564/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.

Schválený:
564/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2004,
kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
Změna: 657/2004 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb., se mění takto:
1. § 1 až 3 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušují.
2. § 10 včetně nadpisu zní:
 
"§ 10
Vnější označení příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
(1) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník") je označen
a) na pracovním stejnokroji I na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností ke generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo k hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen "organizační část") a rukávovým znakem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "rukávový znak"), jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 3, na pravé přední náprsní straně saka odznakem s identifikačním číslem, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky,
b) na pracovním stejnokroji II na levém rukávu blůzy příslušností k organizační části a rukávovým znakem, na zádech blůzy reflexním nápisem "HASIČI" a na pravé přední náprsní straně blůzy odznakem s identifikačním číslem,
c) na slavnostním stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností k organizační části a rukávovým znakem a na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky, nebo
d) na společenském stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, pod ním umístěným nápisem "HZS ČR" a pod tímto nápisem umístěným hodnostním označením.
(2) Odznak s identifikačním číslem je kovový, reliéfní a stříbrné barvy s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen znak Hasičského záchranného sboru České republiky a v jeho horní části je umístěno identifikační číslo.
(3) Na služebních stejnokrojích generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se označení příslušnosti k organizační části podle odstavce 1 písm. a) až c) a odznakem s identifikačním číslem podle odstavce 1 písm. a) a b) nepoužije.".
3. V § 11 odst. 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
4. Příloha č. 1 se zrušuje.
5. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.
Vzory služebních stejnokrojů
-------------------------------------------------------------------
1. Pro jednotlivé základní vzory služebních stejnokrojů jsou
stanoveny tyto výstrojní součástky:

------------------------------------------------------------------------------- -----------
Základní vzor     Příslušníci
            -------------------------------------------------------------------
            Muži                Ženy
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Pracovní        Sako tmavomodré, šedomodré     Sako tmavomodré, šedomodrá
stejnokroj I      kalhoty, košile modrá s dlouhými  sukně, košile modrá s dlouhými
            rukávy, tmavomodrá čepice se    rukávy, tmavomodrý klobouk se
            štítkem, hodnostní označení,    štítkem, hodnostní označení,
            tmavomodrá vázanka, spona      tmavomodrá vázanka, spona
            do vázanky, modré ponožky,     do vázanky, punčochové kalhoty
            černé polobotky.          tělové barvy, černé lodičky.
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Pracovní        Blůza a kalhoty tmavomodré s reflexním nápisem "HASIČI" na zádech,
stejnokroj II     triko šedé s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice, hodnostní
            označení, modré ponožky, černé polobotky nebo holeňová obuv.
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Slavnostní       Sako a kalhoty tmavomodré, košile  Sako a sukně tmavomodré, košile
stejnokroj       bílá s dlouhými rukávy,       bílá s dlouhými rukávy,
            tmavomodré čepice se štítkem,    tmavomodrý klobouk se štítkem,
            hodnostní označení, tmavomodrá   hodnostní označení, tmavomodrá
            vázanka, spona do vázanky, modré  vázanka, spona do vázanky,
            ponožky, černé polobotky, ozdobné  punčochové kalhoty tělové
            šňůry.               barvy, černé lodičky,
                              ozdobné šňůry.
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Společenský      Sako a kalhoty tmavomodré,     Pouzdrové šaty a sako
stejnokroj       tmavomodrá čepice se štítkem,    tmavomodré, bílá šála, šedý
            bílá šála, košile bílá       šátek, bílé rukavice,
            s dlouhými rukávy k motýlku,    tmavomodrý klobouk, černé
            nebo košile s dlouhými rukávy    lodičky, punčochové kalhoty
            k vázance, tmavomodrá vázanka,   tělové barvy.
            spona do vázanky, tmavomodrý
            motýlek, bílé rukavice, černé
            polobotky, černé ponožky.
------------------------------------------------------------------------------- -----------

2. Jednotlivé  základní vzory  pracovního stejnokroje  I lze
kombinovat s výstrojními součástkami a stejnokrojovými doplňky.

        Pracovní stejnokroj I
Pracovní stejnokroj II


Slavnostní stejnokroj


Společenský stejnokroj


6. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.
Vzor příslušnosti k organizační části a vzor rukávového znaku7. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 5.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Služební stejnokroje zhotovené podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2008.
Čl.III
nadpis vypuštěn
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou bodů 1 a 4, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Související dokumenty