398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009

Schválený:
398/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2008
o Programu statistických zjišťování na rok 2009
Změna: 170/2009 Sb.
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
 
§ 1
Program statistických zjišťování na rok 2009 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
(1) Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje.
(2) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha 1
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
NA ROK 2009
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
1. P 3-04 (mutace a, b, c, d) Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
4. P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
5. Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
6. Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
7. Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o drůbeži
8. Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu
9. Zem 2-03 Výkaz o chovu prasat
10. Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2009
11. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
12. Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
13. Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
16. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu
17. Prům 3-01 Roční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
18. Ocel 1-01 Roční výkaz ocelářského průmyslu
19. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví
20. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
21. Stav 4-99 Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
22. Stav 7-99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
23. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
24. Lok 1-99 Dotazník o jednorázovém šetření lokalizace budov
25. SP 1-12 Měsíční výkaz v obchodě a službách
26. CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
27. CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
28. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
29. Poj 3a-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven
30. Poj 3b-04 Čtvrtletní výkaz penzijních fondů
31. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
32. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
33. Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
34. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
35. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
36. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
37. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí
38. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
39. VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
40. NI 1-01 (mutace) Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
41. VI 1-01 (mutace) Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
42. Granty 1-01 Roční výkaz o čerpání finančních prostředků ze zahraničí
43. Kult 7-01 (mutace) Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
44. Kult 8-01 (mutace) Roční výkaz o televizním vysílání
45. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
46. ÚNP 4-01 (mutace) Výkaz o úplných nákladech práce
47. EPR 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
48. EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
49. EP 5-01 (mutace a,b,c,d) Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
50. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
51. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
52. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
53. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
54. Nem Úr 1-02 Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
55. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech
56. ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
57. VTR 5-01 (mutace a, b) Roční výkaz o výzkumu a vývoji
58. Lic 5-01 Roční výkaz o licencích
59. ICT 5-01 (mutace b, c) Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
60. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
61. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
62. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
63. Obyv 2-12 Hlášení o narození
64. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
65. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
66. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
67. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
68. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
69. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o cenách tepla
70. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
71. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
72. Ceny Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
73. Ceny Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
74. Ceny Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
75. Ceny Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
76. Ceny Les 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách v lesním hospodářství
77. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
78. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o cenách poštovních a telekomunikačních služeb
79. Ceny Sklad 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve skladovém hospodářství
80. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
81. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě
82. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
83. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě
84. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
85. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
86. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
87. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky
88. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
89. Ceny Psa 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem automobilů
90. Ceny Psi 1-12 Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb
91. Ceny Psu 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb účetních, auditorských a daňového poradenství
92. Ceny Psr 1-12 Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
93. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
94. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
95. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
96. Ceny ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
97. Ceny ZO 2a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
98. Ceny ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
99. Ceny ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
100. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
101. Ceny E 1-12 Měsíční výkaz o cenách ropy
102. Ceny E 2-12 Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
103. Ceny E 3-12 Výkaz o cenách topných olejů
104. Ceny E 6-04 Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele
105. Ceny Elek 1-12 Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
106. Ceny Elek 11-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
107. ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
108. Ceny Nájem 1-12 Měsíční výkaz o obvyklém nájemném z bytu
109. Ceny NB 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
110. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
111. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
112. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve službách
113. EV Ob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
114. EV Iv 1-02 Konjunkturální průzkum o investicích
115. ZEMREG - 99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ
116. Vinice 2009 Šetření o vinicích
117.
zrušeno
118. RES 2009 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
119. REGISTR - 99 Dotazník pro podniky a podnikatele
120.
zrušeno
121. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
122. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
123. přímé zjišťování Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace a, b, c, d)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za ČR pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výkony, náklady a účetní přidaná hodnota. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a tržby za jeho prodej.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
- CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou)
- CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví)
- CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování)
- CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti)
- CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 15.4.2009, za 2. čtvrtletí do 15.7.2009, za 3. čtvrtletí do 15.10.2009
a za 4. čtvrtletí do 15.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za ČR pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle druhu majetku. Finanční ukazatele tokové - výsledky hospodaření.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
- CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou)
- CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví)
- CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování)
- CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti)
- CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ- NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování (dle stavu aktiv)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 30.4.2009, za 2. čtvrtletí do 30.7.2009, za 3. čtvrtletí do 30.10.2009
a za 4. čtvrtletí do 5.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních statistických údajů ze sektoru domácností zapojených do podnikatelského procesu k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - členění příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) bez DPH a spotřební daně, majetku a závazků. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Malé ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
- CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou)
- CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví)
- CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování)
- CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti)
- CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví)
- CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání)
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podrobných statistických údajů k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového vlastníka. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby (bez poskytnutých záloh) netto, vybrané ukazatele podle území, zaměstnanecké benefity, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele dle odvětví - specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby (struktura podle zákazníků, podle sídla zákazníků), rozdělení nákupů podle typu dodavatelů za velkoobchod a maloobchod, rozdělení tržeb podle typu spotřebitelů za velkoobchod. Prodejní plocha v maloobchodu, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, stav zásob výrobků a stav zásob nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a mladých a ostatních zvířat, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží, náklady za spotřebované nákupy a služby, stav zásob materiálu, odhad procentního podílu nákladů za spotřebované nákupy a služby, struktura zásob zboží v členění podle výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
- CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou)
- CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví)
- CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování)
- CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti)
- CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví a pojišťovnictví)
- CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajská povinnost ekonomických subjektů je přiřazena ČSÚ na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat (směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat, směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu, směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťování chovu ovcí a koz) pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informování veřejnosti, MZe, FAO a pro EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti/hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 7-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním organizacím a institucím [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací [nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, prodej jatečné drůbeže.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: htvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o chovu skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací [směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném účtu ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu podle druhových a věkových skupin, stavy krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, prodej jatečného skotu celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní (k 30. 6. a k 31. 12.)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ
Výkaz o chovu prasat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 2-03
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací [směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, stavy prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: třikrát ročně (k 1. 4.,1. 8. a k 31. 12.)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8.4.2009, 7.8.2009 a 8.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.2009
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu, směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat a směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, informování veřejnosti a pro poskytování dat státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin a nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 2.6.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím (srovnání) a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin, nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů (keřů) a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv podle čistých živin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 12. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k informování veřejnosti, státních a mezinárodních institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté (osázené) plochy eventuálně z jednoho ovocného stromu, počet stromů (keřů).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 22.6.2009
Zem V 7 do 15.7.2009
Zem V 8 do 17.8.2009
Zem V 9 do 15.9.2009
Zem V 10 do 15.10.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, obhospodařovaných plochách, dřevařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků a průmyslových tržeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Budou využity pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry, pro státní orgány a mezinárodní organizace, další externí uživatele a pro zajištění požadavků EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), nařízení Komise (ES) č. 588/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici proměnných, nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie v členění na vývoz do zemí Eurozóny.
Měsíční příloha „Produkce průmyslových výrobků a služeb“ ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (CZ-NACE 05 až 39).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o struktuře průmyslu, pro analytické práce a k veřejnému publikování ve statistických informacích, ročence, pro mezinárodní statistiky a domácí i zahraniční uživatele, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb za práci ve mzdě, tržby za přímý i nepřímý vývoz podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku dle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, a spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (CZ-NACE 05 až 39) a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18.3.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci průmyslových výrobků a průmyslových služeb za 1. pololetí sledovaného roku. Výsledky slouží pro ekonomická rozhodování, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu „CZ-PRODCOM“ zasílaného zpravodajským jednotkám.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (CZ-NACE 05 až 39) a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti, které vyrábějí vybrané výrobky stanovené seznamem „CZ-PRODCOM“ pro roční frekvenci zjišťování.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 7. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz ocelářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ocel 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků, které jsou potřebné k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu, k mezinárodnímu srovnání, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003 - 2009].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje, spotřeba a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie - zdroje, spotřeba podle provozů, prodej a ztráty, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků CZ-CPA 24.1 až 24.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků pro státní orgány, mezinárodní organizace, informování veřejnosti a dalších externích uživatelů, pro zajištění požadavků EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ a podle dodavatelských smluv „S“ v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí. Ukazatele o práci -počty zaměstnanců a jejich mzdy. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.
Čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“: zakázky stavebních prací „S“ v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42, 43).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční se čtvrtletní přílohou
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období,
čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“za 1. čtvrtletí do 15.4.2009, za 2. čtvrtletí do 15.7.2009, za 3. čtvrtletí do 15.10.2009, za 4. čtvrtletí do 15.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno stavební ohlášení nebo stavební povolení, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov pro státní orgány a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, počet a orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební ohlášení nebo povolení v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů a jejich podlahová plocha v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy). Zrušené budovy a celé byty.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (kumulativní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úbytku bytového fondu pro státní orgány a pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, údaje o stavbě, počet odstraněných budov nebo zrušených bytů, úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů, rok výstavby, důvod odstranění budovy. Typy zrušených bytových prostor.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po nabytí právní moci daného rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro státní orgány a mezinárodní srovnání o nově postavených budovách a nebo bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavební výrobě pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ v tuzemsku v členění podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC; počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42, 43).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o jednorázovém šetření lokalizace budov
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lok 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o lokalizaci budov v území pro vymezování územních prvků popisným i geografickým způsobem, které byly zapsány do katastru nemovitostí a nebyly do 1.1.2009 lokalizovány).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaj o lokalizaci má formu souřadnicového vyjádření X, Y v projekčním systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) nebo zákresu a dále popisu umístění budovy. Identifikační a jiné údaje budovy: obec, část obce, druh čísla domovního, číslo domovní, katastrální území, parcelní skupina, parcelní číslo, bezvýznamový identifikátor budovy, popis umístění budovy, datum účinnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Katastrální úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.6.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v obchodě a službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a získání údajů o vývoji základních ukazatelů v odvětvích obchodu a služeb, pro výpočet mezinárodních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží. Výsledky budou využity pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry, pro státní orgány a mezinárodní organizace, pro zajištění požadavků EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách] a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby (příjmy) bez DPH za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.
Jednorázová příloha „Vstupní dotazník“: převažující činnost subjektu, tržby (příjmy) bez DPH za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2008.
Měsíční příloha „Struktura tržeb“: struktura tržeb za zboží (za prodej potravin a za nepotravinářské zboží).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (včetně fyzických osob) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a oprav motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, maloobchodu ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností, nemovitostí, profesních, vědeckých a technických činností, administrativních a podpůrných činností a ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období,
jednorázová příloha „Vstupní dotazník“ do 15. 2. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí (podle velikosti a délky trvání) a jejich účastníků, struktura poskytovaných služeb, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Seznamu ubytovacích zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí (podle velikosti a délky trvání) a jejich účastníků, struktura poskytovaných služeb, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení (s výjimkou hotelů, motelů a botelů) sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Seznamu ubytovacích zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond). Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky (včetně záloh) podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci a závazky podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní péči a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 2. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 3a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ukazatele z oblasti technických rezerv, pojištění a zajištění pojišťoven a finanční ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 20.4.2009, za 2. htvrtletí do 20.7.2009, za 3. čtvrtletí do 19.10.2009 a za 4. čtvrtletí do 18.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, náklady, výnosy, pasiva, celkové investice rozdělené podle měny, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele penzijních fondů podle území, souhrnné ukazatele aktiv a vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou penzijními fondy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy výnosů, vybrané druhy nákladů, pasiva, finanční aktiva, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele a vybrané ukazatele podle typu produktu. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnosti nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.
Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 3c-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele (CZ- NACE 64.9, 66.1, 66.2, 66.3, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 20.4.2009, za 2. čtvrtletí do 20.7.2009, za 3. čtvrtletí do 19.10.2009 a za 4. čtvrtletí do 18.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond). Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelu:
Počet zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů). Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, technické rezervy pojišťoven, předepsané hrubé pojistné v životním pojištění podle druhů, vybrané ukazatele přímých obchodů v životním a v neživotním pojištění, předepsané hrubé pojistné a zajistné podle území, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, náklady, výnosy, pasiva, celkové investice rozdělené podle měny, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele penzijních fondů podle území, souhrnné ukazatele aktiv a vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou penzijními fondy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy výnosů, vybrané druhy nákladů, pasiva, finanční aktiva, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele a vybrané ukazatele podle typu produktu. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnosti nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od ČNB v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.
Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VPI 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitroorganizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, finanční majetek, úvěry, půjčky, finanční výpomoci, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané vládní a podobné instituce - veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Fond pojištění vkladů a vybrané ekonomické subjekty zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu, který je přiřazen ČSÚ na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 30.4.2009, za 2. čtvrtletí do 31.7.2009, za 3. čtvrtletí do 30.10.2009 a za 4. čtvrtletí do 1.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
NI 1-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů a satelitního účtu. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací a institucí, zejména EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) a podle metodiky OSN k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky a na právní formu organizace.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VI 1-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů a pro analytické účely. Výsledky zpracování budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady. Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Údaje o finančních aktivech. Struktura podle území za vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů), doplňkové ukazatele z příjmů, výdajů, výnosů a nákladů. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku. Vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a jejich využití, bezpečnostní opatření s nimi spojená. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA - tržby za prodej služeb a spotřebované nákupy a služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace (kromě právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace). Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18.3.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o čerpání finančních prostředků ze zahraničí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Granty 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů a pro analytické účely. Výsledky zpracování budou využívány pro splnění požadavků institucí EU [nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, rozhodnutí Eurostatu č. 22/2005 k pojetí transferů z rozpočtu EU členským státům (News release z 15. února 2005)].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o zdrojích spolufinancování nástrojů (projektů, programů) z prostředků ze zahraničí a EU v členění na neinvestiční a investiční, jejich užití ve prospěch konečných uživatelů a souvisejících pohledávkách a závazcích ke spolufinancování z prostředků ze zahraničí a EU.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond ČR, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace vládního sektoru, které čerpají pro svou investiční a neinvestiční činnost finanční prostředky ze zahraničí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. 4. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 7-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, účet kultury, mezinárodní organizace (UNESCO, EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony rozhlasu podle typu programu, programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin, příjmy (výnosy), výdaje (náklady), přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult 8-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, účet kultury a mezinárodní organizace (UNESCO, EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin, příjmy (výnosy), výdaje (náklady), přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti, pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod. Údaje slouží především pro potřeby orgánů státní správy a mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vládních institucí, místně a ústředně řízené příspěvkové organizace, právnické osoby zabývající se neziskovou činností, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, do kterého sektoru patří. Jedná se např. o organizační složky státu, kraje, obce, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), politické strany a politická hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, bytová družstva (vlastníků bytů nebo nájemníků), vysoké školy (kromě veřejných), soukromé církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ÚNP 4-01 (mutace)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, podkladů pro úpravy v sociální oblasti, sestavení regionálních průřezů a mezinárodní srovnání. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, nařízením Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních nákladech práce, a doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách strukturované podle území.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců a institucionální sektor zpravodajské jednotky. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům ČSÚ na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPR 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních dat o ropě, rafinérských surovinách a produktech a biopalivech (v rozsahu podle charakteristiky zjišťovaných ukazatelů) k zabezpečení mezinárodních závazků státu v oblasti energetické statistiky [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství], pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů (směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů) a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba (dobývání) ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky (prodej) na trh v ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba (dobývání) ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba ropných produktů a recyklace ropných produktů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EPS 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání dat o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv k zabezpečení mezinárodních závazků státu v oblasti energetické statistiky [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství], pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů (směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů) a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky (prodej) na trh v ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01 (mutace a,b,c,d)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro potřeby mezinárodní statistiky, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv pro potřeby mezinárodní statistiky a pro sestavení energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní hinnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro potřeby mezinárodní statistiky a pro sestavení energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro potřeby mezinárodní statistiky, pro podklady k výpočtům množství emisí (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 81/2005 Sb., o sjednání Kjótského protokolu k rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu), pro sestavení energetické bilance státu, údajů o energetické náročnosti a celkové spotřebě paliv a energie některých výrob, posouzení energetické situace a dopadu cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu - kódy CZ-NACE 05, 06, 07, 10, 16, 17, 20 až 25, 35.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací pro potřeby mezinárodní statistiky (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách), pro potřeby sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, počty a výkony elektrárenských soustrojí, výroba tepla, výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla. Dovoz, vývoz, ztráty, nákup a prodej elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód CZ-NACE 35.1 a 35.3) a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy CZ-NACE - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem Úr 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění, informační zdroj pro potřeby MPSV, MZ, Státního zxadu inspekce práce, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a další resorty, pro poskytování dat mezinárodním organizacím a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost žen a mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Údaje se zjišťují kumulativně od počátku roku.
Ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu. Zpravodajská jednotka předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-02 za každou vnitroorganizační jednotku, v níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Okresní správy sociálního zabezpečení předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si sami nelikvidují nemocenské pojištění. Spolu se sumáři předkládají seznam identifikačních čísel, ze kterých jsou sumáře tvořeny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 17. 7. 2009 s údaji za 1. pololetí 2009 a 18. 1. 2010 s údaji za celý rok 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno, a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, mezinárodních organizací [OECD, EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů] a potřeby státních orgánů (MŽP, MPO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu nebo dovezených ze zahraničí v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného MŽP, způsob jejich využití nebo odstranění. Příloha pro vybrané ekonomické subjekty s ukazateli o množství vybraných odpadů spotřebovaných jako druhotná surovina.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města (CZ-NACE 37, 38, 39), a vybrané obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (podniková sféra) a výběrového zjišťování (obce)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 3. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ŽP 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání definitivních informací o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využity při posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro poskytování informací EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků] a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (CZ-NACE 37, 38, 39), obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31.3.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR 5-01 (mutace a, b)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje a to pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku. Údaje budou využívány i pro informování veřejnosti a potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (OECD, UNESCO, EU - rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky a nařízení Komise (ES) č 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje včetně osob pracujících na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví, věkové struktury a státní příslušnosti výzkumníků, úrovně kvalifikace a druhu zaměstnání. Struktura výdajů na vlastní výzkum a vývoj včetně zdrojů financování, nákupy služeb výzkumu a vývoje od jiného subjektu pro vlastní výzkum a vývoj, výdaje na civilní a vojenský vlastní výzkum a vývoj a rozlišení výzkumných a vývojových prací podle vědních oblastí a podle kódu produkce výzkumu a vývoje. Výsledky výzkumu, vývoje a jejich komerční využití. Struktura nově zaměstnaných výzkumníků podle akademických hodností ve vládním sektoru, v sektoru vyššího odborného a vysokého školství a fakultních nemocnicích. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví zabývající se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor a sektor vyššího odborného a vysokého školství a fakultní nemocnice.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Lic 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o licencích na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know- how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemen zvířat a ochranné známky). Údaje budou využívány pro informování veřejnosti, potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (EU, OECD, UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup a prodej licencí podle druhu licenčních smluv, licenční poplatky, kód činnosti partnera, země smluvního partnera a počet smluv s ním uzavřených, předpoklad nákupu nových licencí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které nakoupily nebo prodaly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 23.5.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ICT 5-01 (mutace b, c)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií EU a OECD. Získané informace zabezpečí podklady pro hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů, umožní provádět mezinárodní srovnání a analýzy, poskytovat informace podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a mezinárodním organizacím. Šetření podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů (osobní počítač, elektronická pošta, mobilní telefon, internet a další počítačově propojené sítě, webové stránky, elektronické obchodování, systém elektronické výměny dat, systémy a technologie na zabezpečení informačních systémů a další firemní procesy související s elektronickým přenosem informací pomocí ICT) využívaných firmami a jejich zaměstnanci. Bariéry bránící využívání informačních a komunikačních technologií, internetu, dalších elektronických sítí, elektronického obchodování a elektronických procesů ve firmách. Náklady a investice do informačních technologií. Finanční a další ukazatele týkající se uskutečněných nákupů a prodejů prostřednictvím počítačových sítí a technologií. Údaje o zaměstnancích používajících ICT, jejich kvalifikační předpoklady a dovednosti i další ukazatele týkající se zajištění lidských zdrojů pro oblast ICT. Využívání podnikových a mezipodnikových elektronických procesů a jejich dopad na firmy. Referenčním (zjišťovaným) obdobím je (podle druhu ukazatele) rok 2009 nebo leden 2010.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu a činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví a pro poskytování údajů EU (rozhodnutí Komise č. 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody) i ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH 8b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací a pro poskytování údajů EU (směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod) a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby státních orgánů a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby státních orgánů a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby státních orgánů a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, příčině smrti, době trvání onemocnění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby státních orgánů a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro MS, mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Okresní a obvodní soudy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců. Cenové indexy budou využity pro informování veřejnosti, pro státní orgány a mezinárodní organizace, pro zajištění požadavků EU [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998, o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení, nařízení Komise (ES) č. 588/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici proměnných, nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech] a další externí uživatele.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); spotřební daň, tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využity pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1b-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využívány pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku (reprezentanta), cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a nového reprezentanta.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména pro nestrojírenské výrobky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta a pokud nebyl sestaven výkaz Ceny Prům 1a-12)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro zjištění cen tepla, které jsou pak použity ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla (cena za výkon bez DPH v Kč/MW.h/rok a cena za tepelnou energii bez DPH v Kč/GJ, koeficient využití), jednosložková cena tepla bez DPH v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta a 6místnou skupinu CZ-CPA 35.30.11 (odpovídá původní SKP 40.30.10. platné od 1.1.2003).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen vývozu a dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě v ČR. Index se vypočítává pro potřeby ČSÚ a dále pro státní orgány i mezinárodní organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok, a to u sledovaných reprezentantů a u čtyřmístných skupin harmonizovaného systému v členění podle zemí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním rejstříku, nebo živnostenským úřadem, případně registrované v ČR k DPH.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro informování veřejnosti a potřeby mezinárodních organizací (OECD, OSN apod.).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 24. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny pitné vody a odkanalizované vody fakturované domácnostem a ostatním odběratelům, roční tržby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách poštovních a telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen poštovních a telekomunikačních služeb. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb, který je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných poštovních a telekomunikačních služeb (reprezentantů), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti poštovních a telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve skladovém hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Sklad 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen ve skladovém hospodářství, za skladování zboží a za manipulaci se zbožím ve skladu pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za skladování zboží a za manipulaci se zbožím ve skladu (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve skladovém hospodářství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ž 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny přepravného za vybrané druhy zboží (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s. a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v silniční nákladní veřejné dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop L 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za přepravu vybraných zásilek (reprezentantů) vzduchem, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České aerolinie, a. s. a další vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v nákladní letecké dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ř 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České přístavy, a. s., Skanska Transbeton s. r. o., J. Winkler-KONAKL- lodní doprava a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se vodní dopravou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě pro informování veřejnosti, pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psn 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pss 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů, zařízení a výrobků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psz 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti výpočetní techniky a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti výpočetní techniky, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v informačních službách a službách v oblasti programování a poradenství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pso 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ostatních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za ostatní podnikatelské služby (výstavní, úklidové, bezpečnostní apod.), tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatních podnikatelských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem automobilů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psa 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem automobilů a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem automobilů, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem motorových vozidel.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Ceny Psi 1-12 Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb (PSZ 2009)
90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psi 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen architektonických a inženýrských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za architektonické a inženýrské služby, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v architektonických a inženýrských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb účetních, auditorských a daňového poradenství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psu 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb účetních, auditorských a daňového poradenství a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby vybraných reprezentantů za služby účetní, auditorské a daňové poradenství, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve službách účetních, auditorských a daňového poradenství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Ceny Psr 1-12 Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby (PSZ 2009)
92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psr 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen reklamních služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za reklamní služby, tržby za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v reklamních službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví (PSZ 2009)
93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Poj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen služeb v pojišťovnictví, které jsou součástí indexu tržních služeb a spotřebitelských cen. Indexy jsou publikovány v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, kterým byla udělena licence ČNB působit jako banky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Leas 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako leasingové společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením ceny tarifní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu, ceny tarifní tranzitu po území ČR a mimo hranice ČR, roční tržby.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy Cargo, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Ceny ZO 2a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy (PSZ 2009)
97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 2a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladů letecky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb ve styku se zahraničím pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby, roční inkasa.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních děl ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační (smluvní) cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ropy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, která bude použita pro potřeby ČSÚ, EU, IEA a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry, cena CIF bez daní a s daněmi (za barely a tuny).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby EU, IEA a pro zpracování indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hodin kalendářního týdne)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o cenách topných olejů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, které budou použity pro potřeby EU, IEA a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní (bez nákladů na dopravu).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období (první den v týdnu do 14 hodin)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny E 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet průměrných cen plynu, které budou použity pro potřeby EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům), IEA a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrná cena plynu včetně všech složek (přepravy, distribuce, uskladnění, obchodu aj.) za MW.h bez DPH podle pásem roční spotřeby plynu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obchodníci s plynem a provozovatelé distribučních soustav.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen silové elektřiny a elektřiny celkem ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina + regulované platby ) v Kč/MW.h za minulé a sledované období bez DPH a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, průměrný maximální odběr v kW, průměrný faktor zatížení v h, celková roční spotřeba v MW.h, tržby v korunách a dodávky za silovou elektřinu v MW.h podle napěťových hladin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Elek 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných EU, které bude použito pro potřeby EU a ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech 1/4hodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v GW.h celkem, počet odběratelů celkem.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 1. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZO 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů pro sestavení platební bilance. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou sloužit pro potřeby řídících a vládních orgánů a mezinárodních organizací a institucí (Evropská centrální banka, Eurostat, OECD, Mezinárodní měnový fond) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví, které v rámci své činnosti dovážejí nebo vyvážejí služby (s výjimkou cestovního ruchu).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. čtvrtletí do 20. 4. 2009, za 2. čtvrtletí do 20. 7. 2009, za 3. čtvrtletí do 20. 10. 2009 a za 4. čtvrtletí do 20. 1. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o obvyklém nájemném z bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Nájem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného v důsledku uvolňování regulovaného nájemného. Získané údaje budou použity pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Obvyklé nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny NB 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získaní údajů pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny nových bytů a nových rodinných domů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytů a nových rodinných domů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků EU převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků EU převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Sl 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Ob 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd. převážně v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Iv 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány OECD, EC DG-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. 3. 2009 a do 20. 10. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZEMREG - 99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru ČSÚ.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření o vinicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vinice 2009
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání aktuálních údajů o produkčním potenciálu ploch vinic pro hodnocení současného stavu a poskytování informací EU (nařízení Rady č. 357/79/EHS ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic, nařízení Komise č. 1402/2003/ES ze dne 1. srpna 2003, kterým se stanoví tabulky a definice pro základní statistická zjišťování ploch vinic, rozhodnutí Komise č. 80/763/EHS ze dne 8. července 1980, kterým se stanoví doplňující ustanovení o statistických zjišťováních ploch vinic, rozhodnutí Komise č. 2006/717/ES ze dne 4. září 2006 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výměra zemědělské půdy, plocha osázená révou, moštovými odrůdami (pro produkci jakostního vína ve stanovených pěstitelských oblastech, pro produkci ostatních vín, případně pro produkci vinných destilátů), stolními odrůdami, plocha dosud nenaštěpovaných vinic, plocha určená k produkci vegetativního množitelského materiálu révy (révové školky, matečné vinice), u moštových odrůd plocha v kategoriích podle stáří keřů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty obhospodařující plochy osázené révou jejichž produkce hroznů, hroznového moštu, vína nebo révového vegetativního množitelského materiálu je určena k prodeji.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelné
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 9. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 2009
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické osoby a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, způsob vzniku, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o místních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost místních jednotek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REGISTR - 99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelu:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, aktivita, charakteristika vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o místních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost místních jednotek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelné
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), kterým je měřena inflace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty (např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, plynárny, energetické společnosti, telefonní a telefaxové služby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem (v členění podle krajů) pro analytické potřeby ČSÚ a státních orgánů (MZe, MPSV, MF).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
úterý sledovaného týdne do 12 hodin
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně a parametrů bytových nemovitostí pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí pro zajištění z požadavku EU. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny a parametry bytových nemovitostí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletně
Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
Seznam používaných zkratek ve statistických zjišťováních prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2009
API
American Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CIF
Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-CPA
Klasifikace produkce
CZ-NACE
La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností Evropských společenství)
CZ-PRODCOM
Seznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM (Production Communautaire)
ČNB
Česká národní banka
ČR
Česká republika
ČSÚ
Český statistický úřad
DPH
Daň z přidané hodnoty
EC DG-ECFIN
Evropská komise, generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
EHK OSN
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EHS
Evropské hospodářské společenství
ES
Evropská společenství
EU
Evropská unie
EURATOM
Evropské společenství pro atomovou energii
Eurostat
Statistický úřad evropských společenství
Eurozóna
Země, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru
FAO
Organizace OSN pro výživu a zemědělství
ICT
Informační a komunikační technologie
IEA
Mezinárodní energetická agentura
MF
Ministerstvo financí
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS
Ministerstvo spravedlnosti
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
MZe
Ministerstvo zemědělství
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSN
Organizace spojených národů
PPP
Centrum Public Private Partnerships (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
RWE Transgas
Energetická skupina RWE (Electricity Gas Water Recycling Services)
UNESCO
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
Příloha 2
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY
NA ROK 2009
a) Ministerstvo dopravy
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravě osob a věcí v dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky MD do veřejné drážní osobní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 60. kalendářního dne po skončení 1. až 3. čtvrtletí a do 31. 5. 2010 za 4. čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nástupu nebo výstupu mimo EU.
Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nakládky nebo vykládky mimo EU.
Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné a neveřejné osobní a nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o železniční dopravní cestě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální pro potřeby státní správy a pro mezinárodní statistiku ES, ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o intenzitě vlakové dopravy podle jednotlivých druhů vlaků ve vlakových úsecích železniční sítě na území ČR uvedené v rámci Evropské dohody o hlavních mezinárodních železničních magistrálách (AGC) z roku 1985 a dodatků 1-6 Dohody. Dále na tratích uvedených ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC). Vykazuje se i železniční doprava na té části Transevropské dopravní sítě (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému), která není součástí AGC.
Údaje slouží pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Dále zjišťování slouží pro mezinárodní statistiku EHK OSN a pro analýzy zatížení hlavních mezinárodních železničních tratí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o dopravě na hlavních mezinárodních železničních tratích podle jednotlivých kategorií vlaků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé železniční dopravní cesty na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, která je zahrnuta v AGC, AGTC a v té části Transevropské dopravní sítě, která není součástí AGC.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o objemech kombinované dopravy potřebné pro výkon státní správy a pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé veřejné i neveřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a mzdy).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky EHK OSN, ITF a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: htvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o rozsahu dopravní obslužnosti organizované kraji a obcemi a o rozsahu finanční náročnosti podpory dopravní obslužnosti ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o rozsahu dopravní obslužnosti (ujeté kilometry podle jízdního řádu) a o objemu prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje zodpovědné za zajištění dopravní obslužnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky EHK OSN, ITF a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění sběru dat pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS. Zjišťování slouží i pro zpracování podkladů pro statistiky ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé vodní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 5-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění sběru dat pro splnění statistické povinnosti ČR vůči EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky EHK OSN, ITF a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Provozovatelé vodní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro potřeby státní správy a pro plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a pošty, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Letiště s více než 10 000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 60. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, a to jak u silniční nákladní dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u silniční nákladní dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky ITF a EHK OSN.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí (podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku), způsob balení, třída nebezpečných věcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové šetření
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
podle pokynů uvedených ve výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 8-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výši nákladových položek a jízdních výkonech jednotlivých druhů silničních nákladních vozidel. Získání hodnot jednicových nákladů (na 1 kilometr a na 1 hodinu). Údaje jsou potřebné pro výkon státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o vozidle (hmotnost, stáří, počet a cena pneumatik, jízdní výkon v kilometrech, doba provozu v hodinách), údaje o výši nákladů podle základních kalkulačních položek, režijní náklady.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby (na cizí účet) a/nebo pro vlastní potřeby (na vlastní účet).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové šetření
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
podle pokynů uvedených ve výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy
b) Ministerstvo kultury
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 1-01 (mutace a, b)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ, Institutu umění - Divadelního ústavu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma divadla, výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců, možnosti elektronického prodeje vstupenek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
Kult (MK) 2-01 Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech (PSZ 2009)
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony hudebního souboru, včetně zkoušek a veřejných generálních zkoušek na koncerty (vystoupení), počet nastudovaných programů, celkový počet skladeb, tvorba českých skladatelů a chráněná tvorba českých skladatelů na repertoáru v daném roce, počet premiér chráněné tvorby českých skladatelů, počet předplatitelů a prodaných abonentních vstupenek, počet zaměstnanců nebo členů, počet hostujících dirigentů, sólových umělců a hudebních těles, výpomoci, informace o využívání internetu, hospodaření souboru.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hudební soubory zřizované MK, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a další ekonomické subjekty v oblasti kultury.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 2.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 22. 1. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet dalších zaměstnanců, hospodaření muzea nebo galerie, včetně nákladů na restaurování, konzervování a preparování, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Muzea, galerie a památníky zřizované MK, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 2.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, činnost zařízení, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí, informace o využívání internetu, hospodaření hvězdárny, planetária nebo astronomické pozorovatelny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, vysokými školami, občanskými sdruženími a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím (PSZ 2009)
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Památkové objekty s kulturním využitím zřizované MK, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, ČSÚ a mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), včetně právní formy, údaje o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací (tištěných, netištěných i elektronických).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Dále je sledován počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření subjektů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Galerie a výstavní síně zřizované MK, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a další ekonomické subjekty v oblasti kultury.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK, ČSÚ a mezinárodních organizací. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Právní forma, výroba, koprodukce, počet osob zaměstnaných v produkci, produkční náklady na výrobu celovečerních filmů, dabing, distribuce, počet osob zaměstnaných v distribuci, příjmy distributorů z promítání celovečerních filmů, z prodeje a půjčování video nosičů určených pro maloobchod, celkový počet video nosičů dodaných do maloobchodu a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, filmové archivy a filmové školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 22-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK a jeho národních institucí, ČSÚ, mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládní neziskové organizace.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 23-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro potřeby MK a jeho národních institucí, ČSÚ, mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy. Podklady k jednání MK, pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktivity a právní forma subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
c) Ministerstvo práce a sociálních věcí
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociálních služeb a skladbě jejich uživatelů. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociálních služeb, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita zařízení sociálních služeb, složení uživatelů (klientů) zařízení, zdravotní stav, lékařská péče v zařízení, ekonomické ukazatele zařízení včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců a poskytované sociální služby spojené s pobytem a sociální služby nepobytové, krizová lůžka.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zařízení sociálních služeb a zařízení poskytující sociální služby podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociálních službách a poskytované sociální péči. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování sociálních služeb, pečovatelská služba, evidence o držitelích průkazek tělesně postižení (TP), zvlášť tělesně postižení (ZTP), zvlášť tělesně postižení s průvodcem (ZTP/P), přehled o účelových zařízeních a pečovatelských službách pro rodiny s dětmi, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociálních služeb řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociálních služeb řízených MPSV. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociálních služeb a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními orgány, městy a obcemi, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje, obce, obce s rozšířenou působností a ústavy sociálních služeb přímo řízené MPSV.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech na MPSV v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v oblastních inspektorátech práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie zaměstnanců MPSV, úřadů práce, správ sociálního zabezpečení, oblastních inspektorátů práce a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
MPSV, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, Státní úřad inspekce práce (včetně oblastních inspektorátů práce) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociálně-právní ochraně dětí vykonávané orgány sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů a krajských úřadů. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje systému péče o ohrožené děti v ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Případy evidované orgány sociálně-právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy; případy řešené kurátory pro mládež, struktura klientů; počty dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počty pěstounských rodin; žadatelé o náhradní rodinnou péči; sledování výchovy a výkonu dohledu, vykonané návštěvy a činnost sociálních pracovníků; podané návrhy (podněty) soudu a policii v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; poradenská a výchovná činnost; zařízení sociálně-právní ochrany dětí; údaje vztahující se k týrání a zneužívání dětí; přestupky a jiné správní delikty; počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí; počty dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou v ústavních zařízeních.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální práci s příslušníky marginálních skupin.
Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet evidovaných osob včetně osob propuštěných z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc, personální zajištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku (definovaného podle části 13 hlavy XVIII zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a hrubého výdělku za sledované období.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Firemní ukazatele (průměrný počet zaměstnanců, celkové hrubé mzdy a odměny za poslední čtvrtletí, celkové odpracované hodiny, přesčasy a placené absence za poslední čtvrtletí, celkové ostatní osobní náklady za poslední čtvrtletí, celkové odměny zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti a příslušný počet hodin odpracovaných na dohodu o pracovní činnosti za poslední čtvrtletí, většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy), data o zaměstnancích (identifikace zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, vzdělání, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (doba zaměstnání, postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, zaměstnání, řízení dalších zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, konto pracovní doby), informace o odpracovaném čase (odpracovaný čas, přesčas, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, neodpracovaná doba, nemoc, dovolená), mzdové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný výdělek).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Ekonomické subjekty nepodnikatelské sféry (tj. zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce) poskytují data prostřednictvím Informačního systému o platech, realizovaného na základě zákoníku práce (§ 137).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, dotazník
Použitá metoda:
výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 249,
vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 250 a více
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 9-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování dávek pro občany těžce zdravotně postižené v ČR a v zemích EU.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Kraje a obce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 7-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtu odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně a jejich vyřizování v rámci odvolacího řízení.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet evidovaných odvolání státní sociální podpory, péče o rodinu a děti, péče o zdravotně postižené občany, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zbroj (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění údajů pro splnění požadavků vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady státu č. 138 ze dne 20. listopadu 2000, pro analytické a bilanční účely MPO, pro zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády ČR nebo Bezpečnostní rady státu a pro potřeby dalších resortů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej (v členění dle umístění) jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (CZ-NACE 10 až 33) s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je přílohou č. 1 vyhlášky č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném MPO.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv
a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, nařízení Rady (ES) č. 405/2003 ze dne 27. února 2003 o monitorování dovozů černého uhlí pocházejícího ze třetích zemí Společenstvím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba hernouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla a jejich parametrech.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů, pro mezinárodní srovnání, pro vyhodnocování dopadů podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.
Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro mezinárodní srovnání, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií a paliv.
Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počty odběratelů, počty zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o biopalivech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Eng (MPO) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro hodnocení využívání biopaliv, pro mezinárodní srovnání, pro plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro mezinárodní srovnání, pro plnění povinností podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98//70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) provozující čerpací stanice pohonných hmot.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Crs (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro mezinárodní srovnání, pro plnění povinností podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a plnění mezinárodních závazků - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98//70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) provozující čerpací stanice pohonných hmot.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hu (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů zejména pro analýzy současného stavu a trendy vývoje hutního průmyslu, např. k propočtu zjevné domácí spotřeby ocelářských výrobků (jak z hlediska jednotlivých sortimentů, tak i odběratelských odvětví průmyslu a stavebnictví). Uvedený propočet slouží pro plnění závazků vůči EU (EUROFER a ESTA) pro zpracování pravidelného konjunkturálního výhledu spotřeby oceli v rámci EU, dále pro IISI a OECD a k dalšímu mezinárodnímu srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci, spotřebě surovin, paliv a energií, struktuře odbytu a zaměstnanců podle jednotlivých výrobních stupňů hutního průmyslu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru hutního průmyslu a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (CZ-NACE 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 31.7.2009
za 2. pololetí do 29.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací v regionálním členění podle místa realizace stavebních prací.
Údaje slouží pro zpracování informací o rozložení stavebních aktivit v jednotlivých regionech pro potřeby MPO, pro stanoviska MPO v rámci projektů podpory malého a středního podnikání a publikace MPO. Dále pro potřeby Eurostatu (prostřednictvím ČSÚ) a publikace ČSÚ. Údaje jsou rovněž využívány Svazem podnikatelů ve stavebnictví, velkými stavebními a investorskými firmami v rámci strategických a marketingových záměrů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce podle dodavatelských smluv v místě jejich realizace v členění pro veřejné zadavatele a dále pak v členění na bytové budovy, nebytové budovy (nevýrobní a výrobní), inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41 až 43) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 12.2.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hor (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou, objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, anebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách a o styku s cizinou držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MPO) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vnitrostátních poštovních službách a o styku s cizinou držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou použity pro účely řízení a regulace poštovního trhu a pro splnění mezinárodních informačních závazků (dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31.7.2009 a do 31.3.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poštovních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PS (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o rozsahu poštovních služeb poskytovaných provozovateli na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou použity pro účely řízení a regulace poštovního trhu a pro splnění mezinárodních informačních závazků (dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výnosy z poštovních služeb, provozní ukazatele o vnitrostátním poštovním styku, o službách do zahraničí a ze zahraničí, počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 53.20 (ostatní poštovní a kurýrní činnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.4.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
e) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium včetně rodného čísla, data narození a pohlaví, údaje o předchozím vzdělávání, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.4.2009, do 16.11.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Studující ostatních forem studia (celoživotní vzdělávání), jazyková výuka studentů (studenti, učitelé).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 16.11.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.12.2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další údaje knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny, uspořádání knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15.1.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu oblastními orgány státní správy pro sestavování závěrečného zhtu kapitoly 333, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení. U organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, evidenční počty zaměstnanců podle profesí a druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, podle skupin profesí zaměstnanců. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování a kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly 333 v ostatních přímo řízených organizacích resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U správních úřadů a u organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy) podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
MŠMT, Česká školní inspekce, Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přímo řízené organizace MŠMT (kromě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje MŠMT).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování státního závěrečného účtu. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména Eurostat, UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Veřejné i soukromé vysoké školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
f) Ministerstvo zdravotnictví
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva ČR se zaměřením na dispenzární péči. Tyto informace slouží ke zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Údaje z výkazu jsou podkladem pro aktualizaci struktury a kapacitních údajů Registru zdravotnických zařízení a zdrojem dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty pracovníků ve zdravotnictví (zaměstnanci a zaměstnavatelé - fyzické osoby, přepočtené počty, smluvní pracovníci, průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem); počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a doplňující údaje (např. vybrané přístroje), v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každé zdravotnické zařízení bez ohledu na zřizovatele, které poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:
interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie a klinická imunologie, tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), neurologie včetně dětské, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrie), angiologie, gynekologie včetně dětské (i porodnice), novorozenecké (neonatologie), chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie včetně dětské, ušní-nosní-krční (ORL) včetně dětského, foniatrie a audiologie, oční (oftalmologie) včetně dětského, stomatologie (všechny obory), kožní (dermatovenerologie) včetně dětského, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, záchranná služba, korektivní dermatologie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, transfúzní služba včetně krevních skladů, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie včetně cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou součástí orgánů ochrany veřejného zdraví), pracovní lékařství, hemodialýza, léčba popálenin, funkční diagnostika, gerontopsychiatrie, hyperbarická medicína a oxygenoterapie, ostatní oddělení ambulantní léčebné péče.
Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, zubního lékaře, gynekologa, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci, kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny zdravotnických prostředků, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů o zdravotnických zařízeních - organizačních složkách státu pro vyhodnocení jejich ekonomického vývoje. Informace jsou potřebné pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy na území kraje.Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) zdravotnická technika, výdaje a příjmy podle jednotlivých položek a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, finanční zdroj nově pořízených hmotných investic), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Organizační složky státu zřizované MZ.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek. Informace jsou potřebné pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti.Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD - systém zdravotnických účtů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje (počet odpracovaných hodin, počet hodin práce přesčas, za které bylo čerpáno náhradní volno a počet hodin pracovní pohotovosti u zaměstnanců celkem, z nich u lékařů a zubních lékařů). Na příloze 1 výkazu se sleduje struktura mezd podle platových tříd za kategorie pracovníci celkem, lékaři a zubní lékaři a všeobecné sestry a porodní asistentky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace (právní subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče) bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD - systém zdravotnických účtů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o vyplacených mzdách podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, ostatní osobní náklady, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult a o počtu přijatých absolventů zdravotnických nelékařských oborů, rozpis mezd podle začleněných zařízení u zaměstnanců celkem a u vybraných kategorií zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), ordinace nelékaře vysokoškoláka i středoškoláka, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace - bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě.
c) V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda:
výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen,
vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních
i nestátních
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o zaměstnanosti a o využívání počítačů ve zdravotnických zařízeních pro potřeby státní správy, samosprávy na území kraje a manegementu zdravotnických zařízení. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků. Používání počítače ve zdravotnických zařízeních a jeho připojení na internet. Využívání internetu pro komunikaci s jinými subjekty a pro získávání informací. Používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v samostatných ordinacích lékařů a v lékárnách. Informace o zdravotnických zařízeních, která mají vlastní webové stránky a jejich využití k on-line objednávání pacientů a poskytování on-line konzultací. Dále se sledují uzavřené smlouvy zdravotnických zařízení s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů z oblasti nestátních ambulantních zdravotnických zařízení pro zhodnocení situace těchto druhů zařízení a pro potřeby analytických rozborů. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pro nestátní ambulantní zdravotnické zařízení, které vede:
daňovou evidenci
příjmy a výdaje dle položek; nesplacený úvěr nebo půjčka, stav závazků a pohledávek (celkem, vůči zdravotním pojišťovnám, po lhůtě splatnosti), odpisy, průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený).
b) účetnictví
dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a doplňující údaje (přijaté dary, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing), pohledávky a závazky (celkem a po prošlé lhůtě splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou daňovou evidenci resp. účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení nelékařů - rehabilitační; dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000,
10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet od 125 do1 000,
vyčerpávající zjišťování při počtu zdravotnických zařízení do 125
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14.7.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro nemocnice, OLÚ, LDN, nemocnice následné péče a hospice (se 4 přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů od stanovených lůžkových zdravotnických zařízení pro sledování jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informace jsou potřebné pro rozhodování orgánů státní správy, samosprávy na území kraje a manegementu zdravotnických zařízení. Informace jsou užívány v regionální databázi ukazatelů a k dalším analytickým účelům. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po prošlé lhůtě splatnosti). Na příloze 1 výkazu doplňující ekonomické údaje, na příloze 2 přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním dlužníkům, na příloze 3 přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL (Asociace velkodistributorů léčiv) a ostatním věřitelům a na příloze 4 zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Lůžková zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice. Pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 7-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních ekonomických údajů o dalších lůžkových a ostatních vybraných zdravotnických zařízeních pro vytvoření přehledu o ekonomické situaci. Údaje slouží jako informační zdroj pro státní správu, samosprávu na území kraje a manegement zdravotnického zařízení. Informace jsou využívány v regionální databázi ukazatelů a k dalším analytickým účelům. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat a OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po prošlé lhůtě splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybraná zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje počtu a profesní skladby zaměstnanců zdravotních ústavů a hodnocení výkonů zdravotních ústavů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Výkony zdravotních ústavů a jejich členění podle úseků ochrany veřejného zdraví - činnost laboratoří lékařské mikrobiologie a imunologie; počty zpracovaných vzorků, realizovaných analýz a vyšetření; počty měření fyzikálních faktorů a počty výkonů zdravotnických služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav a ostatní zařízení hygienické služby všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje správní činnosti krajských hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v členění podle oborů ochrany veřejného zdraví. Počty zaměstnanců podle kategorií, jednotlivých oborů a pracovišť ochrany veřejného zdraví. Sankční činnost na úseku státního zdravotního dozoru a přirážky k pojistnému. Počet a výsledky kontrolní činnosti v oblasti ochrany spotřebitele v souvislosti s usnesením vlády ze dne 6. října 1999 č. 1047 - vybrané služby a vybrané výrobky.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské hygienické stanice (KHS).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni krajů, republiky a MZ. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepočtený počet pracovníků (lékařů včetně smluvních a zdravotnických pracovníků nelékařů včetně smluvních), počet stanovených lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), počet ošetřovacích dnů, počet dnů vyřazení lůžek; počet operačních sálů, počet operací a další upřesňující informace k vybraným oborům.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení (pracoviště).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení a uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechna lázeňská zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Statistické ukazatele podávající přehled o činnosti knihovnicko-informačních pracovišť ve zdravotnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnické knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 1. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení úrovně přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizace přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje jsou potřebné pro MZ a orgány státní správy (rozdělování investičních prostředků). Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele:
a) všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují),
b) vybraná zdravotnická zařízení (fyzické nebo právnické osoby)
ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska,
všechna zařízení záchranné služby,
- všechna zařízení ochrany veřejného zdraví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získaná data podávají informaci o čerpání zdravotní péče cizinci, slouží jako podklad při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotní péče cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na ČR (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.). Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO - migrace pacientů v rámci EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každá nemocnice bez ohledu na zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 1 měsíce po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni krajů i ČR. Podklad pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy a obyvatelstva o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Výkaz slouží jako zdroj dat pro databáze, zprávy a rozbory mezinárodních organizací (Eurostat, OECD a WHO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech zdravotnických zařízeních (tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích), z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a formy hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři a nelékaři. Dále informace o kapacitách zdravotnického zařízení - počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst a lůžek. Další specifické informace o zdravotnickém zařízení (Specializovaná centra, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování nadstandardní péče apod.).
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, včetně lázeňského zařízení, bez ohledu na jeho zřizovatele a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců a identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně (zániku) již zaregistrovaného zařízení
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
g) Ministerstvo zemědělství
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Konzerv (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků, pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, k analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny.
Odvětví (CZ-NACE): 10.32, 10.39 a 10.85.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Krmiva (MZe) 3-01
l. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí.
Odvětví (CZ-NACE): 10.91 a 10.92.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Drůb (MZe) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.
Odvětví (CZ-NACE): 10.12, 10.13 a 10.85.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (CZ-NACE): 10.51 a 10.52.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mlék (MZe) 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků dle směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. Získané údaje budou sloužit k tržní regulaci v zemědělství a potravinářství. Tukové bilance dále slouží k založení bilančních listů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Technologicky zpracované výrobky v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Užití dalších mlékárenských výrobků včetně exportu do EU v hmotnostním vyjádření. Přepočet objemových jednotek na hmotnostní na základě daných koeficientů u jednotlivých kategorií výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (CZ-NACE): 10.51 a 10.52.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2009/2010
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obil (MZe) 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití v marketingovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin a řepky, obchodem s nimi a jejich zpracováním, případně i pěstováním, včetně osivářských subjektů.
Odvětví (CZ-NACE): 01.1 až 01.6, 10.4, 10.6 až 11.0 a 46.21.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o osázených plochách konzumních raných brambor
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Bram (MZe) 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ploše sklizně a ploše osázené konzumními ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2009.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (CZ-NACE): 01.1 a 01.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 24. 4. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ozim (MZe) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin k 30. 11. 2009, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (CZ-NACE): 01.1 a 01.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 12. 2009
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, ploše lesa hospodářského, prodeji a těžbě dřeva, zaměstnanci a mzdy, náklady a výnosy v lesním hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (CZ-NACE odvětví 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost (CZ-NACE odvětví 02) - vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky (nájemce) lesa.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1.4.2009 do 31. 3. 2010
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční (1.4.2009 - 31.3.2010)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14.5.2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, získání údajů o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (CZ-NACE): 11.01 a 20.14.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (CZ-NACE): 11.01 a 20.14.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Líh (MZe) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty v lihovarnictví.
Odvětví (CZ-NACE): 11.01 a 20.14.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
h) Ministerstvo životního prostředí
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
zrušeno
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování stavu a pohybu zásob výhradních ložisek nerostů ve vlastnictví ČR, včetně ekonomických údajů, jako podklad pro MŽP ke zpracování souhrnné evidence a bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR. Údaje se užívají pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin, pro hodnocení makroekonomických údajů, pro tvorbu státní surovinové politiky a pro zabezpečení ochrany nerostného bohatství ČR v působnosti MŽP. Bilance slouží potřebám vlády ČR, Parlamentu ČR, ministerstev, Státní báňské správy, krajských úřadů a vysokých škol.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě a úpravě, stavu a pohybu zásob; ekonomické údaje; doplňující údaje o ložisku, nových výpočtech zásob a změnách ve využívání a dobývání ložiska.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny právnické osoby včetně jejich organizačních složek a fyzické osoby zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 26. 2. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše předepsaných poplatků, které byly středním stacionárním zdrojům znečištění předepsány obecním úřadem obcí s rozšířenou působností. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 30. 7. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Orgány státní správy lesů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 1. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poplatky a uhrazené poplatky za ukládání odpadů v tis. korun, počet plátců, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů v tunách.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty a vybrané obce provozující skládky odpadu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 3. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše předepsaných poplatků, které byly velkým znečišťovatelům předepsány krajským úřadem. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet velkých a počet zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun vždy za velké a za zvláště velké stacionární zdroje znečištění ovzduší.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 7. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odv (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výše odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 29. 1. 2010
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
zrušeno
Seznam používaných zkratek ve statistických zjišťováních prováděných ministerstvy na rok 2009
CZ-NACE
Klasifikace ekonomických činností
ČR
Česká republika
ČSÚ
Český statistický úřad
EHK OSN
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
ES
Evropská společenství
ESTA
European Steel Tubes Association (Evropská asociace výrobců ocelových trubek)
EU
Evropská unie
EUROFER
European Confederation of Iron and Steel Industries (Evpopská konfederace výrobců železa a oceli)
Eurostat
Statistický úřad evropských společenství
IISI
International Iron and Steel Institute (Mezinárodní institut pro ocelářství)
ITF
Mezinárodní fórum pro dopravu
MD
Ministerstvo dopravy
MF
Ministerstvo financí
MK
Ministerstvo kultury
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
MZe
Ministerstvo zemědělství
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NUTS 2
Úroveň 2 Klasifikace územních statistických jednotek (oblast)
NUTS 3
Úroveň 3 Klasifikace územních statistických jednotek (kraj)
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
UNESCO
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
WHO
Světová zdravotnická organizace

Související dokumenty