279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Schválený:
279/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2007
o Programu statistických zjišťování na rok 2008
Změna: 200/2008 Sb.
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
 
§ 1
Program statistických zjišťování na rok 2008 je uveden v přílohách č. 1 a 2.
 
§ 2
(1) Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje.
(2) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
 
Příloha 1
Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2008
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
1. P 3-04 (mutace b, c) Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
4. P 5-01 (mutace) Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
5. Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
6. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
7. Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o drůbeži
8. Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu
9. Zem 2-03 Výkaz o chovu prasat
10. Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.2008
11. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
12. Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
13. Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
16. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
17. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu
18. Prům 3-01 Roční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
19. Ocel 1-01 Roční výkaz ocelářského průmyslu
20. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví
21. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
22. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
23. Stav 4-99 Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
24. Stav 7-99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
25. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
26. Lok 1-02 Výkaz o lokalizaci budov
27. SP 1-12 Měsíční dotazník
28. CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
29. CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
30. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
31. Poj 3a-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven
32. Poj 3b-04 Čtvrtletní výkaz penzijních fondů
33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
35. Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
36. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
37. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
38. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
39. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí
40. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
41. VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
42. NI 1-01 (mutace) Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
43. OJS 1-01 Dotazník pro vybrané neziskové instituce
44. VI 1-01 (mutace) Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
45. Kult 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
46. Kult 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
47. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
48. ÚNP 4-01 (mutace) Výkaz o úplných nákladech práce
49. EPV 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
50. EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
51. EP 5-01 (mutace a,b,c,d) Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
52. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
53. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
54. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
55. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
56. Nem Úr 1-02 Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
57. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech
58. ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
59. VTR 5-01 (mutace a, b) Roční výkaz o výzkumu a vývoji
60. Lic 5-01 Roční výkaz o licencích
61. ICT 5-01 (mutace b, c) Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
62. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
63. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
64. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
65. Obyv 2-12 Hlášení o narození
66. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
67. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
68. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
69. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
70. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
71. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o cenách tepla
72. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
73. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
74. Ceny Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
75. Ceny Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
76. Ceny Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
77. Ceny Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
78. Ceny Les 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách v lesním hospodářství
79. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
80. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
81. Ceny Sklad 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve skladovém hospodářství
82. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
83. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě
84. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
85. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské říční nákladní dopravě
86. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
87. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
88. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
89. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky
90. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
91. Ceny Psa 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem automobilů
92. Ceny Psi 1-12 Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb
93. Ceny Psu 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb účetních, auditorských a daňového poradenství
94. Ceny Psr 1-12 Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
95. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
96. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
97. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
98. Ceny ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
99. Ceny ZO 2a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
100. Ceny ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
101. Ceny ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
102. Ceny Stav 1-04 Výkaz k čtvrtletnímu šetření o pohybu cen stavebních prací
103. Ceny E 1-12 Měsíční výkaz o cenách ropy
104. Ceny E 2-12 Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
105. Ceny E 3-12 Výkaz o cenách topných olejů
106. Ceny E 5-04 Spotřebitelské ceny zemního plynu pro domácnosti
107. Ceny E 6-04 Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele
108. Ceny Elek 1-12 Měsíční výkaz o cenách silové elektřiny
109. Ceny Elek 7-04 Čtvrtletní výkaz o cenách elektřiny
110. Ceny Elek 11-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
111. ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
112. Ceny Nájem 1-12 Měsíční výkaz o obvyklém nájemném z bytu
113. Ceny NB 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů
114. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
115. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
116. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve službách
117. EV Ob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
118. EV Iv 1-02 Konjunkturální průzkum o investicích
119. SP 08 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
120. SKUPO 1-01 Roční zjišťování skupin podniků
121. TI 2008 Dotazník o inovacích
122. NACE 2008 Jednorázové zjišťování o převažující činnosti subjektu
123. RES 2008 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
124. REGISTR - 99 Dotazník pro podniky a podnikatele
125. přímé zjišťování - Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách
126. přímé zjišťování - Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
127. přímé zjišťování - Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace b, c)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty osob dočasně přidělených agenturou, počty odpracovaných hodin. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výkony, náklady a účetní přidaná hodnota. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
* OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
* OKEČ 10 až 41 (průmysl)
* OKEČ 45 (stavebnictví)
* OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
* OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
* OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).
Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího (mutace c) a výběrového zjišťování (mutace b)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18.4.2008, za 2. čtvrtletí do 18.7.2008, za 3. čtvrtletí do 17.10.2008
a za 4. čtvrtletí do 19.1.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
* OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
* OKEČ 10 až 41 (průmysl)
* OKEČ 45 (stavebnictví)
* OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
* OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
* OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).
Zpravodajská povinnost je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu, nebo na výši aktiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (250 a více zaměstnanců) a výběrového zjišťování (dle stavu aktiv)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 30. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 30. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 30. 10. 2008
a za 4. čtvrtletí do 5. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních statistických údajů ze sektoru domácností zapojených do podnikatelského procesu k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely.
Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - členění příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) bez DPH a spotřební daně, majetku a závazků. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Malé ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností
* OKEČ 02 (lesnictví)
* OKEČ 10 až 41 (průmysl)
* OKEČ 45 (stavebnictví)
* OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
* OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
* OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví)
* OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj)
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16.4.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podrobných statistických údajů k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu - vybrané ukazatele. Počty zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv, pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňující údaje o nehmotném a hmotném majetku, zásoby, finanční aktiva a doplňkové ukazatele. Výzkum, vývoj, informační a komunikační technologie, identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Specifické ukazatele dle odvětví - specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby (struktura podle zákazníků, podle sídla zákazníků a dotazové oddíly ke službám poskytovaným do zahraničí), rozdělení nákupů podle typu dodavatelů za velkoobchod a maloobchod, rozdělení tržeb podle typu spotřebitelů za velkoobchod, rozdělení provozoven podle typu a velikosti prodejní plochy za maloobchod, strukturované dle území. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb, zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a náklady vynaložené na prodané zboží, vše strukturované podle SKP. Struktura vybraných finančních aktiv podle emitentů a dlužníků. Obchodní vztahy ve skupině pod zahraniční kontrolou.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
* OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
* OKEČ 10 až 41 (průmysl)
* OKEČ 45 (stavebnictví)
* OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
* OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
* OKEČ 65 a 67 (peněžnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé)
* OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).
Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informování veřejnosti, Ministerstvo zemědělství, FAO a pro EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečné hmotnosti v členění podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro bilance surovinových zdrojů, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním organizacím a institucím (CESTAT).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským ekonomickým subjektům, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, prodej jatečné drůbeže.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o chovu skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu podle druhových a věkových skupin, stavy krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej jatečného skotu celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní (k 30. 6. a k 31. 12.)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ
Výkaz o chovu prasat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 2-03
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady č. 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, stavy prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: třikrát ročně (k 1. 4.,1. 8. a k 31. 12.)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 7. 4. 2008, 6. 8. 2008 a 7. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2008
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu, směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat a směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu ovcí a koz).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 4. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, informování veřejnosti a pro poskytování dat státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin a nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 2. 6. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím (srovnání) a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin, nařízení Rady (EHS) č. 959/93 z 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů (keřů) a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv podle čistých živin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. 12. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k posouzení ekonomiky zemědělství a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté (osázené) plochy (eventuálně z jednoho ovocného stromu), počet stromů (keřů).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 20.6.2008
Zem V 7 do 15.7.2008
Zem V 8 do 15.8.2008
Zem V 9 do 15.9.2008
Zem V 10 do 15.10.2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, obhospodařovaných plochách, dřevařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky budou využity pro informování veřejnosti, pro státní orgány a mezinárodní organizace, EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí EU, Eurozóny, tržby za prodej zboží, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí EU a Eurozóny. Počet zaměstnanců a zaměstnaných v průmyslových podnicích, počet odpracovaných hodin, mzdy, odměny. Nakoupená a prodaná energie v členění na vývoz do zemí EU a Eurozóny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, analytické práce a k veřejné publikaci, pro mezinárodní srovnání a mezinárodní organizace, EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 586/01, č. 588/01 a č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství] a další externí uživatele.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce výrobků ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu „PRODCZECH“ PRŮM 2-12 zasílaného zpravodajským jednotkám.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s produkcí průmyslových výrobků a průmyslových služeb zahrnutých podle Standardní klasifikace produkce (SKP) do oddílů 10, 11, 12, 13, 14, 23, 40, 41, nezávisle na zatřídění podniku podle převažující činností do jednotlivých OKEČ.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, analytické práce a k veřejné publikaci, pro mezinárodní srovnání a mezinárodní organizace, EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 586/01, č. 588/01 a č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství] a další externí uživatele.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce výrobků ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu „PRODCZECH“ PRŮM 2-12 zasílaného zpravodajským jednotkám.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s produkcí průmyslových výrobků a průmyslových služeb zahrnutých podle Standardní klasifikace produkce (SKP) do oddílů 10, 11, 12, 13, 14, 23, 40, 41, nezávisle na zatřídění podniku podle převažující činností do jednotlivých OKEČ.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o struktuře průmyslu, pro analytické práce a k veřejnému publikování ve statistických informacích, ročence, pro mezinárodní statistiky a domácí i zahraniční uživatele, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků a služeb ve fyzických jednotkách a v tis. Kč dle seznamu „PRODCZECH“; stav zásob ke konci roku, tržby za vlastní výrobky a služby, za práci ve mzdě, tržby za přímý i nepřímý vývoz. Produkce a tržby za vlastní průmyslovou i neprůmyslovou činnost, zásoby. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dle SKP pro neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby, počet zaměstnanců, manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05, 45, 50, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci průmyslových výrobků a průmyslových služeb za 1. pololetí sledovaného roku. Výsledky slouží pro ekonomická rozhodování, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu „PRODCZECH“ zasílaného zpravodajským jednotkám.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05, 45, 50, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti, které vyrábějí vybrané výrobky stanovené seznamem „PRODCZECH“ pro roční frekvenci zjišťování.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 7. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ocelářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ocel 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků, které jsou potřebné k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu, k mezinárodnímu srovnání, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003 - 2009].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje, spotřeba a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie - zdroje, spotřeba podle provozů, prodej a ztráty, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků SKP 27.1 až 27.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní orgány a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES) č. 1165/1998 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí, stavební práce provedené vlastními pracovníky (ZSV - základní stavební výroba rozdělená podle Klasifikace stavebních děl a Standardní klasifikace produkce), počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich mzdy, odpracované hodiny zaměstnanců a manuálně pracujících.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno stavební ohlášení nebo stavební povolení, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov pro státní orgány a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, počet a orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební ohlášení nebo povolení v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů a jejich podlahová plocha v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy). Zrušené budovy a celé byty a důvody jejich odstranění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (kumulativní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky a pro zajištění požadavků EU [nařízení Rady (ES) č. 1165/1998 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45.1 a 45.2).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úbytku bytového fondu pro státní orgány a pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, údaje o stavbě, počet odstraněných budov nebo zrušených bytů, úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů, rok výstavby, důvod odstranění budovy. Typy zrušených bytových prostor.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po nabytí právní moci daného rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro státní orgány a mezinárodní srovnání o nově postavených budovách a nebo bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavební výrobě pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv „S“ a stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ v tuzemsku v členění podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC; počet vybraných stavebních strojů ke konci roku, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o lokalizaci budov
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lok 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o lokalizaci budov v území pro vymezování územních prvků popisným i geografickým způsobem. Zjišťování se nevztahuje na katastrální území s vyhlášenou platnou digitální katastrální mapou.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaj o lokalizaci má formu souřadnicového vyjádření X, Y v projekčním systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) nebo zákresu a dále popisu umístění budovy. Identifikační a jiné údaje budovy: obec, část obce, druh čísla domovního, číslo domovní, katastrální území, parcelní skupina, parcelní číslo, bezvýznamový identifikátor budovy, popis umístění budovy, datum účinnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Katastrální úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 9. 2008 a do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících. Slouží k uveřejňování měsíčních indexů tržeb ve službách pro veřejnost, státní a mezinárodní orgány [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, ukazatele o práci.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a oprav motorových vozidel, maloobchodního prodeje pohonných hmot, velkoobchodu a zprostředkování velkoobchodu, maloobchodu kromě motorových vozidel, oprav spotřebního zboží, ubytování a stravování, dopravy a spojů, nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výpočetní techniky, ostatních podnikatelských činností a ostatních převážně osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Seznamu ubytovacích zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení (s výjimkou hotelů, motelů a botelů) sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Seznamu ubytovacích zařízení.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond). Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky (včetně záloh) podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci a závazky podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní péči a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 2. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 3a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ukazatele z oblasti technických rezerv, pojištění a zajištění pojišťoven a finanční ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 3b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výnosy, náklady) a jiné doplňující ukazatele z oblasti penzijního připojištění (přijaté příspěvky, vyplacené dávky, počet uzavřených smluv a pojištěnců, připsané výnosy).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou penzijními fondy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a údaje o počtech smluv o stavebním spoření.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně ČNB.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv, finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, náklady, výkony, přijaté splátky spotřebitelského úvěru).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, investičními společnosti nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.
Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jí obhospodařovaných podílových fondů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3c-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele (OKEČ 65.2, 67.1 a 67.2, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3c-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty odpracovaných hodin. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele (OKEČ 65.2, 67.1 a 67.2, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 18. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 18. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 19. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, technické rezervy pojišťoven, předepsané hrubé pojistné v životním pojištění podle druhů, vybrané ukazatele přímých obchodů v životním a v neživotním pojištění, předepsané hrubé pojistné a zajistné podle území, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, náklady, výnosy, pasiva, celkové investice rozdělené podle měny, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele penzijních fondů podle území, souhrnné ukazatele aktiv a vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou penzijními fondy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy výnosů, vybrané druhy nákladů, pasiva, finanční aktiva, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně ČNB.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele a vybrané ukazatele podle typu produktu. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, investičními společnosti nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.
Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VPI 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitroorganizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, finanční majetek, úvěry, půjčky, finanční výpomoci, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané vládní a podobné instituce - veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Fond pojištění vkladů a vybrané ekonomické subjekty zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu, který je přiřazen Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 30. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 31. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 31. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 2. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
NI 1-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů a satelitního účtu. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací a institucí, zejména Evropské unie.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) a podle metodiky OSN k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti (kromě církví a náboženských společností, které jsou podřízené organizacím na základním stupni řízení a předkládají statistický výkaz OJS 1-01), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky a na právní formu organizace.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro vybrané neziskové instituce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OJS 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů a satelitního účtu. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány i pro publikační účely a pro splnění požadavků mezinárodních organizací a institucí (zejména EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o právnické osobě. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy, dotace, přijaté příspěvky a dary, náklady, majetek a závazky, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. Počet zaměstnanců, počet dobrovolných pracovníků a počet jimi odpracovaných hodin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů - organizační jednotky sdružení, církve a náboženské společnosti podřízené organizacím na základním stupni řízení a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Zpravodajská povinnost k výkazu je vázána na počet zaměstnanců a dobrovolných pracovníků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VI 1-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů a pro analytické účely. Výsledky zpracování budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady. Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení a vyřazení. Údaje o finančních aktivech. Struktura podle území za vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů), doplňkové ukazatele z příjmů, výdajů, výnosů a nákladů. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku. Vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a jejich využití, bezpečnostní opatření s nimi spojená.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace (kromě právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace). Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO, EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony rozhlasu podle typu programu, národnostní rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin a údaje o využití webových stránek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku a mezinárodní organizace (UNESCO, EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti, pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů apod. Údaje slouží především pro potřeby orgánů státní správy a mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vládních institucí, místně a ústředně řízené příspěvkové organizace, právnické osoby zabývající se neziskovou činností, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, do kterého sektoru patří. Jedná se např. o organizační složky státu, kraje, obce, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), politické strany a politická hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, bytová družstva (vlastníků bytů nebo nájemníků), vysoké školy (kromě veřejných), soukromé církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ÚNP 4-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, podkladů pro úpravy v sociální oblasti, sestavení regionálních průřezů a mezinárodní srovnání. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, s nařízením Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce a s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních nákladech práce, a doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách strukturované podle území.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců a institucionální sektor zpravodajské jednotky. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPV 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění komplexních informací o ropě, rafinérských surovinách a produktech a biopalivech (v rozsahu podle charakteristiky zjišťovaných ukazatelů) k zabezpečení závazků státu v oblasti mezinárodní energetické statistiky [nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozů a dodávek ropy ve Společenství, Eurostat, IEA, UNSD], pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů (směrnice Rady č. 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů) a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba (dobývání) ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky (prodej) na trh v České republice.
Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba (dobývání) ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba ropných produktů a recyklace ropných produktů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPS 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy, rafinérských surovin a produktů a biopaliv, jejich zásobách, vnitrostátním prodeji a spotřebě u velkospotřebitelů k zabezpečení závazků státu v oblasti mezinárodní energetické statistiky [nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozů a dodávek ropy ve Společenství, Eurostat, IEA, UNSD], pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů (směrnice Rady č. 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů) a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky (prodej) na trh v České republice.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01 (mutace a,b,c,d)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 SB., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) a ostatní ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu, údajů o energetické náročnosti a celkové spotřebě paliv a energie některých výrob, posouzení energetické situace a dopadu cenových rozhodnutí ERÚ a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 až 15, 20 až 27, 40.2, 60.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice pro posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, počty a výkony elektrárenských soustrojí, výroba tepla, výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla. Dovoz, vývoz, ztráty, nákup a prodej elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 SB., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40.1 a 40.3) a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno, a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, mezinárodních organizací [OECD, EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů] a potřeby státních orgánů (MŽP, MPO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu nebo dovezených ze zahraničí v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného MŽP, způsob jejich využití nebo odstranění. Příloha pro vybrané ekonomické subjekty s ukazateli o množství vybraných odpadů spotřebovaných jako druhotná surovina.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města (OKEČ 90), a vybrané obecní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (podniková sféra) a výběrového zjišťování (obce)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 3. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ŽP 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání definitivních informací o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využity při posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro poskytování informací EU [nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání] a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod, pevného odpadu, čištění města (OKEČ 90), obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR 5-01 (mutace a, b)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje a to pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku. Údaje budou využívány i pro informování veřejnosti a potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (OECD, UNESCO, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky a nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje včetně osob pracujících na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví, věkové struktury a státní příslušnosti výzkumníků, úrovně kvalifikace a druhu zaměstnání. Struktura výdajů na vlastní výzkum a vývoj včetně zdrojů financování, nákupy služeb výzkumu a vývoje od jiného subjektu pro vlastní výzkum a vývoj, výdaje na civilní a vojenský vlastní výzkum a vývoj a rozlišení výzkumných a vývojových prací podle vědních oblastí a podle výsledků výzkumu a vývoje pro produkci podle SKP. Výsledky výzkumu, vývoje a jejich komerční využití. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 SB., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví zabývající se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor a sektor vyššího odborného a vysokého školství a fakultní nemocnice.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lic 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o licencích na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemen zvířat a ochranné známky). Údaje budou využívány pro informování veřejnosti, potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (EU, OECD, UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup a prodej licencí podle druhu licenčních smluv, licenční poplatky, kód činnosti partnera, země smluvního partnera a počet smluv s ním uzavřených, předpoklad nákupu nových licencí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že nakoupily nebo prodaly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. 5. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ICT 5-01 (mutace b, c)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií EU a OECD. Získané informace zabezpečí podklady pro hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů, umožní provádět mezinárodní srovnání a analýzy, poskytovat informace podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a mezinárodním organizacím. Šetření podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií a systémů (osobní počítač, elektronická pošta, mobilní telefon, internet a další počítačově propojené sítě, webové stránky, elektronické obchodování, systém elektronické výměny dat, systémy a technologie na zabezpečení informačních systémů a další firemní procesy související s elektronickým přenosem informací pomocí informačních a komunikačních technologií) využívaných firmami a jejich zaměstnanci. Bariéry bránící využívání informačních a komunikačních technologií, internetu, dalších elektronických sítí, elektronického obchodování a elektronických procesů ve firmách. Náklady a investice do informačních technologií. Finanční a další ukazatele týkající se uskutečněných nákupů a prodejů prostřednictvím počítačových sítí a technologií. Údaje o zaměstnancích používajících ICT, jejich kvalifikační předpoklady a dovednosti i další ukazatele týkající se zajištění lidských zdrojů pro oblast ICT. Využívání podnikových a mezipodnikových elektronických procesů a jejich dopad na firmy. Referenčním (zjišťovaným) obdobím je (podle druhu ukazatele) rok 2008 nebo leden 2009.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou podnikateli. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu a činností dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví a pro poskytování údajů EU (rozhodnutí Komise č. 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody) i ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací a pro poskytování údajů EU (směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod) a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 13. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, příčině smrti, době trvání onemocnění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Okresní a obvodní soudy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců. Cenové indexy budou využity pro informování veřejnosti, pro státní orgány a mezinárodní organizace, EU nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998, o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 586/01 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení, nařízení Komise (ES) č. 588/01 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici proměnných [nařízení Komise (ES) č. 1503/06 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovaných údajů] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/06 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech a další externí uživatele.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); spotřební daň, tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny SKP za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využity pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1b-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využívány pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku (reprezentanta), cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a nového reprezentanta.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména pro nestrojírenské výrobky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta a pokud nebyl sestaven výkaz Ceny Prům 1a-12)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro zjištění cen tepla, které jsou pak použity ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla (cena za výkon bez DPH v Kč/MW.h/rok a cena za tepelnou energii bez DPH v Kč/GJ, koeficient využití), jednosložková cena tepla bez DPH v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta a 6místnou skupinu SKP 403011 dle SKP platné od 1.1.2003 v tis. Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen dovozu a vývozu na základě sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě v České republice. Index se vypočítává pro potřeby ČSÚ a dále pro státní orgány i mezinárodní organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok, a to u sledovaných reprezentantů a u čtyřmístných skupin harmonizovaného systému v členění podle zemí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním rejstříku, případně registrované v České republice k DPH.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro informování veřejnosti a potřeby mezinárodních organizací (OECD, OSN apod.).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 24. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne v březnu, červnu, září a prosinci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny pitné vody a odkanalizované vody fakturované domácnostem a ostatním odběratelům, roční tržby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb, který je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných služeb spojů (reprezentantů), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti spojů a telekomunikací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve skladovém hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Sklad 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen ve skladovém hospodářství, za skladování zboží a za manipulaci se zbožím ve skladu pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za skladování zboží a za manipulaci se zbožím ve skladu (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve skladovém hospodářství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ž 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny přepravného za vybrané druhy zboží (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s. a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v silniční nákladní veřejné dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop L 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za přepravu vybraných zásilek (reprezentantů) vzduchem, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České aerolinie, a. s. a další vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v nákladní letecké dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské říční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ř 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrozemské říční nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České přístavy, a. s., Skanska Transbeton s. r. o., J. Winkler-KONAKL- lodní doprava a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psn 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pss 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psz 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti výpočetní techniky a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti výpočetní techniky, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti výpočetní techniky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pso 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ostatních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za ostatní podnikatelské služby (výstavní, úklidové, bezpečnostní apod.), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatních podnikatelských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem automobilů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psa 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem automobilů a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem automobilů, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem automobilů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psi 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen architektonických a inženýrských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za architektonické a inženýrské služby, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v architektonických a inženýrských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb účetních, auditorských a daňového poradenství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psu 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb účetních, auditorských a daňového poradenství a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby vybraných reprezentantů za služby účetní, auditorské a daňové poradenství, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve službách účetních, auditorských a daňového poradenství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psr 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen reklamních služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za reklamní služby, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v reklamních službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psr 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen reklamních služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za reklamní služby, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v reklamních službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Poj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, kterým byla udělena licence ČNB působit jako banky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Leas 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako leasingové společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením ceny tarifní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu, ceny tarifní tranzitu po území České republiky a mimo hranice České republiky, roční tržby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro potřeby ČSÚ a státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladů letecky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb ve styku se zahraničím pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby, roční inkasa.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz k čtvrtletnímu šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační (smluvní) cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ropy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, která bude použita pro potřeby ČSÚ, EU, IEA a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API) , obsah síry, cena CIF bez daní a s daněmi (za barely a tuny).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby EU, IEA a pro zpracování indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hodin kalendářního týdne)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o cenách topných olejů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, které budou použity pro potřeby EU, IEA a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní (bez nákladů na dopravu).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období (první den v týdnu do 14 hodin)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Spotřebitelské ceny zemního plynu pro domácnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 5-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet průměrných cen plynu, které budou použity pro potřeby EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům), IEA a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrná cena v Kč/MW.h bez DPH včetně všech cenových složek (přeprava, distribuce, obchod aj.), celkové tržby bez DPH, prodané množství za sledované období a rok, počet odběratelských míst ke konci roku; vše podle kategorií ČR-DO.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obchodníci s plynem a provozovatelé distribučních soustav.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet průměrných cen plynu, které budou použity pro potřeby EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům), IEA a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrná cena včetně všech složek (přepravy, distribuce, uskladnění, obchodu aj.) za MW.h bez DPH, celkové tržby bez DPH, prodané množství za sledované období a rok, počet odběratelských míst ke konci roku; vše podle kategorií ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obchodníci s plynem a provozovatelé distribučních soustav.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách silové elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen silové elektřiny slouží ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cena silové elektřiny v Kč/MW.h za minulé a sledované období, tržby za silovou elektřinu v tis. Kč, za reprezentanta a podle sítě napětí, průměrné roční naměřené maximum, roční využití a celková roční spotřeba.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen elektřiny za spotřebitelské skupiny konečných uživatelů v průmyslu a za domácnosti. Slouží k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům) a k výpočtu průměrných čtvrtletních cen elektrické energie pro IEA.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet odběrných míst, průměrné maximum v kW, celková spotřeba elektrické energie, tržby za silovou elektřinu bez DPH a ostatních daní, tržby za prodanou elektřinu celkem bez/s DPH a ostatních daní.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných EU, které bude použito pro potřeby EU a ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech 1/4hodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v GW.h celkem, počet odběratelů celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů pro sestavení platební bilance. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou sloužit pro potřeby řídících a vládních orgánů a mezinárodních organizací a institucí (ECB, Eurostat, OECD, IMF) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.
Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví, které v rámci své činnosti dovážejí nebo vyvážejí služby (s výjimkou cestovního ruchu).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 21. 4. 2008, za 2. čtvrtletí do 21. 7. 2008, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2008 a za 4. čtvrtletí do 20. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o obvyklém nájemném z bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Nájem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného v důsledku uvolňování regulovaného nájemného. Získané údaje budou použity pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Obvyklé nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.
Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny NB 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získaní údajů pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny nových bytů.
Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a na internetu ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků EU, převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a na internetu ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků EU, převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Sl 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a na internetu ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd., převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Ob 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a na internetu ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd., převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Iv 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a na internetu ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. 4. 2008 a do 20. 11. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP 08
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 2007 [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách]. Slouží k uveřejňování měsíčních indexů tržeb ve službách pro veřejnost, státní a mezinárodní orgány a instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti, ukazatele o práci a tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2007.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a oprav motorových vozidel, maloobchodního prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, a zprostředkování velkoobchodu, maloobchodu kromě motorových vozidel, oprav spotřebního zboží, ubytování a stravování, dopravy a spojů, nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výpočetní techniky, ostatních podnikatelských činností a ostatních převážně osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. 2. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční zjišťování skupin podniků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SKUPO 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Cílem zjišťování je získat informace o vlastnické provázanosti jednotlivých podniků, které budou sloužit k definování a popsání statistické jednotky - skupin podniků [nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující ekonomické subjekty - údaje o hlavních akcionářích/společnících na i mimo území České republiky identifikace společnosti, procento hlasovacích práv; údaje o dceřiných společnostech na území České republiky - identifikace společnosti, procento hlasovacích práv; mimo území České republiky - identifikace společnosti, hlavní činnost, počet zaměstnanců, procento hlasovacích práv.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické osoby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI 2008
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných statistických informací pro kvantitativní a kvalitativní charakteristiku inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky v souladu s metodologií EU podle rozhodnutí Rady č. 94/78/ES, Euratom ze dne 24. ledna 1994 vytvářející mnoholetý program rozvoje statistik Společenství o výzkumu, vývoji a inovacích a nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Všeobecné údaje o ekonomickém subjektu, tržby, počet zaměstnanců, údaje o inovacích produktů a procesů, marketingových a organizačních inovacích, managementu znalostí, zdroje financování inovačních projektů, inovační spolupráce.
Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty působící ve vybraných oblastech výroby a služeb (finančních i nefinančních), které podle své převažující činnosti patří do OKEČ 10 až 14, 15 až 37, 40, 41, 45, 50, 51, 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 73, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.8.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná (v souladu s periodicitou šetření v členských zemích EU)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 5. 2009
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Jednorázové zjišťování o převažující činnosti subjektu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
NACE 2008
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení určení převažující činnosti vybraných ekonomických subjektů s ohledem na zavedení nové podrobnější mezinárodní klasifikace ekonomických činností (NACE Rev.2).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Převažující činnost zpravodajské jednotky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané ekonomické subjekty, které podle své převažující činnosti patří v rámci OKEČ (NACE rev. 1.1.) do odvětví telekomunikací, ostatní pozemní dopravy, velkoobchodu a maloobchodu, výpočetní techniky, ostatních podnikatelských činností, rekreačních, kulturních a sportovních činností. Dále pak vybrané ekonomické subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a které se ve své činnosti zaměřují na výzkum a vývoj, vzdělávání, zdravotní péči, mezinárodní pomoc, a členské organizace (svazy, spolky, kluby, sdružení apod.) s kulturní, rekreační, zájmovou nebo společenskou činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 2008
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, způsob vzniku, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o vnitřních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost vnitřních jednotek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
124. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REGISTR - 99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, skutečnost, zda subjekt skutečně podniká či nikoliv, charakteristika vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o vnitřních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost vnitřních jednotek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické a fyzické osoby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelné
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
125. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin (reprezentantů) na světových komoditních burzách pro výpočet indexů světových cen. Údaje slouží pro informování veřejnosti, analytické potřeby ČSÚ a státní orgány.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období zjišťované z denních záznamů komoditních burz na světových trzích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká tisková kancelář, RWE Transgas, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
126. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), kterým je měřena inflace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty (např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, benzinové společnosti, plynárny, energetické společnosti, telefonní a telefaxové služby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
127. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem (v členění podle krajů) pro analytické potřeby ČSÚ a státních orgánů (MZe, MPSV, MF).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
úterý sledovaného týdne do 12 hodin
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Seznam používaných zkratek v Programu statistických zjišťování na rok 2008
API
American Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CEMT
Evropská konference ministrů dopravy
CESTAT
Statistical Bulletin
CIF
Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-NUTS
Klasifikace územních statistických jednotek
ČNB
Česká národní banka
ČSÚ
Český statistický úřad
DPH
Daň z přidané hodnoty
EC
DG-ECFIN Evropská komise, generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
ECB
European Central Bank (Evropská centrální banka)
EHK OSN
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EHS
Evropské hospodářské společenství
ES
Evropské společenství
ESUO
Evropské společenství uhlí a oceli
EU
Evropská unie
EURATOM
Evropské společenství pro atomovou energii
EUROFORGE
Evropské sdružení kovárenství
EUROSTAT
Statistický úřad evropských společenství
Eurozóna
Země, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAO
Organizace OSN pro výživu a zemědělství
ICG
Mezinárodní komise pro SILLO
IEA
Mezinárodní energetická agentura
IMF
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
LDN
Léčebny pro dlouhodobě nemocné
MD
Ministerstvo dopravy
MF
Ministerstvo financí
MK
Ministerstvo kultury
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
MZe
Ministerstvo zemědělství
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NACE
La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností Evropských společenství)
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických činností
OLÚ
Odborné léčebné ústavy
OSN
Organizace spojených národů
PPP
Centrum Public Private Partnerships (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
PRODCZECH
Seznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM
RWE
Transgas Energetická skupina RWE (Electricity Gas Water Recycling Services)
SKP
Standardní klasifikace produkce
SRN
Spolková republika Německo
SÚIP
Státní úřad inspekce práce
TEN
Transevropská síť
UNESCO
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
UNSD
United Nations Statistics Division (Statistická divize OSN)
WHO
Světová zdravotnická organizace
 
Příloha 2
Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2008
I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy
a) MINISTERSTVO DOPRAVY
1. Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
2. Dop (MD) 6-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o drážní dopravě
4. Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
5. Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě
6. Dop (MD) 9-01 Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách
7. Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
8. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
9. Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
10. Dop (MD) 10-01 Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje
11. Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
12. Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
13. Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
14. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
15. Dop (MD) 7-12 Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
16. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
17. Dop (MD) 8-99 Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel
b) MINISTERSTVO KULTURY
1. Kult (MK) 1-01 (mutace a, b) Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) 2-01 Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
3. Kult (MK) 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
4. Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně
5. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
6. Kult (MK) 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
7. Kult (MK) 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
8. Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
9. Kult (MK) 18-01 Roční výkaz o vydavateli
10. Kult (MK) 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
11. Kult (MK) 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
12. Kult (MK) 22-01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
13. Kult (MK) 23-01 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a sociálních službách
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU
9. V (MPSV) 7-02 Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně
d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1. Zbroj (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
2. Eng (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
3. Eng (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
4. Eng (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
5. Eng (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
6. Eng (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
7. Eng (MPO) 6-12 Měsíční výkaz o biopalivech
8. Crs (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
9. Crs (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
10. zrušena
11. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
12. zrušena
13. zrušena
14. zrušena
15. zrušena
16. zrušena
17. zrušena
18. Chem (MPO) 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
19. zrušena
20. zrušena
21. zrušena
22. Hu (MPO) 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
23. zrušena
24. zrušena
25. Stav (MPO) 1-01 Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací
26. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
27. zrušena
28. zrušena
29. zrušena
30. PO (MPO) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence
31. PO (MPO) 6-02 Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence ve styku s cizinou
32. PS (MPO) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách
e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
2. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
3. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
4. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
5. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
6. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
7. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace
8. Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy
f) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu
3. E (MZ) 2-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohami)
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci
7. E (MZ) 6-02 Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro nemocnice, OLÚ, LDN, nemocnice následné péče a hospice (se 4 přílohami)
8. E (MZ) 7-02 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
9. E (MZ) 8-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení
10. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti
11. H (MZ) 2-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
12. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
13. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
14. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
15. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
16. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
17. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení
g) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Konzerv (MZe) 1-01 Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
2. Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
3. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
4. Mlék (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
5. Mlék (MZe) 6-01 Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES
6. Obil (MZe) 7-04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě, obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2008/2009
7. Bram (MZe) 8-01 Výkaz o osázených plochách konzumních raných brambor
8. Ozim (MZe) 9-01 Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
9. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
10. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
11. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1.4.2008 do 31.3.2009
12. Líh (MZe) 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
13. Líh (MZe) 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
14. Líh (MZe) 3-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
h) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečištění
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Popl (MŽP) 4-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečištění
10. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
11. F-plyny (MŽP) 1-01 Roční výkaz o F-plynech
II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy
a) MINISTERSTVO DOPRAVY
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravě osob a věcí v dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy a nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku CEMT a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 60. kalendářního dne po skončení 1. až 3. čtvrtletí a do 29. 5. 2009 za 4. čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy a nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku CEMT a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy a nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku CEMT a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nástupu nebo výstupu mimo EU.
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit věcí NST/R. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nakládky nebo vykládky mimo EU.
Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici podle jednotlivých tříd RID.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné a neveřejné osobní a nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o železniční dopravní cestě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální pro potřeby státní správy a pro mezinárodní statistiku ES, CEMT a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o intenzitě vlakové dopravy podle jednotlivých druhů vlaků ve vlakových úsecích železniční sítě na území ČR uvedené v rámci Evropské dohody o hlavních mezinárodních železničních magistrálách (AGC) z roku 1985 a dodatků 1-6 Dohody. Dále na tratích uvedených ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC). Vykazuje se i doprava na té části Transevropské železniční sítě (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému), která není součástí AGC.
Údaje slouží pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy a nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy. Dále zjišťování slouží pro mezinárodní statistiku EHK OSN a pro analýzy zatížení hlavních mezinárodních železničních tratí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o dopravě na hlavních mezinárodních železničních tratích podle jednotlivých kategorií vlaků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé železniční dopravní cesty na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, která je zahrnuta v AGC, AGTC a v té části TEN, která není součástí AGC.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o objemech kombinované dopravy potřebné pro výkon státní správy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy a nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku CEMT a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a mzdy).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o rozsahu dopravní obslužnosti organizované krajskými úřady a obcemi a o rozsahu finanční náročnosti podpory dopravní obslužnosti ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o rozsahu dopravní obslužnosti (ujeté kilometry podle jízdního řádu) a o objemu prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje zodpovědné za zajištění dopravní obslužnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě PHM a trakční energie a počtem zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění sběru dat pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jeho kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu věcí po vnitrozemských vodních cestách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 5-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění sběru dat pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území České republiky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy vůči Eurostatu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek a nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a pošty, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Letiště s více než 10 000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 60. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, a to jak u silniční nákladní dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u silniční nákladní dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN a CEMT.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo PSČ), hmotnost věcí, druh věcí (podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku), způsob balení, třída nebezpečných věcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové šetření
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
podle pokynů uvedených ve výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 8-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výši nákladových položek a jízdních výkonech jednotlivých druhů silničních nákladních vozidel. Získání hodnot jednicových nákladů (na 1 kilometr a na 1 hodinu). Údaje jsou potřebné pro výkon státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o vozidle (hmotnost, stáří, počet a cena pneumatik, jízdní výkon v kilometrech, doba provozu v hodinách), údaje o výši nákladů podle základních kalkulačních položek, režijní náklady.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby (na cizí účet) a/nebo pro vlastní potřeby (na vlastní účet).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové šetření
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
podle pokynů uvedených ve výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
b) MINISTERSTVO KULTURY
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 1-01 (mutace a, b)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, Institutu umění - Divadelního ústavu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma divadla, výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců, možnosti elektronického prodeje vstupenek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony hudebního souboru, včetně zkoušek a veřejných generálních zkoušek na koncerty (vystoupení), počet nastudovaných programů, celkový počet skladeb, tvorba českých skladatelů a chráněná tvorba českých skladatelů na repertoáru v daném roce, počet premiér chráněné tvorby českých skladatelů, počet předplatitelů a prodaných abonentních vstupenek, počet zaměstnanců nebo členů, počet hostujících dirigentů, sólových umělců a hudebních těles, výpomoci, informace o využívání internetu, hospodaření souboru.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a další ekonomické subjekty v oblasti kultury.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 3. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 23. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet dalších zaměstnanců, hospodaření muzea nebo galerie, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 3. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, činnost zařízení, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí, informace o využívání internetu, hospodaření hvězdárny, planetária nebo astronomické pozorovatelny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, vysokými školami, občanskými sdruženími a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), včetně právní formy, údaje o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací (tištěných, netištěných i elektronických).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Dále je sledován počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření subjektů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a další ekonomické subjekty v oblasti kultury.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výroba, koprodukce, počet osob zaměstnaných v produkci, produkční náklady na výrobu celovečerních filmů, dabing, distribuce, počet osob zaměstnaných v distribuci, příjmy distributorů z promítání celovečerních filmů, z prodeje a půjčování video nosičů určených pro maloobchod, celkový počet video nosičů dodaných do maloobchodu a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, filmové archivy a filmové školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 22-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury a jeho národních institucí, Českého statistického úřadu, mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládní neziskové organizace.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 23-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby Ministerstva kultury a jeho národních institucí, Českého statistického úřadu, mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociálních služeb a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociálních služeb, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita zařízení sociálních služeb, ekonomické ukazatele zařízení včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, složení uživatelů (svěřenců) zařízení, lékařská péče, zdravotní stav a poskytované sociální služby spojené s pobytem a sociální služby nepobytové, krizová lůžka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zařízení sociálních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální péči a sociálních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o poskytované sociální péči a sociálních službách. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování terénních služeb, pečovatelská služba, evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P, přehled o účelových zařízeních a pečovatelských službách pro rodiny s dětmi, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociálních služeb řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociálních služeb řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociálních služeb a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními orgány, městy a obcemi, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje, obce, obce s rozšířenou působností a ústavy sociálních služeb přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech na Ministerstvu práce a sociálních věcí v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v oblastních inspektorátech práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, správ sociálního zabezpečení, oblastních inspektorátů práce a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, Státní úřad inspekce práce (včetně oblastních inspektorátů práce) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a krajskými úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Případy evidované orgány sociálně právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy; případy řešené kurátory pro mládež, struktura klientů; počty dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počty pěstounských rodin; žadatelé o náhradní rodinnou péči; sledování výchovy a výkonu dohledu, vykonané návštěvy a činnost sociálních pracovníků; podané návrhy (podněty) soudu a policii v oblasti sociálně právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; poradenská a výchovná činnost; zařízení sociálně právní ochrany dětí; údaje o týraných a zneužívaných dětech; přestupky a jiné správní delikty; počet zaměstnanců orgánů sociálně právní ochrany dětí; počty dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou v ústavních zařízeních.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální práci s příslušníky marginálních skupin.
Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet evidovaných osob včetně osob propuštěných z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc; hmotná pomoc příslušníkům marginálních skupin, personální zajištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku (definovaného podle části 13 hlavy XVIII zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) a hrubého výdělku za sledované období.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Firemní ukazatele (počet zaměstnanců, většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy), data o zaměstnancích (identifikace zaměstnance, rok narození, pohlaví, vzdělání, státní občanství), pracovně právní vztah (doba zaměstnání, postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, zaměstnání, řízení dalších zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby), informace o odpracovaném čase (odpracovaný čas, přesčas, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, neodpracovaná doba, nemoc, dovolená), mzdové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný výdělek a čistá mzda).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Ekonomické subjekty nepodnikatelské sféry (tj. zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce) poskytují data prostřednictvím Informačního systému o platech, realizovaného na základě zákoníku práce (§ 137).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, dotazník
Použitá metoda:
výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 249,
vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 250 a více
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 9-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování dávek pro občany těžce zdravotně postižené v ČR a v zemích EU.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 7-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtu odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně a jejich vyřizování v rámci odvolacího řízení.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet evidovaných odvolání státní sociální podpory, péče o rodinu a děti, péče o zdravotně postižené občany, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zbroj (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o rozsahu produkce zbrojní techniky, její oborové struktuře, tržbách za prodej zbrojní techniky a jejím prodejním umístění a o rozsahu produkce a prodeji (v členění dle umístění) jednotlivých vybraných zbrojních výrobků. Zjištěné údaje slouží k bilančním a analytickým účelům (posouzení současného stavu, sledování vývoje a vyhodnocování změn) a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej (v členění dle umístění) jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je přílohou č. 1 vyhlášky č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv
a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla a jejich parametrech.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů, pro mezinárodní srovnání a pro plnění informačních požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.
Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií a paliv.
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počty odběratelů, počty zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o biopalivech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro hodnocení využívání biopaliv, pro mezinárodní srovnání a pro plnění informačních požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10. zrušena
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Res (MPO) P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získané údaje slouží jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních ekonomických subjektů za čtvrtletí pro finanční a další analýzy. V agregované formě jsou zveřejňovány i s metodikou a umožňují podnikům provádět vlastní analýzy pro svá strategická rozhodnutí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Doplňkové finanční ukazatele (stavové a tokové), počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností:
* v průmyslu (OKEČ 10 až 41)
* ve stavebnictví (OKEČ 45)
* v obchodě, ubytování a stravování (OKEČ 50 až 52, 55)
* v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájmu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (OKEČ 71), v oblasti výpočetní techniky (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), ostatní podnikatelské činnosti (OKEČ 74.1 a 74.87).
Zpravodajská povinnost je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu, nebo na výši aktiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (250 a více zaměstnanců) a výběrového
zjišťování (dle stavu aktiv)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 5. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
12. zrušena
13. zrušena
14. zrušena
15. zrušena
16. zrušena
17. zrušena
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz chemického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Chem (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o vlastních odpadech a jejich odstranění, počtu a kvalifikaci zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
19. zrušena
20. zrušena
21. zrušena
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hu (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v jednotkách hmotnosti, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu, počet a struktura zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 31. 7. 2008
za 2. pololetí do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
23. zrušena
24. zrušena
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací v regionálním členění podle místa realizace stavebních prací.
Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit ekonomických subjektů za sledované období pro analýzu vývoje odvětví, situaci na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce podle dodavatelských smluv v místě jejich realizace v členění pro veřejné zadavatele a dále pak v členění na bytové budovy, nebytové budovy (nevýrobní a výrobní), inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 13. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hor (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou, objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, anebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
27. zrušena
28. zrušena
29. zrušena
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MPO) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence pro potřeby makroekonomických rozborů a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 7. 2008 a do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence ve styku s cizinou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MPO) 6-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zahraničních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence pro potřeby makroekonomických rozborů a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů ve styku s cizinou, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb poskytovaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 7. 2008 a do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poštovních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PS (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o rozsahu poštovních služeb poskytovaných provozovateli na základě živnostenského oprávnění. Údaje budou využity pro potřeby rozborů poštovního trhu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o zpravodajské jednotce, ekonomické ukazatele, počet zaměstnanců, provozní ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny subjekty, které provozují poštovní služby na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kromě držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium včetně rodného čísla, data narození a pohlaví, údaje o předchozím vzdělávání, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. 4. 2008, do 14. 11. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Studující ostatních forem studia (celoživotní vzdělávání), jazyková výuka studentů (studenti, učitelé).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. 11. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 12. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další údaje knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny, uspořádání knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu oblastními orgány státní správy pro sestavování závěrečného účtu kapitoly 333, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení. U organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., evidenční počty zaměstnanců podle profesí a druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, podle skupin profesí zaměstnanců. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování a kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly 333 v ostatních přímo řízených organizacích resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U správních úřadů a u organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy) podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
MŠMT, Česká školní inspekce, Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přímo řízené organizace MŠMT (kromě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje MŠMT).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
f) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
. Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
. ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
. A (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva ČR se zaměřením na dispenzární péči. Tyto informace slouží ke zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Údaje z výkazu jsou podkladem pro aktualizaci struktury a kapacitních údajů Registru zdravotnických zařízení a zdrojem dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty pracovníků ve zdravotnictví (zaměstnanci a zaměstnavatelé - fyzické osoby, přepočtené počty, smluvní pracovníci); počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu (podle pohlaví a věku) a doplňující údaje (např. vybrané přístroje), v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každé zdravotnické zařízení bez ohledu na zřizovatele, které poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:
interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie a klinická imunologie, tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), neurologie včetně dětské, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrie), angiologie, gynekologie včetně dětské (i porodnice), novorozenecké (neonatologie), chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie včetně dětské, ušní-nosní-krční (ORL) včetně dětského, foniatrie a audiologie, oční (oftalmologie) včetně dětského, stomatologie (všechny obory), kožní (dermatovenerologie) včetně dětského, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, záchranná služba, korektivní dermatologie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, transfúzní služba včetně krevních skladů, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie včetně cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou součástí orgánů ochrany veřejného zdraví), pracovní lékařství, hemodialýza, léčba popálenin, funkční diagnostika, gerontopsychiatrie, hyperbarická medicína a oxygenoterapie, ostatní oddělení ambulantní léčebné péče.
Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, zubního lékaře, gynekologa, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci, kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny zdravotnických prostředků, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů o zdravotnických zařízeních - organizačních složkách státu pro vyhodnocení jejich ekonomického vývoje. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) zdravotnická technika, výdaje a příjmy podle jednotlivých položek a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, nesplacený leasing, finanční zdroj nově pořízených hmotných investic), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Organizační složky státu zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD - systém zdravotnických účtů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje (počet odpracovaných hodin, počet hodin práce přesčas, za které bylo čerpáno náhradní volno a počet hodin pracovní pohotovosti u zaměstnanců celkem, z nich u lékařů a zubních lékařů). Na příloze 1 výkazu se sleduje struktura mezd podle platových tříd za kategorie pracovníci celkem, lékaři a zubní lékaři a všeobecné sestry a porodní asistentky. Na příloze 2 výkazu se sleduje struktura hodin práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů a zubních lékařů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace (právní subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče) bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD - systém zdravotnických účtů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o vyplacených mzdách podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, ostatní osobní náklady, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult a o počtu přijatých absolventů zdravotnických nelékařských oborů, rozpis mezd podle začleněných zařízení u zaměstnanců celkem a u vybraných kategorií zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace - bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě.
c) V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda:
výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen,
vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních
i nestátních
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o zaměstnanosti a o využívání počítačů ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků. Používání počítače ve zdravotnických zařízeních a jeho připojení na internet. Využívání internetu pro komunikaci s jinými subjekty a pro získávání informací. Používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v samostatných ordinacích lékařů a v lékárnách. Informace o zdravotnických zařízeních, která mají vlastní webové stránky a jejich využití k on-line objednávání pacientů a poskytování on-line konzultací. Dále se sledují uzavřené smlouvy zdravotnických zařízení s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů z oblasti nestátních ambulantních zdravotnických zařízení pro zhodnocení situace těchto druhů zařízení. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Příjmy a výdaje dle položek; nesplacený úvěr nebo půjčka, stav závazků a pohledávek (celkem, vůči zdravotním pojišťovnám, po lhůtě splatnosti), odpisy, průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou daňovou evidenci. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení nelékařů - rehabilitační; dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000,
10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. 7. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro nemocnice, OLÚ, LDN, nemocnice následné péče a hospice (se 4 přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů od stanovených lůžkových zdravotnických zařízení pro zhodnocení jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Informace jsou užívány v regionální databázi ukazatelů a k dalším analýzám. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po prošlé lhůtě splatnosti). Na příloze 1 výkazu doplňující ekonomické údaje, na příloze 2 přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním dlužníkům, na příloze 3 přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL (asociace velkodistributorů léčiv) a ostatním věřitelům a na příloze 4 zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Lůžková zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice. Pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 7-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů o dalších lůžkových a ostatních vybraných zdravotnických zařízeních pro vytvoření přehledu o ekonomické situaci. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Informace jsou využívány v regionální databázi ukazatelů a k dalším analýzám. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po prošlé lhůtě splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybraná zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů o vybraných nestátních ambulantních zařízeních s účetnictvím pro posouzení jejich ekonomické situace. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a doplňující údaje (přijaté dary, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing), pohledávky a závazky (celkem a po prošlé lhůtě splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení, která vedou účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení nelékařů - rehabilitační; dále zařízení domácí zdravotní péče a lékárny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
vyčerpávající zjišťování při počtu zdravotnických zařízení do 125,
10% výběr při počtu zdravotnických zařízení nad 125
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. 7. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje počtu a profesní skladby zaměstnanců zdravotních ústavů a hodnocení výkonů zdravotních ústavů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Výkony zdravotních ústavů a jejich členění podle úseků ochrany veřejného zdraví - činnost laboratoří lékařské mikrobiologie a imunologie; počty zpracovaných vzorků, realizovaných analýz a vyšetření; počty měření fyzikálních faktorů a počty výkonů zdravotnických služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní ústavy včetně jednotlivých poboček, Státní zdravotní ústav a ostatní zařízení hygienické služby všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje správní činnosti krajských hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v členění podle oborů ochrany veřejného zdraví. Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Sankční činnost na úseku státního zdravotního dozoru a přirážky k pojistnému. Počet a výsledky kontrolní činnosti v oblasti ochrany spotřebitele v souvislosti s usnesením vlády ze dne 6. října 1999 č. 1047 - vybrané služby a vybrané výrobky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské hygienické stanice (KHS) včetně jejich územních pracovišť.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni krajů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepočtený počet pracovníků (lékařů včetně smluvních a zdravotnických pracovníků nelékařů včetně smluvních), počet stanovených lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), počet ošetřovacích dnů, počet dnů vyřazení lůžek; počet operačních sálů, počet operací.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení (pracoviště).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení a uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechna lázeňská zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických organizací. Podklad pro tvorbu rozpočtu resortu zdravotnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Statistické ukazatele podávající přehled o činnosti knihovnicko-informačních pracovišť ve zdravotnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnické knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení úrovně přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizace přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje slouží pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgány státní správy (rozdělování investičních prostředků). Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele:
a) všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují),
b) vybraná zdravotnická zařízení (fyzické nebo právnické osoby)
- ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska,
- všechna zařízení záchranné služby,
- všechna zařízení ochrany veřejného zdraví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získaná data podávají informaci o vlivu připojení ČR k EU na čerpání zdravotní péče cizinci, slouží jako podklad při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotní péče cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.). Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO - migrace pacientů v rámci EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každá nemocnice bez ohledu na zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 1 měsíce po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni krajů i ČR. Podklad pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy a obyvatelstva o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech zdravotnických zařízeních (tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích), z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a formy hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři a nelékaři. Dále informace o kapacitách zdravotnického zařízení - počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst a lůžek. Další specifické informace o zdravotnickém zařízení (Specializovaná centra, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování nadstandardní péče apod.).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, včetně lázeňského zařízení, bez ohledu na jeho zřizovatele a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců a identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně (zániku) již zaregistrovaného zařízení
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
g) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Konzerv (MZe) 1-01
l. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků, pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, k analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny.
Odvětví (OKEČ): 15.32 a 15.33.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Krmiva (MZe) 3-01
l. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí.
Odvětví (OKEČ): 15.7.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Drůb (MZe) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.
Odvětví (OKEČ): 15.1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků dle směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. Získané údaje budou sloužit k tržní regulaci v zemědělství a potravinářství. Tukové bilance dále slouží k založení bilančních listů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Technologicky zpracované výrobky v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Užití dalších mlékárenských výrobků včetně exportu do EU v hmotnostním vyjádření. Přepočet objemových jednotek na hmotnostní na základě daných koeficientů u jednotlivých kategorií výrobků dle nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě, obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2008/2009
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obil (MZe) 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití v marketingovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin a řepky, nákupem, obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských subjektů.
Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.4, 15.4, 15.6 až 15.9 a 51.21.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o osázených plochách konzumních raných brambor
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Bram (MZe) 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ploše sklizně a ploše osázené konzumními ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2008.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 24. 4. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ozim (MZe) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin k 30. 11. 2008, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. 12. 2008
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, ploše lesa hospodářského, prodeji a těžbě dřeva, zaměstnanci a mzdy, náklady a výnosy v lesním hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost (OKEČ 02) - vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky (nájemce) lesa.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční (1. 4. 2008 - 31. 3. 2009)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 5. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, získání údajů o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
h) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování úplat za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí. Údaje se zjišťují pro potřeby MŽP a státní a nestátní organizace zabývající se ochranou vod a životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vyměřené zálohy včetně penále zaplacené do Státního fondu životního prostředí ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká inspekce životního prostředí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 6. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o znečištění vodních toků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování zpoplatněných zdrojů znečištění podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí. Údaje se zjišťují pro potřeby MŽP a státní a nestátní organizace zabývající se ochranou vod a životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek:
CHSK
cr
- organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou, RAS - rozpuštěné anorganické soli, NL - nerozpuštěné látky, fosfor celkový, dusík anorganický, rtuť a kadmium.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká inspekce životního prostředí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 5. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy národních parků, Ministerstvo životního prostředí) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za národní park.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Správy národních parků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MŽP) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o zaměstnanosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Správy národních parků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování stavu a pohybu zásob výhradních ložisek nerostů ve vlastnictví České republiky, včetně ekonomických údajů, jako podklad pro MŽP ke zpracování souhrnné evidence a bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky. Údaje se užívají pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin, pro hodnocení makroekonomických údajů, pro tvorbu státní surovinové politiky a pro zabezpečení ochrany nerostného bohatství ČR v působnosti MŽP. Bilance slouží potřebám vlády ČR, Parlamentu ČR, ministerstev, Státní báňské správy, krajských úřadů a vysokých škol.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě a úpravě, stavu a pohybu zásob; ekonomické údaje; doplňující údaje o ložisku, nových výpočtech zásob a změnách ve využívání a dobývání ložiska.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny právnické osoby včetně jejich organizačních složek a fyzické osoby zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše předepsaných poplatků, které byly středním stacionárním zdrojům znečištění předepsány obecním úřadem obcí s rozšířenou působností. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 7. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Orgány státní správy lesů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poplatky a uhrazené poplatky za ukládání odpadů v tis. korun, počet plátců, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů v tunách.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty a vybrané obce provozující skládky odpadu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše předepsaných poplatků, které byly velkým znečišťovatelům předepsány krajským úřadem. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet velkých a počet zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun vždy za velké a za zvláště velké stacionární zdroje znečištění ovzduší.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odv (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o F-plynech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
F-plyny (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Údaje o dovozu a vývozu F-plynů se zjišťují pro potřebu MŽP podle přílohy 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, za účelem plnění mezinárodních úmluv.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o dovozu a vývozu (přijetí a odeslání) F-plynů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které v rámci své činnosti dovážejí nebo vyvážejí F-plyny v celkovém množství nad 100 kilogramů ročně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 27. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
Seznam používaných zkratek v Programu statistických zjišťování na rok 2008
API
American Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CEMT
Evropská konference ministrů dopravy
CESTAT
Statistical Bulletin
CIF
Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-NUTS
Klasifikace územních statistických jednotek
ČNB
Česká národní banka
ČSÚ
Český statistický úřad
DPH
Daň z přidané hodnoty
EC
DG-ECFIN Evropská komise, generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
ECB
European Central Bank (Evropská centrální banka)
EHK OSN
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EHS
Evropské hospodářské společenství
ES
Evropské společenství
ESUO
Evropské společenství uhlí a oceli
EU
Evropská unie
EURATOM
Evropské společenství pro atomovou energii
EUROFORGE
Evropské sdružení kovárenství
EUROSTAT
Statistický úřad evropských společenství
Eurozóna
Země, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAO
Organizace OSN pro výživu a zemědělství
ICG
Mezinárodní komise pro SILLO
IEA
Mezinárodní energetická agentura
IMF
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
LDN
Léčebny pro dlouhodobě nemocné
MD
Ministerstvo dopravy
MF
Ministerstvo financí
MK
Ministerstvo kultury
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
MZe
Ministerstvo zemědělství
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NACE
La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností Evropských společenství)
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických činností
OLÚ
Odborné léčebné ústavy
OSN
Organizace spojených národů
PPP
Centrum Public Private Partnerships (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
PRODCZECH
Seznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM
RWE
Transgas Energetická skupina RWE (Electricity Gas Water Recycling Services)
SKP
Standardní klasifikace produkce
SRN
Spolková republika Německo
SÚIP
Státní úřad inspekce práce
TEN
Transevropská síť
UNESCO
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
UNSD
United Nations Statistics Division (Statistická divize OSN)
WHO
Světová zdravotnická organizace

Související dokumenty