48/1992 Sb., o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

Schválený:
48/1992 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. decembra 1991
o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a podľa § 39 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani nariaďuje:
 
§ 1
(1) Od dane z príjmov obyvateľstva sa oslobodzujú dotácie a príspevky poskytované zo štátneho rozpočtu.
(2) Pri zdaňovaní príjmov samostatne hospodáriacich roľníkov, 1) ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlastníctve alebo užívaní (v nájme), sa poskytuje úľava z dane z príjmov obyvateľstva tak, že pri určení základu tejto dane sa nepoužije druhá a tretia veta § 6 ods. 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva. Úľava sa poskytuje za zdaňovacie obdobie, v ktorom na týchto pozemkoch začali vykonávať podnikateľskú činnosť, a za nasledujúce zdaňovacie obdobie.
 
§ 2
Samostatne hospodáriaci roľníci, 1) ktorí začali podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlastníctve alebo užívaní (v nájme), sa oslobodzujú od dane z pozemkov na dobu dvoch rokov od začatia činnosti.
 
§ 3
Ustanovenia § 1 a 2 sa po prvý raz použijú pre zdaňovacie obdobie roku 1991.
 
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v.r.
1) § 12a - § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

Související dokumenty