73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Schválený:
73/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. února 2011
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Změna: 366/2011 Sb. (část)
Změna: 366/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 331/2012 Sb.
Změna: 401/2012 Sb.
Změna: 306/2013 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Změna: 250/2014 Sb., 254/2014 Sb.
Změna: 205/2015 Sb.
Změna: 317/2015 Sb.
Změna: 134/2016 Sb.
Změna: 259/2017 Sb., 92/2018 Sb.
Změna: 588/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
 
§ 1
(1) Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.
(2) Sídlem Úřadu práce je Praha.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.
 
§ 2
(1) V Úřadu práce působí
a) generální ředitelství,
b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
(2) Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1). Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.
 
§ 3
(1) Úřad práce řídí generální ředitel.
(2) Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.
(3) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 4
(1) Úřad práce plní úkoly v oblastech
a) zaměstnanosti,
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči,
f) pomoci v hmotné nouzi,
g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany,
h) dávek pěstounské péče,
i) náhradního výživného pro nezaopatřené dítě,
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3), zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4), zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11), zákonem o státní sociální podpoře5), zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8), zákonem o sociálních službách9), zákonem o náhradním výživném17) a zákonem o pomoci v hmotné nouzi10).
(2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie.
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí
 
§ 4a
(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12). Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a druhé může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí mohou být ministerstvem z tohoto systému poskytovány jen v případech a za podmínek uvedených v zákoně.
(3) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. b) a d) zákona o sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
(4) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 3 větě druhé. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c) zákona o sociálních službách.
(5) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka a tento přístup eviduje.
(6) Ministerstvo zřídí na žádost České správy sociálního zabezpečení zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení oprávnění k přístupu k údajům vedeným v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí v rozsahu potřebném pro výkon jeho činností podle zákona a tento přístup eviduje.
(7) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí se zpracovávají rovněž anonymizované údaje pro účely statistik, vykazování a publikace otevřených dat. Takto zpracované údaje a z nich pocházející statistiky může ministerstvo předávat jiným orgánům veřejné moci a publikovat je jako otevřená data podle zvláštního právního předpisu13).
 
§ 4b
Resortní portál práce a sociálních věcí
(1) Ministerstvo je správcem a provozovatelem Resortního portálu práce a sociálních věcí (dále jen "portál"). Portál je informačním systémem veřejné správy14). Portál je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
(2) Portál zejména
a) poskytuje služby Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí uživatelům tohoto informačního systému v rozsahu stanoveném ministerstvem,
b) poskytuje klientské elektronické služby autorizovaným subjektům,
c) poskytuje informace o úředních postupech a životních situacích, povinně zveřejňované dle zvláštního právního předpisu15),
d) poskytuje elektronické formuláře pro související agendy a podání,
e) poskytuje služby elektronického podání,
f) poskytuje služby pro asistované podání,
g) poskytuje veřejnosti informace o otázkách sociální péče a o oblastech sociální politiky,
h) slouží jako resortní katalog otevřených dat a poskytuje publikovaná otevřená data dle zvláštního předpisu13).
(3) Portál může poskytovat služby také prostřednictvím Portálu veřejné správy spravovaného Ministerstvem vnitra podle zvláštního předpisu16). Na takové služby se hledí jako na služby poskytované portálem.
 
§ 5
Správní řízení
(1) Úřad práce rozhoduje ve správním řízení v I. stupni prostřednictvím krajských poboček a generálního ředitelství.
(2) O odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.
Přechodná ustanovení
 
§ 6
(1) Do doby nabytí úplné účinnosti zákona o státní službě jmenuje a odvolává7) ministr práce a sociálních věcí
a) generálního ředitele,
b) ředitele krajské pobočky, a to na návrh generálního ředitele.
(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v úřadech práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb. přechází na Úřad práce.
(3) Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček.
(4) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v oblastech uvedených v § 4, jakož i dalších zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v dalších oblastech s působností podle § 4 bezprostředně související, přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad práce - generální ředitelství.
(5) Ministerstvo dohodne se zaměstnanci uvedenými v odstavci 4 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Úřad práce a jejich zařaze