destilačního zařízení nemísí s výpalky nebo nejsou dále použity v provozu, musí být odváděny do zajištěných odpadních jímek tak, aby se dokonale smísily se splaškovými vodami nebo znehodnocovacím prostředkem. Při tomto znehodnocení musí být dodrženy požadavky zvláštních předpisů.1)
 
ČÁST DRUHÁ
MĚŘENÍ LIHU A ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ
VYROBENÉHO LIHU
(k § 7 zákona o lihu)
 
§ 3
Soustavy a typy měřidel
K měření vyrobeného lihu a samostatně rafinovaného lihu se používají tyto metrologicky typově schválené a ověřené2) soustavy a typy kontrolních lihových měřidel:
a) měřidla typu ZEHR, velký, střední a malý typ a měřidla typu KOLM 20 L a typu OLM 4 Ti,
b) měřicí soustava SITRANS A typ 7MS 1201 s vyhodnocovací jednotkou,
c) měřicí soustava skládající se z průtočného měřidla s oválovými koly, měřiče hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotky, pro výrobní zařízení s kapacitou 3500 l/ hod. a více,
d) stacionární nádrže pro měření přiboudliny, pro měření úkapů a dokapů v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích, pro měření úkapů a dokapů při samostatné rafinaci lihu, pro měření lihu syntetického technického nebo pro měření v případech uvedených v § 9.
e) vzorkovací měřicí kohouty nebo jiná metrologicky schválená měřidla pro měření vzorků lihu odebíraných z nutných provozních důvodů před jeho registrací měřidlem podle písmen a) až d).
 
§ 4
Podmínky umístění, zajištění a používání měřidla
(1) Měření lihu lze provádět pouze ověřenými měřidly,2) která jsou zajištěna závěrami celního úřadu.
(2) Měřidlo musí být během výroby trvale spojeno s chladičem a umístěno tak, aby bylo ze všech stran volně přístupné a od destilačního zařízení vzdáleno tak, aby se zamezilo odparu lihu.
(3) Měřidla uvedená v § 3 písm. a) a b) musí být postavena ve vodorovné poloze a v takové výši, aby váhová měrná zkouška mohla být provedena přímým vtokem lihu do nádoby určené k provedení této zkoušky. Měřidlo uvedené v § 3 písm. a) musí být umístěno na podezdívce a připevněno k základové desce. Měřidlo uvedené v § 3 písm. b) musí být umístěno na podezdívce a připevněno k základové desce nebo umístěno a připevněno na kovové konstrukci, která je opatřena silentbloky.
(4) Měřidlo uvedené v § 3 písm. c) musí být na potrubí umístěno a zabezpečeno tak, aby nedocházelo k jeho vnějšímu mechanickému zatížení a otřesům.
(5) Měřidla se zajišťují závěrami způsobem uvedeným v § 1 odst. 1.
(6) U měřidla uvedeného v § 3 písm. a) se zajišťuje závěrami vždy kryt měřidla, u měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) se zajišťuje závěrami kryt měřidla, a pokud jednotlivé části měřidla nejsou opatřeny společným krytem vhodným k přiložení závěr, zajišťuje se závěrami samostatně každá jeho část.
(7) Pravá a v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích i levá vnější a vnitřní dvířka ke sběrné a vložné nádobě měřidla uvedeného v § 3 písm. a) se zajišťují závěrami. Levá vnější a vnitřní dvířka ke sběrné a vložné nádobě tohoto měřidla nemusí být u lihovarů, s výjimkou ovocných lihovarů a pěstitelských pálenic, zajištěna.
(8) U měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) musí být vodiče přenášející data do vyhodnocovací jednotky na těch místech, kde hrozí mechanické poškození, uloženy v kovovém pouzdře (trubce).
(9) Při výrobě lihu je nutné dbát na to, aby správný chod měřidla uvedeného v § 3 písm. a) nebyl ovlivněn překročením nejvýše přípustné teploty 70 stupňů C. Při zjištění, že teplota změřená maximálním teploměrem překročila teplotu 70 stupňů C, vyřadí se měřidlo z provozu do doby jeho nového ověření.
 
§ 5
Kontrola a úprava měřidla
(1) Před zahájením výroby celní úřad kontroluje, zda je na měřidle a jeho částech plný počet neporušených závěr, zda umístění měřidla a platnost ověření měřidla odpovídá podmínkám podle § 4, a zkontroluje a zaznamená stav počítadla.
(2) Celní úřad před zahájením výroby přezkouší činnost jednotlivých částí měřidla, podle potřeby propláchne měřidlo lihem a měřidlo zajistí závěrami podle § 4. U měřidla uvedeného v § 3 písm. a) celní úřad před jeho zajištěním naplní vložné nádoby a jímku pro teploměr lihem o známé objemové koncentraci, do jímky umístí lihoměr a teploměr a do měřidla vloží maximální teploměr.
(3) Celní úřad provádí v průběhu výroby při zjišťování vyrobeného množství lihu běžnou kontrolu měřidla a u měřidla uvedeného v § 3 písm. a) zjišťuje, zda teplota změřená maximálním teploměrem nepřekročila 70 stupňů C.
(4) Po ukončení výroby celní úřad měřidlo zkontroluje, zda je vyprázdněno, a měřidlo opět zajistí závěrami. U měřidla uvedeného v § 3 písm. a) celní úřad před jeho zajištěním vyprázdní obsah sběrných a vložných nádob a z měřidla vyjme lihoměr, teploměr a maximální teploměr.
 
§ 6
Váhová měrná zkouška měřidla
(1) Celní úřad provádí váhovou měrnou zkoušku u měřidel uvedených v § 3 písm. a) až c) a při této zkoušce použije nejméně 160 litrů lihu. Při váhové měrné zkoušce se porovnává množství lihu vypočítané z objemové koncentrace a objemu lihu změřeného měřidlem a teploty lihu proteklého měřidlem s množstvím lihu vypočítaným z objemové koncentrace a hmotnosti lihu zjištěné na vahách, pro které platí podmínky stanovené v § 12 odst. 3 a 4 s výjimkou jejich pevného zabudování.
(2) Z údajů zjištěných podle odstavce 1 se vypočítává pro měřidlo odchylka v procentech (u), která se pro výpočet vyrobeného množství lihu vyjadřuje ve formě opravného koeficientu objemu (Kov), podle těchto vzorců:
       Vh - Vo
a)   u = ------------- . 100,
        Vh

kde  Vo  je množství lihu v měřicích jednotkách zjištěné podle
      objemu lihu změřeného měřidlem,
   Vh  je množství lihu v měřicích jednotkách zjištěné podle
      hmotnosti lihu;

          u
b)   Kov = 1 + ------
          100
(3) Váhová měrná zkouška se provádí po každé opravě měřidla podle § 7 odst. 2 a 3, po každém pravidelném ověření měřidla podle zvláštního předpisu2) a kdykoliv v případě pochybnosti o správné funkci měřidla. U měřidel používaných pro měření lihu při samostatné rafinaci se provádí váhová zkouška pouze v případě pochybnosti o správné funkci měřidla.
(4) V případě, že pravidelné ověření měřidla je prováděno v místě jeho instalace a hodnoty odchylek podle tohoto ověření jsou shodné s hodnotami odchylek stanovenými bezprostředně předcházejícím ověřením měřidla, se váhová zkouška neprovádí podle odstavce 3, provádí se však nejdéle za šest let.
 
§ 7
Opravy měřidla
(1) Drobné opravy měřidla uvedeného v § 3 písm. a), například oprava sběrné a vložné nádoby při netěsnosti, oprava jímky pro areometr, oprava vylévacího korýtka, a běžná údržba měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c), například čištění hustoměru, mohou být prováděny provozovatelem lihovaru pouze za přítomnosti zaměstnance celního úřadu.
(2) Opravy na měrných bubnech, na hlavním nebo záložním počítadle měřidla uvedeného v § 3 písm. a) provádí servisní organizace a měřidlo musí být po opravě znovu ověřeno.
(3) Opravy nebo výměna jednotlivých částí měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c), které provádějí příslušné servisní organizace u provozovatele na místě instalace měřidla, musí být prováděny za přítomnosti zaměstnance celního úřadu a měřidlo musí být po opravě nebo výměně některé části znovu ověřeno.
(4) Při změně odchylek zjištěných při váhové měrné zkoušce nebo při ověřování měřidel se u měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) upravují kalibrační faktory měřicí soustavy za přítomnosti vyškoleného zaměstnance celního úřadu a zaměstnance Českého metrologického institutu.2)
 
§ 8
Způsob zjišťování teploty lihu
(1) Lihovary s výjimkou pěstitelských pálenic a zvláštní lihovary používající měřidlo uvedené v § 3 písm. a) zapisují teplotu lihu protékajícího měřidlem v časových intervalech stanovených celním úřadem podle provozních podmínek lihovaru. Teplota se zjišťuje ověřeným teploměrem3) umístěným v jímce pro lihoměr. Současně s teplotou se zapisuje, s výjimkou průmyslových lihovarů, i objem lihu proteklého měřidlem.
(2) V pěstitelských pálenicích používajících měřidlo uvedené v § 3 písm. a) se teplotou lihu protékajícího měřidlem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o lihu rozumí teplota 20 stupňů C.
(3) Při používání soustav měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) se hodnota teploty zjištěná ověřeným a zajištěným měřidlem teploty automaticky předává vyhodnocovací jednotce.
 
§ 9
Měření lihu při poruše měřidla
Při úplné poruše měřidla uvedeného v § 3 písm. a) až c) nebo v jiných odůvodněných případech, kdy je třeba měřidlo vyřadit z používání, není-li k dispozici měřidlo náhradní, se pro měření lihu použije způsob uvedený v § 3 písm. d), a to na dobu nejdéle 30 dnů.
 
§ 10
Způsob zjišťování množství vyrobeného lihu
(1) Při používání měřidla uvedeného v § 3 písm. a) se množství vyrobeného lihu zjišťuje tímto způsobem:
a) Zjistí se údaj na hlavním počítadle měřidla a stanoví se rozdíl údajů počítadla na počátku a na konci sledovaného období. K takto zjištěnému rozdílu se připočte obdobně zjištěný rozdíl záložního počítadla a odečte se případný posun počítadel při ručním přezkoušení měrného zařízení měřidla. Výsledek udává skutečný objem proteklého lihu v litrech.
b) Zjistí se objemová koncentrace lihu ve sběrné nádobě měřidla a ve vložné nádobě měřidla ověřeným areometrem3) (s přihlédnutím k odchylce správnosti podle ověřovacího listu). V případě, že objem vzorku ze sběrné nebo vložné nádoby je nedostačující pro stanovení objemové koncentrace lihu areometrem, stanoví se tato v odebraném vzorku pyknometricky. U vložné nádoby je přípustný rozdíl (vypářka) do 0,2 % objemových etanolu měsíčně. Hodnota vypářky nad 0,2 % měsíčně se připočítává k objemové koncentraci lihu zjištěné ve sběrné nádobě.
c) Zjistí se průměrná teplota lihu proteklého měřidlem za sledované období. Tato teplota se stanoví z údajů zapisovaných podle § 8, u průmyslových lihovarů jako aritmetický průměr teplot, u ostatních lihovarů s výjimkou pěstitelských pálenic jako vážený aritmetický průměr. V pěstitelských pálenicích se pro účely zjištění vyrobeného množství lihu počítá s teplotou 20 stupňů C.
d) Vyrobené množství lihu se vypočítá podle vzorce:
 VE = (s + v1 + v2 - v3) . kv . Fb . Kov, 
					 kde  VE  je množství vyrobeného lihu v měřicích jednotkách, tj.
      litrech etanolu při 20 stupních C,
   s   rozdíl stavu hlavního počítadla měřidla na konci
      a začátku  období,  za  které  je  množství lihu
      zjišťováno,
   v1  objem  lihu proteklého  záložním měrným zařízením
      měřidla,
   v2  objem lihu nezaznamenaný počítadly,
   v3  objem lihu zaznamenaný při ručním přezkoušení měrného
      zařízení měřidla,
   kv  převodní koeficient4) pro hodnotu objemové koncentrace
      lihu ve sběrné nádobě měřidla opravené podle vypářky
      a hodnotu průměrné teploty lihu proteklého měřidlem,
   Fb  korekční faktor na tepelnou objemovou roztažnost5)
      oceli nebo britania, podle typu použitého měřidla, pro
      průměrnou teplotu lihu proteklého měřidlem,
   Kov  opravný koeficient zjištěný váhovou měrnou zkouškou
      podle § 6.
(2) Při používání měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) se vyrobené množství lihu zjišťuje přímo ze záznamu vyhodnocovací (přepočítávací) jednotky, která obsahuje program pro výpočet množství lihu v měřicích jednotkách ze snímaných hodnot objemu, teploty a hustoty lihu protékajícího měřidlem. V případě, že opravný koeficient zjištěný váhovou měrnou zkouškou podle § 8 není součástí programu vyhodnocovací jednotky, vypočítává se vyrobené množství lihu podle vzorce:
 VE = V'E . Kov, kde V'E je množství lihu v litrech etanolu
				zjištěného ze záznamu vyhodnocovací jednotky, Kov opravný koeficient zjištěný
				váhovou měrnou zkouškou podle §
			 6.
(3) Při měření vyrobeného lihu měřidlem uvedeným v § 3 písm. d) se množství vyrobeného lihu zjišťuje stejným způsobem jako při zjišťování zásob uvedeným v části čtvrté.
(4) Při měření odebraných vzorků měřidlem podle § 3 písm. e) se množství takto odebraného lihu za sledované období vypočítává ze změřeného objemu lihu a objemové koncentrace lihu podle záznamu lihovaru o rozborech vzorků.
(5) V případě, že měřidlo bylo neoprávněně odpojeno nebo z technických důvodů vyřazeno z provozu, aniž bylo zajištěno náhradní měření podle § 9, nebo bylo působeno na správný chod měřidla, stanoví celní úřad množství vyrobeného lihu výpočtem podle průměrné denní výkonnosti destilačního přístroje a průměrné objemové koncentrace lihu dosahované v běžném nebo předcházejícím zúčtovacím období při zpracování stejných surovin. V tomto případě se použije vždy nejvyšší objemová koncentrace. Pokud není možno objemovou koncentraci stanovit takto, použije se objemová koncentrace vykázaná v obdobném lihovarském závodu při zpracování stejných surovin.
(6) O zjištěném množství vyrobeného lihu vyhotoví celní úřad výrobní list. Množství lihu se zaokrouhluje na celé litry etanolu podle § 26. V pěstitelských pálenicích se na výrobním listě eviduje i množství lihu obsaženého ve vzorcích ze sběrných nádob měřidla.
 
§ 11
Lhůty pro zjišťování vyrobeného množství lihu
(1) Celní úřad zjišťuje vyrobené množství lihu podle provozních podmínek lihovaru, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
(2) Celní úřad dále zjišťuje vyrobené množství lihu po ukončení sezonní výroby lihu, při přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, při vyřazení měřidla z používání, po ukončení měření lihu způsobem podle § 9 a v případě nepředvídaných poruch v provoze.
 
ČÁST TŘETÍ
ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB EVIDENCE PŘI VYSKLADŇOVÁNÍ A PŘEJÍMCE LIHU
(k § 12 odst. 7 zákona o lihu)
 
§ 12
Zjišťování množství lihu při vyskladňování a přejímce
(1) Množství lihu při vyskladňování nebo přejímce lihu se zjišťuje z jeho hmotnosti a objemové koncentrace nebo z jeho objemu, teploty a objemové koncentrace. Při používání měřicích systémů tvořených průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou, se množství lihu zjišťuje ze záznamu vyhodnocovacího zařízení, které obsahuje program pro výpočet množství lihu v měřicích jednotkách.4)
(2) Množství lihu se zjišťuje v každém obalu zvlášť. Autododávka v sudech, kdy je líh plněn z jedné zásobní nádrže, se považuje za jeden obal.
(3) Hmotnost lihu se zjišťuje na vahách ověřených podle zvláštních předpisů.3) Váha musí být pevně zabudována na vhodném místě a ve vodorovné poloze a před každým vážením musí být upravena nulová poloha ukazatele. Břemeno (sud, železniční cisterna, autocisterna) se umisťuje na váze tak, aby tíže byla rozložena po celém můstku vah.
(4) U jednotlivých sudů a u obalů s obsahem menším než 200 litrů se stanovuje hmotnost s přesností na desetiny kilogramů, u železničních cisteren a autocisteren na desítky kilogramů a hmotnost se u jednotlivých obalů nezaokrouhluje.
(5) Objem lihu se zjišťuje měřidly objemu ověřenými podle zvláštních předpisů.3) Objem se stanovuje u jednotlivých sudů a u menších obalů s přesností na desetiny litru, u železničních cisteren a autocisteren na desítky litrů v každém obalu zvlášť.
(6) Objemová koncentrace lihu se zjišťuje metodami stanovenými zvláštními předpisy.4)
(7) Měřicí systémy tvořené průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou musí být typově schválené pro měření lihu a ověřené podle zvláštních předpisů.3)
 
§ 13
Vystavování dodacího listu a evidence při vyskladňování lihu
(1) Prodávající vyhotovuje na vyskladněnou zásilku dodací list podle vzoru uvedeného v příloze č. 1. Prvopis dodacího listu doprovází zásilku.
(2) Množství lihu v měřicích jednotkách se v dodacím listu uvádí pro jednotlivé obaly na dvě desetinná místa a zaokrouhlení se provádí až v závěrečném součtu celé zásilky podle § 26.
 
§ 14
Vystavování přejímacího listu a evidence při přejímce lihu
(1) Kupující vyhotovuje o přijaté zásilce přejímací list podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, jehož prvopis odešle dodavateli do tří dnů ode dne převzetí lihu. Neodešle-li kupující přejímací list v uvedené lhůtě, eviduje nakoupený líh v množství uvedeném na dodacím listu.
(2) Je-li kupující nebo jiná kupujícím pověřená osoba přítomna vyskladnění lihu u prodávajícího, může převzetí lihu potvrdit na dodacím listu. V tomto případě se přejímací list nevystavuje a u prodávajícího i kupujícího se eviduje množství lihu uvedené na dodacím listu.
(3) Ztráty a přebytky lihu zjištěné při přejímce se evidují způsobem uvedeným v § 18 odst. 6 až 9.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁSOB LIHU
(k § 15 odst. 1 zákona o lihu)
 
§ 15
Způsob zjišťování zásob
(1) Zásoby lihu včetně množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků se zjišťují z jejich hmotnosti a objemové koncentrace lihu nebo z jejich objemu, teploty a objemové koncentrace lihu.
(2) Zásoby se zjišťují v každé skladní nádrži, dopravní nádobě nebo jiném obalu zvlášť a vypočtené množství lihu se uvádí na dvě desetinná místa. Zaokrouhlení se provádí podle § 26 až v závěrečném součtu celkových zásob.
(3) Při zjišťování množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků ve spotřebitelském balení se vychází z uváděných hodnot koncentrace lihu a objemu nebo hmotnosti výrobku na spotřebitelském balení. Není-li na spotřebitelském balení koncentrace lihu ve výrobku uvedena, vychází se při zjišťování z obsahu lihu stanoveného technologickým postupem.
(4) Celní úřad provádí zjišťování skutečné objemové koncentrace lihu u výrobků ve spotřebitelském balení namátkově. V případě, že skutečné množství lihu v namátkově vybraných výrobcích je nižší o více než 5 % než množství lihu vypočítané z koncentrace lihu uvedené na spotřebitelském balení nebo koncentrace stanovené v technologickém postupu (receptuře), použije se při výpočtu zásob skutečně zjištěná hodnota stanovená jako aritmetický průměr koncentrace stanovené v nejméně třech vzorcích výrobku. Podle této skutečně zjištěné hodnoty se upraví rovněž evidence o příjmu, zásobách a vydání lihu u zpracovatelů lihu uvedených v § 22.
 
§ 16
Zjišťování objemu, hmotnosti a objemové koncentrace
(1) Při zjišťování objemu zásob podle kalibrované objemové stupnice nádrže (dále jen "stavoznak") se odečítá spodní hladina menisku. Při zjišťování objemu měrnou tyčí se odečítá nejvyšší zvlhčené místo.
(2) Obsahuje-li nádrž nevypustitelný objem pod nulovým bodem stavoznaku, opraví se objem zjištěný na stavoznaku o objem pod nulou. Objem pod nulovým bodem stavoznaku musí být uveden v zápise o kalibraci nádrže a viditelně označen na čelní straně nádrže.
(3) Při zjišťování objemu se současně měří i teplota, při níž je objem zjišťován, a to v odebraném vzorku. U nádrží z oceli se pro tuto teplotu provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost oceli.5)
(4) U nádrží, jejichž obsah lze promíchat, se zjistí objem podle odstavce 1 po promíchání a ustálení hladiny. Současně se odebere vzorek zásob, u kterého se ihned po odběru změří jeho teplota.
(5) U nádrží, jejichž obsah nelze promíchat, se zjistí objem podle odstavce 1 a současně se odeberou ve stejném množství vzorky z různých vrstev kontrolními výpustními kohouty nádrže a ihned po odběru se změří jejich teplota. Teplota, při níž byl zjišťován objem zásob, se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot u jednotlivých vzorků. V případě, že z technických nebo jiných důvodů nelze odebrat vzorky kontrolními výpustními kohouty, odebere se průměrný vzorek normalizovaným vzorkovacím zařízením ze všech vrstev.
(6) Hmotnost se zjišťuje podle § 12 odst. 3 a 4.
(7) Objemová koncentrace se zjišťuje ve vzorcích odebraných podle odstavců 4 a 5 ověřeným areometrem. Nelze-li objemovou koncentraci lihu zjistit areometrem, zjišťují se tyto hodnoty pyknometrickou metodou nebo jinými laboratorními metodami pro konkrétní druh materiálu v laboratoři zpracovatele nebo výrobce, nebo celní úřad zajistí provedení vlastního rozboru.
(8) Při odběru vzorků z různých vrstev podle odstavce 5 se objemová koncentrace vypočítá jako aritmetický průměr hodnot u jednotlivých vzorků.
 
§ 17
Odběr vzorků pro zjišťování objemové koncentrace laboratorními metodami
(1) Nelze-li objemovou koncentraci lihu ve vzorcích odebraných podle § 16 odst. 4 a 5 zjistit areometrem, připraví celní úřad pro laboratorní rozbor z každého odebraného vzorku tři stejné vzorky o objemu nejméně 120 ml v neprodyšně uzavřených obalech. Celní úřad vzorky za přítomnosti výrobce nebo zpracovatele lihu označí a uzávěry obalu zajistí závěrou. Z takto připravených vzorků dva vzorky obdrží příslušný celní úřad, z toho jeden pro laboratorní rozbor, druhý ke kontrolnímu uložení. Třetí vzorek zůstane ke kontrolnímu uložení subjektu, jemuž byl odebrán.
(2) Vzorky odebrané ke kontrolnímu uložení se uchovávají devět měsíců ode dne jejich odebrání, pokud celní úřad tuto lhůtu v konkrétní věci nezkrátí. Připouští-li to povaha vzorků, vrátí se vzorky po této lhůtě zpět subjektu, jemuž byly odebrány.
(3) Pro zjišťování skutečné objemové koncentrace lihu u výrobků ve spotřebitelském balení podle § 15 odst. 4 odebere celní úřad ze skladovaných zásob nejméně tři vzorky výrobku ve spotřebitelském balení.
(4) O odběrech vzorků podle odstavců 1 a 3 se sepíše protokol.
 
ČÁST PÁTÁ
EVIDENCE LIHU
(k § 15 odst. 2 zákona o lihu)
 
§ 18
Záznam o příjmu a vydání lihu
(1) Záznam o příjmu a vydání lihu včetně množství lihu obsaženého v surovinách, polotovarech a hotových výrobcích (dále jen "záznam") vedou právnické a fyzické osoby uvedené v § 15 odst. 1 zákona o lihu na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.
(2) Samostatný záznam se vede v každé provozovně, kde je líh vyráběn, upravován, skladován nebo fyzicky zpracováván.
(3) Záznam o syntetickém lihu se vede odděleně od záznamu o kvasném lihu.
(4) Právnické a fyzické osoby uvedené v § 22 vedou samostatný záznam o lihu nedenaturovaném a lihu zvláštně denaturovaném.
(5) Provozuje-li právnická nebo fyzická osoba současně několik činností, u kterých se vede záznam podle § 19 až 23, vede samostatný záznam pro každou tuto činnost.
(6) Při nákupu lihu se eviduje v příjmové části záznamu
a) množství lihu podle dodacího listu, nepřesahují-li ztráty při dopravě normu ztrát stanovenou zvláštním předpisem,6)
b) skutečné množství lihu podle přejímacího listu, přesahují-li ztráty při dopravě normu ztrát nebo byl-li při přejímce zjištěn přebytek,
c) množství dovezeného lihu podle celního prohlášení7) potvrzeného celním orgánem nebo množství přijatého lihu podle dokladu o jeho příjmu, pokud není povinnost vystavovat dodací list podle § 12 odst. 7 zákona o lihu.
(7) Při nákupu lihu se eviduje ve výdejové části záznamu podle přejímacího listu úbytek lihu při dopravě, nedošlo-li k překročení normy ztrát.
(8) Při prodeji lihu se eviduje v příjmové části záznamu
a) úbytek lihu při dopravě podle přejímacího listu, došlo-li k překročení norem ztrát,
b) zvlášť úbytek lihu při dopravě podle přejímacího listu, nedošlo-li k překročení norem ztrát,
c) množství lihu podle dodacího listu, došlo-li ke ztrátě celé zásilky.
(9) Při prodeji lihu se eviduje ve výdejové části záznamu
a) množství vyskladněného lihu podle dodacího listu bez ohledu na výši ztrát při dopravě,
b) množství vyskladněného lihu podle dokladu o jeho vyskladnění, není-li povinnost vystavovat dodací list podle § 12 odst. 7 zákona o lihu,
c) množství lihu podle přejímacího listu, byl-li při přejímce u kupujícího zjištěn přebytek.
(10) V příjmové části záznamu pod ostatními příjmy a ve výdejové části záznamu pod ostatními výdeji se eviduje oběh lihu mezi provozovnami téhož subjektu a dále nepředvídané a nepravidelné příjmy a vydání lihu. Jde zejména o dary, vzorky odebrané nebo vrácené státními orgány, zboží vrácené kupujícím nebo komisionářem, manka a škody, u nichž vznikla daňová povinnost podle zvláštního předpisu,8) snížení výdejové části záznamu podle § 15 odst. 4, líh spotřebovaný při přezkoušení činnosti měřidla apod.
(11) Samostatný záznam vede zhotovitel při zpracování lihu pro objednatele. V příjmové části záznamu eviduje zhotovitel množství lihu přijatého od objednatele, ve výdejové části eviduje množství lihu ve zhotovených výrobcích předaných objednateli.
(12) Správa státních hmotných rezerv vede záznam v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele lihu v § 22.
(13) Distributoři léčiv8a) (dále jen "distributor") vedou záznam o lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen "lihobenzin") v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele lihu v § 22.
(14) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro lihobenzin nakupovaný, prodávaný a spotřebovaný v lékárnách a zdravotnických zařízeních.
(15) Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují příjem a vydání lihobenzinu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby v kilogramech nebo litrech lihobenzinu. V této evidenci musí rozlišit lihobenzin s odlišnou koncentrací etanolu. Vedení záznamu podle § 22 se nevyžaduje a evidence se předkládá celnímu úřadu na vyžádání.
 
§ 19
Vedení záznamu v lihovarech, s výjimkou pěstitelských pálenic, a zvláštních lihovarech
(1) V příjmové části záznamu se eviduje:
a) počáteční zásoba lihu,
b) vyrobené množství lihu podle § 10 odst. 6 (výrobní list),
c) množství lihu podle § 18 odst. 6 a 8,
d) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.
(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu podle § 18 odst. 7 a 9,
b) ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.
 
§ 20
Vedení záznamu v pěstitelských pálenicích
(1) V příjmové části záznamu se eviduje:
a) počáteční zásoba lihu,
b) množství lihu podle § 10 odst. 6 (výrobní list),
c) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.
(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu obsaženého v destilátech vydaných pěstitelům podle zvláštní evidence stanovené v § 4 odst. 9 zákona o lihu,
b) líh vyskladněný pro jiné lihovary nebo zvláštní lihovary podle dodacího listu,
c) množství lihu v úkapech a dokapech znehodnocených podle § 2 odst. 1,
d) ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.
(3) Zápis ve výdejové části záznamu podle odstavce 2 písm. a) se provádí pravidelně k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 
§ 21
Vedení záznamu u výrobců lihovin
(1) V příjmové části záznamu se eviduje:
a) počáteční zásoba lihu,
b) množství lihu podle § 18 odst. 6 a 8,
c) množství lihu obsaženého v nakoupených surovinách a polotovarech včetně množství lihu obsaženého ve víně určeného pro výrobu lihovin a ostatních alkoholických nápojů,
d) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.
(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu obsaženého ve vyskladněných hotových výrobcích, polotovarech a surovinách včetně množství lihu obsaženého ve víně původně určeného k výrobě lihovin a ostatních alkoholických nápojů,
b) množství lihu podle § 18 odst. 7 a 9,
c) množství lihu obsaženého v hotových výrobcích vydaných komisionáři na základě komisionářské smlouvy,9)
d) ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.
(3) Množství lihu podle odstavce 2 písm. a) se zaznamenává buď průběžně na základě dokladu o jeho vyskladnění, nebo souhrnně nejdéle k poslednímu dni kalendářního měsíce na základě evidence vedené podle § 25.
 
§ 22
Vedení záznamu u ostatních zpracovatelů lihu s výjimkou octáren
(1) V příjmové části záznamu se eviduje:
a) počáteční zásoba lihu,
b) množství lihu podle § 18 odst. 6 a 8,
c) množství lihu obsaženého v nakoupených surovinách a polotovarech,
d) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.
(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu podle § 18 odst. 7 a 9,
b) množství lihu obsaženého ve vyskladněných hotových výrobcích,
c) množství lihu spotřebovaného při výrobě výrobků, které líh neobsahují,
d) ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.
(3) Množství lihu podle odstavce 2 písm. b) se zaznamenává buď průběžně na základě dokladu o vyskladnění, nebo souhrnně nejdéle k poslednímu dni kalendářního měsíce na základě evidence vedené podle § 25. Množství lihu podle odstavce 2 písm. c) se zaznamenává jednou měsíčně na základě evidence vedené podle § 25.
 
§ 23
Vedení záznamu v octárnách
(1) V příjmové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu podle § 18 odst. 6,
b) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.
(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje:
a) množství lihu podle § 18 odst. 7,
b) množství lihu použitého k denaturaci podle záznamu o denaturaci.10)
 
§ 24
Uzavírání záznamu
(1) Záznamy vedené podle § 19 až 23 uzavírají právnické a fyzické osoby v těchto lhůtách:
a) lihovary průmyslové, zvláštní lihovary provádějící rafinaci lihu nebo zušlechťování destilátů a Správa státních hmotných rezerv každoročně k 30. září,
b) lihovary zemědělské a ovocné každoročně dnem ukončení sezonní výroby, při nepřetržité výrobě každoročně k 30. září,
c) pěstitelské pálenice dnem ukončení sezonní výroby, nejpozději však dnem ukončení výrobního období,11)
d) lihovary a zvláštní lihovary neuvedené pod písmeny a) až c), výrobci lihovin a ostatní zpracovatelé lihu včetně octáren každoročně k 31. prosinci,
e) průmyslový lihovar nebo zemědělský lihovar, pokud je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy dnem ukončení sezonní výroby lihu, při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září,
f) ovocný lihovar, který je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy každoročně dnem 31. prosince. Po dohodě s celním úřadem může tyto záznamy uzavřít i dnem ukončení sezonní výroby lihu, případně při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.
(2) Při ukončení činnosti se záznamy uzavírají tak, aby zpráva o jejich uzavření mohla být předložena ve lhůtě stanovené v odstavci 8.
(3) Při uzavírání záznamu se rekapituluje příjem a vydání lihu a zjistí se evidovaná zásoba lihu v měřicích jednotkách.
(4) Ke dni uzávěrky záznamu provede výrobce či zpracovatel lihu fyzickou inventuru zásob lihu, surovin, polotovarů a hotových výrobků, při níž zjistí skutečnou zásobu lihu v měřicích jednotkách.
(5) Celní úřad může v rámci daňové kontroly uzavřít záznam kdykoliv, bez ohledu na lhůty uvedené v odstavci 1. Ke dni uzavření záznamu provede zjištění skutečných zásob lihu celní úřad.
(6) Skutečná zásoba lihu zjištěná podle odstavce 4 nebo 5 tvoří počáteční zásobu lihu v příjmové části záznamu pro následující období.
(7) Vede-li právnická nebo fyzická osoba více samostatných záznamů, uzavírá každý záznam zvlášť.
(8) O uzavření záznamu zpracuje právnická či fyzická osoba písemnou zprávu, která musí obsahovat:
a) rekapitulaci příjmové a výdejové části záznamu s vyčíslením evidované zásoby lihu,
b) výsledek fyzické inventury s vyčíslením skutečné zásoby lihu,
c) základ pro výpočet normovaných ztrát lihu včetně výpočtu normovaných ztrát lihu, v členění podle druhu norem ztrát podle zvláštního předpisu,12) a celkové množství lihu evidované v příjmové části záznamu podle § 18 odst. 8 písm. b).
(9) Subjekty uvedené v odstavci 1 předloží celnímu úřadu zprávu o uzavření záznamu do 30 dnů od lhůty pro její uzavření, subjekty uvedené v odstavci 2 předloží tuto zprávu ke dni vzniku daňové povinnosti podle zákona o spotřebních daních.13)
(10) Subjekt, který vede více samostatných záznamů, předloží souhrnnou zprávu podle odstavců 8 a 9, do níž zahrne údaje z jednotlivých samostatných záznamů.
 
§ 25
Vedení ostatní evidence
Pro účely zaznamenání množství lihu ve výdejové části záznamu podle § 22 odst. 2 písm. c) vedou zpracovatelé lihu průkaznou evidenci, z níž bude zřejmé množství lihu spotřebovaného při výrobě výrobků, které líh neobsahují. Vedou-li výrobci lihovin a zpracovatelé lihu též průkaznou evidenci o množství lihu podle § 21 odst. 2 písm. a) a d) a § 22 odst. 2 písm. b) a d), mohou příslušné zápisy ve výdejové části záznamů provádět souhrnně podle této evidence, nejdéle však k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 
§ 26
Zaokrouhlování
Při zaokrouhlování vypočteného a evidovaného množství lihu v měřicích jednotkách se hodnota do 0,5 litru etanolu nezapočítává, hodnota 0,5 litru etanolu a vyšší se zaokrouhluje na celý litr etanolu nahoru. V případech, kdy se jeden uzavřený úkon skládá z řady jednotlivých dílčích úkonů, provádí se zaokrouhlování až při závěrečném součtu.
 
ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ K NÁKUPU NEBO DOVOZU LIHOBENZINU
[K § 21 odst. 2 písm. j) zákona o lihu]
 
§ 26a
U lihobenzinu se vyžaduje zvláštní povolení k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu s těmito výjimkami:
a) u lékáren a zdravotnických zařízení, které nakupují lihobenzin od distributorů, se zvláštní povolení Celního ředitelství k nákupu lihu nevyžaduje,
b) zvláštní povolení Celního ředitelství se dále nevyžaduje při vzájemných dodávkách lihobenzinu mezi lékárnami a zdravotnickými zařízeními a při výdeji lihobenzinu v lékárnách občanům v balení do 200 ml.
 
ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 27
Přechodná ustanovení
Právnické a fyzické osoby, které vedly záznam o příjmu a vydání lihu již před počátkem účinnosti této vyhlášky, povedou tento záznam podle dosavadních předpisů až do dne stanoveného v § 24 jako nejbližší lhůta pro uzavírání záznamu.
 
§ 28
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.
Příl.1
Vzor dodacího listu:

Jméno a příjmení kupujícího, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní
jméno a dodatek obchodního jména, jde-li o právnickou osobu, DIČ:

......................................................................

Sídlo nebo bydliště kupujícího:

......................................................................

Adresa místa určení zásilky:

......................................................................            Dodací list č. ..........

Dnešního dne jsme pro Vás vyskladnili za ceny bez spotřební daně tuto
zásilku lihu:

+--------+---------------------+----------------+-------+-------------+-------------+
|Dopravní|   Hmotnost v kg  | Objemová   |Převod-| Vyskladněno |Poznámka   |
|nádoba +-------+------+------+ koncentrace*) |ní   +-------+-----+(Druh,    |
|(číslo, | Hrubá| Obalu| Čistá+-----+-----+----+koefi- |Litry | Druh|množství a  |
|značka, |    |   |   |Údaj |Tep- |v % |cient |etanolu|   |hustota   |
|druh)  |    |   |   | na |lota |obj.|    |    |   |denat.    |
|    |    |   |   |areo-|   |  |    |    |   |prostř.,   |
|    |    |   |   |metru|   |  |    |    |   |zdánlivá obj.|
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |koncentrace |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |lihu po   |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |denaturaci  |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   | v obj % aj.)|
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |zaokrouhleno |
+--------+-------+------+------+-----+-----+----+-------+-------+-----+-------------+
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
+--------+-------+------+------+-----+-----+----+-------+-------+-----+-------------+
|Součet |    |   |   |            |    |   |       |
+--------+-------+------+------+------------------------+-------+-----+-------------+
*) U denaturovaného lihu hodnoty před denaturací

Jméno, příjmení a adresa prodávajícího, jde-li o fyzickou osobu, nebo
obchodní jméno, dodatek obchodního jména a sídlo, jde-li o právnickou
osobu, DIČ, adresa místa vyskladnění zásilky:

......................................................................

Datum vyskladnění a podpis prodávajícího:............................. 
Příl.2
Vzor přejímacího listu:

Jméno a příjmení prodávajícího, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní
jméno a dodatek obchodního jména, jde-li o právnickou osobu, DIČ:

......................................................................

Sídlo nebo bydliště prodávajícího:

......................................................................

Adresa místa vyskladnění zásilky:

......................................................................           Přejímací list č. ..........

Dnešního dne jsme převzali zásilku lihu vyskladněného bez spotřební
daně podle Vašeho dodacího listu č. ..........
ze dne......................

+--------+---------------------+----------------+-------+-------------+-------------+
|Dopravní|   Hmotnost v kg  | Objemová   |Převod-| Převzato  |Poznámka   |
|nádoba +-------+------+------+ koncentrace*) |ní   +-------+-----+(zdánlivá  |
|(číslo, | Hrubá| Obalu| Čistá+-----+-----+----+koefi- |Litry | Druh|obj.     |
|značka, |    |   |   |Údaj |Tep- |v % |cient |etanolu|   |koncentrace |
|druh)  |    |   |   | na |lota |obj.|    |    |   |lihu po   |
|    |    |   |   |areo-|   |  |    |    |   |denaturaci  |
|    |    |   |   |metru|   |  |    |    |   |v obj. %   |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |aj.) rozdíl |
+--------+-------+------+------+-----+-----+----+-------+-------+-----+-------------+
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |      |    |    |   |       |
|    |    |   |   |   |   |  |    |    |   |       |
+--------+-------+------+------+-----+-----+----+-------+-------+-----+-------------+
*) Pouze u nedenaturovaného lihu

Proti Vámi vyskladněnému množství byl zjištěn
a) přebytek.......... litrů etanolu
b) úbytek.............. litrů etanolu, který je vyšší než normovaná ztráta
c) úbytek.............. litrů etanolu, který nepřesahuje normovanou ztrátu,
  takže
a, b) v příjmové části záznamu pod pol. č. .......... evidujeme
  množství ................ litrů etanolu podle tohoto přejímacího listu
c) v příjmové části záznamu pod pol. č. .......... evidujeme množství
  ................ litrů etanolu podle dodacího listu a ve výdejové
  části záznamu pod pol. č. .......... evidujeme úbytek
  ................ litrů etanolu. *)

Jméno, příjmení a adresa kupujícího, jde-li o fyzickou osobu, nebo
obchodní jméno, dodatek obchodního jména a sídlo, jde-li o právnickou
osobu, DIČ, adresa místa převzetí zásilky:

......................................................................

Datum přejímky a podpis kupujícího:...................................

*) nevyplněné údaje se proškrtají 
Příl.3
     Vzor tiskopisu záznamu o příjmu a vydání lihu:

strana 2 tiskopisu
+---------------------------------------------------------------------------+
|               PŘÍJEM                    |
+-----+-----+------+------+----+--------------------------------------------+
|Pol. |Datum|Doklad|Druh |Druh|   Množství lihu v litrech etanolu    |
|číslo|   |   |příjmu|lihu+--------------+-----------------------------+
|   |   |   |   |  | celkem příjem| z toho sledovaný druh příjmu|
+-----+-----+------+------+----+--------------+---------+----------+--------+
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |  6     |  7   |   8  |   9 |
+-----+-----+------+------+----+--------------+---------+----------+--------+
|   |   |   |   |  |       |     |     |    |
+-----+-----+------+------+----+--------------+---------+----------+--------+
|   |   |   |   |  |       |     |     |    |
+-----+-----+------+------+----+--------------+---------+----------+--------+
|   |   |   |   |  |       |     |     |    |
+-----+-----+------+------+----+--------------+---------+----------+--------+


                          strana 3 tiskopisu
+-------------------------------------------------------------------------+
|               VYDÁNÍ                   |
+-----+-----+------+------+----+--------------------------------+---------+
|Pol. |Datum|Doklad|Druh |Druh|Množství lihu v litrech etanolu | Poznámka|
|číslo|   |   |vydání|lihu+---------+-----------+----------+     |
|   |   |   |   |  |  bez  |  se   | celkem  |     |
|   |   |   |   |  |spotřební|spotřební |     |     |
|   |   |   |   |  | daně  |  daní  | vydání  |     |
+-----+-----+------+------+----+---------+-----------+----------+---------+
|10  | 11 | 12 | 13  | 14 |  15  |  16   |  17   |  18  |
+-----+-----+------+------+----+---------+-----------+----------+---------+
|   |   |   |   |  |     |      |     |     |
+-----+-----+------+------+----+---------+-----------+----------+---------+
|   |   |   |   |  |     |      |     |     |
+-----+-----+------+------+----+---------+-----------+----------+---------+
|   |   |   |   |  |     |      |     |     |
+-----+-----+------+------+----+---------+-----------+----------+---------+
1) § 25 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
3) § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
4) § 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu.
5) § 3 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb.
6) § 7 a 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb.
7) § 105 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
8) § 5 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb. , zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č. 148/1995 Sb.
8a) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
9) § 577 až 590 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
10) § 9 odst. 4 zákona o lihu.
11) § 4 odst. 3 zákona o lihu.
12) § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu. § 7 až 13 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb.
13) § 5 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 148/1995 Sb.

Související dokumenty