503/2000 Sb., o Obchodním věstníku

Schválený:
503/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2000
o Obchodním věstníku
Změna: 408/2003 Sb.
Změna: 511/2005 Sb.
Změna: 127/2007 Sb.
Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:
 
§ 1
Vydávání Obchodního věstníku (dále jen "Věstník") zabezpečuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím portálu veřejné správy1) (dále jen "portál").
 
§ 2
(1) Ve Věstníku se zveřejňují údaje v případech, ve kterých zveřejnění stanoví obchodní zákoník.
(2) Ve Věstníku se dále zveřejňují skutečnosti v řízení o konkursu nebo vyrovnání, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.2)
(3) Ve Věstníku se mimo případů uvedených v odstavcích 1 a 2 zveřejňují také jiná oznámení a údaje, pokud tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.3)
 
§ 3
(1) Z údajů zapisovaných do obchodního rejstříku podle § 35, 36, 38, 38a až 38c, § 38g a 38h obchodního zákoníku se ve Věstníku zveřejňují
a) údaje uvedené v § 35 obchodního zákoníku,
b) z údajů uvedených v § 36 obchodního zákoníku u komanditní společnosti, u společnosti s ručením omezeným, u akciové společnosti a družstva výše základního kapitálu nebo zapisovaného základního kapitálu, u veřejné obchodní společnosti jména nebo názvy nebo firmy společníků, u akciové společnosti též počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií a údaj o tom, zda je či není omezena převoditelnost akcií na jméno, u státního podniku, kdo vykonává jménem státu funkci zakladatele, a výše kmenového jmění,
c) u podniku zahraniční osoby a u organizační složky podniku zahraniční osoby údaje podle § 38h odst. 1 obchodního zákoníku,
d) u podniku zahraniční osoby a u organizační složky podniku zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, údaje podle § 38h odst. 2 obchodního zákoníku,
e) údaje uvedené v § 38g obchodního zákoníku s výjimkou údajů, jež se zveřejňují podle § 2 odst. 2,
f) v případě fúze, převodu jmění, rozdělení nebo změny právní formy údaje podle § 38, 38a až 38c obchodního zákoníku s výjimkou údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, které se zveřejňují jen v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) a b),
g) den zápisu údajů podle písmen a) a e), označení soudu určeného zvláštním právním předpisem k vedení obchodního rejstříku (dále jen "rejstříkový soud"), spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis, jakož i změna a zánik zapisovaných skutečností, které byly zveřejněné.
(2) Požádá-li o to navrhovatel v návrhu na povolení zápisu do obchodního rejstříku, zveřejní se ve Věstníku pouze oznámení, že byl povolen zápis do obchodního rejstříku. V oznámení se uvede, o zápis jaké skutečnosti jde, koho se zápis týká, den zápisu, rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.
(3) Ve Věstníku se zveřejňuje den a obsah zápisu v obchodním rejstříku, rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis, jde-li o
a) usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,
b) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle § 203 odst. 2, § 207 odst. 3 a § 209a odst. 2 obchodního zákoníku,
c) rozhodnutí představenstva akciové společnosti podle § 210 odst. 1 a 4 obchodního zákoníku,
d) usnesení valné hromady akciové společnosti o snížení základního kapitálu podle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku.
(4) Ve Věstníku se zveřejňují v plném znění údaje, jejichž zveřejnění ukládá podnikatelům obchodní zákoník s uvedením obchodní firmy, sídla nebo místa podnikání a identifikačního čísla podnikatele. Je-li podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, uvede se též rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.
 
§ 4
(1) Ve Věstníku se zveřejňuje oznámení o uložení každé listiny do sbírky listin obchodního rejstříku.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje označení listiny, osoby nebo osob, jichž se listina týká, a jsou-li tyto osoby zapsány v obchodním rejstříku, i rejstříkový soud, spisovou značku, pod kterou je rejstříkový spis veden, a datum, kdy byla listina uložena do sbírky listin u rejstříkového soudu.
(3) Na základě žádosti připojené navrhovatelem k listině ukládané do sbírky listin rejstříkového soudu se spolu s oznámením podle odstavce 2 ve Věstníku zveřejňuje i obsah ukládané listiny buď v plném znění, nebo výňatky z něj; ve výňatku je třeba uvést podstatné části obsahu listiny.
 
§ 5
(1) Ve Věstníku se mohou uveřejňovat údaje v případech, ve kterých zákon stanoví povinnost jejich uveřejnění, avšak neurčuje způsob uveřejnění.
(2) Ve Věstníku se mohou též uveřejňovat
a) rozsudky ve věcech obchodních, pokud soud v rozsudku přiznal právo na uveřejnění,
b) oznámení nebo rozhodnutí správních úřadů týkající se podnikatelů.
 
§ 6
(1) Podkladem pro zveřejnění nebo uveřejnění ve Věstníku jsou originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o údajích, oznámeních nebo rozhodnutích, které se mají zveřejnit nebo uveřejnit. Údaje z obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníků jednotek se zasílají ke zveřejnění v elektronické formě.
(2) Cenu za zveřejnění nebo uveřejnění je povinen provozovateli portálu uhradit v případech uvedených v § 2 až 4 ten, koho se zveřejněný údaj týká, v ostatních případech ten, kdo o uveřejnění požádal nebo komu bylo pravomocným rozhodnutím uloženo cenu uhradit.
 
§ 7
(1) Údaje určené k zveřejnění ve Věstníku se v případech uvedených v § 2 až 4 zasílají provozovateli portálu. Údaje určené ke zveřejnění podle § 3 odst. 1 až 3 a § 4, nestanoví-li zákon jinak, je povinen zaslat provozovateli portálu rejstříkový soud, který zápis údaje do obchodního rejstříku provedl nebo přijal listinu do sbírky listin, nejpozději do 2 týdnů od provedení zápisu nebo přijetí listiny do sbírky listin.
(2) Za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu.
 
§ 7a
Z hlediska požadavků zvláštních právních předpisů rozhodnými jsou obsah zveřejněných nebo uveřejněných údajů na portálu a doba, kdy byly údaje na portálu zveřejněny nebo uveřejněny.
 
§ 8
Zrušuje se nařízení vlády č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.
 
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou § 3 odst. 1 písm. d), který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti:
JUDr. Rychetský v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Údaje zaslané ke zveřejnění nebo uveřejnění ve Věstníku do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se zveřejní podle dosavadních právních předpisů.
1) § 2 písm. r) a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
2) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
3) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 a zákona č. 361/2000 Sb., zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.

Související dokumenty