540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Schválený:
540/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Změna: 452/2003 Sb.
Změna: 640/2004 Sb.
Změna: 617/2006 Sb.
Změna: 76/2007 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1,
b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství 1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,
c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí, v případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,
d) rybníkem vodní nádrž se zemní hrází, s přirozeným nebo zahloubeným dnem a s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše,
e) malou vodní nádrží nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno; stoletý průtok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče,
f) velkou vodní nádrží nádrž s objemem nad 2 miliony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s,
g) ostatní vodní nádrží zejména jezero, tůň a zatopený lom, pískovna a důlní propadlina, a dále i vodní nádrž s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období menší než 0,5 m,
h) stavbou pro rodinnou rekreaci1a)
1. rekreační chata s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
2. zahrádkářská chata s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
3. rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží,
4. rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci,
i) souborem staveb vzájemně provozně a ekonomicky související stavby ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, a jejich příslušenství,
j) počtem obyvatel obce ke dni ocenění počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce aktuálního ke dni ocenění,
k) funkčním celkem soubor nemovitostí tvořený pozemkem zastavěným stavbou, která je věcí nemovitou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývá-li jejich funkční spojení z územního rozhodnutí1b), stavebního povolení1c) nebo kolaudačního rozhodnutí1d). Ve funkčním celku může být i více zastavěných pozemků.
 
ČÁST DRUHÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM, KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
 
HLAVA I
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
 
§ 3
Budova a hala
(1) Jako budova [§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona] a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 4 až 11.
(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.
(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K
1
až K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
     ZCU = ZC x K
1
x K
2
x K
3
x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,
K
1
koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,
K
2
koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce
                      
            6,60
     K
2
= 0,92 + --------- PZP
kde
0,92 a 6,60 jsou konstanty,
PZP... průměrná zastavěná plocha (m2),
K
3
koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce
  
   2,10
K
3
= ---- + 0,30 pro budovy, v
   2,80
K
3
= ----- + 0,30 pro haly, ne však méně v než 0,60,
kde
v je průměrná výška podlaží v metrech, 2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty,
K4 koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K
4
= 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
  
          CK
---------------------------------------------  ,
OP x ZC x K
1
x K
2
x K
3
x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč) OP ... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3) ZC ... základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m3) K
1
, K
2
, K
3
... koeficienty uvedené výše K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
koeficient polohový podle přílohy č. 13,
K
i
koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 16.
 
§ 4
Inženýrská a speciální pozemní stavba
Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní nádrže, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky (m3, m2, m, kus nebo hektar) základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K
5
z přílohy č. 13, K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
 
§ 5
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
(1) Cena rodinného domu,2) rekreační chalupy a rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K
4
, K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
ZCU = ZC x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena podle přílohy č. 6,
K
4
koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K
4
= 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
        CK
  ----------------------------- ,
    OP x ZC x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč) OP ... obestavěný prostor rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku (m3) ZC ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 6 (Kč/m3) K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
koeficient polohový podle přílohy č. 13;
K
i
koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3.
(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části.
(5) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.
 
§ 6
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4, K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
ZCU = ZC x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena podle přílohy č. 7,
K
4
koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K
4
= 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
        CK
  ----------------------------- ,
    OP x ZCK x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), OP ... obestavěný prostor rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty (m3), ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 7 (Kč/m3), K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
koeficient polohový podle přílohy č. 13,
K
i
koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
 
§ 7
Vedlejší stavba
(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K
4
, K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
ZCU = ZC x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena podle přílohy č. 8,
K
4
koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K
4
= 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
        CK
  ----------------------------- ,
    OP x ZCK x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), OP ... obestavěný prostor vedlejší stavby (m3), ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 8 (Kč/m3), K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
koeficient polohový podle přílohy č. 13,
K
i
koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
 
§ 8
Garáž
(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící příslušenství1) jiné stavby, nebo rozestavěné garáže, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K
4
, K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
 ZCU = ZC x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena podle přílohy č. 9,
K
4
koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K
4
= 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
        CK
  ----------------------------- ,
    OP x ZCK x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), OP ... obestavěný prostor garáže (m3), ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 9 (Kč/m3), K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
koeficient polohový podle přílohy č. 13,
K
i
koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
 
§ 9
Studna
(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty K
5
z přílohy č. 13, K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.
(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem od 500 mm výše se ocení jako studna kopaná.
(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.
 
§ 10
Venkovní úprava
(1) Cena venkovní úpravy se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K
5
z přílohy č. 13, K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K
5
z přílohy č. 13, K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K podle přílohy č. 2 nebo § 5, popřípadě staveb podle § 7, 8, tvoří-li tyto venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odstavce 1 nebo s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11 zjednodušeným způsobem ve výši 2 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5 a z ceny stavby nebo staveb tvořících k nim příslušenství.
(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem K
p
z přílohy č. 36.
 
§ 11
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K
5
z přílohy č. 13, K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
 
§ 12
Kulturní památka
Cena stavby, která je kulturní památkou3), se zjistí podle § 3 až 11, § 16 a 17.
 
§ 13
Byt a nebytový prostor
(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2 pod typem J, K, nebo rozestavěného bytu a cena nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů,4) jeho vybavení a příslušenství,1) včetně podílu na společných částech domu5) a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:
a) u rodinného domu vynásobením počtu m2 podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 3,
b) v ostatních případech vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 3.
(2) Pro případy uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17, podlahová plocha teras a sklepů, pokud nejsou místnostmi, koeficientem 0,10.
(3) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K
1
, K
4
, K
5
, K
i
a K
p
podle vzorce
ZCU = ZC x K
1
x K
4
x K
5
x K
i
x K
p
, kde ZCU ... základní cena upravená, ZC ... základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6, K
1
... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K
1
=1,000 K
4
... koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech, ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce K
4
= 1 + (0,54 x n), kde 0,54 je konstanta,
n
součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2 s nadstandardním vybavením snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 2 nebo 3 nebo 6 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
       CK
------------------------------------ ,
  PPK x ZC x K
1
x K
5
x K
i
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), PPK ... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby, ZC ... základní cena oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru zjištěná podle přílohy č. 2, 3 nebo 6 (Kč/m2), K
1
... koeficient uvedený výše, K
5
, K
i
... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice
n
v § 3 odst. 3 písm. b).
Výše koeficientu K
4
je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;
K
5
... koeficient polohový podle přílohy č. 13, K
i
... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00), K
p
... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(4) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.5)
 
§ 14
Rozestavěná stavba
Cena rozestavěné stavby se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.
 
§ 15
Stavba určená k odstranění
(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění6a) případně povoleno odstranění6b) z důvodu špatného technického stavu, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.
(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu6c), se zjistí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.
(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.
 
§ 16
Jiná stavba
Cena stavby, která v této vyhlášce není výslovně uvedena, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění, a upraví se koeficientem K
p
. Použije-li se ke zjištění ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36 podle skutečného účelu užití oceňované stavby.
 
§ 17
Stavba bez základů
Stavba, která není spojena se zemí pevným základem,7) se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena u staveb oceňovaných podle § 3, 5 až 8, nebo § 16, se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K
4
.
 
§ 18
Stavba z více konstrukčních systémů
Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části podle příslušných ustanovení této vyhlášky.
 
§ 19
Stavba s víceúčelovým užitím
Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž K
i
je vázán na použitou základní cenu. Při rozdílných K
p
se použije pro úpravu výsledné ceny K
p
nejnižší. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.
 
§ 20
Opotřebení stavby
(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 14.
(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 16 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.
(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 až 40 %.
(4) V případě výskytu radonu8) ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné doložit.
 
HLAVA II
OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
 
§ 21
(1) Je-li pronajata stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(2) Je-li pronajata část stavby typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné v nepronajatých částech se dopočte ve výši obvyklého nájemného (§ 2 odst. 1 zákona).
(3) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím bez pozemků a trvalých porostů obsahující alespoň dvě stavby, jejichž cena se zjistí nákladovým způsobem ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se soubor staveb jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(4) Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu tehdy, převažuje-li jeho užití spolu se stavbou oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.
(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy jako stavby oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.
(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(7) Cena staveb uvedených v odstavcích 1 až 3 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti K
p
a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti. Cena zjištěná nákladovým způsobem souboru staveb se zjistí jako součet cen jednotlivých staveb souboru bez koeficientu prodejnosti.
 
§ 22
(1) Cena nemovitostí uvedených v § 21 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce
   N
CV = ---- x 100,
   p

kde

CV ... cena zjištěná výnosovým způsobem,
N ... roční nájemné upravené podle následujících odstavců,
p ... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15; u staveb 
    s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího 
    účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace 
    rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra 
    kapitalizace použije podle jeho základního účelu užití.
(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se ve výši obvyklého nájemného způsobem určení obvyklé ceny (§ 2 odst. 1 zákona). Výše obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav havárie neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění.
(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.
(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a popřípadě o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, nebo o 5 % z ceny pozemku zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků (§ 10 zákona) nebo podle § 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby. Při výpočtu se vychází pouze ze zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 21 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.
(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
HLAVA III
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
 
§ 25
Garáže
(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže a jejího vybavení, která netvoří příslušenství jiných staveb, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 16 tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. Cena garáže zahrnuje její vybavení uvedené v příloze č. 9.
(2) Základní cena uvedená v příloze č. 16 tabulce č. 1 se vynásobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:
   ZCU = ZC x KCP ,
kde
ZCU základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru garáže,
ZC základní cena podle přílohy č. 16 tabulky č. 1,
KCP koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
           10
           Suma (KCPn x vn)
           n=1
        KCP = ------------------- ,
             10
             Suma vn
             n=1
kde
KCP koeficient cenového porovnání,
vn váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 16),
KCPn koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku.
(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu garáží jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 16. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3.
(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 16:
a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR ,
                     KCR
b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 - ----- ,
                     2
c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
                     KCR
d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 + ----- ,
                     2
e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR .
Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 7 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 16 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru garáže o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce
   D = 0,1 Suma dn x vn ,
kde
D úprava ZCU v procentech,
n číslo znaku 1, 2, 7, 10,
dn srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < -10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,
vn váha n-tého znaku.
(6) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu příslušenství.
(7) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
(8) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.
 
§ 26
Byt ve vícebytovém domě
(1) Cena bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů4) v budově typu J a K, jeho vybavení a příslušenství,1) včetně podílu na společných částech domu5) a jeho vybavení, které je stavebně součástí stavby, se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17 tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. Podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17, podlahová plocha teras a sklepů, pokud nejsou místnostmi, koeficientem 0,10. Cena bytu zahrnuje jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.
(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17 tabulce č. 1 se vynásobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:
   ZCU = ZC x KCP ,
kde
ZCU základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru,
ZC základní cena podle přílohy č. 17 tabulky č. 1,
KCP koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
        22
        Suma (KCPn x vn)
        n=1
    KCP = ------------------,
         22
         Suma vn
         n=1
kde
KCPn koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,
vn váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17).
(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu bytu jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3.
(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 17:
a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,
                     KCR
b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 - -----,
                      2
c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo =1,000,
                     KCR
d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 + ----,
                     2
e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.
Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22 v tabulce č. 3 přílohy č. 17 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m2 podlahové plochy bytu o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce
   D = 0,1 Suma dn x vn ,
kde
D úprava ZCU v procentech,
n číslo znaku 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22,
dn srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < -10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,
vn váha n-tého znaku.
(6) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.
(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.
 
§ 26a
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejího vybavení a případných venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přiměřeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze č. 7.
(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a a 1b se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:
           ZCU = ZC x KCP,

kde
ZCU ........ základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC ......... základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až
       1d,
KCP ........ koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:

           11
           Suma (KCPn x vn)
           n = 1
       KCP = --------------------- ,
           11
           Suma vn
           n = 1

kde
KCPn ........ koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného
       znaku,
vn .......... váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17a).
(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy č. 17a.
(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a a 1b přílohy č. 17a:
a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,
                     KCR
b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 - ----- ,
                      2
c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
                     KCR
d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 + ----- ,
                      2
e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.
Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 6, 9 a 11 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:
         D = 0,1 Suma dn     x vn ,

kde
D ........... úprava ZCU v procentech,
n ........... číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
dn .......... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním
       pásmu I. v intervalu <-10;0> nebo přirážka n-tého
       hodnoceného  znaku  v  kvalitativním  pásmu  V.
       v intervalu <0;10>,
vn........... váha n-tého znaku.
(6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí se její cena podle § 6.
(7) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.
 
ČÁST TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
 
§ 27
Cenová mapa stavebních pozemků
(1) Cenová mapa stavebních pozemků (§ 10 zákona) obce obsahuje textovou a grafickou část.
(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje
a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,
b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,
c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,
d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.
(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje
a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,
b) popisné údaje (názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků),
c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.
(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebyl vydán regulační plán9a), územní rozhodnutí9b) ani územní souhlas9c), nebylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a) nebo vydáno stavební povolení10b) ani nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d) ani nebyl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranění stavby11a), ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby,11) a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.
(5) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28.
 
§ 28
Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků
(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:
a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,
b) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy částku vypočtenou podle vzorce
             ZC = Cp x 5,00,

kde
Cp   cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlená na dvě desetinná místa)
    vypočtená podle vzorce

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,

kde
a   počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a >= 1000,
    v případě, že počet obyvatel je nižší než 1000, použije se
    a = 1000,
c) 1100 Kč v Brně, Ostravě,
d) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,
e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,
f) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e), částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 3,00 s tím, že v Otrokovicích činí základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,
g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,
h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g), částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 2,50 s tím, že v Bílině a Krupce činí základní cena 200 Kč, v Litvínově 300 Kč a v Orlové 400 Kč,
i) 400 Kč ve městech, která byla k 31. prosinci 200212) sídly okresních úřadů a nejsou uvedena pod písmeny e) a g),
j) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové a v Jirkově činí základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,
k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j) částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 1,00,
l) u obce, která má více katastrálních území a některé její katastrální území je odloučené tak, že nesousedí s jiným katastrálním územím téže obce, se u tohoto odloučeného katastrálního území základní cena uvedená pod písmeny a) až k) upraví koeficientem 0,65.
(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d), kromě pozemků uvedených v odstavci 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobená koeficienty K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36. Přitom platí, že
a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,
b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.
(4) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území15a) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochu, protipovodňové zařízení nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 8, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobena koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36.
(5) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle odstavce 2, je cena stanovená podle odstavce 2 násobená koeficientem 0,40.
(6) Pozemky oceňované podle odstavce 7 a podle § 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný funkční celek.
(7) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13a) nebo stavebním povolením10b) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Tato cena se upraví podle položky č. 12 přílohy č. 18, jde-li o pozemek s polohou v katastrálním území, v němž není sídlo obce, a dále podle položky č. 13 přílohy č. 18, jde-li o pozemek mimo zastavěné území nebo mimo zastavitelnou plochu, a vynásobí se koeficienty K
i
z přílohy č. 35 a K
p
z přílohy č. 36. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu a zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště a odstavné, skladové a manipulační plochy obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavce 2, s výjimkou úpravy podle položek č. 12 a 13 přílohy č. 18. Cena pozemku zjištěná podle tohoto odstavce nesmí být nižší než jeho základní cena podle odstavce 1 vynásobená koeficientem 0,60.
(8) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci, se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tato cena se dále neupravuje.
(9) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 2.
(10) Je-li na pozemku, ke kterému byl vydán regulační plán9a), územní souhlas9c), územní rozhodnutí13a), bylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a), vydáno stavební povolení10b), uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d), stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.
(11) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích 1 až 10. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 4, 8, 7, 5.
(12) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč/m2.
 
§ 29
Zemědělský pozemek
(1) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 19.
(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví přirážkami a srážkami o vlivy podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a vynásobí se koeficientem K
p
z přílohy č. 36.
(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zemědělský pozemek nebyl bonitován, použije se k jeho ocenění průměrná základní cena zemědělských pozemků v katastrálním území uvedená ve zvláštním právním předpise.17) Tato cena se upraví podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a vynásobí se koeficientem K
p
z přílohy č. 36.
(4) Cena zjištěná podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.
 
§ 30
Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem
(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek"), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 21.
(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví srážkami podle přílohy č. 22 se zdůvodněním a koeficientem K
p
z přílohy č. 36. Tato cena nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.
 
§ 31
Jiné pozemky
(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona nejsou pozemky stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu nebo regulačního plánu18a) jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na nichž je přípustná stavba, se ocení podle § 28 odst. 2 nebo 7 a vynásobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.
(2) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 2, nejde-li o nemovitosti stejného vlastníka, je cena zjištěná podle § 28 odst. 2 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.
(3) Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda se oceňují cenou ve výši 25 % průměrné základní ceny zemědělského pozemku17) upravené přirážkou podle příslušné položky č. 1 přílohy č. 20. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.
(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 a pozemku, který prokazatelně není stavebním, zemědělským a lesním pozemkem ani pozemkem vodní plochy,19) se ocení cenou ve výši
a) 9 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavěném území,
b) 7 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavitelné ploše,
c) 5 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v nezastavěném území.
(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %.
(6) Cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč/m2.
 
ČÁST ČTVRTÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
 
§ 31a
(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků, obsahující alespoň dvě stavby, které se oceňují nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.
(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem souboru staveb vypočtené jako součet cen jednotlivých staveb souboru zjištěných nákladovým způsobem bez koeficientu K
p
a cen pozemků zjištěných podle cenové mapy stavebních pozemků obce nebo podle § 28 bez koeficientu K
p
a ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.
 
§ 31b
(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1 až 3.
(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o 40 %.
 
ČÁST PÁTÁ
OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ
 
§ 32
(1) Cena rybníku určeného pro chov ryb a vodní drůbeže CRI se zjistí jako součet ceny pozemku CPI a ceny stavby CSI podle vzorce
CRI = CPI + CSI.
(2) Cena rybníku neuvedeného v odstavci 1 a malé vodní nádrže CRII se zjistí jako součet ceny pozemku CPII a ceny stavby CSII podle vzorce
CRII = CPII + CSII.
(3) Cena velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí jako součet ceny pozemku a ceny stavby na něm postavené.
(4) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže uvedené v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by bylo nutné vynaložit na jejich pořízení v místě stavby v době jejich ocenění, a násobí se koeficienty KR1 až KR8, K
i
a K
p
podle vzorců uvedených pod písmeny a) a b) s tím, že výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8 jsou uvedeny v příloze č. 23, koeficient K
i
v příloze č. 35 a koeficient K
p
v příloze č. 36. Přitom platí
a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže
CSI = CSRI x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x K
i
x K
p
,
b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž
CSII = CSRII x KR1 x KR2 x K
i
x K
p
.
(5) Cena stavby velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí podle části druhé.
(6) Cena za m2 pozemku rybníku a malé vodní nádrže uvedená v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, činí:
a) 7 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici vzdálen vzdušnou čarou do 200 m od souvisle zastavěné části obce,
b) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.
(7) Cena pozemku velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže, případně i ostatní vodní plochy, činí 4 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l).
(8) Základní ceny, koeficienty, přirážky a srážky mohou být upraveny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.
 
ČÁST ŠESTÁ
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
Lesní porost na lesním pozemku
 
§ 33
(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 24 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.
(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce
      H
a
= [(A
u
- c) x f
a
+ c] x B
a
x K
v
x K
p
,
kde
H
a
cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,
A
u
cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,
c náklady na zajištěnou kulturu,
f
a
věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
B
a
zakmenění ve věku ke dni ocenění,
K
v
věkový koeficient lesního porostu (§ 35 odst. 2),
K
p
koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy20) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 25.
(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 26; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 26, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.
(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 26, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 26, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.
(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury (lesního porostu)21) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.
(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 28.
(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce
                1
    H
a
= [(A
u
- c) x f
a
x ---- + c] x B
a
x K
v
x K
p
, f
uv
kde
fa se převezme z přílohy č. 28 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
 1
 ---
fuv  
je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 28 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.
(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 28, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce
H
a
= A
u
x B
a
x K
p
.
(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 26, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce
            Ha = A
a
x B
a
x K
p
, kde A
a
cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a (skutečný věk skupiny dřevin) pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 26.
 
§ 34
(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.
(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 27.
(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 27, upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců,22) maximálně 1,3 násobku minimálního počtu jedinců.
 
§ 35
Cenová přirážka, srážky a koeficienty
(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 33 a 34 se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 29 tabulek č. 1, 2 a 3 se zdůvodněním a koeficientem K
p
z přílohy č. 36.
(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok (dále jen "věkový koeficient lesního porostu").
(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %.
 
§ 36
Lesní porost na nelesním pozemku
(1) Lesní porost na nelesním pozemku se oceňuje podle § 33 až 35, popřípadě podle § 37.
(2) Skupina stromů a jejich řady na nelesním pozemku s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů se oceňují podle § 38.
(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesním pozemku s lesním porostem na lesním pozemku, oceňuje se podle § 33 až 35 nebo § 37 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.
 
§ 37
(1) Lesní porost na lesním i nelesním pozemku, který má výměru do jednoho hektaru včetně, lze ocenit i postupem podle přílohy č. 30.
(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 24.
(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce
C
SD
= V
LP
x P
SD
x Z
LP
x C
LP
x S
SBSD
x K
v
x K
p
,
kde
C
SD
cena skupin dřevin,
V
LP
výměra lesního porostu v m2,
P
SD
podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
Z
LP
zakmenění lesního porostu,
C
LP
cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 30,
S
SBSD
součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 30,
K
v
věkový koeficient lesního porostu,
K
p
koeficient uvedený v příloze č. 36.
 
§ 37a
Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem
Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena lesního porostu zjistí jako podíl na ceně lesního pozemku, jehož je nedílnou součástí, a to podle vzorce
   V
C = ---- x 10 x Z,
   O

kde

C ... zjednodušeným způsobem zjištěná cena lesního porostu,
V ... věk lesního porostu podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo 
    lesní hospodářské osnovy (LHO),
O ... obmýtí lesního porostu z LHP, popřípadě LHO,
Z ... základní cena lesního pozemku z přílohy č. 21 podle souboru lesního 
    typu identifikovaného z LHP, popřípadě z LHO,
10 ... je konstanta.
 
§ 38
Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny
(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin jsou uvedeny
a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 31 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro zahrádkovou výsadbu,
b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 32 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro extenzivní výsadbu,
c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 33.
(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 34.
(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 se upraví koeficientem K
p
z přílohy č. 36.
 
§ 38a
Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem
(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena jiných trvalých porostů zjistí způsobem podle odstavců 2 až 4.
(2) Cena ovocných dřevin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 1,5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.
(3) Cena okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.
(4) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 4 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.
 
ČÁST SEDMÁ
OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
 
§ 39
Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků (know-how) (dále jen "majetkových práv"), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce
    n    zj
 Cv = Suma ------------ ,
    j = 1    p
       (1 + ---) j
          100
kde
Cv cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,
zj roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,
p míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15,
j pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,
n počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.
 
ČÁST OSMÁ
OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH A SLUŽEB
 
§ 40
Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána
Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána, se oceňuje
a) cenou sjednanou23) prodávajícím za stejnou nebo porovnatelnou věc nebo službu s ostatními kupujícími v době uzavření smlouvy, pokud není nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá (§ 2 odst. 1 zákona),
b) cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona), nelze-li cenu podle písmene a) zjistit.
 
§ 41
Bezplatně rozšiřované noviny
Bezplatně rozšiřované noviny, zejména financované z příjmů za zveřejněné inzeráty, se oceňují cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona) rovnou nule.
 
§ 42
Ubytování v podnikové ubytovně
Ubytování v podnikové ubytovně poskytované osobám, které mají zvláštní vztah k plátci daně,24) se oceňuje cenou sjednanou s těmito osobami. Pokud je ubytování těmto osobám poskytnuto bezplatně, oceňuje se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebylo ubytování poskytnuto bezplatně.
 
§ 43
Rekreační ubytování a stravování a navazující služby
(1) Služby rekreačního ubytování a stravování a navazující služby, například doprava, půjčování sportovních předmětů, které právnická nebo fyzická osoba poskytuje osobám majícím zvláštní vztah k plátci daně24) bezúplatně nebo za částečnou úplatu, se oceňují
a) cenou sjednanou při nákupu od jiné právnické nebo fyzické osoby, pokud je neposkytuje ve vlastním rekreačním zařízení,
b) cenou sjednanou při jejich poskytování ve vlastním rekreačním zařízení; pokud jsou tyto služby poskytnuty bezplatně, oceňují se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebyly poskytnuty bezplatně.
(2) Oceňování podle odstavce 1 se uplatní i při poskytování služeb formou poukazu na rekreaci.
 
§ 44
Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců
Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům24) bezplatné stravování, oceňuje se cenou sjednanou, za kterou dodává závodní stravování jiným odběratelům. V ostatních případech, zejména pokud nedodává zaměstnavatel závodní stravování jiným odběratelům a bezplatnost stravování vyplývá z příspěvku ze sociálního fondu, se oceňuje cenou sjednanou se zaměstnancem, která se rovná nule.
 
§ 45
Veřejná doprava
Služby letecké, železniční, autobusové, vodní a městské hromadné dopravy, poskytované jejich provozovatelem osobám uvedeným ve zvláštním předpise24) se slevou z ceny sjednané s ostatními kupujícími, se oceňují touto sníženou sjednanou cenou.
 
§ 46
Bezplatná inzerce
Bezplatná inzerce na základě vyplnění a odevzdání kupónu přiloženého do zakoupených novin nebo v nich otištěného redakcí těchto novin se oceňuje cenou sjednanou při jejich nákupu.
 
ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 47
Používání koeficientu prodejnosti
(1) Pro stavby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, oceňované
a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použije koeficient prodejnosti (K
p
) podle druhu a typu stavby uvedený v příloze č. 36,
b) podle § 13 se použije K
p
podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší K
p
uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 36,
c) podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11 se použije K
p
ze sloupce 9 přílohy č. 36.
(2) Pro stavby, které tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným
a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použijí K
p
těchto staveb z přílohy č. 36,
b) podle § 25 se použije K
p
ze sloupce 10 přílohy č. 36,
c) podle § 26 se použije K
p
ze sloupce 13 přílohy č. 36,
d) podle § 26a se použije K
p
ze sloupce 12 přílohy č. 36,
e) podle § 13 se použije K
p
druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K.
(3) Jestliže stavby tvoří příslušenství k více stavbám oceňovaným podle § 3, 4, 5, 6, 25, 26a bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší K
p
těchto staveb stanovený podle odstavce 2.
(4) Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 25, 26 a 26a, postupuje se při stanovení K
p
obdobně jako v odstavci 3.
(5) Pro pozemek se použije K
p
stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné. Je-li pozemek zastavěný pouze stavbou tvořící příslušenství stavby jiné, použije se koeficient této stavby.
(6) Jsou-li na pozemku stavby více druhů oceňovaných pouze podle § 3, 4, 5, 6, 25 a 26 nebo i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku nejnižší K
p
příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 25, které netvoří příslušenství jiných staveb. Jsou-li na pozemku stavby oceňované podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se pro ocenění pozemku K
p
stavby oceňované podle § 4, pokud neplní funkci venkovních úprav nebo netvoří-li příslušenství stavby jiné. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku K
p
ze sloupce 11 přílohy č. 36, pokud není dále uvedeno jinak.
(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků K
p
tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší K
p
pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
(8) Není-li na pozemku žádná stavba nebo jsou-li na pozemku jen stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11 a je určen k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d) použije se K
p
budoucí stavby; pokud na něj bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území15a), použije se K
p
ze sloupce 9 přílohy č. 36. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije K
p
ze sloupce 11 přílohy č. 36.
(9) Nelze-li pozemku, na kterém není žádná stavba nebo jsou na něm pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, přiřadit K
p
podle odstavce 8 a je-li podle platného územního nebo regulačního plánu určen k zastavění, použije se K
p
podle předpokládaného funkčního využití plochy. Není-li určen k zastavění, použije se K
p
ze sloupce 9 přílohy č. 36.
(10) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije K
p
druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije K
p
ze sloupce 13.
(11) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36, kromě K
p
pro pozemek oceněný podle § 28 odst. 5, § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy musí být odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 36, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách anebo jiné závažné důvody ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivní zjištěnou cenu. Zohlednit lze i morální zastarání stavby. Příslušný K
p
uvedený v příloze č. 36 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.
 
§ 48
Při oceňování nemovitostí se výsledná zjištěná cena, sníží o ceny věcných břemen váznoucích na nemovitostech zjištěné podle § 18 zákona.
 
§ 49
Celková cena zjištěná podle části první až šesté se zaokrouhlí na desetikoruny a cena zjištěná podle části sedmé se zaokrouhlí na koruny.
 
§ 49a
Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.
 
§ 50
Zrušuje se:
1. vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
2. vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
3. vyhláška č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.,
4. vyhláška č. 338/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.,
5. vyhláška č. 325/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 51
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příl.1
Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
1. Délky
(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.
(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.
(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:
a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,
b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,
c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.
(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.
2. Zastavěná plocha stavby (ZP)
(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
3. Měření podlaží
(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená
a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,
b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,
c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,
d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.
(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.
(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.
(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).
(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).
(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.
3.1. Výšky podlaží
(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu sešikmení.
(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.
Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.
(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.
3.2. Zastavěná plocha podlaží
(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.
(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.
4.
Podlahová plocha bytu a nebytových prostorů se měří v m2 a nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.
5. Obestavěný prostor stavby (OP)
(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.
(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,
b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,
c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.
(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějšími plochami staveb,
b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a ji se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,
c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.
(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.
(5) Neodečítají se
a) otvory a výklenky v obvodových zdech,
b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,
c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.
(6) Neuvažují se
a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,
b) římsy, pilastry, půlsloupy,
c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.
(7) Připočítají se
balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.
6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů
(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen
a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,
b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,
c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m
1. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,
2. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.
(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.
(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.
Příl.2
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
| Číslo SKP |Typ|    Účel užití budovy    |  Kč/m3  |  Kč/m2  |
|       |  |                |obestavěného| podlahové |
|       |  |                | prostoru |  plochy |
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
|   1   | 2 |       3         |   4   |   5   |
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
|46.21.18.1..1| A |zdravotní péče         | 2 740,-- |      |
|46.21.14.6..1| B |komunální služby a os. hygiena | 2 830,-- |      |
|46.21.17.1..1| C |školy              | 2 538,-- |      |
|46.21.16.3..1| D |kulturní účely         | 2 611,-- |      |
|46.21.63.1..1| E |tělocvičny           | 2 579,-- |      |
|46.21.14.3..1| F |služby a administrativa     | 2 807,-- |      |
|46.21.19.1..1| G |hotely a ubytovny        | 2 710,-- |      |
|46.21.14.2..1| H |obchod (společné stravování)  | 2 669,-- |      |
|46.21.18.2..1| I |sociální péče          | 2 239,-- |      |
|46.21.12.1..1| J |domy vícebytové (typové)    | 1 950,-- |      |
|46.21.12.2..1| K |domy vícebytové (netypové)   | 2 150,-- |      |
|46.21.13.1..1| L |průmysl             | 2 786,-- |      |
|46.21.51.2..1| M |výrobní pro energetiku     | 3 076,-- |      |
|46.21.13.3..1| N |vodní hospodářství       | 3 247,-- |      |
|46.21.15.2..1| O |rostlinná a živočišná produkce | 2 695,-- |      |
|46.21.14.4..1| P |doprava a spoje         | 2 560,-- |      |
|46.21.14.5..1| R |garáže (oprava, údržba)     | 2 460,-- |      |
|46.21.13.2..1| S |skladování a manipulace     | 2 231,-- |      |
|46.21.15.3..1| Z |skladování a úprava zemědělských|      |      |
|       |  |produktů            | 2 115,-  |      |
|       | J |byty v domech vícebytových   |      |      |
|       |  |typových            |      | 8 020,- |
|       | K |byty v domech vícebytových   |      |      |
|       |  |netypových           |      | 9 630,- |
|       | - |byty v budovách, kromě budov  |   -   | (cena dle |
|       |  |typu J, K            |      | druhu  |
|       |  |                |      | budovy, |
|       |  |                |      | sl. 4 x |
|       |  |                |      |koef. 3,56)|
|       | - |nebytové prostory ve všech   |   -   | (cena dle |
|       |  |typech budov          |      | druhu  |
|       |  |                |      | budovy, |
|       |  |                |      | sl. 4 x |
|       |  |                |      |koef. 3,4) |
| -     | J | Nebytové prostory v domech   |      |      | 
|       |  | vícebytových typových -    |      |      |
|       |  | - garážová stání        |      | 4210,-  | 
| -     | K | Nebytové prostory v domech   |      |      | 
|       |  | vícebytových netypových -   |      |      | 
|       |  | - garážová stání        |      | 5050,-  |
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové
  realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO6B,
  TO8B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP = číselné kódy standardní klasifikace produkce Českého
  úřadu statistického.

3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na
  účelové využití půdního prostoru.


          STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| Číslo | Typ budovy|  Konstrukce a |      Popis standardu       |
|položky|      |   vybavení  |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  1  |Všechny typy|Základy včetně  |Patky, pasy z betonu proloženého    |
|    |      |zemních prací  |kamenem, betonu, železobetonu,     |
|    |      |         |s izolací proti zemní vlhkosti     |
|    |      |         |(u podsklepených objektů i svislé)   |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  2  |A, B, C, D, |Svislé konstrukce|- Zděné z plných cihel, min.      |
|    |E, F, G, H, |vč. obvodového  | tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných  |
|    |I, J, K, L |pláště (bez úprav| materiálů v menších tloušťkách    |
|    |      |panelů)     | odpovídajících z hlediska tepelně  |
|    |      |         | technických parametrů cihelné zdi  |
|    |      |         | z plných cihel v tl. 45 cm      |
|    |      |         |- Sendvičové v různých skladbách    |
|    |      |         | vrstev s tepelnou izolací o min.   |
|    |      |         | tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé  |
|    |      |         | odpovídající technickým parametrům  |
|    |      |         | zdi z plných cihel v tl. 45 cm,   |
|    |      |         | montované i monolitické samonosné,  |
|    |      |         | nenosné v kombinaci se sloupy a   |
|    |      |         | tyčovými prvky, montované,      |
|    |      |         | monolitické             |
|    |      |         |- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační|
|    |      |         | vložkou, min. tloušťka 12 cm     |
|    |      |         | odpovídající tepelně technickým   |
|    |      |         | parametrům zdi z plných cihel    |
|    |      |         | v tl. 45 cm, odolné plísni      |
|    |      |         | a vyhovující hygienickým normám   |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, O, P, R |Svislé konstrukce|- Zděné, z různých materiálů          |
|    |      |vč. obvodového  | min. tl. 29 cm            |
|    |      |pláště      |- Betonové, železobetonové - montované,|
|    |      |         | monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně|
|    |      |         | izolační vložkou           |
|    |      |         |- Sendvičové v různých skladbách    |
|    |      |         | vrstev a materiálů, nosné i nenosné |
|    |      |         | - kombinované se sloupy a tyčovými  |
|    |      |         | prvky, min. tl. 29 cm, montované,  |
|    |      |         | monolitické             |
|    |      |         |- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm     |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Svislé konstrukce|Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, |
|    |      |vč. obvodového  |betonové monolitické a montované    |
|    |      |pláště      |(tyčové i plošné); nenosný plášť    |
|    |      |         |vyzdívaný, tl. min. 12 cm; kovové   |
|    |      |         |tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové |
|    |      |         |o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně |
|    |      |         |opláštěná kostra prvky nebo dílci na  |
|    |      |         |bázi dřeva, jednostranně opláštěná   |
|    |      |         |kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným  |
|    |      |         |plechem, osinkocementovými deskami,  |
|    |      |         |deskami z barevných kovů a na bázi   |
|    |      |         |plastických hmot.           |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |N      |Svislé konstrukce|Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého  |
|    |      |vč. obvodového  |betonu; železobetonové monolitické   |
|    |      |pláště      |i montované (tyčové a plošné), kovové |
|    |      |         |tyčové, nenosný plášť zděný nebo    |
|    |      |         |montovaný železobetonový        |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  3  |A, B, C, D, |Stropy (podhledy |Jakékoliv stropy s podhledem rovným  |
|    |E, F, G, H, |- mimo akustické |i členitým, nespalné a polospalné   |
|    |I, J, K, L |a tepelně    |                    |
|    |      |izolační,    |                    |
|    |      |zavěšené apod.) |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Stropy (podhledy |Jakékoliv běžného provedení      |
|    |R, S, Z   |- mimo akustické |                    |
|    |      |a tepelně    |                    |
|    |      |izolační,    |                    |
|    |      |zavěšené apod.) |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  4  |Všechny typy|Krov, střecha  |- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený;|
|    |      |         | kovový šroubovaný a svařovaný;    |
|    |      |         | železobetonový nepředpjatý      |
|    |      |         | monolitický, montovaný        |
|    |      |         |- Střecha plochá jednovrstvá,     |
|    |      |         | dvouvrstvá; sklonitá - sedlová,   |
|    |      |         | valbová, max. dvě rozdílné výšky   |
|    |      |         | hřebene, pultová           |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  5  |A, B, C, D, |Krytiny střech  |Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných  |
|    |E, F, G, H, |         |hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,|
|    |I, J, K, L, |         |betonové tašky novodobé, pozinkovaný  |
|    |M, N, P, R |         |nebo hliníkový plech, osinkocementové |
|    |      |         |šablony, asfaltové šindele, živičná  |
|    |      |         |svařovaná vícevrstvá          |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |O, S, Z   |Krytiny střech  |Kromě výše uvedených též vlnité    |
|    |      |         |osinkocementové desky a běžná živičná |
|    |      |         |svařovaná               |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  6  |A, B, C, D, |Klempířské    |Úplné střechy z pozinkovaného plechu  |
|    |E, F, G, H, |konstrukce    |(žlaby a svody, komíny, průniky),   |
|    |I, J, K, L |         |parapety nejsou podmínkou       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Klempířské    |Žlaby a svody z pozinkovaného plechu  |
|    |R, S, Z   |konstrukce    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  7  |A, B, C, E, |Úprava vnitřních |Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné -   |
|    |F, G, H, I, |povrchů (mimo  |standardní obklady, úpravy podhledů  |
|    |J, K, L   |hygienická    |z obkladového materiálu neplnící    |
|    |      |zařízení)    |akustickou, tepelně izolační a     |
|    |      |         |estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi|
|    |      |         |dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |D      |Úprava vnitřních |Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné,   |
|    |      |povrchů (mimo  |standardní podhledy a obklady stěn   |
|    |      |hygienická    |včetně akustických, tepelných a    |
|    |      |zařízení)    |dekorativních (např. dřevěné nebo   |
|    |      |         |na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé |
|    |      |         |nástřiky                |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Úprava vnitřních |Vápenné jednovrstvé hladké nebo    |
|    |R      |povrchů (mimo  |dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn |
|    |      |hygienická    |a stropů nahrazující omítky      |
|    |      |zařízení)    |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Úprava vnitřních |Vápenné jednovrstvé hladké, popř.   |
|    |      |povrchů (mimo  |dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo    |
|    |      |hygienická    |nátěry                 |
|    |      |zařízení)    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  8  |A, B, C, D, |Úprava vnějších |Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové |
|    |E, F, G, H, |povrchů     |škrábané či stříkané, házené      |
|    |I, J, K   |         |odtrhované, nástřiky na bázi umělých  |
|    |      |         |hmot, obklady dřevěné, keramické běžné,|
|    |      |         |spárované zdivo            |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Úprava vnějších |Vápenné jednovrstvé omítky, popř.   |
|    |P, R    |povrchů     |dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na  |
|    |      |         |bázi umělých hmot, běžné obklady,   |
|    |      |         |dřevěné, keramické nebo        |
|    |      |         |osinkocementové, spárované zdivo    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Úprava vnějších |Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé  |
|    |      |povrchů     |omítky, stříkaný břízolit, nástřiky  |
|    |      |         |na bázi umělých hmot          |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  9  |A, B, C, D, |Vnitřní obklady |Běžné obklady záchodů, umýváren,    |
|    |E, F, G, H, |keramické    |koupelen, kuchyní, prádelen, apod.   |
|    |I, J, K, L |(hygienická   |                    |
|    |      |zařízení)    |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Vnitřní obklady |Neuvažují se              |
|    |R, S, Z   |keramické    |                    |
|    |      |(hygienická   |                    |
|    |      |zařízení)    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 10  |A, B, C, D, |Schody      |Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné   |
|    |E, F, G, H, |         |s povrchem stupňů z tvrdého dřeva,   |
|    |I, J, K   |         |teracovým, keramickým, PVC, textilním |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Schody      |Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné   |
|    |P, R, S, Z |         |s povrchem stupňů z cementového potěru,|
|    |      |         |teracem, běžné keramické dlažby, PVC  |
+-------+------------+-----------------+---------------------------------------     +
| 11  |A, B, C, D, |Dveře      |Hladké plné nebo prosklené, běžné   |
|    |E, F, G, H, |         |provedení, dýhované, náplňové     |
|    |I, J, K   |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Dveře      |Hladké plné nebo prosklené, kovové,  |
|    |P, R, S, Z |         |běžné provedení, náplňové       |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 12  |A, B, C, D, |Vrata      |Neuvažují se              |
|    |E, F, G, H, |         |                    |
|    |I, J, K   |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Vrata      |Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná |
|    |P, R, S, Z |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 13  |A, B, C, D, |Okna       |Jakákoliv zdvojená,          |
|    |E, F, G, H, |         |dřevěná dvojitá špaletová       |
|    |I, J, K, L |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Okna       |Jednoduchá dřevěná nebo kovová     |
|    |R, S, Z   |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 14  |A, B, C, D, |Povrchy podlah  |PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická |
|    |E, F, G, H, |         |dlažba, textilní krytiny vpichované  |
|    |I, J, K, L |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Povrchy podlah  |Cementový potěr, běžná keramická    |
|    |R, S, Z   |         |dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba  |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 15  |A, B, C, D, |Vytápění     |Jakékoliv ústřední nebo dálkové;    |
|    |E, F, G, H, |         |akumulačními nebo plynovými kamny   |
|    |I, J, K, L |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, P, R, N, |Vytápění     |Temperování lokálními topidly     |
|    |O, S, Z   |Vytápění     |Bez temperování            |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 16  |A, B, C, D, |Elektroinstalace |Světelná a třífázová          |
|    |E, F, G, H, |         |                    |
|    |I, J, K, L, |         |                    |
|    |M, N, O, P, |         |                    |
|    |R      |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Elektroinstalace |Světelná                |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 17  |Všechny typy|Bleskosvod    |Ano                  |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 18  |A, B, C, D, |Vnitřní vodovod |Ocelové trubky a plastové,       |
|    |E, F, G, H, |         |rozvod studené a teplé vody      |
|    |I, J, K, L |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Vnitřní vodovod |Ocelové trubky a plastové,       |
|    |R      |         |rozvod pouze studené vody       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Vnitřní vodovod |Bez rozvodu vody            |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 19  |A, B, C, D, |Vnitřní     |Svislé litinové nebo plastické potrubí,|
|    |E, F, G, H, |kanalizace    |odpady ze všech hygienických zařízení, |
|    |I, J, K, L |         |koupelen, kuchyní, vpustí       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Vnitřní     |Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, |
|    |R      |kanalizace    |vpustí                 |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Vnitřní     |Bez kanalizace             |
|    |      |kanalizace    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 20  |A, B, C, D, |Vnitřní plynovod |Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu  |
|    |E, F, G, H, |         |                    |
|    |I, J, K   |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Vnitřní plynovod |Neuvažuje se              |
|    |P, R, S, Z |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 21  |A, B, C, D, |Ohřev vody    |Centrální ohřev teplé vody, průtokové |
|    |E, F, G, H, |         |ohřívače (karmy), bojlery,       |
|    |I, J, K, L |         |kombinovaný s ÚT            |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Ohřev vody    |Malé elektrické ohřívače, popř. bojler |
|    |R      |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Ohřev vody    |Neuvažuje se              |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 22  |A, C, G, H, |Vybavení kuchyní |Běžné sporáky a varné jednotky     |
|    |I      |         |velkokuchyní - elektrické a plynové  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Vybavení kuchyní |Běžné elektrické nebo plynové sporáky, |
|    |      |         |varné jednotky čtyřplotýnkové     |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |B, D, E, F, |Vybavení kuchyní |Neuvažuje se              |
|    |L, M, N, O, |         |                    |
|    |P, R, S, Z |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 23  |A, B, C, D, |Vnitřní     |Umyvadla, vany nebo sprchové kouty   |
|    |E, F, G, H, |hygienická    |běžného provedení WC splachovací    |
|    |I, J, K   |vybavení     |s pisoáry s umývátky, bez umývátek   |
|    |      |         |běžného provedení           |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Vnitřní     |Umyvadla, WC splachovací bez umývátek, |
|    |P, R    |hygienická    |popř. pisoáry v malém rozsahu     |
|    |      |vybavení     |                    |
|    |      +-----------------+---------------------------------------+
|    |S, Z    |Vnitřní     |Neuvažuje se              |
|    |      |hygienická    |                    |
|    |      |vybavení     |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 24  |A, B, C, D, |Výtahy      |Běžné osobní a nákladní výtahy     |
|    |E, F, G, H, |         |s odpovídajícím počtem stanic     |
|    |I, J, K, L |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M, N, O, P, |Výtahy      |Neuvažují se              |
|    |R, S, Z   |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 25  |A, B, C, D, |Ostatní     |Vestavěné skříně, běžné digestoře,   |
|    |E, F, G, H, |(individuální) - |domácí telefon, rozvod veřejného    |
|    |I, J, K   |příklady     |telefonu, odvětrání prostor malými   |
|    |      |         |jednotlivými ventilátory, požární   |
|    |      |         |hydranty, rozvody antén pod omítkou  |
|    |      |         |a v lištách, okenice, mříže      |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |L, M, N, O, |Ostatní     |Rozvody domácího a veřejného telefonu, |
|    |P, R, S, Z |(individuální) -     |odvětrání prostor jednotlivými malými |
|    |      |příklady     |ventilátory, požární hydranty, okenice,|
|    |      |         |mříže                 |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 26  |J      |Instalační    |Instalační šachty, koupelna, WC    |
|    |      |prefabrikovaná  |                    |
|    |      |jádra      |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
Příl.3
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
| Číslo SKP |Typ|    Účel užití haly     |  Kč/m3  |  Kč/m2  |
|       |  |                |obestavěného| podlahové |
|       |  |                | prostoru |  plochy |
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
|   1   | 2 |       3         |   4   |   5   |
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
|46.21.16.3..2| A |kulturní účely         | 2 055,-- |      |
|46.21.63.1..2| B |tělocvičny           | 2 029,-- |      |
|46.21.14.2..2| C |obchod, prodejny (společné   |      |      |
|       |  |stravování)           | 1 996,-- |      |
|46.21.19.9..2| D |ostatní jinde neuvedené     |      |      |
|       |  |(ostatní občanská výstavba)   | 2 379,-- |      |
|46.21.13.1..2| E |průmysl (bez jeřábových drah)  | 1 620,-- |      |
|46.21.13.1..2| F |průmysl s jeřábovými drahami  | 1 731,-- |      |
|46.21.51.2..2| G |výrobní pro energetiku     | 2 311,-- |      |
|46.21.14.4..2| H |pro dopravu a spoje       | 2 348,-- |      |
|46.21.14.5..2| I |garáže (opravy, údržba)     | 2 124,-- |      |
|46.21.13.2..2| J |skladování a manipulace     | 1 599,-- |      |
|46.21.15.3..2| K |skladování a úprava zemědělských|      |      |
|       |  |produktů            | 1 468,-- |      |
|46.21.15.2..2| L |živočišná produkce       | 1 930,-- |      |
|46.21.13.3..2| M |vodní hospodářství (čistírenské |      |      |
|       |  |a úpravy vod)          | 2 424,-- |      |
|       | - |byty a nebytové prostory ve   |      |      |
|       |  |všech typech hal        |   -   |cena ze  |
|       |  |                |      |sl. 4 x 3,8|
+-------------+---+--------------------------------+------------+-----------+
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.
          STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| Číslo | Typ haly |  Konstrukce a |      Popis standardu       |
|položky|      |   vybavení  |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  1  |Všechny typy|Základy včetně  |Běžné betonové, železobetonové popř.  |
|    |      |zemních prací  |z prokládaného betonu (patky, pasy,  |
|    |      |         |desky) s izolací proti zemní vlhkosti |
|    |      |         |(u podsklepených objektů i svislé)   |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  2  |A, B, C, D |Svislé nosné   |Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných),|
|    |      |konstrukce vč.  |železobetonové monolitické a montované |
|    |      |obvodového pláště|(tyčové i plošné), kovové tyčové,   |
|    |      |(bez úprav    |lepené dřevěné sloupové prvky, plášť  |
|    |      |povrchů)     |nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm,   |
|    |      |         |2x opláštěná kostra s tepelnou izolací |
|    |      |         |- běžné materiály, montované z dílců  |
|    |      |         |na bázi dřeva tl. nad 10 cm      |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Svislé nosné   |Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové  |
|    |I, L    |konstrukce vč.  |monolitické a montované (tyčové i   |
|    |      |obvodového pláště|plošné), kovové tyčové, lepené nebo  |
|    |      |(bez úprav    |sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný |
|    |      |povrchů)     |vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně |
|    |      |         |opláštěná kostra běžnými materiály,  |
|    |      |         |montované z dílců na bázi dřeva    |
|    |      |         |s tepelnou izolací           |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Svislé nosné   |Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové  |
|    |      |konstrukce vč.  |monolitické a montované (tyčové i   |
|    |      |obvodového pláště|plošné), plášť vyzdívaný nenosný    |
|    |      |(bez úprav    |tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové)   |
|    |      |povrchů)     |kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů|
|    |      |         |o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně |
|    |      |         |opláštěná kostra prkny nebo dílci   |
|    |      |         |na bázi dřeva, jednostranně opláštěná |
|    |      |         |kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným  |
|    |      |         |plechem, osinkocementovými deskami,  |
|    |      |         |deskami z barevných kovů a na bázi   |
|    |      |         |plastických hmot            |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |M      |Svislé nosné   |Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého  |
|    |      |konstrukce vč.  |betonu, železobetonové monolitické   |
|    |      |obvodového pláště|a montované (tyčové a plošné), kovové |
|    |      |(bez úprav    |tyčové se zděným nebo montovaným    |
|    |      |povrchů)     |železobetonovým pláštěm        |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  3  |A, B, C, D |Stropy (podhledy |Jakékoliv stropy s podhledem rovným  |
|    |      |- mimo akustické |i členitým kromě spalných       |
|    |      |a tepelně    |                    |
|    |      |izolační,    |                    |
|    |      |zavěšené apod.) |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Stropy (podhledy |Jakékoliv běžného provedení      |
|    |I, J, K, L, |- mimo akustické |                    |
|    |M      |a tepelně    |                    |
|    |      |izolační,    |                    |
|    |      |zavěšené apod.) |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  4  |Všechny typy|Krov, střecha  |Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy|
|    |      |         |železobetonové a ocelové; střecha   |
|    |      |         |plochá i sklonitá běžného provedení  |
|    |      |         |kromě křížových, báňových apod.)    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  5  |A, B, C, D, |Krytiny střech  |Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných  |
|    |E, F, G, H, |         |hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,|
|    |I, M    |         |betonové tašky novodobé, pozinkovaný  |
|    |      |         |nebo hliníkový plech, osinkocementové |
|    |      |         |šablony, asfaltové šindele, živičná  |
|    |      |         |svařovaná vícevrstvá          |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K, L   |Krytiny střech  |Kromě výše uvedených též vlnité    |
|    |      |         |osinkocementové desky a běžná živičná |
|    |      |         |svařovaná               |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  6  |A, B, C, D |Klempířské    |Úplné střechy z pozinkovaného plechu  |
|    |      |konstrukce    |(žlaby a svody, komíny, průniky),   |
|    |      |         |parapety nejsou podmínkou       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Klempířské    |Žlaby a svody z pozinkovaného plechu  |
|    |I, J, K, L, |konstrukce    |                    |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  7  |A      |Úprava vnitřních |Dvouvrstvé vápenné omítky,     běžné -   |
|    |      |povrchů     |standardní podhledy a obklady stěn vč. |
|    |      |         |akustických, tepelných a dekorativních |
|    |      |         |(např. dřevěné nebo na bázi dřevní   |
|    |      |         |hmoty apod.), novodobé nástřiky    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |B, C, D   |Úprava vnitřních |Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné,   |
|    |      |povrchů     |standardní obklady a úpravy podhledů  |
|    |      |         |z obkladového materiálu (dřevo, dřevní |
|    |      |         |hmoty apod.), neplnící akustickou   |
|    |      |         |či tepelně izolační funkci, novodobé  |
|    |      |         |nástřiky                |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Úprava vnitřních |Vápenné jednovrstvé hladké nebo    |
|    |I, L, M   |povrchů     |dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn |
|    |      |         |a stropů nahrazující omítky      |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Úprava vnitřních |Vápenné jednovrstvé hladké, popř.   |
|    |      |povrchů     |dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry|
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  8  |A, B, C, D |Úprava vnějších |Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové |
|    |      |povrchů     |škrábané, stříkané, házené odtrhované, |
|    |      |         |nástřiky na bázi umělých hmot, obklady |
|    |      |         |dřevěné, keramické běžné, spárované  |
|    |      |         |zdivo                 |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Úprava vnějších |Vápenné dvouvrstvé hladké omítky,   |
|    |I, L, M   |povrchů     |popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky|
|    |      |         |na bázi umělých hmot, běžné obklady  |
|    |      |         |dřevěné, keramické nebo        |
|    |      |         |osinkocementové,spárované zdivo    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Úprava vnějších |Vápenné jednovrstvé hladké nebo    |
|    |      |povrchů     |dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, |
|    |      |         |nástřiky na bázi umělých hmot     |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
|  9  |A, B, C, D |Vnitřní obklady |Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. |
|    |      |keramické    |koupelen a kuchyní           |
|    |      |(hygienická   |                    |
|    |      |zařízení)    |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vnitřní obklady |Neuvažují se              |
|    |I, J, K, L, |keramické    |                    |
|    |M      |(hygienická   |                    |
|    |      |zařízení)    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 10  |A, B, C, D |Schody      |Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné   |
|    |      |         |s povrchem stupňů z tvrdého dřeva,   |
|    |      |         |teracovým, keramickým, PVC, textilním |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Schody      |Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné   |
|    |I, J, K, L, |         |s povrchem stupňů z cementového    |
|    |M      |         |potěru, teraco, běžná keramická    |
|    |      |         |dlažba, PVC              |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 11  |A, B, C, D |Dveře      |Hladké plné nebo prosklené, běžné,   |
|    |      |         |dýhované, náplňové           |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Dveře      |Hladké plné nebo prosklené, kovové,  |
|    |I, J, K, L, |         |náplňové                |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 12  |A, B, C, D |Vrata      |Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vrata      |Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná |
|    |I, J, K, L, |         |                    |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 13  |A, B, C, D |Okna       |Jakákoliv zdvojená kromě plastových,  |
|    |      |         |dvojitá špaletová dřevěná       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Okna       |Jednoduchá dřevěná nebo ocelová    |
|    |I, J, K, L, |         |                    |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 14  |A, B, C, D |Povrchy podlah  |PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická |
|    |      |         |dlažba, textilní krytiny vpichované  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Povrchy podlah  |Cementový potěr, běžná keramická    |
|    |I, J, K, L, |         |dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba  |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 15  |A, B, C, D |Vytápění     |Jakékoliv ústřední nebo dálkové;    |
|    |      |         |akumulačními nebo plynovými kamny,   |
|    |      |         |elektrická přímotopná tělesa      |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vytápění     |Temperování lokálními topidly     |
|    |I      |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K, L, M |Vytápění     |Bez temperování            |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 16  |A, B, C, D, |Elektroinstalace |Světelná a třífázová          |
|    |E, F, G, H, |         |                    |
|    |I, L, M   |         |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Elektroinstalace |Světelná                |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 17  |Všechny typy|Bleskosvod    |Ano                  |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 18  |A, B, C, D |Vnitřní vodovod |Ocelové trubky a plastové,       |
|    |      |         |rozvod studené a teplé vody      |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vnitřní vodovod |Ocelové trubky a plastové,       |
|    |I, L, M   |         |rozvod pouze studené vody       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Vnitřní vodovod |Bez rozvodu vody            |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 19  |A, B, C, D |Vnitřní     |Svislé litinové nebo plastické potrubí,|
|    |      |kanalizace    |odpady z celého příslušenství     |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vnitřní     |Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC |
|    |I, L, M   |kanalizace    |a podlahových vpustí          |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Vnitřní     |Bez kanalizace             |
|    |      |kanalizace    |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 20  |A, B, C, D |Vnitřní plynovod |Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vnitřní plynovod |Neuvažuje se              |
|    |I, J, K, L, |         |                    |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 21  |A, B, C, D |Ohřev vody    |Centrální ohřev teplé vody, průtokové |
|    |      |         |ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Ohřev vody    |Malé průtokové ohřívače, popř. bojler |
|    |I, L, M   |         |                    |
|        +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Ohřev vody    |Neuvažuje se              |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 22  |A, B    |Vybavení kuchyní |Neuvažuje se              |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |C      |Vybavení kuchyní |Běžné sporáky a varné jednotky     |
|    |      |         |velkokuchyní plynové nebo elektrické  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vybavení kuchyní |Neuvažuje se              |
|    |I, J, K, L, |         |                    |
|    |M      |         |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 23  |A, B, C, D |Vnitřní     |Umyvadla, běžné vany nebo sprchové   |
|    |      |hygienická    |kouty, WC splachovací běžného typu   |
|    |      |vybavení     |bez i s umývátky, pisoáry       |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Vnitřní     |Umyvadla, WC splachovací bez umývátek, |
|    |I, L, M   |hygienická    |pisoáry v malém rozsahu        |
|    |      |vybavení     |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |J, K    |Vnitřní     |Neuvažuje se              |
|    |      |hygienická    |                    |
|    |      |vybavení     |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 24  |A, B, C, D |Výtahy (u    |Běžné osobní, resp. nákladní výtahy  |
|    |      |vícepodlažních  |s odpovídajícím počtem stanic     |
|    |      |hal)       |                    |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Výtahy (u    |Neuvažují se              |
|    |I, J, K, L, |vícepodlažních  |                    |
|    |M      |hal)       |                    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
| 25  |A, B, C, D |Ostatní     |Vestavěné skříně, běžné digestoře,   |
|    |      |(individuální)  |domácí telefon, rozvod veřejného    |
|    |      |příklady     |telefonu, odvětrání některých prostor |
|    |      |         |malými jednotlivými ventilátory,    |
|    |      |         |požární hydranty, rozvody antén pod  |
|    |      |         |omítkou a v lištách, okenice, mříže  |
|    +------------+-----------------+---------------------------------------+
|    |E, F, G, H, |Ostatní     |Rozvody domácího a veřejného telefonu, |
|    |I, J, K, L, |(individuální)  |odvětrání některých prostor      |
|    |M      |příklady     |jednotlivými malými ventilátory,    |
|    |      |         |požární hydranty, okenice, mříže    |
+-------+------------+-----------------+--------------------------------------- +
Příl.4
Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K
1
+-------+---------------------------------------+-----------------+
|Číslo |Konstrukce               |Koeficient K
1
pro| |položky| +--------+--------+ | | | budovy | haly | +-------+---------------------------------------+--------+--------+ | 1 |zděné | 0,939 | 1,075 | | 2 |monolitické betonové tyčové | 1,158 | 1,040 | | 3 |monolitické betonové plošné | 1,132 | 1,132 | | 4 |montované z dílců betonových tyčových | 0,993 | 0,998 | | 5 |montované z dílců betonových plošných | 1,037 | 1,003 | | 6 |montované z prostorových buněk | 1,241 | 0,728 | | 7 |kovové | 1,032 | 0,948 | | 8 |dřevěné na bázi dřevní hmoty | 1,029 | 0,936 | +-------+---------------------------------------+--------+--------+
Příl.5
Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače
      Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
+-------+----------+-------------+---------------------------------------+
| Číslo |  SKP  |  Objekt  |   Konstrukční charakteristika    |
|položky|     |       +-------+-------+-------+-------+-------+
|    |     |       |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+-------+----------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1.1 |46.21.51.3|Věže chladící|  -  |  -  | 3 467 | 3 150 | 6 141 |
|    |     |a odplynovače|    |    |    |    |    |
| 1.2 |46.21.52.5|Zásobníky  | 1 410 | 1 428 | 3 243 | 2 177 |  -  |
|    |     |věžové (sila)|    |    |    |    |    |
| 1.3 |46.25.61.1|Komíny vysoké| 1 670 |  -  | 4 142 |  -  |  -  |
|    |     |a kouřové  |    |    |    |    |    |
|    |     |kanály    |    |    |    |    |    |
+-------+----------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)
1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků
2 monolitická betonová tyčová
3 monolitická betonová plošná
4 kovová
5 z jiných materiálů
2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy
       Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
+-------+----------+------------+---------------------------------------------- -----------------+
| Číslo | SKP   |  Objekt  |         Konstrukční charakteristika          |
|položky|     |      +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |     |      |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
+-------+----------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+-------+
| 2.1 |46.21.64.1|Nádrže a  | 8 198 | 2 640 | 3 359 |  -  | 1 619 | 7 554 |  -  | 1 640 |
|    |     |jímky    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |pozemních  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |čistíren  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |odpadních  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |vod     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.2 |46.21.64.1|Nádrže   | 7 328 | 2 149 | 2 600 | 1 895 | 2 489 | 7 300 |  -  |  -  |
|    |     |pozemní mimo|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |nádrže   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |odpadních  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |vod     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.3 |46.21.64.2|Zásobníky a | 3 955 | 2 063 | 3 137 |  -  | 1 107 | 3 509 |  -  |  -  |
|    |     |jámy pozemní|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |(mimo    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |zemědělství)|    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.4 |46.21.64.2|Zásobníky a | 3 698 | 2 042 | 1 894 |  -  |  986 | 3 045 | 1 702 |  -  |
|    |     |jámy pozemní|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |pro     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |     |zemědělství |    |    |    |    |    |    |    |    |
+-------+----------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+-------+
Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1 zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 monolitická betonová tyčová
3 monolitická betonová plošná
4 montovaná z dílců betonových tyčových
5 montovaná z dílců betonových plošných
6 kovová
7 dřevěná na bázi dřevní hmoty
8 z jiných materiálů
2a. Opěrné zdi
        Cena za 1 m3 obestavěného prostoru
+--------+----------+-------+-------------------------------------------------+
| Číslo | SKP   |Objekt |     Konstrukční charakteristika       |
|položky |     |    +------+------+-------+-----+-------+------+------+
|    |     |    |  1 |  2 |  3  | 4 |  5  | 6  | 7  |
+--------+----------+-------+------+------+-------+-----+-------+------+------+
| 2a.1  |46.21.64.5|Opěrné |   |   |    |   |    |   |   |
|    |     |zdi  | 2 930| 2 350| 3 225 | - | 3 750 | -  | -  |
+--------+----------+-------+------+------+-------+-----+-------+------+------+

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)
1 zděná z cihel nebo z bloků
2 zděná z kamene
3 monolitická betonová tyčová
4 monolitická betonová plošná
5 montovaná z dílců betonových tyčových
6 montovaná z dílců betonových plošných
7 z jiných materiálů
3. Mosty
         Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky
+-------+----------+-----------+----------------------------------+
| Číslo |  SKP  |  Objekt |  Konstrukční charakteristika  |
|položky|     |      +------+------+------+------+------+
|    |     |      |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
+-------+----------+-----------+------+------+------+------+------+
| 3.1 |46.21.21.1|Mosty   |14 657|18 561|16 788|17 545|22 277|
|    |     |pozemních |   |   |   |   |   |
|    |     |komunikací |   |   |   |   |   |
| 3.2 |46.21.21.2|Mosty   |12 693|16 429|14 256|15 497|12 008|
|    |     |drážních  |   |   |   |   |   |
|    |     |komunikací |   |   |   |   |   |
| 3.3 |46.21.21.4|Mosty   |10 527|14 310|12 571| 8 837| 9 074|
|    |     |průmyslové,|   |   |   |   |   |
|    |     |lávky pro |   |   |   |   |   |
|    |     |chodce   |   |   |   |   |   |
+-------+----------+-----------+------+------+------+------+------+
Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1 monolitická betonová nepředpjatá
2 monolitická betonová předpjatá
3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých
4 montovaná z dílců betonových předpjatých
5 kovová
4. Komunikace pozemní
        Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace
+-------+----------+-----------+----------------------------------------------- +
| Číslo |  SKP  |  Objekt |     Konstrukční charakteristika     |
|položky|     |      +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |     |      |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
+-------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 4.1 |46.23.11.2|Komunikace | 1 299 | 1 945 | 1 161 | 1 079 | 1 401 |  313 |
|    |     |pozemní  |    |    |    |    |    |    |
|    |     |(silnice) |    |    |    |    |    |    |
| 4.2 |46.23.11.4|Plochy   | 1 075 | 1 092 |  875 |  796 | 1 081 |  289 |
|    |     |charakteru |    |    |    |    |    |    |
|    |     |pozemních |    |    |    |    |    |    |
|    |     |komunikací |    |    |    |    |    |    |
|    |     |(např.   |    |    |    |    |    |    |
|    |     |parkoviště)|    |    |    |    |    |    |
+-------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1 dlážděný
2 monolitický betonový
3 montovaný betonový
4 z kameniva prolévaný živicí
5 z kameniva obalovaného živicí
6 bez krytu
5. Letiště
         Cena Kč za 1 m2 plochy letiště
+-------+----------+--------+-------------------------------+
| Číslo |  SKP  | Objekt | Konstrukční charakteristika |
|položky|     |    +-------+-------+-------+-------+
|    |     |    |  1  |  2  |  3  |  4  |
+-------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 5.1  |46.23.14 |Letištní| 1 990 | 1 500 | 1 450 | 1 360 |
|    |     |plochy |    |    |    |    |
+-------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+
Konstrukční charakteristika
1 TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)
štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
2 Prostá cementobetonová deska
štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce
3 Prostá cementobetonová deska
geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)
štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot
6. Plochy a úpravy území
      Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné
+-------+----------+-----------+----------------------------------------------- ------+
| Číslo |  SKP  | Objekt  |       Konstrukční charakteristika       |
|položky|     |      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|    |     |      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+
| 6.1 |46.39.99 |Úpravy   | 176| 265| 626| 415| 478| 316| 391| - | 162|
|    |     |území a  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |samostatné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |zemní práce|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 |46.23.21 |Plochy pro | 200| 286| 824| 628| - | 408| - | 262| - |
|    |     |tělovýchovu|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |nekryté  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3 |46.21.64.3|Nástupiště | - | - |4 876|3 950|4 210|2 860|3 097| - | - |
|    |     |a rampy  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |(cena za  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |1 m2    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |zastavěné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |plochy)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+
Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1 vegetační
2 z kameniva
3 dlážděný
4 monolitický
5 montovaný betonový
6 z kameniva - prolévaného živicí
7 z kameniva - obalovaného živicí
8 z jiných materiálů - např. antuka
9 bez krytu
7. Dráhy kolejové
          Cena Kč za 1 m délky trasy
+-------+----------+---------------+------------------------------------------- -----+
| Číslo |  SKP  |   Objekt  |     Konstrukční charakteristika      |
|položky|     |            +------+------+------+------+------+------+------+
|    |     |        |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
+-------+----------+---------------+------+------+------+------+------+------+- -----+
| 7.1 |46.23.13.1|Spodek drah  | 7 286| 7 976| 8 250|  - |  - | 2 976|  - |
|    |     |kolejových   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.2 |46.23.13.2|Svršek     | 5 510| 7 733| 4 389| 6 326|  - |  - |  - |
|    |     |železničních  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |kolejí na   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |drahách    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |celostátních  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.3 |46.23.13.2|Svršek     | 9 028|12 671| 7 192|  - |  - |  - |  - |
|    |     |železničních  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |kolejí     |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |staničních   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |na drahách   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |celostátních  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.4 |46.23.13.5|Svršek     |13 958|15 120| 7 215| 5 201| 8 657|  - |  - |
|    |     |železničních  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |vleček včetně |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |zadlážděných, |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |městské    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |pozemní    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |tramvaje    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |(včetně    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |výhybek)    |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.5 |46.23.13.5|Svršek drah  | 8 339|11 705| 6 643| 7 797|10 056|  - |  - |
|    |     |kolejových   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |ostatních,   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |vlečky     |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |nezadlážděné  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.6 |46.23.13.9|Svršek kolejí |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 2 380|
|    |     |úzkorozchodných|   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |vnitrozávodních|   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |- zadlážděných |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.7 |46.23.13.9|Dtto -     |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 1 500|
|    |     |nezadlážděných |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+----------+---------------+------+------+------+------+------+------+- -----+
Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)
1 pražce dřevěné
2 pražce ocelové
3 pražce betonové
4 desky podélné a prahy betonové monolitické
5 desky a podélné prahy montované betonové
6 vrstva kameniva zhutněná
7 ostatní
8. Výhybky
+-------+----------+----------------------------------------+----------------+
| Číslo |  SKP  |       Objekt           |Cena Kč za 1 kus|
|položky|     |                    |        |
+-------+----------+----------------------------------------+----------------+
| 8.1 |46.23.13.4| Výhybky na celostátních drahách    |  504 000   |
|    |     | - na traťových kolejích        |        |
| 8.2 |46.23.13.4| Dtto - na staničních kolejích     |  430 000   |
| 8.3 |46.23.13.4| Výhybky na železničních vlečkách    |  310 000   |
| 8.4 |46.23.13.4| Dtto - na kolejích úzkorozchodných   |  285 000   |
| 8.5 |46.23.13.4| Výhybky na kolejích tramvajových    |  460 000   |
+-------+----------+----------------------------------------+----------------+
9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté
           Cena Kč za 1 m délky
+-------+----------+-------------+----------------------------------+
| Číslo |  SKP  |  Objekt  |  Konstrukční charakteristika  |
|položky|     |       +------+------+------+------+------+
|    |     |       |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
+-------+----------+-------------+------+------+------+------+------+
| 9.1 |46.21.34.9|Rozvody   |  593| 1 323|  - |  267|  - |
|    |     |nadzemní   |   |   |   |   |   |
|    |     |elektrického |   |   |   |   |   |
|    |     |proudu včetně|   |   |   |   |   |
|    |     |kabelů    |   |   |   |   |   |
| 9.2 |46.21.33.1|Vedení    |  - |  875|  900|  - |  - |
|    |     |trolejová  |   |   |   |   |   |
|    |     |celostátních |   |   |   |   |   |
|    |     |drah     |   |   |   |   |   |
| 9.3 |46.21.33.2|Vedení    |  - |  - | 1 042|  - |  - |
|    |     |trolejová  |   |   |   |   |   |
|    |     |městských  |   |   |   |   |   |
|    |     |drah     |   |   |   |   |   |
| 9.4 |46.21.35.1|Vedení    |  802| 1 428|  - |  - |  - |
|    |     |silnoproudá |   |   |   |   |   |
|    |     |podzemní   |   |   |   |   |   |
|    |     |kabelová   |   |   |   |   |   |
| 9.5 |46.21.35.9|Vedení    | 1 924|  - |  - |  - |  - |
|    |     |slaboproudá |   |   |   |   |   |
|    |     |podzemní   |   |   |   |   |   |
|    |     |kabelová   |   |   |   |   |   |
| 9.6 |46.23.13.6|Dráhy visuté |  - |  - |  - |43 898|  - |
+-------+----------+-------------+------+------+------+------+------+
Konstrukční charakteristika (umístění vedení)
1 v zemní rýze na upravený podklad
2 v zemní rýze do tvárnicové tratě
3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech
4 nad zemí na rámové konstrukci
5 nad zemí na jiných podporách
10. Objekty podzemní mimo důlní
       Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
+-------+----------+----------+----------------------------------+
| Číslo |  SKP  | Objekt |  Konstrukční charakteristika  |
|položky|     |     +------+------+------+------+------+
|    |     |     |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
+-------+----------+----------+------+------+------+------+------+
| 10.1 |46.21.22.1|Tunely  | 4 114|  - |  - |  - |  - |
| 10.2 |46.21.22.2|Štoly   | 6 942| 8 414| 5 376| 6 116|  - |
| 10.3 |46.21.22.3|Objekty  | 5 839|  - |  - |  - |  - |
|    |     |podzemní |   |   |   |   |   |
|    |     |halové  |   |   |   |   |   |
| 10.4 |46.21.22.4|Objekty  | 4 482|  - |  - |  - |  - |
|    |     |plošné  |   |   |   |   |   |
|    |     |podzemní |   |   |   |   |   |
| 10.5 |46.21.22.5|Šachty  |  - |  - |  - | 4 318|  - |
|    |     |svislé,  |   |   |   |   |   |
|    |     |úklonné  |   |   |   |   |   |
| 10.6 |46.21.22.6|Vrty   |  - |  - |  - |  - |10 362|
| 10.7 |46.25.22.1|Studny  | 2 523|  - |  - |  - |  - |
|    |     |vodárenské|   |   |   |   |   |
| 10.8 |46.21.22.7|Tunely  | 1 781|  - |  - |  - |  - |
|    |     |stanic  |   |   |   |   |   |
+-------+----------+----------+------+------+------+------+------+
Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)
1 hloubení z povrchu území
2 ruční ražení
3 ražení nemechanizovaným štítem
4 ražení mechanizovaným štítem
5 vrtání
11. Vodovody trubní
  SKP 46.21.31.2  Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m
+-------+-----------------+-------------------------------+
| Číslo |Profil potrubí DN| Konstrukční charakteristika |
|položky|   v mm    +-------+-------+-------+-------+
|    |         |  1  |  2  |  3  |  4  |
+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
| 11.1 |    80 mm   | 1 640 | 1 344 | 1 840 |  -  |
| 11.2 |   100 mm   | 2 063 | 1 344 | 2 238 | 2 176 |
| 11.3 |   200 mm   | 2 877 | 2 166 | 2 939 | 2 859 |
| 11.4 |   300 mm   | 4 440 | 3 045 | 4     330 | 4 034 |
| 11.5 |   400 mm   |  -  | 4 084 | 4 756 | 5 316 |
| 11.6 |   600 mm   |  -  | 5 492 | 7 776 | 8 903 |
| 11.7 |   800 mm   |  -  | 9 978 |12 226 |  -  |
| 11.8 |  1 000 mm   |  -  |13 821 |15 920 |  -  |
| 11.9 |  1 200 mm   |  -  |18 091 |20 231 |  -  |
+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot
2 z trub ocelových
3 z trub litinových
4 z trub osinkocementových
12. Kanalizace trubní
  SKP 46.21.41.4  Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m
+-------+-----------------+-------------------------------+
| Číslo | Profil potrubí | Konstrukční charakteristika |
|položky|   v mm    +-------+-------+-------+-------+
|    |         |  1  |  2  |  3  |  4  |
+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
| 12.1 |   300 mm   | 2 163 | 1 785 | 2 082 | 1 981 |
| 12.2 |   400 mm   | 2 650 | 1 955 | 2 278 | 2 831 |
| 12.3 |   500 mm   |  -  | 2 346 | 2 822 | 2 856 |
| 12.4 |   600 mm   |  -  | 3 043 | 3 655 | 3 757 |
| 12.5 |   800 mm   |  -  | 3 800 | 4 378 | 4 488 |
| 12.6 |  1 000 mm   |  -  |  -  | 5 355 |  -  |
| 12.7 |  1 200 mm   |  -  |  -  | 6 273 |  -  |
| 12.8 |  1 400 mm   |  -  |  -  |10 839 |  -  |
| 12.9 |  1 600 mm   |  -  |  -  |14 009 |  -  |
| 12.0 |  2 200 mm   |  -  |  -  |21 052 |  -  |
+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot
2 z trub betonových
3 z trub železobetonových
4 z trub kameninových
13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)
  SKP 46.21.42.1  Cena Kč za 1 m délky
+-------+-----------+----------------------------------------------------+
| Číslo | Objekt a |      Jmenovitá světlost potrubí DN      |
|položky| způsob  +-------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    | vedení  | 80/40 | 100/50 | 125/65 | 150/80 | 200/100| 250/125|
+-------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 13.1 |A/a:    | 8 996 | 10 177 | 10 725 | 11 404 | 14 394 | 15 225 |
|    |Podzemní  |    |    |    |    |    |    |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
|    |Dvojitý  |    |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |    |
|    |žl + žl  |    |    |    |    |    |    |
| 13.2 |A/b:    | 6 833 | 8 970 | 9 448 | 10 031 | 12 346 | 13 486 |
|    |Dvojitý  |    |    |    |    |    |    |
|    |kanál žl + |    |    |    |    |    |    |
|    |příklopový |    |    |    |    |    |    |
| 13.3 |A/c:    | 7 564 | 8 870 | 9 738 | 10 207 | 12 778 | 13 739 |
|    |Společný  |    |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |    |
|    |příklopový |    |    |    |    |    |    |
| 13.4 |B: Pozemní | 1 746 | 2 106 | 2 290 | 2 477 | 3 170 | 3 618 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
| 13.5 |C: Nadzemní| 5 902 | 5 658 | 5 758 | 5 598 | 5 798 | 6 084 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
+-------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+
  SKP 46.21.32.4  Cena Kč za 1 m délky
+-------+-----------+--------------------------------------------+
| Číslo | Objekt a |    Jmenovitá světlost potrubí DN    |
|položky| způsob  +--------+--------+--------+--------+--------+
|    | vedení  | 300/125| 350/150| 400/150| 500/200| 600/250|
+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 13.6 |A/a:    | 16 787 | 19 248 | 21 220 | 25 967 | 30 395 |
|    |Podzemní  |    |    |    |    |    |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
|    |Dvojitý  |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |
|    |žl + žl  |    |    |    |    |    |
| 13.7 |A/b:    | 14 950 | 16 909 | 19 197 | 23 002 |  -  |
|    |Dvojitý  |    |    |    |    |    |
|    |kanál žl + |    |    |    |    |    |
|    |příklopový |    |    |    |    |    |
| 13.8 |A/c:    | 16 233 | 19 096 | 21 373 | 25 714 |  -  |
|    |Společný  |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |
|    |příklopový |    |    |    |    |    |
| 13.9 |B: Pozemní | 4 287 | 5 210 | 5 470 | 8 329 | 10 511 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
| 13.0 |C: Nadzemní| 6 633 | 7 742 | 7 860 | 11 886 | 14 446 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
Způsob vedení:
A: Podzemní vedení
A/a: Dvojitý kanál 2 žlaby
A/b: Dvojitý kanál, žlab příklopový
A/c: Společný kanál příklopový
B: Pozemní vedení
C: Nadzemní vedení
14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)
  SKP 46.21.42.2  Cena Kč za 1 m délky
+-------+-----------+-----------------------------------------------+
| Číslo | Objekt a |     Jmenovitá světlost potrubí DN     |
|položky| způsob  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    | vedení  |2 x 100|2 x 150|2 x 200|2 x 300|2 x 400|2 x 500|
+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |A: Podzemní|    |    |    |    |    |    |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
| 14.1 |A/a:    | 7 442 | 9 428 |11 814 |15 148 |20 043 |23 761 |
|    |Příklopový |    |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |    |
| 14.2 |A/b:    | 8 910 |10 482 |12 843 |16 706 |22 286 |25 956 |
|    |Žlabový  |    |    |    |    |    |    |
|    |systém   |    |    |    |    |    |    |
| 14.3 |B: Pozemní | 2 343 | 2 871 | 3 855 | 6 115 | 8 354 |10 577 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
| 14.4 |C: Nadzemní| 5 614 | 5 604 | 6 246 | 8 978 |11 607 |14 994 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |    |
+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
  SKP 46.21.32.5  Cena Kč za 1 m délky
+-------+-----------+--------------------------------------------+
| Číslo | Objekt a |    Jmenovitá světlost potrubí DN    |
|položky| způsob  +--------+--------+--------+--------+--------+
|    | vedení  | 2 x 600| 2 x 800|2 x 1000|2 x 1200|2 x 1400|
+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |A:     |    |    |    |    |    |
|    |Podzemní  |    |    |    |    |    |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
| 14.5 |A/a:    | 27 059 | 37 169 | 45 208 | 50 542 | 57 890 |
|    |Příklopový |    |    |    |    |    |
|    |kanál   |    |    |    |    |    |
| 14.6 |A/b:    | 29 949 | 40 489 | 49 662 | 57 827 | 62 619 |
|    |Žlabový  |    |    |    |    |    |
|    |systém   |    |    |    |    |    |
| 14.7 |B: Pozemní | 12 920 | 19 485 | 24 969 | 29 112 | 33 746 |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
| 14.8 |C: Nadzemní| 17 286 | 26 106 | 37 771 |  -  |  -  |
|    |vedení   |    |    |    |    |    |
+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
Způsob vedení:
A: Podzemní vedení
A/a: Příklopový kanál
A/b: Žlabový systém
B: Pozemní vedení
C: Nadzemní vedení
15. Vedení elektrické
a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)
  SKP 46.21.34.1  Cena Kč za 1 m délky
+-------+---------------------+----------------+---------------------+
| Číslo |           |ve volném terénu|v zastavěném prostoru|
|položky|    Objekt    +----------------+---------------------+
|    |           |      počet kabelů        |
|    |           +-------+--------+----------+----------+
|    |           |  1  |  2  |   1  |   2  |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
|    |Kabelové vedení 10 kV|    |    |     |     |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
| 15.1 |3 x 50 až 90     |  347 |  572 |  428  |  713  |
| 15.2 |3 x 12 až 150    |  407 |  713 |  510  |  816  |
| 15.3 |3 x 185 až 240    |  490 |  897 |  591  | 1 041  |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
|    |Kabelové vedení 22 kV|    |    |     |     |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
| 15.4 |3 x 95 až 150    |  775 | 1 047 |  876  | 1 591  |
| 15.5 |3 x 185       |  847 | 1 632 |  897  | 1 835  |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
|    |Kabelové vedení 35 kV|    |    |     |     |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
| 15.6 |3 x 95 až 150    |  787 | 1 692 |  890  | 1 896  |
| 15.7 |3 x 185 až 240    | 1 060 | 1 977 | 1 161  | 2 141  |
+-------+---------------------+-------+--------+----------+----------+
b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
  SKP 46.21.43.2  Cena Kč
+-------+---------------------+----------------+-----------------+
| Číslo |   Objekt     | za 1 m délky | za 1 kus sloupu |
|položky|           | vedení (včetně | (včetně podílu |
|    |           | podílů ceny  |  ceny kabelů) |
|    |           |  sloupů)   |         |
+-------+---------------------+----------------+-----------------+
|    Sítě kabelové se sloupy                 |
+-------+---------------------+----------------+-----------------+
| 15.8 | parkovými do 4 m  |    380   |   12 000   |
| 15.9 | uličními do 8 m   |    580   |   22 000   |
| 15.0 | uličními přes 8 m  |   1 030   |   30 000   |
+-------+---------------------+----------------+-----------------+
16. Hydromeliorace
  SKP 46.24.12.6  Cena Kč za 1 m délky
+-------+--------------------+-----------------------------------+
| Číslo |   Objekt    |  Konstrukční charakteristika  |
|položky|          +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|    |          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 16.1 |Drenáže odvodňovací |  55| - | - | - | 115| - |
| 16.2 |Příkopy a kanály  | - |1 283| - | - | - |2 055|
|    |odvodňovací     |   |   |   |   |   |   |
|    |otevřené a zakryté |   |   |   |   |   |   |
| 16.3 |Odvodnění ostatní  | - | - |1 356| - | - | - |
| 16.4 |Rozvody závlahové  |1 533| - | - | 872| - | - |
|    |podzemním potrubím |   |   |   |   |   |   |
| 16.5 |Rozvody závlahové  | - | - |5 611| - | - | - |
|    |zakrytými kanály  |   |   |   |   |   |   |
+-------+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           Cena Kč za 1 ha
+-------+----------------------------+---------------------------+
| Číslo |     Objekt       |Konstrukční charakteristika|
|položky|              +------+------+------+------+
|    |              | 1  | 4  | 5  | 6  |
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
| 16.6 |Drenáže odvodňovací     |54 206| -  |65 701| -  |
| 16.7 |Příkopy a kanály odvodňovací| -  | -  | -  |67 179|
|    |otevřené a zakryté     |   |   |   |   |
| 16.8 |Závlahy - rozvody závlahovým| -  |73 709| -  | -  |
|    |podzemním potrubím     |   |   |   |   |
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
Konstrukční charakteristika (potrubí)
1 z trub z plastické hmoty
2 z trub betonových
3 z trub kameninových
4 z trub osinkocementových
5 z trub z pálené hlíny
6 bez potrubí
17. Hráze a objekty na tocích
           Cena Kč za 1 m3 objemu hráze
+-------+----------+-----------------------------+---------------+
| Číslo |  SKP  |      Objekt      | Konstrukční |
|položky|     |               |charakteristika|
|    |     |               +-------+-------+
|    |     |               |  1  |  2  |
+-------+----------+-----------------------------+-------+-------+
| 17.1 |46.24.12.3|Hráze, jezy, stupně     |  376 |  209 |
| 17.2 |46.24.12.3|Hráze přehradní zemní,    |  333 |  209 |
|    |     |kamenité a smíšené      |    |    |
| 17.3 |46.24.12.3|Hráze ochranné        |  152 |  -  |
| 17.4 |46.24.12.3|Hráze hospodářských nádrží  | 1 167 |  -  |
| 17.5 |46.24.12.3|Ostatní           |  189 |  -  |
+-------+----------+-----------------------------+-------+-------+
Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)
1 ze zemin
2 z kamene, kameniva
18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály
           Cena Kč za 1 m2 upravené plochy*)
             Cena Kč za 1 m délky**)
+-------+----------+-----------+----------------------------------------------- -+
| Číslo |  SKP  |  Objekt |  Konstrukční charakteristika         |
|položky|     |      +------+------+------+------+------+------+------+
|    |     |      |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
+-------+----------+-----------+------+------+------+------+------+------+----- -+
| 18.1 |46.24.12.8|Nádrže na | 1 738|  481|  - |  - | 5 405|  - |  - |
|    |     |tocích*)  |   |   |   |   |   |   |   |
| 18.2 |46.24.12.9|Úpravy   |  - | 6 679| 9 168| 6 366|  - | 3 651| 3 476|
|    |     |vodních  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |toků**)  |   |   |   |   |   |   |   |
| 18.3 |46.24.12.1|Kanály   | 5 125|10 237|  - |10 157|  - | 1 310|  - |
|    |     |(mimo   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |odvodnění a|   |   |   |   |   |   |   |
|    |     |závlahy)**)|   |   |   |   |   |   |   |
+-------+----------+-----------+------+------+------+------+------+------+----- -+
Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)
1 ze zemin a kameniva stabil.
2 z kamene, kameniva
3 monolitické betonové
4 montované betonové
5 vegetací
6 bez opevnění
7 z jiných materiálů
19. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu
  SKP 46.21.42.3  Cena Kč za 1 m
+-------+------------------+-----------------------------+
| Číslo | Profil potrubí | Konstrukční charakteristika |
|položky|   DN v mm   +--------------+--------------+
|    |         |   1    |   2    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
| 19.1 |    50 mm   |   585   |   -    |
| 19.2 |    63 mm   |   -    |   340   |
| 19.3 |    65 mm   |   670   |   -    |
| 19.4 |    80 mm   |   740   |   -    |
| 19.5 |    90 mm   |   -    |   435   |
| 19.6 |   100 mm   |   875   |   -    |
| 19.7 |   110 mm   |   -    |   510   |
| 19.8 |   125 mm   |  1 020   |   -    |
| 19.9 |   150 mm   |  1 410   |   -    |
| 19.10 |   160 mm   |   -    |   760   |
| 19.11 |   200 mm   |  1 780   |   -    |
| 19.12 |   225 mm   |   -    |  1 210   |
| 19.13 |   250 mm       |  2 395   |   -    |
| 19.14 |   300 mm   |  2 680   |   -    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
Konstrukční charakteristika
(materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových
20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
  SKP 46.21.42.3  Cena Kč za 1 m
+-------+------------------+-----------------------------+
| Číslo | Profil potrubí | Konstrukční charakteristika |
|položky|   DN v mm   +--------------+--------------+
|    |         |   1    |   2    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
| 20.1 |    50 mm   |  1 215   |   -    |
| 20.2 |    63 mm   |   -    |   970   |
| 20.3 |    65 mm   |  1 300   |   -    |
| 20.4 |    80 mm   |  1 370   |   -    |
| 20.5 |    90 mm   |   -    |  1 275   |
| 20.6 |   100 mm   |  1 715   |   -    |
| 20.7 |   110 mm   |   -    |  1 350   |
| 20.8 |   125 mm   |  1 660   |   -    |
| 20.9 |   150 mm   |  2 250   |   -    |
| 20.10 |   160 mm   |   -    |  1 605   |
| 20.11 |   200 mm   |  2 620   |   -    |
| 20.12 |   225 mm   |   -    |  2 050   |
| 20.13 |   250 mm   |  3 445   |   -    |
| 20.14 |   300 mm   |  3 730   |   -    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
Konstrukční charakteristika
(materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových
21. Plynovody vysokotlaké volný terén
  SKP 46.21.42.3  Cena Kč za 1 m
+-------+------------------+-----------------------------+
| Číslo | Profil potrubí | Konstrukční charakteristika |
|položky|   DN v mm   +--------------+--------------+
|    |         |   1    |   2    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
| 21.1 |    50 mm   |   640   |   -    |
| 21.2 |    63 mm   |   -    |   -    |
| 21.3 |    65 mm   |   735   |   -    |
| 21.4 |    80 mm   |   810   |   -    |
| 21.5 |    90 mm   |   -    |   -    |
| 21.6 |   100 mm   |   960   |   -    |
| 21.7 |   110 mm   |   -    |   -    |
| 21.8 |   125 mm   |  1 120   |   -    |
| 21.9 |   150 mm   |  1 520   |   -    |
| 21.10 |   160 mm   |   -    |   -    |
| 21.11 |   200 mm   |  1 900   |   -    |
| 21.12 |   225 mm   |   -    |   -    |
| 21.13 |   250 mm   |  2 530   |   -    |
| 21.14 |   300 mm   |  2 825   |   -    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
Konstrukční charakteristika
(materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových
22. Plynovody vysokotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací kromě komunikací a ploch bez krytu
  SKP 46.21.42.3  Cena Kč za 1 m
+-------+------------------+-----------------------------+
| Číslo | Profil potrubí | Konstrukční charakteristika |
|položky|   DN v mm   +--------------+--------------+
|    |         |   1    |   2    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
| 22.1 |    50 mm   |  1 265   |   -    |
| 22.2 |    63 mm   |   -    |   -    |
| 22.3 |    65 mm   |  1 368   |   -    |
| 22.4 |    80 mm   |  1 440   |   -    |
| 22.5 |    90 mm   |   -    |   -    |
| 22.6 |   100 mm   |  1 802   |   -    |
| 22.7 |   110 mm   |   -    |   -    |
| 22.8 |   125 mm   |  1 960   |   -    |
| 22.9 |   150 mm   |  2 358   |   -    |
| 22.10 |   160 mm   |   -    |   -    |
| 22.11 |   200 mm   |  2 740   |   -    |
| 22.12 |   225 mm   |   -    |   -    |
| 22.13 |   250 mm   |  3 576   |   -    |
| 22.14 |   300 mm   |  3 872   |   -    |
+-------+------------------+--------------+--------------+
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových
23. Regulační stanice plynu (označení RS)
SKP 46.21.42.3
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| Číslo | Označení | Výkon při| Počet  |  Počet  | Cena  |
|položky|     |minimálním|redukčních|regulačních| Kč/ks |
|    |     | vstupním | stupňů |  řad  |     |
|    |     | tlaku  |     |      |     |
|    |     | (m3/h) |     |      |     |
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|             STL-NTL               |
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 23.1 | RS 400 |  400  |  1   |   1   | 405 000|
| 23.2 | RS 1200 | 1 200  |  2   |   1   | 735 000|
| 23.3 | RS 2000 | 2 000  |  2   |   1   | 790 000|
| 23.4 | RS 3000 | 3 000  |  2   |   1   |1 010 000|
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
|        VTL-STL (bez meziodběru)           |
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
| 23.5 | RS 200 |  200  |  1   |   1   | 488 000|
| 23.6 | RS 200 |  200  |  2   |   1   | 570 000|
| 23.7 | RS 500 |  500  |  1   |   1   | 510 000|
| 23.8 | RS 1200 | 1 200  |  1   |   2   | 625 000|
| 23.9 | RS 1200 | 1 200  |  2   |   1   | 790 000|
| 23.10 | RS 1200 | 1 200  |  2   |   2   | 960 000|
| 23.11 | RS 2000 | 2 000  |  2   |   1   | 933 000|
| 23.12 | RS 2000 | 2 000  |  2   |   2   | 971 000|
| 23.13 | RS 3000 | 3 000  |  2   |   1   | 977 000|
| 23.14 | RS 3000 | 3 000  |  2   |   2   |1 059 000|
+-------+----------+----------+----------+-----------+---------+
Poznámka:
NTL - nízkotlak do 5 kPa
STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa
VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa
VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocen cenami obvyklými
Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.
Příl.6
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: SKP 46.21.11
+--------------+-------------------------+-------------------------+
|Dům      |  nepodsklepený nebo  |             |
|Chalupa    | podsklepený do poloviny |    podsklepený    |
|Domek     |  zastavěné plochy   |             |
|se šikmou nebo| 1. nadzemního podlaží |             |
|strmou    +------------+------------+------------+------------+
|střechou   | s jedním | se dvěma | s jedním | se dvěma |
|       | nadzem.  | nadzem.  | nadzem.  | nadzem.  |
|       | podlažím | podlažími | podlažím | podlažími |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|Konstrukce  |Typ  Cena |Typ  Cena |Typ  Cena |Typ  Cena |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|zděná     | A  2 290,-| B  1 975,-| C  2 130,-| D  1 900,-|
|železobetonová| E  2 495,-| F  2 140,-| G  2 340,-| H  2 065,-|
|- monolitická |      |      |      |      |
|železobetonová| CH 2 390,-| I  2 050,-| J  2 235,-| K  1 975,-|
|- montovaná  |      |      |      |          |
|dřevěná    | L  2 080,-| M  1 780,-| N  1 925,-| O  1 705,-|
+--------------+------------+------------+------------+------------+
*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví
Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na
účelové využití podkroví:
+------------------------------+-----------------------------------+
|               |         dům        |
|               +------------------+----------------+
|               |s jedním nadzemním|se dvěma nadzem.|
|               |   podlažím  |  podlažími  |
+------------------------------+------------------+----------------+
|a) podkroví do 1/3 zastavěné |    1,05    |   1,04    |
|  plochy 1. nadzemního    |         |        |
|  podlaží          |         |        |
|b) podkroví nad 1/3 do 2/3  |    1,09    |   1,075   |
|  zastavěné plochy      |         |        |
|  1. nadzemního podlaží   |         |        |
|c) podkroví nad 2/3      |    1,12    |   1,100   |
|  zastavěné plochy      |         |        |
|  1. nadzemního podlaží   |         |        |
+------------------------------+------------------+----------------+

+--------------+-------------------------+-------------------------+
|Dům      |  nepodsklepený nebo  |             |
|Chalupa    | podsklepený do poloviny |    podsklepený    |
|Domek     |  zastavěné plochy   |             |
|s plochou   | 1. nadzemního podlaží |             |
|střechou   +------------+------------+------------+------------+
|       | s jedním | se dvěma | s jedním | se dvěma |
|       | nadzem.  | nadzem.  | nadzem.  | nadzem.  |
|       | podlažím | podlažími | podlažím | podlažími |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|Konstrukce  |Typ  Cena |Typ  Cena |Typ  Cena |Typ  Cena |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|zděná     | A  2 495,-| B  2 150,-| C  2 320,-| D  2 070,-|
|železobetonová| E  2 720,-| F  2 330,-| G  2 550,-| H  2 250,-|
|- monolitická |      |      |      |      |
|železobetonová| CH 2 605,-| I  2 235,-| J  2 435,-| K  2 150,-|
|- montovaná  |      |      |      |      |
|dřevěná    | L  2 280,-| M  2 000,-| N  2 125,-| O  1 905,-|
+--------------+------------+------------+------------+------------+
Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů
a) vnitřních 0,90
b) koncových 0,95
Základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném 
domě se stanoví jako násobek ZC za m3 obestavěného prostoru dle typu 
rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6.
Za řadový rodinný dům se pro účely oceňování považuje rodinný dům 
v řadě minimálně dvou rodinných domů, které na sebe navazují nejméně 
1/2 délky společné zdi. Za řadový rodinný dům vnitřní se považuje rodinný 
dům, který má dvě společné zdi se sousedními rodinnými domy, řadový 
rodinný dům koncový navazuje pouze jednou společnou zdí na sousední 
rodinný dům.
II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a
  rekreačních domků:
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| Číslo |Typy domů,  | Konstrukce a  | Popis standardu          |
|položky|chalup a domků| vybavení    |                  |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  1  |všechny    |základy     |běžné základní s izolací      |
|    |       |        |(u podsklepených objektů i svislé) |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  2  |A, B, C, D, E,|zdivo      |zdivo s tepelnou izolační      |
|    |F, G, H    |        |schopností klasického cihelného   |
|    |       |        |zdiva z plných cihel tl. 45 cm,   |
|    |       |        |monolitický železobeton       |
|    |       |        |s tepelnou izolací,         |
|    |       |        |jakékoliv výplňové zdivo      |
|    |CH, I, J, K  |zdivo      |montovaný (prefa železobeton)    |
|    |       |        |s tepelnou izolací,         |
|    |       |        |jakékoliv výplňové zdivo      |
|    |L, M, N, O  |zdivo      |montované panely na bázi dřevní   |
|    |       |        |hmoty s tepelnou izolací      |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  3  |všechny    |stropy     |jakékoliv s rovným podhledem    |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  4  |všechny    |střecha     |jakýkoliv krov běžného provedení a |
|    |       |        |druhu, plochá střecha        |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  5  |všechny    |krytina     |pálená, pozinkovaný plech,     |
|    |       |        |osinkocementové šablony, živičná  |
|    |       |        |svařovaná              |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  6  |všechny    |klempířské   |úplné z pozinkovaného plechu    |
|    |       |konstrukce   |včetně parapetů           |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  7  |všechny kromě |        |                  |
|    |L, M, N, O  |vnitřní omítky |vápenné štukové           |
|    |L, M, N, O  |vnitřní omítky |malby, tapety            |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  8  |všechny kromě |        |                  |
|    |L, M, N, O  |fasádní omítky |vápenné štukové, břízolit,     |
|    |       |        |nástřiky umělé           |
|    |L, M, N, O  |fasádní omítky |nátěry, nástřiky, popř. omítky   |
|    |       |        |na pletivo             |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
|  9  |všechny    |vnější obklady |pouze sokl z kabřince apod.     |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 10  |všechny    |vnitřní obklady |koupelny, vany, WC, kuchyně     |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 11  |všechny    |schody     |s jakýmkoliv standardním povrchem  |
|    |       |        |a zábradlím             |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 12  |všechny kromě |dveře      |hladké plné nebo prosklené,     |
|    |L, M, N, O  |        |popř. náplňové           |
|    |L, M, N, O  |dveře      |hladké plné nebo prosklené     |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 13  |všechny kromě |okna      |dřevěná dvojitá špaletová      |
|    |L, M, N, O  |        |zdvojená, plastová         |
|    |L, M, N, O  |okna      |dřevěná zdvojená, plastová     |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 14  |všechny    |podlahy obytných|PVC, vlýsky, textilní krytiny,   |
|    |       |místností    |dřevěné-palubkové          |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 15  |všechny kromě |podlahy     |keramické dlažby, PVC, teraco    |
|    |L, M, N, O  |ostatních    |                  |
|    |       |místností    |                  |
|    |L, M, N, O  |podlahy     |keramické dlažby, PVC        |
|    |       |ostatních    |                  |
|    |       |místností    |                  |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 16  |všechny    |vytápění    |ústřední s kotlem na tuhá paliva,  |
|    |       |        |na plyn nebo elektrickou energii  |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 17  |všechny    |elektroinstalace|světelný i motorový proud,     |
|    |       |        |pojistkové automaty         |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 18  |všechny    |bleskosvod   |ano                 |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 19  |všechny    |rozvod vody   |studená a teplá           |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 20  |všechny    |zdroj teplé vody|bojler, karma            |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 21  |všechny    |instalace plynu |zemní plyn nebo PB         |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 22  |všechny    |kanalizace   |odkanalizování z kuchyně,      |
|    |       |        |koupelny, WC            |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 23  |všechny    |vybavení kuchyně|plynový sporák           |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 24  |všechny    |vnitřní vybavení|vana ocelová, umyvadlo, popř.    |
|    |       |        |sprchový kout            |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 25  |všechny    |záchod     |standardní splachovací       |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
| 26  |všechny    |ostatní     |krb, digestoř, vestavěné skříně,  |
|    |       |        |rozvod domácího a veřejného     |
|    |       |        |telefonu, odvětrávání prostoru   |
|    |       |        |ventilátory, rozvod antén      |
|    |       |        |pod omítkou, okenice, mříže     |
+-------+--------------+----------------+------------------------------------+
Příl.7
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.11.4
+------------------------------------+--------------------+-----------------+
|                  | nepodsklepené nebo |         |
|                  |  podsklepené do  |         |
|  svislá nosná konstrukce chat  | poloviny zastavěné |  podsklepené  |
|                  |plochy 1. nadzemního|         |
|                  |   podlaží    |         |
|                  +---------+----------+--------+--------+
|                  | Typ I |  Cena  | Typ II | Cena |
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
|zděná v tl. nad 15 cm        |  A, B | 1 750,- | A, B | 1 650,-|
|dřevěná srubová           |  C, D | 1 360,- | C, D | 1 260,-|
|dřevěná oboustranně obíjená, zdivo |  E, F | 1 280,- | E, F | 1 310,-|
|tl. do 15 cm            |     |     |    |    |
|montovaná na bázi dřevní hmoty   |  G, H | 1 400,- | G, H | 1 440,-|
|dřevěná jednostranně obíjená    |  I   |  850,- | I   |  930,-|
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na
účelové využití podkroví:
+---+---------------------------------------------------------------+-------+
|a) |podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží     | 1,05 |
|b) |podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09 |
|c) |podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží    | 1,12 |
+---+---------------------------------------------------------------+-------+
Typ
A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D: Svislé konstrukce dřevěné srubové s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
I: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat
+-------+----------+----------------------------------------------------------- -------------------------------------------+
| Číslo |Konstrukce|             typy                                     |
|položky|a vybavení+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---- ------+----------+--------------+
|    |     |   A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I    |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---- ------+----------+----------+--------------+
|  1  |Základy  |   izolované   |        neizolované        |    izolované   | neizolované |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
|  2  |Podezdívka|                                                   |
|    |jen    |       jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m                         |
|    |u typu I |                                                   |
+-------+----------+---------------------+---------------------+--------------- ------+---------------------+--------------+
|  3  |Obvodové |    zděné    |    dřevěné    | oboustranně obité, |  montované na   | jednostranně |
|    |stěny   |  v tl. 25-30 cm  | - srubové tl. 16 cm | zdivo do tl. 15 cm | bázi dřevní hmoty |  obité   |
+-------+----------+---------------------+---------------------+--------------- ------+---------------------+--------------+
|  4  |Stropy  |  jakékoli spalné, |       dřevěné, spalné       |  na bázi dřevní  |  dřevěné  |
|    |     |polospalné, nespalné |                      |    hmoty    |  spalné  |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---- ------+----------+----------+--------------+
|  5  |Zastřešení|jakékoliv |bez krovu |jakékoliv |bez krovu |jakékoliv |bez krovu |jakékoliv |bez krovu | bez krovu  |
|    |     |umožňující|neumož.  |umož.   |neumož.  |umož.   |neumož.  |umož.   |neumož.  |  neumož.  |
|    |     |podkroví |podkroví |podkroví |podkroví |podkroví |podkroví |podkroví |podkroví |  podkroví  |
+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---- ------+----------+----------+--------------+
|  6  |Krytina  |   plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy         | plechová,  |
|    |     |                                            |asfaltové pásy|
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
|  7  |Klempířské|  úplné z pozink.  |  žlaby a svody z pozinkovaného plechu  |  úplné z pozink.  | žlaby a svody|
|    |konstrukce|   plechu     |                      |    plechu    | z poz. plechu|
+-------+----------+---------------------+---------------------+--------------- ------+---------------------+--------------+
|  8  |Úprava  | omítky vnitřní   |  nátěry nebo   | nátěry, impregnace |  nátěry, nástřiky |  nátěry,  |
|    |povrchů  | štukové       |   impregnace   |nebo jakákoli omítka |   nebo omítka   | impregnace |
|    |     | vnější štukové,   |           |           |   na pletivo   |       |
|    |     | břízolit      |           |           |           |       |
+-------+----------+---------------------+---------------------+---------------     ------+----------+----------+--------------+
|  9  |Schodiště |            jakékoli kromě žebříkového              |  není  |       |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- -----------------+----------+--------------+
| 10  |Dveře   | dřevěné plné nebo |     jakékoliv dřevěné                           |
|    |     |   náplňové    |                                        |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
| 11  |Okna   | dřevěná zdvojená  |      dřevěná jednoduchá       | dřevěná zdvojená  | jednoduchá |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
| 12  |Podlahy  |     PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba                   |
+-------+----------+----------------------------------------------------------- -------------------------------------------+
| 13  |Vytápění |              jakékoliv lokální                             |
+-------+----------+----------------------------------------------------------- ----------------------------+--------------+
| 14  |Elektro- |                                            |       |
|    |instalace |             světelná a motorová                     |  světelná  |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
| 15  |Rozvod  |           |                      |           |       |
|    |vody   |  studené i teplé  |        neuvažuje se        |    studené    | neuvažuje se |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
| 16  |Zdroj   |           |                                        |
|    |teplé vody|    bojler    |            neuvažuje se                       |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+---------------------+--------------+
| 17  |Rozvod  |           |                      |           |       |
|    |propan-  |    ano     |        neuvažuje se        |     ano     | neuvažuje se |
|    |butanu  |           |                      |           |       |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+----------+----------+--------------+
| 18  |Kanalizace|   z kuchyně,   |                      |z kuchyně,|  z   |       |
|    |     |  WC, umyvadla,   |        neuvažuje se        |  WC,  | kuchyně | neuvažuje se |
|    |     |  příp. sprchy   |                      | umyvadlo |     |       |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ------+----------+----------+--------------+
| 19  |Záchod  |  splachovací   |       splachovací i suchý                |   suchý  |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- ----------------------------+--------------+
| 20  |Okenice  |                    ano                              |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- -------------------------------------------+
| 21  |Vnitřní  |   umyvadlo,    |              umyvadlo                       |
|    |vybavení |   sprcha     |                                        |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- -------------------------------------------+
| 22  |Ostatní  |krb, mříže, vestavěné|         krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák          |
|    |     |skříně, kuchyňský  |                                        |
|    |     |sporák        |                                        |
+-------+----------+---------------------+------------------------------------- -------------------------------------------+
Příl.8
Základní ceny za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9
+------------------------------------+--------------------+-----------------+
|                  | nepodsklepené nebo |         |
|                  |  podsklepené do  |         |
|   svislá nosná konstrukce    | poloviny zastavěné |  podsklepené  |
|     vedlejších staveb     |plochy 1. nadzemního|         |
|                  |   podlaží    |         |
|                  +---------+----------+--------+--------+
|                  | Typ I |  Cena  | Typ II | Cena |
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
|zděná v tl. nad 15 cm        | A, B  | 1 250,- | A, B | 1 140,-|
|dřevěná oboustranně obíjená, zdivo | C, D  | 1 055,- | C, D | 1 015,-|
|tl. do 15 cm            |     |     |    |    |
|dřevěná jednostranně obíjená nebo  | E, F  |  970,- | E, F |  950,-|
|kovová               |     |     |    |    |
|přístřešky             | G   |  750,- | G   |  780,-|
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na
účelové využití podkroví:

+---+---------------------------------------------------------------+-------+
|a) |podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží     | 1,05 |
|b) |podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09 |
|c) |podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží    | 1,12 |
+---+---------------------------------------------------------------+-------+
Typ
A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
II. Standardní vybavení vedlejších staveb
+-------+----------+----------------------------------------------------------- -------------------------------+
| Číslo |Konstrukce|                     typy                      |
|položky|a vybavení+------------+------------+------------+------------+------------+----- -------+------------+
|    |     |   A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |
+-------+----------+------------+------------+------------+------------+------- -----+------------+------------+
|  1  |Základy  |              základové pásy a patky              | základové |
|    |     |                                       |  patky  |
+-------+----------+------------+------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
|  2  |Obvodové |  zděné,  |  zděné,  |    oboustranně    |    jednostranně   | pilířky  |
|    |stěny   | betonové | betonové |     obíjené,    |     obíjené    |z jakéhokoli|
|    |     |tl. 15-30 cm|tl. 15-30 cm|  zdivo tl. do 15 cm  |             | materiálu |
+-------+----------+------------+------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
|  3  |Stropy  |   jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu   | dřevěné, popř. kovové |neuvažují se|
+-------+----------+------------+------------+------------+------------+------- -----+------------+------------+
|  4  |Krov   | jakýkoliv | bez krovu | jakýkoliv | bez krovu | jakýkoliv | bez krovu | jakýkoliv |
|    |     | umožňující | neumož.  | umožňující | neumož.  | umožňující | neumož.  | bez    |
|        |     | podkroví  | podkroví  | podkroví  | podkroví  | podkroví  | podkroví  | podkroví  |
+-------+----------+------------+------------+------------+------------+------- -----+------------+------------+
|  5  |Krytina  |                jakákoliv kromě měděné                   |
+-------+----------+----------------------------------------------------------- -------------------------------+
|  6  |Klempířské|            žlaby, svody z pozinkovaného plechu                |
|    |konstrukce|                                             |
+-------+----------+-------------------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
|  7  |Úprava  |   jakékoliv omítky  | nátěry, impregnace,  |   nátěry, impregnace |nátěr, popř.|
|    |povrchů  |             |   popř. omítka    |             | omítka  |
|    |     |             |             |             | pilířků  |
+-------+----------+------------+------------+------------+------------+------- -----+------------+------------+
|  8  |Schodiště | dřevěné  |neuvažuje se| dřevěné  |neuvažuje se| dřevěné  |neuvažuje se|neuvažuje se|
+-------+----------+------------+------------+------------+------------+------- -----+------------+------------+
|  9  |Dveře   |  dřevěné nebo kovové  |        dřevěné nebo kovové        |neuvažují se|
|    |     |  kromě svlakových   |                          |      |
+-------+----------+-------------------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
| 10  |Okna   |      zdvojená, popř. jednoduchá       |    jednoduchá    |neuvažují se|
+-------+----------+---------------------------------------------------+------- ------------------+------------+
| 11  |Podlahy  |               betonové, dlažby                |neuvažují se|
+-------+----------+-------------------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
| 12  |Elektro- |  světelná a motorová |   světelná, popř.   |    světelná     |neuvažuje se|
|    |instalace |             |    motorová     |             |      |
+-------+----------+-------------------------+-------------------------+------- ------------------+------------+
Příl.9
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:
SKP 46.21.19.9
+------------------------------------+--------------------+-----------------+
|                  | nepodsklepené nebo |         |
|                  |  podsklepené do  |         |
|   svislá nosná konstrukce    | poloviny zastavěné |  podsklepené  |
|        garáží        |plochy 1. nadzemního|         |
|                  |   podlaží    |         |
|                  +---------+----------+--------+--------+
|                  |  typ  |  cena  |  typ | cena |
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
|zděná v tl. nad 15 cm, montovaná  | a, b  | 1 375,- | a, b | 1 235,-|
|kovová, plechová          |  c  | 1 045,- |  c  |  990,-|
+------------------------------------+---------+----------+--------+--------+
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:
+---+---------------------------------------------------------------+-------+
|a) |podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží     | 1,05 |
|b) |podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09 |
|c) |podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží    | 1,12 |
+---+---------------------------------------------------------------+-------+
Typ
A: svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
II. Standardní vybavení garáží
+-------+---------------------+------------------------------------------------ -----------+
| číslo |  konstrukce a   |              typy              |
|položky|   vybavení    +-------------------+-------------------+-------------------+
|    |           |     a     |     b     |     c     |
+-------+---------------------+-------------------+-------------------+-------- -----------+
|  1  |základy       |         základové pásy a patky          |
+-------+---------------------+-------------------+-------------------+-------- -----------+
|  2  |obvodové stěny    | zděné, betonové | zděné, betonové |  kovová kostra  |
|    |           | tl. 15 - 20 cm  | tl. 15 - 30 cm  | opláštěná plechem |
+-------+---------------------+-------------------+-------------------+-------- -----------+
|  3  |stropy        | jakékoliv, bez rozlišení druhu a   |  neuvažuje se  |
|    |           |        materiálu        | (funkci plní krov)|
+-------+---------------------+-------------------+-------------------+-------- -----------+
|  4  |krov         |   jakýkoliv   |   bez krovu   |   jakýkoliv   |
|    |           |  umožňující   |          |    kovový   |
|    |           | zřízení podkroví |          |  bez podkroví  |
+-------+---------------------+-------------------+-------------------+-------- -----------+
|  5  |krytina       |  plechová pozinkovaná, asfalt, pásy |   plechová   |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
|  6  |klempířské konstrukce|    žlaby a svody z pozinkovaného plechu        |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
|  7  |úpravy povrchů    | jakékoliv omítky, spárované zdivo  |   nátěry    |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
|  8  |dveře        |  jakékoliv dřevěné nebo kovové   |   kovové    |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
|  9  |okna         |            jednoduchá             |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
| 10  |vrata        |   jakákoliv standardní, roleta   |   plechová   |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
| 11  |podlahy       |      betonové, dlažba      |   betonové   |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
| 12  |elektroinstalace   |    světelná, popř. motorová    |  neuvažuje se  |
+-------+---------------------+---------------------------------------+-------- -----------+
Příl.10
Ceny studní
I. Ceny kopaných studní
SKP 46.25.22.2
+-------+----------------------+-------+------------------------------+
| Číslo |   při hloubce   | Kč/m |   Kč za 1 kus čerpadla  |
|položky|při průměru (vnitřním)|    |(podle celkové hloubky studny)|
|    |  do 150 cm včetně |    +--------------+---------------+
|    |           |    |   ruční  |  elektrické |
+-------+----------------------+-------+--------------+---------------+
|  1  |od 0 do 5 m      |1 950,-|  1 210,-  |  9 480,-  |
|  2  |od dalších 5 m do 10 m|3 810,-|  2 054,-  |  10 780,-  |
|  3  |od dalších 10 m    |5 200,-|  2 772,-  |  11 990,-  |
+-------+----------------------+-------+--------------+---------------+
II. Ceny vrtaných studní
SKP 46.25.22.1
+-------+----------+---------------------+-------+----------------------------- -+
| číslo | průměr  |    hloubka    | Kč/m |   Kč za 1 kus čerpadla  |
|položky|(vnitřní) |    studny    |    |(podle celkové hloubky studny)|
|    |     |           |    +--------------+---------------+
|    |     |           |    |   ruční  |  elektrické |
+-------+----------+---------------------+-------+--------------+-------------- -+
|  1  |do 150 mm |od 0 do 10 m     | 975,-|  2 140,-  |  9 660,-  |
|  2  |     |od 0 do 25 m     |1 210,-|  2 410,-  |  12 720,-  |
|  3  |     |od 0 do více než 25 m|1 640,-|      2 820,-  |  12 840,-  |
+-------+----------+---------------------+-------+--------------+-------------- -+
|  4  |nad 150 mm|od 0 do 10 m     |1 455,-|  2 140,-  |  9 660,-  |
|  5  |do 300 mm |od 0 do 20 m     |1 790,-|  2 410,-  |  12 720,-  |
|  6  |     |od 0 do více než 20 m|2 380,-|  2 770,-  |  12 840,-  |
+-------+----------+---------------------+-------+--------------+-------------- -+
|  7  |nad 300 mm|od 0 do 10 m     |2 355,-|  2 140,-  |  9 660,-  |
|  8  |do 500 mm |od 0 do 20 m     |2 890,-|  2 410,-  |  12 720,-  |
|  9  |     |od 0 do více než 20 m|3 490,-|  2 770,-  |  12 840,-  |
+-------+----------+---------------------+-------+--------------+-------------- -+
Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.
Příl.11
Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
| Číslo |   Popis               |Jednotka|  Kč  | Předpokl. |
|položky|                    |    |     | životnost |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
1 Vodovody SKP 46.21.41.1
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
|1.1  |Vodovodní přípojky - potrubí ocelové  |    |     |      |
|1.1.1 |Přípojka vody DN 25 mm         |m    |   340 | 40 - 60 |
|1.1.2 |Přípojka vody DN 40 mm         |m    |   360 | 40 - 60 |
|1.1.3 |Přípojka vody DN 50 mm         |m    |   420 | 40 - 60 |
|1.1.4 |Zahradní vodovod DN 25 povrchový    |m    |   150 | 25 - 50 |
|1.1.5 |Zahradní vodovod DN 25 podzemní    |m    |   185 | 40 - 60 |
|1.1.6 |Vodovodní přípojky - potrubí      |    |     |      |
|    |plastikové               |    |     |      |
|1.1.6.1|Přípojka vody DN 25 mm         |m    |   355 | 45 - 55 |
|1.1.6.2|Přípojka vody DN 40 mm         |m    |   385 | 45 - 55 |
|1.1.6.3|Přípojka vody DN 50 mm         |m    |   465 | 45 - 55 |
|    |                    |    |     |      |
|1.2  |Vodoměrná šachta - betonová      |m3 OP  |  3 500 | 40 - 60 |
|    |s ocelovým poklopem          |    |     |      |
|    |                    |    |     |      |
|1.3  |Domácí vodárna - Darling        |kus   | 12 000 | 10 - 30 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
2 Kanalizace SKP 46.21.41.4
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
|2.1  |Kanalizační přípojky - potrubí     |    |     |      |
|    |kameninové               |    |     |      |
|2.1.1 |Přípojka kanalizace DN 150 mm     |m    |  1 180 | 80 - 100 |
|2.1.2 |Přípojka kanalizace DN 200 mm     |m    |  1 450 | 80 - 100 |
|2.1.3 |Přípojka kanalizace DN 250 mm     |m    |  1 810 | 80 - 100 |
|2.1.4 |Kanalizační přípojky - potrubí     |    |     |      |
|    |plastikové               |    |     |      |
|2.1.4.1|Přípojka kanalizace DN 150 mm     |m    |  1 240 | 80 - 100 |
|2.1.4.2|Přípojka kanalizace DN 200 mm     |m    |  1 555 | 80 - 100 |
|2.1.4.3|Přípojka kanalizace DN 250 mm     |m    |  1 990 | 80 - 100 |
|    |                    |    |     |      |
|2.2  |Kanalizační šachty včetně       |    |     |      |
|    |poklopu                |    |     |      |
|2.2.1 |Kanalizační šachta skružená      |    |     |      |
|    |z prefa dílců - hloubka 2,00 m     |kus   |  7 500 | 80 - 100 |
|2.2.2 |dtto      hloubka 3,00 m     |kus   |  9 450 | 80 - 100 |
|2.2.3 |dtto      hloubka 4,00 m     |kus   | 12 500 | 80 - 100 |
|2.2.4 |Kanalizační šachta zděná cihelná    |    |     |      |
|    |       - hloubka 2,00 m     |kus   | 10 000 | 80 - 100 |
|2.2.5 |dtto      hloubka 3,00 m     |kus   | 13 000 | 80 - 100 |
|2.2.6 |dtto      hloubka 4,00 m     |kus   | 14 800 | 80 - 100 |
|2.2.7 |Kanalizační šachta vodotěsná betonová |    |     |      |
|    |       - hloubka 2,00 m     |kus   |  8 900 | 80 - 100 |
|2.2.8 |dtto      hloubka 3,00 m     |kus   | 12 000 | 80 - 100 |
|2.2.9 |dtto      hloubka 4,00 m     |kus   | 16 600 | 80 - 100 |
|    |                    |    |     |      |
|2.3  |Žumpy                 |    |     |      |
|2.3.1 |Žumpa z monolitického i montovaného  |m3 OP  |  2 300 | 80 - 100 |
|    |betonu                 |    |     |      |
|2.3.2 |Žumpa zděná z cihel          |m3 OP  |  2 150 | 30 - 90 |
|2.3.3 |Žumpa celoplastová osazená       |m3 OP  |  3 620 | 70 - 90 |
|    |na bet. desku s obetonováním      |    |     |      |
|    |                    |    |     |      |
|2.4  |Septiky z monolitického i montovaného |    |     |      |
|    |betonu                 |    |     |      |
|2.4.1 |do 15 m3 OP              |m3 OP  |  3 500 | 80 - 100 |
|2.4.2 |nad 15 m3 OP              |m3 OP  |  2 800 | 80 - 100 |
|2.4.3 |Septiky celoplastové osazené na    |m3 OP  |  3 380 | 90 - 110 |
|    |bet. desku s obetonováním do 15 m3 OP |    |     |      |
|2.4.4 |Dtto nad 15 m3 OP           |m3 OP  |  3 560 | 90 - 110 |
|    |                    |    |     |      |
|2.5  |Čistírny odpadních vod plastové    |    |     |      |
|    |na bet. desku s obetonováním vč.    |    |     |      |
|    |technologického vybavení        |    |     |      |
|2.5.1 |Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel   |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 23 500 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 15 700 | 20 - 30 |
|2.5.2 |Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel   |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 29 530 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 18 870 | 20 - 30 |
|2.5.3 |Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 31 190 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 19 110 | 20 - 30 |
|2.5.4     |Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 66 940 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 28 690 | 20 - 30 |
|2.5.5 |Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 106 740 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 43 600 | 20 - 30 |
|2.5.6 |Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 127 220 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 49 480 | 20 - 30 |
|2.5.7 |Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 192 770 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 54 380 | 20 - 30 |
|2.5.8 |Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel  |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 246 240 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 65 460 | 20 - 30 |
|2.5.9 |Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 388 540 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 97 100 | 20 - 30 |
|2.5.10 |Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 392 200 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 98 100 | 20 - 30 |
|2.5.11 |Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 483 960 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 120 990 | 20 - 30 |
|2.5.12 |Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 547 230 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 136 800 | 20 - 30 |
|2.5.13 |Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 648 570 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 162 150 | 20 - 30 |
|2.5.14 |Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 751 280 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 187 820 | 20 - 30 |
|2.5.15 |Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 824 440 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 206 110 | 20 - 30 |
|2.5.16 |Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel |    |     |      |
|    |           - stav. část   |kus   | 843 980 | 50 - 70 |
|    |dtto         - technologie  |kus   | 212 250 | 20 - 30 |
|    |                    |    |     |      |
|2.6  |Odkalovací nádrže, lapače tuku,    |    |     |      |
|    |plastové, obezděné, nebo obetonované  |    |     |      |
|2.6.1 |Odkalovací nádrž do 2 m3 OP      |m3 OP  |  7 940 | 60 - 80 |
|2.6.2 |Odkalovací nádrž přes 2 m3 OP     |m3 OP  |  4 420 | 60 - 80 |
|2.6.3 |Lapač tuku do 2 m3 OP         |m3 OP  |  9 875 | 60 - 80 |
|2.6.4 |Lapač tuku přes 2 m3 OP        |m3 OP  |  5 430 | 60 - 80 |
|    |                    |    |     |      |
|2.7  |Odlučovače ropných látek, plastové,  |    |     |      |
|    |bez obetonování, osazení na bet. desku |    |     |      |
|2.7.1 |Odlučovač do 2 m3 OP          |m3 OP  | 15 029 | 60 - 80 |
|2.7.2 |Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OP   |m3 OP  |  9 390 | 60 - 80 |
|2.7.3 |Odlučovač přes 5 m3 OP         |m3 OP  |  4 425 | 60 - 80 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
3 Elektrická síť SKP 46.21.43.9
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
|3.1  |Přípojky elektro            |    |     |      |
|3.1.1 |3fázová příp. NN pro rodinné domy   |    |     |      |
|    | kabel AL 16 mm2 v zemi        |m    |   140 | 40 - 60 |
|3.1.2 | kabel AL 4 x 16 mm2 závěs. kabelem  |m    |   125 | 40 - 60 |
|    |                    |    |     |      |
|3.1.3 | kabel AL 16 mm2 vzdušné vedení    |m    |   240 | 20 - 40 |
|3.1.4 | kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení    |m    |   280 | 20 - 40 |
|    | střešníková              |    |     |      |
|3.1.5 | kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení    |m    |   450 | 20 - 40 |
|    | střešníková              |    |     |      |
|3.1.6 | kabel AL 25 mm2 zemní kabel      |m    |   195 | 40 - 60 |
|3.1.7 | kabel AL 50 mm2 zemní kabel      |m    |   215 | 40 - 60 |
|    |                    |    |     |      |
|3.2  |Trafostanice SKP 46.21.43.4      |    |     |      |
|3.2.1 |Stožárová trafostanice 110 kVA     |kus   | 150 000 | 20 - 40 |
|3.2.2 |Stožárová trafostanice 160 kVA     |kus   | 170 000 | 20 - 40 |
|3.2.3 |Kobková trafostanice 100 kVA      |kus   | 292 000 | 20 - 40 |
|3.2.4 |Kobková trafostanice 160 kVA      |kus   | 308 025 | 20 - 40 |
|3.2.5 |Kobková trafostanice 250 kVA      |kus   | 330 000 | 20 - 40 |
|3.2.6 |Kobková trafostanice 400 kVA      |kus   | 365 000 | 20 - 40 |
|    |                    |    |     |      |
|3.3  |Pilíře pro elektroměry         |    |     |      |
|3.3.1 |Pilíř zděný pro elektroměry,      |m3   |  2 810 | 60 - 80 |
|    |zděný z obyč. cihel          |    |     |      |
|3.3.2 |Pilíř zděný pro elektroměry, zděný   |m3   |  5 470 | 60 - 80 |
|    |z vápenopískových nebo šamotových cihel|    |     |      |
|3.3.3 |Pris skříň pro venkovní kabelové    |kus   |  5 120 | 30 - 50 |
|    |rozvod NN (3x380/220 V) pro      |    |     |      |
|    |osazení přípojkové skříně SP 3     |    |     |      |
|3.3.4 |dtto SP 4               |kus   |  5 420 | 30 - 50 |
|3.3.5 |dtto SP 5               |kus   |  5 830 | 30 - 50 |
|    |                    |    |     |      |
|3.4  |Skříně pro rozvody           |    |     |      |
|3.4.1 |Pris skříň pro venkovní kabelové    |kus   |  6 900 | 30 - 50 |
|    |rozvody NN (3x380/220 V) pro osazení  |    |     |      |
|    |rozpojovací a jistící skříně, vč.   |    |     |      |
|    |skříně výšky cca 1150 mm nad terénem  |    |     |      |
|    |a půdorysných rozměrů 750x300 mm    |    |     |      |
|3.4.2 |dtto 950 x 300 mm           |kus   |  9 330 | 30 - 50 |
|3.4.3 |dtto 1150 x 300 mm           |kus   | 10 920 | 30 - 50 |
|3.4.4 |dtto 1440 x 300 mm           |kus   | 12 700 | 30 - 50 |
|3.4.5 |dtto výšky cca 1590 mm nad       |kus   | 12 900 | 30 - 50 |
|    |terénem 950 x 300 mm          |    |     |      |
|3.4.6 |dtto 1150 x 300 mm           |kus   | 15 940 | 30 - 50 |
|3.4.7 |dtto 1440 x 300 mm           |kus   | 18 380 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
4 Plynovody SKP 46.21.42.3
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
|4.1  |Plynová přípojka do DN 40       |m    |   305 | 30 - 50 |
|4.2  |Domácí regulátor            |kus   |  3 000 | 20 - 40 |
|4.3.1 |Pilíř pro hlavní uzávěr plynu     |m3   |  2 010 | 60 - 80 |
|    |zděný z obyčejných cihel        |    |     |      |
|4.3.2 |dtto zděný z šamotových nebo      |m3   |  4 100 | 60 - 80 |
|    |vápenopískových cihel         |    |     |      |
|4.3.3 |dtto prefabrikovaný, pohledový     |m3   |  3 780 | 60 - 80 |
|    |díl do 1 m2              |    |     |      |
|4.3.4 |dtto pohledový díl přes 1 m2      |m3   |  4 270 | 60 - 80 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- -+
5 Drenáže SKP 46.24.12.6
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|5.1.1 |Drenáž z pálených trubek 65 mm     |m    |   55 | 30 - 50 |
|5.1.2 |dtto           80 mm     |m    |   142 | 30 - 50 |
|5.1.3 |dtto          100 mm     |m    |   160 | 30 - 50 |
|5.1.4 |dtto          130 mm     |m    |   175 | 30 - 50 |
|    |                    |    |     |     |
|5.2.1 |Drenáž z trubek PVC   65 mm     |m    |   40 | 40 - 60 |
|5.2.2 |dtto           90 mm     |m    |   65 | 40 - 60 |
|5.2.3 |dtto          110 mm     |m    |   75 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
6 Topné kanály SKP 46.21.42.2
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +

|6.1.1 |Betonový monolitický          |    |     |     |
|    |          45/45 -60/75 cm   |m    |  2 015 | 40 - 60 |
|6.1.2 |dtto        60/75 - 90/90 cm  |m    |  2 500 | 40 - 60 |
|6.1.3 |dtto        90/90 - 105/120 cm |m    |  3 300 | 40 - 60 |
|    |                    |    |     |     |
|6.2.1 |Betonový prefa   70/50 cm      |m    |  2 010 | 40 - 60 |
|6.2.2 |dtto        95/55 cm      |m    |  2 200 | 40 - 60 |
|6.2.3 |dtto       100/70 cm      |m    |  2 700 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
7 Potrubí tepelné izolované SKP 46.21.42.2
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|7.1  |DN 40                 |m    |   120 | 20 - 40 |
|7.2  |DN 50                 |m    |   140 | 20 - 40 |
|7.3  |DN 70                 |m    |   165 | 20 - 40 |
|7.4  |DN 80                 |m    |   190 | 20 - 40 |
|7.5  |DN 100                 |m    |   235 | 20 - 40 |
|7.6  |DN 150                 |m    |   370 | 20 - 40 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
8 Zpevněné plochy mimo silnice a letiště SKP 46.23.11.5
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|8.1  |Plochy s povrchem prašným       |    |     |     |
|8.1.1 |Škvárové tl. do 150 mm         |m2   |   45 | 10 - 20 |
|8.1.2 |Štěrkové tl. do 250 mm         |m2   |   95 | 10 - 20 |
|    |                    |    |     |     |
|8.2  |Plochy s povrchem betonovým      |    |     |     |
|    |monolitickým              |    |     |     |
|8.2.1 |tl. 10 cm               |m2   |   235 | 40 - 60 |
|8.2.2 |tl. 15 cm               |m2   |   290 | 40 - 60 |
|    |                    |    |     |     |
|8.3  |Plochy s povrchem dlážděným      |    |     |     |
|8.3.1 |z betonových dlaždic 30/30/3 do lože  |m2   |   210 | 40 - 60 |
|    |z kameniva               |    |     |     |
|8.3.2 |dtto do lože z MC           |m2   |   260 | 40 - 60 |
|8.3.3 |z granitoidových dlaždic 30/30/4,   |m2   |   220 | 40 - 60 |
|    |lože z kameniva            |    |     |     |
|8.3.4 |dtto, lože z MC            |m2   |   270 | 40 - 60 |
|8.3.5 |z betonových dlaždic 50/50/6, do lože |m2   |   205 | 40 - 60 |
|    |z kameniva               |    |     |     |
|8.3.6 |dtto, lože z MC            |m2   |   255 | 40 - 60 |
|8.3.7 |dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5  |m2   |   150 | 40 - 60 |
|    |do lože z písku            |    |     |     |
|8.3.8 |dtto do lože z MC           |m2   |   180 | 40 - 60 |
|8.3.9 |dtto do lože z MC a podkl. betonu   |m2   |   285 | 40 - 60 |
|8.3.10 |z dlažebních kostek drobných, 120 mm, |m2   |   295 | 40 - 60 |
|    |lože kamenivo             |    |     |     |
|8.3.11 |dtto, lože z MC            |m2   |   370 | 40 - 60 |
|8.3.12 |z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm,  |m2   |   220 | 40 - 60 |
|    |do pískového lože           |    |     |     |
|8.3.13 |dtto, do MC, s výplní spár z MC    |m2   |   350 | 40 - 60 |
|8.3.14 |z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm,|m2   |  1 270 | 40 - 60 |
|    |spárování MC              |    |     |     |
|8.3.15 |z lomového kamene s mezerami,     |m2   |   65 | 20 - 40 |
|    |podklad štěrkopísek          |    |     |     |
|8.3.16 |dtto, bez mezer na MC         |m2   |   370 | 40 - 60 |
|8.3.17 |dlažba z lomového kamene na MC     |m2   |   295 | 20 - 30 |
|8.3.18 |zatravňovací tvárnice polovegetační  |m2   |   340 | 20 - 30 |
|8.3.19 |panely silniční tl. 150 mm       |m2   |  1 180 | 40 - 60 |
|8.3.20 |dlažby z cihel naplocho, pískové lože |m2   |   175 | 40 - 60 |
|8.3.21 |dtto, lože MVC nebo MC         |m2       |   260 | 40 - 60 |
|8.3.22 |dtto, nastojato, pískové lože     |m2   |   330 | 40 - 60 |
|8.3.23 |dtto, lože MVC nebo MC         |m2   |   385 | 40 - 60 |
|8.3.24 |dlažby z dřevěných špalíků bukových  |m2   |   510 | 40 - 60 |
|    |do pískového lože           |    |     |     |
|8.3.25 |dtto, špalíky dubové          |m2   |   470 | 40 - 60 |
|8.3.26 |pražce impregnované do štěrkopískového |m2   |   510 | 40 - 60 |
|    |lože                  |    |     |     |
|8.3.27 |Betonová dlažba zámková        |m2   |   515 | 40 - 60 |
|    |      - šedá tl. do 80 mm    |    |     |     |
|8.3.28 |Betonová dlažba zámková        |m2   |   560 | 40 - 60 |
|    |      - barevná tl. do 80 mm   |    |     |     |
|8.3.29 |Betonová dlažba zámková        |m2   |   480 | 40 - 60 |
|    |      - šedá tl. do 60 mm    |    |     |     |
|8.3.30 |Betonová dlažba zámková        |m2   |   525 | 40 - 60 |
|    |      - barevná tl. do 60 mm   |    |     |     |
|    |                    |    |     |     |
|8.4  |Plochy s povrchem asfaltovým      |    |     |     |
|8.4.1 |litý asfalt tl. 30 mm, podklad     |m2   |   270 | 40 - 60 |
|    |štěrkopísek              |    |     |     |
|8.4.2 |dtto, podklad kamenivo,        |m2   |   400 | 40 - 60 |
|    |obalovaný asfalt            |    |     |     |
|8.4.3 |z penetračního makadamu tl. 100 mm   |m2   |   220 | 40 - 60 |
|8.4.4 |z betonu asfaltového  tl. 40 mm   |m2   |   360 | 40 - 60 |
|8.4.5 |dtto          tl. 50 mm   |m2   |   475 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
9 Obrubníky a krajníky SKP 46.23.11.5
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|9.1  |Obrubníky z dlažebních kostek     |m    |   185 | 40 - 60 |
|    |velkých 160 mm do betonového lože   |    |     |     |
|9.2  |dtto z drobných 120 mm         |m    |   70 | 40 - 60 |
|    |do betonového lože           |    |     |     |
|9.3  |z dlažebních kostek velkých 160 mm   |m    |   150 | 40 - 60 |
|    |do lože z kameniva           |    |     |     |
|9.4  |kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože | m   |   500 | 40 - 60 |
|9.5  |monolitický do průřezu 0,01 m2     | m   |   160 | 40 - 60 |
|9.6  |dtto        do 0,015 m2    | m   |   240 | 40 - 60 |
|9.7  |dtto        do 0,05 m2     | m   |   350 | 40 - 60 |
|9.8  |betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm,    | m   |   80 | 40 - 60 |
|    |do betonového lože           |    |     |     |
|9.9  |krajník silniční z lomového kamene,  | m   |   100 | 40 - 60 |
|    |lože kamenivo             |    |     |     |
|9.10  |obrubník chodníkový kamenný 20 x 25,  | m   |   570 | 40 - 60 |
|    |stojatý, lože z betonu         |    |     |     |
|9.11  |dtto, ležatý 30 x 20          | m   |   670 | 40 - 60 |
|9.12  |Obrubníky betonové - montované     | m   |   265 | 40 - 60 |
|    |do průřezu 0,015 m2, lože z betonu   |    |     |     |
|9.13  |Obrubníky betonové - montované     | m   |   370 | 40 - 60 |
|    |do průřezu 0,05 m2, lože z betonu   |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
10 Rigoly SKP 46.23.11
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|10.1  |Rigoly z lomového kamene do lože    |m    |   165 | 40 - 60 |
|    |z kameniva               |    |     |     |
|10.2  |dtto do MC nebo betonového lože    |m    |   230 | 40 - 60 |
|10.3  |z betonových desek, lože z kameniva  |m    |   150 | 40 - 60 |
|10.4  |dtto, lože z betonu          |m    |   225 | 40 - 60 |
|10.5  |ze žlabovek TMB, lože z kameniva    |m    |   120 | 40 - 60 |
|10.6  |z monolitického betonu         |m    |   240 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
11 Opěrné zdi SKP 46.21.64.5
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|11.1  |opěrné zdi s kůly v. 60 cm       |m    |   240 | 10 - 30 |
|11.2  |z kamenné rovnaniny          |m3 OP  |  1 150 | 30 - 50 |
|11.3  |z lomového kamene           |m3 OP  |  1 850 | 30 - 50 |
|11.4  |monolitické z prostého betonu     |m3 OP  |  2 100 | 40 - 60 |
|11.5  |monolitické ze železového betonu    |m3 OP  |  2 400 | 40 - 60 |
|11.6  |montované z prefa dílců        |m3 OP  |  2 850 | 40 - 60 |
|11.7  |cihelné                |m3 OP  |  2 330 | 40 - 60 |
|11.8  |z betonových váz o průměru do 400 mm  |m2   |   810 | 40 - 60 |
|    |- šedé                 |    |     |     |
|11.9  |z betonových váz o průměru do 400 mm  |m2   |   920 | 40 - 60 |
|    |- barevné               |    |     |     |
|11.10 |z betonových váz o průměru přes 400 mm |m2   |   890 | 40 - 60 |
|    |- šedé                 |    |     |     |
|11.11 |z betonových váz o průměru přes 400 mm |m2   |  1 035 | 40 - 60 |
|    |- barevné               |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
12 Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5
+-------+---------------------------------------+--------+----------+----------     +
|12.1  |Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové,|m    |   185 | 10 - 30 |
|    |dlaždice apod.             |    |     |     |
|12.2  |z betonových dlaždic, podstupnice   |m    |   200 | 10 - 30 |
|    |z obrubníku              |    |     |     |
|12.3  |cihelné na terén            |m    |   215 | 30 - 50 |
|12.4  |betonové                |m    |   225 | 40 - 60 |
|12.5  |betonové s teracem na terén      |m    |   295 | 40 - 60 |
|12.6  |žulové stupně, lože z písku      |m    |  1 000 | 40 - 60 |
|12.7  |z lomového kamene do písku       |m    |   190 | 40 - 60 |
|12.8  |Schodiště na železobetonové desce,   |m    |   710 | 40 - 60 |
|    |schody betonované           |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
13 Ploty SKP 46.21.64.4
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|13.1  |Plot ze strojového pletiva na ocelové |m2   |   240 | 10 - 30 |
|    |sloupky do betonových patek, nátěr   |pohl.pl.|     |     |
|13.1.1 |Plot ze strojového pletiva potaženého |m2   |   290 | 20 - 40 |
|    |plastickou hmotou na ocelové sloupky  |pohl.pl.|     |     |
|    |do betonových patek, sloupky s nátěrem |    |     |     |
|13.2  |Plot z ocelových plotových rámů    |m2   |   450 | 20 - 30 |
|    |s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy |pohl.pl.|     |     |
|    |na ocelové sloupky do betonových patek,|    |     |     |
|    |nátěr                 |    |     |     |
|13.3  |Plot z ocelových plotových rámů    |m2   |   720 | 20 - 30 |
|    |s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy |pohl.pl.|     |     |
|    |na zděné nebo betonové sloupky     |    |     |     |
|    |do betonových patek, nátěr nebo omítka |    |     |     |
|13.3.1 |Plot z kovových profilů, zděné nebo  |m2   |   840 | 30 - 40 |
|    |kovové sloupky             |pohl.pl.|     |     |
|13.3.2 |Plot z kovových profilů - kovářské   |m2   |  1 650 | 40 - 50 |
|    |provedení, zděné nebo kovové sloupky  |pohl.pl.|     |     |
|13.4  |Plot z prefabrikovaných desek, sloupky |m2   |   600 | 40 - 60 |
|    |rovněž prefa do betonových patek    |pohl.pl.|     |     |
|13.5  |Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky|m2   |   780 | 40 - 60 |
|    |zděné do betonových patek       |pohl.pl.|     |     |
|13.6  |Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo  |m2   |   435 | 20 - 30 |
|    |ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace |pohl.pl.|     |     |
|13.6.1 |Plot dřevěný z prken omítaných na sraz |m2   |   337 | 20 - 30 |
|    |na dřevěné, nebo ocelové sloupky,   |pohl.pl.|     |     |
|    |nátěr nebo impregnace         |    |     |     |
|13.6.2 |dtto s lištováním           |m2   |   380 | 20 - 30 |
|    |                    |pohl.pl.|     |     |
|13.6.3 |dtto z prken hoblovaných na sraz    |m2   |   452 | 20 - 30 |
|    |                    |pohl.pl.|     |     |
|13.6.4 |dtto s lištováním           |m2   |   540 | 20 - 30 |
|    |                    |pohl.pl.|     |     |
|13.7  |Plot zděný tl. do 20 cm, betonový   |m2   |   790 | 40 - 60 |
|    |základ, omítka nebo spárování     |pohl.pl.|     |     |
|13.8  |dtto, tl. 20 - 30 cm          |m2   |  1 135 | 40 - 60 |
|    |                    |pohl.pl.|     |     |
|13.9  |dtto, tl. nad 30 cm          |m3 OP  |  3 750 | 40 - 60 |
|    |                    |nadzem. |     |     |
|    |                    |část  |     |     |
|13.9.1 |Plot zděný ze štípaných tvárnic    |m2   |  1 250 | 40 - 60 |
|    |barevných, tl. do 20 cm, beton. základ |    |     |     |
|13.10 |Plot z monolitického betonu se základy,|m3 OP  |  3 500 | 40 - 60 |
|    |popř. úpravou povrchu bez ohledu    |nadzem. |     |     |
|    |na tloušťku              |část  |     |     |
|13.11 |Plot z vlnitého plechu na ocelové   |m2   |   645 | 20 - 30 |
|    |sloupky do patek, povrch pozinkovaný  |pohl.pl.|     |     |
|    |nebo nátěr               |    |     |     |
|13.12 |Plot z vlnitých osinkocementových   |m2   |   555 | 20 - 30 |
|    |desek na ocelové sloupky do patek   |pohl.pl.|     |     |
|13.13 |Betonový práh mezi sloupky,      |m    |   150 | 20 - 30 |
|    |nadzemní část výška do 20 cm      |    |     |     |
|13.14 |Podezdívka z lomového kamene,     |m    |  1 200 | 40 - 60 |
|    |spárovaná, římsa betonová,       |    |     |     |
|    |výška do 60 cm             |    |     |     |
|13.15 |Podezdívka z monolitického betonu,   |m    |   950 | 40 - 60 |
|    |výška do 60 cm             |    |     |     |
|13.16 |Podezdívka cihelná tl. do 30 cm,    |m    |  1 300 | 40 - 60 |
|    |výška do 60 cm, omítka nebo spárování |    |     |     |
|13.17 |Podezdívka z prefabrikovaných dílů   |m    |   780 | 40 - 60 |
|    |pohledových tl. do 300 mm do výšky   |    |     |     |
|    |600 mm - šedá             |    |     |     |
|13.18 |Podezdívka z prefabrikovaných dílů   |m    |   845 | 40 - 60 |
|    |pohledových tl. do 300 mm do výšky   |    |     |     |
|    |600 mm - barevná            |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
14 Plotová vrátka SKP 46.21.64.4
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|14.1  |Vrátka dřevěná včetně sloupků     |kus   |  1 270 | 20 - 30 |
|14.2  |Vrátka ocelová s výplní z drátěného  |kus   |  1 450 | 10 - 30 |
|    |pletiva vč. sloupků          |    |     |     |
|14.3  |Vrátka ocelová plechová nebo z profilů |kus   |  1 600 | 20 - 30 |
|    |včetně sloupků             |    |     |     |
|14.3.1 |Vrátka ocelová s dřevěnou výplní    |kus   |  1 500 | 20 - 30 |
|14.3.2 |Vrátka z ocelových profilů -      |kus   |  3 200 | 30 - 40 |
|    |kovářské provedení           |    |     |     |
|14.4  |Vrata dřevěná     včetně sloupků      |kus   |  3 300 | 20 - 30 |
|14.5  |Vrata ocelová s výplní z drátěného   |kus   |  3 420 | 10 - 30 |
|    |pletiva vč. sloupků          |    |     |     |
|14.6  |Vrata ocelová plechová nebo z profilů |kus   |  3 700 | 20 - 30 |
|    |včetně sloupků             |    |     |     |
|14.6.1 |Vrata ocelová s dřevěnou výplní    |kus   |  3 600 | 20 - 30 |
|14.6.2 |Vrata z ocelových profilů -      |kus   |  6 900 | 30 - 40 |
|    |kovářské provedení           |    |     |     |
|14.7  |Elektrický pohon u vrátek a vrat    |kus   |  5 800 | 10 - 30 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
15 Zemní sklep SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|15.1  |Zemní sklep zděný nebo betonový    |m3 OP  |  1 800 | 40 - 60 |
|    |SKP 46.39.99              |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
16 Hnojiště SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|16.1  |Hnojiště cihelné, bez omítky      |m3 OP  |  1 300 | 40 - 60 |
|16.2  |Hnojiště cihelné, omítnuté       |m3 OP  |  1 420 | 40 - 60 |
|16.3  |Hnojiště betonové           |m3 OP  |  1 100 | 40 - 60 |
|16.4  |Hnojiště z lomového kamene       |m3 OP  |   950 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
17 Pískoviště SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|17.1  |Pískoviště s dřevěným rámem      |m2 ZP  |   700 | 10 - 30 |
|17.2  |Pískoviště s betonovým nebo      |m2 ZP  |  1 100 | 40 - 60 |
|    |zděným rámem              |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
18 Pařeniště SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|18.1  |Pařeniště s dřevěným rámem a okny   |m2 ZP  |   825 | 10 - 30 |
|18.2  |Pařeniště s betonovým nebo zděným   |m2 ZP  |  1 375 | 40 - 60 |
|    |rámem a okny              |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
19 Skleníky a foliovníky SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|19.1  |Skleník z ocelových profilů se     |m2 ZP  |  2 050 | 10 - 30 |
|    |zasklením a základy          |    |     |     |
|19.2  |Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN) |m2 ZP  |  2 090 | 10 - 30 |
|19.3  |Skleníky zahradnické velkoplošné,   |m2 ZP  |  2 570 | 10 - 30 |
|    |obvodové stěny cihelné         |    |     |     |
|19.4  |Foliovníky skružové          |m2 ZP  |   910 |  5 - 10 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
20 Zahradní květinové jezírko SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|20.1  |Jezírko betonové se svislými stěnami, |m2 ZP  |  2 100 | 40 - 60 |
|    |hloubka min. 50 cm           |    |     |     |
|20.2  |Jezírko betonové ploché, hloubka    |m2 ZP  |  1 200 | 40 - 60 |
|    |max. 50 cm               |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
21 Bazén venkovní SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|21.1  |Bazén venkovní betonový nezakrytý,   |m3 OP  |  1 825 | 40 - 60 |
|    |stěny obložené nebo nátěr, izolace   |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
22 Venkovní záchod SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|22.1  |Záchod dřevěný bez žumpy        |kus   |  1 800 | 30 - 50 |
|22.2  |Záchod zděný bez žumpy         |kus   |  5 500 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
23 Altán zahradní SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|23   |Altán dřevěné vázané konstrukce,    |m2 ZP  |  3 250 | 40 - 60 |
|    |lehká výplň stěn, popř. pouze     |    |     |     |
|    |částečná, podlaha, střecha       |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
24 Udírna SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|24.1  |Udírna zděná z pálených nebo betonových|m3 OP  |  2 010 | 40 - 60 |
|    |cihel, omítka nebo spárování, dvířka  |    |     |     |
|24.2  |dtto, ale z cihel šamotových      |m3 OP  |  4 100 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
25 Komíny samostatné SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|25.1  |Komín zděný z pálených nebo betonových |m3 OP  |  1 940 | 40 - 60 |
|    |cihel, popř. s vložkou, omítka nebo  |    |     |     |
|    |spárování               |    |     |     |
|25.2  |dtto, ale z cihel šamotových      |m3 OP  |  3 830 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
26 Lávka SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|26.1  |Lávka dřevěná z hranolů a fošen    |m2 ZP  |  1 300 | 20 - 50 |
|    |s podlahou a zábradlím         |    |     |     |
|26.2  |Lávka z ocelových válcovaných profilů, |m2 ZP  |  2 100 | 40 - 60 |
|    |základy, podlaha, zábradlí, nátěr   |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
27 Věšák na prádlo SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|27.1  |Ocelový tvaru písmene T včetně     |kus   |   590 | 10 - 30 |
|    |betonových patek a nátěrů       |    |     |     |
|27.2  |Ocelový tvaru obráceného písmene U   |kus   |   870 | 10 - 30 |
|    |vč. betonových patek a nátěrů     |    |     |     |
|27.3  |Ocelový kruhový s centrálním sloupkem |kus   |  1 050 | 10 - 30 |
|    |vč. betonové patky a nátěru,      |    |     |     |
|    |průměru 1 500 až 2 500 mm       |    |     |     |
|27.4  |dtto, ale průměru od 2 500 do 4 000 mm |kus   |  1 350 | 10 - 30 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
28 Klepadlo na koberce SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|28.1  |Klepadlo na koberce ocelové      |kus   |   900 | 10 - 30 |
|    |vč. betonových patek a nátěru     |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
29 Lavice zahradní SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|29.1  |Lavice betonová, opěradlo a sedák   |kus   |   750 | 10 - 30 |
|    |hoblované fošny, nátěr, osazení    |    |     |     |
|    |do zeminy               |    |     |     |
|29.2  |dtto, ale osazení do betonových    |kus   |   980 | 10 - 30 |
|    |patek                 |    |     |     |
|29.3  |Lavice z ocelových profilů, sedák,   |kus   |  1 050 | 10 - 30 |
|    |popř. opěradlo z hoblovaných fošen,  |    |         |     |
|    |nátěr, osazení do betonových patek   |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
30 Stůl zahradní SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|30.1  |Stůl zahradní z ocelových profilů,   |kus   |  2 300 | 10 - 30 |
|    |plocha stolu z hoblovaných latí,    |    |     |     |
|    |nátěr, osazen do betonových patek   |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
31 Kuželna SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|31.1  |Kuželna z ocelových profilů, popř.   |kus   |  1 950 | 10 - 30 |
|    |z dřevěných hranolů, osazení      |    |     |     |
|    |do betonové patky, podlaha pod kuželky |    |     |     |
|    |betonová, popř. s páskovou ocelí,   |    |     |     |
|    |nátěr                 |    |     |     |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
32 Pergola SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|32.1  |Pergola tunelová dřevěná z hranolů   |m2 ZP  |  1 450 | 10 - 30 |
|    |a fošen, sloupky do betonových patek, |    |     |     |
|    |podlaha jakákoliv zpevněná       |    |     |     |
|32.2  |dtto, ale tvaru písmene T       |m2 ZP  |  1 250 | 10 - 30 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
33 Rampy SKP 46.21.64.3
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|33.1  |Rampa lehká, výška min. 1,15 m     |m    |  3 250 | 30 - 50 |
|    |od urovnaného terénu, šířka do     |    |     |     |
|    |1,5 m, na jedné zdi se zásypem     |    |     |     |
|33.2  |dtto na dvou zdech           |m    |  4 480 | 30 - 50 |
|33.3  |Rampa těžká, výška min. 1,15 m     |m    |  4 040 | 40 - 60 |
|    |do urovnaného terénu, šířka od     |    |     |     |
|    |1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypem |    |     |     |
|33.4  |dtto na dvou zdech           |m    |  5 410 | 40 - 60 |
|33.5  |dtto na jedné řadě pilířů bez zásypu  |m    |  4 590 | 40 - 60 |
|33.6  |dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu |m    |  5 970 | 40 - 60 |
|33.7  |Rampa lehká, výška min. 1,15 m     |m    |  2 890 | 30 - 50 |
|    |do urovnaného terénu, šířka do 1,5 m  |    |     |     |
|    |na jedné řadě pilířů bez zásypu    |    |     |     |
|33.8  |dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu |m    |  3 760 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
34 Terasy venkovní SKP 46.39.99
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
|34.1  |Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad   |m2   |   970 | 10 - 30 |
|    |urovnaný terén, na jedné řadě sloupků |    |     |     |
|34.2  |dtto výška do 1 m nad urovnaný     |m2   |  1 100 | 10 - 30 |
|    |terén na jedné řadě sloupků      |    |     |     |
|34.3  |Terasa, výška do 1 m nad urovnaný   |m2   |  2 320 | 20 - 40 |
|    |terén na jedné řadě zděných sloupků  |    |     |     |
|34.4  |dtto na 2 řadách zděných sloupků    |m2   |  2 680 | 20 - 40 |
|34.5  |Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný  |m2   |  2 630 | 20 - 40 |
|    |terén na jedné řadě zděných sloupků  |    |     |     |
|34.6  |dtto na 2 řadách zděných sloupků    |m2   |  3 190 | 30 - 50 |
|34.7  |Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m   |m2   |  3 160 | 30 - 50 |
|    |nad urovnaný terén na 2 zdech     |    |     |     |
|34.8  |dtto na 3 zdech            |m2   |  4 010 | 40 - 60 |
|34.9  |dtto na 4 zdech            |m2   |  4 490 | 40 - 60 |
+-------+---------------------------------------+--------+----------+---------- +
Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 2.
m = běžný metr
m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru
m2 pohl. pl. = čtverečný metr pohledové plochy
m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy
Příl.12
Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
SKP 46.21.64.6
+-------+----------------+--------+----------+---------+---------+---------+--- ----+
| Číslo | Objekty    | měrná | mramory |  žuly | syenity | žuly  | umělý |
|položky|        |jednotka|travertiny|     |andezity | švédské | kámen |
|    |        |    |     |     |     |labradory|    |
|    |        |    |     |     |     | gabra  |    |
+-------+----------------+--------+----------+---------+---------+---------+--- ----+
|  1  |rámy:      |    |     |     |     |     |    |
|    |25/25 hrobové  |  m  | 1 019  | 1 320 | 1 610 | 4 115 |  360 |
|    |15/15 urnové  |  m  |  580  |  670 |  820 | 2 318 |  280 |
+-------+----------------+--------+----------+---------+---------+---------+--- ----+
|  2  |desky: krycí,  |    |     |     |     |     |    |
|    |předložní,   |    |     |     |     |     |    |
|    |nápisové    |    |     |     |     |     |    |
|    |- do 0,90 m2  |  m2  |  2 080 | 4 745 | 5 824 | 14 391 |  800 |
|    |- nad 0,90 m2  |  m2  |  2 860 | 6 180 | 7 571 | 18 708 | 1 600 |
+-------+----------------+--------+----------+---------+---------+---------+--- ----+
|  3  |zařízení:    |    |     |     |     |     |    |
|    |urny      | kus  |   955 | 1 200 | 1 508 | 5 820 |    |
|    |vázy, mísy   | kus  |   585 |  732 |  875 | 2 600 |    |
|    |(výška do 40 cm)|    |     |     |     |     |    |
|    |sloupky,    | kus  |     |     |     |     |  140 |
|    |kostky (průměr |    |     |     |     |     |    |
|    |cca 25 cm)   |    |     |     |     |     |    |
+-------+----------------+--------+----------+---------+---------+---------+--- ----+
|  4  |hrobky bez   | m3 OP |           1 800           |
|    |ohledu na    |    |                        |
|    |použitý materiál|    |                            |
+-------+----------------+--------+-------------------------------------------- ----+
Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.
Příl.13
Koeficient polohový - K
5
Tabulka č. 1
+-------------+---------------------------------------+--------------+
|Číslo položky| Název, resp. skupiny měst a obcí   | Koeficient K
5
| +-------------+---------------------------------------+--------------+ | 1 | Praha, Brno, Ostrava | 1,20 až 1,25 |
|   2    | Ostatní statutární města a katastrální| 1,10 až 1,15 |
|       | území lázeňských míst typu A     |       |
|       | uvedená v tabulce č. 2        |       |
|   3    | Města, která byla k 31. prosinci 2002 |   1,05   |
|       | sídly okresních úřadů a katastrální  |       |
|       | území lázeňských míst typu B     |       |
|       | uvedená v tabulce č. 2        |       |
|   4    | Ostatní města             |   1,00   |
|   5    | Ostatní obce             |   0,85   |
+-------------+---------------------------------------+--------------+
Tabulka č. 2
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením
jejich typu
+--------+-------------------+------+-------------------+-------------+
|pořadové| název lázeňského | typ |název katastrálního|  číslo  |
| číslo |   místa    |lázeň.|    území    |katastrálního|
|    |          | místa|          |  území  |
+--------+-------------------+------+-------------------+-------------+
|  1  |Bechyně      |  B |Bechyně      |  601543  |
|  2  |Běloves      |  B |Běloves      |  701301  |
|  3  |Bílina       |  B |Bílina       |  604208  |
|  4  |Bludov       |  B |Bludov       |  605816  |
|  5  |Darkov       |  A |Darkov       |  664014  |
|  6  |Dubí u Teplic   |  B |Dubí u Teplic   |  633381  |
|  7  |Františkovy Lázně |  A |Františkovy Lázně |  634646  |
|  8  |Jáchymov      |  A |Jáchymov      |  656437  |
|  9  |Jánské Lázně    |  B |Jánské Lázně    |  657239  |
| 10  |Jeseník      |  A |Jeseník      |  658723  |
| 11  |Karlova Studánka  |  B |Karlova Studánka  |  663301  |
| 12  |Karlovy Vary    |  A |Karlovy Vary    |  663433  |
| 13  |Klimkovice     |  B |Klimkovice     |  666319  |
| 14  |Konstantinovy Lázně|  B |Konstantinovy Lázně|  669199  |
| 15  |Kostelec u Zlína  |  B |Kostelec u Zlína  |  670138  |
| 16  |Lázně Bělohrad   |  B |Lázně Bělohrad   |  679330  |
| 17  |Lázně Bohdaneč   |  B |Lázně Bohdaneč   |  606171  |
| 18  |Lázně Kunratice  |  B |Lázně Kunratice  |  712779  |
| 19  |Lázně Kynžvart   |  B |Lázně Kynžvart   |  679372  |
| 20  |Lázně Libverda   |  B |Lázně Libverda   |  679381  |
| 21  |Lázně Toušeň    |  B |Lázně Toušeň    |  767859  |
| 22  |Lipová - lázně   |  B |Dolní Lipová    |  684660  |
| 23a  |Luhačovice     |  A |Luhačovice     |  688576  |
| 23b  |Luhačovice     |  A |Pozlovice     |  726885  |
| 24a  |Mariánské Lázně  |  A |Mariánské Lázně  |  691585  |
| 24b  |Mariánské Lázně  |  A |Úšovice      |  691607  |
| 25  |Mšené - lázně   |  B |Mšené - lázně   |  700258  |
| 26  |Ostrožská Nová Ves |  B |Ostrožská Nová Ves |  716201  |
| 27  |Poděbrady     |  A |Poděbrady     |  723495  |
| 28  |Slatinice     |  B |Slatinice     |  749818  |
| 29  |Teplice nad Bečvou |  B |Teplice nad Bečvou |  766283  |
| 30  |Teplice      |  A |Teplice      |  766003  |
| 31  |Třeboň       |  A |Třeboň       |  770230  |
| 32  |Velichovky     |  B |Velichovky     |  777951  |
| 33  |Velké Losiny    |  B |Velké Losiny    |  779083  |
| 34  |Vráž u Písku    |  B |Vráž u Písku    |  785733  |
+--------+-------------------+------+-------------------+-------------+
Příl.14
Opotřebení staveb
1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.
2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.
3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.
Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně
b) rekreačních a zahrádkářských chat
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 50 let
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,
d) vedlejších staveb a garáží
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 30 - 40 let
e) studní
- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let
- ostatních 50 let
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.
Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, garáží a vedlejších staveb, opotřebení může činit maximálně 85 %.
4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,
c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,
d) oceňována kulturní památka,
e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.
5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7.
Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce
 
              B
             --- x 100A,
              C
kde
A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K
4
; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00
B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení
C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B <= C
Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce
    n  Bi
   suma (---- x 100Ai),
   i=1  Ci
kde
n... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.
Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,
odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr B
                     ---. 
                     C
6. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.
7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.
 
Tabulka č. 1
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
+----+----------+-------------------------------------------------------------- ---+
|Čís.|Konstrukce|               TYP BUDOVY             |
|pol.|a vybavení+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  |     | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
+----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-- ---+
| 1 |Základy  |0,059|0,072|0,073|0,063|0,074|0,082|0,063|0,061|0,062|0,054|0,060|
|  |včetně  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |zemních  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |prací   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |Svislé  |0,163|0,218|0,192|0,172|0,184|0,174|0,150|0,153|0,154|0,182|0,188|
|  |konstrukce|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |Stropy  |0,082|0,119|0,111|0,082|0,097|0,093|0,082|0,081|0,082|0,084|0,082|
| 4 |Zastřešení|0,064|0,054|0,062|0,059|0,090|0,073|0,061|0,062|0,062|0,049|0,053|
|  |mimo   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |krytinu  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |Krytiny  |0,022|0,020|0,021|0,028|0,029|0,021|0,027|0,029|0,030|0,023|0,024|
|  |střech  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |Klempířské|0,006|0,006|0,006|0,006|0,006|0,006|0,006|0,006|0,007|0,007|0,007|
|  |konstrukce|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |Úpravy  |0,068|0,058|0,069|0,070|0,061|0,069|0,071|0,073|0,071|0,057|0,069|
|  |vnitřních |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |povrchů  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |Úpravy  |0,032|0,031|0,031|0,036|0,034|0,033|0,032|0,033|0,034|0,029|0,031|
|  |vnějších |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |povrchů  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |Vnitřní  |0,028|0,028|0,018|0,021|0,019|0,018|0,031|0,032|0,030|0,013|0,021|
|  |obklady  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |keramické |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |Schody  |0,030|0,023|0,031|0,033|0,027|0,029|0,028|0,027|0,028|0,029|0,030|
| 11 |Dveře   |0,041|0,033|0,032|0,039|0,031|0,031|0,038|0,037|0,036|0,033|0,032|
| 12 |Vrata   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |Okna   |0,062|0,053|0,052|0,057|0,054|0,052|0,059|0,058|0,051|0,053|0,054|
| 14 |Povrch  |0,031|0,023|0,022|0,032|0,031|0,032|0,033|0,033|0,031|0,030|0,031|
|  |podlah  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |Vytápění |0,052|0,043|0,041|0,052|0,043|0,042|0,049|0,048|0,049|0,048|0,047|
| 16 |Elektro- |0,059|0,052|0,050|0,059|0,052|0,057|0,058|0,059|0,056|0,051|0,052|
|  |instalace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |Bleskosvod|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,004|0,004|
| 18 |Vnitřní  |0,032|0,031|0,022|0,032|0,022|0,032|0,033|0,032|0,031|0,032|0,033|
|  |vodovod  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |Vnitřní  |0,031|0,029|0,021|0,031|0,020|0,031|0,032|0,031|0,030|0,031|0,032|
|  |kanalizace|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |Vnitřní  |0,004|0,003|0,003|0,004|0,003|0,002|0,003|0,004|0,003|0,004|0,004|
|  |plynovod |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |Ohřev   |0,018|0,016|0,016|0,019|0,019|0,017|0,022|0,020|0,021|0,022|0,021|
|  |teplé vody|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |Vybavení |0,017| - |0,018| - | - | - |0,018|0,019|0,017|0,019|0,018|
|  |kuchyní  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |Vnitřní  |0,039|0,038|0,034|0,034|0,033|0,030|0,043|0,042|0,043|0,039|0,038|
|  |hygienická|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |zařízení |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |včetně WC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |Výtahy  |0,014|0,013|0,010|0,014|0,005|0,014|0,014|0,013|0,014|0,013|0,013|
| 25 |Ostatní  |0,043|0,034|0,062|0,054|0,063|0,059|0,044|0,044|0,055|0,057|0,056|
| 26 |Instalační| - | - | - | - | - | - | - | - | - |0,037| - |
|  |prefabri- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |kovaná  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |jádra   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-- ---+
+----+----------+------------------------------------------------+
|Čís.|Konstrukce|    TYP BUDOVY               |
|pol.|a vybavení+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  |     |  L | M | N | O | P | R | S | Z |
+----+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 |Základy  | 0,083|0,104|0,103|0,108|0,104|0,109|0,132|0,131|
|  |včetně  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |zemních  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |prací   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |Svislé  | 0,214|0,233|0,239|0,256|0,253|0,258|0,304|0,304|
|  |konstrukce|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |Stropy  | 0,113|0,123|0,131|0,117|0,118|0,120|0,138|0,138|
| 4 |Zastřešení| 0,062|0,063|0,061|0,069|0,062|0,063|0,070|0,070|
|  |mimo   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |krytinu  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |Krytiny  | 0,022|0,023|0,022|0,028|0,023|0,023|0,029|0,029|
|  |střech  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |Klempířské| 0,006|0,006|0,006|0,007|0,007|0,007|0,007|0,007|
|  |konstrukce|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |Úpravy  | 0,058|0,054|0,053|0,044|0,047|0,043|0,042|0,039|
|  |vnitřních |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |povrchů  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |Úpravy  | 0,032|0,032|0,032|0,031|0,030|0,030|0,029|0,027|
|  |vnějších |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |povrchů  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |Vnitřní  | 0,008| - | - | - | - | - | - | - |
|  |obklady  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |keramické |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |Schody  | 0,031|0,030|0,023|0,023|0,027|0,022|0,018|0,018|
| 11 |Dveře   | 0,032|0,031|0,032|0,024|0,029|0,023|0,024|0,024|
| 12 |Vrata   | 0,003|0,003|0,003|0,018|0,018|0,027|0,030|0,030|
| 13 |Okna   | 0,052|0,043|0,042|0,043|0,042|0,033|0,034|0,034|
| 14 |Povrch  | 0,029|0,030|0,031|0,032|0,032|0,031|0,029|0,030|
|  |podlah  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |Vytápění | 0,038|0,017| - | - |0,011|0,012| - | - |
| 16 |Elektro- | 0,064|0,073|0,071|0,070|0,071|0,072|0,058|0,061|
|  |instalace |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |Bleskosvod| 0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,003|0,004|0,004|
| 18 |Vnitřní  | 0,022|0,019|0,033|0,024|0,023|0,022| - | - |
|  |vodovod  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |Vnitřní  | 0,020|0,017|0,031|0,023|0,021|0,019| - | - |
|  |kanalizace|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |Vnitřní  |  - | - | - | - | -     | - | - | - |
|  |plynovod |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |Ohřev   | 0,017|0,004|0,004|0,004|0,005|0,005| - | - |
|  |teplé vody|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |Vybavení |  - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |kuchyní  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |Vnitřní  | 0,029|0,028|0,027|0,023|0,021|0,020| - | - |
|  |hygienická|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |zařízení |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |včetně WC |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |Výtahy  | 0,010| - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |Ostatní  | 0,052|0,064|0,053|0,053|0,053|0,058|0,052|0,054|
| 26 |Instalační|  - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |prefabri- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |kovaná  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |jádra   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 
Tabulka č. 2
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
+-------+----------------+----------------------------------------------------- ------------------------+
| Číslo | Konstrukce a  |             TYP HALY                      |
|položky|  vybavení   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|    |        | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
+-------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+-----+-----+
|  1  |Základy a    |0,073|0,081|0,072|0,082|0,094|0,103|0,112|0,111|0,113|0,122|0,123|0,113|0,122|
|    |vybavení    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2  |Svislé     |0,174|0,227|0,171|0,192|0,203|0,213|0,223|0,229|0,239|0,293|0,298|0,262|0,241|
|    |konstrukce   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  3  |Stropy     |0,073|0,072|0,064|0,063|0,082|0,084|0,092|0,090|0,092|0,089|0,091|0,089|0,091|
|  4  |Zastřešení   |0,082|0,083|0,080|0,083|0,102|0,101|0,093|0,099|0,101|0,110|0,112|0,103|0,104|
|    |mimo krytinu  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5  |Krytiny střech |0,023|0,027|0,028|0,024|0,029|0,028|0,029|0,028|0,029|0,029|0,028|0,029|0,030|
|  6  |Klempířské   |0,006|0,006|0,006|0,006|0,007|0,007|0,006|0,006|0,006|0,007|0,007|0,007|0,006|
|    |konstrukce   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  7  |Úpravy vnitř.  |0,071|0,064|0,072|0,071|0,069|0,068|0,063|0,063|0,063|0,061|0,060|0,059|0,053|
|    |povrchů     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  8  |Úpravy vněj.  |0,033|0,032|0,033|0,032|0,039|0,038|0,034|0,033|0,032|0,033|0,032|0,031|0,032|
|    |povrchů     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  9  |Vnitřní obklady |0,028|0,023|0,031|0,024| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|    |keramické    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10  |Schody     |0,010|0,008|0,010|0,009|0,008|0,008|0,008|0,008|0,008|0,007|0,007|0,007|0,008|
| 11  |Dveře      |0,038|0,032|0,039|0,038|0,032|0,032|0,031|0,032|0,031|0,022|0,021|0,020|0,031|
| 12  |Vrata      | - | - | - | - |0,023|0,023|0,022|0,023|0,024|0,023|0,024|0,024|0,021|
| 13  |Okna      |0,057|0,054|0,059|0,058|0,052|0,051|0,052|0,053|0,051|0,043|0,044|0,043|0,042|
| 14  |Povrchy podlah |0,040|0,041|0,042|0,041|0,048|0,047|0,048|0,050|0,049|0,048|0,049|0,047|0,050|
| 15  |Vytápění    |0,048|0,042|0,050|0,048|0,013|0,013|0,011|0,012|0,011| - | - | - | - |
| 16  |Elektroinstalace|0,063|0,060|0,054|0,059|0,083|0,083|0,084|0,073|0,063|0,047|0 ,048|0,059|0,061|
| 17  |Bleskosvod   |0,003|0,003|0,003|0,003|0,004|0,004|0,003|0,003|0,003|0,004|0,004|0,004|0,003|
| 18  |Vnitřní vodovod |0,033|0,023|0,032|0,024|0,009|0,009|0,007|0,011|0,010| - | - |0,014|0,012|
| 19  |Vnitřní     |0,031|0,021|0,030|0,022|0,008|0,008|0,006|0,010|0,009| - | - |0,013|0,011|
|    |kanalizace   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20  |Vnitřní plynovod|0,003|0,002|0,003|0,003| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21  |Ohřev teplé vody|0,018|0,017|0,018|0,019|0,004|0,004|0,003|0,004|0,004| - | - |0,005|0,004|
| 22  |Vybavení kuchyní| - | - |0,016|0,005| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23  |Vnitřní     |0,042|0,034|0,043|0,034|0,022|0,022|0,021|0,023|0,022| - | - |0,020|0,022|
|    |hygienická   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |zařízení včetně |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |WC       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24  |Výtahy     |0,010|0,009|0,010|0,009| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25  |Ostatní     |0,041|0,039|0,034|0,051|0,069|0,054|0,052|0,039|0,040|0,062|0,052|0,051|0,056|
+-------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+-----+-----+
 
Tabulka č. 3
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
+-------+----------------+--------------------------------------------+
| Číslo | Konstrukce a |    Typ domu, chalupy nebo domku    |
|položky|  vybavení  +-----------+----------+----------+----------+
|    |        |A, E, CH, L|B, F, I, M|C, G, J, N|D, H, K, O|
+-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+
|  1  |Základy včetně |  0,082  |  0,071 |  0,054 |  0,043 |
|    |zemních prací  |      |     |     |     |
|  2  |Svislé     |  0,212  |  0,223 |  0,234 |  0,243 |
|    |konstrukce   |      |     |     |     |
|  3  |Stropy     |  0,079  |  0,084 |  0,091 |  0,093 |
|  4  |Zastřešení   |  0,073  |  0,052 |  0,054 |  0,042 |
|    |mimo krytinu  |      |     |     |     |
|  5  |Krytiny střech |  0,034  |  0,032 |  0,033 |  0,030 |
|  6  |Klempířské   |  0,009  |  0,008 |  0,008 |  0,007 |
|    |konstrukce   |      |     |     |     |
|  7  |Vnitřní omítky |  0,058  |  0,062 |  0,061 |  0,064 |
|  8  |Fasádní omítky |  0,028  |  0,031 |  0,028 |  0,033 |
|  9  |Vnější obklady |  0,005  |  0,004 |  0,005 |  0,004 |
| 10  |Vnitřní obklady |  0,023  |  0,023 |  0,022 |  0,024 |
| 11  |Schody     |  0,010  |  0,024 |  0,023 |  0,039 |
| 12  |Dveře      |  0,032  |  0,033 |  0,032 |  0,034 |
| 13  |Okna      |  0,052  |  0,052 |  0,051 |  0,053 |
| 14  |Podlahy obytných|  0,022  |  0,022 |  0,021 |  0,023 |
|    |místností    |      |     |     |     |
| 15  |Podlahy     |  0,010  |  0,011 |  0,013 |  0,014 |
|    |ostatních    |      |     |     |     |
|    |místností    |      |     |     |     |
| 16  |Vytápění    |  0,052  |  0,044 |  0,053 |  0,042 |
| 17  |Elektroinstalace|  0,043  |  0,041 |  0,042 |  0,040 |
| 18  |Bleskosvod   |  0,006  |  0,006 |  0,006 |  0,005 |
| 19  |Rozvod vody   |  0,032  |  0,030 |  0,029 |  0,028 |
| 20  |Zdroj teplé vody|  0,019  |  0,018 |  0,017 |  0,016 |
| 21  |Instalace plynu |  0,005  |  0,005 |  0,005 |  0,005 |
| 22  |Kanalizace   |  0,031  |  0,028 |  0,027 |  0,029 |
| 23  |Vybavení kuchyní|  0,005  |  0,005 |  0,005 |  0,005 |
| 24  |Vnitřní     |  0,041  |  0,051 |  0,043 |  0,050 |
|    |hygienické   |      |     |     |     |
|    |vybavení    |      |     |     |     |
| 25  |Záchod     |  0,003  |  0,004 |  0,003 |  0,004 |
| 26  |Ostatní     |  0,034  |  0,036 |  0,040 |  0,030 |
+-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+
 
Tabulka č. 4
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
+---+--------------+----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------+
|Čís. Konstrukce a |                          Typ chat                        |
|pol.  vybavení  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------ -----+-----------+-----------+
|  |       |  A    |  B    |  C    |  D    |  E    |  F    |  G    |  H    |  I   |
|  |       +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ -----+-----+-----+-----+-----+
|  |       | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
+---+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----     +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1.|Základy včetně|0,056|0,063|0,073|0,082|0,067|0,074|0,076|0,083|0,066|0,074|0,077|0,084| 0,058|0,064|0,084|0,093|0,082|0,092|
|  |zemních prací |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.|Podezdívka  |0,036| - |0,038| - |0,037| - |0,039| - |0,038| - |0,040| - |0,037| - |0,039| - |0,040| - |
| 3.|Svislé    |0,253|0,274|0,273|0,294|0,253|0,271|0,272|0,293|0,254|0,273|0,274|0,292|0,254| 0,273|0,284|0,304|0,280|0,303|
|  |konstrukce  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.|Stropy    |0,094|0,102|0,101|0,113|0,102|0,113|0,102|0,121|0,103|0,112|0,102|0,120|0,093| 0,104|0,102|0,114|0,101|0,123|
| 5.|Zastřešení  |0,092|0,091|0,062|0,061|0,092|0,091|0,071|0,070|0,092|0,091|0,070|0,069|0,092| 0,090|0,063|0,062|0,072|0,070|
|  |mimo krytinu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.|Krytiny střech|0,041|0,040|0,041|0,040|0,051|0,050|0,051|0,049|0,051|0,049|0,050|0,049| 0,042|0,041|0,041|0,042|0,050|0,049|
| 7.|Klempířské  |0,008|0,007|0,008|0,007|0,008|0,007|0,008|0,007|0,008|0,008|0,008|0,008|0,008| 0,008|0,008|0,008|0,008|0,008|
|  |konstrukce  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.|Úprava povrchů|0,092|0,081|0,092|0,080|0,101|0,092|0,102|0,093|0,103|0,093|0,101|0,094 |0,093|0,084|0,092|0,084|0,101|0,093|
| 9.|Schodiště   |0,021|0,041|0,012|0,020|0,022|0,042|0,011|0,022|0,021|0,041|0,012|0,023|0,021| 0,043| - | - | - | - |
|10.|Dveře     |0,031|0,030|0,031|0,031|0,031|0,030|0,031|0,030|0,031|0,030|0,032|0,031|0,032| 0,031|0,031|0,030|0,032|0,031|
|11.|Okna     |0,052|0,051|0,052|0,051|0,052|0,051|0,052|0,051|0,052|0,051|0,051|0,050|0,052| 0,051|0,051|0,050|0,051|0,050|
|12.|Podlahy    |0,041|0,040|0,041|0,040|0,042|0,041|0,042|0,041|0,040|0,039|0,040|0,039|0,040| 0,039|0,040|0,039|0,041|0,040|
|13.|Vytápění   |0,032|0,031|0,031|0,030|0,033|0,032|0,033|0,032|0,032|0,031|0,033|0,032|0,033| 0,032|0,032|0,031|0,032|0,031|
|14.|Elektro-   |0,031|0,030|0,030|0,031|0,032|0,031|0,032|0,031|0,030|0,029|0,032|0,031|0,031| 0,030|0,031|0,030|0,030|0,029|
|  |instalace   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|15.|Rozvod vody  |0,022|0,021|0,021|0,021| - | - | - | - | - | - | - | - |0,018|0,017|0,018|0,017| - | - |
|16.|Zdroj teplé  |0,009|0,010|0,009|0,010| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |vody     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|17.|Rozvod propan-|0,002|0,002|0,002|0,002| - | - | - | - | - | - | - | - |0,003|0,003|0,003|0,003| - | - |
|  |butanu    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|18.|Kanalizace  |0,021|0,020|0,020|0,020| - | - | - | - | - | - | - | - |0,017|0,016|0,017|0,016| - | - |
|19.|Záchod    |0,004|0,004|0,004|0,004|0,004|0,004|0,005|0,005|0,005|0,005|0,004|0,004|0,004| 0,004|0,004|0,004|0,003|0,003|
|20.|Okenice    |0,019|0,018|0,019|0,018|0,019|0,018|0,019|0,018|0,019|0,018|0,019|0,018|0,019| 0,018|0,019|0,018|0,020|0,019|
|21.|Vnitřní    |0,023|0,022|0,022|0,022|0,028|0,026|0,028|0,026|0,028|0,026|0,028|0,026|0,023| 0,022|0,023|0,022|0,029|0,027|
|  |hygienické  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |vybavení   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|22.|Ostatní    |0,020|0,022|0,018|0,023|0,026|0,027|0,026|0,028|0,027|0,030|0,027|0,030|0,030| 0,030|0,018|0,033|0,028|0,032|
+---+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Chaty podsklepené
 
Tabulka č. 5
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB
+-------+----------------+----------------------------------------------------- ----------------------------------+
| Číslo |  Konstrukce a |          Typ vedlejších staveb                       |
|položky|   vybavení  +-----------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-- ---------+
|    |        |  A    |  B      |  C    |  D    |  E    |  F    |  G    |
|    |        +-----------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-- ---------+
|    |        | I   II | I    II  | I   II | I   II | I   II | I   II | I   II |
+-------+----------------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+- ----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1  |Základy     |0,062|0,071|0,071 |0,083 |0,064|0,074|0,08 |0,092|0,077|0,088|0,083|0,094|0,122|0,137|
|  2  |Obvodové stěny |0,304|0,322|0,318 |0,336 |0,303|0,321|0,313|0,332|0,274|0,294|0,319|0,339|0,31 |0,329|
|  3  |Stropy     |0,193|0,206|0,198 |0,22  |0,194|0,211|0,218|0,239|0,202|0,22 |0,212|0,234| - | - |
|  4  |Krov (podhled x)|0,108|0,093|0,073x)|0,062x)|0,098|0,085| - | - |0,109|0,095| - | - |0,335|0,33 |
|  5  |Krytina     |0,069|0,057|0,081 |0,071 |0,068|0,056|0,112|0,09 |0,068|0,055|0,111|0,086|0,128|0,105|
|  6  |Klempířské   |0,019|0,016|0,017 |0,015 |0,018|0,016|0,016|0,015|0,018|0,016|0,016|0,015|0,042|0,032|
|    |konstrukce   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  7  |Úpravy povrchů |0,049|0,057|0,061 |0,07  |0,049|0,058|0,063|0,072|0,052|0,064|0,06 |0,07 |0,063|0,067|
|  8  |Schodiště    |0,038|0,046| -  | -  |0,037|0,043| - | - |0,036|0,042| - | - | - | - |
|  9  |Dveře      |0,031|0,023|0,03  |0,021 |0,029|0,02 |0,038|0,026|0,03 |0,022|0,037|0,025| - | - |
| 10  |Okna      |0,01 |0,012|0,011 |0,013 |0,012|0,014|0,013|0,014|0,013|0,014|0,014|0,014| - | - |
| 11  |Podlahy     |0,068|0,063|0,082 |0,07  |0,08 |0,068|0,097|0,085|0,082|0,071|0,108|0,092| - | - |
| 12  |Elektroinstalace|0,049|0,034|0,058 |0,039 |0,048|0,034|0,05 |0,035|0,039|0,028|0,04 |0,031| - | - |
+-------+----------------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+- ----+-----+-----+-----+-----+-----+
I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Vedlejší stavby podsklepené
 
Tabulka č. 6
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ
+-------+----------------+----------------------------------------------------- ------------------------+
| Číslo | Konstrukce a |                 Typ garáže                 |
|položky|  vybavení  +-------------------------+-------------------------+-------------------------+
|    |        |       A      |       B      |       C      |
|    |        +-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|    |        |nepodsklepené|podsklepené|nepodsklepené|podsklepené|nepodsklepené|podsklepené|
+-------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------+- ------------+-----------+
|  1  |Základy     |  0,060  |  0,071  |  0,062  |  0,078  |  0,082  |  0,093  |
|  2  |Obvodové stěny |  0,289  |  0,297  |  0,301  |  0,327  |  0,338  |  0,342  |
|  3  |Stropy     |  0,191  |  0,215  |  0,262  |  0,276  |   -   |   -   |
|  4  |Krov      |  0,100  |  0,092  |   -   |   -   |  0,162  |  0,169  |
|  5  |Krytina     |  0,068  |  0,053  |  0,057  |  0,043  |  0,082  |  0,092  |
|  6  |Klempířské   |  0,019  |  0,017  |  0,029  |  0,026  |  0,019  |  0,017  |
|    |konstrukce   |       |      |       |      |       |      |
|  7  |Úpravy povrchů |  0,051  |  0,058  |  0,048  |  0,054  |  0,063  |  0,068  |
|  8  |Dveře      |  0,023  |  0,018  |  0,027  |  0,014  |  0,036  |  0,029  |
|  9  |Okna      |  0,013  |  0,011  |  0,014  |  0,012  |  0,016  |  0,013  |
| 10  |Vrata      |  0,060  |  0,052  |  0,068  |  0,044  |  0,062  |  0,049  |
| 11  |Podlahy     |  0,068  |  0,073  |  0,072  |  0,080  |  0,140  |  0,128  |
| 12  |Elektroinstalace|  0,058  |  0,043  |  0,060  |  0,046  |   -   |   -   |
+-------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------+- ------------+-----------+
 
Tabulka č. 7
Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení
+-------+---------------------------------------+------------------+
| Číslo | Název                 |  Předpokládaná |
|položky|                    |životnost v letech|
+-------+---------------------------------------+------------------+
|  1  | Základy včetně zemních prací     |   50 - 200   |
|  2  | Svislé konstrukce               |   80 - 200   |
|  3  | Stopy                 |   80 - 200   |
|  4  | Zastřešení mimo krytinu        |   70 - 150   |
|  5  | Krytiny, střecha           |   40 - 80   |
|  6  | Klempířské konstrukce         |   30 - 80   |
|  7  | Úprava vnitřních povrchů       |   50 - 80   |
|  8  | Úprava vnějších povrchů        |   30 - 60   |
|  9  | Vnitřní obklady keramické       |   30 - 50   |
| 10  | Schody                |   80 - 200   |
| 11  | Dveře                 |   50 - 80   |
| 12  | Vrata                 |   30 - 50   |
| 13  | Okna                 |   50 - 80   |
| 14  | Povrchy podlah            |   15 - 80   |
| 15  | Vytápění               |   20 - 50   |
| 16  | Elektroinstalace           |   25 - 50   |
| 17  | Bleskosvod              |   30 - 50   |
| 18  | Vnitřní vodovod            |   20 - 50   |
| 19  | Vnitřní kanalizace          |   30 - 60   |
| 20  | Vnitřní plynovod           |   20 - 50   |
| 21  | Ohřev teplé vody           |   20 - 40   |
| 22  | Vybavení kuchyní           |   15 - 30   |
| 23  | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC |   30 - 60   |
| 24  | Výtahy                |   30 - 50   |
| 25  | Ostatní                |   -  -    |
| 26  | Instalační prefabrikáty (jádra)    |   15 - 25   |
+-------+---------------------------------------+------------------+
Příl.15
Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv výnosovým způsobem
+-------+-----------------------------------------+--------------+
| Číslo |   Název položky            |  Míra   |
|položky|                     |kapitalizace %|
+-------+-----------------------------------------+--------------+
|  1  | Nemovitosti pro výrobu a garážování   |   10    |
|  2  | Nemovitosti pro obchod a administrativu |   7    |
|  3  | Nemovitosti pro hromadné ubytování a  |   8    |
|    | stravování               |       |
|  4  | Nemovitosti pro dopravu, spoje a    |   9    |
|    | školství                |       |
|  5  | Nemovitosti pro kulturu         |   8    |
|  6  | Nemovitosti pro zdravotnictví      |   8    |
|  7  | Nemovitosti pro zemědělství       |   7    |
|  8  | Nemovitosti pro skladování       |   6    |
|  9  | Bytové domy               |   4    |
| 10  | Ostatní nemovitosti           |   8    |
| 11  | Majetková práva             |   12    |
+-------+-----------------------------------------+--------------+
U staveb oceňovaných podle § 21 odst. 2 se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.
Příl.15a
Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.
Tabulka č. 1

----------- ------------------------------------------------------------
Označ.
skupiny   CHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE
       NEMOVITOSTI:
----------- ------------------------------------------------------------
A      Změny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost 
       nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má
       rozvojové možnosti.
----------- ------------------------------------------------------------
B      Změny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost 
       nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost nemá
       rozvojové možnosti.
----------- ------------------------------------------------------------
C      Bez zásadních změn – stabilizovaná oblast, nemovitost má 
       rozvojové možnosti
----------- ------------------------------------------------------------
D      Bez zásadních změn – stabilizovaná oblast, nemovitost nemá 
       rozvojové možnosti
----------- ------------------------------------------------------------
E      Změny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku 
       po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti
----------- ------------------------------------------------------------
F      Změny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku 
       po oceňované nemovitosti, nemovitosti nemá rozvojové
       možnosti
----------- ------------------------------------------------------------
Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2
---------------------- ---------------------------------------------------------
            VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO 
            A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
---------------------- ---------------------------------------------------------
            CV < CN             CV > CN
Kód
skupiny:
            Pro stavbu  Pro soubor staveb  Pro stavbu a pro soubor 
                            staveb
---------------------- ---------------------------------------------------------
A           CV + 0,50 R CV + 0,30 R     CV
B, C          CV + 0,30 R CV + 0,15 R     CV – 0,05 R
D, E          CV + 0,10 R CV + 0,05 R     CV – 0,10 R
F           CV      CV         CV – 0,15 R
---------------------- ---------------------------------------------------------
Kde R = | CV - CN|,
CV - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné výnosovým způsobem,
CN - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné nákladovým způsobem 
   bez koeficientu prodejnosti K
p
.
V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.
• Změnami okolí a podmínek se rozumí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území aj.), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace aj.
• Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývající z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, aj..
• Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.
Příl.16
Tabulka č. 1

Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru garáže ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ SNIŽUJÍCÍ CENU NEOVLIVŇUJÍCÍ CENU ------------------------ -------------------------- -------------------------- částečně středně výrazně KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH Základní Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient ÚZEMÍ) cena Kč/m
3
cenového Kč/mP cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového POČET OBYVATEL rozpětí rozpětí rozpětí rozpětí ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAHA 1 6 000 0,23 4 028 0,28 2 931 0,31 2 067 0,25 PRAHA 2 5 950 0,24 4 402 0,26 3 568 0,27 2 443 0,31 PRAHA 3 4 587 0,21 3 438 0,31 2 972 0,35 2 566 0,32 PRAHA 4 4 207 0,24 3 284 0,29 2 638 0,31 2 170 0,36 PRAHA 5 5 889 0,23 3 485 0,27 2 692 0,31 1 887 0,35 PRAHA 6 4 601 0,23 3 990 0,33 3 388 0,31 2 117 0,31 PRAHA 7 4 059 0,24 3 540 0,28 3 022 0,28 2 253 0,29 PRAHA 8 3 785 0,25 2 711 0,28 2 408 0,32 1 317 0,30 PRAHA 9 3 047 0,23 2 718 0,30 2 390 0,30 1 262 0,26 PRAHA 10 4 486 0,24 3 928 0,28 2 569 0,31 1 775 0,33 PRAHA 11 4 192 0,23 3 568 0,33 2 940 0,29 1 147 0,29 PRAHA 12 3 718 0,22 3 491 0,28 2 861 0,51 1 177 0,28 PRAHA 13 3 796 0,23 2 994 0,36 2 586 0,31 1 266 0,28 PRAHA 14 4 456 0,24 3 690 0,28 2 925 0,31 1 778 0,30 PRAHA 15 3 047 0,24 2 226 0,26 1 739 0,29 1 039 0,29 PRAHA 16 2 850 0,22 2 609 0,27 2 205 0,29 1 786 0,27 PRAHA 17 3 833 0,24 3 195 0,27 2 546 0,31 2 109 0,27 PRAHA 18 3 109 0,22 2 435 0,28 1 820 0,28 1 108 0,26 PRAHA 19 4 652 0,24 3 128 0,31 2 351 0,32 1 004 0,26 PRAHA 20 3 542 0,24 3 148 0,29 2 788 0,29 1 501 0,25 PRAHA 21 3 458 0,21 2 795 0,28 2 132 0,31 1 605 0,24 PRAHA 22 3 370 0,25 2 960 0,28 2 551 0,25 1 748 0,24 PRAHA 23 3 362 0,23 2 467 0,27 1 573 0,29 986 0,24 PRAHA 24 3 035 0,24 2 687 0,28 1 800 0,29 1 156 0,30 PRAHA 25 2 826 0,23 2 130 0,27 1 505 0,31 815 0,29 PRAHA 26 3 486 0,24 2 250 0,27 1 468 0,31 835 0,29 PRAHA 27 2 400 0,24 1 501 0,28 1 116 0,25 660 0,26 PRAHA 28 2 445 0,26 1 790 0,27 1 530 0,32 720 0,24 STŘEDOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 705 0,26 2 418 0,26 1 635 0,28 1 032 0,35 10000 – 50000 obyvatel 2 601 0,24 2 013 0,26 1 592 0,28 989 0,36 2000 – 10000 obyvatel 2 917 0,28 2 203 0,29 1 690 0,29 914 0,36 do 2000 obyvatel 2 485 0,30 2 213 0,28 1 877 0,30 972 0,38 JIHOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 3 270 0,29 2 801 0,31 1 719 0,28 1 107 0,37 10000 – 50000 obyvatel 2 918 0,25 2 155 0,29 1 654 0,29 1 040 0,35 2000 – 10000 obyvatel 2 079 0,25 1 670 0,28 1 419 0,31 832 0,35 do 2000 obyvatel 1 603 0,27 1 481 0,29 1 108 0,31 539 0,36 PLZEŇSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 602 0,22 2 146 0,31 1 711 0,27 936 0,36 10000 – 50000 obyvatel 2 409 0,24 1 913 0,28 1 663 0,27 860 0,35 2000 – 10000 obyvatel 2 060 0,26 1 551 0,31 1 370 0,28 775 0,35 do 2000 obyvatel 1 535 0,29 1 436 0,33 1 143 0,29 623 0,36 KARLOVARSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 650 0,31 1 900 0,31 1 614 0,32 985 0,29 10000 – 50000 obyvatel 1 853 0,3 1 492 0,28 1 153 0,29 802 0,36 2000 – 10000 obyvatel 1 565 0,9 1 287 0,3 1 042 0,28 639 0,35 do 2000 obyvatel 1 547 0,30 1 121 0,29 977 0,30 601 0,35 ÚSTECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 290 0,27 1 898 0,28 1 398 0,29 867 0,36 10000 – 50000 obyvatel 1 938 0,28 1 553 0,28 1 337 0,29 750 0,36 2000 – 10000 obyvatel 1 805 0,27 1 481 0,30 1 137 0,29 667 0.35 do 2000 obyvatel 1 641 0,28 1 320 0,30 1 260 0,33 698 0,33 LIBERECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 823 0,25 2 172 0,26 1 598 0,27 999 0,36 10000 – 50000 obyvatel 2 307 0,26 1 918 0,27 1 530 0,27 941 0,31 2000 – 10000 obyvatel 1 745 0,28 1 367 0,29 1 235 0,29 655 0,36 do 2000 obyvatel 1 669 0,31 1 356 0,26 1 182 0,31 687 0,32 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 567 0,27 2 212 0,27 1 919 0,28 1 185 0,29 10000 – 50000 obyvatel 2 191 0,30 1 818 0,27 1 488 0,28 759 0,33 2000 – 10000 obyvatel 1 922 0,30 1 581 0,26 1 295 0,29 734 0,35 do 2000 obyvatel 1 769 0,26 1 522 0,32 1 113 0,30 627 0,35 PARDUBICKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 107 0,25 1 681 0,25 1 447 0,27 839 0,34 10000 – 50000 obyvatel 2 014 0,24 1 695 0,25 1 521 0,27 828 0,33 2000 – 10000 obyvatel 2 017 0,26 1 633 0,31 1 394 0,27 772 0,31 do 2000 obyvatel 1 893 0,28 1 178 0,27 1 048 0,29 656 0,34 KRAJ VYSOČINA nad 50000 obyvatel 2 674 0,31 1 867 0,27 1 503 0,27 924 0,29 10000 – 50000 obyvatel 2 067 0,25 1 794 0,27 1 543 0,27 734 0,33 2000 – 10000 obyvatel 2 049 0,29 1 789 0,31 1 337 0,28 789 0,32 do 2000 obyvatel 1 331 0,31 1 282 0,39 1 015 0,29 571 0,35 BRNO BRNO 1 4 467 0,23 3 818 0,28 3 605 0,31 1 982 0,35 BRNO 2 3 525 0,23 2 912 0,26 2 209 0,30 1 872 0,30 BRNO 3 3 374 0,30 2 780 0,26 2 530 0,28 1 284 0,29 BRNO 4 3 424 0,29 2 853 0,26 2 297 0,29 1 425 0,29 BRNO 5 3 436 0,28 2 495 0,27 2 155 0,27 1 233 0,28 BRNO 6 3 216 0,27 2 803 0,29 1 604 0,30 924 0,27 BRNO 7 3 801 0,27 3 302 0,27 2 538 0,27 1 650 0.27 BRNO 8 4 134 0,28 3 543 0,28 2 387 0,25 1 150 0,29 BRNO 9 2 533 0,28 1 828 0,28 1 524 0,31 1 040 0,30 BRNO 10 2 491 0,28 2 174 0,29 1 828 0,31 613 0,30 BRNO 11 2 365 0,27 2 036 0,30 1 860 0,29 849 0,29 BRNO 12 2 110 0,25 1 855 0,28 1 365 0,31 828 0,33 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 10000 – 50000 obyvatel 2 771 0,29 1 975 0,27 1 683 0,26 895 0,34 2000 – 10000 obyvatel 2 326 0,29 1 602 0,28 1 403 0,29 707 0,35 do 2000 obyvatel 2 165 0,30 1 591 0,28 1 130 0,31 649 0,35 OLOMOUCKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 840 0,26 2 027 0,29 1 637 0,27 924 0,30 10000 - 50000 obyvatel 2 252 0,28 1 907 0,29 1 450 0,27 821 0,26 2000 – 10000 obyvatel 1 702 0,27 1 383 0,29 1 196 0,27 605 0,30 do 2000 obyvatel 1 434 0,31 1 197 0,30 1 022 0,32 559 0,32 ZLÍNSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 3 058 0,25 2 418 0,29 2 138 0,28 1 360 0,31 10000 – 50000 obyvatel 2 411 0,28 1 875 0,30 1 602 0,28 829 0,32 2000 – 10000 obyvatel 2 147 0,33 1 680 0,28 1 389 0,28 961 0,32 do 2000 obyvatel 1 649 0,31 1 461 0,28 1 069 0,31 714 0,32 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 1 851 0,28 1 468 0,29 1 299 0,30 699 0,35 10000 - 50000 obyvatel 1 737 0,29 1 380 0,28 1 208 0,28 707 0,36 2000 - 10000 obyvatel 1 590 0,30 1 256 0,29 1 023 0,31 599 0,36 do 2000 obyvatel 1 533 0,28 1 193 0,31 1 054 0,30 606 0,35
Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah 
u garáží oceňovaných porovnávacím 
způsobem
----------------------------------------
Znak č.
N     Popis          Váha
                  V
n
---------------------------------------- 1 Trh s nemovitostmi 10 2 Poloha v obci 8 3 Druh (typ) 3 4 Podsklepení 2 5 Podkroví 2 6 Konstrukční provedení 5 7 Technické vybavení 5 8 Příslušenství 3 9 Právní vztahy 4 10 Posouzení širších vztahů 10 ---------------------------------------- 10 suma v
n
52 n=1 ----------------------------------------
 
Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u garáží
oceňovaných porovnávacím způsobem
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
Znak
č.
     Popis      I.     II.     III.        IV.       V.
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
1 Trh         poptávka je  poptávka je poptávka je   poptávka je   poptávka je  
 s nemovitostmi   výrazně nižší nižší než  s nabídkou    vyšší než    výrazně vyšší 
           než nabídka  nabídka   v rovnováze   nabídka     než nabídka  
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------                                 
2 Poloha v obci    objekt mimo  objekt    objekt      objekt      objekt    
           souvisle zast.na okraji  v souvislé    v souvislé    v souvislé  
           území obce  souvisle   zástavbě v obci zástavbě poblíž zástavbě   
                  zastavěného (mimo centrální centra obce   v centru obce 
                  území obce  část)      
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
3 Druh (typ)     řadová vnitřní  -     řadová koncová     -     volně stojící
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
4 Podsklepení     nepodsklepená  -     podsklepená       -     podsklepená
                         do 1/2 ZP             nad 1/2 ZP 
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
5 Podkroví      plochá střecha s možností  podkroví do   podkroví     podkroví nad
           nebo bez   podkroví,  1/3 ZP      do 2/3 ZP    2/3 ZP nebo 
           možnosti   nevyužito                   dvě podlaží 
           podkroví                           využitelná 
                                          k parkování 
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
6 Konstrukční     kovová    kovová nebo zdivo v tl. min. zdivo v tl. min. montovaná     
 provedení      (plechová),  dřevěná,  15 cm, pilířky,  30 cm,      ŽB, zdivo v tl.  
           jednostranně oboustranně trámkové stropy  monolitický   min.30 cm,    
           opláštěná   opláštěná,          beton,      monolitický   
                  zděná v tl.          polospalné    beton, nespalné 
                  do 15 cm           stropy      stropy      
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
7 Technické vybavení bez vybavení el. proud 220 V el. proud   el. proud    el. proud  
                          220 V/380 V  220 V/380V,   220 V/380V, 
                                 voda       voda,    
                                          kanalizace, 
                                          vytápění   
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
8 Příslušenství    příslušenství bez      příslušenství  příslušenství  příslušenství 
 (venkovní úpravy,  snižující   příslušenství bez výrazného  zvyšující cenu  výrazně    
 studna, vedl.    hodnotu           vlivu na cenu          zvyšující cenu 
 stavba       nemovitosti                         
 apod.)
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
9 Právní vztahy    pozemek cizí   -       -        -      vlastní pozemek
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------
10 Posouzení širších velmi     problematická průměrná    dobrá      výborná   
  vztahů       problematická nemovitost  nemovitost   nemovitost    nemovitost 
------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení garáže zdůvodněno vždy.
Příl.17
                               Tabulka č. 1

Základní ceny za m
2
podlahové plochy bytu v buodvách typu J a K ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ SNIŽUJÍCÍ CENU NEOVLIVŇUJÍCÍ CENU ------------------------ -------------------------- -------------------------- částečně středně výrazně KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH Základní Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient ÚZEMÍ) cena Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového POČET OBYVATEL rozpětí rozpětí rozpětí rozpětí ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAHA 1 83 289 0,36 74 325 0,35 56 246 0,40 35 156 0,62 PRAHA 2 53 720 0,27 47 860 0,27 42 162 0,44 28 414 0,49 PRAHA 3 35 908 0,26 29 493 0,40 26 991 0,46 22 915 0,53 PRAHA 4 34 290 0,38 27 418 0,37 24 412 0,40 15 575 0,63 PRAHA 5 37 143 0,25 31 556 0,28 28 249 0,37 20 619 0,53 PRAHA 6 59 586 0,24 39 413 0,29 37 634 0,24 24 607 0,44 PRAHA 7 41 451 0,28 31 878 0,25 27 279 0,24 20 448 0,49 PRAHA 8 32 947 0,25 26 688 0,32 24 417 0,31 14 759 0,68 PRAHA 9 37 991 0,25 31 593 0,42 27 168 0,29 21 062 0,44 PRAHA 10 37 765 0,27 29 128 0,42 23 932 0,41 17 441 0,67 PRAHA 11 34 228 0,34 27 770 0,21 22 233 0,34 17 114 0,40 PRAHA 12 33 504 0,24 31 127 0,25 28 125 0,37 19 454 0,49 PRAHA 13 28 003 0,33 26 387 0,37 17 147 0,27 13 190 0,45 PRAHA 14 26 136 0,25 23 252 0,31 19 678 0,44 15 393 0,38 PRAHA 15 27 133 0,25 25 139 0,27 19 949 0,38 15 961 0,43 PRAHA 16 37 141 0,22 25 377 0,33 19 221 0.38 15 860 0,44 PRAHA 17 23 550 0,25 15 308 0,33 13 659 0,35 8 772 0,61 PRAHA 18 31 350 0,22 24 418 0,26 20 895 0,35 12 524 0,49 PRAHA 19 32 133 0,24 28 803 0,27 23 402 0,33 18 001 0,54 PRAHA 20 42 127 0,22 31 476 0,24 29 346 0,32 22 941 0,55 PRAHA 21 39 961 0,30 32 135 0,26 22 890 0,24 20 084 0,48 PRAHA 22 22 069 0,30 16 491 0,42 14 344 0,24 11 034 0,55 PRAHA 23 27 298 0,30 24 263 0,34 19 713 0,23 15 053 0,38 PRAHA 24 28 452 0,29 23 023 0,32 19 743 0,43 16 775 0,60 PRAHA 25 24 449 0,31 21 260 0,27 18 227 0,53 9 940 0,32 PRAHA 26 26 930 0,24 23 418 0,36 21 305 0,31 11 709 0,54 PRAHA 27 25 000 0,26 16 250 0,36 14 500 0,50 9 250 0,60 PRAHA 28 31 960 0,25 19 593 0,39 12 736 0,50 9 457 0,45 STŘEDOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 20 398 0,23 18 461 0,28 16 106 0,29 11 244 0,48 10000 – 50000 obyvatel 23 144 0,20 15 515 0,26 12 355 0,38 8 910 0,68 2000 – 10000 obyvatel 16 069 0,37 12 574 0,58 11 212 0,48 7 859 0,61 do 2000 obyvatel 17 417 0,56 9 279 0,52 6 247 0,58 5 929 0,63 JIHOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 19 792 0,32 16 394 0,27 13 451 0,37 8 688 0,50 10000 – 50000 obyvatel 15 693 0,36 12 114 0,29 9 524 0,44 8 079 0,53 2000 – 10000 obyvatel 15 387 0,36 8 696 0,48 5 929 0,51 4 602 0,53 do 2000 obyvatel 16 535 0,36 9 391 0,56 4 031 0,58 2 159 0,51 PLZEŇSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 18 605 0,25 15 649 0,28 14 460 0,30 8 944 0,50 10000 – 50000 obyvatel 14 758 0,28 10 993 0,31 8 595 0,42 5 501 0,58 2000 – 10000 obyvatel 18 962 0,36 9 889 0,50 7 196 0,43 4 801 0,62 do 2000 obyvatel 15 488 0,35 8 042 0,48 4 689 0,54 2 646 0,50 KARLOVARSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 34 535 0,45 17 963 0,40 15 330 0,37 12 313 0,59 10000 – 50000 obyvatel 32 061 0,35 11 309 0,33 8 672 0,39 6 164 0,56 2000 – 10000 obyvatel 15 943 0,22 9 542 0,42 6 320 0,44 3 682 0,49 do 2000 obyvatel 10 445 0,22 7 442 0,35 4 887 0,55 2 689 0,57 ÚSTECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 11 059 0,26 9 558 0,39 7 123 0,35 3 792 0,45 10000 – 50000 obyvatel 11 257 0,33 10 086 0,42 6 231 0,48 3 157 0,42 2000 – 10000 obyvatel 14 586 0,31 9 551 0,39 6 465 0,34 2 958 0,51 do 2000 obyvatel 10 361 0,37 8 859 0,38 4 354 0,43 3 099 0,56 LIBERECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 19 385 0,47 17 213 0,48 12 186 0,31 8 536 0,45 10000 – 50000 obyvatel 16 784 0,31 10 609 0,30 8 198 0,38 5 221 0,42 2000 – 10000 obyvatel 22 451 0,36 11 944 0,32 5 757 0,42 3 783 0,47 do 2000 obyvatel 21 039 0,41 10 570 0,45 7 325 0,62 3 566 0,51 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 22 808 0,28 18 534 0,18 16 450 0,25 13 338 0,42 10000 – 50000 obyvatel 13 179 0,37 12 358 0,25 9 451 0,36 6 479 0,55 2000 – 10000 obyvatel 12 969 0,32 10 085 0,28 7 899 0,38 5 188 0,63 do 2000 obyvatel 17 082 0,41 12 867 0,46 3 912 0,63 3 125 0,68 PARDUBICKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 19 629 0,28 15 313 0,33 10 748 0,51 7 614 0,65 10000 – 50000 obyvatel 15 018 0,23 12 509 0,24 9 829 0,38 5 203 0,63 2000 – 10000 obyvatel 12 640 0,30 10 884 0,34 6 609 0,54 4 656 0,49 do 2000 obyvatel 14 188 0,32 9 610 0,39 6 240 0,60 3 405 0,60 KRAJ VYSOČINA nad 50000 obyvatel 13 224 0,31 14 605 0,26 13 063 0,63 8 373 0,62 10000 – 50000 obyvatel 13 560 0,36 11 644 0,27 9 231 0,43 6 196 0,60 2000 – 10000 obyvatel 11 387 0,39 8 435 0,41 7 093 0,39 5 078 0,43 do 2000 obyvatel 9 967 0,32 6 777 0,40 4 358 0,50 2 354 0,48 BRNO BRNO 1 33 056 0,4 29 856 0,45 23 523 0,27 15 025 0,51 BRNO 2 32 174 0,35 25 496 0,26 21 119 0,30 14 109 0,50 BRNO 3 24 734 0,27 22 530 0,22 19 587 0,30 10 933 0,69 BRNO 4 26 469 0,28 22 203 0,36 19 426 0,27 17 566 0,56 BRNO 5 26 722 0,27 20 347 0,30 18 814 0,31 13 668 0,56 BRNO 6 26 916 0,35 19 946 0,30 13 170 0,49 9 781 0,41 BRNO 7 22 568 0,29 18 307 0,35 13 826 0,42 6 768 0,59 BRNO 8 19 480 0,25 15 389 0,35 11 103 0,40 6 428 0,52 BRNO 9 18 104 0,26 13 035 0,47 10 501 0,48 6 337 0,50 BRNO 10 24 618 0,21 19 547 0,34 15 524 0,45 7 418 0,53 BRNO 11 28 893 0,25 22 828 0,32 14 404 0,37 10 701 0,43 BRNO 12 17 906 0,25 13 072 0,37 10 028 0,41 6 267 0,53 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 10000 – 50000 obyvatel 15 803 0,22 11 654 0,38 10 109 0,31 6 864 0,40 2000 – 10000 obyvatel 17 253 0,25 10 993 0,40 7 788 0,58 4 640 0,63 do 2000 obyvatel 15 858 0,24 10 549 0,44 5 357 0,46 3 624 0,64 OLOMOUCKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 19 569 0,28 16 446 0,23 14 235 0,28 10 948 0,44 10000 - 50000 obyvatel 11 736 0,44 10 945 0,25 8 648 0,36 6 913 0,45 2000 – 10000 obyvatel 12 417 0,23 8 583 0,29 5 909 0,41 3 528 0,53 do 2000 obyvatel 22 454 0,25 8 236 0,38 3 598 0,61 3 347 0,49 ZLÍNSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 19 825 0,26 15 312 0,21 14 246 0,28 11 668 0,50 10000 – 50000 obyvatel 16 077 0,24 12 050 0,27 10 085 0,37 7 169 0,55 2000 – 10000 obyvatel 16 969 0,27 10 566 0,27 7 860 0,45 6 294 0.42 do 2000 obyvatel 10 352 0,49 9 583 0,46 4 189 0,40 3 490 0,60 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 11 432 0,48 9 340 0,36 8 283 0,34 6 146 0,47 10000 - 50000 obyvatel 12 067 0,31 10 043 0,23 6 827 0,36 3 478 0,51 2000 - 10000 obyvatel 12 454 0,22 7 849 0,40 5 228 0,43 3 012 0,65 do 2000 obyvatel 11 120 0,31 8 754 0,53 4 933 0,60 1 954 0,68 ----------------------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
 Tabulka č. 2
                               
  Výčet hodnocených znaků a jejich vah u bytů oceňovaných
           porovnávacím způsobem
-------------------------------------------------------
Znak č.        Popis            Váha
  n                        V
n
------------------------------------------------------- 1 Trh s byty 10 2 Poloha budovy v obci 9 3 Převládající zástavba v okolí 8 4 Inženýrské sítě 9 5 Doprava 8 6 Obchod a služby 8 7 Školství 5 8 Zdravotnictví 7 9 Kultura, sport, ubytování 5 10 Úřady 3 11 Pracovní možnosti 7 12 Životní prostředí 8 13 Přírodní lokalita 5 14 Změna v zástavbě 2 15 Příslušenství budovy 4 16 Typ stavby 5 17 Obyvatelstvo 6 18 Vybavení bytu 10 19 Orientace ke světovým stranám 8 20 Poloha bytu v domě (podlaží) 7 21 Mimořádné příslušenství bytu 1 22 Posouzení širších vztahů 10 ------------------------------------------------------- 10 suma v
n
145 n=1 -------------------------------------------------------
Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u bytů
oceňovaných porovnávacím způsobem
------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
Znak   Popis      I.       II.       III.       IV.       V.
 č.
------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
 1  Trh s byty    Poptávka je   Poptávka je    Poptávka je   Poptávka je   Poptávka je
           výrazně nižší  nižší než     s nabídkou v   vyšší než    výrazně vyšší
           než nabídka   nabídka      rovnováze    nabídka     než nabídka
------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
 2  Poloha budovy  Samota, mimo   Část obce na   Části obce    Části obce        Preferované
   v obci      souvisle zast.  okraji souvisle  vhodné k     mimo obchodní  sídelní útvary,
           území obce    zastavěného    bydlení v    centra a     centra obcí
                    území       okrajových    preferované   
                    nevhodného k   částech obce   sídelní útvary 
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 3  Převládající   Těžká výroba s  Střední výroba  Lehká výroba   Objekty admin.  Objekty pro
   zástavba v    negativními   a sklady bez   a služby bez   občanské     bydlení, sport,
   obci,      vlivy na okolí, výrazně      negativních   vybavenosti   rekreaci, parky
   případně v    sousedství    škodlivých    vlivů na     služeb bez    atd.
   okolí bytu    dálnic,     vlivů na okolí,  okolí a bez   zázemí bez
           železnic,    sousedství    zvláštních    parků, s
           letiště,     silnic s     požadavků na   omezeným
           skládky odpadů, kamionovou a   dopravu a    příjezdem atd.
           lomu, zem.    nákladní     skladování
           výroby atd.   dopravou atd.
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 4  Inženýrské    Elektropřípojka, Elektropřípojka, Elektropřípojka, Elektropřípojka, Elektropřípojka, 
   sítě       voda       
           z místních    veřejný      veřejný     veřejný     veřejný
           zdrojů, bez   vodovod, bez   vodovod,     vodovod,     vodovod,
           napojení na   napojení na    veřejná     veřejná     veřejná
           veřejnou     veřejnou     kanalizace,   kanalizace,   kanalizace,
           kanalizaci    kanalizaci    telefon     plynovod,    plynovod,
                                     telefon     telefon,
                                              dálkové topení,
                                              kabelová
                                              televize
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 5  Veřejná     V místě žádná,  Železnice nebo  Železnice a   Místní doprava  Železnice,
   doprava v    nutno docházet  autobus (mimo   autobus     do 500 m,    autobus, místní
   obci       nad vzdálenost  místní dopravu)  (mimo místní   železnice,    doprava vč.
           500 m      do 500 m s méně  dopravu) do   autobus v    podzemní dráhy
                    než dvěma     500 m s více   dosahu místní  do 500 m
                    denními spoji   než dvěma    dopravy
                             denními
                             spoji
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 6  Obchod a     Žádný obchod   Obchod se     Základní síť   Kompletní síť  Kompletní síť
   služby v     nebo pouze    smíšeným zbožím  obchodů,     obchodů a    obchodů a
   obci, příp. v  obchod s              vybrané     základní     služeb
   části obce    potravinami            služby      služby
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 7  Školství v    Žádné školy   Základní škola  Základní     Základní     Základní škola,
   obci,               s omezeným    škola      škola,      učňovská škola,
   případně v            počtem tříd            učňovská     střední škola,
   části obce                              škola, střední  vysoká škola
                                     škola      atd.
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 8  Zdravotnictví  Žádné vybavení  Praktický     Zdravotní    Poliklinika,   Nemocnice s
   v obci,              lékař, zubní   středisko,    zdravotní    poliklinikou,
   případně v            lékař       lékárna     středisko,    zdravotní
   docházkové                              lékárna     středisko,
   vzdálenosti                                      lékárna
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 9  Kultura,     Žádné zařízení  Kulturní     Kulturní     Kulturní     Divadlo,
   sport a              zařízení nebo   zařízení,    zařízení,    museum,
   ubytování v            restaurace    kino,      sportovní    koncertní sál,
   obci,                        hřiště,     zařízení,    sportovní
   případně v                     restaurace    kino,      zařízení,
   části obce                              restaurace,   výstavní síň,
                                     kavárna, hotel  restaurace,
                                              vinárna,
                                              kavárna, hotel,
                                              plavecký bazén
                                              atd.
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 10 Úřady v obci  Žádné v     Obecní úřad    Obecní úřad,   Obecní úřad s  Kompletní
   případně  v  docházkové             pošta      rozšířenou    soustava úřadů,
   části obce    vzdálenosti                     působností,   vč. finančního
                                     pošta, banka,  a katastrálního,
                                     policie     soud,
                                              policie, pošta,
                                              banka,
                                              pojišťovna,
                                              apod.
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 11 Pracovní     Pracovní     Omezené      Omezené     Kompletní    Kompletní
   možnosti v    možnosti mimo  pracovní     pracovní     nabídka     nabídka
   obci       místo      možnosti v    možnosti v    pracovních    pracovních
                    dosahu veřejné  místě      možností v    možností v
                    dopravy              dosahu veřejné  místě
                                     dopravy
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 12 Životní     Vysoká      Zvýšená      Zvýšená     Běžný hluk a   Bez poškození
   prostředí v   hlučnost,    hlučnost,     hlučnost a    prach od     ovzduší a bez
   okolí bytu    prašnost a    prašnost a    prašnost od   dopravy     nadměrné
           nebezpečné    exhalace     dopravy              hlučnosti
           exhalace
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 13 Přírodní     Žádný park ani  Les nebo park   Les nebo     Význačné     Chráněná
   lokalita v    les v okruhu do ve vzdálenosti  park ve     přírodní     krajinná
   okolí bytu    3000 m      nad 1000 m    vzdálenosti   lokality, les  oblast, městská
                             do 1000 m    nebo park v   rezervace,
                                     místě      význačné
                                              přírodní
                                              lokality,
                                              sousedství lesa
                                              nebo parku
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 14 Změna v     Zhoršující    Zhoršující    Beze změny    Zlepšující    Zlepšující
   okolní      podmínky     podmínky             podmínky     podmínky
   zástavbě     existence    existence             existence     existence
           stavby do 5-ti  stavby nad 5           stavby v době   stavby v době
           roků       roků               delší než     5    kratší než 5
                                     roků       roků
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 15 Příslušenství  Výrazně     Snižující cenu  Bez dopadu    Příslušenství   Příslušenství
   budovy      snižující cenu  bytu (nevhodné  na cenu bytu   zvyšující cenu  výrazně
           bytu (nutné   příslušenství –          bytu       zvyšující cenu
           odstranění    chlévy atd.)                    bytu
           příslušenství)                            (parkoviště)
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 16 Typ stavby    Dřevěná,     Montovaná nad  Montovaná do   Zděná       Zděná a ostatní
           sendvičová na  10 NP      10 NP               materiálové
           bázi dřevní                             varianty,
           hmoty                                zateplené
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 17 Obyvatelstvo   Konfliktní    Konfliktní    Vysoká      Průměrná     Malá hustota
           skupiny v    skupiny v okolí hustota     hustota      obyvatel (nízká
           bezprostřed.           obyvatel     obyvatel     zástavba byt.
           okolí               (zahuštění    (běžná      domy v zeleni)
                            bývalé      zástavba)
                            sídlištní
                            zástavby,
                            centra měst)
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 18 Vybavení bytu  Vytápění     Lokální     Etážové     Etážové      Jako IV.,
           lokální na tuhá vytápění (mimo  vytápění     vytápění nebo   koupelna, WC
           paliva,     TP), TUV,    nebo ÚT,     ÚT, teplá     nadstandardní
           elektřina,    elektřina,    teplá voda,   voda,       provedení,
           studená voda a  částečné     elektřina;    elektřina;    zabezpečovací
           společné     příslušenství  koupelna, WC   koupelna, WC,   zařízení, krb,
           příslušenství                   standardní    vest. skříně
                            podstandardní  provedení
                            provedení
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 19 Orientace    Orientace    Orientace    Orientace    Orientace     Orientace
   bytu ke     hlavních     hlavních     hlavních     hlavních     hlavních
   světovým     místností k SZ, místností k Z-S- místností,    místností k V-  místností k JV-
   stranám     S, SV nebo jen  V nebo jen k V  částečně     J-Z nebo jen k  J-JZ
           k S                výhodná,     Z
                            částečné
                            nevýhodná
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 20 Poloha bytu v  V suterénu    V 1.n.p. nebo v Ve 2.až     Ve 2.n.p. a    Ve 2.n.p. a
   domě -              podlaží vyšším  4.n.p.      vyšším, výtah,  vyšším, výtah,
   podlaží              než 4.n.p. bez  podlaží, bez   část. pohled   pohled do ulice
                    výtahu, část do výtahu,     do dvora nebo   nebo krajiny,
                    dvora nebo    částečný     jen střešní    bez střešních
                    střešní okna   pohled do    okna       oken
                            dvora, část.
                            střešní okna
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 21 Mimořádné    Přímý vstup   Bez mimořádného Vlastní     Balkon,      Terasa, balkon,
   příslušenství  (bez předsíně), příslušenství  komora nebo   vlastní komora  vlastní komora
   bytu       např. z pavlače          sklep mimo    nebo sklep    (sklep) mimo
                            byt       mimo byt,     byt, zimní
                                     lodžie      zahrada
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
 22 Posouzení    velmi      Problematický  Průměrný byt   Dobrý byt     Výborný byt
   širších     problematický byt byt
   vztahů     
------------------------------------------------------------------ -----------------------------
Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.
U znaku č. 22 musí být zařazení bytu zdůvodněno vždy.
Příl.17a
Tabulka č. 1a

Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rekreační chaty ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ SNIŽUJÍCÍ CENU NEOVLIVŇUJÍCÍ CENU ------------------------ -------------------------- -------------------------- částečně středně výrazně KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH Základní Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient ÚZEMÍ) cena Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového POČET OBYVATEL rozpětí rozpětí rozpětí rozpětí ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAHA 1 PRAHA 2 PRAHA 3 PRAHA 4 4 881 0,35 4 010 0,42 2 127 0,38 1 563 0,41 PRAHA 5 4 407 0,32 3 620 0,41 2 833 0,39 1 574 0,45 PRAHA 6 3 883 0,32 3 190 0,48 2 496 0,37 1 387 0,38 PRAHA 7 4 191 0,34 3 443 0,42 2 694 0,40 1 497 0,44 PRAHA 8 3 345 0,37 2 548 0,39 2 283 0,42 993 0,40 PRAHA 9 3 666 0,35 3 011 0,37 1 964 0,38 887 0,38 PRAHA 10 2 315 0,34 1 902 0,36 1 080 0,39 827 0,38 PRAHA 11 4 009 0,44 3 293 0,40 2 220 0,42 1 432 0,44 PRAHA 12 4 379 0,43 3 596 0,39 2 815 0,43 2 005 0,44 PRAHA 13 3 177 0,42 2 811 0,39 2 200 0,39 1 417 0,44 PRAHA 14 4 310 0,43 3 540 0,41 2 771 0,42 1 037 0,43 PRAHA 15 4 622 0,32 3 797 0,42 2 972 0,40 1 032 0,39 PRAHA 16 4 846 0,39 3 981 0,43 3 115 0,39 1 731 0,41 PRAHA 17 2 866 0,43 1 621 0,44 1 269 0,45 826 0,42 PRAHA 18 3 155 0,42 2 592 0,41 2 028 0,39 1 127 0,39 PRAHA 19 3 001 0,40 2 465 0,40 1 929 0,39 1 072 0,39 PRAHA 20 3 584 0,39 2 945 0,39 2 305 0,39 1 281 0,40 PRAHA 21 3 361 0,40 2 761 0,39 2 161 0,38 1 828 0,41 PRAHA 22 2 202 0,45 1 808 0,42 1 767 0,40 773 0,43 PRAHA 23 2 747 0,41 1 937 0,42 1 293 0,42 792 0,40 PRAHA 24 3 397 0,40 2 454 0,48 2 184 0,42 1 067 0,39 PRAHA 25 3 012 0,42 2 392 0,41 1 884 0,40 1 040 0,40 PRAHA 26 2 914 0,40 2 317 0,40 1 814 0,40 804 0,42 PRAHA 27 2 942 0,38 2 373 0,39 1 289 0,40 876 0,43 PRAHA 28 2 420 0,35 1 988 0,37 1 165 0,40 747 0,42 STŘEDOČESKÝ KRAJ nad 50000 2 103 0,43 1 727 0,39 1 352 0,40 751 0,43 10000 - 50000 2 346 0,41 1 998 0,45 1 939 0,47 1 302 0,47 2000 - 10000 3 376 0,47 2 933 0,45 2 888 0,49 2 040 0,46 do 2000 5 250 0,44 3 801 0,59 3 527 0,60 1 653 0,48 JIHOČESKÝ KRAJ nad 50000 2 340 0,35 2 025 0,41 1 847 0,39 836 0,40 10000 - 50000 2 124 0,41 1 952 0,40 1 695 0,43 910 0,42 2000 - 10000 3 391 0,38 2 329 0,41 2 085 0,41 1 191 0,44 do 2000 2 860 0,41 2 603 0,42 2 099 0,44 979 0,50 PLZEŇSKÝ KRAJ nad 50000 2 341 0,32 2 256 0,39 1 717 0,44 907 0,47 10000 - 50000 2 013 0,39 1 883 0,42 1 616 0,42 1 091 0,46 2000 - 10000 2 805 0,41 2 430 0,41 2 151 0,43 1 169 0,48 do 2000 2 583 0,36 2 498 0,42 1 904 0,43 1 051 0,51 KARLOVARSKÝ KRAJ nad 50000 2 526 0,41 1 631 0,38 1 500 0,39 842 0,42 10000 – 50000 2 233 0,38 2 086 0,43 1 638 0,39 893 0,43 2000 – 10000 2 352 0,40 1 932 0,39 1 614 0,40 840 0,44 do 2000 2 584 0,42 2 254 0,41 1 731 0,41 923 0,44 ÚSTECKÝ KRAJ nad 50000 1 899 0,40 1 721 0,42 1 589 0,48 820 0,45 10000 - 50000 2 053 0,41 1 707 0,41 1 293 0,46 776 0,41 2000 - 10000 2 241 0,42 1 982 0,41 1 662 0,47 862 0,41 do 2000 2 515 0,40 1 896 0,43 1 698 0,45 908 0,42 LIBERECKÝ KRAJ nad 50000 2 984 0,37 2 593 0,39 1 596 0,38 1 146 0,40 10000 - 50000 3 371 0,42 2 499 0,40 2 020 0,40 831 0,43 2000 - 10000 2 250 0,45 1 940 0,42 1 418 0,41 918 0,44 do 2000 2 637 0,45 2 464 0,47 1 811 0,42 1 134 0,46 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ nad 50000 2 862 0,41 2 492 0,39 2 076 0,45 1 101 0,42 10000 - 50000 2 389 0,39 2 158 0,38 1 628 0,42 919 0,46 2000 - 10000 2 200 0,40 1 819 0,40 1 604 0,42 899 0,47 do 2000 2 693 0,40 2 451 0,40 1 734 0,42 1 036 0,48 PARDUBICKÝ KRAJ nad 50000 2 161 0,36 1 197 0,42 895 0,41 641 0,43 10000 - 50000 2 842 0,41 2 046 0,39 1 308 0,40 787 0,43 2000 - 10000 2 245 0,40 1 961 0,40 1 505 0,42 934 0,48 do 2000 2 601 0,42 2 436 0,41 1 820 0,44 867 0,45 KRAJ VYSOČINA nad 50000 2 120 0,39 1 936 0,40 1 455 0,40 922 0,45 10000 - 50000 2 059 0,40 1 848 0,39 1 425 0,39 792 0,40 2000 - 10000 1 934 0,44 1 779 0,42 1 579 0,44 610 0,42 do 2000 2 448 0,43 2 224 0,41 1 964 0,44 944 0,41 BRNO BRNO 1 BRNO 2 1 738 0,40 1 428 0,39 984 0,48 621 0,51 BRNO 3 2 797 0,40 1 894 0,40 1 523 0,47 999 0,48 BRNO 4 2 755 0,42 2 164 0,44 1 763 0,47 984 0,50 BRNO 5 1 830 0,48 1 438 0,42 1 054 0,42 568 0,43 BRNO 6 2 861 0,48 2 124 0,42 1 663 0,42 923 0,48 BRNO 7 2 318 0,40 1 846 0,42 1 511 0,42 828 0,45 BRNO 8 2 788 0,48 2 249 0,43 1 871 0,40 996 0,50 BRNO 9 2 252 0,40 2 079 0,42 1 341 0,40 658 0,50 BRNO 10 3 962 0,40 2 967 0,40 2 322 0,45 1 415 0,41 BRNO 11 3 758 0,36 3 087 0,39 2 416 0,43 901 0,42 BRNO 12 2 242 0,37 1 842 0,40 1 441 0,44 801 0,42 JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA 10000 - 50000 2 310 0,39 1 770 0,42 1 281 0,40 825 0,43 2000 - 10000 2 778 0,39 2 112 0,41 1 672 0,40 992 0,42 do 2000 2 499 0,40 2 098 0,42 1 841 0,43 1 015 0,44 OLOMOUCKÝ KRAJ nad 50000 2 598 0,39 1 948 0,43 1 344 0,42 928 0,42 10000 - 50000 2 013 0,40 1 677 0,41 1 261 0,39 719 0,44 2000 - 10000 2 424 0,41 1 991 0,40 1 737 0,43 866 0,43 do 2000 2 318 0,40 1 740 0,39 1 502 0,42 751 0,45 ZLÍNSKÝ KRAJ nad 50000 2 309 0,39 1 943 0,39 1 697 0,39 1 001 0,42 10000 - 50000 1 885 0,40 1 551 0,41 1 352 0,40 727 0,45 2000 - 10000 2 196 0,40 1 912 0,40 1 580 0,41 900 0,47 do 2000 2 667 0,40 2 191 0,41 1 513 0,40 903 0,47 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ nad 50000 1 850 0,37 1 583 0,42 1 289 0,39 657 0,40 10000 - 50000 1 609 0,39 1 598 0,39 1 364 0,41 734 0,45 2000 - 10000 2 498 0,40 2 052 0,40 1 855 0,40 1 071 0,42 do 2000 2 668 0,42 2 192 0,42 1 857 0,45 1 126 0,45
Tabulka č. 1b

Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru zahrádkářské chaty ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ SNIŽUJÍCÍ CENU NEOVLIVŇUJÍCÍ CENU ------------------------ -------------------------- -------------------------- částečně středně výrazně KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH Základní Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient Základní cena Koeficient ÚZEMÍ) cena Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového Kč/m
3
cenového POČET OBYVATEL rozpětí rozpětí rozpětí rozpětí ----------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAHA 1 PRAHA 2 PRAHA 3 PRAHA 4 3 959 0,30 3 450 0,32 2 750 0,36 1 228 0,31 PRAHA 5 2 102 0,29 1 849 0,28 1 410 0,39 873 0,36 PRAHA 6 2 620 0,28 2 320 0,26 1 633 0,29 984 0,28 PRAHA 7 3 274 0,40 2 810 0,43 2 379 0,41 1 073 0,39 PRAHA 8 2 779 0,43 2 390 0,40 1 695 0,42 950 0,44 PRAHA 9 2 977 0,42 2 610 0,39 1 815 0,39 980 0,40 PRAHA 10 2 349 0,27 2 090 0,38 1 481 0,39 834 0,38 PRAHA 11 3 189 0,30 2 820 0,32 2 139 0,36 1 025 0,40 PRAHA 12 3 968 0,32 3 450 0,35 2 580 0,34 1 218 0,38 PRAHA 13 3 208 0,29 2 625 0,31 1 895 0,33 1 458 0,36 PRAHA 14 4 025 0,29 3 479 0,32 2 513 0,33 1 090 0,38 PRAHA 15 3 173 0,22 2 715 0,24 1 934 0,28 998 0,28 PRAHA 16 3 903 0,44 3 392 0,43 2 751 0,45 1 104 0,42 PRAHA 17 2 224 0,43 1 900 0,43 1 429 0,38 885 0,37 PRAHA 18 3 726 0,42 3 230 0,40 2 472 0,37 1 104 0,36 PRAHA 19 3 852 0,40 3 370 0,38 2 549 0,39 1 155 0,40 PRAHA 20 3 391 0,43 2 903 0,40 2 677 0,41 1 058 0,39 PRAHA 21 3 337 0,26 2 890 0,28 2 090 0,28 1 595 0,29 PRAHA 22 1 279 0,45 1 087 0,31 891 0,38 483 0,41 PRAHA 23 2 026 0,39 1 830 0,30 1 335 0,44 765 0,39 PRAHA 24 3 062 0,30 2 505 0,36 2 042 0,38 1 460 0,41 PRAHA 25 2 665 0,29 2 360 0,28 1 842 0,33 820 0,35 PRAHA 26 1 910 0,28 1 695 0,23 1 265 0,31 722 0,31 PRAHA 27 2 236 0,22 1 975 0,30 1 499 0,27 729 0,31 PRAHA 28 1 993 0,26 1 695 0,26 1 337 0,29 628 0,30 STŘEDOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 192 0,35 1 906 0,39 1 647 0,35 829 0,38 10000 – 50000 obyvatel 2 686 0,42 2 276 0,45 1 673 0,47 1 011 0,49 2000 – 10000 obyvatel 2 623 0,46 2 251 0,45 1 860 0,42 979 0,47 do 2000 obyvatel 3 809 0,36 3 511 0,42 2 679 0,47 1 557 0,52 JIHOČESKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 244 0,39 1 819 0,38 1 687 0,43 748 0,42 10000 – 50000 obyvatel 3 142 0,32 2 140 0,38 1 795 0,28 892 0,45 2000 – 10000 obyvatel 2 856 0,38 2 406 0,38 2 160 0,36 1 301 0,39 do 2000 obyvatel 3 075 0,31 2 382 0,38 2 094 0,38 848 0,45 PLZEŇSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 956 0,47 2 428 0,43 2 094 0,51 1 056 0,47 10000 – 50000 obyvatel 2 719 0,39 2 357 0,41 1 688 0,42 1 221 0,52 2000 – 10000 obyvatel 2 982 0,41 2 635 0,40 2 066 0,39 1 137 0,45 do 2000 obyvatel 3 046 0,47 2 803 0,41 2 476 0,38 833 0,42 KARLOVARSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 250 0,47 1 784 0,43 1 649 0,41 776 0,44 10000 – 50000 obyvatel 2 332 0,39 2 063 0,35 1 569 0,36 783 0,45 2000 – 10000 obyvatel 2 325 0,41 2 003 0,40 1 165 0,39 871 0,45 do 2000 obyvatel 2 194 0,36 1 802 0,39 1 411 0,38 705 0,40 ÚSTECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 223 0,39 1 826 0,43 1 105 0,50 794 0,52 10000 – 50000 obyvatel 2 463 0,40 1 605 0,41 1 196 0,42 698 0,41 2000 – 10000 obyvatel 2 293 0,40 1 813 0,39 1 317 0,36 819 0,38 do 2000 obyvatel 2 353 0,45 1 751 0,41 1 324 0,39 857 0,39 LIBERECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 995 0,48 2 624 0,46 1 831 0,41 1 193 0,40 10000 – 50000 obyvatel 2 050 0,43 1 852 0,39 1 490 0,42 923 0,45 2000 – 10000 obyvatel 2 517 0,42 2 145 0,42 1 498 0,40 1 126 0,39 do 2000 obyvatel 2 774 0,40 2 322 0,40 1 895 0,38 1 017 0,40 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 3 094 0,44 2 259 0,38 1 585 0,39 1 140 0,45 10000 – 50000 obyvatel 2 082 0,41 1 829 0,36 1 603 0,42 863 0,44 2000 – 10000 obyvatel 2 647 0,48 2 569 0,46 1 305 0,44 750 0,43 do 2000 obyvatel 2 759 0,46 2 258 0,48 1 846 0,48 768 0,48 PARDUBICKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 1 708 0,41 1 345 0,42 1 000 0,39 739 0,42 10000 – 50000 obyvatel 1 740 0,38 1 599 0,37 1 079 0,38 909 0,48 2000 – 10000 obyvatel 1 704 0,41 1 682 0,38 1 272 0,39 793 0,48 do 2000 obyvatel 2 140 0,39 1 780 0,39 1 520 0,43 1 019 0,49 KRAJ VYSOČINA nad 50000 obyvatel 1 700 0,39 1 565 0,42 1 194 0,46 638 0,48 10000 – 50000 obyvatel 2 576 0,46 1 626 0,41 1 395 0,39 802 0,42 2000 – 10000 obyvatel 1 892 0,42 1487 0,43 1 348 0,48 818 0,45 do 2000 obyvatel 2 658 0,36 2 438 0,38 1 445 0,39 982 0,41 BRNO BRNO 1 BRNO 2 1 579 0,40 1 311 0,43 1 191 0,48 607 0,50 BRNO 3 2 208 0,41 1 908 0,40 1 696 0,47 1 304 0,49 BRNO 4 1 967 0,46 1 610 0,45 1 417 0,45 756 0,45 BRNO 5 2 500 0,49 1 655 0,45 1 159 0,44 714 0,45 BRNO 6 2 856 0,36 2 613 0,40 1 955 0,42 1 211 0,44 BRNO 7 2 478 0,48 2 028 0,47 1 246 0,41 933 0,49 BRNO 8 2 209 0,40 1 811 0,43 1 642 0,39 1 137 0,43 BRNO 9 2 156 0,48 1 764 0,49 980 0,46 613 0,48 BRNO 10 3 092 0,40 2 620 0,41 2 102 0,39 1 168 0,46 BRNO 11 2 478 0,36 2 200 0,39 1 646 0,43 1 019 0,42 BRNO 12 1 888 0,38 1 289 0,40 996 0,40 641 0,49 JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA 10000 – 50000 obyvatel 1 956 0,40 1 408 0,39 1 209 0,43 763 0,43 2000 – 10000 obyvatel 2 550 0,45 2 376 0,48 1 431 0,44 800 0,46 do 2000 obyvatel 2 498 0,45 2 305 0,38 1 784 0,39 821 0,41 OLOMOUCKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 1 681 0,40 1 399 0,41 1 294 0,39 990 0,42 10000 - 50000 obyvatel 1 786 0,40 1 649 0,40 1 114 0,41 909 0,48 2000 – 10000 obyvatel 2 197 0,39 2 050 0,41 1 760 0,39 764 0,46 do 2000 obyvatel 2 231 0,39 1 745 0,35 1 466 0,41 818 0,48 ZLÍNSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 2 762 0,41 1 987 0,39 1 357 0,36 826 0,44 10000 – 50000 obyvatel 2 599 0,46 1 870 0,42 1 227 0,41 860 0,43 2000 – 10000 obyvatel 2 159 0,40 1 767 0,45 1 556 0,42 823 0,45 do 2000 obyvatel 2 554 0,42 2 090 0,40 1 450 0,38 1 160 0,39 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ nad 50000 obyvatel 1 936 0,40 1 697 0,35 1 247 0,38 738 0,45 10000 - 50000 obyvatel 1 617 0,42 1 858 0,42 1 456 0,41 770 0,45 2000 - 10000 obyvatel 2 420 0,45 1 980 0,45 1 820 0,48 1 005 0,49 do 2000 obyvatel 2 213 0,42 1 811 0,43 1 656 0,49 975 0,48
Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u rekreačních chat a zahrádkářských chat
oceňovaných porovnávacím způsobem
-----------------------------------------------------------------------
Znak č.                      Váha (v
n
) n ------------------------- POPIS rekreační zahrádkářské chaty chaty ----------------------------------------------------------------------- 1 Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami 10 10 2 Přírodní lokalita 10 3 Životní prostředí 8 8 4 Dopravní dostupnost 8 4 5 Typ stavby 20 5 6 Vybavení stavby 5 5 7 Podsklepení 2 2 8 Podkroví 2 2 9 Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21, 23 5 5 10 Právní vztahy 4 4 11 Posouzení širších vztahů 10 10 ----------------------------------------------------------------------- 10 suma v
n
Pro rekreační chaty 84 n=1 ----------------------------------------------------------------------- 10 suma v
n
Pro zahrádkářské chaty 55 n=1 -----------------------------------------------------------------------
Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u rekreačních chat
a zahrádkářských chat oceňovaných porovnávacím způsobem
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
Znak č.  Popis           I.       II.       III.       IV.        V.
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
1     Trh s rekreačními a Poptávka je    Poptávka je nižší Poptávka je   Poptávka je vyšší Poptávka je   
      zahrádkářskými   výrazně nižší než než nabídka    s nabídkou   než nabídka    výrazně vyšší než
      chatami       nabídka               v rovnováze            nabídka     
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
2
Jen pro  Přírodní lokalita  Les ani vodní tok Les nebo     Les nebo vodní Les i vodní    Význačná      
rekreač.  v místě       či plocha     vodní tok či   tok či plocha  plocha, tok či   přírodní lokalita, 
chaty             v okruhu do 2000  plocha v okruhu  v místě     plocha v místě   les a vodní plocha 
                m         nad 1000 m                      v místě      
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
3     Životní prostředí  Hlučnost,      -        Hlučnost,         -    Příznivé životní
      v místě       prašnost,              prašnost              prostředí    
                nebezpečné 
                exhalace  
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
4     Dopravní dostupnost Ve vzdálenosti do Nezpevněná    Nezpevněná   Zpevněná      Zpevněná      
                300 m není     komunikace,    komunikace,   komunikace,    komunikace,     
                možnost příjezdu  vzdálenost od   vzdálenost od  vzdálenost od   veřejná doprava   
                dvoustopých    veřejné dopravy  veřejné dopravy veřejné dopravy  ve vzdálenosti do  
                vozidel, pouze   do 3000 m     do 1500 m        do 1500 m     500 m        
                přívoz apod.
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
5     Typ stavby     I         EF        CD       GH         AB
      (dle přílohy č. 7) 
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
6     Vybavení chaty   Bez vybavení WC  Studená voda,   Studená voda,   Studená voda,  Teplá a studená    
                suchý, umyvadlo  WC suchý     WC splachovací,  propan butan,  voda, bojler,     
                         splachovací,   umyvadlo,     kanalizace    propan butan,     
                         umyvadlo,     el.proud světelný i částečná, WC  kanalizace úplná,   
                         el.proud světelný i motorový    splachovací   WC, vana či      
                         i motorový             i suchý,     sprcha, el.proud   
                                           umyvadlo,    světelný       
                                           el.proud světelnýi motorový,     
                                           i motorový    kuchyňský sporák   
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
7     Podsklepení    Nepodsklepená      -       Podsklepená do    -      Podsklepená nad 
                                  poloviny ZP            polovinu ZP    
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
8     Podkroví      Plochá střecha   S možností    Podkroví     Podkroví     Podkroví    
               nebo bez      podkroví,     do 1/3 ZP     do 2/3 ZP    nad 2/3 ZP   
               možnosti      nevyužito 
               podkroví
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
9     Venkovní úpravy  Venkovní úpravy   Bez venkovních  Venkovní úpravy  Venkovní úpravy Venkovní úpravy   
      dle přílohy č. 11, snižující hodnotu  úprav       bez výrazného   zvyšující cenu  výrazně zvyšující  
      kromě pol.č. 2.5, chaty                 vlivu na cenu   chaty (jejich  cenu chaty      
      3.2, 19, 21, 23                     chaty       vhodné umístění (vytvořené      
                                           a složení)    klidové zóny a    
                                                    zákoutí)      
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
10     Právní vztahy   Pozemek cizí       -          -        -     Pozemek vlastní
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
11     Posouzení širších Velmi       Problematická   Průměrná     Dobrá nemovitost Výborná 
      vztahů       problematická   nemovitost     nemovitost    nemovitost        
               nemovitost  
---------- ------------------- ----------------- ------------------ -------------- ------------------- -------------------
 
Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.
U znaku č. 11 musí být zařazení chaty zdůvodněno vždy.
Příl.18
Úprava základních cen stavebních pozemků
------- ------------------------------------- ----------------
číslo
položky důvod úpravy ceny pozemku       srážka přirážka 
                        v %    v %   
------- ------------------------------------- ----------------
1 pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno 
 b), d),f), h), j)
 se zřetelem na její nevýznamnost z hlediska
 zeměpisného, kulturního či hospodářského   do 20   -
------- ------------------------------------- ----------------
2 pozemek s nevýhodnou polohou na území obce 
 z hlediska účelu užití
 stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu 
 zřízení určený
    2.1 - v hlavním městě Praze          do 50   -
2.2 - v Brně, Českých Budějovicích, 
   Františkových Lázních, Hradci Králové,
   Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, 
   Mariánských Lázních, Olomouci,
   Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, 
   Ústí nad Labem a Zlíně          do 40   -
2.3 - v Českém Krumlově, Děčíně, 
   Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově,
   Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, 
   Mladé Boleslavi, Mostě,
   Poděbradech, Přerově, Teplicích a 
   ve vyjmenovaných městech2)        do 30   -
2.4 - v ostatních obcích            do 20   -
------- ------------------------------------- ----------------
3 přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná 
 komunikace má živičný, dlážděný nebo 
 betonový povrch)               do 10   -
------- ------------------------------------- ----------------
4 není-li v místě možnost napojení na veřejný 
 vodovod                   do 5   -
------- ------------------------------------- ----------------
5 není-li v místě možnost napojení na veřejnou 
 kanalizaci                  do 7   -
------- ------------------------------------- ----------------
6 není-li v místě možnost napojení na rozvod 
 elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu 
 elektrické energie je větší než 200 m    do 8   -
------- ------------------------------------- ----------------
7 nepříznivé docházkové vzdálenosti
 k zastávce veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.)
 - více než 1,5 km              do 5   -
------- ------------------------------------- ----------------
8 negativní účinky okolí
 (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, 
 prach, radon aj.)              do 10   -
------- ------------------------------------- ----------------
9 svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ  do 4   -
------- ------------------------------------- ----------------
10 ztížené základové podmínky
10.1 - svažitost terénu přes 15 % v 
    převažující části pozemku        do 4   -
10.2 - hladina spodní vody méně než 1 m 
    pod úrovní výchozího terénu       do 5   -
10.3 - únosnost základové půdy při odvozeném 
    normovém namáhání základové půdy 
    do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při 
    výpočtové metodě mezních stavů 
    v úrovni základové spáry        do 5   -
------- ------------------------------------- ----------------
11 omezení užívání pozemku
11.1 - ochranné pásmo (stanovené
    právním předpisem nebo správním 
    rozhodnutím)3)             do 5   -
11.2 - chráněná krajinná oblast4)       do 3   -
11.3 - národní park5)             do 3   -
11.4 - stavba pod povrchem pozemku       do 5   -
11.5 - zátopové území obce stanovené 
    vodohospodářským orgánem        do 25   -
11.6 - stavební uzávěra do 5 -
------- ------------------------------------- ----------------
12 pozemek oceňovaný podle odstavce 7 
  pozemní komunikace) s polohou
  mimo sídelní část obce; v případě měst 
  vyjmenovaných v příloze č. 36
  jejich centrální část, zpravidla oblast 
  č. 1, s výjimkou Ostravy,
  kde jde o k.ú. Moravská Ostrava
12.1 - v hlavním městě Praze           30   -
12.2 - v Brně, Českých Budějovicích, 
    Františkových Lázních, Hradci Králové,
    Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, 
    Mariánských Lázních, Olomouci,
    Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, 
    Ústí nad Labem a Zlíně          20   -
12.3 - v Českém Krumlově, Děčíně, 
    Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově,
    Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, 
    Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, 
    Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných 
    městech2)                 10   -
12.4 - v ostatních obcích             5   -
------- ------------------------------------- ----------------
13 pozemek oceňovaný podle odstavce 7 
  (pozemní komunikace) s polohou
  mimo zastavěné území obce a zastavitelnou 
  plochu obce
13.1 - v hlavním městě Praze           25   -
13.2 - v Brně, Českých Budějovicích, 
    Františkových Lázních, Hradci Králové,
    Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, 
    Mariánských Lázních, Olomouci,
    Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, 
    Ústí nad Labem a Zlíně          15   -
13.3 - v Českém Krumlově, Děčíně, 
    Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově,
    Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, 
    Mladé Boleslavi, Mostě,
    Poděbradech, Přerově, Teplicích 
    a ve vyjmenovaných městech2)       10   -
13.4 - v ostatních obcích             5   -
------- ------------------------------------- ----------------
14 nezastavěný pozemek s neupravených povrchem
  přírodního sportoviště mimo funkční 
  celek s tímto sportovištěm         do 25   -
------- ------------------------------------- ----------------
15 nezastavěný pozemek ve funkčním 
  celku se stavbou
  protipovodňové ochrany území        do 25   -
------- ------------------------------------- ----------------
16 pozemek v obci uvedené v odstavci 1 
  písmeno b), d),f), h), j)
  se zřetelem na její význam z hlediska
  zeměpisného, kulturního či hospodářskéh   -  do 80
------- ------------------------------------- ----------------
17 pozemek ve výhodně položené části obce se zřetelem
  na účel užití stavby na něm zřízené nebo k její 
  výstavbě určený
17.1 - v hlavním městě Praze          -   do 250
17.2 - v Brně, Českých Budějovicích, 
    Františkových Lázních, Hradci Králové,
    Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, 
    Mariánských Lázních, Olomouci,
    Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, 
    Ústí nad Labem a Zlíně         -   do 200
17.3 - v Českém Krumlově, Děčíně, 
    Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově,
    Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, 
    Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, 
    Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných 
    městech2)                -   do 165
17.4 - v ostatních obcích           -   do 125
------- ------------------------------------- ----------------
18 pozemek určený pro stavbu s komerční 
  využitelností nebo takovou stavbou 
  již zastavěný, např. hotelem, restaurací, 
  prodejnou, obchodním domem, administrativním 
  objektem, parkovištěm, apod.        -   do 125
------- ------------------------------------- ----------------
19 pozemek s možností jeho napojení 
  na rozvod plynu              -   do 10
------- ------------------------------------- ----------------
  
1. Upravuje-li se základní cena pozemku podle položek č. 1, 2, 15 a 16, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1 § 28. Použití srážek a přirážek podle položek č. 1, 2, 15 a 16 musí být průkazně zdůvodněno.
2. Města se základními cenami stavebních pozemků podle § 28 odst. 1 písm. i), která byla k 31.12.2002 sídly okresních úřadů a nejsou vyjmenovaná v § 28 odst. 1: Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
3. Ochrannými pásmy pro účely položky č. 11.1 se rozumí například:
a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,
b) ochranná pásma vodních zdrojů,
c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,
d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,
e) ochranná pásma drážní a silniční,
f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.
4. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:
Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.
5. Vyhlášené národní parky:
České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.
Příl.19
Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek
  BPEJ Kč/m2
 ------------
00100 12,52
00110 11,13
00112 9,58
00300 13,53
00401 5,37
00411 4,70
00501 6,78
00511 5,51
00600 9,51
00602 8,44
00610 8,71
00612 7,16
00640 6,57
00650 7,27
00700 10,50
00710 9,33
00740 6,99
00750 7,68
00800 10,12
00810 8,76
00840 6,20
00850 7,46
01811 6,35
01901 8,10
01904 5,43
01911 7,36
01914 4,75
01941 5,10
01944 2,85
01951 6,24
01954 3,66
02001 6,01
02004 4,19
02011 5,39
02014 3,42
02041 3,97
02044 1,99
02051 4,57
02054 2,59
02110 3,93
02112 3,41
02113 3,05
02142 2,29
02143 1,86
02152 2,82
02153 2,46
02210 4,77
02212 4,23
02213 3,72
02242 2,93
02243 2,64
02252 3,41
02253 3,11
02310 4,49
02312 3,84
02313 3,60
02411 5,62
02414 2,93
02441 3,38
02444 1,56
02451 4,30
02454 1,98
02901 6,02
02904 3,66
02911 5,21
02914 2,86
02941 3,16
02944 1,49
02951 3,81
02954 1,81
03201 4,72
03204 2,18
03221 3,28
03224 1,56
03231 3,87
03234 1,68
03241 1,97
03244 1,09
03251 2,67
03254 1,32
03715 1,26
03716 1,01
03745 0,90
03746 0,74
03755 1,08
03756 0,83
03815 1,36
03816 1,10
03845 0,98
03846 0,78
03855 1,16
03856 0,89
03909 0,73
03919 0,73
03929 0,72
03939 0,73
03949 0,72
03959 0,72
03969 0,71
04067 0,72
04068 0,72
04077 0,73
04078 0,72
04089 0,71
04099 0,72
04167 0,72
04168 0,72
04177 0,73
04178 0,72
04189 0,71
04199 0,72
05500 6,19
05600 11,14
05700 10,29
05800 9,13
05900 7,19
06000 12,97
06100 11,23
06200 10,22
06300 3,43
06401 4,11
06411 3,67
06501 1,93
06511 1,86
06601 0,95
06701 0,95
06811 0,94
06841 0,89
06901 1,16
07001 3,61
07101 2,96
07201 1,19
07311 0,81
07313 0,80
07341 0,79
07343 0,78
07411 0,81
07413 0,80
07441 0,79
07443 0,78
07541 0,89
07543 0,88
07641 0,89
07643 0,88
07769 0,71
07789 0,70
07869 0,71
07889 0,70
10100 10,86
10110 10,01
10112 8,18
10300 11,24
10401 4,40
10411 3,75
10501 5,75
10511 4,46
10600 8,61
10602 7,19
10610 7,35
10612 6,11
10640 5,83
10650 6,24
10700 7,56
10710 6,64
10740 5,01
10750 5,35
10800 8,36
10810 7,16
10840 5,35
10850 5,77
11000 10,98
11010 9,99
11100 9,43
11110 8,23
11112 6,97
11300 8,11
11310 7,22
11313 5,04
11400 9,57
11410 8,90
11440 7,21
11450 7,64
11811 5,99
11814 3,99
11841 4,81
11844 2,79
11851 5,21
11854 3,03
11901 7,29
11904 4,67
11911 6,48
11914 3,78
11941 4,59
11944 2,33
11951 5,08
11954 2,73
12001 5,22
12004 3,23
12011 4,48
12014 2,43
12041 3,29
12044 1,65
12051 3,71
12054 1,82
12110 2,88
12112 2,25
12113 1,92
12142 1,64
12143 1,51
12152 1,83
12153 1,62
12210 3,59
12212 2,77
12213 2,44
12242 1,93
12243 1,76
12252 2,21
12253 1,89
12310 3,65
12312 2,91
12313 2,62
12501 7,06
12504 4,44
12511 5,80
12514 3,63
12541 4,55
12544 2,39
12551 4,94
12554 2,62
12601 5,54
12604 3,23
12611 4,69
12614 2,44
12641 3,36
12644 1,58
12651 3,76
12654 1,74
12801 6,65
12804 4,04
12811 5,41
12814 3,27
12841 4,01
12844 1,91
12851 4,44
12854 2,20
12901 5,54
12904 3,29
12911 4,80
12914 2,54
12941 3,40
12944 1,61
12951 3,79
12954 1,77
13001 6,21
13004 3,88
13011 5,31
13014 3,25
13041 3,96
13044 1,88
13051 4,45
13054 2,02
13101 3,94
13104 2,71
13111 3,48
13114 2,21
13121 3,35
13124 2,01
13131 3,48
13134 2,21
13141 2,63
13144 1,57
13151 2,76
13154 1,75
13201 3,32
13204 2,00
13221 2,60
13224 1,71
13231 2,81
13234 1,76
13241 1,97
13244 1,32
13251 2,12
13254 1,41
13301 6,29
13304 3,93
13311 5,23
13314 3,06
13341 3,92
13344 2,14
13351 4,21
13354 2,29
13715 1,16
13716 0,86
13745 0,87
13746 0,74
13755 0,98
13756 0,78
13815 1,23
13816 0,97
13845 0,99
13846 0,76
13855 1,03
13856 0,82
13909 0,73
13919 0,72
13929 0,72
13939 0,72
13949 0,72
13959 0,72
13969 0,71
14067 0,73
14068 0,72
14077 0,73
14078 0,72
14089 0,71
14099 0,72
14167 0,73
14168 0,72
14177 0,73
14178 0,72
14189 0,71
14199 0,72
15001 5,30
15004 3,25
15011 4,55
15014 2,45
15041 3,30
15044 1,83
15051 3,71
15054 1,97
15111 3,51
15113 2,40
15411 2,96
15441 1,88
15451 2,05
15500 5,52
15600 9,75
15700 8,16
15800 7,44
15900 5,74
16000 11,22
16100 10,33
16200 7,70
16300 3,42
16401 3,53
16411 3,22
16501 1,85
16511 1,78
16601 2,06
16701 0,93
16811 0,92
16841 0,88
16901 1,12
17001 2,98
17101 2,32
17201 1,15
17311 0,80
17313 0,79
17341 0,78
17343 0,78
17411 0,80
17413 0,79
17441 0,78
17443 0,78
17541 0,88
17543 0,87
17641 0,88
17643 0,87
17769 0,71
17789 0,70
17869 0,71
17889 0,70
20100 12,86
20110 11,51
20112 10,18
20200 12,81
20210 11,57
20212 10,31
20300 13,38
20401 5,82
20411 5,21
20501 7,47
20511 6,44
20600 10,25
20602 8,96
20610 9,18
20612 7,72
20640 7,53
20650 8,19
20700 9,66
20710 8,91
20740 7,13
20750 7,56
20800 9,87
20810 8,75
20840 6,98
20850 7,47
20900 12,90
20910 11,63
21000 11,80
21010 10,91
21100 11,08
21110 10,16
21200 10,79
21210 9,68
21212 8,26
21213 7,66
21300 9,04
21310 8,08
21313 5,75
21400 10,71
21410 9,58
21440 7,91
21450 8,28
21500 10,39
21510 9,17
21512 7,81
21513 7,01
21540 7,48
21542 6,31
21543 5,34
21550 7,83
21552 6,82
21553 6,05
21602 5,90
21700 5,02
21710 4,50
21720 4,37
21730 4,50
21811 6,14
21814 4,08
21841 4,94
21844 2,75
21851 5,22
21854 3,27
21901 8,40
21904 5,43
21911 7,26
21914 4,72
21941 5,96
21944 3,38
21951 6,22
21954 3,66
22001 5,89
22004 4,13
22011 5,33
22014 3,53
22041 4,20
22044 2,37
22051 4,45
22054 2,59
22110 3,47
22112 2,81
22113 2,41
22142 1,97
22143 1,77
22152 2,09
22153 1,90
22210 4,02
22212 3,22
22213 2,99
22242 2,49
22243 2,12
22252 2,70
22253 2,41
22310 4,19
22312 3,61
22313 3,24
22501 8,07
22504 5,34
22511 7,21
22514 4,59
22541 5,39
22544 3,01
22551 6,14
22554 3,56
22601 6,70
22604 4,30
22611 5,65
22614 3,54
22641 4,40
22644 2,21
22651 4,73
22654 2,49
22801 8,41
22804 5,84
22811 7,29
22814 4,68
22841 5,91
22844 3,45
22851 6,12
22854 3,84
22901 7,08
22904 4,68
22911 6,02
22914 3,92
22941 4,76
22944 2,64
22951 5,11
22954 2,95
23001 7,38
23004 5,09
23011 6,43
23014 4,20
23041 5,17
23044 2,95
23051 5,39
23054 3,45
23101 4,96
23104 3,64
23111 4,41
23114 3,02
23121 4,28
23124 2,98
23131 4,41
23134 3,02
23141 3,59
23144 2,31
23151 3,85
23154 2,54
23201 4,33
23204 3,09
23221 3,70
23224 2,57
23231 3,92
23234 2,64
23241 3,03
23244 1,89
23251 3,18
23254 2,10
23301 7,74
23304 4,71
23311 6,66
23314 3,89
23341 5,20
23344 2,51
23351 5,51
23354 2,76
23715 1,40
23716 1,04
23745 1,15
23746 0,86
23755 1,19
23756 0,96
23815 1,51
23816 1,21
23845 1,24
23846 0,99
23855 1,37
23856 1,03
23909 0,75
23919 0,74
23929 0,74
23939 0,74
23949 0,73
23959 0,74
23969 0,72
24067 0,79
24068 0,78
24077 0,80
24078 0,79
24089 0,75
24099 0,77
24167 0,79
24168 0,78
24177 0,80
24178 0,79
24189 0,75
24199 0,77
24200 9,59
24210 8,35
24600 8,03
24602 6,73
24610 6,93
24612 5,74
24613 4,69
24700 5,62
24702 4,60
24710 4,96
24712 3,97
24713 3,04
24742 2,71
24743 2,21
24752 3,16
24753 2,57
24811 5,72
24814 3,57
24841 4,46
24844 2,29
24851 4,83
24854 2,56
25001 5,66
25004 3,43
25011 4,83
25014 2,67
25041 3,49
25044 1,70
25051 3,90
25054 1,88
25111 4,21
25113 3,02
25141 3,04
25151 3,26
25201 5,02
25211 4,37
25241 3,18
25251 3,39
25301 4,81
25303 3,65
25311 4,19
25313 2,96
25341 2,95
25351 3,44
25411 3,55
25441 2,48
25451 2,78
25500 6,76
25600 10,44
25700 8,56
25800 7,70
25900 6,27
26000 12,72
26100 10,90
26200 7,56
26300 3,60
26401 4,12
26411 3,68
26501 2,35
26511 2,19
26601 0,93
26701 0,93
26811 0,92
26841 0,88
26901 1,11
27001 2,94
27101 2,31
27201 1,15
27311 0,92
27313 0,90
27341 0,88
27343 0,86
27411 0,92
27413 0,90
27441 0,88
27443 0,86
27541 0,88
27543 0,86
27641 0,88
27643 0,86
27769 0,70
27789 0,70
27869 0,70
27889 0,70
30100 14,31
30110 13,17
30112 11,71
30200 14,22
30210 13,01
30212 11,60
30300 14,81
30401 7,12
30411 5,89
30501 8,80
30511 7,89
30600 11,67
30602 10,10
30610 10,68
30612 9,00
30640 7,21
30650 7,21
30700 11,02
30710 10,07
30740 6,64
30750 6,64
30800 10,89
30810 9,58
30840 7,15
30850 7,15
30900 13,51
30910 12,50
31000 13,39
31010 12,33
31100 10,99
31110 9,90
31200 11,86
31210 10,89
31212 9,55
31213 8,90
31300 10,85
31310 9,73
31313 7,68
31400 11,64
31410 10,68
31440 9,34
31450 9,34
31500 11,48
31510 10,56
31512 9,09
31513 8,40
31540 9,03
31542 7,86
31543 7,15
31550 9,03
31552 7,86
31553 7,15
31602 7,51
31700 6,61
31710 5,93
31811 6,39
31814 4,40
31841 5,49
31844 3,51
31851 5,49
31854 3,51
31901 8,89
31904 6,44
31911 7,95
31914 5,42
31941 6,88
31944 4,37
31951 6,88
31954 4,37
32001 6,90
32004 4,92
32011 6,15
32014 4,29
32041 5,34
32044 3,62
32051 5,34
32054 3,62
32110 4,15
32112 3,67
32113 3,20
32142 2,96
32143 2,60
32152 2,96
32153 2,60
32210 4,86
32212 4,20
32213 3,92
32242 3,71
32243 3,21
32252 3,71
32253 3,21
32310 5,43
32312 4,60
32313 4,26
32411 6,48
32414 4,52
32441 5,63
32444 3,84
32451 5,63
32454 3,84
32501 8,20
32504 5,75
32511 7,47
32514 4,90
32541 5,94
32544 4,04
32551 5,94
32554 4,04
32601 7,48
32604 5,21
32611 6,40
32614 4,44
32641 5,52
32644 3,70
32651 5,52
32654 3,70
32701 5,49
32704 4,09
32711 4,84
32714 3,66
32741 4,16
32744 2,97
32751 4,16
32754 2,97
32801 8,79
32804 6,36
32811 7,79
32814 5,25
32841 6,77
32844 4,21
32851 6,77
32854 4,21
32901 7,58
32904 5,10
32911 6,45
32914 4,31
32941 5,46
32944 3,60
32951 5,46
32954 3,60
33001 8,25
33004 5,79
33011 7,61
33014 5,17
33041 6,25
33044 4,12
33051 6,25
33054 4,12
33101 5,45
33104 4,31
33111 4,99
33114 3,78
33121 4,99
33124 3,78
33131 4,99
33134 3,78
33141 4,37
33144 3,28
33151 4,37
33154 3,28
33201 4,83
33204 3,66
33221 4,40
33224 3,24
33231 4,40
33234 3,24
33241 3,93
33244 2,79
33251 3,93
33254 2,79
33301 8,71
33304 5,98
33311 7,79
33314 4,64
33341 6,42
33344 3,68
33351 6,42
33354 3,68
33715 1,65
33716 1,30
33745 1,39
33746 1,11
33755 1,39
33756 1,11
33815 1,85
33816 1,39
33845 1,55
33846 1,17
33855 1,55
33856 1,17
33909 0,79
33919 0,78
33929 0,78
33939 0,78
33949 0,77
33959 0,77
33969 0,76
34067 0,78
34068 0,77
34077 0,78
34078 0,77
34089 0,75
34099 0,75
34167 0,78
34168 0,77
34177 0,78
34178 0,77
34189 0,75
34199 0,75
34200 10,46
34210 9,52
34300 10,07
34310 9,24
34400 9,27
34410 8,23
34501 8,60
34511 7,45
34600 8,90
34602 7,29
34610 7,94
34612 6,39
34613 5,61
34700 6,96
34702 5,82
34710 6,06
34712 5,26
34713 4,67
34742 4,35
34743 3,74
34752 4,35
34753 3,74
34811 5,80
34814 3,75
34841 4,89
34844 3,01
34851 4,89
34854 3,01
34911 5,68
34941 4,70
34951 4,70
35001 6,86
35004 4,34
35011 5,82
35014 3,60
35041 4,79
35044 2,84
35051 4,79
35054 2,84
35111 4,74
35113 3,51
35141 3,92
35151 3,92
35201 5,90
35211 5,07
35241 4,28
35251 4,28
35301 5,88
35303 4,39
35311 4,88
35313 3,66
35341 4,18
35351 4,18
35411 4,01
35441 3,27
35451 3,27
35500 7,33
35600 11,77
35700 9,63
35800 9,89
35900 7,46
36000 14,03
36100 11,57
36200 8,99
36300 4,40
36401 4,64
36411 4,18
36501 3,73
36511 3,53
36601 0,92
36701 0,92
36811 0,91
36841 0,88
36901 1,10
37001 3,11
37101 2,52
37201 1,13
37311 0,91
37313 0,89
37341 0,88
37343 0,87
37411 0,91
37413 0,89
37441 0,88
37443 0,87
37541 0,88
37543 0,87
37641 0,88
37643 0,87
37769 0,71
37789 0,70
37869 0,71
37889 0,70
40100 9,68
40110 8,62
40112 6,79
40200 9,91
40210 9,03
40212 7,02
40300 10,56
40800 7,78
40810 6,93
40812 5,67
40840 5,48
40842 4,58
40850 5,86
40852 4,82
40900 10,07
40910 8,84
41000 9,68
41010 8,75
41100 9,38
41110 8,01
41200 8,45
41210 7,37
41212 6,17
41213 5,40
41300 7,39
41310 6,37
41313 4,75
41400 8,65
41410 7,75
41440 6,11
41450 6,56
41500 8,44
41510 7,44
41512 6,06
41513 5,31
41540 5,84
41542 4,30
41543 3,78
41550 6,16
41552 5,05
41553 4,07
41602 4,24
41811 4,54
41814 2,42
41841 3,23
41844 1,53
41851 3,60
41854 1,77
41901 6,37
41904 3,70
41911 5,52
41914 3,00
41941 3,80
41944 1,81
41951 4,22
41954 1,94
42001 4,86
42004 3,08
42011 4,19
42014 2,34
42041 3,06
42044 1,55
42051 3,39
42054 1,68
42110 2,84
42112 2,03
42113 1,85
42142 1,64
42143 1,46
42152 1,73
42153 1,58
42210 3,50
42212 2,85
42213 2,57
42242 1,93
42243 1,78
42252 2,14
42253 1,86
42310 4,02
42312 3,42
42313 3,07
42501 6,16
42504 3,48
42511 5,30
42514 2,83
42541 3,52
42544 1,75
42551 3,96
42554 1,89
42601 5,47
42604 3,37
42611 4,56
42614 2,58
42641 3,11
42644 1,51
42651 3,39
42654 1,82
42701 4,04
42704 2,66
42711 3,50
42714 2,09
42741 2,66
42744 1,60
42751 2,83
42754 1,73
42801 6,32
42804 3,87
42811 5,51
42814 2,88
42841 3,80
42844 1,78
42851 4,08
42854 2,10
42901 4,72
42904 2,76
42911 4,12
42914 2,10
42941 2,94
42944 1,51
42951 3,15
42954 1,60
43001 5,08
43004 3,08
43011 4,33
43014 2,44
43041 3,11
43044 1,54
43051 3,54
43054 1,65
43101 4,29
43104 3,10
43111 3,78
43114 2,50
43141 3,05
43144 1,80
43151 3,20
43154 1,97
43201 3,89
43204 2,71
43211 3,42
43214 2,05
43241 2,64
43244 1,58
43251 2,81
43254 1,69
43301 6,45
43304 4,99
43311 5,75
43314 4,36
43341 4,59
43344 3,26
43351 4,99
43354 3,50
43715 1,06
43716 0,86
43745 0,87
43746 0,75
43755 0,90
43756 0,76
43815 1,25
43816 0,99
43845 1,00
43846 0,78
43855 1,03
43856 0,84
43909 0,74
43919 0,74
43929 0,73
43939 0,74
43949 0,73
43959 0,73
43969 0,72
44067 0,74
44068 0,73
44077 0,74
44078 0,73
44089 0,72
44099 0,72
44167 0,74
44168 0,73
44177 0,74
44178 0,74
44189 0,72
44199 0,73
44200 7,42
44210 6,22
44300 7,52
44310 6,30
44501 5,62
44511 4,89
44600 5,37
44602 3,93
44610 4,55
44612 3,15
44613 2,45
44700 4,81
44702 3,93
44710 4,09
44712 3,27
44713 2,73
44742 2,10
44743 1,71
44752 2,35
44753 1,82
44811 3,26
44814 1,98
44841 2,63
44844 1,35
44851 3,12
44854 1,51
44911 3,03
44941 1,89
44951 2,31
45001 4,06
45004 2,72
45011 3,57
45014 2,14
45041 2,61
45044 1,68
45051 3,04
45054 1,80
45111 2,76
45113 2,09
45141 2,18
45151 2,34
45201 3,50
45211 2,82
45241 1,84
45251 1,96
45301 3,97
45303 2,80
45311 3,35
45313 2,14
45341 2,14
45351 2,57
45411 2,87
45441 1,79
45451 2,05
45500 4,42
45600 7,78
45700 6,02
45800 5,62
45900 5,28
46000 9,75
46100 7,67
46200 6,70
46300 3,62
46401 4,00
46411 3,57
46501 3,03
46511 2,83
46601 0,90
46701 0,90
46811 0,89
46841 0,86
46901 1,06
47001 2,33
47101 1,89
47201 1,09
47311 0,89
47313 0,87
47341 0,86
47343 0,84
47411 0,89
47413 0,87
47441 0,86
47443 0,84
47541 0,86
47543 0,84
47641 0,86
47643 0,84
47769 0,70
47789 0,70
47869 0,70
47889 0,70
50800 7,98
50810 6,92
50812 6,07
50840 6,15
50842 4,77
50850 6,15
50852 4,77
50900 10,42
50910 9,69
51000 10,58
51010 9,65
51100 9,98
51110 9,19
51200 9,65
51210 8,42
51212 7,27
51213 6,50
51300 8,49
51310 7,83
51313 5,70
51400 9,49
51410 8,08
51440 7,20
51450 7,20
51500 8,73
51502 7,54
51510 7,58
51512 6,39
51513 5,66
51540 6,46
51542 5,37
51543 4,72
51550 6,46
51552 5,37
51553 4,72
51602 5,74
51700 5,05
51710 4,53
51811 5,66
51814 3,34
51841 4,46
51844 2,40
51851 4,46
51854 2,40
51901 6,40
51904 3,86
51911 5,64
51914 3,10
51941 4,68
51944 2,33
51951 4,68
51954 2,33
52001 5,36
52004 3,51
52011 4,57
52014 2,92
52041 3,92
52044 2,22
52051 3,92
52054 2,22
52110 3,02
52112 2,15
52113 1,72
52142 1,51
52143 1,25
52152 1,51
52153 1,25
52210 4,47
52212 3,68
52213 3,14
52242 2,56
52243 2,08
52252 2,56
52253 2,08
52310 4,72
52312 3,80
52313 3,55
52501 6,96
52504 4,53
52511 5,97
52514 3,46
52541 4,84
52544 2,49
52551 4,84
52554 2,49
52601 6,10
52604 3,69
52611 5,33
52614 3,16
52641 4,15
52644 2,26
52651 4,15
52654 2,26
52701 4,82
52704 3,29
52711 4,25
52714 2,83
52741 3,55
52744 2,30
52751 3,55
52754 2,30
52801 6,81
52804 4,34
52811 5,81
52814 3,39
52841 4,79
52844 2,38
52851 4,79
52854 2,38
52901 6,65
52904 4,44
52911 5,73
52914 3,62
52941 4,73
52944 2,63
52951 4,73
52954 2,63
53001 6,23
53004 3,67
53011 5,41
53014 3,07
53041 4,14
53044 2,27
53051 4,14
53054 2,27
53101 4,45
53104 3,37
53111 4,01
53114 2,85
53141 3,48
53144 2,41
53151 3,48
53154 2,41
53201 4,83
53204 3,22
53211 4,18
53214 2,78
53241 3,33
53244 2,28
53251 3,33
53254 2,28
53301 6,49
53304 3,87
53311 5,34
53314 2,80
53341 4,34
53344 1,89
53351 4,34
53354 1,89
53715 1,38
53716 1,07
53745 1,13
53746 0,92
53755 1,13
53756 0,92
53815 1,54
53816 1,16
53845 1,33
53846 0,98
53855 1,33
53856 0,98
53909 0,75
53919 0,74
53929 0,74
53939 0,74
53949 0,74
53959 0,74
53969 0,73
54067 0,75
54068 0,74
54077 0,75
54078 0,74
54089 0,73
54099 0,73
54167 0,77
54168 0,76
54177 0,77
54178 0,76
54189 0,74
54199 0,74
54200 8,05
54210 6,65
54300 7,55
54310 6,17
54400 7,40
54410 6,30
54501 6,68
54511 5,74
54600 6,59
54602 5,10
54610 5,32
54612 4,18
54613 3,24
54700 5,16
54702 4,21
54710 4,34
54712 3,57
54713 3,08
54742 2,73
54743 2,37
54752 2,73
54753 2,37
54811 3,95
54814 2,21
54841 3,04
54844 1,65
54851 3,04
54854 1,65
54911 3,27
54941 2,52
54951 2,52
55001 5,22
55004 3,89
55011 4,63
55014 3,23
55041 3,88
55044 2,57
55051 3,88
55054 2,57
55111 3,50
55113 2,91
55141 2,98
55151 2,98
55201 4,87
55211 4,37
55241 3,74
55251 3,74
55301 4,59
55303 3,96
55311 4,13
55313 3,54
55341 3,64
55351 3,64
55411 3,09
55441 2,34
55451 2,34
55500 5,28
55600 7,93
55700 6,42
55800 5,79
55900 5,18
56000 9,48
56100 7,58
56200 7,02
56300 3,91
56401 4,28
56411 3,78
56501 3,91
56511 3,71
56601 0,88
56701 0,88
56811 0,87
56841 0,85
56901 1,03
57001 1,91
57101 1,67
57201 1,06
57311 0,83
57313 0,82
57341 0,82
57343 0,81
57411 0,83
57413 0,82
57441 0,82
57443 0,81
57541 0,82
57543 0,81
57641 0,82
57643 0,81
57769 0,70
57789 0,70
57869 0,70
57889 0,70
61200 9,47
61210 8,37
61212 7,31
61213 6,53
61300 8,16
61310 7,33
61313 5,33
61400 8,92
61410 8,17
61440 7,08
61450 7,08
61602 5,38
61700 5,01
61710 4,37
62001 5,13
62004 3,45
62021 4,52
62024 2,90
62031 4,52
62034 2,90
62041 3,85
62044 2,08
62051 3,85
62054 2,08
62110 3,27
62112 2,55
62113 2,19
62142 1,78
62143 1,61
62152 1,78
62153 1,61
62210 4,38
62212 3,81
62213 3,19
62242 2,81
62243 2,23
62252 2,81
62253 2,23
62310 4,01
62312 3,43
62313 3,07
62411 5,25
62414 3,51
62441 4,58
62444 2,89
62451 4,58
62454 2,89
62601 5,82
62604 3,57
62611 4,66
62614 2,65
62641 3,85
62644 1,99
62651 3,85
62654 1,99
62701 5,19
62704 3,71
62711 4,66
62714 3,29
62741 3,80
62744 2,61
62751 3,80
62754 2,61
62801 6,69
62804 4,54
62811 5,58
62814 3,73
62841 4,80
62844 3,09
62851 4,80
62854 3,09
62901 5,79
62904 3,51
62911 4,65
62914 2,87
62941 3,90
62944 2,05
62951 3,90
62954 2,05
63101 5,18
63104 3,78
63111 4,48
63114 3,37
63141 3,95
63144 2,83
63151 3,95
63154 2,83
63201 4,87
63204 3,48
63211 4,23
63214 3,09
63241 3,58
63244 2,59
63251 3,58
63254 2,59
63715 0,99
63716 0,75
63745 0,80
63746 0,70
63755 0,80
63756 0,70
63815 1,16
63816 0,79
63845 0,92
63846 0,72
63855 0,92
63856 0,72
63909 0,77
63919 0,76
63929 0,76
63939 0,76
63949 0,75
63959 0,75
63969 0,74
64067 0,79
64068 0,78
64077 0,79
64078 0,78
64089 0,76
64099 0,76
64167 0,83
64168 0,81
64177 0,83
64178 0,81
64189 0,79
64199 0,79
64200 7,82
64210 7,18
64300 7,42
64310 6,49
64340 5,26
64400 6,61
64410 5,92
64501 6,33
64511 5,23
64600 6,04
64602 4,73
64610 5,19
64612 3,74
64613 2,92
64700 5,20
64702 4,28
64710 4,50
64712 3,70
64713 3,20
64742 2,81
64743 2,23
64752 2,81
64753 2,23
64811 3,59
64814 2,01
64841 2,68
64844 1,68
64851 2,68
64854 1,68
64911 3,28
64941 2,61
64951 2,61
65001 4,61
65004 2,63
65011 3,94
65014 2,03
65041 3,04
65044 1,55
65051 3,04
65054 1,55
65111 3,04
65113 2,29
65141 2,48
65151 2,48
65201 4,13
65211 3,52
65241 2,74
65251 2,74
65500 5,99
65600 7,65
65700 5,88
65800 5,76
65900 4,86
66000 8,38
66100 7,81
66200 6,45
66300 3,89
66401 4,39
66411 3,93
66501 1,25
66511 1,21
66601 0,94
66701 0,89
66811 0,88
66841 0,86
66901 1,05
67001 2,51
67101 1,97
67201 1,08
67311 0,82
67313 0,81
67341 0,81
67343 0,80
67411 0,82
67413 0,81
67441 0,81
67443 0,80
67541 0,81
67543 0,80
67641 0,81
67643 0,80
67769 0,70
67789 0,70
67869 0,70
67889 0,70
71100 7,30
71110 6,66
71200 6,73
71210 5,71
71212 4,82
71213 4,20
71300 7,01
71310 6,12
71313 4,48
71400 6,53
71410 5,56
71440 4,55
71450 4,16
71500 6,53
71502 5,24
71510 5,34
71512 4,66
71513 4,06
71540 4,46
71542 3,60
71543 2,99
71550 4,08
71552 3,26
71553 2,77
71600 5,24
71602 4,32
71610 4,27
71700 3,89
71710 2,94
71811 3,53
71814 1,92
71841 2,86
71844 1,53
71851 2,49
71854 1,45
72001 3,71
72004 1,97
72021 3,07
72024 1,70
72031 2,94
72034 1,69
72041 2,34
72044 1,41
72051 1,98
72054 1,22
72110 2,64
72112 1,92
72113 1,61
72142 1,40
72143 1,15
72152 1,21
72153 1,05
72210 3,97
72212 3,07
72213 2,58
72242 2,10
72243 1,80
72252 1,88
72253 1,65
72310 3,14
72312 2,78
72313 2,55
72411 4,30
72414 3,34
72441 3,68
72444 2,70
72451 3,47
72454 2,50
72464 1,99
72474 1,80
72484 1,41
72494 1,25
72501 5,78
72504 3,77
72511 4,95
72514 2,97
72541 3,78
72544 1,89
72551 3,50
72554 1,76
72601 5,13
72604 3,17
72611 4,32
72614 2,31
72641 3,32
72644 1,73
72651 2,88
72654 1,58
72701 4,46
72704 2,52
72711 3,48
72714 1,84
72741 2,46
72744 1,33
72751 2,19
72754 1,23
72801 5,67
72804 3,36
72811 4,51
72814 2,39
72841 3,54
72844 1,72
72851 3,04
72854 1,60
72901 5,94
72904 3,84
72911 5,16
72914 3,03
72941 4,07
72944 1,95
72951 3,67
72954 1,76
73001 5,53
73004 3,49
73011 4,57
73014 2,75
73041 3,49
73044 1,96
73051 3,32
73054 1,77
73101 4,15
73104 2,94
73111 3,50
73114 2,24
73141 2,80
73144 1,63
73151 2,52
73154 1,41
73201 4,63
73204 2,69
73211 3,72
73214 1,99
73241 2,91
73244 1,57
73251 2,41
73254 1,45
73301 5,37
73304 3,05
73311 4,23
73314 2,20
73341 3,11
73344 1,61
73351 2,78
73354 1,47
73715 0,89
73716 0,86
73745 0,87
73746 0,85
73755 0,86
73756 0,84
73815 1,00
73816 0,95
73845 0,97
73846 0,93
73855 0,95
73856 0,91
73909 0,77
73919 0,77
73929 0,77
73939 0,77
73949 0,76
73959 0,75
73969 0,75
74067 0,78
74068 0,77
74077 0,77
74078 0,76
74089 0,75
74099 0,75
74167 0,80
74168 0,78
74177 0,79
74178 0,77
74189 0,76
74199 0,75
74300 5,71
74310 4,81
74400 4,88
74410 4,05
74600 4,99
74602 4,13
74610 4,17
74612 3,19
74613 2,76
74700 4,40
74702 3,41
74710 3,43
74712 2,44
74713 2,00
74742 1,66
74743 1,44
74752 1,54
74753 1,35
74811 3,09
74814 1,54
74841 2,17
74844 1,22
74851 1,82
74854 1,13
74911 2,44
74941 1,96
74951 1,82
74954 1,37
75001 3,88
75004 1,74
75011 2,89
75014 1,41
75041 1,94
75044 1,09
75051 1,66
75054 1,00
75111 2,63
75113 1,60
75141 1,63
75151 1,53
75201 3,70
75211 3,18
75241 2,54
75251 2,36
75301 3,11
75303 2,50
75311 2,70
75313 2,15
75341 2,31
75351 2,06
75411 2,11
75441 1,68
75451 1,57
75500 4,28
75600 5,73
75700 4,39
75800 3,83
75900 2,94
76401 3,31
76411 2,85
76501 1,92
76511 1,83
76601 0,85
76701 0,85
76811 0,84
76841 0,82
76901 0,85
77001 1,61
77101 1,43
77201 1,00
77311 0,84
77313 0,83
77341 0,82
77343 0,81
77411 0,92
77413 0,90
77441 0,89
77443 0,88
77541 0,89
77543 0,88
77641 0,82
77643 0,81
77769 0,70
77789 0,70
77869 0,70
77889 0,70
81811 2,11
81814 1,38
81841 1,67
81844 1,12
81851 1,46
81854 0,99
82001 2,29
82004 1,40
82021 1,90
82024 1,15
82031 1,68
82034 1,05
82041 1,49
82044 0,97
82051 1,21
82054 0,91
82110 1,59
82112 1,24
82113 0,98
82142 0,87
82143 0,74
82152 0,73
82153 0,71
82210 2,35
82212 1,76
82213 1,52
82242 1,33
82243 1,06
82252 1,03
82253 0,84
83401 3,68
83404 2,08
83421 2,92
83424 1,66
83431 2,39
83434 1,50
83441 2,09
83444 1,20
83451 1,74
83454 0,98
83501 3,87
83504 2,05
83521 3,13
83524 1,69
83531 2,49
83534 1,47
83541 1,99
83544 1,31
83551 1,71
83554 1,05
83715 0,84
83716 0,82
83745 0,82
83746 0,80
83755 0,81
83756 0,79
83815 0,92
83816 0,89
83845 0,90
83846 0,87
83855 0,88
83856 0,85
83909 0,72
83919 0,72
83929 0,72
83939 0,72
83949 0,72
83959 0,71
83969 0,71
84067 0,75
84068 0,74
84077 0,75
84078 0,74
84089 0,73
84099 0,72
84167 0,77
84168 0,75
84177 0,75
84178 0,75
84189 0,74
84199 0,73
84400 3,57
84410 2,76
84811 1,65
84814 1,15
84841 1,35
84844 1,02
84851 1,22
84854 0,90
84911 1,61
84941 1,42
84951 1,23
85001 2,28
85004 1,29
85011 1,68
85014 0,98
85041 1,31
85044 0,76
85051 1,09
85054 0,71
85201 2,22
85211 1,95
85241 1,75
85251 1,55
85301 2,15
85303 1,89
85311 1,98
85313 1,66
85341 1,69
85351 1,55
85411 1,79
85441 1,68
85451 1,59
85500 3,09
85600 3,80
85800 3,40
86401 3,30
86411 2,91
86501 2,30
86511 2,13
86601 0,82
86701 0,82
86811 0,82
86841 0,80
86901 0,82
87001 1,38
87101 1,21
87201 0,95
87311 0,76
87313 0,76
87341 0,75
87343 0,75
87411 0,76
87413 0,76
87441 0,75
87443 0,75
87541 0,75
87543 0,75
87641 0,75
87643 0,75
87769 0,70
87789 0,70
87869 0,70
87889 0,70
91811 1,54
91814 0,95
91841 1,20
91844 0,83
91851 0,96
91854 0,79
93601 2,81
93604 1,53
93621 2,03
93624 1,27
93631 1,56
93634 1,04
93641 1,51
93644 1,01
93651 1,19
93654 0,80
93715 0,80
93716 0,78
93745 0,79
93746 0,77
93755 0,77
93756 0,76
93909 0,71
93919 0,71
93929 0,71
93939 0,71
93949 0,71
93959 0,70
93969 0,70
94067 0,71
94068 0,71
94077 0,71
94078 0,71
94089 0,70
94099 0,70
94167 0,72
94168 0,71
94177 0,71
94178 0,71
94189 0,71
94199 0,70
95001 2,08
95004 1,21
95011 1,60
95014 0,99
95041 1,27
95044 0,81
95051 0,96
95054 0,73
95500 2,26
95600 2,77
95800 2,69
96401 2,48
96411 2,13
96501 1,68
96511 1,61
96601 0,80
96701 0,80
96811 0,79
96841 0,78
96901 0,80
97001 1,15
97101 1,04
97201 0,90
97311 0,74
97313 0,74
97341 0,73
97343 0,73
97411 0,74
97413 0,74
97441 0,73
97443 0,73
97541 0,73
97543 0,73
97641 0,73
97643 0,73
97769 0,70
97789 0,70
97869 0,70
97889 0,70
------------ 
Vymezení pojmů
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.25)
První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí vymezuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
Příl.20
Úprava základních cen zemědělských pozemků
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| Číslo |Důvod úpravy základní ceny      |srážka v %|přirážka|
|položky|zemědělského pozemku         |     | v %  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1   |Jde-li o pozemky na území obce nebo  |     |    |
|    |obcí sousedních nebo v jejich okolí ve|     |    |
|    |všech katastrálních územích, jejichž |     |    |
|    |kterákoli část se nachází do níže   |     |    |
|    |určené vzdálenosti od nejblíže    |     |    |
|    |položeného bodu na hranici území obce:|     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.1  |Hlavní město Praha          |     |    |
| 1.1.1 |- území hlavního města        |   -  |  560 |
| 1.1.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  280 |
| 1.1.3 |- katastrální území v okolí do 7 km  |   -  |  140 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.2  |Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel  |     |    |
| 1.2.1 |- území obce             |   -  |  320 |
| 1.2.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  160 |
| 1.2.3 |- katastrální území v okolí do 5 km  |   -  |  80 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.3  |Obce s počtem 100-250 tis. obyvatel  |     |    |
| 1.3.1 |- území obce             |   -  |  240 |
| 1.3.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  120 |
| 1.3.3 |- katastrální území v okolí do 4 km  |   -  |  60 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.4  |Obce s počtem 50-100 tis. obyvatel  |     |    |
| 1.4.1 |- území obce             |   -  |  200 |
| 1.4.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  100 |
| 1.4.3 |- katastrální území v okolí do 3 km  |   -  |  50 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.5  |Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel   |     |    |
| 1.5.1 |- území obce             |   -  |  160 |
| 1.5.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  80 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.6  |Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel   |     |    |
| 1.6.1 |- území obce             |   -  |  120 |
| 1.6.2 |- území sousedních obcí        |   -  |  60 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.7  |Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel   |     |    |
| 1.7.1 |- území obce             |   -  |  80 |
| 1.7.2 |- sousední katastrální území     |   -  |  40 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 1.8  |Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel    |     |    |
| 1.8.1 |- území obce             |   -  |  40 |
| 1.8.2 |- sousední katastrální území     |   -  |  20 |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 2   |Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost |     |    |
|    |od nejbližších míst souvisle zastavěné|     |    |
|    |části obce je:            |     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 2.1  |2-3 km                |   3  |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 2.2  |3-4 km                |   6  |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 2.3  |4-5 km                |  10  |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 2.4  |nad 5 km               |  15  |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3   |Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské |     |    |
|    |využití je prokazatelně sníženo:   |     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3.1  |- zvýšenou balvanitostí (např. 6 a  | až o 15 |  -  |
|    |více výčnělků mateční horniny nad   |     |    |
|    |povrch pozemku na 1 ha z. p.) nebo  |     |    |
|    |jinými pevnými překážkami (např.   |     |    |
|    |šachet kanalizačních sběračů apod.), |     |    |
|    |kromě dále uvedených2)        |     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3.2  |- zvýšeným výskytem stožárů      | až o 25 |  -  |
|    |elektrovodných zařízení (6 a více   |     |    |
|    |sloupů nebo stožárů na 1 ha z. p.)  |     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3.3  |- potřebou odvodnění3)        | až o 35 |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3.4  |- lokalizací ve zvláště chráněných  | až o 30 |  -  |
|    |územích se zvýšenou ochranou životního|     |    |
|    |prostředí4)              |     |    |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
| 3.5  |- vlivem imisního zatížení5)     |     |    |
|    |při středním znečištění        | až o 15 |  -  |
|    |při silném znečištění         | až o 20 |  -  |
+-------+--------------------------------------+----------+--------+
1) Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).
2) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.
2a) U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.
3) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).
4) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.
5) Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.
Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto:
  pro střední zatížení  100 až 250 mikrogramů/m3/rok
  pro silné zatížení     nad 250 mikrogramů/m3/rok.
6) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.
7) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.
8) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).
9) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.
10)Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.
Příl.21
Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)
------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
          borový dubový bukodubový dubobukový bukový jedlobukový smrkobukový bukosmrkový smrkový klečový 
edafická
kategorie      0   1    2     3     4    5     6      7      8    9
------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------                                                     
X xerotermní    0,77 0,84  1,29   2,74    2,26  -      -      -      -    -    
Z zakrslá      1,17 0,70  0,86   1,45    1,57  2,95    2,03    1,59    1,52   0,78
Y skeletová     1,94 -    1,16   3,20    2,12  2,12    2,46    2,03    1,52   1,15
M chudá       1,19 1,91  1,20   1,65    2,12  1,94    1,55    1,96    1,52   -
K normální     1,68 1,03  1,79   1,85    3,36  3,51    3,65    2,44    1,52   1,28
N kamenitá     2,28 1,13  1,62   1,66    3,58  3,23    3,65    2,06    1,52   -
I uléhavá      -   2,19  2,25   3,04    3,97  4,77    4,86    -      -    -    
S středně bohatá  -   2,35  2,42   4,37    4,65  4,91    4,91    3,68    1,96   -    
F svahová      -   -    -     5,26    4,77  4,89    4,89    3,76    2,39   -                
C vysýchavá     1,55 1,57  1,70   2,27    2,83  3,67    -      -      -    -
W bázická      -   1,36  4,60   4,17    4,28  4,30    -      -      -    -    
B bohatá      -   2,85  3,35   5,14    5,55  6,49    5,81    5,75    -    -    
H hlinitá      -   2,59  3,47   4,92    4,70  6,35    5,03    -      -    -    
D hlinitá      -   3,44  5,38   5,23    6,46  7,50    6,22    -      -    -    
A kamenitá     -   2,19  2,14   4,11    5,38  4,72    4,71    -      2,37   -    
J suťová      -   2,44  -     3,92    -    4,92    -      -      -    -    
L lužní       -   5,25  4,64   1,31    -    1,05    2,11    -      -    -    
U údolní      -   3,99  -     4,06    -    4,74    -      -      -    -    
V vlhká       -   4,95  4,73   4,16    6,15  5,43    5,39    3,92    2,37   -    
O středně bohatá  2,25 4,92  5,16   3,22    3,94  5,19    4,86    4,79    2,42   -
P kyselá      2,11 3,19  2,86   2,77    2,87  3,98    4,23    3,56    1,96   -
Q chudá       1,13 1,95  2,01   1,74    2,82  2,28    3,02    2,23    1,52   -
T chudá       1,26 1,05  1,85   2,01    -    2,17    2,03    1,92    1,52   -
G středně bohatá  2,56 1,34  4,76   3,98    4,35  4,67    4,73    3,56    1,96   -
R chudá       1,36 -    -     1,47    4,13  2,82    4,63    1,96    1,52   0,78
------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.
SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.
SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.
Příl.22
Úprava základních cen lesních pozemků
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| Číslo |  Kategorie lesů a další vlivy        |Srážky v %|
|položky|                        |  až do: |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| 1   |Imisní lesy:                  |     |
|  1.1 |Pásmo ohrožení A                |  -60  |
|  1.2 |Pásmo ohrožení B                |  -40  |
|  1.3 |Pásmo ohrožení C                |  -20  |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| 2   |Lesy zvláštního určení:            |     |
|  2.1 |Lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů |  -30  |
|    |I. stupně                   |     |
|  2.2 |Lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních    |  -30  |
|    |léčivých a stolních minerálních vod      |     |
|  2.3 |Lesy národních parků - 1. zóna         |  -40  |
|  2.4 |           - 2. zóna         |  -20  |
|  2.5 |Lesy ve zvláště chráněných územích       |  -20  |
|  2.6 |Lesy v systému ekologické stability krajiny  |  -30  |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| 3   |Tvar lesních pozemků              |  -20  |
|    |(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých|     |
|    |či malých parcel)               |     |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| 4   |Omezené hospodaření na lesních pozemcích    |  -50  |
|    |stanovené zvláštním předpisem nebo správním  |     |
|    |rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických|     |
|    |rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území|     |
|    |apod.)                     |     |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
| 5   |Lesní pozemky na antropogenních půdách     |     |
|  5.1 |v pískovnách, hlinících            |  -20  |
|  5.2 |na haldách, výsypkách apod.          |  -50  |
+-------+-----------------------------------------------+----------+
Příl.23
Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C
H
), rybničních objektů (C
o
) a stok (C
s
) podle vztahu
            CSR = C
H
+ C
o
+ C
s
(2) Cena hráze (C
H) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu
              C
H
= S x c
Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:
a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)
            S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V),
b) pro hráze boční
            S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V),
c) pro hráze zahloubených rybníků
            S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V).
V uvedených vztazích je
L - délka hráze v koruně v m
Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)
V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h
1
). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:
            V = h + h
1
.
Předěl mezi h a h
1
je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h
1
) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.
Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu
            c = 300 + 100 x V,
přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m3.
*) Větší hodnoty Š a h
1
se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.
(3) Cena rybničních objektů (C
o
) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.
Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):
do 2 m                  60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m    30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m       60 000,- Kč.
Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):
0,6 až 1,6 m               80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m 40 000,- Kč
(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.
Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.
Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu
            CS = 5 x D.
Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka
1) koeficient amortizace K
R1
0,0 až 1,0
Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá K
R1
podle vztahu
            K
R1
= 1 - 0,02 x A.
Minimální hodnota K
R1
před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.
Dále se koeficient K
R1
upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:
Pro rybníky starší než 25 let se K
R1
v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:
hráz   - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky     0,08
      nad 30 cm, rovnaninou 100 %
     - návodní svah zpevněn kamenným pohozem     0,04
      do 30 cm, jiné opevnění 100 %
     - zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu    0,04
      živičnou či betonovou vozovkou
     - štěrkovou vozovkou               0,02
     - upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze  0,03
     - sjezd pro nákladní automobily k lovišti    0,02
     - upravené loviště pro mechanizaci        0,02
     - přisypaná stabilizační lavice k návodnímu   0,02
      svahu
     - zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí  0,01
      vyvrácení (min. 4 ks/100 m)
přeliv  - betonový, železobetonový - opraven       0,02
     - rekonstruován                 0,05
    výpusť  - dřevěný kbel nový               0,01
     - betonový kbel                 0,02
     - výpustní potrubí (beton, železobeton)     0,03
elektropřípojka                      0,01
obtoková stoka                       0,02
V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:
hráz   - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně   0,05
      narušeným zpevněním
     - značně narušená koruna hráze          0,02
     - značně narušený vzdušný svah (průsaky,     0,05
      výmoly, sesuvy)
     - měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné,    0,02
      nemocné stromy při vyvrácení
přeliv  - buď značně narušené betonové konstrukce    0,03
      (přeliv, propustek, vývar)
     - nebo porušené těleso hráze u ostatních     0,02
      přelivů
výpusť  - porušené konstrukční prvky kbelu        0,02
     - porušené výpustní potrubí           0,03
Pokud po úpravách vyjde K
R1
= 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.
2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0
- rybník s intenzivním chovem ryb             1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)     0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže     0,8
 postavený vedle toku (boční)
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na  0,7
 toku (údolní)
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže           0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní
 rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením
 podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu
 zohlednění úbytku produkce
- bez zohlednění úbytku produkce              0,2
3) koeficient zásobení vodou K
R3
0,3 až 1,4
Podle poměru ročního průtoku (Z
1
) nebo maximálního ročního odběru vody (Z
2
) a objemu vody (O
V
) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:
zásobení vodou Z
1
/O
V
rybník nuceně rybník s regulovaným nebo Z
2
/O
V
průtočný průtokem -------------------------------------------------------------- méně než 2 0,6 0,6 2 - 5 1,0 1,0 5 -15 1,1 1,3 15 - 50 0,9 1,4 více než 50 0,3 1,4
Objem vody v rybníku (O
V
) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:
O
V
= 0,4 x h x 10 x KP x K
Z
,
kde
h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)
KP - katastrální plocha rybníka (ha)
K
Z
- koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami
   úroveň zazemnění  K
Z
běžné zazemnění 0,75 0,25 až 0,5 KP 0,5 0,5 až 0,75 KP 0,25 nad 0,75 KP 0,1
Maximální odběr vody (Z
2
) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z
2
) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z
1
). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z
1
) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu
            Z1 = W x O
0
nadmořská výška  průměrný specifický odtok (O
0
) povodí rybníka [tis.m3/km2/rok] ------------------------------------------------- 200m 50 300m 60 400m 110 500m 160 600m 220 nad 600 m 220 + 60 za každých 100 m
Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí n. L., Hradec Králové, Brno, Ostrava).
4) koeficient produkčního objemu rybníka KR4 0,02 až 1,5
Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (K
Z
, viz K
3
) podle vztahu
K
R4
= 0,4 x h x K
Z
5) koeficient začlenění do soustav K
R5
0,8 až 1,2
Použijí se následující hodnoty koeficientu K
R5
:
součást kompaktní soustavy samostatně napájených a     1,2
vypouštěných rybníků
umístění v soustavě navazujících rybníků bez        0,8
obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný
rybník)
ostatní případy                      1,0
6) koeficient přístupnosti rybníka K
R6
0,8 až 1,2
Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu K
R6
:
přístupný pro všechny dopravní prostředky       1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla          1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace     0,8
7) koeficient zabahnění K
R7
0,7 až 1,0
Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:
vrstva bahna       méně než 20 cm      1,0
             20 až 40 cm       0,9
             více než 40 cm      0,7
Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.
8) koeficient kontaminace K
R8
0,3 až 1,0
Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty K
R8
:
neovlivňující kvalitu tržních ryb           1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň    0,3
hygienických limitů
Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.
-----------------
Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.
Příl.24
Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
| Číslo | Skupina | Počet | Rozpětí |  Dřeviny ve skupině       |
|položky| dřevin  |bonitních| obmýtí |                 |
|    |     | stupňů | (let) |                 |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  1  | smrk   |  9  | 80 - 120| smrk ztepilý, pichlavý, černý,  |
|    |     |     |     | sivý, omorika, Engelmanův, smrky |
|    |     |     |     | ostatní (resp. všechny druhy   |
|    |     |     |     | smrků)              |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  2  | jedle  |  9  | 80 - 120| jedle bělokorá, obrovská,    |
|    |     |     |     | ojíněná, kavkazská, vznešená,  |
|    |         |     |     | jedle ostatní (resp. všechny   |
|    |     |     |     | druhy jedlí)           |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  3  | borovice |  9  | 80 - 120| borovice lesní, černá, banksovka,|
|    |     |     |     | vejmutovka, limba, Murayova,   |
|    |     |     |     | borovice ostatní (resp. všechny |
|    |     |     |     | druhy borovic)          |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  4  | modřín  |  9  | 80 - 120| modřín evropský, modříny ostatní |
|    |     |     |     | (resp. všechny druhy modřínů)  |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  5  | douglaska|  5  | 80 - 120| douglaska tisolistá       |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  6  | buk   |  9  |100 - 140| buk lesní, habr obecný, javor  |
|    |     |     |     | mléč, klen, babyka, jasanolistý, |
|    |     |     |     | javory ostatní, lípa srdčitá,  |
|    |     |     |     | velkolistá, plstnatá, jírovec  |
|    |     |     |     | maďál (tzn. vedle buku, habru a |
|    |     |     |     | jírovce všechny druhy javorů a  |
|    |     |     |     | lip)               |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  7  | dub   |  9  |120 - 160| dub letní, slavonský, zimní,   |
|    |     |     |     | červený, pýřitý, bahenní, duby  |
|    |     |     |     | ostatní, cer, jilm habrolistý,  |
|    |     |     |     | drsný, vaz, ořešák královský,  |
|    |     |     |     | černý, platan javorolistý, třešeň|
|    |     |     |     | ptačí, střemcha pozdní, hrušeň  |
|    |     |     |     | planá, jabloň letní, ostatní   |
|    |     |     |     | listnaté tvrdé (tzn. ostatní   |
|    |     |     |     | tvrdé listnáče kromě pajasanu,  |
|    |     |     |     | jasanů a akátů)         |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  8  | jasan  |  3  | 80 - 120| jasan ztepilý, americký, jasany |
|    |     |     |     | ostatní, pajasan žlaznatý (kromě |
|    |     |     |     | pajasanu všechny druhy jasanů)  |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
|  9  | olše   |  5  | 60 - 80 | olše lepkavá, šedá, zelená,   |
|    |     |     |     | kaštanovník jedlý (tzn. kromě  |
|    |     |     |     | kaštanovníku všechny druhy olší) |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
| 10  | osika  |  3  | 60 - 80 | osika (resp. topol osika)    |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
| 11  | akát   |  9  | 60 - 80 | akát trnovník          |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+

| 12  | topol  |  9  | 40 - 50 | topol linda, černý, ostatní   |
|    |     |     |     | topoly nešlechtěné, topoly    |

|    |     |     |     | šlechtěné, jíva, ostatní vrby,  |
|    |     |     |     | ostatní měkké listnáče (tzn.   |
|    |     |     |     | všechny druhy topolů, vrb a   |
|    |     |     |     | ostatních měkkých listnáčů)   |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
| 13  | bříza  |  3  | 60 - 80 | bříza bradavičnatá, břízy    |
|    |     |     |     | ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk |
|    |     |     |     | (resp. všechny druhy bříz a   |
|    |     |     |     | jeřábů)             |
+-------+----------+---------+---------+----------------------------------+
Příl.25
PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN
(z absolutní výškové bonity - AVB, používané ve všech LHP od roku 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v lesních hospodářských plánech do roku 1990 včetně)
+---------+--------+-----------------------------------------------+
|Skupiny | Věk  |        Absolutní výškové bonity    |
|dřevin  |    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|     |    |10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|40|
|     |    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|     |    |          Relativní bonity      |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Smrk   |do 60  | | | 9| 7| 7| 6| 5| 4| 3| 3| 2| 1| 1| 1| 1| |
|     |61-80  | | | 9| 8| 7| 6| 5| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| |
|     |nad 80 | | | 9| 8| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Borovice |do 60  | | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
|     |61-80  | | 9| 8| 7| 7| 6| 5| 3| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
|     |nad 80 | | 9| 8| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 1| 1| 1| 1| | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Jedle  |do 50  | | | | | 7| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
|     |nad 50 | | | | | 8| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1|
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Modřín  |do 50  | | 9| 8| 7| 6| 6| 5| 4| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
|     |nad 50 | | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Douglaska|celý věk| | | | | | | | | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 4| 3|
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Buk   |do 80  | | | | 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| 1| |
|     |nad 80 | | | | 8| 7| 6| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Dub   |do 60  | | 8| 7| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
|     |61-80  | | 9| 8| 7| 6| 5| 5| 4| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
|     |nad 80 | | 9| 8| 7| 7| 6| 5| 4| 2| 1| 1| 1| 1| | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Jasan  |celý věk| | | | | 3| 3| 3| 3| 2| 2| 1| 1| 1| | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Olše   |celý věk| | | | | 5| 5| 4| 3| 2| 2| 1| | | | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Bříza,  |celý věk| | 3| 3| 3| 3| 3| 2| 1| 1| 1| | | | | | |
|osika  |    | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Akát   |do 50  | 9| 9| 9| 8| 7| 7| 6| 5| | | | | | | | |
|     |nad 50 | 9| 8| 8| 7| 6| 6| 5| 4| | | | | | | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Topol  |celý věk| | | | 9| 9| 9| 9| 9| 8| 7| 6| | | | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Habr   |do 50  | 9| 9| 8| 7| 6| 4| 2| | | | | | | | | |
|     |nad 50 | 9| 9| 8| 6| 5| 3| 2| | | | | | | | | |
+---------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Příl.26
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
1. skupina dřevin: SMRK
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 80 | 66,37 | 59,05 | 52,68 | 45,79 | 39,06 | 34,86 | 29,60 | 25,68 | 22,18 |
| 100 | 80,75 | 71,89 | 63,80 | 54,97 | 46,43 | 40,90 | 34,34 | 29,23 | 24,57 |
| 120 | 91,60 | 82,26 | 73,17 | 62,80 | 52,99 | 45,43 | 37,87 | 32,08 | 26,44 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
2. skupina dřevin: JEDLE
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 80 | 78,51 | 69,73 | 61,20 | 54,14 | 47,23 | 41,29 | 34,72 | 28,79 | 22,44 |
| 100 | 94,91 | 83,40 | 72,31 | 63,12 | 54,34 | 46,95 | 38,86 | 31,19 | 24,11 |
| 120 |110,11 | 96,30 | 83,09 | 71,53 | 60,29 | 51,33 | 41,69 | 32,70 | 26,54 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
3. skupina dřevin: BOROVICE
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------     +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 80 | 39,15 | 35,99 | 32,18 | 29,80 | 25,44 | 22,63 | 18,34 | 16,94 | 16,94 |
| 100 | 39,86 | 36,55 | 32,77 | 29,99 | 26,03 | 22,82 | 18,81 | 16,94 | 16,94 |
| 120 | 41,05 | 37,51 | 33,90 | 30,49 | 26,59 | 23,56 | 19,59 | 16,94 | 16,94 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
4. skupina dřevin: MODŘÍN
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 80 | 50,99 | 46,32 | 41,32 | 36,88 | 30,35 | 26,44 | 22,95 | 19,31 | 15,49 |
| 100 | 56,57 | 50,92 | 45,03 | 39,91 | 33,65 | 28,77 | 24,46 | 19,83 | 15,49 |
| 120 | 62,26 | 55,76 | 49,17 | 43,09 | 36,76 | 30,85 | 25,66 | 20,02 | 15,49 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
5. skupina dřevin: DOUGLASKA
+------+---------------------------------------+
|Obmýtí|     Bonitní stupeň (RVB)     |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 80 | 85,61 | 77,59 | 69,66 | 62,92 | 56,86 |
| 100 | 94,37 | 84,72 | 75,00 | 66,59 | 58,87 |
| 120 |102,31 | 92,19 | 81,46 | 71,71 | 62,28 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
6. skupina dřevin: BUK
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 100 | 83,55 | 76,51 | 69,96 | 63,59 | 55,76 | 49,53 | 44,22 | 39,03 | 33,44 |
| 120 | 95,70 | 86,81 | 78,19 | 70,08 | 62,48 | 55,10 | 48,71 | 42,28 | 35,41 |
| 140 |105,66 | 95,34 | 85,88 | 75,42 | 67,41 | 59,56 | 52,37 | 45,20 | 37,35 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
7. skupina dřevin: DUB
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 120 | 90,22 | 80,57 | 71,32 | 63,66 | 57,02 | 51,54 | 45,67 | 28,12 | 26,76 |
| 140 | 99,89 | 90,51 | 80,92 | 72,11 | 64,31 | 57,28 | 49,92 | 28,34 | 26,76 |
| 160 |106,18 | 99,06 | 90,81 | 81,45 | 72,12 | 63,21 | 54,14 | 28,65 | 26,76 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
8. skupina dřevin: JASAN
+------+-----------------------+
|Obmýtí| Bonitní stupeň (RVB) |
+------+-------+-------+-------+
| u  |  1  |  2  |  3  |
+------+-------+-------+-------+
| 80 | 44,03 | 37,51 | 29,80 |
| 100 | 48,54 | 41,08 | 32,00 |
| 120 | 53,43 | 44,75 | 33,99 |
+------+-------+-------+-------+
9. skupina dřevin: OLŠE
+------+---------------------------------------+
|Obmýtí|     Bonitní stupeň (RVB)     |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 60 | 14,61 | 13,16 | 10,84 | 8,83 | 6,40 |
| 80 | 18,53 | 15,75 | 12,73 | 10,11 | 7,34 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+
10. skupina dřevin: OSIKA
+------+-----------------------+
|Obmýtí| Bonitní stupeň (RVB) |
+------+-------+-------+-------+
| u  |  1  |  2  |  3  |
+------+-------+-------+-------+
| 60 | 7,19 | 5,75 | 4,22 |
| 80 | 8,31 | 6,40 | 4,40 |
+------+-------+-------+-------+
11. skupina dřevin: AKÁT
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 60 | 21,61 | 18,81 | 15,98 | 13,47 | 10,37 | 7,28 | 5,00 | 3,06 | 3,06 |
| 80 | 25,37 | 22,21 | 18,82 | 15,79 | 12,73 | 8,34 | 5,12 | 3,06 | 3,06 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
12. skupina dřevin: TOPOL
+------+----------------------------------------------------------------------- +
|Obmýtí|             Bonitní stupeň (RVB)             |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| u  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
| 40 | 30,11 | 26,62 | 22,77 | 19,73 | 16,51 | 13,74 | 11,07 | 8,39 | 5,60 |
| 50 | 32,95 | 29,77 | 25,43 | 22,02 | 18,51 | 15,47 | 12,89 | 9,90 | 6,47 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- +
13. skupina dřevin: BŘÍZA
+------+-----------------------+
|Obmýtí| Bonitní stupeň (RVB) |
+------+-------+-------+-------+
| u  |  1  |  2  |  3  |
+------+-------+-------+-------+
| 60 | 8,70 | 6,92 | 4,90 |
| 80 | 9,77 | 7,49 | 4,98 |
+------+-------+-------+-------+
Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba
Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.
Příl.27
Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
+---------+---------------------------------------+----------+
| Skupina |       Věk porostu       |Náklady na|
| dřevin +-------+-------+-------+-------+-------+zajištěnou|
|     | 1. rok| 2. rok| 3. rok| 4. rok| 5. rok|kulturu c |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|Smrk   | 8,56 | 10,26 | 11,02 | 11,76 | 12,46 |  12,46 |
|Jedle  | 15,93 | 17,58 | 18,40 | 20,24 | 21,23 |  21,23 |
|Borovice | 11,44 | 14,17 | 15,68 | 16,77 | 16,94 |  16,94 |
|Modřín  | 11,64 | 13,12 | 14,74 | 15,27 | 15,49 |  15,49 |
|Douglaska| 24,01 | 25,57 | 27,02 | 27,90 | 28,65 |  28,65 |
|Buk   | 16,23 | 19,54 | 20,65 | 22,32 | 23,39 |  23,39 |
|Dub   | 18,03 | 21,24 | 22,64 | 24,70 | 26,76 |  26,76 |
|Jasan  | 11,10 | 14,66 | 16,26 | 17,86 | 17,96 |  17,96 |
|Olše   | 2,90 | 3,37 | 3,49 | 3,57 | 3,60 |  3,60 |
|Osika  | 2,70 | 2,94 | 3,06 | 3,16 | 3,20 |  3,20 |
|Akát   | 2,40 | 2,76 | 2,98 | 3,03 | 3,06 |  3,06 |
|Topol  | 1,70 | 1,76 | 2,00 | 2,10 | 2,18 |  2,18 |
|Bříza  | 3,00 | 3,26 | 3,44 | 3,61 | 3,77 |  3,77 |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
Příl.28
Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,088|0,086|0,085|0,072|0,064|0,060|0,053|0,073|0,082|
| 11 - 20 |0,148|0,148|0,151|0,144|0,142|0,124|0,114|0,142|0,160|
| 21 - 30 |0,244|0,245|0,252|0,249|0,252|0,226|0,214|0,246|0,270|
| 31 - 40 |0,360|0,362|0,369|0,369|0,374|0,347|0,335|0,365|0,393|
| 41 - 50 |0,492|0,492|0,498|0,500|0,505|0,482|0,471|0,498|0,523|
| 51 - 60 |0,633|0,633|0,637|0,639|0,643|0,627|0,618|0,638|0,659|
| 61 - 70 |0,780|0,779|0,781|0,783|0,785|0,777|0,771|0,783|0,797|
| 71 - 79 |0,928|0,927|0,927|0,928|0,928|0,927|0,925|0,928|0,933|
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,069|0,067|0,066|0,057|0,050|0,047|0,042|0,057|0,066|
| 11 - 20 |0,116|0,116|0,118|0,113|0,111|0,098|0,090|0,112|0,128|
| 21 - 30 |0,193|0,192|0,197|0,195|0,197|0,178|0,168|0,194|0,217|
| 31 - 40 |0,285|0,283|0,289|0,289|0,293|0,273|0,262|0,288|0,315|
| 41 - 50 |0,388|0,386|0,390|0,392|0,395|0,380|0,369|0,392|0,420|
| 51 - 60 |0,500|0,496|0,499|0,501|0,503|0,494|0,484|0,503|0,529|
| 61 - 70 |0,616|0,611|0,612|0,614|0,615|0,612|0,604|0,617|0,640|
| 71 - 80 |0,732|0,727|0,727|0,727|0,727|0,730|0,724|0,732|0,749|
| 81 - 90 |0,845|0,840|0,839|0,840|0,839|0,844|0,841|0,844|0,855|
| 91 - 99 |0,951|0,949|0,948|0,948|0,947|0,951|0,950|0,950|0,954|
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,060|0,057|0,056|0,048|0,042|0,041|0,036|0,049|0,057|
| 11 - 20 |0,101|0,099|0,100|0,095|0,093|0,084|0,077|0,095|0,111|
| 21 - 30 |0,166|0,164|0,167|0,165|0,165|0,154|0,144|0,165|0,188|
| 31 - 40 |0,246|0,241|0,244|0,244|0,245|0,236|0,226|0,246|0,273|
| 41 - 50 |0,335|0,328|0,330|0,331|0,331|0,328|0,318|0,335|0,364|
| 51 - 60 |0,431|0,422|0,422|0,423|0,422|0,426|0,417|0,430|0,458|
| 61 - 70 |0,531|0,520|0,518|0,518|0,515|0,528|0,520|0,528|0,554|
| 71 - 80 |0,632|0,619|0,614|0,614|0,609|0,630|0,624|0,626|0,649|
| 81 - 90 |0,729|0,716|0,710|0,709|0,703|0,728|0,724|0,721|0,740|
| 91 - 100|0,821|0,808|0,802|0,801|0,794|0,820|0,818|0,812|0,826|
|101 - 110|0,902|0,893|0,888|0,887|0,881|0,902|0,901|0,895|0,904|
|111 - 119|0,971|0,967|0,965|0,965|0,962|0,971|0,971|0,968|0,971|
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,072|0,071|0,057|0,053|0,050|0,051|0,053|0,034|0,001|
| 11 - 20 |0,148|0,152|0,147|0,141|0,126|0,113|0,086|0,056|0,001|
| 21 - 30 |0,255|0,263|0,266|0,260|0,236|0,213|0,165|0,129|0,001|
| 31 - 40 |0,375|0,384|0,391|0,386|0,360|0,334|0,278|0,242|0,001|
| 41 - 50 |0,504|0,513|0,521|0,517|0,494|0,470|0,417|0,386|0,001|
| 51 - 60 |0,641|0,648|0,655|0,653|0,636|0,617|0,575|0,551|0,034|
| 61 - 70 |0,783|0,787|0,792|0,791|0,782|0,770|0,744|0,730|0,326|
| 71 - 79 |0,927|0,929|0,930|0,930|0,928|0,924|0,915|0,911|0,742|
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,056|0,056|0,045|0,042|0,039|0,040|0,041|0,026|0,001|
| 11 - 20 |0,115|0,119|0,115|0,111|0,099|0,088|0,066|0,043|0,001|
| 21 - 30 |0,198|0,205|0,208|0,204|0,185|0,167|0,126|0,098|0,001|
| 31 - 40 |0,291|0,300|0,306|0,303|0,283|0,261|0,213|0,183|0,001|
| 41 - 50 |0,392|0,400|0,408|0,406|0,388|0,367|0,319|0,293|0,001|
| 51 - 60 |0,498|0,506|0,512|0,513|0,499|0,481|0,440|0,418|0,014|
| 61 - 70 |0,608|0,614|0,620|0,622|0,614|0,601|0,569|0,554|0,137|
| 71 - 80 |0,721|0,725|0,728|0,731|0,729|0,721|0,700|0,691|0,311|
| 81 - 90 |0,834|0,836|0,837|0,840|0,841|0,838|0,828|0,824|0,542|
| 91 - 99 |0,945|0,946|0,946|0,947|0,949|0,948|0,946|0,946|0,832|
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,046|0,046|0,037|0,035|0,033|0,034|0,035|0,022|0,001|
| 11 - 20 |0,095|0,098|0,095|0,093|0,084|0,076|0,057|0,037|0,001|
| 21 - 30 |0,164|0,170|0,172|0,170|0,157|0,142|0,109|0,085|0,001|
| 31 - 40 |0,241|0,248|0,253|0,252|0,240|0,223|0,183|0,159|0,001|
| 41 - 50 |0,325|0,331|0,337|0,338|0,329|0,313|0,275|0,254|0,001|
| 51 - 60 |0,413|0,419|0,423|0,427|0,423|0,411|0,379|0,363|0,008|
| 61 - 70 |0,504|0,509|0,512|0,518|0,520|0,513|0,490|0,480|0,074|
| 71 - 80 |0,598|0,600|0,601|0,609|0,618|0,616|0,603|0,600|0,169|
| 81 - 90 |0,691|0,692|0,691|0,700|0,713|0,716|0,713|0,716|0,294|
| 91 - 100|0,784|0,783|0,781|0,789|0,804|0,810|0,815|0,821|0,452|
|101 - 110|0,873|0,872|0,870|0,876|0,889|0,896|0,904|0,910|0,643|
|111 - 119|0,959|0,958|0,957|0,960|0,966|0,969|0,974|0,977|0,872|
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - | - |
| 6 - 10 |0,190|0,194|0,218|0,210|0,186|0,231|0,412| - | - |
| 11 - 20 |0,383|0,387|0,407|0,407|0,348|0,451|0,492| - | - |
| 21 - 30 |0,576|0,580|0,595|0,602|0,519|0,659|0,572| - | - |
| 31 - 40 |0,724|0,727|0,737|0,749|0,658|0,805|0,638| - | - |
| 41 - 50 |0,832|0,835|0,840|0,854|0,769|0,900|0,699| - | - |
| 51 - 60 |0,907|0,910|0,912|0,925|0,857|0,956|0,763| - | - |
| 61 - 70 |0,957|0,959|0,959|0,969|0,925|0,984|0,840| - | - |
| 71 - 79 |0,989|0,990|0,989|0,993|0,978|0,996|0,939| - | - |
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - | - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - | - |
| 6 - 10 |0,184|0,189|0,210|0,207|0,174|0,224|0,307| - | - |
| 11 - 20 |0,371|0,376|0,392|0,401|0,326|0,437|0,367| - | - |
| 21 - 30 |0,559|0,564|0,573|0,593|0,485|0,639|0,426| - | - |
| 31 - 40 |0,701|0,707|0,710|0,738|0,615|0,780|0,476| - | - |
| 41 - 50 |0,806|0,811|0,809|0,841|0,719|0,872|0,521| - | - |
| 51 - 60 |0,879|0,884|0,878|0,911|0,801|0,926|0,569| - | - |
| 61 - 70 |0,928|0,932|0,923|0,954|0,865|0,954|0,626| - | - |
| 71 - 80 |0,959|0,962|0,952|0,978|0,914|0,965|0,700| - | - |
| 81 - 90 |0,978|0,980|0,972|0,990|0,953|0,973|0,797| - | - |
| 91 - 99 |0,992|0,993|0,990|0,996|0,985|0,987|0,923| - | - |
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - | - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - | - |
| 6 - 10 |0,175|0,180|0,196|0,200|0,164|0,199|0,217| - | - |
| 11 - 20 |0,353|0,358|0,366|0,386|0,307|0,388|0,259| - | - |
| 21 - 30 |0,531|0,537|0,535|0,571|0,457|0,567|0,302| - | - |
| 31 - 40 |0,667|0,674|0,663|0,711|0,580|0,693|0,336| - | - |
| 41 - 50 |0,766|0,773|0,756|0,810|0,678|0,774|0,368| - | - |
| 51 - 60 |0,836|0,843|0,820|0,878|0,755|0,822|0,402| - | - |
| 61 - 70 |0,882|0,888|0,862|0,919|0,815|0,847|0,443| - | - |
| 71 -     80 |0,911|0,917|0,889|0,942|0,862|0,857|0,495| - | - |
| 81 - 90 |0,929|0,934|0,908|0,954|0,898|0,864|0,564| - | - |
| 91 - 100|0,943|0,947|0,924|0,960|0,929|0,876|0,653| - | - |
|101 - 110|0,959|0,961|0,945|0,968|0,956|0,905|0,768| - | - |
|111 - 119|0,983|0,984|0,978|0,986|0,984|0,960|0,914| - | - |
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - | - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,131|0,120|0,119|0,110|0,100|0,094|0,094|0,146| - |
| 11 - 20 |0,267|0,266|0,272|0,261|0,204|0,199|0,196|0,247| - |
| 21 - 30 |0,419|0,425|0,436|0,425|0,332|0,329|0,325|0,375| - |
| 31 - 40 |0,553|0,563|0,576|0,566|0,459|0,458|0,454|0,502| - |
| 41 - 50 |0,671|0,682|0,695|0,687|0,583|0,584|0,582|0,627| - |
| 51 - 60 |0,777|0,786|0,796|0,791|0,706|0,707|0,707|0,746| - |
| 61 - 70 |0,872|0,878|0,884|0,882|0,825|0,827|0,829|0,857| - |
| 71 - 79 |0,959|0,961|0,963|0,962|0,942|0,944|0,944|0,956| - |
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,113|0,105|0,104|0,096|0,082|0,077|0,079|0,129| - |
| 11 - 20 |0,231|0,231|0,237|0,229|0,167|0,164|0,163|0,217| - |
| 21 - 30 |0,362|0,370|0,382|0,373|0,272|0,271|0,271|0,330| - |
| 31 - 40 |0,478|0,490|0,504|0,496|0,375|0,377|0,378|0,443| - |
| 41 - 50 |0,580|0,594|0,608|0,602|0,477|0,481|0,484|0,553| - |
| 51 - 60 |0,671|0,684|0,696|0,693|0,577|0,583|0,588|0,658| - |
| 61 - 70 |0,753|0,764|0,773|0,772|0,675|0,682|0,689|0,755| - |
| 71 - 80 |0,828|0,836|0,842|0,843|0,771|0,778|0,786|0,842| - |
| 81 - 90 |0,899|0,903|0,906|0,908|0,864|0,870|0,877|0,917| - |
| 91 - 99 |0,966|0,968|0,968|0,969|0,955|0,958|0,961|0,977| - |
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,099|0,092|0,091|0,085|0,070|0,067|0,069|0,123| - |
| 11 - 20 |0,203|0,203|0,208|0,202|0,143|0,142|0,144|0,208| - |
| 21 - 30 |0,318|0,325|0,335|0,330|0,232|0,235|0,239|0,316| - |
| 31 - 40 |0,420|0,431|0,442|0,439|0,321|0,326|0,333|0,424| - |
| 41 - 50 |0,510|0,522|0,533|0,533|0,408|0,416|0,427|0,530| - |
| 51 - 60 |0,590|0,602|0,611|0,613|0,493|0,504|0,519|0,630| - |
| 61 - 70 |0,662|0,672|0,678|0,683|0,577|0,590|0,608|0,723| - |
| 71 - 80 |0,728|0,736|0,739|0,746|0,658|0,672|0,693|0,807| - |
| 81 - 90 |0,790|0,795|0,795|0,803|0,738|0,752|0,773|0,879| - |
| 91 - 100|0,849|0,852|0,849|0,858|0,816|0,828|0,847|0,936| - |
|101 - 110|0,908|0,909|0,906|0,912|0,891|0,900|0,914|0,976| - |
|111 - 119|0,969|0,968|0,967|0,970|0,964|0,968|0,974|0,997| - |
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------+
|  Věk  |   Bonitní stupeň (RVB)  |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,142|0,144|0,143|0,136|0,136|
| 11 - 20 |0,269|0,285|0,302|0,315|0,336|
| 21 - 30 |0,414|0,439|0,470|0,498|0,536|
| 31 - 40 |0,545|0,573|0,608|0,644|0,689|
| 41 - 50 |0,664|0,690|0,722|0,758|0,802|
| 51 - 60 |0,771|0,791|0,817|0,846|0,883|
| 61 - 70 |0,869|0,881|0,897|0,916|0,941|
| 71 - 79 |0,958|0,962|0,967|0,974|0,982|
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------+
|  Věk  |   Bonitní stupeň (RVB)  |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,123|0,126|0,127|0,123|0,127|
| 11 - 20 |0,233|0,249|0,267|0,284|0,313|
| 21 - 30 |0,359|0,384|0,415|0,450|0,501|
| 31 - 40 |0,472|0,500|0,538|0,581|0,643|
| 41 - 50 |0,575|0,602|0,639|0,684|0,749|
| 51 - 60 |0,668|0,690|0,723|0,764|0,825|
| 61 - 70 |0,753|0,769|0,794|0,827|0,878|
| 71 - 80 |0,830|0,839|0,856|0,879|0,917|
| 81 - 90 |0,902|0,905|0,913|0,926|0,949|
| 91 - 99 |0,968|0,968|0,970|0,974|0,981|
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------+
|  Věk  |   Bonitní stupeň (RVB)  |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,110|0,111|0,111|0,108|0,114|
| 11 - 20 |0,208|0,219|0,234|0,250|0,282|
| 21 - 30 |0,320|0,338|0,365|0,397|0,450|
| 31 - 40 |0,421|0,442|0,472|0,512|0,578|
| 41 - 50 |0,513|0,531|0,561|0,603|0,673|
| 51 - 60 |0,596|0,609|0,635|0,673|0,741|
| 61 - 70 |0,672|0,678|0,697|0,729|0,789|
| 71 - 80 |0,741|0,741|0,751|0,775|0,824|
| 81 - 90 |0,804|0,799|0,801|0,816|0,853|
| 91 - 100|0,864|0,855|0,851|0,858|0,882|
|101 - 110|0,920|0,911|0,905|0,906|0,918|
|111 - 119|0,974|0,969|0,966|0,965|0,968|
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,085|0,092|0,094|0,097|0,078|0,078|0,079|0,080|0,089|
| 11 - 20 |0,137|0,149|0,174|0,173|0,116|0,121|0,123|0,139|0,166|
| 21 - 30 |0,213|0,229|0,274|0,271|0,181|0,190|0,192|0,221|0,263|
| 31 - 40 |0,301|0,319|0,374|0,370|0,264|0,274|0,276|0,312|0,360|
| 41 - 50 |0,398|0,416|0,473|0,471|0,361|0,370|0,373|0,409|0,458|
| 51 - 60 |0,502|0,519|0,572|0,572|0,468|0,476|0,478|0,512|0,557|
| 61 - 70 |0,611|0,625|0,670|0,672|0,584|0,589|0,590|0,618|0,655|
| 71 - 80 |0,723|0,734|0,766|0,770|0,704|0,706|0,707|0,727|0,754|
| 81 - 90 |0,835|0,842|0,861|0,865|0,824|0,825|0,825|0,837|0,852|
| 91 - 99 |0,946|0,948|0,954|0,956|0,943|0,943|0,942|0,946|0,951|
|  100  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,071|0,077|0,080|0,083|0,065|0,064|0,065|0,066|0,074|
| 11 - 20 |0,114|0,125|0,148|0,149|0,096|0,099|0,101|0,115|0,139|
| 21 - 30 |0,177|0,192|0,233|0,233|0,150|0,156|0,158|0,183|0,220|
| 31 - 40 |0,250|0,267|0,318|0,319|0,219|0,226|0,228|0,258|0,301|
| 41 - 50 |0,331|0,349|0,402|0,406|0,299|0,305|0,307|0,339|0,383|
| 51 - 60 |0,417|0,435|0,486|0,492|0,388|0,393|0,393|0,424|0,466|
| 61 - 70 |0,508|0,524|0,569|0,578|0,484|0,486|0,486|0,512|0,548|
| 71 - 80 |0,601|0,614|0,651|0,663|0,583|0,582|0,582|0,602|0,631|
| 81 - 90 |0,695|0,705|0,732|0,744|0,683|0,680|0,679|0,693|0,713|
| 91 - 100|0,787|0,794|0,811|0,823|0,781|0,777|0,776|0,783|0,795|
|101 - 110|0,876|0,880|0,888|0,898|0,874|0,871|0,869|0,872|0,877|
|111 - 119|0,960|0,962|0,963|0,967|0,960|0,959|0,958|0,958|0,959|
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
    | 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,062|0,068|0,070|0,075|0,058|0,056|0,057|0,057|0,064|
| 11 - 20 |0,100|0,110|0,130|0,133|0,085|0,087|0,088|0,100|0,119|
| 21 - 30 |0,156|0,169|0,204|0,209|0,133|0,137|0,138|0,159|0,189|
| 31 - 40 |0,220|0,236|0,279|0,286|0,194|0,198|0,199|0,224|0,260|
| 41 - 50 |0,291|0,307|0,353|0,364|0,265|0,268|0,268|0,294|0,330|
| 51 - 60 |0,367|0,383|0,426|0,442|0,345|0,344|0,344|0,367|0,401|
| 61 - 70 |0,447|0,462|0,499|0,519|0,429|0,426|0,424|0,443|0,472|
| 71 - 80 |0,528|0,541|0,571|0,595|0,517|0,510|0,508|0,521|0,543|
| 81 - 90 |0,611|0,621|0,642|0,668|0,606|0,596|0,593|0,600|0,614|
| 91 - 100|0,692|0,700|0,711|0,739|0,693|0,681|0,677|0,678|0,685|
|101 - 110|0,770|0,776|0,779|0,805|0,776|0,763|0,759|0,755|0,755|
|111 - 120|0,844|0,847|0,845|0,868|0,853|0,841|0,837|0,830|0,826|
|121 - 130|0,912|0,914|0,909|0,925|0,920|0,911|0,908|0,902|0,896|
|131 - 139|0,973|0,973|0,970|0,977|0,977|0,973|0,972|0,968|0,965|
|  140  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,078|0,075|0,065|0,051|0,028|0,025|0,023|0,245| - |
| 11 - 20 |0,104|0,106|0,108|0,104|0,073|0,067|0,062|0,335| - |
| 21 - 30 |0,152|0,157|0,168|0,172|0,134|0,126|0,119|0,433| - |
| 31 - 40 |0,214|0,220|0,235|0,243|0,201|0,193|0,185|0,515| - |
| 41 - 50 |0,289|0,292|0,307|0,317|0,274|0,268|0,259|0,586| - |
| 51 - 60 |0,374|0,373|0,385|0,395|0,353|0,348|0,341|0,647| - |
| 61 - 70 |0,467|0,461|0,468|0,476|0,438|0,435|0,430|0,701| - |
| 71 - 80 |0,564|0,555|0,556|0,561|0,529|0,528|0,524|0,752| - |
| 81 - 90 |0,664|0,652|0,649|0,650|0,624|0,625|0,624|0,801| - |
| 91 - 100|0,765|0,752|0,745|0,744|0,726|0,727|0,728|0,851| - |
|101 - 110|0,863|0,852|0,845|0,843|0,832|0,834|0,835|0,905| - |
|111 - 119|0,956|0,951|0,948|0,946|0,943|0,944|0,944|0,966| - |
|  120  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,068|0,064|0,054|0,042|0,023|0,020|0,019|0,211| - |
| 11 - 20 |0,090|0,090|0,089|0,085|0,058|0,054|0,050|0,288| - |
| 21 - 30 |0,132|0,133|0,138|0,140|0,108|0,103|0,097|0,371| - |
| 31 - 40 |0,186|0,185|0,193|0,198|0,162|0,157|0,151|0,442| - |
| 41 - 50 |0,251|0,247|0,253|0,258|0,221|0,217|0,212|0,503| - |
| 51 - 60 |0,325|0,315|0,317|0,321|0,285|0,283|0,279|0,555| - |
| 61 - 70 |0,405|0,390|0,385|0,387|0,353|0,353|0,351|0,602| - |
| 71 - 80 |0,490|0,468|0,458|0,456|0,426|0,428|0,428|0,646| - |
| 81 - 90 |0,576|0,551|0,534|0,529|0,503|0,508|0,509|0,688| - |
| 91 - 100|0,663|0,635|0,613|0,605|0,585|0,591|0,594|0,731| - |
|101 - 110|0,749|0,719|0,695|0,686|0,670|0,677|0,682|0,778| - |
|111 - 120|0,829|0,803|0,780|0,770|0,760|0,766|0,771|0,830| - |
|121 - 130|0,904|0,884|0,866|0,858|0,853|0,858|0,862|0,890| - |
|131 - 139|0,971|0,963|0,955|0,952|0,950|0,952|0,954|0,960| - |
|  140  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - |
| 6 - 10 |0,062|0,056|0,045|0,035|0,019|0,017|0,016|0,176| - |
| 11 - 20 |0,083|0,079|0,075|0,070|0,048|0,045|0,043|0,241| - |
| 21 - 30 |0,121|0,117|0,117|0,116|0,089|0,086|0,082|0,311| - |
| 31 - 40 |0,171|0,163|0,163|0,164|0,134|0,131|0,128|0,370| - |
| 41 - 50 |0,231|0,217|0,214|0,214|0,183|0,182|0,179|0,421| - |
| 51 - 60 |0,299|0,278|0,268|0,266|0,236|0,237|0,236|0,465| - |
| 61 - 70 |0,373|0,343|0,326|0,321|0,292|0,296|0,297|0,504| - |
| 71 - 80 |0,451|0,413|0,387|0,379|0,353|0,359|0,362|0,540| - |
| 81 - 90 |0,531|0,485|0,451|0,439|0,417|0,425|0,431|0,575| - |
| 91 - 100|0,611|0,560|0,518|0,502|0,484|0,494|0,502|0,611| - |
|101 - 110|0,689|0,634|0,588|0,569|0,555|0,567|0,576|0,650| - |
|111 - 120|0,764|0,708|0,659|0,638|0,629|0,641|0,652|0,694| - |
|121 - 130|0,833|0,780|0,733|0,712|0,706|0,718|0,729|0,744| - |
|131 - 140|0,894|0,849|0,808|0,789|0,786|0,797|0,807|0,803| - |
|141 - 150|0,945|0,914|0,884|0,870|0,870|0,877|0,885|0,872| - |
|151 - 159|0,985|0,973|0,961|0,956|0,956|0,959|0,962|0,954| - |
|  160  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,097 | 0,094 | 0,069 |
| 11 - 20 | 0,240 | 0,228 | 0,195 |
| 21 - 30 | 0,397 | 0,380 | 0,344 |
| 31 - 40 | 0,536 | 0,517 | 0,482 |
| 41 - 50 | 0,658 | 0,640 | 0,611 |
| 51 - 60 | 0,766 | 0,752 | 0,732 |
| 61 - 70 | 0,865 | 0,856 | 0,844 |
| 71 - 79 | 0,956 | 0,953 | 0,950 |
|  80  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,083 | 0,079 | 0,058 |
| 11 - 20 | 0,204 | 0,193 | 0,165 |
| 21 - 30 | 0,339 | 0,321 | 0,290 |
| 31 - 40 | 0,457 | 0,437 | 0,406 |
| 41 - 50 | 0,560 | 0,541 | 0,515 |
| 51 - 60 | 0,653 | 0,636 | 0,617 |
| 61 - 70 | 0,737 | 0,724 | 0,712 |
| 71 - 80 | 0,815 | 0,806 | 0,800 |
| 81 - 90 | 0,889 | 0,885 | 0,884 |
| 91 - 99 | 0,963 | 0,962 | 0,962 |
|  100  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,072 | 0,068 | 0,051 |
| 11 - 20 | 0,176 | 0,166 | 0,144 |
| 21 - 30 | 0,292 | 0,277 | 0,254 |
| 31 - 40 | 0,394 | 0,377 | 0,356 |
| 41 - 50 | 0,483 | 0,467 | 0,451 |
| 51 - 60 | 0,563 | 0,549 | 0,540 |
| 61 - 70 | 0,636 | 0,625 | 0,623 |
| 71 - 80 | 0,703 | 0,696 | 0,701 |
| 81 - 90 | 0,767 | 0,764 | 0,774 |
| 91 - 100| 0,830 | 0,830 | 0,843 |
|101 - 110| 0,895 | 0,896 | 0,908 |
|111 - 119| 0,964 | 0,965 | 0,970 |
|  120  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60
+---------+---------------------------------------+
|  Věk  |     Bonitní stupeň (RVB)     |
| (roky) +-------+-------+-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,076 | 0,076 | 0,072 | 0,065 | 0,037 |
| 11 - 20 | 0,139 | 0,161 | 0,161 | 0,156 | 0,141 |
| 21 - 30 | 0,276 | 0,314 | 0,317 | 0,316 | 0,305 |
| 31 - 40 | 0,460 | 0,502 | 0,506 | 0,508 | 0,495 |
| 41 - 50 | 0,672 | 0,706 | 0,710 | 0,712 | 0,698 |
| 51 - 59 | 0,892 | 0,907 | 0,908 | 0,910 | 0,902 |
|  60  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80
+---------+---------------------------------------+
|  Věk  |     Bonitní stupeň (RVB)     |
| (roky) +-------+-------+-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,056 | 0,060 | 0,057 | 0,052 | 0,028 |
| 11 - 20 | 0,103 | 0,127 | 0,128 | 0,125 | 0,106 |
| 21 - 30 | 0,203 | 0,247 | 0,251 | 0,254 | 0,229 |
| 31 - 40 | 0,339 | 0,395 | 0,401 | 0,408 | 0,371 |
| 41 - 50 | 0,496 | 0,556 | 0,563 | 0,573 | 0,523 |
| 51 - 60 | 0,658 | 0,714 | 0,720 | 0,732 | 0,676 |
| 61 - 70 | 0,813 | 0,854 | 0,859 | 0,869 | 0,820 |
| 71 - 79 | 0,946 | 0,963 | 0,965 | 0,969 | 0,946 |
|  80  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60
+---------+-----------------------+
    |  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,052 | 0,086 | 0,190 |
| 11 - 20 | 0,111 | 0,163 | 0,325 |
| 21 - 30 | 0,254 | 0,312 | 0,493 |
| 31 - 40 | 0,451 | 0,500 | 0,655 |
| 41 - 50 | 0,674 | 0,706 | 0,805 |
| 51 - 59 | 0,897 | 0,907 | 0,940 |
|  60  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,041 | 0,069 | 0,161 |
| 11 - 20 | 0,086 | 0,130 | 0,276 |
| 21 - 30 | 0,198 | 0,249 | 0,419 |
| 31 - 40 | 0,352 | 0,399 | 0,556 |
| 41 - 50 | 0,526 | 0,563 | 0,684 |
| 51 - 60 | 0,700 | 0,724 | 0,798 |
| 61 - 70 | 0,853 | 0,864 | 0,896 |
| 71 - 79 | 0,966 | 0,968 | 0,971 |
|  80  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - | - |
| 6 - 10 |0,042|0,048|0,054|0,056|0,043|0,045|0,054| - | - |
| 11 - 20 |0,174|0,182|0,201|0,222|0,180|0,243|0,400| - | - |
| 21 - 30 |0,359|0,366|0,391|0,420|0,360|0,456|0,696| - | - |
| 31 - 40 |0,555|0,559|0,580|0,606|0,545|0,638|0,871| - | - |
| 41 - 50 |0,747|0,748|0,761|0,777|0,730|0,795|0,958| - | - |
| 51 - 59 |0,922|0,922|0,926|0,930|0,912|0,935|0,992| - | - |
|  60  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - | - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 80
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000| - | - |
| 6 - 10 |0,035|0,039|0,044|0,046|0,032|0,036|0,050| - | - |
| 11 - 20 |0,145|0,149|0,165|0,181|0,136|0,194|0,375| - | - |
| 21 - 30 |0,299|0,301|0,320|0,343|0,272|0,364|0,653| - | - |
| 31 - 40 |0,461|0,459|0,475|0,495|0,412|0,509|0,817| - | - |
| 41 - 50 |0,621|0,615|0,624|0,635|0,552|0,635|0,899| - | - |
| 51 - 60 |0,767|0,758|0,759|0,760|0,690|0,747|0,931| - | - |
| 61 - 70 |0,888|0,880|0,875|0,870|0,821|0,850|0,945| - | - |
| 71 - 79 |0,974|0,970|0,966|0,962|0,943|0,950|0,972| - | - |
|  80  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000| - | - |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,118|0,125|0,132|0,130|0,126|0,120|0,106|0,101|0,126|
| 11 - 20 |0,354|0,355|0,360|0,348|0,337|0,322|0,284|0,254|0,277|
| 21 - 30 |0,650|0,644|0,647|0,636|0,625|0,610|0,568|0,534|0,546|
| 31 - 39 |0,904|0,898|0,899|0,895|0,891|0,885|0,865|0,850|0,851|
|  40  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  |         Bonitní stupeň (RVB)        |
| (roky) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 5 |0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|
| 6 - 10 |0,108|0,111|0,117|0,115|0,110|0,105|0,088|0,081|0,100|
| 11 - 20 |0,321|0,314|0,319|0,308|0,296|0,280|0,236|0,204|0,220|
| 21 - 30 |0,590|0,570|0,573|0,562|0,548|0,531|0,471|0,429|0,435|
| 31 - 40 |0,820|0,796|0,796|0,792|0,782|0,770|0,718|0,684|0,679|
| 41 - 49 |0,969|0,956|0,955|0,956|0,952|0,948|0,926|0,912|0,906|
|  50  |1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|1,000|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,133 | 0,187 | 0,514 |
| 11 - 20 | 0,198 | 0,249 | 0,635 |
| 21 - 30 | 0,337 | 0,382 | 0,757 |
| 31 - 40 | 0,518 | 0,554 | 0,852 |
| 41 - 50 | 0,718 | 0,741 | 0,924 |
| 51 - 59 | 0,912 | 0,921 | 0,978 |
|  60  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80
+---------+-----------------------+
|  Věk  | Bonitní stupeň (RVB) |
| (roky) +-------+-------+-------+
|     |  1  |  2  |  3  |
+---------+-------+-------+-------+
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,110 | 0,159 | 0,482 |
| 11 - 20 | 0,162 | 0,211 | 0,595 |
| 21 - 30 | 0,276 | 0,324 | 0,709 |
| 31 - 40 | 0,425 | 0,470 | 0,798 |
| 41 - 50 | 0,590 | 0,628 | 0,866 |
| 51 - 60 | 0,749 | 0,781 | 0,917 |
| 61 - 70 | 0,885 | 0,906 | 0,955 |
| 71 - 79 | 0,977 | 0,985 | 0,986 |
|  80  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
+---------+-------+-------+-------+
Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.
Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin.
Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.
V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem "-".
Příl.29
Úprava základních cen lesních porostů
Tabulka č. 1
+-------+--------------------------------------------------+----------+
| Číslo |  Kategorie lesů a další vlivy          |Srážky v %|
|položky|                         | až do: |
+-------+--------------------------------------------------+----------+
| 1   | Imisní lesy                   |     |
| 1.1  | Stupeň poškození I                |  -20  |
| 1.2  | Stupeň poškození II               |  -30  |
| 1.3  | Stupeň poškození IIIa              |  -40  |
| 1.4  | Stupeň poškození IIIb              |  -60  |
| 1.5  | Stupeň poškození IVa               |  -80  |
+-------+--------------------------------------------------+----------+
| 2   | Ochranné lesy                  |     |
| 2.1  | Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích   |  -80  |
| 2.2  | Lesy vysokohorské pod hranicí horní vegetace   |  -80  |
| 2.3  | Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni     |  -80  |
+-------+--------------------------------------------------+----------+
| 3   | Lesy zvláštního určení              |     |
| 3.1  | Lesy v pásmu ochrany hygienických vodních zdrojů |  -20  |
|    | I. st.                      |     |
| 3.2  | Lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých|  -20  |
|    | a stolních minerálních vod            |     |
| 3.3  | Lesy národních parků - 1. zóna          |  -40  |
| 3.4  |           - 2. zóna          |  -20  |
| 3.5  | Lesy ve zvláště chráněných územích        |  -20  |
+-------+--------------------------------------------------+----------+
Tabulka č. 2
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| Číslo | Kvantitativní znaky    |   Maximální srážky (-)     |
|položky|              |    a přirážka (+) v %     |
|    |              +-----------------------------------+
    |    |              |    Bonitní stupeň (RVB)    |
|    |              +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|    |              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 4  | Kmeny postižené v horní  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | části korunovým nebo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | kmenovým zlomem      |-15|-15|-16|-17|-18|-20|-22|-24| 25|
+-------+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 5  | Kmeny postižené v dolní  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | části hnilobou jádra   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | v průměrné délce     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 2 m            |-11|-12|-13|-14|-15|-17|-19|-22|-26|
| 5.2 | 3 m            |-14|-14|-15|-17|-19|-21|-23|-26|-30|
| 5.3 | 4 m            |-19|-20|-21|-23|-24|-27|-30|-34|-38|
| 5.4 | 5 m            |-28|-29|-31|-33|-35|-39|-43|-47|-52|
+-------+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 6  | Kmeny postižené v horní  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | části korunovým nebo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | kmenovým zlomem a v dolní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | části hnilobou jádra o  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | průměrné délce 2 m    |-22|-24|-27|-30|-32|-33|-34|-35|-36|
+-------+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 7  | Mimořádně kvalitní porosty|                  |
|    | S výřezy 1. jakostní třídy|        +40        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| 8  | Les nízký         |        -40        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| 9  | Výskyt souší v porostu  |                  |
|    | mimo imisní lesy     |        -15        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| 10  | Porosty dřevin s významně |                  |
|    | nižší produkční schopností|                  |
|    | nebo nižším zpeněžením  |                  |
|    | sortimentů oproti úrovni |                  |
|    | skupiny dřevin, ve které |                  |
|    | jsou zařazeny (např. habr |                  |
|    | obecný, javor babyka,   |                  |
|    | střemcha pozdní, olše   |                  |
|    | zelená, jeřáb ptačí, jíva |                  |
|    | apod.)          |        -40        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| 11  | Porosty borovice kleče  |        -80        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
| 12  | Ostatní vlivy, např. škody|                  |
|    | způsobené střelbou    |                  |
|    | poddolováním lesa apod.  |        -50        |
+-------+---------------------------+-----------------------------------+
Tabulka č. 3
+-------+----------------------------+----------------------------+
| Číslo | Vliv polohy        |   Srážky v % až do:   |
|položky| (ztěžující podmínky    +----------------------------+
|    | přibližování)       |    Skupiny dřevin   |
|    |              +----------+--------+--------+
|    |              |Jehličnaté|Listnaté|Listnaté|
|    |              |     | tvrdé | měkké |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 13  | Prodloužení přibližovací  |  -2  |  -3  |  -3  |
|    | vzdálenosti o každých   |     |    |    |
|    | dalších 100 m nad průměrnou|     |    |    |
|    | přibližovací vzdálenost  |     |    |    |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 14  | Přibližování na svahu   |     |    |    |
| 14.1 | od 21 do 33 %       |  -2  |  -3  |  -7  |
| 14.2 | od 34 do 50 %       |  -6  | -10  | -14  |
| 14.3 | od 51 do 70 %       |  -10  | -17  | -22  |
| 14.4 | nad 70 %          |  -26  | -49  | -57  |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 15  | Přibližování na trvale   |  -9  | -16  | -21  |
|    | neúnosném podloží     |     |    |    |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 16  | Přibližování na podmíněně |  -5  |  -8  | -11  |
|    | neúnosném podloží     |     |    |    |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 17  | Přibližování v terénu   |  -3  |  -6  |  -6  |
|    | s význačnými překážkami  |     |    |    |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
| 18  | Přibližování v porostech do|  -43  | -82  | -90  |
|    | 60 let na svazích nad 70 % |     |    |    |
+-------+----------------------------+----------+--------+--------+
1. Srážky pod čísly 14.1 až 14.4 a srážku č. 18 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich).
2. Srážky pod čísly 15 a 16 lze použít pouze alternativně.
3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti.
4. Listnatými měkkými se rozumí dřeviny: lípa, olše, topol, osika, vrba a jírovec.
5. Listnatými tvrdými se rozumí ostatní listnáče kromě uvedených v bodu 4.
Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti). Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.
Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.
Příl.30
Ocenění lesních porostů podle § 37
Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách č. 2 a 3 přílohy č. 30 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH.
Tabulka č. 1
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
| Číslo | Srovnávací| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |Součinitel|
|položky| bonita  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |srovnávací|
|    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   | bonity * |
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
|  1  | Smrk   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  1,00  |
|  2  | Jedle   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  1,30  |
|  3  | Borovice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  0,50  |
|  4  | Modřín  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  0,70  |
|  5  | Douglaska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |  1,30  |
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
|  6  | Buk    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  1,20  |
|  7  | Dub    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  1,25  |
|  8  | Jasan   | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |  0,90  |
|  9  | Olše   | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - |  0,60  |
| 10  | Osika   | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |  0,20  |
| 11  | Akát   | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 |7,8,9|  0,70  |
| 12  | Topol   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  1,85  |
| 13  | Bříza   | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |  0,25  |
+-------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----------+
* Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.
Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH
Tabulka č. 2
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  | Ceny za m2 porostu podle skupin srovnávací bonity |
| porostu +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 01 | 02 |     03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 10 | 9,90| 9,90| 9,90| 9,85| 9,85| 9,85| 9,80| 9,80| 9,80|
| 11 - 20 |13,25|11,80|10,40|10,30|10,00| 9,95| 9,95| 9,90| 9,85|
| 21 - 30 |19,25|17,05|14,80|12,95|10,10|10,05|10,00| 9,95| 9,90|
| 31 - 40 |26,35|22,20|19,20|16,75|12,65|10,50|10,10|10,05| 9,95|
| 41 - 50 |30,75|27,25|23,55|19,55|15,85|13,05|10,40|10,15|10,00|
| 51 - 60 |36,20|32,20|27,85|24,25|19,00|15,65|12,45|10,60|10,05|
| 61 - 70 |41,55|36,90|32,05|27,85|22,20|18,30|14,60|11,80|10,15|
| 71 - 80 |46,80|41,55|36,20|31,45|25,60|21,15|16,85|12,85|10,30|
| 81 - 90 |51,70|46,05|40,30|35,05|29,00|24,05|19,10|15,20|10,50|
| 91 - 100|56,55|50,60|44,20|38,45|32,50|26,95|21,50|16,95|12,05|
|101 - 110|60,45|54,10|47,70|41,55|35,55|30,00|24,15|18,70|13,20|
|nad 110 |61,60|55,20|48,95|42,85|36,70|31,15|25,30|19,75|14,00|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Ceny lesních porostů LISTNATÝCH
Tabulka č. 3
+---------+-----------------------------------------------------+
|  Věk  | Ceny za m2 porostu podle skupin srovnávací bonity |
| porostu +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 - 10 |14,00|14,00|14,00|13,95|13,95|13,95|13,90|13,90|13,90|
| 11 - 20 |14,30|14,25|14,20|14,10|14,05|13,95|13,95|13,90|13,90|
| 21 - 30 |15,00|14,60|14,50|14,20|14,15|14,10|13,95|13,95|13,90|
| 31 - 40 |16,35|15,20|15,00|14,40|14,30|14,20|14,10|13,95|13,95|
| 41 - 50 |18,20|17,15|15,95|15,00|14,40|14,30|14,20|14,10|13,95|
| 51 - 60 |23,40|20,80|17,70|15,35|14,50|14,40|14,30|14,20|14,05|
| 61 - 70 |28,95|25,80|22,05|19,20|14,60|14,50|14,40|14,30|14,10|
| 71 - 80 |34,80|31,05|26,80|23,25|18,10|16,35|15,75|14,40|14,10|
| 81 - 90 |40,90|36,75|31,90|27,80|21,95|19,20|17,45|14,50|14,15|
| 91 - 100|47,30|42,75|37,45|32,60|26,30|23,65|20,80|14,90|14,20|
|101 - 110|54,00|49,05|43,25|37,75|30,90|27,65|24,35|17,45|14,30|
|111 - 120|60,20|54,65|48,45|42,25|35,35|30,90|26,90|19,30|14,40|
|121 - 130|66,60|60,85|54,40|47,70|40,50|35,45|30,85|21,95|14,50|
|131 - 140|69,15|63,75|57,70|50,75|43,35|38,00|33,60|23,95|14,90|
|141 - 150|72,60|67,20|61,20|54,75|47,95|42,65|37,05|25,90|15,85|
|nad 150 |73,70|68,55|62,75|56,55|49,65|44,70|39,10|27,65|17,15|
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Příl.31
Ceny ovocných dřevin
Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku jsou ceny v Kč/m
2
u výsadeb intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhém bloku jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.
Blok 1. – Intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby:

Tabulka č. 1
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
                       pěstitelský systém 
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
číslo    druh       Charakteristika            značka   hustota  
položky   ovocných dřevin                          výsadby  
                                        ks/ha)*  
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
1               vysokokmen, polokmen         JH-Vk     200
2               čtvrtkmen na silně vzrůstné podnoži  JH-Čk     500
3     jabloň, hrušeň   nízkokmen na středně vzrůstné podnoži JH-Nk     750
4               zákrsek na slabě vzrůstné podnoži   JH-Zk    1 250
5               palmeta nebo vřeteno         JH-P    2 000
6               Vřeteno                JH-V    2 750
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
7               vysokokmen, polokmen         T-Vk     200
8               čtvrtkmen na ptáčnici         T-pt     500
9     třešeň       čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnoži T-sl     850
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
10     višeň       všechny pěstitelské systémy      V-vt     500
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
11              čtvrtkmen na generativní podnoži   S-Čk     350
12     slivoň       nízkokmen na vegetativní podnoži   S-Nk     850
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
13     meruňka      všechny pěstitelské tvary       Me-vt     450
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
14     broskvoň      všechny pěstitelské tvary       B-vt     550
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
15              Semenáč OV-s 100
16     ořešák vlašský   Štěpovanec OV-š 200
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
17     angrešt      všechny pěstitelské tvary       A-vt    3 000
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
18              pásová výsadba keřů pro ruční sklizeň R-r     1 500
19     rybíz       pás. výsadba keřů pro mechanizov. 
               sklizeň                R-m     4 100
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
20 maliník všechny pěstitelské systémy Ma-vt 6 600
---------- ------------------ ------------------------------------- ---------- --------
*) orientační hodnoty, které se v závislosti na konkrétní podnoži a odrůdě ovocné dřeviny
mohou částečně odlišovat
1. Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1 000 m
2
, resp. 0,1 ha.
2. V základních cenách ovocných dřevin jsou zahrnuty i náklady na běžné způsoby opěr proti vyvracení (kůly, drátěnky apod.).
Blok 2. – Extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby:

Tabulka č. 2
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
                       pěstitelský systém 
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
číslo   druh        Charakteristika                značka   
položky  ovocných dřevin                          
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
21     jabloň       vysokokmen, polokmen              JHKM-VK 
22     hrušeň       čtvrtkmen, nízkokmen na silně vzrůstné podnoži JHKM-Čk 
23     kdouloň      nízkokmen na středně vzrůstné podnoži     JHKM-Nk 
24     mišpule      zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnoži JHKM-Zk 
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
25              vysokokmen, polokmen              T-Vk
26     třešeň       nízkokmen                   T-Nk
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
27     višeň       všechny pěstitelské tvary           V-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
28     švestka
      pološvestka    všechny pěstitelské tvary           ŠP-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
29     slíva
      mirabelka
      renkloda      všechny pěstitelské tvary           SMR-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
30     meruňka      všechny pěstitelské tvary           Me-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
31     broskvoň
      mandloň      všechny pěstitelské tvary           BM-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------
32     ořešák vlašský   všechny pěstitelské tvary           OV-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
33     angrešt      všechny pěstitelské tvary           A-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
34     rybíz bílý                            
      rybíz červený   všechny pěstitelské tvary           Rbč-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
35     rybíz černý                            
      josta       všechny pěstitelské tvary           RJ-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
36     maliník                              
      ostružiník     všechny pěstitelské tvary           MO-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
37     jeřáb                               
      sladkoplodý    všechny pěstitelské tvary           JS-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
38     jeřáb černý    všechny pěstitelské tvary           JČ-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
39     líska       všechny pěstitelské tvary           L-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
40     rakytník                             
      morušovník                            
      dřín        všechny pěstitelské tvary           RMD-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
41     bez černý     všechny pěstitelské tvary           ČB-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
42     růže dužnoplodá  všechny pěstitelské tvary           DR-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------                                       
43     borůvka                              
      velkoplodá     všechny pěstitelské tvary           VB-vt
----------- ----------------- ----------------------------------------------     --------
44     ostatní                              
      ovocné druhy    všechny pěstitelské tvary           OOD-vt
----------- ----------------- ---------------------------------------------- --------

Ad blok 1. - základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m
2
------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 3 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 10,61 13,27 14,33 15,39 16,97 18,56 20,69 20,54 20,24 19,74 1 JH-Vk 11-20 19,08 18,42 17,76 17,10 16,44 15,78 15,12 14,46 13,80 13,14 21-30 12,48 11,82 11,16 10,50 9,84 9,18 8,52 7,86 7,20 6,54 31-40 5,88 5,22 4,56 3,90 3,24 2,58 1,92 1,44 1,15 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 4 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 16,73 21,42 24,16 29,51 31,65 32,25 31,61 30,60 28,85 27,10 2 JH-Čk 11-20 25,35 23,60 21,85 20,10 18,35 16,60 14,85 13,10 11,35 9,60 21-30 7,85 6,10 4,35 2,60 1,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 5 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 22,04 25,98 32,94 34,80 35,26 34,55 33,50 31,45 29,40 27,35 3 JH-Nk 11-20 25,30 23,25 21,20 19,15 17,10 15,05 13,00 10,95 8,90 6,85 21-30 4,80 2,75 1,71 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 6 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 32,60 37,28 41,84 43,78 42,90 41,15 38,47 35,79 33,11 30,43 4 JH-Zk 11-20 27,75 25,07 22,39 19,71 17,03 14,35 11,67 8,99 6,31 3,63 21-30 1,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 7 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 5 JH-P 1-10 45,14 55,72 59,92 58,12 55,16 51,36 47,55 43,76 39,97 36,16 11-20 32,35 28,56 24,77 20,96 17,15 13,36 9,57 5,76 2,80 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 8 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 6 JH-V 1-10 62,07 76,62 82,39 79,92 75,82 70,57 65,32 60,07 54,82 49,57 11-20 44,32 39,07 33,82 28,57 23,32 18,07 12,82 7,57 3,47 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 9 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 11,45 13,85 15,14 17,54 20,06 23,09 25,66 25,49 25,14 24,53 7 T-Vk 11-20 23,70 22,87 22,04 21,21 20,38 19,55 18,72 17,89 17,06 16,23 21-30 15,40 14,57 13,74 12,91 12,08 11,25 10,42 9,59 8,76 7,93 31-40 7,10 6,27 5,44 4,61 3,78 2,95 2,12 1,52 1,17 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 10 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 16,66 18,80 21,42 23,56 26,18 25,79 25,03 24,15 23,27 22,39 8 T-pt 11-20 21,51 20,63 19,75 18,87 17,99 17,11 16,23 15,35 14,47 13,59 21-30 12,71 11,83 10,95 10,07 9,19 8,31 7,43 6,55 5,67 4,79 31-40 3,91 3,03 2,15 1,39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 11 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 9 T-sl 1-10 26,29 28,58 30,89 30,47 29,20 27,16 25,12 23,08 21,04 19,00 11-20 16,96 14,92 12,88 10,84 8,80 6,76 4,72 2,68 1,42 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 12 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 14,26 15,99 17,66 17,40 16,80 15,97 15,14 14,31 13,48 12,65 10V-vt 11-20 11,82 10,99 10,16 9,33 8,50 7,67 6,84 6,01 5,18 4,35 21-30 3,52 2,69 1,86 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 13 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 15,61 18,58 20,80 22,69 22,24 21,37 20,25 19,13 18,01 16,89 11S-Čk 11-20 15,77 14,65 13,53 12,41 11,29 10,17 9,05 7,93 6,81 5,69 21-30 4,57 3,45 2,33 1,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 14 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 31,52 35,12 37,02 36,28 34,85 33,09 31,33 29,57 27,81 26,05 12 S-Nk 11-20 24,29 22,53 20,77 19,01 17,25 15,49 13,73 11,97 10,21 8,45 21-30 6,69 4,93 3,17 1,74 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 15 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 13Me-vt 1-10 20,30 22,76 25,36 28,08 27,40 26,12 24,19 22,26 20,33 18,40 11-20 16,47 14,54 12,61 10,68 8,75 6,82 4,89 2,96 1,68 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 16 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 14 B-vt 1-10 24,86 27,35 30,13 29,41 28,11 26,18 24,25 22,32 20,39 18,46 11-20 16,53 14,60 12,67 10,74 8,81 6,88 4,95 3,02 1,72 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 17 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 7,47 9,34 10,09 10,84 11,86 12,95 14,19 15,68 17,17 19,04 11-20 18,85 18,48 18,01 17,54 17,07 16,60 16,13 15,66 15,19 14,72 15 OV-s 21-30 14,25 13,78 13,31 12,84 12,37 11,90 11,43 10,96 10,49 10,02 31-40 9,55 9,08 8,61 8,14 7,67 7,20 6,73 6,26 5,79 5,32 41-50 4,85 4,38 3,91 3,44 2,97 2,50 2,03 1,56 1,19 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 18 p.č. značka věk --------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10 13,70 17,13 18,50 20,55 23,30 26,73 26,37 25,67 24,49 23,31 16 OV-š 11-20 22,13 20,95 19,77 18,59 17,41 16,23 15,05 13,87 12,69 11,51 21-30 10,33 9,15 7,97 6,79 5,61 4,43 3,25 2,07 1,36 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 19 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 17 A-vt 1-10 27,24 31,32 30,39 28,50 24,38 20,26 16,14 12,02 7,90 3,78 11-20 1,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 20 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 R-r 1-10 10,13 11,65 13,78 13,37 12,67 11,71 10,75 9,79 8,83 7,87 11-20 6,91 5,95 4,99 4,03 3,07 2,11 1,41 1,00 1,00 1,00P *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 21 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 19 R-m 1-10 16,44 18,90 22,18 21,63 20,51 18,28 16,05 13,82 11,59 9,36 11-20 7,13 4,90 2,67 1,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Tabulka č. 22 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 20 Ma-vt 1-10 24,91 29,89 28,85 26,77 21,11 15,45 9,79 4,13 2,04 1,00*) *) stejná cena je i pro porosty starší ------------------------------------------------------------------- -------------------- Ad blok 2. - základní ceny extenzivních ovocných výsadeb v Kč/ks (výjimečně v Kč/m
2
): ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 23 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 426 543 720 934 1172 1411 1652 1848 1997 2117 11-20 2191 2249 2273 2285 2285 2261 2222 2159 2096 2033 21 JHKM-Vk 21-30 1969 1906 1843 1780 1717 1654 1591 1528 1465 1402 31-40 1339 1276 1213 1150 1086 1023 960 897 834 771 41-50 708 645 582 519 456 393 330 267 203 140*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 24 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 342 407 521 661 817 972 1085 1170 1230 1274 11-20 1289 1304 1304 1285 1256 1209 1161 1114 1066 1018 22 JHKM 21-30 971 923 876 828 781 733 686 638 590 543 -ČK 31-40 492 448 400 353 305 258 210 162 115 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 25 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 238 285 381 491 559 602 621 630 618 602 23 JHKM 11-20 573 545 516 488 459 431 402 373 344 316 -Nk 21-30 287 259 230 202 173 146 117 89 60 35*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 26 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 238 276 351 394 412 419 410 398 376 355 24 JHKM 11-20 333 312 290 269 247 226 205 183 162 140 -Zk 21-30 119 97 76 54 35*) 35 35 35 35 35 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 27 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 444 545 747 953 1201 1458 1745 1952 2111 2229 11-20 2309 2368 2397 2417 2417 2394 2350 2284 2217 2150 25 T-Vk 21-30 2083 2016 1949 1883 1816 1749 1683 1615 1548 1482 31-40 1415 1348 1280 1214 1147 1081 1013 946 879 813 41-50 745 678 612 545 478 411 344 277 211 140*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 28 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 372 445 575 730 906 1024 1107 1153 1179 1191 26 T-Nk 11-20 1176 1153 1114 1075 1036 998 959 920 881 842 21-30 804 765 726 687 649 610 571 532 494 455 31-40 416 377 339 300 261 222 184 145 106 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 29 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 241 407 523 662 821 927 1002 1044 1067 1079 11-20 1065 1037 995 953 911 869 827 785 743 702 27 V-vt 21-30 659 618 575 534 491 450 407 366 323 282 31-40 239 198 155 114 70*) 70 70 70 70 70 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 30 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 341 399 500 624 763 900 1005 1079 1136 1166 28 ŠP-vt 11-20 1183 1196 1196 1180 1153 1110 1067 1023 980 937 21-30 893 850 807 763 720 677 633 590 546 503 31-40 461 418 374 331 288 244 201 158 114 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 31 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 353 398 485 585 699 813 899 960 1007 1031 11-20 1045 1057 1057 1041 1018 980 943 905 867 829 29 SMRvt 21-30 791 753 716 677 639 602 564 525 488 450 31-40 412 375 336 299 261 223 184 147 109 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 32 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 335 392 528 759 1003 1276 1480 1589 1658 1685 30 Me-vt 11-20 1653 1601 1516 1430 1346 1261 1175 1089 1005 920 21-30 834 749 664 579 493 408 322 237 152 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 33 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 359 440 637 927 1217 1375 1472 1507 1477 1418 31 BM-vt 11-20 1327 1238 1147 1060 967 877 788 697 608 517 21-30 428 338 248 158 70*) 70 70 70 70 70 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 34 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 466 525 614 703 804 933 1060 1214 1392 1558 11-20 1736 1928 2110 2291 2473 2654 2836 3017 3199 3380 32 21-30 3380 3380 3380 3361 3322 3264 3207 3149 3092 3033 OV-vt 31-40 2976 2918 2861 2802 2745 2687 2630 2572 2514 2456 41-50 2399 2341 2284 2225 2168 2110 2053 1994 1937 1879 51-60 1822 1764 1706 1648 1591 1533 1476 1417 1360 1302 61-70 1245 1186 1129 1071 1014 956 898 840 783 725 71-80 668 609 552 494 437 378 321 263 206 140*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 35 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 33 A-vt 1-10 67 73 90 106 113 109 104 97 84 73 11-20 63 53 43 33 25*) 25 25 25 25 25 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 36 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 34 Rbč-vt 1-10 61 72 96 120 130 127 123 115 107 99 11-20 92 84 76 68 60 52 44 36 29 25*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 37 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 35 RJ-vt 1-10 61 82 123 163 182 179 172 160 149 138 11-20 127 115 104 93 81 70 59 47 36 25*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 38 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 36 MO-vt 1-10 37 40 50 54 52 49 43 36 29 23 11-20 17 15*) 15 15 15 Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m
2
*) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 39 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 350 437 546 656 753 828 869 913 926 943 11-20 938 928 897 866 835 804 773 742 711 679 37 JS-vt 21-30 647 616 585 554 523 483 461 430 399 367 31-40 336 305 274 243 212 181 150 118 87 70*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 40 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 336 419 523 628 722 795 835 829 817 779 38 JČ-vt 11-20 741 703 665 627 589 551 512 474 436 398 21-30 360 321 283 245 207 169 131 92 54 35*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č.41 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 264 329 412 495 569 654 720 792 831 873 11-20 867 856 820 785 750 715 680 645 610 575 39 L-vt 21-30 539 505 469 435 399 365 329 294 259 224 31-40 189 154 118 84 70*) 70 70 70 70 70 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 42 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 244 301 376 451 519 597 657 722 758 796 11-20 796 790 779 746 713 679 646 613 580 547 40 RMDvt 21-30 514 481 448 415 382 349 316 283 250 217 31-40 184 150 117 84 70*) 70 70 70 70 70 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 43 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 41 ČB-vt 1-10 234 276 331 381 419 461 485 478 464 424 11-20 383 341 301 260 218 177 137 95 54 35*) *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 44 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 42 DR-vt 1-10 223 273 328 360 379 372 357 314 271 228 11-20 185 142 99 57 35*) 35 35 35 35 35 *) stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 45 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 43 VB-vt 1-10 515 582 669 736 809 850 931 792 676 559 11-20 443 327 210 94 35*) 35 35 35 35 35 *)P stejná cena je i pro porosty starší ----------------------------------------------------------------- ---------------------- Tabulka č. 46 p.č. značka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------------------- 1-10 251 303 372 441 519 585 655 718 770 802 44 OOD-vt 11-20 799 793 763 725 693 661 629 598 566 533 21-30 502 470 438 407 374 342 311 279 249 217 31-40 185 154 121 90 70*) 70 70 70 70 70 *) stejná cena je i pro porosty starší. ----------------------------------------------------------------- ----------------------
3. Nejnižší základní cenu každé ovocné dřeviny již nelze snižovat žádnými dalšími cenovými úpravami.
4. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním zvýšit až o 25 % v případech, kdy její výsadba byla provedena z prokazatelně zdravých, bezvirozních výpěstků nejkvalitnějších odrůd a ke dni ocenění je ve výborném, popř. velmi dobrém pěstebním stavu.
5. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním snížit až o 80 % v případech zřejmých důsledků nedostatečné pěstební péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození. Upravená cena nesmí být nižší, než nejnižší základní cena oceňované ovocné dřeviny.
Příl.32
Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru rozděleny do čtyř bloků.
---------------------------------------------------- --------------
1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m
2
: Tabulka č. 1 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------- 1-10 76 80 86 93 95 96 96 95 94 90 1. 11-20 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 21-30 35 30 25 20 15 11 8 5 2 1*) * stejná cena je i pro vinice se staršími porosty ---------------------------------------------------- -------------- 2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m
2
: Tabulka č. 2 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------- 1-10 90 100 110 120 130 130 130 120 110 100 2. 11-20 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 21-30 35 30 25 20 15 10 7 3 2 1*) *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty ---------------------------------------------------- -------------- 3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m
2
) v Kč/m
2
: Tabulka č. 3 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------- 1-10 120 133 145 155 160 160 160 160 160 155 3. 11-20 150 145 140 130 120 110 100 90 80 70 21-30 60 50 40 30 20 15 10 5 4 3*) *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty ---------------------------------------------------- -------------- 4. Základní ceny keřů vinné révy v pergolách, u zdi apod. v Kč/keř: Tabulka č. 4 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------------------------------------------------------- 1-10 300 340 380 420 460 460 460 460 460 460 4. 11-20 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 21-30 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60*) *) stejná cena je i pro starší keře vinné révy ---------------------------------------------------- --------------
5. Vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození nebo v případě nadměrného počtu chybějících keřů.
7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní cenu vinice snížit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých zcela chybějících 100 ks.
8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál lze zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů lze zvýšit o 20 %.
9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků z pozinkované oceli lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících drátů z nerezové oceli. Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl snížit na 18 %, obdobně u plastových a impregnovaných dřevěných sloupků na 16 %.
10. Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici a naopak snížit až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční trať se sníží rovněž o 20 %.
11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10. Umožňuje-li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze její základní cenu zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li sloupky její opěrné konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli.
12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha. Při úpravě sponu, např. na 2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její cenu lze dále upravit podle odstavců 6, 9 a 10.
13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné konstrukce zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze základní cenu této vinné révy snížit až o 30 %.
14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší cena v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4).
Příl.33
Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic
Základní ceny chmelových rostlin, vč. zařízení chmelnic, jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda byl jejich trvalý porost založen z tradičních, neozdravených kořenáčů nebo z kořenáčů ozdravených (tzv. viruprostých).
------------------------------------------------------------------ ---------------
1. Základní ceny chmelnic s neozdravenými rostlinami v Kč/m
2
: Tabulka č. 1 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------------------ 1. 1-10 56,40 53,58 50,76 47,94 45,12 42,30 39,48 36,66 33,84 31,02 11-20 28,20 25,38 22,56 19,74 16,92 14,10 11,28 8,46 5,64 2,82*) *) P stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty ------------------------------------------------------------------ --------------- 2. Základní ceny chmelnic s ozdravenými rostlinami v Kč/m
2
: Tabulka č. 2 p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------------------ 2. 1-10 62,40 59,28 56,16 53,04 49,92 46,80 43,68 40,56 37,44 34,32 11-20 31,20 28,08 24,96 21,84 18,72 15,60 12,48 9,36 6,24 3,12*) *) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty ------------------------------------------------------------------ ---------------
3. Základní cenu chmelnice lze s odůvodněním snížit až o 30 % v případě zjevných důsledků nedostatečné péče a vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození nebo v případě vysokého počtu chybějících rostlin.
4. Základní cenu chmelnice se závlahovým detailem instalovaným na její konstrukci lze zvýšit o 10 %, avšak pouze v průběhu předpokládané životnosti závlahového detailu, která je 10 let.
Příl.34
Ceny okrasných rostlin
Základní ceny okrasných rostlin jsou podle svého charakteru rozděleny do pěti skupin specifikovaných v jednotlivých tabulkách pro stromy (1), keře a liány (2), trvalky (3), neprodukční trávníky (4) a živé plůtky, ploty a stěny (5).
1. Základní ceny okrasných rostlin:

1.1. Základní ceny stromů:

1.1.1. Vymezení skupin stromů: Tabulka č. 1

--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
číslo
položky  skupiny stromů       charakteristika             značka
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
1     listnaté stromy I      kmenné tvary běžných základních druhů,
                   vč. pyramidálních a barevných kultivarů 
                   rodu topol                Ls I
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
2     listnaté stromy II     kmenné tvary běžných i vzácnějších 
                   základních druhů, vč. barevných a
                   tvarových kultivarů javorovce jasanolistého
                   (javoru jasanolistého), olší a vrby bílé Ls II
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
3     listnaté stromy III     kmenné tvary vzácnějších a cennějších 
                   základních druhů
                   listnáčů, vč. barevných a tvarových 
                   kultivarů a kultivarů
                   skupiny II rodů bříz a trnovníků     Ls III
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
4     jehličnaté stromy I     běžné základní druhy; u rodů zerav 
                   a cypříšek rovněž sloupovité a 
                   pyramidální tvary             Js I
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
5     jehličnaté stromy II    vzácnější a cennější základní druhy,
                   vč. barevných a tvarových kultivarů 
                   a kultivarů stromového
                   vzrůstu smrku ztepilého, douglasky 
                   tisolisté a cypříšku nutky        Js II
--------- --------------------------- --------------------------------------- ---------
6     jehličnaté stromy III    vzácné a cenné základní druhy,
                   vč. barevných a tvarových kultivarů 
                   stromového vzrůstu            Js III
--------- --------------------------- ---------------------------------------     ---------

1.1.2. Základní ceny ve vymezených skupinách stromů (Kč/ks):        Tabulka č. 2

-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
                  věkové kategorie (rok) 
číslo
položky  značka 
     skupiny
     stromů 
-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
         < 5   6-10  11-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120 121-140 > 140  
-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
1     Ls I  620  3 010  10 080  19 650  32 410  43 820  51 420  51 420  51 420  51 420
2     Ls II  660  3 280  11 280  21 780  35 280  48 280  57 280  66 280  75 280  84 280
3     Ls III 720  3 660  13 160  25 160  40 160  54 660  66 160  77 660  89 160 100 660
4     Js I  470  2 150  7 620  15 840  25 760  33 360  40 970  48 570  56 180  63 780
5     Js II  530  2 610  9 110  18 610  29 610  38 610  47 610  56 610  65 610  74 610
6     Js III 730  2 940  10 440  21 440  34 440  45 440  56 440  67 440  78 440  89 440
-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

1.2. Základní ceny keřů a lián (Kč/ks):                  Tabulka č. 3

                                  věkové kategorie (rok) 
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
číslo
položky  skupiny keřů a lián
      a jejich charakteristiky            <5  6- 10  11-20  21-40  >40
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
7     listnaté keře opadavé a stálezelené I
      – běžné základní druhy , vč. jejich kultivarů,
      popř. kmenných tvarů keřů           190  520  1 090  1 660  1 660
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
8     listnaté keře opadavé a stálezelené II
      – vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů
      a kmenných tvarů keřů             310   730  1 330  1 930  2 530
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
9     listnaté keře opadavé a stálezelené III
      – vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů
      a kmenných tvarů keřů             480  1 480  2 880  4 280  5 680
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
10     jehličnaté keře I
      – základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, 
      poléhavé kultivary, vč. barevných a 
      podobné kultivary
      od uvedených stromových druhů         190   530  1 090   1 660  2 220
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
11     jehličnaté keře II
      – kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé 
      kultivary, vč.
      barevných od uvedených druhů          260   680  1 280   1 880  2 480
---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
12     jehličnaté keře III
      – zakrslé, kompaktní, převislé kultivary,
      vč. barevných od uvedených druhů        440  1 270  2 320   3 370  4 420

---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------
13     vřesovištní dřeviny I         Kč/ks  80   110   130     0    0
      – pokryvné druhy, vč. kultivarů/
      (20 ks/m
2
) Kč/m
2
1 920 2 450 2 660 0 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 14 vřesovištní dřeviny II – nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů 380 890 1 680 1 840 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 15 vřesovištní dřeviny III – vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů, vč. kultivarů 760 1 430 3 050 5 730 7 120 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 16 pnoucí dřeviny I Kč/ks 70 100 130 150 0 – pnoucí a pokryv. druhy, vč. kultivarů/ (9 ks/m
2
) Kč/m
2
590 750 800 830 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 17 pnoucí dřeviny II – pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů 240 410 600 790 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 18 pnoucí dřeviny III – pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů 320 520 820 1 430 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 19 růže I – keřové záhonové, zakrslé, pokryvné – kultivary 160 380 420 0 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 20 růže II – pnoucí a sadové, vč. kultivarů 200 490 550 0 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 21 růže III – stromkové – kultivary 330 680 800 0 0 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 1.3. Základní ceny trvalek*) (Kč/ks): Tabulka č. 4 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ věkové kategorie (rok) číslo položky skupiny trvalek a jejich charakteristiky =<5 >5 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 22 trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I – základní druhy a kultivary 60 60 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 23 trvalky a okrasné trávy II – základní druhy a kultivary 80 80 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ 24 trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III – základní druhy a kultivary 110 110 ---------- --------------------------------------------- ------------------------------------------ *) Trvalky nejsou trvalým porostem ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) (Kč/m
2
): Tabulka č. 5 ------------------------------------- ------------------------------------ věkové kategorie (rok) číslo položky kategorie trávníků ------------------------------------- ------------------------------------ 1 2 3 4 5 >5 25 trávník okrasný (parterový) 50 130 210 280 350 350 26 trávník rekreační (parkový) 40 90 130 180 220 220 27 trávník zátěžový (sportovní) 40 90 130 180 230 230 28 trávník extenzivní (krajinný) 20 30 40 50 50 50 ------------------------------------- ------------------------------------ *) Trávníky nejsou trvalým porostem ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1.5. Základní ceny stříhaných živých plůtků*), plotů*) a stěn (Kč/m): Tabulka č. 6 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- věk živých plotů (rok) číslo položky skupiny živých plotů a jejich charakteristiky <5 6- 10 11-20 21-40 >40 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 29 živé plůtky do výšky 0,5 m – z velmi nízkých dřevin, např. zimostráz vždyzelený cv. Suffruticosa, dřišťál Thunbergův cv. Atropurpurea Nana (5-6 ks/m) 540 1 120 1 980 3 640 3 640 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 30 živé ploty nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin – např. javor babyka, dřišťál Thunbergův, dřišťál Juliin, habr obecný, dřín obecný, hloh - druhy, ptačí zob obecný, mochna křovitá, hlohyně šarlatová, meruzalka alpinská, buk lesní, tavolník - druhy, pámelník bílý (2-2,5 ks/m) 710 1 350 3 330 4 720 4 720 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 31 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin stálezelených – např. zimostráz vždyzelený, cesmína - druhy (2-2,5 ks/m) 790 1 500 4 600 10 650 10 650 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 32 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin – smrk ztepilý, douglaska tisolistá (2-2,5 ks/m) 250 860 1 750 5 040 5 040 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 33 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jejich kultivarů – zerav - druhy, cypříšek - druhy, smrk omorika (2-2,5 ks/m) 560 1 240 4 310 8 910 8 910 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- 34 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jejich kultivarů – tis - druhy, jedlovec - druhy (2-2,5 ks/m) 890 1 580 4 640 9 240 9 240 ----------- ---------------------------- ----------------------------------------------- *) Jde-li o dvojřadé či víceřadé plůtky a ploty, základní cena se násobí počtem řad. 2. Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin: ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.1. Listnaté stromy I [kmenné tvary běžných základních druhů a pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 7 číslo mezinárodní název český název 001 Ailanthus altissima pajasan žlaznatý 002 Alnus glutinosa olše lepkavá 003 Alnus incana olše šedá 004 Betula pendula bříza bělokorá 005 Betula pubescens bříza pýřitá 006 Negundo aceroides (Acer negundo) javorovec jasanolistý (javor jasanolistý) 007 Populus × berolinensis topol berlínský 008 Populus × canadensis topol kanadský 009 Populus × canescens topol šedavý 010 Populus alba topol bílý 011 Populus balsamifera topol balzámový 012 Populus nigra topol černý 013 Populus simonii topol Simonův 014 Populus tremula topol osika 015 Populus trichocarpa topol chlupatoplodý 016 Robinia pseudoacacia trnovník akát 017 Salix alba vrba bílá 018 Salix fragilis vrba křehká ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.2. Listnaté stromy II [kmenné tvary běžných a vzácnějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů jasanovce javorolistého (javoru jasanolistého),olší a vrby bílé] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 8 číslo mezinárodní název český název 019 Acer platanoides javor mléč 020 Acer pseudoplatanus javor klen 021 Acer saccharinum javor stříbrný 022 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 023 Betula ermanii bříza Ermanova 024 Betula jacquemontii bříza Jacquemontova 025 Betula lenta bříza tuhá 026 Betula papyrifera bříza papírovitá 027 Castanea sativa kaštanovník jedlý 028 Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá 029 Celtis occidentalis břestovec západní 030 Cerasus (Prunus) avium třešeň ptačí 031 Cerasus (Prunus) sargentii třešeň Sargentova 032 Cercidophyllum japonicum zmarličník japonský 033 Crataegus sp. hloh – všechny druhy 034 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 035 Fraxinus ornus jasan zimnář 036 Gymnocladus dioicus n ahovětvec dvoudomý 037 Juglans cinerea ořešák popelavý 038 Juglans nigra ořešák černý 039 Juglans regia ořešák královský 040 Magnolia tripetala magnolie (šácholán) trojplátečná 041 Magnolia acuminata magnolie (šácholán) přišpičatělá 042 Magnolia denudata magnolie (šácholán) obnažená 043 Magnolia kobus magnolie (šácholán) kobus 044 Malus sp. jabloň – botanické a okrasné druhy 045 Morus alba morušovník bílý 046 Morus nigra morušovník černý 047 Morus rubra morušovník červený 048 Padus avium (Prunus padus) střemcha obecná 049 Paulownia tomentosa paulovnie plstnatá 050 Prunus cerasifera slivoň myrabolán 051 Pterocarya fraxinifolia pterokarye jasanolistá 052 Pyrus sp. hrušeň – botanické a okrasné druhy 053 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 054 Sorbus intermedia jeřáb prostřední 055 Ulmus glabra jilm horský 056 Ulmus laevis jilm vaz 057 Ulmus minor jilm habrolistý ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.3. Listnaté stromy III [kmenné tvary běžných a vzácnějších a cennějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů a kultivarů listnatých stromů skupiny II rodů bříza a trnovník] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 9 číslo mezinárodní název český název 058 Acer campestre javor babyka 059 Acer rubrum javor červený 060 Aesculus × carnea jírovec pleťový 061 Carpinus betulus habr obecný 062 Carya ovata ořechovec vejčitý 063 Cerasus (Prunus) fruticosa třešeň křovitá 064 Cerasus (Prunus) serrulata třešeň sakura 065 Cerasus (Prunus) subhirtella třešeň (višeň) chloupkatá 066 Corylus colurna líska turecká 067 Fagus sylvatica buk lesní 068 Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný 069 Koelreuteria paniculata svitel latnatý 070 Liquidambar styraciflua ambroň západní 071 Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý 072 Phellodendron amurense korkovník amurský 073 Platanus × acerifolia (hispanica) platan javorolistý 074 Quercus cerris dub cer 075 Quercus coccinea dub šarlatový 076 Quercus frainetto dub uherský 077 Quercus macranthera dub velkokvětý 078 Quercus palustris dub bahenní 079 Quercus petraea dub zimní 080 Quercus pubescens dub pýřitý 081 Quercus robur dub letní 082 Quercus rubra dub červený 083 Sophora japonica jerlín japonský 084 Sorbus aria jeřáb muk 085 Sorbus domestica jeřáb oskeruše 086 Sorbus torminalis jeřáb břek 087 Tilia americana lípa americká 088 Tilia cordata lípa srdčitá 089 Tilia euchlora lípa krymská 090 Tilia petiolaris lípa řapíkatá 091 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 092 Tilia tomentosa lípa plstnatá 093 Tilia vulgaris (× europaea) lípa obecná 094 Ulmus × hollandica jilm holandský 095 Zelkova carpinifolia zelkova habrolistá ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.4. Jehličnaté stromy I [běžné základní druhy, u rodů zerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální kultivary] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 10 číslo mezinárodní název český název 096 Abies alba jedle bělokorá 097 Abies grandis jedle obrovská 098 Chamaecyparis lawsoniana cypříšek Lawsonův 099 Chamaecyparis nootkatensis cypříšek nutka 100 Chamaecyparis pisifera cypříšek hrachonosný 101 Larix decidua modřín opadavý 102 Picea abies smrk ztepilý 103 Pinus sylvestris borovice lesní 104 Pinus uncinata borovice pyrenejská 105 Platycladus (Thuja) orientalis zeravec východní 106 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 107 Thuja occidentalis zerav západní 108 Thuja plicata zerav obrovský ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.5. Jehličnaté stromy II [vzácnější a cennější základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, dougalsky tisolisté a cypříšku nutky] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 11 číslo mezinárodní název český název 109 Abies balsamea jedle balzámová 110 Abies cephalonica jedle řecká 111 Abies concolor jedle ojíněná 112 Abies homolepis jedle nikko 113 Abies koreana jedle korejská 114 Abies nordmanniana jedle kavkazská 115 Abies numidica jedle numidská 116 Abies sibirica jedle sibiřská 117 Abies veitchii jedle Veitchova 118 Calocedrus decurens pazerav cedrový 119 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 120 Ginkgo biloba jinan dvojlaločný 121 Chamaecyparis obtusa cypříšek tupolistý 122 Chamaecyparis thyoides cypříšek zeravovitý 123 Juniperus chinensis jalovec čínský 124 Juniperus scopulorum jalovec skalní 125 Juniperus virginiana jalovec viržinský 126 Larix kaempferi modřín japonský 127 Larix laricina modřín americký 128 Metasequoia glyptostroboides metasekvoje tisovcovitá 129 Picea engelmannii smrk Engelmannův 130 Picea glauca smrk sivý 131 Picea jezoensis smrk ajanský 132 Picea mariana smrk černý 133 Picea omorika smrk omorika 134 Picea orientalis smrk východní 135 Picea pungens smrk pichlavý 136 Picea sitchensis smrk sitka 137 Pinus banksiana borovice Banksova 138 Pinus contorta borovice pokroucená 139 Pinus flexilis borovice ohebná 140 Pinus heldreichii borovice Heldreichova 141 Pinus jeffreyi borovice Jeffreyova 142 Pinus koraiensis borovice korejská 143 Pinus nigra borovice černá 144 Pinus parviflora borovice drobnokvětá 145 Pinus peuce borovice rumelská 146 Pinus ponderosa borovice žlutá 147 Pinus pungens borovice pichlavá 148 Pinus resinosa borovice smolná 149 Pinus rigida borovice tuhá 150 Pinus rotundata borovice blatka 151 Pinus strobus borovice vejmutovka 152 Pinus wallichiana borovice himalájská 153 Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský 154 Thuja standishii zerav japonský 155 Thujopsis dolabrata zeravinec japonský 156 Tsuga mertensiana jedlovec Mertensův 157 Tsuga canadensis jedlovec kanadský 158 Tsuga heterophylla jedlovec západoamerický ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.6. Jehličnaté stromy III [vzácné a cenné základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 12 číslo mezinárodní název český název 159 Abies amabilis jedle líbezná 160 Abies lasiocarpa jedle subalpinská 161 Abies magnifica jedle nádherná 162 Abies pinsapo jedle španělská 163 Abies procera jedle vznešená 164 Cedrus atlantica cedr atlantský 165 Cedrus deodara cedr himalájský 166 Cedrus libani cedr libanonský 167 Picea breweriana smrk Brewerův 168 Pinus aristata borovice osinatá 169 Pinus armandii borovice Armandova 170 Pinus cembra borovice limba 171 Pinus densiflora borovice hustokvětá 172 Pinus monticola borovice pohorská 173 Pseudolarix amabilis pamodřín líbezný 174 Taxodium distichum tisovec dvouřadý 175 Taxus baccata tis červený 176 Taxus cuspidata tis japonský 177 Tsuga caroliniana jedlovec karolínský 178 Tsuga diversifolia jedlovec různolistý ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.7. Listnaté keře opadavé a stálezelené I [běžné základní druhy včetně kultivarů, příp. kmenných tvarů keřů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 13 číslo mezinárodní název český název 179 Acer ginnala javor ginnala 180 Acer tataricum javor tatarský 181 Amorpha fruticosa netvařec křovitý 182 Berberis × stenophylla dříšťál úzkolistý 183 Berberis buxifolia dříšťál zimostrázový 184 Berberis candidula dříšťál bělolistý 185 Berberis gagnepainii dříšťál Gagnepainův 186 Berberis julianae dříšťál Juliin 187 Berberis thunbergii dříšťál Thunbergův 188 Berberis verruculosa dříšťál bradavčitý 189 Berberis vulgaris dříšťál obecný 190 Berberis wilsoniae dříšťál Wilsonové 191 Buddleja alternifolia komule střídavolistá 192 Caragana arborescens čimišník stromovitý 193 Caragana frutex čimišník křovitý 194 Caragana pygmaea čimišník trpasličí 195 Caryopteris × clandonensis ořechkřídlec klandonský 196 Ceanothus × delilianus ceanotus křížený 197 Cerasus (Prunus) fruticosa třešeň křovitá 198 Cerasus (Prunus) tomentosa třešeň plstnatá 199 Colutea arborescens žanovec měchýřník 200 Cotoneaster × watereri skalník Watererův 201 Cotoneaster acutifolius skalník špičatolistý 202 Cotoneaster adpressus skalník přitisklý 203 Cotoneaster bullatus skalník puchýřnatý 204 Cotoneaster congestus skalník stěsnaný 205 Cotoneaster dielsianus skalník Dielsův 206 Cotoneaster divaricatus skalník rozkladitý 207 Cotoneaster franchetii skalník Franchetův 208 Cotoneaster horizontalis skalník vodorovný 209 Cotoneaster integerrimus skalník obecný 210 Cotoneaster lucidus skalník lesklý 211 Cotoneaster microphyllus skalník drobnolistý 212 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 213 Cotoneaster praecox skalník časný 214 Cotoneaster salicifolius skalník vrbolistý 215 Cotoneaster zabelii skalník Zabelův 216 Crataegus crus-galli hloh kuří noha 217 Crataegus laevigata hloh obecný 218 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 219 Cytisus × kewensis čilimník kewský 220 Cytisus × praecox čilimník časný 221 Cytisus decumbens čilimník rozložený 222 Cytisus procumbens čilimník položený 223 Deutzia × magnifica trojpuk skvělý 224 Deutzia × rosea trojpuk růžový 225 Deutzia gracilis trojpuk něžný 226 Deutzia scabra trojpuk drsný 227 Diervilla sessilifolia zanice bezřapíkatá 228 Elaeagnus angustifolia hlošina úzkolistá 229 Elaeagnus commutata hlošina stříbrná 230 Euonymus europaeus brslen evropský 231 Euonymus latifolius brslen širolistý 232 Euonymus nanus brslen nízký 233 Euonymus verrucosus brslen bradavičnatý 234 Forsythia × intermedia zlatice prostřední 235 Forsythia ovata zlatice vejčitá 236 Forsythia suspensa zlatice převislá 237 Genista germanica kručinka německá 238 Genista tinctoria kručinka barvířská 239 Genistella (Genista) sagittalis kručinka křídlatá 240 Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 241 Hypericum × moserianum třezalka Moserova 242 Hypericum calycinum třezalka kališkatá 243 Hypericum patulum třezalka rozkladitá 244 Chaenomeles × superba kdoulovec nádherný 245 Chaenomeles japonica kdoulovec japonský 246 Chaenomeles speciosa kdoulovec lahvicovitý 247 Chamaecytisus (Cytisus) purpureus čilimník nachový 248 Kerria japonica zákula japonská 249 Laburnum alpinum štědřenec alpský 250 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý 251 Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerasus) vavřínovec (bobkovišeň) lékařský 252 Ligustrum obtusifolium ptačí zob tupolistý 253 Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý 254 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 255 Lonicera × purpusii zimolez Purpusův 256 Lonicera alpigena zimolez horský 257 Lonicera coerulea zimolez modrý 258 Lonicera floribunda zimolez bohatokvětý 259 Lonicera fragrantissima zimolez vonný 260 Lonicera chrysantha zimolez zlatokvětý 261 Lonicera korolkowii zimolez Korolkovův 262 Lonicera maackii zimolez Maackův 263 Lonicera nitida zimolez lesklý 264 Lonicera pileata zimolez fialový 265 Lonicera tatarica zimolez tatarský 266 Lonicera xylosteum zimolez obecný 267 Lycium halimifolium kustovnice obecná 268 Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá 269 Mahonia repens mahónie plazivá 270 Pachysandra terminalis pachysandra klasnatá 271 Perovskia × hybrida perovskie křížená 272 Philadelphus × lemoinei pustoryl (pajasmín) Lemoinův 273 Philadelphus × virginalis pustoryl (pajasmín) panenský 274 Philadelphus coronarius pustoryl (pajasmín) věncový 275 Philadelphus inodorus pustoryl (pajasmín) nevonný 276 Philadelphus pubescens pustoryl (pajasmín) pýřitý 277 Photinia villosa fotinie chlupatá 278 Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 279 Potentilla fruticosa mochna křovitá 280 Prunus spinosa trnka obecná 281 Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 282 Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 283 Ribes alpinum meruzalka alpinská 284 Ribes aureum meruzalka zlatá 285 Ribes sanguineum meruzalka krvavá 286 Rosa × centifolia růže stolistá 287 Rosa arvensis růže plazivá 288 Rosa canina růže šípková 289 Rosa foetida růže páchnoucí (žlutá) 290 Rosa gallica růže keltská 291 Rosa hugonis růže Hugova 292 Rosa multiflora růže mnohokvětá 293 Rosa nitida růže lesklá 294 Rosa omeiensis růže omejská 295 Rosa pendulina růže převislá 296 Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 297 Rosa rubiginosa růže vinná 298 Rosa rugosa růže svraskalá 299 Rubus odoratus ostružník vonný 300 Salix sp. vrba – botanické a okrasné druhy 301 Sambucus nigra bez černý 302 Sambucus racemosa bez hroznatý 303 Sarothamnus scoparius janovec metlatý 304 Sorbaria sorbifolia sorbarie jeřábolistá 305 Spiraea × arguta tavolník význačný 306 Spiraea × cinerea tavolník popelavý 307 Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 308 Spiraea betulifolia tavolník březolistý 309 Spiraea douglasii tavolník Douglasův 310 Spiraea japonica tavolník japonský 311 Spiraea menziesii tavolník Menziesův 312 Spiraea nipponica tavolník niponský 313 Spiraea prunifolia tavolník třešňolistý (slivoňolistý) 314 Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 315 Spiraea thunbergii tavolník Thunbergův 316 Stephanandra incisa korunatka dělenolistá 317 Stephanandra tanakae korunatka Tanakova 318 Swida (Cornus) alba svída bílá 319 Swida (Cornus) sanguinea svída krvavá 320 Swida sericea (Cornus stolonifera) svída výběžkatá 321 Symphoricarpos × chenaultii Pámelník Chenaultův 322 Symphoricarpos albus Pámelník bílý 323 Symphoricarpos orbiculatus Pámelník okrouhlolistý 324 Tamarix parviflora tamaryšek malokvětý 325 Tamarix pentadra tamaryšek pětimužný 326 Tamarix tetrandra tamaryšek čtyřmužný 327 Viburnum lantana kalina tušalaj 328 Viburnum opulus kalina obecná 329 Weigela florida vajgela květnatá ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.8. Listnaté keře opadavé a stálezelené II [vzácnější základní druhy včetně kultivarů a kmenných tvarů keřů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 14 číslo mezinárodní název český název 330 Acer grosseri javor Grosserův 331 Amelanchier ovalis muchovník vejčitý 332 Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý 333 Amelanchier laevis muchovník hladký 334 Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 335 Aralia elata aralie štíhlá 336 Aronia melanocarpa temnoplodec (aronie) černoplodý 337 Betula nana bříza trpasličí 338 Buddleja davidii komule Davidova 339 Buxus microphylla zimostráz malolistý 340 Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený 341 Calycanthus floridus sazaník květnatý 342 Calycanthus occidentalis sazaník západní 343 Corylus avellana líska obecná 344 Corylus maxima líska největší 345 Cornus mas dřín obecný 346 Cotinus coggygria ruj vlasatá 347 Cydonia oblonga kdoule obecná 348 Daphne mezereum lýkovec jedovatý 349 Euonymus alatus brslen křídlatý 350 Euonymus planipes brslen zploštělý 351 Euonymus sachalinensis brslen sachalinský 352 Exochorda giraldii hroznovec (exochorda) Giraldův 353 Exochorda racemosa hroznovec (exochorda) hroznatý 354 Hibiscus syriacus ibišek syrský 355 Holodiscus discolor celoterčník (holodiskus) různobarvý 356 Hydrangea arborescens Hortenzie stromečkovitá 357 Hydrangea macrophylla Hortenzie velkolistá 358 Hydrangea paniculata Hortenzie latnatá 359 Hydrangea quercifolia Hortenzie dubolistá 360 Hydrangea sargentiana Hortenzie Sargentova 361 Hydrangea serrata Hortenzie pilovitá 362 Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 363 Ilex crenata cesmína vroubkovaná 364 Ilex pernyi cesmína Pernyova 365 Kolkwitzia amabilis Kolkvicie krásná 366 Laburnum × watereri Štědřenec Watererův 367 Mahonia bealei mahónie Bealeova 368 Mespilus germanica mišpule německá 369 Cerasus (Prunus) glandulosa třešeň žlaznatá 370 Prunus × cistena myrabolán cistena 371 Ptelea trifoliata k řídlatec trojlistý 372 Rhus glabra škumpa lysá 373 Stranvaesia davidiana stranvésie Davidova 374 Syringa meyeri šeřík Meyerův 375 Syringa microphylla šeřík malolistý 376 Syringa × chinensis šeřík čínský 377 Syringa × prestoniae šeřík Prestonové 378 Syringa reflexa šeřík přepadavý 379 Viburnum farreri kalina vonná 380 Viburnum × pragense kalina pražská 381 Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.9. Listnaté keře opadavé a stálezelené III [vzácnější základní druhy, vč. kultivarů a kmenných tvarů keřů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 15 číslo mezinárodní název český název 382 Acer capillipes javor vlasonohý 383 Acer carpinifolium javor habrolistý 384 Acer circinatum javor okrouhlolistý 385 Acer griseum javor šedý 386 Acer japonicum javor japonský 387 Acer nikoense javor nikoský 388 Acer palmatum javor dlanitolistý 389 Acer pensylvanicum javor pensylvanský 390 Acer rufinerve javor rezavožilný 391 Acer sieboldianum javor Sieboldův 392 Amygdalus nana (Prunus tenella) mandloň nízká 393 Cercis siliquastrum zmarlika Jidášova 394 Cornus florida dřínovec (dřín) květnatý 395 Cornus kousa dřínovka (dřín) japonský 396 Cornus nuttallii dřín Nuttallův 397 Corylopsis pauciflora lískovníček chudokvětý 398 Corylopsis spicata lískovníček klasnatý 399 Daphne cneorum lýkovec vonný 400 Davidia involucrata davidie listenová 401 Fothergilla gardenii fotergilla Gardenova 402 Fothergilla major fotergilla větší 403 Halesia carolina halezie karolinská 404 Halimodendron halodendron halimidendron (slaník) stříbrný 405 Hamamelis × intermedia vilín prostřední 406 Hamamelis japonica vilín japonský 407 Hamamelis mollis vilín měkký 408 Hamamelis vernalis vilín jarní 409 Hamamelis virginiana vilín viržinský 410 Chionanthus virginicus chionantus (bělas) viržinský 411 Magnolia × loebneri magnolie (šácholán) Loebnerova 412 Magnolia × soulangiana magnolie (šácholán) Soulangeova 413 Magnolia liliiflora magnolie (šácholán) liliokvětá 414 Magnolia sieboldii magnolie (šácholán) Sieboldova 415 Magnolia stellata magnolie (šácholán) hvězdokvětá 416 Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 417 Parrotia persica parocie perská 418 Parrotiopsis jaquemontiana parociovka Jaquemontova 419 Prunus (Amygdalus) triloba mandloň trojlaločná 420 Rhamnus imeretinus řešetlák kavkazský 421 Staphylea colchica klokoč kavkazský 422 Staphylea pinnata klokoč zpeřený 423 Stewartia pseudocamellia stewarcie kameliovitá 424 Styrax japonica styrax (sturač) japonský 425 Syringa vulgaris šeřík obecný 426 Viburnum × burkwoodii kalina Burkwoodova 427 Viburnum × carlcephalum kalina kulovitá 428 Viburnum × juddii kalina Judova 429 Viburnum carlesii kalina Carlesiova 430 Viburnum plicatum kalina řasnatá ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.10. Jehličnaté keře I [základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 16 číslo mezinárodní název český název 431 Juniperus × media jalovec prostřední 432 Juniperus communis jalovec obecný 433 Juniperus conferta jalovec pobřežní 434 Juniperus horizontalis jalovec plazivý 435 Juniperus chinensis jalovec čínský 436 Juniperus procumbens jalovec poléhavý 437 Juniperus sabina jalovec chvojka 438 Juniperus scopulorum jalovec skalní 439 Juniperus squamata jalovec šupinatý 440 Juniperus virginiana jalovec viržinský 441 Microbiota decussata mikrobiota křižmolistá 442 Thuja occidentalis zerav západní 443 Thuja plicata zerav obrovský ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.10. Jehličnaté keře II [kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 17 číslo mezinárodní název český název 444 Abies amabilis jedle líbezná 445 Abies concolor jedle ojíněná 446 Abies procera jedle španělská 447 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 448 Chamaecyparis lawsoniana cypříšek Lawsonův 449 Chamaecyparis nootkatensis cypříšek nutka 450 Chamaecyparis obtusa cypříšek tupolistý 451 Chamaecyparis pisifera cypříšek hrachonosný 452 Chamaecyparis thyoides cypříšek zeravovitý 453 Larix decidua modřín opadavý 454 Picea abies smrk ztepilý 455 Picea glauca smrk sivý 456 Picea lutzii smrk Lutzův 457 Picea mariana smrk černý 458 Picea omorika smrk omorika 459 Pinus cembra borovice limba 460 Pinus densiflora borovice hustokvětá 461 Pinus nigra borovice černá 462 Pinus pumila borovice zakrslá 463 Pinus rotundata borovice blatka 464 Pinus strobus borovice vejmutovka 465 Pinus sylvestris borovice lesní 466 Pinus uncinata borovice pyrenejská 467 Platycladus (Thuja) orientalis zeravec východní 468 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 469 Taxus × media tis prostřední 470 Taxus baccata tis červený 471 Taxus cuspidata tis japonský 472 Thuja occidentalis zerav západní 473 Thuja plicata zerav obrovský 474 Thujopsis dolabrata zeravinec japonský 475 Tsuga canadensis jedlovec kanadský ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.11. Jehličnaté keře III [zakrslé, kompaktní, převislé kultivary včetně barevných od uvedených druhů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 18 číslo mezinárodní název český název 476 Abies balsamea jedle balzámová 477 Abies lasiocarpa jedle subalpínská 478 Picea omorika smrk omorika 479 Picea pungens smrk pichlavý 480 Pinus heldreichii borovice Heldreichova 481 Pinus mugo borovice kleč 482 Pinus nigra borovice černá 483 Pinus strobus borovice vejmutovka 484 Pinus sylvestris borovice lesní 485 Pinus uncinata borovice pyrenejská ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.12. Vřesovištní dřeviny I [pokryvné druhy včetně kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 19 číslo mezinárodní název český název 486 Andromeda glaucophylla kyhanka americká 487 Andromeda polifolia kyhanka sivolistá 488 Calluna vulgaris vřes obecný 489 Cassiope lycopodioides kasiope plavuňovitá 490 Cassiope tetragona kasiope čtyřhranná 491 Daboecia cantabrica dabécie kantabrijská 492 Empetrum atropurpureum šicha tmavočervená 493 Erica carnea vřesovec pleťový 494 Erica cinerea vřesovec popelavý 495 Erica tetralix vřesovec čtyřřadý 496 Erica vagans vřesovec těkavý 497 Gaultheria procumbens gaulteria (libavka) poléhavá 498 Hebe sp. rozrazilec (hebe) v druzích 499 Chamaedaphne calyculata lýkoveček kalíškatý 500 Pachystima canbyi pachystima Canbyova 501 Vaccinium (Rhodococcum) vitis-idea brusinka obecná 502 Vaccinium uliginosum vlochyně bahenní ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.13. Vřesovištní dřeviny II [nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 20 číslo mezinárodní název český název 503 Kalmia angustifolia kalmie úzkolistá 504 Kalmia latifolia kalmie širokolistá 505 Kalmia polifolia kalmie sivolistá 506 Ledum groenlandicum rojovník gronský 507 Ledum palustre rojovník bahenní 508 Leucothoe axillaris (catesbaei) leukotoe úžlabní 509 Pernettya mucronata pernetye špičatá 510 Pieris floribunda pieris květnatý 511 Pieris japonica pieris japonský 512 Rhododendron ferrugineum rododendron (pěnišník) rezavý 513 Rhododendron hirsutum rododendron (pěnišník) chlupatý 514 Rhododendron impeditum rododendron (pěnišník) obtížný 515 Rhododendron japonicum rododendron (azalka) japonský 516 Rhododendron obtusum rododendron (pěnišník) tupý 517 Rhododendron poukhanense rododendron (pěnišník) korejský 518 Rhododendron repens rododendron (pěnišník) plazivý 519 Vaccinium corymbosum borůvka chocholičnatá (kanadská) ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.14. Vřesovištní dřeviny III [vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů včetně kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 21 číslo mezinárodní název český název 520 Enkianthus campanulatus enkiantus zvonkovitý 521 Rhododendron × hybridum rododendron křížený, vč. velkokvětých azalek 522 Rhododendron brachycarpum rododendron (pěnišník) krátkoplodý 523 Rhododendron catawbiense rododendron (pěnišník) americký 524 Rhododendron caucasicum rododendron (pěnišník) kavkazský 525 Rhododendron luteum rododendron (azalka) žlutý 526 Rhododendron molle rododendron (azalka) měkký 527 Rhododendron mucronatum rododendron (pěnišník) špičatý 528 Rhododendron ponticum rododendron (pěnišník) černomořský 529 Rhododendron schlippenbachii rododendron (pěnišník) Schlippenbachův 530 Rhododendron smirnowii rododendron (pěnišník) Smirnovův 531 Rhododendron yakushimanum rododendron (pěnišník) jakušimský ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.15. Pnoucí dřeviny I [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 22 číslo mezinárodní název český název 532 Clematis vitalba plamének plotní 533 Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 534 Euonymus fortunei brslen Fortuneův 535 Fallopia (Polygonum) aubertii opletka (rdesno) Aubertova 536 Fallopia (Polygonum) baldschuanicum opletka (rdesno) baldšuánská 537 Hedera helix břečťan popínavý ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.16. Pnoucí dřeviny II [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 23 číslo mezinárodní název český název 538 Actinidia arguta aktinidie význačná 539 Ampelopsis aconitifolia révovník omějolistý 540 Ampelopsis megalophylla révovník velkolistý 541 Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 542 Lonicera × brownii zimolez Brownův 543 Lonicera × heckrottii zimolez Heckrotův 544 Lonicera × tellmanniana zimolez Tellmannův 545 Lonicera caprifolium zimolez kozí list 546 Lonicera henryi zimolez Henryův 547 Lonicera japonica zimolez japonský 548 Lonicera periclymenum zimolez německý 549 Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý 550 Parthenocissus tricuspidata loubinec trojlaločný 551 Rubus henryi ostružník Henryův 552 Vitis coignetiae réva Coignetové 553 Vitis cordifolia réva zimní 554 Vitis riparia réva pobřežní ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.17. Pnoucí dřeviny III [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 24 číslo mezinárodní název český název 555 Actinidia chinensis aktinidie čínská 556 Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta 557 Akebia quinata akebie pětičetná 558 Aristolochia macrophylla podražec (aristolochie) velkolistý 559 Campsis × tagliabuana trubač křížený 560 Campsis radicans trubač kořenující 561 Celastrus orbiculata celastrus okrouhlolistý 562 Celastrus scandens celastrus popínavý 563 Clematis × jackmanii plamének Jackmanův 564 Clematis alpina plamének alpský 565 Clematis lanuginosa plamének vlnatý 566 Clematis macropetala plamének velkokorunný 567 Clematis montana plamének horský 568 Clematis tangutica plamének tangutský 569 Clematis viticella plamének vlašský 570 Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá 571 Schizophragma hydrangeoides schizofragma hortenziovitá 572 Wisteria floribunda visterie květnatá 573 Wisteria sinensis visterie čínská ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.18. Trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I [základní druhy a kultivary rodů] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 25 číslo mezinárodní název český název 574 Acaena acena (plazilka, osténkatka) 575 Achillea řebříček 576 Ajuga zběhovec 577 Alchemilla kontryhel 578 Alyssum tařice 579 Antennaria kociánek 580 Anthemis rmen 581 Aquilegia orlíček 582 Arabis huseník 583 Arenaria písečnice 584 Armeria trávnička 585 Aruncus udatna 586 Aster hvězdnice 587 Aubrieta tařička 588 Briza třeslice 589 Campanula zvonek 590 Carex ostřice 591 Centaurea chrpa 592 Cerastium rožec 593 Coreopsis krásnoočko 594 Delphinium ostrožka 595 Deschapsia metlice 596 Dianthus hvozdík 597 Doronicum kamzičník 598 Draba osívka 599 Dryas dryádka 600 Echinacea třepatka 601 Echinops bělotrn 602 Erigeron turan 603 Eupatorium sadec (konopáč) 604 Festuca kostřava 605 Filipendula tužebník 606 Fragaria jahodník 607 Gailardia kokarda 608 Geum kuklík 609 Gypsophylla šáter 610 Helenium záplevák 611 Helianthus slunečnice 612 Heliathemum devaterník 613 Helictotrichon ovsíř 614 Heliopsis janeba 615 Hepatica jaterník 616 Heuchera dlužicha 617 Hieracium jestřábník 618 Hypericum třezalka 619 Hyssopus yzop 620 Chrysanthemum kopretina 621 Iberis štěničník (iberka) 622 Incarvillea dvojostice 623 Inula oman 624 Kniphophia mnohokvět (knifofie) 625 Koeleria smělek 626 Liatris šuškarda 627 Limonium statice 628 Linum len 629 Lupinus vlčí bob 630 Luzula bika 631 Lychnis kohoutek 632 Lysimachia vrbina 633 Lythrum kyprej 634 Mellisa meduňka 635 Mentha máta 636 Monarda zavinutka 637 Nepeta šanta 638 Oenothera pupalka 639 Origanum dobromysl 640 Panicum proso 641 Papaver mák 642 Phlox subbulata plaménka šídlolistá 643 Physalis mochyně 644 Platycodon zvonkovec 645 Polemonium jirnice 646 Polygonum rdesno 647 Potentilla mochna 648 Prunella černohlávek 649 Pulmonaria plicník 650 Pulsatilla koniklec 651 Ranunculus pryskyřník 652 Rudbeckia třapatka 653 Ruta routa 654 Santolina svatolína 655 Saponaria mydlice 656 Satureja saturejka 657 Saxifraga lomikámen 658 Scabiosa hlaváč 659 Sedum rozchodník 660 Sesleria pěchava 661 Silene silenka 662 Solidago zlatobýl 663 Stachys čistec 664 Teucrium ožanka 665 Thalictrum žluťucha 666 Thymus mateřídouška 667 Tradescantia podeňka 668 Valeriana kozlík 669 Verbascum divizna 670 Veronica rozrazil 671 Vinca barvínek 672 Viola violka 673 Waldsteinia mochnička ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.19. Trvalky a okrasné trávy II [základní druhy a kultivary] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 26 číslo mezinárodní název český název 674 Aconitum oměj 675 Anemone sasanka 676 Anchusa pilát 677 Artemisia pelyněk 678 Cimicifuga ploštičník 679 Convallaria konvalinka 680 Corydalis dymnivka 681 Crambe katrán 682 Dicentra srdcovka 683 Elymus ječmenka 684 Eremurus lichochvostec 685 Euphorbia pryšec 686 Geranium kakost 687 Iris kosatec 688 Lamium hluchavka 689 Levandula levandule 690 Ligularia popelivka 691 Macleaya okecek 692 Molinia bezkolenec 693 Omphalodes pupkovec 694 Penstemon dračík 695 Phlox paniculata plaménka latnatá 696 Polygonatum kokořík 697 Primula prvosenka (petrklíč) 698 Salvia šalvěj 699 Sempervivum rozchodník 700 Trollius úpolín ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 2.20. Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III [základní druhy a kultivary] ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Tabulka č. 27 číslo mezinárodní název český název 701 Acanthus paznechtník 702 Acorus puškvorec 703 Adonis hlaváček 704 Astilbe čechrava 705 Athyrium papratka 706 Bergenia bergénie 707 Brunnera pomněnkovec 708 Caltha blatouch 709 Cortaderia pampová tráva 710 Dictamnus třemdava 711 Dryopteris kapraď 712 Epimedium škornice 713 Gentiana hořec 714 Helleborus čemeřice 715 Hemerocallis denivka 716 Hosta bohyška (funkie) 717 Juncus sítina 718 Lewisia levisie 719 Miscanthus ozdobnice 720 Osmunda podezřeň 721 Paeonia pivoňka 722 Phyllitis jelení jazyk 723 Polypodium osladič 724 Polystichum kapradina 725 Rheum reveň 726 Rodgersia rodgerzie 727 Yucca juka ----------------------------------------- ----------------------------------------------
3. Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami:
a) Základní ceny v tabulkách č. 2 – 6 platí pro okrasné rostliny soliterní, optimálně vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek a neprodukční trávníky.
b) Základní ceny okrasných rostlin, vč. trávníků a živých plotů, jejichž stav se při ocenění odlišuje od optimálního vzhledu, vývoje a zdravotního stavu, lze na základě konkrétního, věcného a průkazného zdůvodnění {např. uvedením rozměrů (výšky a průměru) kmene, výšky a šířky koruny, klasifikací zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty, popř. jejich doložením fotodokumentací} upravit přirážkami a srážkami:
c) přirážkou do 200 % u listnatých stromů v tabulce č. 1 položky č. 1-3, avšak výhradně u věkových kategorií 5-10 let a 11-20 let a za předpokladu, že jsou záměrně vysázeny do zpevněných ploch (např. na ulicích a náměstích, s podzemním kotvícím systémem, provzdušňovacím systémem, ochranou kořenové mísy mřížemi, ochranou kmene kovovým chráničem apod. a kmenu kovovými chráničkami) nebo v nádobách, na střechách a jiných konstrukcích,
d) přirážkou do 100 % u dvojřadých a víceřadých stříhaných živých plotů a stěn,
e) srážkou do 50 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v částečném zápoji, u stromů soliterních s částečným odvětvením, poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmene a kořenů, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových a jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných,
f) srážkou do 98 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v plném zápoji s výrazně deformovaným habitem, u stromů soliterních s výrazně poškozenou korunou, kmenem a kořeny, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou zhoubnou chorobou, pěstebně značně zanedbaných,
g) srážkou do 50 % u keřů (tabulka č. 3) a vřesovištních rostlin (tabulka č. 4) v zapojených, dobře udržovaných skupinových výsadbách a volně rostoucích živých plotech či mírně až středně poškozených soliterních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, stříhaných živých plotů, u slabě až středně zaplevelených trvalek a trávníků,
h) srážkou do 98 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, pnoucích rostlin, u živých plotů neudržovaných či silně poškozených, řídkých nebo nezapojených, u neudržovaných, silně zaplevelených trvalkových záhonů a trávníků,
i) srážkou do 50 % u solitérních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných, popř. s malými vzhledovými vadami a zdravotním poškozením, stanovištně perspektivních,
j) srážkou do 80 % u solitérních dřevin nebo dřevin (všechny skupiny) v zápoji vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků, aj.), středně zdravotně a esteticky narušených, ale na svém stanovišti funkčně i biologicky perspektivních,
k) srážkou do 98 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky, aj.), rostoucích solitérně i v zápoji, vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti nefunkční a neperspektivní.
4. Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu zeleně (K
z
): Tabulka č. 28 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- číslo položky charakteristika typu zeleně hodnoty K
z
-------- ------------------------------------------------------------------- -------- 1 historicky významné zahrady (památky zahradního umění), zeleň u významných památkově chráněných objektů, památné stromy, botanické a dendrologické zahrady, arboreta a jiná, obdobně významná a udržovaná zeleň v zastavěném území obce 2,00 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 2 veřejně přístupné parky, stromořadí v ulicích, zeleň na náměstích a v jiných zpevněných plochách zastavěného území obce 1,50 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 3 menší veřejně přístupné parkové úpravy v zastavěném území obce, vč. zeleně u objektů občanské vybavenosti (např. ve vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízeních), administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru 1,00 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 4 zeleň v obytné zástavbě – na sídlištích, ve vnitroblocích, u rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat 0,75 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 5 zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na pohřebištích (hřbitovech, urnových hájích apod.) a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru 0,60 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 6 zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných areálech hospodářského charakteru 0,45 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 7 stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží, doprovodná zeleň pozemních komunikací ve volné krajině mimo zastavěné území obce 0,25 -------- ------------------------------------------------------------------- -------- 8 pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin ve volné krajině mimo zastavěné území obce 0,15 -------- ------------------------------------------------------------------- --------
5. Postup ocenění okrasných rostlin:
5.1. Provedení místního šetření na pozemcích, které jsou předmětem ocenění za účelem botanické identifikace okrasných rostlin [z tabulek č. 7 až 27; pro nespecifický účel ocenění, kdy trvalý porost okrasných rostlin není hlavním předmětem ocenění nebo v případě, kdy to nepožaduje žádný z uživatelů ocenění, je dostačující určení rodu oceňované okrasné rostliny (tzn. z mezinárodního i českého názvu zpravidla první slovo zleva), ovšem s nejnižší možnou tabulkovou cenou pro daný rod], zjištění jejich aktuálního fyzického (vč. zdravotního) stavu ke dni ocenění pro věcný popis a zdůvodnění případné úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami [odst. 4 písm. c) až k)], určení věkové kategorie oceňovaných okrasných rostlin pro stanovení příslušné základní ceny (z tabulek č. 2 až 6), popis stanoviště okrasných rostlin pro zdůvodnění zvolené hodnoty koeficientu typu zeleně (z tabulky č. 28), popř. pořízení průkazné důkazní fotodokumentace.
5.2. Základní cena pro příslušnou skupinu a věk okrasné rostliny se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami a vynásobí koeficienty K
5
z přílohy č. 13, KBzB z přílohy č. 34 (tabulky č. 28) a K
p
z přílohy č. 36. 5.3. Zjištěná cena okrasné rostliny po cenových úpravách podle odstavce 5.2 nesmí být nižší než 2 % z její základní ceny (v tabulkách č. 2 až 6).
5.4. Věk oceňovaných okrasných rostlin, jejichž trvalý porost byl založen záměrně, se počítá od roku následujícího po jejich výsadbě. Věk oceňovaných okrasných rostlin, jejichž trvalý porost vznikl přirozeným způsobem (tzv. náletem), se počítá od čtvrtého roku po jejich vzniku.
Příl.35
Koeficienty změn cen staveb – K
i
podle kódů standardní klasifikace produkce (SKP - 6. až 9. místo)
------------- ----------------------------------- ---------------
kód SKP    Název položky             hodnota K
i
------------- ----------------------------------- --------------- 46 STAVEBNÍ DÍLA ------------- ----------------------------------- --------------- 46.21.11 Domy jednobytové a dvoubytové 46.21.11.1 domy rodinné jednobytové 1,946 46.21.11.2 domy rodinné dvoubytové a tříbytové 1,946 46.21.11.3 chalupy pro rekreaci 1,946 46.21.11.4 chaty pro rekreaci 1,946 46.21.12 Domy vícebytové 46.21.12.1 domy vícebytové typové 1,913 46.21.12.2 domy vícebytové netypové 1,913 46.21.13 Stavby pro průmysl a skladování 46.21.13.1..1 budovy pro průmysl (výrobní) 1,908 46.21.13.1..2 haly pro průmysl (výrobní) 1,908 46.21.13.2..1 budovy pro skladování a manipulaci 1,908 46.21.13.2..2 haly pro skladování a manipulaci 1,908 46.21.13.3..1 budovy pro vodní hospodářství 1,908 46.21.13.3..2 haly pro vodní hospodářství 1,908 46.21.14 Stavby pro obchod a služby 46.21.14.2..1 budovy pro obchod, prodejny 1,946 46.21.14.2..2 haly pro obchod, prodejny 1,946 46.21.14.3..1 budovy pro služby a administrativu 1,946 46.21.14.4..1 budovy pro dopravu a spoje 1,860 46.21.14.4..2 haly pro dopravu a spoje 1,860 46.21.14.5..1 budovy garáží 1,860 46.21.14.5..2 haly garáží 1,860 46.21.14.6..1 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 1,946 46.21.15 Stavby pro zemědělství 46.21.15.2..1 Budovy pro živočišnou produkci 1,996 46.21.15.2..2 haly pro živočišnou produkci 1,996 46.21.15.3..1 budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů 1,996 46.21.15.3..2 haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů 1,996 46.21.16 Stavby pro společenské a kulturní účely 46.21.16.3..1 Budovy pro kulturní účely jinde neuvedené 1,890 46.21.16.3..2 haly pro kulturní účely jinde neuvedené 1,890 46.21.17 Stavby pro výchovu a vzdělání 46.21.17.1 budovy škol 1,890 46.21.17.3 budovy pro vědu a výzkum 1,890 46.21.18 Stavby pro zdravotnictví a sociální péči 46.21.18.1 budovy pro zdravotní péči 1,892 46.21.18.2 budovy pro sociální péči 1,892 46.21.19 Stavby hotelů a restaurací 46.21.19.1 budovy hotelů a ubytoven 1,860 46.21.19.2 budovy restaurací a jídelen 1,860 46.21.19.9 Stavby ostatní, jinde neuvedené 46 21.19.9..1 budovy ostatní jinde neuvedené 1,860 46 21.19.9..2 haly ostatní jinde neuvedené 1,860 46.21.21 Mosty a visuté dálnice 46.21.21.1 mosty pozemních komunikací 1,917 46.21.21.2 mosty drážních komunikací 1,917 46.21.21.4 mosty průmyslové a lávky pro chodce 1,917 46.21.22 Tunely a podzemní objekty (kromě důlních) 46.21.22.1 tunely a podzemní objekty (kromě důlních) 1,835 46.21.22.2 Štoly 1,835 46.21.22.3 Podchody 1,835 46.21.22.4 objekty podzemní (kromě důlních) 1,835 46.21.22.5 šachty (kromě důlních) 1,835 46.21.22.6 vrty (kromě studní) 1,835 46.21.22.7 objekty podzemní dráhy včetně tunelů 1,835 46.21.31 Vedení dálková trubní plynu, nafty 46.21.31.2 řady vodovodní přívodní a zásobovací 2,079 46.21.32 Vedení dálková trubní ostatní 46.21.32.4 řady parovodní 2,079 46.21.32.5 řady teplovodní a horkovodní 2,079 46.21.33 Vedení elektrická trakční 46.21.33.1 vedení trolejová železničních drah 2,042 46.21.33.2 vedení trolejová vleček 2,042 46.21.34 Vedení dálková elektrická nadzemní 46.21.34.1 vedení dálková VVN venkovní 2,042 46.21.34.9 vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená 2,042 46.21.35 Vedení dálková elektrická podzemní 46.21.35.1 vedení dálková VNN podzemní 2,042 46.21.35.2 vedení dálková VN podzemní 2,042 46.21.35.9 vedení dálková elektrická jinde neuvedená 2,042 46.21.41 Vedení místní trubní vody a kanalizace 46.21.41.1 sítě místní vodovodní rozvodné 2,059 46.21.41.4 kanalizace trubní 2,059 46.21.42 Vedení místní energetická (kromě elektrických) 46.21.42.1 sítě místní parovodní 2,059 46.21.42.2 sítě místní teplovodní a horkovodní 2,059 46.21.42.3 sítě místní plynovodní 2,059 46.21.43 Vedení místní elektrická nadzemní 46.21.43.2 vedení místní NN venkovní nadzemní 2,023 46.21.43.4 rozvodny místní venkovní 2,023 46.21.43.9 vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená 2,023 46.21.51 Díla energetická výrobní 46.21.51.2..1 budovy výrobní pro energetiku 2,055 46.21.51.2..2 haly výrobní pro energetiku 2,055 46.21.51.3 věže chladicí 2,055 46.21.52 Důlní díla a stavby výrobní kromě budov 46.21.52.1 díla důlní – vrty a jámy 2,055 46.21.52.3 díla důlní – prostorová díla a díla důlní ostatní 2,055 46.21.52.5 věže, stožáry, věžové zásobníky 2,055 46.21.61 Tribuny stadiónů 46.21.61.3 sportovní objekty jinde neuvedené 1,865 46.21.63 Budovy pro sport a rekreaci 46.21.63…1 budovy tělocvičen 1,865 46.21.63…2 haly tělocvičen 1,865 46.21.64 Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené 46.21.64.1 nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní 2,060 46.21.64.2 zásobníky, jámy pozemní 2,060 46.21.64.3 nástupiště a rampy 2,077 46.21.64.4 oplocení 1,946 46.21 64.5 zdi a valy samostatné 1,946 46.21.64.6 pomníky, kašny a jiná drobná architektura 1,946 46.21.64.9 díla inženýrská a budovy jinde neuvedené 2,055 46.23.11 Dálnice, ulice, silnice, stezky 46.23.11.2 silnice (I. a II. třídy) 2,043 46.23.11.4 plochy charakteru pozemních komunikací 2,043 46.23.11.5 komunikace pozemní jinde neuvedené 2,043 46.23.13 Dráhy železniční a visuté 46.23.13.1 spodek drah kolejových 1,937 46.23.13.2 svršek drah kolejových – tratě 1,937 46.23.13.4 svršek drah kolejových – výhybky 1,937 46.23.13.5 svršek drah – vlečky, podzemní a tramvajové dráhy 1,937 46.23.13.6 dráhy visuté 1,937 46.23.13.9 svršek drah kolejových jinde neuvedený 1,937 46.23.14 Dráhy letištní 2,043 46.23.21 Plochy stadiónů a hřišť 2,077 46.24.12 Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty 46.24.12.1 kanály 1,958 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin 1,958 46.24.12.4 objekty budované v souvislosti s hrázemi 1,958 46.24.12.6 odvodnění 1,958 46.24.12.8 nádrže na tocích 1,958 46.24.12.9 úpravy vodních toků 1,958 46.25.22 Studny a jímání vody 46.25.22.1 vrty čerpací (studny vrtané) 1,940 46.25.22.2 studny jinde neuvedené a jímání vody 1,940 46.25.61 Průmyslové komíny 46.25.61.1 komíny vysoké a kanály kouřové 1,865 46.39.99 Stavební díla jinde neuvedená 1,940 ------------- ----------------------------------- ---------------
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient K
i
té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient K
p
z přílohy č. 36.
Příl.36
Koeficienty prodejnosti - K
p
Tabulky č. 1
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
                        STAVBY 
Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
            Výroba Obchod Doprava  Školy   Zdravotnictví  Zemědělství  Bytové domy Sklady Inženýrské Garáže  Rodinné Chaty  Byty
                    a spoje  a kultura                          stavby        domy       
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
 0           1     2    3    4      5        6      7     8    9     10    11    12   13
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------                                                                          
Hlavní město Praha

Praha 1        1,243  2,707 1,594   2,029    1,653     0,244     3,012    2,362  1,238    2,815 3,019   1,000 3,048
Praha 2        1,313  1,613 1,594   1,441    1,885     0,244     2,902    1,364  0,346    1,450 2,020   1,000 2,945
Praha 3        0,782  1,271 1,499   1,950    0,600     0,244     1,625    0,731  0,613    1,382 1,864   1,000 1,953
Praha 4        0,843  1,234 1,120   1,697    1,143     0,244     1,320    0,762  0,448    1,740 1,801   2,620 1,797
Praha 5        0,999  2,209 1,190   1,098    1,661     0,244     1,971    1,888  0,300    1,938 2,602   0,937 1,789
Praha 6        0,856  1,775 1,179   1,261    1,707     0,222     2,258    2,624  0,372    2,249 3,315   1,486 2,528
Praha 7        1,676  1,591 0,982   0,967    0,985     0,287     1,574    1,295  0,294    1,823 2,255   2,117 1,435
Praha 8        0,768  1,077 0,833   0,551    0,372     0,211     1,530    0,768  0,314    1,293 1,707   1,677 1,601
Praha 9        0,666  1,040 0,858   0,600    0,727     0,245     1,544    0,568  0,508    0,942 1,762   1,846 1,764
Praha 10       1,022  1,042 0,790   1,057    0,809     0,244     1,705    0,637  0,357    1,697 1,827   1,312 1,794
Praha 11       0,582  0,863 0,816   0,929    0,857     0,244     1,213    1,227  0,914    1,417 1,537   1,895 1,291
Praha 12       0,712  0,809 0,981   0,775    0,584     0,234     1,096    0,690  1,026    1,622 1,407   2,609 1,324
Praha 13       0,648  0,746 0,900   0,689    0,619     0,171     1,150    1,206  1,214    1,866 1,500   1,402 1,490
Praha 14       0,748  1,000 1,151   0,481    1,028     0,196     1,533    1,518  0,456    1,687 1,471   1,778 1,759
Praha 15       0,850  1,014 0,954   1,027    1,261     0,209     0,909    1,203  0,129    1,768 1,759   1,660 1,790
Praha 16       0,830  0,635 0,984   1,570    1,570     0,244     1,163    1,450  0,353    1,619 2,142   2,180 1,901
Praha 17       0,820  1,035 1,050   1,475    1,480     0,250     1,098    1,550  0,353    1,942 1,877   1,119 1,897
Praha 18       0,894  0,820 1,090   1,520    1,850     0,244     1,129    1,058  0,323    1,090 1,793   1,854 1,793
Praha 19       1,091  1,176 1,018   1,621    1,250     0,244     0,990    1,524  0,914    1,356 1,754   2,276 1,306
Praha 20       1,042  2,147 1,175   1,516    1,280     0,244     1,888    2,133  0,355    2,384 2,061   2,117 1,905
Praha 21       0,990  0,415 0,919   0,990    1,290     0,244     0,909    0,579  0,875    1,882 2,058   1,706 1,909
Praha 22       0,589  1,006 0,838   0,995    1,175     0,162     0,987    1,539  0,399    1,387 1,480   0,632 1,182
Praha 23       0,474  0,554 1,143   0,753    0,692     0,244     1,286    0,570  0,235    1,105 1,110   1,251 1,416
Praha 24       0,559  0,778 0,950   0,692    0,647     0,244     0,884    0,707  0,386    1,188 1,249   1,394 1,249
Praha 25       0,459  0,731 0,950   0,750    0,705     0,230     1,122    0,535  0,931    0,819 1,370   1,293 1,344
Praha 26       0,584  0,765 0,810   0,733    0,722     0,307     1,180    0,747  0,478    0,828 1,194   1,071 1,644
Praha 27       0,548  0,675 0,720   0,775    0,707     0,244     0,915    0,330  0,323    0,830 0,937   1,099 1,005
Praha 28       0,408  0,747 0,720   0,780    0,725     0,292     0,988    1,101  0,479    1,057 1,260   0,848 1,374

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Benešov        0,637  0,710 0,956   1,221    0,762     0,346     1,087    1,069  1,196    1,231 1,276   1,436 0,855
5 001 – 15 000    0,501  0,709 0,763   0,755    0,612     0,774     0,472    0,550  1,401    0,958 1,213   1,325 0,617
2 001 –  5 000    0,450  0,960 0,709   0,755    0,580     0,294     0,562    0,506  1,099    1,096 1,288   1,859 0,725
1 001 –  2 000    0,549  0,502 0,766   0,375    0,458     0,506     0,795    0,605  1,059    0,980 1,358   1,467 0,709
do 1 000 obyvatel   0,563  0,629 0,675   0,376    0,492     0,394     0,513    0,724  1,072    1,185 1,330   1,431 0,528

Beroun        0,565  0,987 0,691   0,395    0,606     0,224     1,197    0,705  1,287    0,965 1,722   2,001 0,934
5 001 – 15 000    0,569  0,828 0,687   1,022    0,728     0,557     1,022    0,874  0,822    0,995 1,450   2,069 0,945
2 001 – 5 000     0,479  0,459 1,033   0,712    0,654     0,428     1,072    0,570  1,289    0,634 1,212   2,352 0,795
1 001 – 2 000     0,644  0,955 0,635   0,447    0,614     0,367     1,205    0,691  1,747    1,110 1,800   2,100 1,000
do 1 000 obyvatel   0,462  0,839 0,635   0,405    0,506     0,587     0,479    0,788  1,368    1,463 1,858   2,413 1,001

Kladno 1       0,657  0,758 0,691   0,775    0,544     0,360     1,065    0,437  0,201    0,901 1,178   0,908 1,168
Kladno 2       0,785  0,667 0,676   0,317    0,480     0,355     1,061    0,719  0,231    0,880 1,226   1,099 1,202
Kladno 3       0,523  0,641 0,979   0,315    0,428     0,357     0,717    0,637  0,369    0,814 1,046   0,861 1,174
5 001 – 15 000    0,474  0,729 0,581   0,537    0,450     0,385     1,199    0,524  0,367    0,908 1,329   0,983 0,986
2 001 – 5 000     0,778  0,735 0,525   0,480    0,430     0,422     0,617    0,476  1,132    0,767 1,432   1,326 0,742
1 001 – 2 000     0,745  0,667 0,358   0,477    0,435     0,440     0,515    0,506  1,223    1,199 1,498   1,939 0,695
do 1 000 obyvatel   0,651  0,836 0,382   0,477    0,270     0,332     0,541    0,496  1,145    1,039 1,530   1,417 1,683
Kolín         0,905  0,875 0,841   0,859    0,944     0,422     0,962    0,848  0,838    0,909 1,310   1,350 0,984
5 001 – 15 000    0,313  0,933 0,738   1,167    0,699     0,454     1,918    0,455  0,853    1,082 1,559   1,206 0,914
2 001 – 5 000     0,460  0,552 0,611   0,670    0,496     0,314     0,830    0,557  0,762    0,789 1,364   2,008 0,745
1 001 – 2 000     0,598  0,722 0,637   1,815    0,574     0,391     0,820    0,801  1,118    0,840 1,437   1,006 0,784
do 1 000 obyvatel   0,508  0,836 0,407   0,757    0,459     0,587     0,692    0,687  1,252    1,005 1,614   1,703 0,920

Kutná Hora      0,716  0,805 0,566   0,366    0,370     0,381     1,266    0,777  0,642    0,966 1,209   0,909 1,098
5 001 – 15 000    0,364  0,680 0,177   0,660    1,397     0,483     0,999    0,530  0,699    1,006 1,089   1,581 1,058
2 001 – 5 000     0,293  0,797 0,376   0,249    0,600     0,385     0,448    0,604  0,650    0,837 1,146   0,907 0,731
1 001 – 2 000     0,430  0,733 0,550   0,313    0,591     0,424     0,712    0,467  0,631    0,700 1,146   1,975 0,422
do 1 000 obyvatel   0,265  0,539 0,540   0,471    0,543     0,430     0,837    0,664  0,974    0,887 1,277   1,707 0,460

Mělník        0,471  0,713 0,716   0,822    0,745     0,485     0,715    0,495  0,387    0,832 1,089   1,644 0,836
5 001 – 15 000    0,553  0,626 0,364   0,380    0,422     0,478     1,389    0,546  0,661    0,981 1,387   1,360 0,589
2 001 – 5 000     0,481  0,468 0,236   0,650    0,548     0,208     0,593    0,545  1,517    0,933 1,458   2,218 0,497
1 001 – 2 000     0,506  0,583 0,762   0,640    0,647     0,449     0,468    0,661  1,044    1,064 1,615   1,547 0,900
do 1 000 obyvatel   0,376  0,777 0,635   0,667    0,428     0,375     0,763    0,649  1,186    1,074 1,551   2,132 0,576

Mladá Boleslav    1,500  1,855 1,784   0,798    0,664     0,739     1,069    1,161  0,603    0,885 1,356   1,052 1,078
5 001 – 15 000    0,578  0,777 0,378   0,902    0,832     0,204     0,756    0,492  0,478    0,926 1,215   1,860 0,326
2 001 – 5 000     0,656  0,631 0,685   0,890    0,712     0,215     0,528    0,611  0,789    0,949 1,532   1,645 0,759
1 001 – 2 000     0,693  0,790 0,714   0,955    0,705     0,300     0,343    0,669  0,434    0,879 1,688   2,766 0,408
do 1 000 obyvatel   0,482  0,507 0,689   0,497    0,680     0,605     0,565    0,831  1,142    0,933 1,591   1,793 0,303

Nymburk        0,387  0,725 0,721   0,292    0,263     0,272     0,927    0,469  0,282    0,811 1,170   0,953 0,405
5 001 – 15 000    0,668  0,697 0,641   0,568    0,630     0,351     0,786    0,711  0,992    0,973 1,663   1,582 0,783
2 001 – 5 000     0,764  0,780 0,309   0,821    0,612     0,627     0,761    0,771  1,206    0,850 1,143   1,397 1,223
1 001 – 2 000     0,604  0,897 0,497   0,824    0,605     0,433     1,530    0,949  0,757    0,790 1,411   1,715 0,864
do 1 000 obyvatel   0,350  0,593 0,633   0,613    0,560     0,495     0,491    0,676  0,821    0,760 1,443   2,095 0,374
Poděbrady 1      0,373  0,917 0,823   0,733    0,976     0,335     1,381    0,874  0,659    1,137 1,432   0,999 1,217
Poděbrady 2      0,526  0,861 0,820   0,940    0,820     0,275     0,938    0,549  0,962    1,238 1,114   0,858 0,958
                                                                          
Praha-východ                                                                    
15 001 – 25 000    1,613  1,171 1,268   1,286    1,257     0,447     1,264    1,030  0,907    1,202 1,831   2,995 1,385
5 001 – 15 000    0,745  0,959 1,356   1,187    0,904     0,328     1,180    0,856  1,370    1,599 1,900   2,495 1,475
2 001 – 5 000     0,576  0,912 1,056   0,756    1,038     0,410     0,913    1,073  2,283    1,378 1,915   2,992 0,821
1 001 – 2 000     0,383  1,105 1,020   1,153    1,599     0,747     0,915    0,863  2,349    1,443 2,649   3,746 1,702
do 1 000 obyvatel   0,977  0,873 0,621   1,023    1,061     0,605     1,620    1,061  2,096    1,492 2,312   3,000 1,342
                                                                          
Praha-západ                                                                     
5 001 – 15 000    1,032  1,361 1,125   1,096    1,113     0,473     0,772    0,821  0,557    1,219 2,314   1,676 0,966
2 001 – 5 000     0,761  1,121 1,119   0,684    1,161     0,314     1,453    1,229  2,196    1,439 2,438   2,897 1,004
1 001 – 2 000     0,902  1,199 1,105   0,960    1,050     0,499     1,210    0,878  2,399    1,828 2,800   3,140 0,658
do 1 000 obyvatel   0,786  0,795 0,906   0,909    0,227     0,327     0,435    1,353  2,021    1,517 2,486   2,679 0,732
                                                                          
Příbram        0,483  0,874 0,902   0,771    0,899     0,805     0,744    0,768  0,725    0,905 1,172   1,134 0,757
5 001 – 15 000    0,488  0,848 0,656   0,820    1,115     0,576     0,737    0,866  1,255    0,997 1,365   2,126 0,710
2 001 – 5 000     0,663  0,660 0,626   0,495    0,720     0,311     0,581    0,471  0,789    0,891 1,110   1,536 0,606
1 001 – 2 000     0,499  0,708 0,604   0,350    0,423     0,393     0,417    0,437  1,248    1,001 1,379   1,677 0,363
do 1 000 obyvatel   0,503  0,754 0,812   0,824    0,603     0,535     0,865    0,674  1,603    1,043 1,605   2,068 0,520
                                                                          
Rakovník       0,746  1,035 0,753   0,916    1,379     0,224     0,777    0,918  0,470    1,114 1,155   1,052 0,694
5 001 – 15 000    0,430  0,617 0,610   0,263    0,790     0,434     0,468    1,202  1,044    0,766 1,269   1,828 0,881
1 001 – 2 000     0,416  0,586 0,650   0,399    0,327     0,391     0,595    0,685  0,823    0,766 1,175   1,761 0,784
do 1 000 obyvatel   0,387  0,492 0,567   0,389    0,295     0,455     0,334    0,619  0,727    0,846 1,206   1,080 0,399

JIHOČESKÝ KRAJ

České Budějovice 1  0,802  1,228 0,720   0,715    0,689     0,177     1,674    1,189  0,376    1,375 2,085   1,087 0,956
České Budějovice 2  0,863  0,746 0,715   0,692    0,689     0,212     1,118    0,602  0,601    0,929 0,980   1,415 0,762
České Budějovice 3  0,776  0,770 0,710   0,919    0,770     0,519     1,008    0,630  0,289    0,929 1,101   1,130 1,247
České Budějovice 4  0,734  0,856 0,705   0,500    0,680     0,277     0,850    0,493  0,400    0,963 1,006   1,487 0,660
5 001 – 15 000    0,503  0,666 0,255   0,227    0,259     0,249     0,502    0,540  0,559    0,837 0,920   0,894 0,493
2 001 – 5 000     0,527  0,510 0,277   0,677    0,352     0,314     0,704    0,590  0,416    0,753 1,242   1,321 0,855
1 001 – 2 000     0,533  0,547 1,131   0,485    0,555     0,423     0,506    0,751  0,497    0,754 1,188   1,423 0,626
do 1 000 obyvatel   0,627  0,387 0,712   0,540    0,486     0,350     0,520    0,702  0,637    0,969 1,316   1,494 0,903

Český Krumlov     0,565  1,124 0,893   0,829    0,324     0,547     0,527    0,738  0,587    0,921 1,375   0,872 0,648
5 001 – 15 000    0,533  0,893 0,829   0,403    0,330     0,293     0,449    1,087  0,514    0,783 0,994       0,994 0,507
2 001 – 5 000     0,526  0,662 0,698   0,202    0,750     0,284     0,400    0,589  1,022    0,760 1,075   1,354 0,389
1 001 – 2 000     0,483  0,589 0,466   0,246    0,096     0,345     0,750    0,582  0,551    0,598 0,986   1,497 0,330
do 1 000 obyvatel   0,373  0,802 0,785   0,286    0,124     0,395     0,471    0,501  0,486    0,622 1,014   1,145 0,631

Jindřichův Hradec   0,450  0,729 0,820   1,565    0,670     0,216     0,921    0,600  0,130    1,146 1,112   1,348 0,701
5 001 – 15 000    0,329  0,732 0,639   0,623    0,698     0,350     0,722    0,555  0,331    0,968 0,973   1,376 0,809
2 001 – 5 000     0,453  0,587 0,624   0,433    0,617     0,323     0,464    0,508  0,645    0,699 1,105   1,180 0,476
1 001 – 2 000     0,475  0,565 0,672   0,523    0,696     0,314     0,759    0,884  0,932    0,919 1,073   1,107 0,558
do 1 000 obyvatel   0,356  0,504 0,422   0,298    0,376     0,341     0,447    0,595  0,421    0,613 1,111   0,769 0,490

Písek         0,428  0,750 0,603   0,619    0,457     0,300     0,677    0,537  0,850    1,187 1,052   1,067 0,886
5 001 – 15 000    0,377  0,723 0,601   0,582    0,582     0,163     0,925    0,431  0,695    0,797 1,062   1,122 0,734
2 001 – 5 000     0,389  0,766 0,617   0,625    0,551     0,172     0,199    0,569  2,113    0,844 0,981   1,044 0,654
1 001 – 2 000     0,373  0,567 0,549   0,563    0,534     0,393     0,478    0,601  0,610    0,868 1,198   1,169 0,634
do 1 000 obyvatel   0,295  0,541 0,378   0,415    0,863     0,405     0,437    0,671  0,962    0,960 1,298   1,445 0,746

Prachatice      0,635  0,575 0,636   0,346    0,565     0,339     0,735    0,303  0,658    0,868 0,871   1,376 0,354
5 001 – 15 000    0,292  0,553 0,148   0,903    0,306     0,229     0,470    0,421  0,241    0,807 0,839   0,993 0,244
2 001 – 5 000     0,395  0,321 0,924   0,710    0,406     0,297     0,631    0,441  0,616    0,727 0,936   0,911 0,281
1 001 – 2 000     0,688  0,450 0,712   0,533    0,588     0,430     0,508    0,851  0,427    0,791 1,218   1,598 0,524
do 1 000 obyvatel   0,376  0,615 0,504   0,162    1,611     0,364     0,380    0,475  0,407    0,666 1,250   1,250 0,537

Strakonice      0,484  0,727 0,899   0,373    0,882     0,673     0,449    0,481  0,457    1,049 0,935   1,028 0,969
5 001 – 15 000    0,400  0,601 0,736   0,612    0,643     0,145     0,729    0,559  0,221    0,855 1,015   1,377 0,680
2 001 – 5 000     0,699  0,510 0,511   0,396    0,509     0,802     0,607    0,607  0,246    0,597 0,893   1,232 0,760
1 001 – 2 000     0,439  0,495 0,508   0,587    0,407     0,421     0,306    0,520  0,763    0,640 1,017   1,171 0,255
do 1 000 obyvatel   0,511  0,531 0,569   0,304    0,635     0,380     0,307    0,609  0,573    0,625 1,124   1,218 0,366

Tábor         0,628  0,718 1,424   0,509    0,720     0,206     0,868    1,345  0,635    1,145 1,156   1,295 0,840
5 001 – 15 000    0,684  0,675 0,615   0,701    0,703     0,239     0,638    0,960  0,993    1,007 1,175   1,268 1,347
2 001 – 5 000     0,383  1,012 0,198   0,769    1,238     0,358     0,322    0,677  0,763    0,847 0,961   1,621 0,520
1 001 – 2 000     0,484  0,433 0,448   0,517    0,492     0,317     0,254    0,653  1,514    0,667 1,168   2,253 0,393
do 1 000 obyvatel   0,527  0,509 0,534   0,447    0,969     0,391     0,550    0,743  0,823    0,774 1,182   1,737 0,598

Plzeňský kraj                                                                    

Domažlice       0,475  0,826 0,625   0,864    0,544     0,441     0,942    0,685  2,257    0,929 0,996   1,086 0,837
5 001 – 15 000    0,511  0,547 0,607   0,502    0,597     0,417     0,563    0,749  0,904    0,797 1,038   1,092 0,688
2 001 – 5 000     0,591  0,603 0,633   0,411    0,922     0,492     0,431    0,556  0,941    0,870 1,074   1,582 0,407
1 001 – 2 000     0,224  0,752 0,516   0,496    0,522     0,335     0,374    0,607  0,419    0,745 0,952   1,060 0,460
do 1 000 obyvatel   0,248  0,500 0,295   0,355    0,196     0,351     0,432    0,580  0,568    0,570 1,073   1,135 0,437

Klatovy        0,947  0,846 0,485   0,915    0,707     0,260     0,873    0,737  0,605    1,030 0,998   1,171 0,693
5 001 – 15 000    0,465  0,837 0,948   0,406    0,170     0,256     0,568    0,564  1,147    0,936 1,265   1,742 1,015
2 001 – 5 000     0,179  1,066 0,872   0,873    0,879     0,323     0,760    0,873  0,571    0,836 1,299   1,940 0,827
1 001 – 2 000     0,461  0,717 0,814   0,879    0,784     0,425     0,501    0,613  0,786    0,882 1,237   1,187 0,529
do 1 000 obyvatel   0,761  0,597 0,234   0,533    0,792     0,266     0,425    0,524  1,326    0,831 1,390   1,402 0,955

Plzeň 1        0,522  0,861 0,738   1,024    0,873     0,412     1,286    0,833  0,381    1,071 1,224   0,800 0,972
Plzeň 2        0,638  0,793 0,190   0,525    0,584     0,221     0,936    0,837  0,477    1,031 1,028   1,201 0,951
Plzeň 3        0,832  0,310 0,709   0,727    0,590     0,386     1,025    0,803  0,575    0,853 0,909   1,104 0,397
2 001 – 5 000     0,398  0,662 0,436   0,554    0,485     0,326     0,727    0,711  0,568    0,885 1,119   1,862 0,704
1 001 – 2 000     0,557  0,419 0,705   0,913    0,504     0,462     0,489    0,595  0,829    0,743 1,174   1,267 0,736
do 1 000 obyvatel   0,663  0,460 0,654   0,670    0,433     0,453     0,583    0,584  0,799    1,025 1,223   1,409 0,501
Plzeň-jih                                                                      
5 001 – 15 000    0,401  0,462 1,182   1,316    0,483     0,394     0,778    0,561  0,777    0,790 1,005   1,526 0,647
2 001 – 5 000     0,398  0,662 0,436   0,554    0,485     0,326     0,727    0,711  0,568    0,885 1,119   1,862 0,704
1 001 – 2 000     0,560  0,434 0,723   0,453    0,463     0,567     0,607    0,647  1,376    0,641 1,200   1,171 0,734
do 1 000 obyvatel   0,720  0,440 0,651   0,656    0,452     0,474     0,603    0,602  0,809    1,042 1,229   1,427 0,512
                                                                          
Plzeň-sever                                                                     
5 001 – 15 000    1,423  0,849 0,738   0,715    0,196     0,411     0,400    1,154  0,271    0,758 0,977   1,462 0,837
2 001 – 5 000     0,321  0,433 0,715   0,896    0,702     0,332     0,420    0,497  0,332    0,778 1,163   1,196 0,559
1 001 – 2 000     0,553  0,404 0,687   1,373    0,545     0,356     0,371    0,542  0,281    0,844 1,147   1,362 0,737
do 1 000 obyvatel   0,211  0,619 0,675   0,780    0,285     0,285     0,425    0,436  0,716    0,885 1,171   1,263 0,411

Rokycany       0,408  0,613 0,602   0,749    0,615     0,317     0,376    1,110  0,806    0,965 1,187   1,403 0,660
2 001 – 5 000     0,527  0,579 0,940   0,437    0,705     0,194     0,436    0,572  0,955    0,976 1,409   1,737 0,946
1 001 – 2 000     0,491  0,482 0,311   0,700    0,697     0,532     0,947    0,521  0,804    1,037 1,105   1,616 0,621
do 1 000 obyvatel   0,768  0,523 0,593   0,562    1,170     0,541     0,590    0,737  1,713    1,186 1,423   1,526 0,416

Tachov        0,506  0,727 0,606   0,548    0,428     0,389     0,535    0,771  0,748    0,697 0,817   0,587 0,632
5 001 – 15 000    0,331  0,482 0,583   0,472    0,254     0,287     0,530    0,338  0,436    0,823 0,914   1,077 0,784
2 001 – 5 000     0,409  0,591 0,518   0,371    0,502     0,301     0,460    0,705  0,378    0,519 0,698   1,106 0,503
1 001 – 2 000     0,393  0,681 0,640   0,322    0,487     0,308     0,342    0,623  0,901    0,590 0,876   1,317 0,450
do 1 000 obyvatel   0,413  0,496 0,640   0,401    0,173     0,565     0,418    0,736  0,522    0,724 0,935   1,339 0,430

Karlovarský kraj                                                                      

Cheb         0,470  0,645 0,303   0,772    0,520     0,254     0,844    0,542  0,321    0,744 0,980   1,127 0,952
5 001 – 15 000    0,505  0,448 0,562   0,714    0,304     0,155     0,601    0,500  0,873    0,712 0,897   1,155 0,767
2 001 – 5 000     0,421  0,442 0,969   0,404    0,996     0,401     0,445    0,409  0,255    0,605 0,887   1,117 0,703
1 001 – 2 000     0,373  0,464 0,700   0,186    0,600     0,174     0,615    0,679  0,367    0,693 0,867   0,568 0,688
do 1 000 obyvatel   0,278  0,848 0,600   0,559    0,768     0,309     0,306    0,579  1,028    0,634 0,964   1,496 0,235

Františkovy Lázně 1  0,580  0,709 0,374   0,639    0,580     0,245     1,144    0,603  0,352    0,714 0,868   0,940 1,054
Františkovy Lázně 2  0,179  0,383 0,450   0,600    0,550     0,076     0,156    0,375  0,350    0,778 0,980   0,922 0,657
Jáchymov 1      0,363  0,384 0,321   0,367    0,425     0,292     0,239    0,236  0,260    0,399 0,592   0,916 0,520
Jáchymov 2      0,280  0,420 0,320   0,360    0,420     0,290     0,220    0,370  0,310    0,370 0,590   0,910 0,350
Karlovy Vary 1    0,533  1,698 0,838   0,738    0,752     0,483     1,122    0,689  0,390    0,892 2,024   1,752 1,976
Karlovy Vary 2    0,388  0,995 0,835   0,779    0,388     0,400     0,703    0,373  0,407    0,894 1,227   1,114 1,122
Karlovy Vary 3    0,592  1,385 1,140   0,955    0,576     0,511     0,703    0,705  0,597    0,707 0,987   1,260 1,161
Karlovy Vary 4    0,539  0,873 0,796   0,908    0,535     0,183     0,598    0,452  0,259    0,679 0,869   1,029 0,693

15 001 – 25 000    0,457  0,690 0,826   0,276    0,807     0,685     0,774    0,434  0,309    0,718 1,044   0,461 0,749
5 001 – 15 000    0,357  0,510 0,752   0,748    0,763     0,217     0,845    0,319  0,267    0,699 1,034   0,911 0,779
2 001 – 5 000     0,302  0,426 0,478   0,325    0,741     0,307     0,625    0,394  0,131    0,684 0,713   1,251 0,561
1 001 – 2 000     0,636  0,646 0,540   0,164    0,617     0,440     0,406    0,477  0,562    0,634 0,943   1,738 0,778
do 1 000 obyvatel   0,814  0,621 0,335   0,558    0,594     0,337     0,375    0,627  0,581    0,797 0,981   1,076 0,648

Mariánské Lázně 1   1,151  1,007 0,621   0,458    0,342     0,700     0,896    0,313  0,696    0,919 0,662   0,578 0,937
Mariánské Lázně 2   0,375  0,700 0,710   0,168    0,831     0,156     0,671    0,320  0,341    0,875 0,849   1,045 0,784
Mariánské Lázně 3   0,195  0,288 0,700   0,160    0,600     0,150     0,600    0,221  0,667    0,355 0,633   0,563 0,500

Sokolov        0,733  0,709 0,714   0,178    0,219     0,385     0,752    0,856  0,668    0,706 0,815   0,714 0,503
5 001 – 15 000    0,387  0,583 0,528   0,439    0,564     0,223     0,611    0,408  1,480    0,610 0,777   0,996 0,585
2 001 – 5 000     0,408  0,544 0,193   0,298    0,755     0,133     0,447    0,356  0,375    0,587 0,783   1,073 0,510
1 001 – 2 000     0,389  0,390 0,571   0,493    0,506     0,207     0,503    0,509  0,302    0,550 0,922   1,569 0,589
do 1 000 obyvatel   0,313  0,559 0,563   1,232    0,485     0,275     0,899    0,470  0,459    0,661 0,987   0,967 0,456

Ústecký kraj                                                                    

Děčín         0,349  0,579 0,516   0,525    0,283     0,255     0,611    0,550  0,275    0,770 0,858   0,703 0,605
15 001 – 25 000    0,601  0,655 0,695   0,485    0,580     0,159     0,451    0,799  1,565    0,835 0,802   1,566 0,399
5 001 – 15 000    0,326  0,462 0,410   0,636    0,439     0,199     0,446    0,527  0,350    0,638 0,897   0,856 0,168
2 001 – 5 000     0,900  0,479 0,389   0,455    0,455     0,300     0,635    0,473  0,406    0,762 0,803   1,985 0,472
1 001 – 2 000     0,521  0,133 0,125   0,098    0,301     0,196     0,719    0,597  0,401    0,651 0,942   1,261 0,300
do 1 000 obyvatel   0,445  0,660 0,651   0,589    0,610     0,415     0,379    0,515  0,509    0,792 1,180   1,039 0,287

Chomutov       0,635  0,306 0,756   0,731    0,712     0,290     0,501    0,803  0,528    0,788 1,043   0,693 0,495
15 001 – 25 000    0,237  0,341 0,826   0,548    0,838     0,504     0,520    0,412  0,541    0,702 0,889   0,922 0,531
2 001 – 5 000     0,402  0,372 0,413   0,613    0,681     0,151     0,533    0,204  0,413    0,477 0,735   0,709 0,401
1 001 – 2 000     0,843  0,295 0,556   0,545    0,680     0,283     0,636    0,490  0,545    0,637 0,766   0,666 0,308
do 1 000 obyvatel   0,340  0,527 0,550   0,116    0,553     0,200     0,128    0,453  0,416    0,737 0,865   1,010 0,548

Litoměřice      0,716  0,644 0,719   1,391    0,315     0,327     0,827    0,859  0,381    1,012 1,081   1,306 0,816
5 001 – 15 000    0,554  0,670 0,343   0,483    0,691     0,380     0,491    0,687  0,339    0,745 1,075   1,302 0,822
2 001 – 5 000     0,527  0,543 0,600   0,637    0,575     0,289     0,326    0,442  0,423    0,627 0,964   1,092 0,500
1 001 – 2 000     0,783  0,587 0,505   0,297    0,402     0,421     0,481    0,719  0,743    0,777 1,067   1,758 0,492
do 1 000 obyvatel   0,726  0,665 0,735   0,590    0,354     0,590     0,434    0,696  1,079    0,704 1,094   1,240 0,250

Louny         0,668  0,729 0,609   1,126    0,521     0,214     0,685    0,483  1,270    0,788 1,220   1,026 0,631
15 001 – 25 000    0,217  0,631 0,605   1,001    0,570     0,189     0,822    0,285  1,300    0,821 0,833   1,015 0,742
5 001 – 15 000    0,652  0,834 0,592   0,516    0,288     0,178     0,629    0,485  2,197    0,810 0,763   0,978 0,619
2 001 – 5 000     0,327  0,308 0,553   0,527    0,531     0,251     0,281    0,412  0,325    0,569 0,821   0,987 0,518
1 001 – 2 000     0,211  0,447 0,536   0,520    0,490     0,361     0,602    0,400  0,432    0,623 0,944   1,430 0,506
do 1 000 obyvatel   0,483  0,434 0,695   0,544    0,422     0,327     0,352    0,439  0,931    0,658 0,947   1,139 0,336

Most 1        0,803  0,189 0,711   0,427    0,691     0,412     0,956    0,817  0,665    0,869 1,419   1,358 0,510
Most 2        0,830  0,715 0,705   0,360    0,656     0,410     0,493    1,081  0,653    0,976 1,161   1,492 0,649
Most 3        0,425  0,337 0,700   0,420    0,680     0,405     0,312    0,363  0,660    0,470 1,375   1,103 0,703
nad 25 001      0,234  0,483 0,700   0,690    0,690     0,342     1,109    0,281  0,257    0,724 1,267   1,089 0,607
2 001 – 5 000     0,471  0,448 0,671   0,615    0,610     0,323     0,661    0,820  0,294    0,616 0,781   0,845 0,516
1 001 – 2 000     0,382  0,266 1,037   0,465    0,585     0,230     0,425    0,630  0,461    0,497 0,856   0,789 0,600
do 1 000 obyvatel   0,841  0,613 0,421   0,568    0,511     0,371     0,573    0,540  0,859    0,432 0,914   0,951 0,615

Teplice        0,531  0,722 0,692   0,451    0,628     0,184     0,607    0,491  0,818    0,699 0,947   1,152 0,574
15 001 – 25 000    1,223  0,522 0,670   0,674    0,600     0,698     0,474    0,235  0,266    0,734 0,821   0,866 0,478
5 001 – 15 000    0,478  0,453 0,763   0,529    0,575     0,192     0,600    0,568  0,588    0,624 0,959   1,151 0,508
2 001 – 5 000     0,420  0,474 0,545   0,466    0,535     0,474     0,614    0,570  1,070    0,757 1,129   0,896 0,451
1 001 – 2 000     0,498  0,293 0,585   0,210    0,520     0,252     0,759    0,389  0,205    0,564 0,981   0,976 0,343
do 1 000 obyvatel   0,461  0,606 0,465   0,538    0,491     0,227     0,356    0,486  1,579    0,649 0,988   1,208 0,371

Ústí nad Labem 1   0,493  0,658 0,662   0,260    0,410     0,312     0,664    0,448  0,240    0,809 0,829   1,007 0,843
Ústí nad Labem 2   0,459  0,772 0,660   0,320    0,418     0,310     0,706    0,632  0,482    0,776 0,976   0,891 0,701
Ústí nad Labem 3   0,862  0,646 0,655   0,197    0,495     0,300     0,543    0,874  0,569    0,747 0,645   0,512 0,505
Ústí nad Labem 4   0,391  0,734 0,650   0,275    0,490     0,300     0,674    0,166  0,403    0,670 0,843   0,807 0,486
    Ústí nad Labem 5   0,400  0,690 0,645   0,272    0,486     0,502     0,482    0,701  0,401    0,838 0,806   1,310 0,390
Ústí nad Labem 6   0,400  0,701 0,640   0,270    0,480     0,302     0,650    0,700  0,402    0,701 0,802   0,800 0,390
2 001 – 5 000     0,299  0,718 0,635   0,362    0,558     0,247     0,736    0,650  0,292    0,818 0,966   1,538 0,702
1 001 – 2 000     0,652  0,637 0,586   0,541    0,540     0,381     0,758    0,635  0,534    0,751 0,727   1,775 0,539
do 1 000 obyvatel   0,626  0,881 0,516   0,574    0,518     0,367     0,467    0,301  0,911    0,552 1,074   1,197 0,521

Liberecký kraj                                                                   

Česká Lípa      0,419  0,675 0,615   0,393    0,607     0,204     0,970    0,593  0,645    0,795 0,874   0,772 0,657
5 001 – 15 000    0,383  0,616 0,716   0,487    0,334     0,392     0,568    0,703  0,514    0,700 0,957   1,134 0,623
2 001 – 5 000     0,262  0,450 0,849   0,875    0,449     0,242     0,391    0,468  0,227    0,604 0,983   1,196 0,536
1 001 – 2 000     0,595  0,715 0,246   0,213    0,372     0,342     0,151    0,468  0,582    0,671 0,916   1,049 0,552
do 1 000 obyvatel   0,313  0,363 0,638   0,101    0,331     0,295     0,611    0,476  0,209    0,922 1,073   1,216 0,566

Jablonec nad Nisou  0,384  0,577 0,731   0,489    0,618     0,693     0,755    0,398  0,487    0,990 1,064   1,414 0,832
5 001 – 15 000    0,428  0,661 0,700   1,070    0,615     0,163     0,638    0,465  0,268    1,151 1,074   1,036 0,732
2 001 – 5 000     0,957  0,484 0,535   0,608    0,600     0,361     0,449    0,583  0,416    0,658 1,101   1,208 0,746
1 001 – 2 000     0,724  0,893 0,520   0,713    0,538     0,219     0,487    0,515  0,722    0,636 1,552   2,148 0,585
do 1 000 obyvatel   0,595  0,803 0,509   0,993    0,773     0,287     0,706    0,628  0,568    0,650 1,419   1,977 0,901

Liberec 1       0,286  0,593 0,282   0,751    0,747     0,257     1,145    1,068  0,450    0,991 0,953   1,142 1,786
Liberec 2       0,488  0,471 0,684   0,652    0,640     0,245     0,692    0,801  0,350    0,864 0,889   1,011 0,720
Liberec 3       0,360  0,586 0,540   0,670    0,682     0,320     0,701    1,527  0,410    0,793 0,935   0,922 1,075
Liberec 4       0,512  0,455 0,514   0,643    0,620     0,260     0,580    1,058  0,410    0,814 1,015   1,171 0,556
Liberec 5       0,391  1,035 0,510   0,505    0,510     0,252     0,520    1,091  0,501    0,564 0,897   1,072 0,405
5 001 – 15 000    0,490  0,589 0,653   0,235    0,620     0,278     0,650    0,286  0,312    0,849 0,871   1,151 0,486
2 001 – 5 000     0,320  0,482 0,647   0,300    0,604     0,242     1,000    0,731  0,246    0,717 0,828   1,056 0,589
1 001 – 2 000     0,298  0,445 0,593   0,216    0,515     0,712     0,968    0,479  0,417    0,829 1,141   1,132 0,757
do 1 000 obyvatel   0,268  0,597 0,590   0,274    0,262     0,309     0,540    0,443  0,481    0,904 1,228   1,610 0,580

Semily        0,414  0,570 0,644   0,641    0,625     0,328     0,658    0,565  0,180    0,886 0,942   0,751 0,496
5 001 – 15 000    0,842  0,610 0,640   0,796    0,423     0,327     0,825    0,646  0,317    0,763 1,193   1,474 0,885
2 001 – 5 000     0,323  0,769 0,623   0,704    0,500     0,141     1,213    0,441  0,507    0,677 1,653   1,184 1,304
1 001 – 2 000     0,281  0,808 0,862   0,654    0,457     0,573     0,745    0,662  0,965    0,767 1,141   1,587 2,193
do 1 000 obyvatel   0,349  0,695 0,545   0,613    0,405     0,324     0,976    0,588  0,322    0,689 1,186   1,484 1,128

Královéhradecký kraj                                                                

Hradec Králové 1   1,095  0,768 0,562   0,832    0,571     0,247     1,014    1,090  0,677    1,063 0,904   1,303 1,203
Hradec Králové 2   0,674  0,744 0,562   0,440    0,807     0,345     0,816    0,997  0,839    1,135 1,176   1,606 1,101
Hradec Králové 3   0,716  0,618 0,560   1,018    0,615     0,213     0,841    1,060  0,562    0,985 1,090   1,325 0,971
Hradec Králové 4   0,615  0,340 0,558   0,600    0,610     0,142     0,762    1,020  1,023    1,171 1,154   1,166 0,562
Hradec Králové 5   0,409  0,433 0,555   0,335    0,605     0,234     0,760    0,571  0,559    1,020 1,028   1,460 1,030
5 001 – 15 000    0,420  0,627 0,826   0,646    0,387     0,396     0,495    0,680  0,648    0,840 1,077   0,976 0,886
2 001 – 5 000     0,609  0,647 0,520   0,702    0,591     0,605     0,741    0,433  0,348    0,734 1,138   0,807 0,889
1 001 – 2 000     0,863  0,492 0,497   0,551    0,578     0,233     1,211    0,463  0,532    0,821 1,084   1,040 1,298
do 1 000 obyvatel   0,316  0,484 0,317   0,781    0,583     0,372     0,750    0,714  0,734    0,893 1,162   1,410 1,029
Jičín         0,717  0,934 0,645   0,647    0,776     0,575     1,193    0,522  0,766    1,187 0,955   1,292 0,999
5 001 – 15 000    0,616  0,782 0,605   0,544    0,505     0,236     1,074    0,543  0,459    0,808 0,997   1,294 0,914
2 001 – 5 000     0,352  0,418 0,544   0,485    0,333     0,340     0,678    0,480  0,462    0,744 1,116   0,969 0,787
1 001 – 2 000     0,234  0,479 0,421   0,470    0,487     0,561     0,639    0,619  0,992    0,651 1,221   1,513 0,745
do 1 000 obyvatel   0,378  0,487 0,415   0,516    0,531     0,474     0,657    0,532  0,836    0,801 1,240   1,550 0,461
Náchod        0,534  0,764 0,669   0,579    0,610     1,477     0,958    0,667  0,594    0,774 0,845   1,469 0,778
5 001 – 15 000    0,611  0,524 0,241   1,249    0,409     0,376     0,588    0,748  0,722    0,746 0,877   1,085 0,954
2 001 – 5 000     0,515  0,638 0,511   0,318    0,650     0,340     0,691    0,373  0,299    0,643 0,767   1,303 0,592
1 001 – 2 000     0,828  0,366 0,433   0,537    0,534     0,260     0,775    0,718  0,192    0,807 0,844   0,818 0,311
do 1 000 obyvatel   0,391  0,533 0,373   0,333    0,411     0,334     0,453    0,460  0,708    0,680 1,009   1,117 0,785

Rychnov nad Kněžnou  0,261  0,434 0,777   0,724    0,453     0,262     0,672    0,297  0,257    0,692 0,709   0,800 0,840
5 001 – 15 000    0,472  0,557 0,688   0,703    0,901     0,246     0,740    0,461  0,654    0,757 1,019   1,105 0,820
2 001 – 5 000     0,465  0,512 0,553   0,422    0,647     0,392     0,804    0,521  0,190    0,689 0,862   1,049 0,717
1 001 – 2 000     0,387  0,450 0,481   0,432    0,449     0,250     0,748    0,943  0,423    0,698 0,953   0,952 0,776
do 1 000 obyvatel   0,302  0,479 0,765   0,253    0,220     0,252     0,307    0,371  0,511    0,645 1,031   0,922 0,380

Trutnov        0,337  0,569 0,720   0,760    0,741     0,166     0,494    0,279  0,483    0,612 0,703   0,965 0,748
15 001 – 25 000    0,454  1,113 0,614   0,692    0,991     0,105     0,590    0,434  0,481    0,761 1,117   1,489 0,805
5 001 – 15 000    0,415  0,615 0,538   0,146    0,630     0,248     0,783    0,362  0,459    0,798 0,949   1,177 0,620
2 001 – 5 000     0,260  0,593 0,992   0,261    0,545     0,128     0,719    0,298  0,337    0,586 1,058   0,684 0,605
1 001 – 2 000     0,641  0,791 0,445   0,431    2,310     0,276     1,258    0,492  0,703    0,647 1,225   1,469 0,781
do     1 000 obyvatel   0,269  0,779 0,488   0,487    0,125     0,230     0,487    0,380  0,540    0,614 1,116   1,235 0,602

Pardubický kraj                                                                   

Chrudim        0,841  0,963 0,226   0,529    0,614     0,235     0,898    0,543  2,041    0,923 1,104   1,123 1,009
5 001 – 15 000    0,754  0,565 0,603   0,187    0,587     0,177     0,769    0,516  0,653    0,826 1,072   1,156 0,745
2 001 – 5 000     0,441  0,518 0,465   0,278    0,545     0,316     0,779    0,510  0,511    0,698 1,035   1,065 1,000
1 001 – 2 000     0,324  0,812 0,512   0,271    0,418     0,247     0,569    0,575  1,036    0,465 0,971   1,631 1,095
do 1 000 obyvatel   0,484  0,410 0,393   0,178    0,483     0,482     0,517    0,559  0,608    0,871 0,992   1,191 0,796

Pardubice 1      0,407  0,659 0,800   0,592    0,790     0,243     0,535    0,457  0,374    0,771 0,940   0,831 0,543
Pardubice 2      0,534  0,906 0,520   0,550    0,600     0,261     0,766    0,882  1,137    0,735 0,962   0,477 0,768
Pardubice 3      0,315  0,536 0,515   0,546    0,600     0,198     0,442    0,477  0,405    0,695 0,838   0,700 0,607
Pardubice 4      0,662  0,619 0,509   0,545    0,600     0,220     0,402    0,324  0,439    0,561 0,708   0,871 0,608
Pardubice 5      0,415  0,423 0,180   0,542    0,600     0,130     0,435    0,401  0,641    0,598 0,782   0,832 0,640
Pardubice 6      0,340  0,513 0,500   0,540    0,600     0,183     0,435    0,546  0,450    0,582 0,686   0,514 0,500
5 001 – 15 000    0,378  0,699 0,521   0,467    0,594     0,122     0,738    0,457  0,645    0,828 1,131   0,855 0,997
2 001 – 5 000     0,346  0,653 0,507   0,530    0,438     0,461     1,039    0,793  0,855    0,620 1,157   0,917 0,837
1 001 – 2 000     0,480  0,570 0,492   0,307    0,477     0,398     0,651    0,516  0,466    0,793 1,046   0,873 0,989
do 1 000 obyvatel   0,325  0,450 0,535   0,679    0,403     0,273     0,437    0,440  0,634    0,798 1,219   1,262 1,040

Svitavy        0,315  0,545 0,533   0,289    0,666     0,279     0,626    0,660  0,322    0,797 0,745   0,964 0,892
5 001 – 15 000    0,467  0,649 0,716   0,713    0,616     0,316     1,018    0,444  0,542    0,858 1,078   1,063 0,917
2 001 – 5 000     0,124  0,270 0,388   0,452    0,493     0,260     0,486    0,228  0,279    0,640 0,736   0,870 0,982
1 001 – 2 000     0,325  0,347 0,386   0,381    0,472     0,240     0,692    0,389  0,254    0,537 0,751   1,164 0,420
do 1 000 obyvatel   0,218  0,362 0,286   0,225    0,664     0,245     0,374    0,358  0,493    0,496 0,890   0,896 0,322

Ústí nad Orlicí    0,353  0,597 1,113   0,564    0,550     0,154     0,242    0,367  0,598    0,922 0,831   0,926 0,873
15 001 – 25 000    0,566  0,731 0,545   0,547    1,049     0,350     0,458    0,387  0,773    0,761 0,734   0,784 0,821
5 001 – 15 000    0,405  0,552 0,714   0,504    0,548     0,241     0,929    0,512  0,377    0,851 0,940   1,072 0,712
2 001 – 5 000     0,331  0,358 0,350   0,298    0,340     0,312     0,257    0,384  0,213    0,507 0,690   0,711 0,591
1 001 – 2 000     0,623  0,439 0,421   0,443    0,427     0,366     0,542    0,579  0,706    0,563 0,819   1,485 0,456
do 1 000 obyvatel   0,203  0,434 0,450   0,552    0,512     0,216     0,630    0,367  0,433    0,910 0,946   1,145 0,192

Kraj Vysočina                                                                    

Havlíčkův Brod    0,509  0,697 0,542   0,728    0,725     0,187     0,811    0,695  0,567    0,919 1,093   1,160 1,237
5 001 – 15 000    0,744  0,704 0,473   1,136    0,672     0,213     0,888    0,559  0,445    0,803 1,095   1,019 1,106
2 001 – 5 000     0,402  0,532 0,332   0,229    0,598     0,138     0,648    0,234  0,256    0,683 0,886   1,260 0,909
1 001 – 2 000     0,351  0,550 0,329   0,280    0,570     0,228     0,693    0,544  0,953    1,109 0,888   1,648 0,993
do 1 000 obyvatel   0,307  0,590 0,317   0,180    0,545     0,245     0,826    0,587  1,109    0,663 1,025   1,443 0,946

Jihlava 1       0,583  0,769 0,656   0,610    0,570     0,184     1,011    0,564  0,380    0,959 1,021   0,885 1,057
Jihlava 2       0,542  0,561 0,483   0,754    0,560     0,189     0,864    0,614  0,367    0,942 0,706   0,946 0,634
Jihlava 3       0,482  0,566 0,640   0,645    0,454     0,333     0,614    0,355  0,416    0,728 0,895   1,303 0,985
5 001 – 15 000    0,360  0,694 0,644   0,319    0,385     0,397     0,638    0,562  0,727    0,716 0,961   1,031 0,664
2 001 – 5 000     0,437  0,597 0,572   0,558    0,550     0,416     0,784    0,495  0,651    0,654 0,858   1,151 0,693
1 001 – 2 000     0,214  0,455 0,535   0,507    0,530     0,219     0,763    0,594  0,762    0,809 1,166   1,205 0,511
do 1 000 obyvatel   0,514  0,588 0,417   0,458    0,645     0,403     0,363    0,689  0,668    0,717 1,106   1,111 0,838

Pelhřimov       0,704  1,383 0,620   0,601    0,611     0,301     0,855    0,414  0,824    1,080 1,043   1,079 1,293
5 001 – 15 000    0,333  0,569 0,319   0,474    0,488     0,170     0,701    0,413  0,476    0,760 0,965   1,454 0,659
2 001 – 5 000     0,313  0,506 0,460   0,605    0,581     0,167     0,347    0,309  0,646    0,548 0,882   1,256 0,891
1 001 – 2 000     0,228  0,327 0,471   0,686    0,560     0,550     0,306    0,472  0,628    0,741 0,897   1,343 0,668
do 1 000 obyvatel   0,441  0,314 0,392   0,385    0,135     0,488     0,606    0,665  0,355    0,479 1,082   1,389 0,506

Třebíč        0,867  0,908 0,753   1,098    0,551     0,248     0,549    0,580  0,908    0,944 1,060   0,778 0,795
5 001 – 15 000    0,437  0,567 0,732   0,373    0,381     0,289     0,620    0,513  0,348    0,672 0,940   1,249 0,771
2 001 – 5 000     0,455  0,622 0,720   0,512    0,505     0,208     0,341    0,334  0,318    0,714 0,852   0,693 0,542
1 001 – 2 000     0,457  0,471 0,673   0,188    0,963     0,320     0,437    0,502  0,523    0,564 0,769   0,911 0,541
do 1 000 obyvatel   0,332  0,429 0,734   0,265    0,503     0,211     0,429    0,386  0,774    0,562 0,875   1,018 0,499

Žďár nad Sázavou   0,518  0,464 0,568   0,560    0,826     0,308     0,599    0,519  0,418    0,956 0,926   1,051 1,104
5 001 – 15 000    0,366  0,706 0,779   0,443    0,455     0,279     0,676    0,567  0,411    0,791 0,856   0,926 0,666
2 001 – 5 000     0,608  0,407 0,650   0,631    0,528     0,216     0,198    0,580  0,407    0,970 1,056   1,310 0,616
1 001 – 2 000     0,344  0,569 0,977   0,443    0,488     0,314     0,462    0,470  0,339    0,785 1,089   1,491 0,777
do 1 000 obyvatel   0,298  0,367 0,530   0,541    0,488     0,277     0,569    0,429  0,413    0,726 0,988   1,269 0,919

Jihomoravský kraj                                                                  

Blansko        0,368  0,660 1,274   0,438    0,400     0,185     1,564    0,291  0,796    1,064 1,006   1,083 1,188
5 001 – 15 000    0,468  0,697 0,861   0,557    0,301     0,297     0,943    0,507  0,912    0,853 1,029   1,091 0,446
2 001 – 5 000     0,336  0,412 0,600   0,550    0,337     0,278     0,954    0,492  0,551    0,802 0,990   1,736 0,603
1 001 – 2 000     0,411  0,611 0,691   0,638    0,480     0,365     0,609    0,591  0,370    0,685 1,256   1,172 0,655
do 1 000 obyvatel   0,424  0,506 0,831   0,436    0,449     0,300     0,547    0,396  0,655    0,813 1,227   1,533 0,562

Brno 1        1,033  1,059 0,900   0,800    1,100     0,600     1,512    0,638  0,386    1,822 1,400   0,800 1,304
Brno 2        0,649  0,791 0,820   0,431    0,467     0,539     0,994    1,178  0,289    1,518 1,576   0,782 1,373
Brno 3        0,839  0,827 0,600   0,701    1,175     0,209     1,249    0,900  0,741    1,377 1,718   1,107 1,402
Brno 4        0,847  1,134 0,540   0,610    0,709     0,283     1,075    0,631  0,674    1,273 1,583   1,013 1,078
Brno 5        0,646  0,734 0,554   0,806    0,508     0,249         1,007    0,754  0,298    1,327 1,488   0,793 1,432
Brno 6        0,354  1,331 0,342   0,485    0,529     0,078     0,999    0,493  0,425    1,373 1,364   1,443 0,993
Brno 7        0,918  0,646 0,946   0,559    1,074     0,720     0,735    0,703  0,734    1,377 1,512   0,880 0,848
Brno 8        0,674  0,982 0,702   0,751    0,850     0,264     0,407    1,034  0,439    1,586 1,371   1,088 0,701
Brno 9        0,700  1,048 0,690   0,718    0,785     0,491     1,073    1,036  0,649    0,900 1,221   0,781 0,806
Brno 10        0,462  0,554 0,610   0,605    0,608     0,160     0,663    0,489  0,413    0,920 1,411   1,518 1,121
Brno 11        0,506  0,887 0,650   0,593    0,620     0,336     0,909    0,389  0,981    1,137 1,441   1,382 0,861
Brno 12        0,500  0,380 0,725   0,590    0,625     0,350     0,520    0,982  0,586    0,924 1,150   1,016 0,603

Brno-venkov                                                                     
5 001 – 15 000    0,625  0,709 0,724   0,266    0,624     0,199     0,963    0,898  0,787    0,878 1,282   1,195 1,250
2 001 – 5 000     0,481  0,516 0,531   0,775    0,520     0,327     0,754    0,581  0,644    0,723 1,344   1,099 1,077
1 001 – 2 000     0,667  0,652 0,530   0,370    0,573     0,269     0,506    0,676  0,785    1,013 1,528   1,402 1,094
do 1 000 obyvatel   0,544  0,509 0,553   0,883    1,263     0,266     0,574    0,679  0,806    0,976 1,498   1,505 0,991

Břeclav        0,554  0,765 0,737   0,254    0,705     0,266     0,614    0,544  0,742    0,787 1,006   0,699 0,655
5 001 – 15 000    0,450  0,654 0,600   0,432    0,530     0,478     0,720    0,655  0,335    0,745 1,234   1,229 0,519
2 001 – 5 000     0,431  0,477 0,260   0,496    0,991     0,418     0,716    0,499  0,496    0,575 0,914   0,981 1,108
1 001 – 2 000     0,380  0,503 0,291   0,357    0,281     0,396     0,468    0,526  0,307    0,767 0,982   0,899 0,902
do 1 000 obyvatel   0,317  0,615 0,455   0,625    0,590     0,465     0,517    0,693  0,685    0,616 1,015   1,540 0,415

Hodonín        0,393  0,546 0,617   0,510    0,361     0,223     0,772    0,545  0,611    0,775 1,076   0,752 0,749
5 001 – 15 000    0,551  0,642 0,254   0,227    0,246     0,265     0,904    0,502  0,367    0,793 1,057   0,865 0,719
2 001 – 5 000     0,305  0,474 0,459   0,163    0,257     0,242     0,384    0,410  0,215    0,750 0,841   1,431 0,606
1 001 – 2 000     0,262  0,491 0,445   0,300    0,838     0,156     0,533    0,487  0,307    0,417 0,825   1,194 0,540
do 1 000 obyvatel   0,243  0,475 0,450   0,151    0,405     0,457     0,518    0,628  0,577    0,529 0,878   0,872 0,829

Vyškov        0,517  0,663 0,680   0,627    0,628     0,230     0,903    0,760  0,426    0,944 0,957   1,236 0,887
5 001 – 15 000    0,416  0,544 0,540   0,696    0,620     0,347     0,292    0,521  0,578    0,752 1,157   1,163 0,659
2 001 – 5 000     0,352  0,309 0,510   0,564    0,590     0,242     0,623    0,430  0,601    0,807 1,098   1,080 0,591
1 001 – 2 000     0,444  0,365 0,415   0,420    0,452     0,429     0,664    0,447  0,487    0,657 1,191   1,737 0,357
do 1 000 obyvatel   0,411  0,523 0,514   0,436    0,621     0,264     0,480    0,549  0,810    0,700 1,146   1,601 0,412

Znojmo        0,610  0,552 0,786   0,971    0,403     0,362     0,750    0,426  0,277    0,974 1,050   0,779 0,959
5 001 – 15 000    0,572  0,200 0,110   0,550    0,151     0,114     0,668    0,239  0,440    0,839 0,712   0,499 1,210
2 001 – 5 000     0,391  0,566 0,493   0,450    0,420     0,430     0,540    0,464  0,445    0,750 0,927   1,115 0,798
1 001 – 2 000     0,349  0,451 0,472   0,405    0,410     0,397     0,657    0,548  0,829    0,663 0,922   1,027 0,720
do 1 000 obyvatel   0,381  0,494 0,105   0,487    0,518     0,316     0,550    0,480  0,658    0,850 0,944   1,467 0,432

Olomoucký kraj                                                                   

Jeseník        0,359  0,518 0,450   0,599    0,587     0,325     0,768    0,494  0,740    0,735 0,811   0,622 0,641
2 001 – 5 000     0,185  0,545 0,436   0,419    0,511     0,395     0,516    0,326  0,223    0,523 0,704   1,090 0,645
1 001 – 2 000     0,209  0,391 0,331   0,320    0,343     0,453     0,399    0,354  0,229    0,451 0,695   0,597 0,582
do 1 000 obyvatel   0,293  0,392 0,420   0,214    0,132     0,216     0,391    0,258  0,578    0,414 0,623   1,133 0,434

Olomouc 1       0,530  0,907 0,716   0,843    0,740     0,108     0,847    0,117  0,593    1,113 1,683   1,016 1,214
Olomouc 2       0,620  0,844 0,680   0,820    0,710     0,593     1,223    0,480  0,580    0,751 1,019   1,170 0,630
Olomouc 3       1,031  0,584 0,650   1,063    0,451     0,625     0,919    0,624  0,572    0,811 1,287   0,589 1,016
Olomouc 4       0,168  0,485 0,660   1,059    0,720     0,120     0,112    0,247  0,630    0,904 0,944   0,685 0,701
5 001 – 15 000    0,436  0,699 0,658   0,249    0,460     0,308     0,628    0,493  0,528    0,723 0,916   0,910 0,487
2 001 – 5 000     0,477  0,645 0,613   0,134    0,650     0,448     0,659    0,595  0,458    0,708 0,931   1,373 0,976
1 001 – 2 000     0,539  0,406 0,637   0,456    0,716     0,376     0,531    0,444  0,505    0,767 0,941   1,328 1,052
do 1 000 obyvatel   0,410  0,593 0,573   0,310    0,558     0,337     0,769    0,492  0,421    0,553 0,907   0,957 0,647

Prostějov       0,498  0,748 0,658   0,523    0,650     0,564     0,671    0,628  0,362    1,011 1,081   0,799 0,844
2 001 – 5 000     0,466  0,603 1,176   0,357    0,649     0,417     0,627    0,601  0,759    0,751 1,044   1,261 0,708
1 001 – 2 000     0,504  0,579 0,600   0,289    0,521     0,428     0,706    0,389  0,703    0,679 0,998   1,260 0,644
do 1 000 obyvatel   0,331  0,384 0,500   0,521    0,446     0,213     0,330    0,363  0,398    0,709 0,887   1,092 0,547

Přerov 1       0,668  0,478 0,384   0,219    0,560     0,444     0,625    0,430  0,553    0,818 0,950   0,990 0,905
Přerov 2       0,561  0,505 0,380   0,215    0,550     0,350     0,254    0,390  0,500    0,886 0,777   0,748 0,643
Přerov 3       0,970  0,511 0,375   0,210    0,540     0,355     0,510    0,171  0,486    0,614 0,694   0,812 0,415
Přerov 4       0,560  0,707 0,370   0,205    0,530     0,242     0,505    0,300  0,661    0,799 0,847   0,877 0,408
Přerov 5       0,550  0,600 0,365   0,200    0,520     0,200     0,500    0,290  0,600    0,570 0,679   1,094 0,399
15 001 – 25 000    0,346  0,437 0,153   0,179    0,454     0,249     1,450    0,479  0,511    0,880 0,912   1,368 0,383
5 001 – 15 000    0,688  0,668 0,461   0,548    0,214     0,291     1,078    0,565  0,904    0,788 0,847   0,853 0,486
2 001 – 5 000     0,500  0,762 0,450   0,434    0,371     0,095     0,651    0,321  0,749    0,648 0,795   0,409 0,350
1 001 – 2 000     0,543  0,394 0,442   0,300    0,357     0,219     0,312    0,469  0,654    0,597 0,848   1,039 0,557
do 1 000 obyvatel   0,384  0,337 0,400   0,241    0,754     0,204     0,392    0,282  0,527    0,571 0,782   1,487 0,251

Šumperk        0,299  0,567 0,446   0,614    0,797     0,243     0,977    0,671  0,142    1,019 0,927   0,689 0,777
5 001 – 15 000    0,382  0,405 0,283   0,544    0,468     0,336     0,630    0,412  0,366    0,807 0,825   0,956 0,666
2 001 – 5 000     0,359  0,484 0,178   0,487    0,645     0,300     0,450    0,370  0,147    0,742 0,814   0,964 0,581
1 001 – 2 000     0,390  0,508 0,415   0,424    0,637     0,214     0,361    0,394  0,197    0,530 0,762   1,469 0,748
do 1 000 obyvatel   0,323  0,361 0,402   0,291    0,580     0,205     0,430    0,460  0,298    0,560 0,876   0,755 0,565

Zlínský kraj                                                                    

Kroměříž       0,487  0,760 0,626   0,405    0,785     0,201     1,048    0,550  0,609    0,929 1,064   0,797 1,233
5 001     – 15 000    0,499  0,532 0,547   0,422    0,664     0,185     0,744    0,426  0,430    0,831 1,055   1,025 1,081
2 001 – 5 000     0,327  0,487 0,836   0,242    0,137     0,255     0,388    0,424  0,507    0,801 0,956   1,256 1,112
1 001 – 2 000     0,414  0,903 0,470   0,310    0,591     0,147     1,439    0,253  0,662    0,648 0,935   1,210 0,436
do 1 000 obyvatel   0,295  0,422 0,450   0,317    0,703     0,268     0,710    0,416  0,802    0,604 0,901   1,231 0,763
Luhačovice 1     0,637  1,172 0,699   0,489    1,839     0,292     1,415    0,932  0,890    1,001 1,082   0,964 1,032
Luhačovice 2     0,520  0,521 0,690   0,489    1,010     0,290     1,015    0,824  0,810    0,950 0,729   0,743 0,800

Uherské Hradiště   0,639  1,009 0,684   0,361    1,120     0,343     1,049    0,867  0,423    1,108 1,131   0,913 1,138
15 001 – 25 000    0,581  0,757 0,769   0,641    0,625     0,271     0,235    0,820  0,937    1,067 1,064   0,800 1,022
5 001 – 15 000    0,718  1,131 0,648   0,633    0,625     0,466     0,715    0,930  0,691    0,813 1,269   0,848 0,834
2 001 – 5 000     0,404  0,671 0,630   0,610    0,527     0,250     0,836    0,566  0,425    0,683 0,988   1,348 0,743
1 001 – 2 000     0,603  0,621 0,577   1,288    1,289     0,246     1,016    0,486  0,542    0,946 1,088   0,944 0,528
do 1 000 obyvatel   0,553  0,427 0,435   0,509    0,438     0,332     0,821    0,603  1,020    0,962 1,156   1,388 0,532

Vsetín        0,319  0,546 0,503   0,539    0,695     0,367     0,381    0,369  0,330    0,873 0,974   0,875 0,678
nad 25 001 obyvatel  0,553  0,523 0,495   0,422    0,129     0,475     0,919    0,393  0,254    0,845 0,916   1,212 0,656
15 001 – 25 000    0,692  0,781 0,568   0,566    0,561     0,661     0,645    0,570  0,508    1,320 1,137   1,303 0,878
5 001 – 15 000    0,283  0,476 0,491   0,408    0,453     0,371     0,432    0,545  0,167    0,862 0,988   0,943 0,467
2 001 – 5 000     0,324  0,420 0,496   0,487    0,647     0,569     0,475    0,472  0,542    0,708 1,096   1,140 0,393
1 001 – 2 000     0,606  0,731 0,560   0,641    0,290     0,275     0,305    0,514  0,548    0,448 1,050   1,072 0,502
do 1 000 obyvatel   0,343  0,568 0,545   0,483    0,480     0,203     0,547    0,397  0,288    0,417 1,081   0,848 0,450

Zlín 1        0,655  0,822 0,591   0,736    0,617     0,453     1,126    0,369  0,621    1,260 1,759   1,162 1,201
Zlín 2        0,614  0,568 0,700   0,720    0,505     0,176     0,929    0,375  0,334    1,021 1,045   1,053 1,166
Zlín 3        0,437  0,663 0,700   0,720    0,310     0,354     0,773    0,517  0,765    1,235 1,145   1,239 1,152
15 001 – 25 000    0,499  0,643 0,343   0,435    0,747     0,144     0,600    0,342  0,379    0,958 1,306   0,876 0,961
5 001 – 15 000    0,360  0,569 0,565   0,469    0,430     0,351     0,540    0,633  0,695    0,949 0,987   1,095 0,927
2 001 – 5 000     0,391  0,529 0,702   0,339    0,516     0,305     0,628    0,538  0,612    0,985 1,050   0,871 0,540
1 001 – 2 000     0,638  0,529 0,405   0,429    0,351     0,383     0,280    0,486  0,360    0,835 1,248   1,090 0,500
do 1 000 obyvatel   0,401  0,439 0,550   0,317    0,904     0,399     0,275    0,568  0,329    0,871 1,156   0,955 0,660

Moravskoslezský kraj                                                                

Bruntál        0,351  0,479 0,547   0,297    0,533     0,282     0,544    0,245  0,348    0,633 0,702   0,790 0,484
nad 25 001 obyvatel  0,577  0,586 0,460   0,429    0,569     0,124     0,598    0,317  0,864    0,721 0,670   0,798 0,539
5 001 – 15 000    0,303  0,384 0,445   0,299    0,432     0,376     0,450    0,226  0,294    0,496 0,483   0,539 0,299
2 001 – 5 000     0,737  0,595 0,665   0,591    0,461     0,311     0,306    0,480  0,361    0,511 0,605   0,578 0,496
1 001 – 2 000     0,345  0,483 0,480   0,301    0,515     0,317     0,214    0,489  0,578    0,502 0,694   0,917 0,364
do 1 000 obyvatel   0,208  0,543 0,298   0,323    0,462     0,279     0,387    0,313  0,306    0,432 0,672   0,912 0,352

Frýdek-Místek     0,594  0,781 0,629   0,627    0,916     0,435     0,631    0,449  0,569    0,974 0,786   1,129 0,625
nad 25 001 obyvatel  0,372  0,894 0,610   0,584    0,590     0,274     0,373    0,357  0,282    0,713 0,705   0,880 0,400
5 001 – 15 000    0,455  0,486 0,469   0,498    0,457     0,321     0,690    0,423  0,560    0,639 0,857   1,080 0,613
2 001 – 5 000     0,339  0,557 0,477   0,243    0,513     0,267     1,027    0,504  0,477    0,559 0,960   1,673 1,056
1 001 – 2 000     0,359  0,463 0,095   0,753    0,487     0,342     0,672    0,355  0,479    0,671 0,995   1,645 0,764
do 1 000 obyvatel   0,321  0,510 0,516   0,634    0,398     0,329     0,347    0,45   0,693    0,815 1,149   1,540 0,404

Havířov 1       0,641  0,471 0,477   0,504    0,468     0,311     0,425    0,280  0,316    0,755 0,532   0,852 0,622
Havířov 2       0,346  0,574 0,874   0,453    0,460     0,077     0,415    0,420  0,407    0,712 0,668   0,728 0,538
Havířov 3       0,564  0,486 0,470   0,500    0,511     0,259     0,315    0,582  0,146    0,724 0,530   0,773 0,458

Karviná        0,421  0,630 0,550   0,776    0,560     0,237     0,365    0,253  0,750    0,728 0,653   0,913 0,378
nad 25 001 obyvatel  0,438  0,604 0,496   0,574    0,121     0,192     0,451    0,376  0,396    0,714 0,722   0,902 0,544
15 001 – 25 000    0,406  0,385 0,390   0,238    0,369     0,155     0,387    0,340  0,314    0,576 0,602   1,026 0,312
5 001 – 15 000    0,366  0,470 0,474   0,320    0,349     0,198     0,481    0,258  0,436    0,501 0,682   1,443 0,330
2 001 – 5 000     0,431  0,468 0,462   0,563    0,507     0,290     0,413    0,441  0,484    0,659 0,820   1,063 0,421
1 001 – 2 000     0,828  0,432 0,410   0,310    0,543     0,130     0,321    0,241  0,434    0,650 0,850   1,080 0,315

Nový Jičín      0,514  0,842 0,674   0,406    0,234     0,331     0,699    0,314  0,417    0,894 0,793   0,844 0,691
15 001 – 25 000    0,433  0,574 0,569   0,377    0,555     0,140     0,737    0,446  0,801    0,858 0,795   1,032 0,678
5 001 – 15 000    0,484  0,654 0,345   0,509    0,459     0,361     0,422    0,423  0,461    0,611 0,716   1,076 0,380
2 001 – 5 000     0,604  0,717 0,643   0,328    0,694     0,276     0,396    0,646  0,135    0,762 0,927   1,286 0,906
1 001 – 2 000     0,308  0,491 0,431   0,315    0,302     0,294     0,326    0,531  0,236    0,797 0,900   1,159 0,717
do 1 000 obyvatel   0,334  0,514 0,417   0,379    0,456     0,215     0,214    0,427  0,276    0,603 0,904   1,165 0,319

Opava 1        0,861  1,404 0,735   0,697    0,681     0,280     1,158    1,011  0,520    1,516 0,505   0,898 1,319
Opava 2        0,403  1,014 0,725   0,383    0,640     0,214     1,330    0,536  0,317    1,067 0,950   1,084 1,061
Opava 3        0,548  0,498 0,710   0,625    0,635     0,258     1,050    0,691  0,515    1,171 0,736   0,761 0,684
Opava 4        0,477  0,303 0,700   0,487    0,702     0,250     1,035    0,588  0,256    0,781 0,756   1,066 0,600
5 001 – 15 000    0,539  0,778 0,708   0,457    0,751     0,459     0,454    0,690  0,458    0,776 0,822   1,134 0,486
2 001 – 5 000     0,316  0,526 0,575   0,501    0,848     0,281     1,023    0,442  0,420    0,719 0,854   1,226 0,472
1 001 – 2 000     0,559  0,888 0,653   0,444    0,586     0,227     0,661    0,678  0,551    0,590 0,853   0,992 0,860
do 1 000 obyvatel   0,577  0,579 0,521   0,146    0,409     0,266     0,523    0,702  0,752    0,650 0,907   1,414 0,421

Ostrava 1       0,255  0,362 0,368   0,103    0,233     0,251     0,402    0,281  0,154    0,369 0,542   0,633 0,666
Ostrava 2       0,189  0,277 0,320   0,320    0,299     0,326     0,573    0,308  0,220    0,483 0,650   0,910 0,434
Ostrava 3       0,166  0,395 0,329   0,503    0,153     0,250     0,514    0,323  0,496    0,437 0,569   0,686 0,582
Ostrava 4       0,258  0,380 0,390   0,197    0,250         0,167     0,401    0,381  0,195    0,370 0,524   0,360 0,480
Ostrava 5       0,369  0,437 0,208   0,435    0,224     0,256     0,471    0,356  0,399    0,529 0,593   0,829 0,610
Ostrava 6       0,567  0,422 0,492   0,264    0,229     0,243     0,396    0,323  0,284    0,564 0,692   0,723 0,512
Ostrava 7       0,368  0,604 0,530   0,220    0,813     0,188     0,303    0,199  1,027    0,542 0,547   0,859 0,375
Ostrava 8       0,327  0,410 0,410   0,129    0,209     0,235     0,631    0,305  0,222    0,640 0,679   0,823 0,428
Ostrava 9       0,485  0,447 0,350   0,432    0,644     0,230     0,479    0,286  0,318    0,871 0,722   0,803 0,587
Ostrava 10      0,340  0,254 0,330   0,235    0,135     0,321     0,600    0,198  0,336    0,523 0,610   0,973 0,813
Ostrava 11      0,311  0,317 0,467   0,225    0,228     0,230     0,348    0,279  0,349    0,515 0,557   0,710 0,566
Ostrava 12      0,420  0,439 0,400   0,235    0,250     0,230     0,080    0,322  0,375    0,414 0,767   0,791 0,500
5 001 – 15 000    0,455  0,486 0,469   0,498    0,457     0,321     0,690    0,423  0,560    0,639 0,857   1,080 0,613
2 001 – 5 000     0,516  0,664 0,588   0,300    0,634     0,273     0,606    0,599  0,249    0,694 0,938   1,415 0,956
1 001 – 2 000     0,492  0,746 0,467   0,547    0,553     0,265     0,665    0,570  0,527    0,617 0,900   1,210 0,828
do 1 000 obyvatel   0,456  0,547 0,469   0,263    0,433     0,241     0,369    0,565  0,514    0,627 0,906   1,290 0,370
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních
smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.
 
1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.
2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.
3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.
4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.
5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.
6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3
7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.
8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.
9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.
10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší stavbě oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 25.
11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.
12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.
13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému podle § 26.
14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30 a stavby oceněné podle § 32 je roven 1,00.
15. Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceněných podle § 33 až 38 je roven 1,00.
16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky
a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.
b) Pro určení koeficientu prodejnosti (K
p
) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.
c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky 
                                   
Tabulky č. 2                             
                                   
Praha
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Benice 602582 12 2 Běchovice 601527 25 3 Břevnov 729582 6 4 Březiněves 614131 22 5 Bohnice 730556 8 6 Braník 727873 4 7 Bubeneč 730106 6 8 Čakovice 731561 23 9 Černý Most 731676 24 10 Čimice 730394 8 11 Ďáblice 730629 8 12 Dejvice 729272 6 13 Dolní Chabry 730599 22 14 Dolní Měcholupy 732541 26 15 Dolní Počernice 629952 25 16 Dubeč 633330 27 17 Háje 728233 11 18 Hájek u Uhříněvsi 773395 27 19 Hloubětín 731234 24 20 Hlubočepy 728837 5 21 Hodkovičky 727857 4 22 Holešovice 730122 3 23 Holyně 750573 17 24 Horní Měcholupy 732583 11 25 Horní Počernice 643777 25 26 Hostavice 731722 24 27 Hostivař 732052 26 28 Hradčany 727121 1 29 Hrdlořezy 731765 9 30 Chodov 728225 11 31 Cholupice 652393 13 32 Jinonice 728730 5 33 Josefov 727008 1 34 Kamýk 728438 14 35 Karlín 730955 3 36 Kbely 731641 23 37 Klánovice 665444 25 38 Kobylisy 730475 8 39 Koloděje 668508 27 40 Kolovraty 668591 12 41 Komořany 728519 14 42 Košíře 728764 5 43 Královice 672629 27 44 Krč 727598 4 45 Křeslice 676071 12 46 Kunratice 728314 12 47 Kyje 731226 24 48 Lahovice 729248 15 49 Letňany 731439 8 50 Lhotka 728071 4 51 Libeň 730891 9 52 Liboc 729795 20 53 Libuš 728390 13 54 Lipany 668605 12 55 Lipence 683973 15 56 Lochkov 686425 17 57 Lysolaje 729931 21 58 Malá Chuchle 729183 16 59 Malá Strana 727091 1 60 Malešice 732451 10 61 Michle 727750 4 62 Miškovice 731552 22 63 Modřany 728616 14 64 Motol 728951 5 65 Nebušice 729876 21 66 Nedvězí 702323 27 67 Nové Město 727181 1 68 Nusle 728161 4 69 Petrovice 732613 11 70 Písnice 720984 13 71 Pitkovice 773417 12 72 Podolí 728152 4 73 Přední Kopanina 734373 21 74 Prosek 731382 8 75 Radlice 728641 5 76 Radotín 738620 16 77 Ruzyně 729710 19 78 Řeporyje 745251 17 79 Řepy 729701 18 80 Satalice 746134 23 81 Sedlec 730041 21 82 Slivenec 750590 17 83 Smíchov 729051 5 84 Sobín 793256 17 85 Staré Město 727024 1 86 Stodůlky 755541 18 87 Střešovice 729302 6 88 Střížkov 730866 8 89 Strašnice 731943 10 90 Suchdol 729981 21 91 Šeberov 762130 12 92 Štěrboholy 732516 26 93 Třebonice 770353 17 94 Třeboradice 731528 22 95 Točná 652407 13 96 Troja 730190 7 97 Uhříněves 773425 28 98 Újezd nad Lesy 773778 25 99 Újezd u Průhonic 773999 12 100 Veleslavín 729353 20 101 Velká Chuchle 729213 16 102 Vinohrady 727164 2 103 Vinoř 782378 23 104 Vokovice 729418 20 105 Vršovice 732257 10 106 Vyšehrad 727300 2 107 Vysočany 731285 9 108 Záběhlice 732117 10 109 Zadní Kopanina 745278 17 110 Zbraslav 791733 15 111 Zličín 793264 18 112 Žižkov 727415 3
Kladno
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Dubí u Kladna 665169 3 2 Hnidousy 764558 3 3 Kladno 665061 1 4 Kročehlavy 665126 2 5 Motyčín 764540 3 6 Rozdělov 664961 2 7 Vrapice 665177 3
Poděbrady
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Kluk 666670 2 2 Poděbrady 723495 1 3 Polabec 723541 2 4 Přední Lhota u Poděbrad 734381 2 5 Velké Zboží 723550 2
České Budějovice
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 České Budějovice 1 621919 1 2 České Budějovice 2 621943 2 3 České Budějovice 3 622052 2 4 České Budějovice 4 622222 3 5 České Budějovice 5 622281 3 6 České Budějovice 6 622346 3 7 České Budějovice 7 622486 3 8 České Vrbné 622729 3 9 Haklovy Dvory 636797 4 10 Kaliště u Českých Budějovic 662208 3 11 Třebotovice 662216 4
Plzeň
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Bolevec 722120 2 2 Božkov 722294 2 3 Bručná 722367 2 4 Bukovec 722707 3 5 Černice 620106 3 6 Červený Hrádek u Plzně 621081 2 7 Dolní Vlkýš 690813 3 8 Doubravka 722677 2 9 Doudlevce 722464 2 10 Hradiště u Plzně 722341 2 11 Koterov 671053 2 12 Křimice 676195 3 13 Lhota u Dobřan 680940 3 14 Litice u Plzně 722740 3 15 Lobzy 722618 2 16 Malesice 690821 3 17 Plzeň 721981 1 18 Plzeň 4 722731 2 19 Radčice u Plzně 737411 3 20 Radobyčice 620122 3 21 Skvrňany 722596 2 22 Újezd 722685 3 23 Valcha 722472 2
Františkovy Lázně
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Dlouhé Mosty 768880 2 2 Františkovy Lázně 634646 1 3 Horní Lomany 634654 2 4 Jedličná 634638 2 5 Krapice 634662 2 6 Slatina u Františkových Lázní 634689 2 7 Žírovice 634697 2
Jáchymov
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Jáchymov 656437 1 2 Popov u Jáchymova 656470 2
Karlovy Vary
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Bohatice 663581 3 2 Cihelny 631043 4 3 Čankov 746746 4 4 Doubí u Karlových Var 631051 4 5 Drahovice 663701 2 6 Dvory 663549 3 7 Karlovy Vary 663433 1 8 Olšová Vrata 663654 4 9 Počerny 753831 4 10 Rosnice u Staré Role 753840 4 11 Rybáře 663557 2 12 Sedlec u Karlových Var 746754 4 13 Stará Role 753858 3 14 Tašovice 631060 4 15 Tuhnice 663492 2
Mariánské Lázně
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Chotěnov u Marián.Lázní 901903 3 2 Mariánské Lázně 691585 1 3 Stanoviště u Marián. Lázní 691674 3 4 Úšovice 691607 2
Most
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Čepirohy 619591 3 2 Dřínov u Komořan 633097 3 3 Ervěnice 668885 3 4 Hořany 645010 3 5 Komořany u Mostu 668893 3 6 Konobrže 669326 3 7 Kopisty 669334 3 8 Most I 699357 1 9 Most II 699594 2 10 Pařidla 669342 3 11 Rudoltice nad Bílinou 699691 3 12 Skyřice 749206 3 13 Slatinice u Mostu 616559 3 14 Souš 903337 3 15 Střimice 699748 3 16 Třebušice 770540 3 17 Velebudice 749214 3 18 Vtelno 787507 3
Ústí nad Labem
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Božtěšice 608955 4 2 Brná nad Labem 609901 4 3 Budov u Svádova 759805 5 4 Bukov 775096 2 5 Církvice 746410 5 6 Dělouš 775894 6 7 Dobětice 757772 2 8 Habrovice 636436 4 9 Hostovice u Ústí nad Labem 645982 5 10 Klíše 775053 2 11 Kojetice u Malečova 690686 5 12 Krásné Březno 775266 3 13 Mojžíř 698164 3 14 Neštěmice 703869 3 15 Nová Ves 705616 5 16 Olešnice u Svádova 759813 5 17 Předlice 775002 3 18 Sebuzín 746428 5 19 Skorotice u Ústí nad Labem 748480 4 20 Strážky u Habrovic 636444 4 21 Střekov 775258 2 22 Svádov 759830 5 23 Tuchomyšl 771368 6 24 Ústí nad Labem 774871 1 25 Vaňov 776807 4 26 Všebořice 775118 2
Liberec
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Dolní Hanychov 682268 2 2 Doubí u Liberce 631086 4 3 Františkov u Liberce 682233 2 4 Hluboká u Liberce 631094 5 5 Horní Hanychov 682462 4 6 Horní Růžodol 682250 2 7 Horní Suchá u Liberce 682489 5 8 Janův Důl u Liberce 682241 2 9 Karlinky 682497 5 10 Kateřinky u Liberce 682438 5 11 Krásná Studánka 673641 5 12 Kunratice u Liberce 785628 5 13 Liberec 682039 1 14 Machnín 689823 5 15 Nové Pavlovice 682161 2 16 Ostašov u Liberce 682471 5 17 Pilínkov 631108 5 18 Radčice u Krásné Studánky 673650 5 19 Rochlice u Liberce 682314 2 20 Rudolfov 682446 5 21 Ruprechtice 682144 2 22 Růžodol I 682209 2 23 Staré Pavlovice 682179 2 24 Starý Harcov 682390 2 25 Vesec u Liberce 780472 4 26 Vratislavice nad Nisou 785644 3
Hradec Králové
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Březhrad 613878 4 2 Hradec Králové 646873 1 3 Kluky 647225 3 4 Kukleny 647209 3 5 Malšova Lhota 691305 4 6 Malšovice u Hradce Králové 646997 2 7 Nový Hradec Králové 647187 2 8 Piletice 726541 5 9 Plácky 721204 4 10 Plačice 721212 4 11 Plotiště nad Labem 721930 5 12 Pouchov 726559 3 13 Pražské Předměstí 647101 2 14 Roudnička 741825 3 15 Rusek 743674 5 16 Slezské Předměstí 646971 2 17 Slatina u Hradce Králové 749656 4 18 Svinary 760765 5 19 Svobodné Dvory 761125 3 20 Třebeš 647047 2 21 Věkoše 726583 3
Pardubice
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Černá za Bory 619965 5 2 Dražkovice 632252 4 3 Drozdice 619973 6 4 Hostovice 645991 6 5 Lány na Důlku 679071 6 6 Mnětice 619981 5 7 Nemošice 703249 3 8 Nové Jesenčany 718084 2 9 Ohrazenice 709328 3 10 Opočínek 679089 6 11 Pardubice 717657 1 12 Pardubičky 717835 2 13 Popkovice 718068 4 14 Rosice nad Labem 741205 3 15 Semtín 747386 5 16 Staré Čívice 754170 5 17 Staročernsko 619990 6 18 Studánka 717843 2 19 Svítkov 718033 4 20 Trnová 717959 2
Jihlava
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Antonínův Důl 757900 2 2 Bedřichov u Jihlavy 659878 3 3 Helenín 659827 2 4 Henčov 648680 2 5 Heroltice u Jihlavy 638421 2 6 Horní Kosov 643084 3 7 Hosov 643092 3 8 Hruškové Dvory 648698 3 9 Jihlava 659673 1 10 Kosov u Jihlavy 691372 2 11 Pančava 659835 2 12 Pávov 659916 2 13 Pístov u Jihlavy 721000 2 14 Popice u Jihlavy 725765 2 15 Sasov 659843 2 16 Staré Hory 659860 3 17 Vysoká u Jihlavy 721018 3 18 Zborná 791610 2
Brno
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Bohunice 612006 7 2 Bosonohy 608505 7 3 Brněnské Ivanovice 612227 10 4 Bystrc 611778 7 5 Černá Pole 610771 2 6 Černovice 611263 5 7 Dolní Heršpice 612111 10 8 Dvorska 633895 11 9 Holásky 612243 10 10 Horní Heršpice 612065 10 11 Husovice 610844 5 12 Chrlice 654132 11 13 Ivanovice 655856 8 14 Jehnice 658201 9 15 Jundrov 610542 4 16 Kníničky 611905 8 17 Kohoutovice 610313 7 18 Komárov 611026 5 19 Komín 610585 4 20 Královo Pole 611484 3 21 Lesná 610887 3 22 Líšeň 612405 7 23 Maloměřice 612499 5 24 Medlánky 611743 4 25 Město Brno 610003 1 26 Mokrá Hora 611701 8 27 Nový Lískovec 610283 7 28 Obřany 612553 5 29 Ořešín 712680 9 30 Pisárky 610208 3 31 Ponava 611379 5 32 Přízřenice 612146 10 33 Řečkovice 611646 4 34 Sadová 611565 12 35 Slatina 612286 7 36 Soběšice 751910 8 37 Staré Brno 610089 2 38 Starý Lískovec 612014 7 39 Stránice 610330 2 40 Štýřice 610186 5 41 Trnitá 610950 6 42 Tuřany 612171 11 43 Útěchov u Brna 775550 9 44 Veveří 610372 2 45 Zábrdovice 610704 6 46 Žabovřesky 610470 3 47 Žebětín 795674 9 48 Židenice 611115 5
Olomouc
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Bělidla 710881 3 2 Černovír 710571 3 3 Droždín 632635 2 4 Hejčín 710644 3 5 Hodolany 710873 3 6 Holice u Olomouce 641227 3 7 Chomoutov 652415 4 8 Chválkovice 710911 3 9 Klášterní Hradisko 710555 3 10 Lazce 710598 3 11 Lošov 686875 2 12 Nedvězí u Olomouce 702358 4 13 Nemilany 703109 4 14 Neředín 710687 1 15 Nová Ulice 710717 1 16 Nové Sady u Olomouce 710814 3 17 Nový Svět u Olomouce 710920 4 18 Olomouc-město 710504 1 19 Pavlovičky 710938 3 20 Povel 710784 3 21 Radíkov u Olomouce 737747 2 22 Řepčín 710946 3 23 Slavonín 750387 4 24 Svatý Kopeček 669288 2 25 Topolany u Olomouce 767760 4 26 Týneček 772411 2
Přerov
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Čekyně 619108 3 2 Dluhonice 626708 5 3 Henčlov 638277 4 4 Kozlovice u Přerova 734985 3 5 Lověšice u Přerova 735001 4 6 Lýsky 782335 4 7 Penčice 719056 4 8 Penčičky 719064 4 9 Popovice u Přerova 782343 3 10 Předmostí 734977 2 11 Přerov 734713 1 12 Újezdec u Přerova 774073 3 13 Vinary u Přerova 782351 3 14 Žeravice 796441 3
Luhačovice
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Kladná-Žilín 664944 2 2 Luhačovice 688576 1 3 Polichno 725463 2 4 Řetechov 745341 2
Zlín
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Jaroslavice u Zlína 635863 3 2 Klečůvka 666041 3 3 Kostelec u Zlína 670138 3 4 Kudlov 635898 3 5 Lhotka u Zlína 636053 3 6 Louky nad Dřevnicí 636118 2 7 Lužkovice 795887 3 8 Malenovice u Zlína 635987 2 9 Mladcová 636177 3 10 Prštné 636142 2 11 Příluky u Zlína 635812 3 12 Salaš u Zlína 745952 3 13 Štípa 670146 3 14 Velíková 778028 3 15 Zlín 635561 1 16 Želechovice nad Dřevnicí 795909 3
Havířov
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Bludovice 637696 2 2 Dolní Datyně 628905 3 3 Dolní Suchá 637777 3 4 Havířov-Město 637556 1 5 Prostřední Suchá 637742 2 6 Šumbark 637734 2
Opava
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Držkovice 777170 4 2 Jaktař 711730 3 3 Jarkovice 783595 4 4 Kateřinky u Opavy 711756 2 5 Komárov u Opavy 711845 4 6 Kylešovice 711811 3 7 Malé Hoštice 711870 4 8 Milostovice 695149 4 9 Opava-Město 711560 1 10 Opava-Předměstí 711578 2 11 Palhanec 777188 5 12 Podvihov 724637 4 13 Suché Lazce 759180 4 14 Vávrovice 777196 4 15 Vlaštovičky 783609 4 16 Zlatníky u Opavy 793230 4
Ostrava
------------------------------------------ katastrální území poř. číslo název kód číslo oblasti ------------------------------------------ 1 Antošovice 600393 2 2 Bartovice 715085 1 3 Dubina u Ostravy 798894 6 4 Heřmanice 714691 1 5 Hošťálkovice 646075 2 6 Hrabová 714534 10 7 Hrabůvka 714585 6 8 Hrušov 714917 4 9 Koblov 667366 2 10 Krásné Pole 673722 7 11 Kunčice nad Ostravicí 714224 4 12 Kunčičky 714241 4 13 Lhotka u Ostravy 681458 2 14 Mariánské Hory 713830 5 15 Martinov ve Slezsku 715379 8 16 Michálkovice 714747 1 17 Moravská Ostrava 713520 5 18 Muglinov 714941 3 19 Nová Bělá 704946 7 20 Nová Plesná 721671 12 21 Nová Ves u Ostravy 713937 4 22 Petřkovice u Ostravy 720470 2 23 Polanka nad Odrou 725081 7 24 Poruba 715174 9 25 Poruba-sever 715221 9 26 Proskovice 733474 7 27 Přívoz 713767 5 28 Pustkovec 715301 8 29 Radvanice 715018 1 30 Slezská Ostrava 714828 3 31 Stará Bělá 753661 7 32 Stará Plesná 721689 12 33 Svinov 715506 8 34 Třebovice ve Slezsku 715433 8 35 Vítkovice 714071 11 36 Výškovice u Ostravy 715620 6 37 Zábřeh-Hulváky 713970 11 38 Zábřeh nad Odrou 714305 6 39 Zábřeh-VŽ 714089 11
1) § 121 občanského zákoníku.
1a) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
1b) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1c) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
1d) § 82 zákona č. 50/1976 Sb.
2) § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
3) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.
4) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
5) § 2 písm. g) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
6) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
6a) § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
6b) § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
6c) § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
7) § 119 občanského zákoníku.
8) § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
§ 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
9) § 32 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
9a) § 61 zákona č. 183/2006 Sb.
9b) § 76 zákona č. 183/2006 Sb.
9c) § 96 zákona č. 183/2006 Sb.
10) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
10a) § 104 zákona č. 183/2006 Sb.
10b) § 115 zákona č. 183/2006 Sb.
10c) § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb.
10d) § 117 zákona č. 183/2006 Sb.
11) § 90 zákona č. 50/1976 Sb.
11a) § 128 zákona č. 183/2006 Sb.
12) § 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
Čl. CXVII bod 1 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
13) § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
13a) § 79 zákona č. 183/2006 Sb.
14) Například vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 a nařízení hl. m. Prahy č. 26/2001.
15) § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
15a) § 80 zákona č. 183/2006 Sb.
16) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.
17) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
18) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
18a) § 43 a 61 zákona č. 183/2006 Sb.
19) Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
20) § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
21) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
22) § 16 odst. 5 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
23) § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.
24) § 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
25) § 8 odstavec 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Související dokumenty