563/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Schválený:
563/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2006,
kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, se mění takto:
1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:
 
"§ 2
V dokladu pro statistické účely se uvádějí údaje stanovené v příloze č. 1, i když nedosahují statistický práh3). Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz určený podle přímo použitelného předpisu Společenství4) k výpočtu celní hodnoty.
3) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.
4) Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
2. V § 5 odst. 3 se ve třetí větě slova "jeho vyhotovení" nahrazují slovy "ukončení lhůty k jeho předání celnímu úřadu".
3. V příloze č. 1 bod 1 zní:
"1. Ze seznamu transakcí15) se používají pouze kódy ze sloupce A.".
4. V příloze č. 1 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
"5. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží.".
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.
5. V příloze č. 1 bod 7 zní:
"7. Ze seznamu transakcí15) se používají pouze kódy ze sloupce A.".
6. V příloze č. 1 se doplňuje bod 10, který zní:
"10. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží.".
7. Poznámka pod čarou č. 21 zní:
"21) Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.".
8. V příloze č. 3 bodu 15 se věta první nahrazuje větou "Není-li zvláštním právním předpisem20) stanovena doplňková měrná jednotka, uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech.".
9. V příloze č. 3 bod 17 zní:
"17. Při odesílání podpoložek zboží, u kterých se vykazuje pouze množství v doplňkových měrných jednotkách, a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici "0".".
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
10. V příloze č. 3 se na konci bodu 30 doplňuje věta, která zní: "Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem "QU"21).".
11. V příloze č. 3 bodu 35 se věta první nahrazuje větou "Není-li zvláštním právním předpisem20) stanovena doplňková měrná jednotka, uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech.".
12. V příloze č. 3 bod 37 zní:
"37. Při přijímání podpoložek zboží, u kterých se vykazuje pouze množství v doplňkových měrných jednotkách, a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici "0".".
13. V příloze č. 3 část V. zní:
"V. SEZNAM SLEDOVANÝCH DRUHŮ ZBOŽÍ


Kód a název položky Statistický kód a název sledovaného
kombinované     zboží
nomenklatury druhu    

           Kapitola 22

22071000         
Ethylalkohol       
nedenaturovaný s     
obsahem alkoholu 80% 10 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem
obj. nebo více      alkoholu 80% obj. nebo více pro
             výrobu směsí paliv pro pohon motorů
           90 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem
             alkoholu 80% obj. nebo více pro jiné
             použití než pro výrobu směsí paliv
             pro pohon motorů
             

22072000         
Ethylalkohol a      
destiláty,        
denaturované, s   10 Ethylalkohol a destiláty,
jakýmkoliv obsahem    denaturované, s jakýmkoliv obsahem
alkoholu         alkoholu pro výrobu směsí paliv pro
             pohon motorů
           90 Ethylalkohol a destiláty,
             denaturované, s jakýmkoliv obsahem
             alkoholu pro jiné použití než pro
             výrobu směsí paliv pro pohon motorů

           Kapitola 27

27101121         
Lakový benzin (White 10 Lakový benzin jako komponenta pro
spirit)         výrobu motorových benzínů
           20 Lakový benzin jako komponenta pro
             výrobu motorové nafty
           90 Lakový benzin pro jiné použití než
             jako komponenta pro výrobu motorových
             paliv
             
27101125         
Speciální druhy     
benzinu, ostatní   10 Benzin speciální, ostatní jako
             komponenta pro výrobu motorových
             benzínů
           20 Benzin speciální, ostatní jako
             komponenta pro výrobu motorové nafty
           90 Benzin speciální, ostatní pro jiné
             použití než jako komponenta pro
             výrobu motorových paliv
             
             
27101141         
Motorový benzin,     
ostatní,         
o obsahu olova      
nepřesahujícím 0,013   
g/l,         10 Motorový benzin ostatní s obsahem
s oktanovým číslem    olova do 0,013 g/l,
(OČVM) nižším než    s oktanovým číslem do 95 bez přísad
95          20 Motorový benzin ostatní s obsahem
             olova do 0,013 g/l,
             s oktanovým číslem do 95 s přísadami
             proti zatloukání ventilů

27101190         
Ostatní lehké oleje 10 Ostatní lehké oleje jako komponenta
             pro výrobu motorových benzínů
           20 Ostatní lehké oleje jako komponenta
             pro výrobu motorové nafty
           90 Ostatní lehké oleje pro jiné použití
             než jako komponenta pro výrobu
             motorových paliv
             
27101929         
Střední oleje pro    
jiné účely, ostatní 10 Střední oleje pro pohon nebo výrobu
             směsí paliv pro pohon motorů
           20 Střední oleje pro výrobu tepla bez
             ohledu na způsob spotřeby tepla
           91 Střední oleje s funkčními
             přísadami29)
               99 Střední oleje pro jiné použití než
             pro pohon, výrobu motorových paliv
             nebo výrobu tepla

27101941         
Těžké oleje plynové,   
pro jiné účely,     
obsah síry      30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla
do 0,05%         bez ohledu na způsob spotřeby tepla,
hmotnostních       obsah síry do 0,05 % hmotnostních
           51 Těžké oleje plynové pro pohon nebo
             výrobu směsí paliv pro pohon motorů,
             obsah síry do 0,05 % hmotnostních
           91 Těžké  oleje plynové s  funkčními
             přísadami29), obsah síry do 0,05 %
             hmotnostních
           99 Těžké oleje plynové pro jiné použití
             než  pro pohon, výrobu motorových
             paliv nebo výrobu tepla, obsah síry
             do 0,05 % hmotnostních

27101945                   
Těžké oleje plynové,             
pro jiné účely,                
obsah síry                  
nad 0,05, ale    30 Těžké oleje plynové
nepřesahující      pro výrobu tepla bez
0,2% hmotnostních    ohledu na způsob
             spotřeby tepla,
             obsah síry nad 0,05,
             ale nepřesahující
             0,2 % hmotnostních
           51 Těžké oleje plynové
             pro výrobu směsí
             paliv pro pohon
             motorů obsah síry
             nad 0,05, ale
             nepřesahující 0,2 %
             hmotnostních
           91 Těžké oleje plynové
             s funkčními
             přísadami29), obsah
             síry nad 0,05, ale
             nepřesahující 0,2 %
             hmotnostních
           99 Těžké oleje plynové
             pro jiné použití než
             pro výrobu
             motorových paliv
             nebo výrobu tepla,
             obsah síry nad 0,05,
             ale nepřesahující
             0,2 % hmotnostních

27101949         
Těžké oleje plynové,   
pro jiné účely,     
obsah síry      30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla
nad 0,2 %        bez ohledu na způsob spotřeby tepla,
hmotnostních       obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
           51 Těžké oleje plynové pro výrobu směsí
             paliv pro pohon motorů, obsah síry
             nad 0,2 % hmotnostních
           91 Těžké oleje plynové s funkčními
             přísadami29), obsah síry nad 0,2 %
             hmotnostních
           99 Těžké oleje plynové pro jiné použití
             než pro výrobu motorových paliv nebo
             výrobu tepla, obsah síry nad 0,2 %
             hmotnostních

27101961         
Těžké oleje topné,   
pro jiné účely,   
obsah síry do 1 % 10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla,
hmotnostních       obsah síry do 1 % hmotnostních
           90 Těžké oleje topné pro jiné použití
             než pro výrobu tepla, obsah síry do 1
             % hmotnostních
             
27101963         
Těžké oleje topné,   
pro  jiné  účely,   
obsah síry nad 1 %,   
ale nepřesahující 2 10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla,
% hmotnostních      obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující
             2 % hmotnostních
           90 Těžké oleje topné pro jiné použití
             než pro výrobu tepla, obsah síry nad
             1 %, ale nepřesahující 2 %
             hmotnostních

27101965         
Těžké oleje topné,    
pro jiné účely,     
obsah síry        
nad 2 %, ale     10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla,
nepřesahující      obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující
2,8 % hmotnostních    2,8 % hmotnostních
           90 Těžké oleje topné pro jiné použití
             než pro výrobu tepla, obsah síry nad
             2 %, ale nepřesahující 2,8 %
             hmotnostních

27101969         
Těžké oleje topné,    
pro jiné účely,     
obsah síry      10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla,
nad 2,8 %        obsah síry nad 2,8 % hmotnostních
hmotnostních     90 Těžké oleje topné pro jiné použití
             než pro výrobu tepla, obsah síry nad
             2,8 % hmotnostních

27101981         
Motorové oleje,     
mazací oleje pro     
kompresory,     11 Motorové oleje automobilové
mazací oleje pro   12 Motorové oleje letecké
turbiny       20 Motorové oleje ostatní; ne
             automobilové, letecké
           30 Mazací oleje pro chladící kompresory
           40 Mazací oleje pro plynové a vzduchové
             kompresory
           50 Mazací oleje turbínové
           90 Oleje kompresorové, turbínové,
             ostatní

27101983         
Kapaliny pro       
hydraulické účely  10 Oleje hydraulické
           90 Kapaliny pro hydraulické účely,
             ostatní
             
27101985         
Bílé oleje, kapalný 10 Oleje bílé technické
parafin       20 Oleje medicinální (paraffinum
             liquidum)
             
27101987         
Převodové oleje a    
oleje pro reduktory 11 Oleje převodové automobilové
           12 Oleje převodové letecké
           20 Oleje převodové průmyslové
           90 Oleje převodové pro reduktory
             
27101991         
Oleje používané při   
obrábění         
kovů, při uvolňování 10 Oleje pro obrábění kovů
odlitků       20 Oleje pro uvolňování odlitků
z forem, antikorozní 30 Oleje antikorozní
oleje          
             
27101993       10 Oleje transformátorové     
Elektroizolační   20 Oleje elektroizolační, ostatní 
oleje
             
27101999         
Ostatní mazací oleje   
a ostatní oleje   10 Oleje ložiskové
           20 Oleje mazací pro technologické účely
           30 Oleje pro přenos tepla, kalení
           41 Maziva plastická automobilová,
             obsahující nad 70 % minerálních olejů
           42 Maziva plastická ostatní, obsahující
             nad 70 % minerálních olejů
           50 Oleje textilní
           60 Oleje postřikové
           70 Oleje formové
           90 Oleje ostatní

27132000         
Ropné živice     10 Asfalty ropné silniční pro stavbu
             silnic a úpravy vozovek
           20 Asfalty ropné stavebně izolační,
             zejména zálivky, nátěry
           30 Asfalty ropné průmyslové pro výrobu
             lepenek, krytin
           40 Asfalty ropné modifikované speciální,
             s polymery a kopolymery
           90 Živice petrolejové ostatní

27150000         
Živičné směsi na     
bázi           
přírodního asfaltu,   
přírodní živice,     
ropné živice,      
minerálního dehtu    
nebo         10 Asfaltové emulze - asfalt s vodou a
minerální dehtové    emulgátory
smoly        20 Asfaltové výrobky s rozpustidlem
(například živičné    ředěné asfalty
tmely, ředěné    90 Ostatní směsi živičné na bázi
produkty)        přírodní ropné živice, dehtu, smoly

Kapitola 29

29091900         
Acyklické ethery a    
jejich halogen-,     
sulfo-, nitro- nebo 30 Ethyltercbutyleter (ETBE) jako
nitrosoderiváty,     komponenta pro výrobu motorových
ostatní        benzínů
           40 Metyltercbutyleter (MTBE) jako
             komponenta pro výrobu motorových
             benzínů
           90 Ostatní acyklické ethery a jejich
             halogen-, sulfo-, nitro- nebo
             nitrosoderiváty, pro jiné použití než
             jako komponenta pro výrobu motorových
             paliv

             Kapitola 34

34031991         
Přípravky pro mazání   
strojů,         
zařízení a vozidel    
obsahující        
minerální oleje,   10 Syntetické přípravky pro mazání
s obsahem        strojů a zařízení s obsahem
 minerálních olejů    minerálních olejů do 70 %
do 70 %         hmotnostních
hmotnostních     20 Syntetické přípravky pro mazání
            vozidel s obsahem minerálních olejů
             do 70 % hmotnostních
           90 Ostatní přípravky pro mazání strojů,
             zařízení a vozidel obsahující
             minerální oleje, s obsahem
             minerálních olejů do 70 %
             hmotnostních

34039910
Přípravky pro mazání
strojů, zařízení a 
vozidel
neobsahující minerální 
oleje         10 Syntetické přípravky pro
             mazání strojů a zařízení
             neobsahující minerální oleje
           20 Syntetické přípravky pro mazání 
             vozidel neobsahující
             minerální oleje
           90 Ostatní přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel
             neobsahující     minerální oleje
             
Kapitola 38
             
38249098         
Ostatní chemické     
výrobky a přípravky   
chemického průmyslu   
nebo příbuzných     
průmyslových odvětví   
(včetně         
sestávajících ze     
směsí přírodních   70 Methylestery mastných kyselin
výrobků), jinde      (např. MEŘO), pro
neuvedené ani       pohon motorů nebo pro výrobu směsí
nezahrnuté, ostatní    paliv pro
             pohon motorů
           80 Směsi minerálních olejů s
             methylestery mastných
             kyselin (např. MEŘO), jejichž
             hmotnostní podíl je
             nad 30 %, pro pohon motorů nebo pro
             výrobu
             směsí paliv pro pohon motorů
           90 Methylestery mastných kyselin a
             jejich směsi,
             ostatní, pro jiné použití než pro
             pohon motorů
           99 Ostatní chemické výrobky a
             přípravky, jiné než
             methylestery mastných kyselin a
             jejich směsi s
             minerálními oleji."

14. V příloze č. 5 se doplňuje bod 11, který zní:
"11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k přijetí zboží a jeho odeslání zpět nebo k jeho odeslání a přijetí zpět, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaje o takovém zboží do výkazů pro Intrastat uvádět.".
15. V příloze č. 6 bodu 4 se věty druhá a třetí nahrazují větami "Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných fakturovaných hodnotách zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, pokud za referenční období nedojde v těchto hodnotách k celkové změně o více než 5 %. Oprava se rovněž nemusí provádět, nepřesáhne-li v jednom referenčním období za odeslané nebo přijaté zboží hodnotu 100 000 Kč.".
16. V příloze č. 6 bod 6 zní:
"6. Oprava chybných výkazů pro Intrastat, na kterých jsou uvedeny nesprávně jiné údaje než o množství či hodnotě zboží, nebo na kterých údaje o odeslaném anebo přijatém zboží chybějí či jsou uvedeny navíc, není nutné opravovat, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se nesprávný, chybějící nebo nadbytečný údaj vztahuje, 500 Kč.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr financí:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.

Související dokumenty