384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií

Schválený:
384/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. října 2000,
kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 160/1997 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého na stavební úpravu nebo na stavební změnu spočívající v opravě, rekonstrukci nebo modernizaci bytového domu postaveného panelovou technologií.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
b) úvěrem hypoteční úvěr poskytnutý bankou1) nebo úvěr poskytnutý stavební spořitelnou na řešení bytové potřeby v případě, kdy účastník stavebního spoření nemá ještě podle zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření nárok na poskytnutí úvěru z tohoto spoření,2)
c) opravami, rekonstrukcemi nebo modernizacemi činnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud dochází v případě
1. oprav k odstranění fyzického opotřebení nebo poškození domu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu,
2. rekonstrukcí ke změně stavby nebo jejich technických parametrů,
3. modernizací k rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti domu,
d) pověřenou bankou banka, s níž Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "Ministerstvo") uzavře smlouvu týkající se příjmu žádostí o finanční podporu a zprostředkování.
 
§ 3
Podmínky pro získání finanční podpory
(1) Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má trvalý pobyt na území České republiky, může získat finanční podporu formou příspěvku na úhradu části úroků z úvěru, neprovádí-li opravu, rekonstrukci nebo modernizaci tohoto domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto finanční podporu i fyzická osoba, je-li vlastníkem bytového nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů3) (dále jen "jednotka") v domě, ve kterém je méně než 5 takových jednotek nebo méně než 3 různí vlastníci, nevzniklo-li před podáním žádosti o finanční podporu společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.4)
(2) Právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má sídlo na území České republiky, může získat finanční podporu formou dotace na úhradu části úroků z úvěru, neprovádí-li opravu, rekonstrukci nebo modernizaci tohoto domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto finanční podporu i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů.4)
(3) Finanční podporu nelze získat k úvěrům poskytovaným stavební spořitelnou ze stavebního spoření na financování bytových potřeb5) a k hypotečním úvěrům, k nimž byla poskytnuta podpora podle zvláštního právního předpisu.6)
(4) Finanční podporu lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) nejméně 50 % úvěru, ke kterému je požadována finanční podpora, je určeno na financování opravy, rekonstrukce nebo modernizace domu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b) předmětem opravy, rekonstrukce nebo modernizace domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace, hromosvody) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav domu některé z těchto oprav, rekonstrukcí nebo modernizací nevyžaduje,
c) úvěr, ke kterému je požadována finanční podpora, je poskytnut v české měně,
d) žádost o poskytnutí finanční podpory je podána do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a je doložena kladným stanoviskem osoby podle odstavce 5 a prohlášením toho, kdo o finanční podporu žádá, že k datu podání žádosti nemá splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo ke státnímu fondu,
e) dodavatelem opravy, rekonstrukce nebo modernizace jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné technické normě;7) do 31. července 2001 se považuje tato podmínka za splněnou, prokáže-li dodavatel, že o zavádění požadovaného systému řízení jakosti požádal,
f) technický dozor nad realizací opravy, rekonstrukce nebo modernizace je vykonáván fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě,8)
g) stavební povolení nabylo právní moci.
(5) Stanovisko k žádosti o poskytnutí finanční podpory podle odstavce 4 písm. d) vydá osoba uvedená Ministerstvem průmyslu a obchodu v seznamu zveřejněném v Obchodním věstníku. Do seznamu lze zařadit fyzickou osobu, která prokáže, že je autorizovanou osobou v oboru pozemních staveb, techniky prostředí staveb nebo statiky a dynamiky staveb, má nejméně 5 let praxe ve výstavbě nebo projektování domů postavených panelovou technologií a působí při posuzování projektové dokumentace na opravy, rekonstrukce nebo modernizace, dále právnickou osobu, která takovou fyzickou osobu zaměstnává nebo s ní má uzavřen pro výkon této činnosti jiný smluvní vztah. Stanovisko k žádosti o poskytnutí finanční podpory bude vydáno po předložení
a) projektové dokumentace navrhované opravy, rekonstrukce nebo modernizace,
b) položkového rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu, rekonstrukci nebo modernizaci, které jsou uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) dokladu o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu, rekonstrukci nebo modernizaci byl poskytnut úvěr,
d) dokladů o revizi technických zařízení domu v případě, že nejsou předmětem opravy, rekonstrukce nebo modernizace,
e) energetického auditu v případě, že oprava, rekonstrukce nebo modernizace se týká úspor energií; energetický audit musí být zpracován nejméně v rozsahu platné metodiky České energetické agentury fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona9) ve specializaci autorizace energetického auditorství.
(6) Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.
(7) O finanční podporu může žadatel požádat nejdříve dnem uzavření smlouvy o úvěru.
(8) Finanční podpora na tentýž druh opravy, rekonstrukce nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být poskytnuta pouze jednou.
 
§ 4
Výše finanční podpory
(1) Finanční podpora se poskytuje ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 3 procentní body; v okresech uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení se finanční podpora poskytuje ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 nebo 5 procentních bodů.
(2) Výše finanční podpory se stanoví v závislosti na počáteční výši úvěru nebo jeho podporované části, úrokové sazbě sjednané při uzavření úvěrové smlouvy a teoretickém rozložení splátek úvěru vycházejícím
a) v případě anuitního splácení úvěru z předpokladu pravidelných stejných měsíčních splátek zahrnujících jistinu a úroky, a to po dobu od data podání žádosti o finanční podporu do data smluvené splatnosti hypotečního úvěru, nejvýše však po dobu 15 let,
b) v případě úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na řešení bytové potřeby, kdy účastník stavebního spoření nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, z předpokladu pravidelných měsíčních splátek úroku z tohoto úvěru po dobu od data podání žádosti o finanční podporu do data poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb, nejvýše však po dobu 15 let,
c) v ostatních případech z předpokladu pravidelných stejných měsíčních splátek jistiny úvěru po dobu od data podání žádosti o finanční podporu do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 15 let.
(3) U úvěru s konečnou splatností delší než 15 let od data podání žádosti o poskytnutí finanční podpory se pro účely výpočtu finanční podpory rozložení splátek úvěru zkracuje na 15 let.
(4) Finanční podpora se vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů,10) a to i když je poskytnutý úvěr vyšší.
(5) Finanční podpora se poskytne pouze na tu část úvěru určenou na financování opravy, rekonstrukce nebo modernizace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
 
§ 5
Postup při poskytování finanční podpory
Finanční podporu lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u pověřené banky. Pověřená banka předá žádost spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory Ministerstvu, které o žádosti rozhodne. Na rozhodování o poskytnutí finanční podpory se ustanovení správního řádu nepoužijí.
Podmínky pro čerpání finanční podpory
 
§ 6
(1) Nebude-li z důvodu na straně žadatele o finanční podporu uzavřena smlouva o poskytování finanční podpory nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy pověřené banky k uzavření smlouvy o poskytování finanční podpory, nebude finanční podpora poskytnuta. Finanční podpora je vyplácena od data nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí finanční podpory, a to postupně v pololetních splátkách.
(2) Po dobu čerpání finanční podpory nesmí být provedena změna účelu užívání domu k jiným účelům než k bydlení.
(3) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví domu nebo jednotky na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, finanční podpora se vyplácí i tomuto novému vlastníkovi, a to ve výši podle smlouvy s původním příjemcem finanční podpory, pokud nový vlastník převezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části úvěru, k němuž byla finanční podpora poskytnuta, a převezme v plném rozsahu i práva a závazky ze smlouvy o poskytnutí finanční podpory. V případě, že nový vlastník domu nebo jednotky splatí úvěr, ke kterému byla finanční podpora poskytnuta, novým úvěrem, bude nevyčerpaná část finanční podpory vyplácena tomuto novému vlastníkovi, pokud převezme práva a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
(4) Nepřevezme-li nový vlastník práva a závazky podle odstavce 3, finanční podpora se vyplácí dále původnímu vlastníkovi, pokud řádně splácí úvěr a jsou zachovány i ostatní podmínky pro poskytování finanční podpory.
(5) Příjemce ztratí na získanou finanční podporu nárok, nenabude-li rozhodnutí o kolaudaci právní moci do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému je poskytována finanční podpora.
(6) Při navýšení úvěru nebo změnách rozložení splátek v období po uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory se její celková smluvně stanovená výše ani výše jednotlivých čerpání nemění.
(7) V případě, že úvěr nebude do 2 let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše finanční podpory se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky finanční podpory.
(8) Pokud bude vydáno rozhodnutí o odstranění domu, na jehož opravu, rekonstrukci nebo modernizaci byla finanční podpora poskytnuta, je příjemce finanční podpory povinen oznámit tuto skutečnost pověřené bance, a to do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
 
§ 7
(1) Příjemce je povinen vrátit již čerpané částky finanční podpory a zaplatit penále podle zvláštního právního předpisu11) v případě porušení podmínek stanovených v § 6 odst. 5 a v případě, že na financování oprav, rekonstrukcí nebo modernizací uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení bylo použito méně než 50 % skutečně vyčerpaného úvěru, ke kterému byla poskytnuta finanční podpora.
(2) V případě, že příjemce finanční podpory po dobu delší než 1 rok nesplácí jistinu a úrok podle stanoveného rozložení splátek, čerpání finanční podpory se ukončí a příjemce ztrácí nárok na všechny dosud nevyplacené částky finanční podpory. Při předčasném splacení celé jistiny úvěru ztrácí příjemce nárok na výplatu všech splátek finanční podpory splatných po datu předčasného splacení celé jistiny úvěru.
(3) V případě nesplnění podmínek stanovených v § 6 odst. 2 a 8 ztratí příjemce nárok na všechny výplaty finanční podpory splatné po datu nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.
(4) V případě, že byla finanční podpora poskytnuta na základě nesprávných nebo neúplných údajů uvedených příjemcem finanční podpory v žádosti o poskytnutí finanční podpory, je příjemce finanční podpory povinen vyplacené prostředky vrátit a zaplatit penále podle zvláštního právního přepisu.11)
 
§ 8
Vztahy mezi Ministerstvem a pověřenou bankou
(1) Vztahy mezi Ministerstvem a pověřenou bankou se řídí mandátní smlouvou podle obchodního zákoníku.12) Ve smlouvě jsou zejména sjednány podmínky kontroly a smluvní sankce pro případ porušení sjednaných podmínek pro poskytování finanční podpory příjemci podle tohoto nařízení.
(2) Ministerstvo sjedná s pověřenou bankou cenu služby za zprostředkování finanční podpory, zahrnující přiměřený zisk.
 
§ 9
Zajištění kontroly a sankce
(1) Územní finanční orgány provádějí kontrolu13) dodržování podmínek a čerpání finanční podpory stanovené tímto nařízením.
(2) Při zjištění, že finanční podpora byla čerpána nebo použita v rozporu s tímto nařízením, uloží finanční úřad tyto prostředky vrátit a zaplatit příslušné penále.11) Vůči příjemci finanční podpory tak finanční úřad postupuje v případě, kdy příjemce finanční podpory použije finanční podporu k jinému účelu, než který odpovídá tomuto nařízení, anebo čerpá-li finanční podporu na základě nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o poskytnutí finanční podpory.
(3) Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu vyplacené ve formě finanční podpory včetně penále vrátí příjemce finanční podpory na účet příslušného územního finančního orgánu.
 
§ 10
Poskytování finanční podpory podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.14)
 
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
Příl.1
Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné výstavbě bytových domů postavených panelovou technologií
T 1       T 09 B
T 5       B 2
T 11       B 4
T 12       VM OS
T 13       VO S
T 14       VP OS
T 15       B 60
T 16       B 70
T 17       B 70 - 360
T 20       MS Průmstav
T 22       PS 61
T 42       PS 69
T 52       PS 69/2
G 40       HK 60
G 55       HK 65
G 57       HK 69
G 58       HKS 70
G 59       HKS G
G OS 64     BP 70 OS
G OS 66     VVÚ ETA
T 01 B      Larsen & Nielsen
T 02 B      BANKS
T 03 B      OP 1.11
T 05 B      OP 1.21
T 06 B      OP 1.31
T 08 B
Příl.2
Seznam oprav, rekonstrukcí a modernizací, na které lze poskytnout podporu
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| |           Opatření                |   Kategorie   |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 1|Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby      |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2|Sanace statických vad nosné panelové konstrukce       |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 3|Oprava dílců obvodového pláště a reprofilace jejich styků  |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 4|Oprava lodžií, balkónů včetně zábradlí            |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 5|Výměna balkónů                        |Oprava; rekonstrukce |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 6|Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je   |Rekonstrukce;    |
| |sanace dílců obvodového pláště)               |modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 7|Repase otvorových vnějších výplní - těsnění a drobné úpravy |Oprava        |
| |vnějších otvorových výplní (oken a balkónových dveří), výměna|           |
| |vnitřního skla pro zlepšení tepelně technických vlastností  |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 8|Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky     |Oprava; rekonstrukce |
| |(případně hlukově) dokonalejšími               |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
| 9|Opravy a zateplení střech včetně nástaveb (strojovny,    |Oprava; rekonstrukce |
| |pergoly atd.)                        |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|10|Zasklení lodžií; balkónů                   |Modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|11|Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek    |Oprava        |
| |a dlažby                           |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|12|Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním        |Oprava        |
| |antivandalského řešení                    |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|13|Oprava vnitřních stěn a stropů                |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|14|Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí           |Oprava; rekonstrukce |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|15|Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných  |Oprava        |
| |prostorách                          |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|16|Oprava komunikačních prostor                 |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|17|Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek  |Oprava        |
| |a osvětlení                         |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|18|Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů          |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|19|Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se   |Oprava; modernizace |
| |zařízením pro přípravu TUV                  |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|20|Hydraulické vyregulování otopné soustavy           |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|21|Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy        |Oprava; modernizace |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|22|Instalace ventilů na otopná tělesa a vytvoření podmínek pro |Oprava        |
| |instalace termostatických hlavic (podmínkou je hydraulické  |           |
| |vyregulování otopné soustavy)                |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|23|Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných   |Oprava; modernizace |
| |zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných |           |
| |těles                            |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|24|Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby TUV, spotřeby  |Oprava; modernizace |
| |studené vody                         |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|25|Oprava (výměna) rozvodů zdravotních instalací a plynu    |Oprava        |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
    |26|Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny     |Modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|27|Modernizace rozvodu TUV (zejména pákové baterie, izolace   |Oprava        |
| |stoupacího potrubí, bytový vodoměr TUV)           |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|28|Oprava nebo modernizace bytového jádra (včetně rozvodů    |Oprava; rekonstrukce;|
| |elektřiny, zdravotních instalací a plynu)          |modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|29|Oprava nebo modernizace vzduchotechniky           |Oprava; modernizace |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|30|Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů;     |Oprava; modernizace |
| |silnoproud, slaboproud                    |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|31|Oprava (výměna) výtahu (včetně nutných zásahů do konstrukce |Oprava; modernizace |
| |výtahové šachty)                       |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|32|Zřízení nového výtahu                    |Modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|33|Změny dispozičního řešení bytu                |Rekonstrukce;    |
| |                               |modernizace     |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
|34|Bytové nástavby (mezonetové nástavby při sloučení bytu    |Modernizace     |
| |v nejvyšším podlaží)                     |           |
+--+-------------------------------------------------------------+---------------------+
Příl.3
Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 procentní body nebo o 5 procentních bodů
1.
Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 5 procentních bodů
a) Strukturálně postižené okresy: Děčín, Chomutov, Karviná, Kladno, Most, Ostrava, Přerov, Teplice.
b) Hospodářsky slabé okresy: Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Jeseník, Klatovy, Louny, Prachatice, Tachov, Třebíč, Znojmo.
2.
Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 procentní body
Okresy, které jsou vymezeny státním plánem zaměstnanosti, nejsou však zařazeny mezi okresy postižené strukturálně nebo hospodářsky slabé:
Frýdek-Místek, Karlovy Vary, Nový Jičín, Opava, Sokolov, Ústí nad Labem.
1) § 14 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.
2) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
3) § 2 písm. h) a § 5 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
4) § 9 zákona o vlastnictví bytů, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
5) § 5 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb.
6) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb., nařízení vlády č. 70/1998 Sb. a nařízení vlády č. 226/1999 Sb.
7) ČSN EN ISO 9001 nebo 9002.
8) § 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
9) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.
10) § 2 písm. i) zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
11) § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
§ 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.
12) § 566 a násl. obchodního zákoníku.
13) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 253/2000 Sb.
14) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

Související dokumenty